Máte
otázku?

Rozvod


V tomto článku nájdete odpovede na (veríme, že všetky) otázky týkajúce sa rozvodu manželstva a tiež informácie ako predísť najčastejším chybám pri rozvode. Otázky, ktoré nenájdete na našich stránkach Vám zodpovieme.

Túto webstránku pravidelne aktualizujeme. Vpravo na tejto stránke nad "najnovšími príspevkami" nájdete vyhľadávacie pole, ktoré môžete použiť na vyhľadanie ostatných odpovedí na otázky týkajúce sa rozvodu.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa rozvodu manželstva, nám napíšte tu: Online právna poradňa.

V našej právnej poradni poskytujeme niekoľko rokov právne poradenstvo k otázkam rozvodu manželstva a úpravy práv a povinností k maloletým deťom (najmä vo veciach výživného, výchovy a starostlivosti o deti a iné).

Pomôžeme Vám zodpovedať všetky otázky, s ktorými sa manžel / manželka môže stretnúť počas rozvodu. Získate informácie ako podať návrh na rozvod manželstva, ako sa pripraviť na rozvod, na čo je potrebné myslieť, aké máte práva pri rozvode a čo môžete žiadať (na čo máte právo).

Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju otázku, napíšte nám do: online právnej poradne.

Rozvodom sa venujeme od roku 2006. Doteraz sme sa dostali tisíce otázok a len tak nás niečo neprekvapí. To, čo riešite teraz vy, riešilo veľa ľudí pred vami. Problémy, ktoré zažívate, iní zažívali tiež. Preto sa nebojte opýtať, pomôžeme vám.

Právnu úpravu rozvodu a výživného je možné nájsť v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine.

Návrh na rozvod manželstva vs. žiadosť o rozvod a advokát

Je ROZVOD to správne riešenie?


To, či nazveme podanie na súd ako návrh na rozvod alebo žiadosť o rozvode nie je podstatné, je to to isté.
Odpoveď na otázku, či je rozvod správne riešenie nie je často jednoduchá.
Mali by ste si sami odpovedať na nasledujúce otázky:
Teším sa na manžela, keď nie sme dlho spolu?
Vie ma manžel podržať v ťažkej situácii?
Je manžel dobrým otcom / matkou?
Je mi verný / verná?
Správa sa zodpovedne?
Rešpektuje ma?
Zmení sa?

Pokiaľ ste odpovedali na väčšinu týchto otázok záporne a dali ste svojmu manželovi už veľa „druhých šancí“ a aj napriek tomu to neviedlo k náprave vášho rodinného života, rozvod pravdepodobne bude to správne riešenie. Trpieť v manželstve skutočne nemá cenu.

Otázka a odpoveď: Rýchly rozvod? Ako na to?

Rozvodové konanie začína podaním návrhu na rozvod manželstva. Manželia sa môžu dohodnúť aj spoločne na podaní návrhu na rozvod (žiadosti o rozvod) s tým, že jeden z nich bude navrhovateľom a druhý odporcom. Návrh na rozvod (žiadosť o rozvod) je možné podať i bez predchádzajúcej dohody manželov, ako aj proti vôli druhého manžela. Súd vždy skúma individuálne príčiny rozvratu manželstva, bez ohľadu na to, či bol podaný návrh so súhlasom alebo bez súhlasu druhého manžela.

Otázka a odpoveď: Čo ak sa manžel nechce dať rozviesť?

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak je splnená jedna zo základných podmienok a to, že manželstvo je tak hlboko a trvalo rozvrátené, že nie je už možno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd splnenie uvedenej podmienky v rozvodovom konaní skúma a berie pritom do úvahy všetky príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželstva. K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch, súd teda nerozvedie manželstvo pokiaľ nie sú dané skutočné dôvody.

Manželstvo je možné rozviesť aj keď majú manželia maloleté deti. Pri rozvode sa vždy prihliada na záujmy týchto detí. V našej advokátskej kancelárii v Bratislave poskytujeme právne poradenstvo v otázkach výživného a rozvodu. Advokát je pripravený odpovedať Vám na Vaše otázky a poradiť Vám aj s ohľadom na prípadné majetkové vyporiadanie manželov po rozvode. Veľa klientov si zvolí zastupovanie advokátom v rozvode, nakoľko súdne konanie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie. Už pri rozvode musíte myslieť na to, ako sa vysporiadate s manželom po rozvode, pretože rozsudok o rozvode pri vyporiadaní spoločného majetku manželov môže byť rozhodujúci pre majetkové vyporiadanie. Minimálne Vám radím poradiť sa s advokátom. Rozvod prináša so sebou množstvo povinností.


(späť na začiatok stránky)

Existuje VZOR ŽIADOSTI o ROZVOD / vzor návrhu na ROZVOD manželstva?Žiadny zákon a ani vyhláška neupravuje vzor návrhu na rozvod manželstva / vzor žiadosti o rozvod manželstva. Neexistuje ani tlačivo žiadosti o rozvod manželstva alebo tlačivo návrhu na rozvod manželstva. Čo všetko musí obsahovať návrh na rozvod manželstva uvádzame nižšie. Nájdete tam tiež vzor návrhu na rozvod.

Otázka a odpoveď: Existuje tlačivo na rozvod manželstva?

Návrh na rozvod manželstva (najmä pokiaľ ide o petit návrhu) musí byť formulovaný presne a určite. Častou chybou manželov, ktorí sa neporadili s právnikom je nesprávna formulácia petitu návrhu na rozvod, chýbajúce potrebné dokumenty a iné. Nesprávne pripravený návrh na rozvod manželstva môže spôsobiť, že Váš rozvod bude trvať napríklad aj 12 mesiacov. O trvaní rozvodového konania pozrite informácie nižšie.

V prípade otázok nás kontaktujte e-mailom alebo využite priamo na tejto stránke našu anonymnú on-line právnu poradňu v rodinných veciach.

V prípade potreby Vám vieme upraviť Váš návrh na rozvod. Táto právna služba je spoplatnená.

V súvislosti s rozvodmi poskytuje naša právna poradňa
- právnu pomoc až do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva,
- konzultácie týkajúce sa rozvodu a výživného,
- poradíme Vám, ako postupovať v súvislosti s vysporiadaním spoločného majetku,
- poradíme Vám, na čo je potrebné myslieť už pri rozvode.


(späť na začiatok stránky)


Ako dlho trvá rozvodové konanie na súde?Ako dlho trvá rozvodové konanie závisí často od samotných účastníkov konania (manželov). Pokiaľ sa chcú rozviesť obaja manželia, nie je sporné, komu budú zverené deti a nie je sporná ani výška výživného, ktorú bude druhý manžel prispievať, bol správne formulovaný návrh na rozvod manželstva, manželstvo môže byť rozvedené veľmi rýchlo (aj do 1-2 mesiacov). V takomto prípade závisí iba od súdu, kedy vytýči hlavné pojednávanie. Pokiaľ sú medzi manželmi rozpory vo vyššie uvedených veciach, hlavné pojednávanie sa predĺži a môže trvať od 2 do 12 mesiacov, niekedy i viac. Najčastejším dôvodov dlhotrvajúcich rozvodov je nepresný alebo neúplný návrh na rozvod manželstva a to najmä nepresne formulovaný petit žaloby. Dĺžku rozvodového konania dokážete správnym postupom skrátiť, poradíme vám ako na to.
Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej on-line právnej poradne. Je dobré byť pripravený na rozvod.
V rozvodovom konaní súd vyzýva druhého manžela, aby sa k návrhu vyjadril.
Otázka a odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod manželstva?


(späť na začiatok stránky)

Čo by som mal-a uviesť v návrhu na rozvod manželstva?Petit návrhu na rozvod manželstva (žiadosti o rozvod manželstva), to zn. to, čo žiadate, musí byť formulovaný presne a určite, tak aby súd o ňom mohol rozhodnúť. Návrh na rozvod manželstva obsahovať podstatné náležitosti, ktorými sú:
- označenie súdu,
- presné označenie oboch manželov (meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, prípadne občianstvo, zamestnanie)
- uvedenie kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené, kde je manželstvo zapísané,
- uviesť, či pochádzajú z manželstva maloleté deti,
- posledné spoločné bydlisko,
- príčiny rozvratu manželstva, uviesť dôkazy,
- petit návrhu na rozvod (žiadosti o rozvod),
- príjem oboch manželov,
- dátum, podpis.

Ako bolo už uvedené vyššie, pokiaľ návrh nebude formulovaný presne a dôvodne s uvedením konkrétnych skutočností, ktoré spôsobili rozvrat manželstva, súd manželstvo nemusí rozviesť. Návrh na rozvod právnik (advokát) formuluje tak, aby nevznikli zbytočné prieťahy v konaní a rozvod prebehol čo najhladšie a najrýchlejšie.

Otázka a odpoveď: Aké sú náležitosti návrhu na rozvod manželstva?
Podstatné a nepodstatné náležitosti návrhu na rozvod manželstva

(späť na začiatok stránky)

Aké sú prílohy návrhu na rozvod?K návrhu na rozvod je potrebné pripojiť tieto základné prílohy:
sobášny list
rodný list dieťaťa (detí)
listinné dôkazy o príjme oboch manželov
listinné alebo iné dôkazy (napr. navrhnúť vypočuť svedkov) o príčine rozvratu manželstva
listinné dôkazy o výdavkoch na maloleté deti, domácnosť
a iné dokumenty


(späť na začiatok stránky)


Kam mám podať svoj návrh na rozvod / žiadosť o rozvod manželstva?Vo veci rozvodu manželstva majú právomoc rozhodovať iba súdy. Príslušnosť súdu v konaní o rozvod a úpravu práv a povinností k maloletým deťom je daná ustanovením civilného mimosporového poriadku. Rozhodnúť o rozvode je oprávnený a povinný okresný súd nachádzajúci sa v obvode, v ktorom mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa. Všeobecným súdom je okresný súd podľa bydliska účastníka.
Pokiaľ nepodá účastník návrh na rozvod na príslušnom súde, nepríslušný súd postúpi vec inému vecne a miestne príslušnému súdu, čo môže spôsobiť predĺženie rozvodového konania aj o 4-5 mesiacov. V prípade, ak si nebudete vedieť poradiť, v našej advokátskej kancelárii v Bratislave Vám radi poradíme (aj emailom), ktorý súd by bol príslušný vo Vašom rozvodovom konaní.

Spolu s rozvodom manželstva súd upraví i práva a povinnosti k maloletým deťom (najmä komu zverí súd dieťa do stálej opatery a starostlivosti, povinnosť prispievať na výživu dieťaťa, styk rodičov s deťmi, kto bude spravovať majetok dieťaťa a iné).
Niekedy sa stáva, že rozvod manželstva trvá dlhšie obdobie, preto súd môže upraviť práva a povinnosti k maloletému dieťaťu aj na čas do rozvodu, t.j. do právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Takéto dočasné rozhodnutie však platí iba do času, kým súd nerozhodne o rozvode.

Účasť advokáta v tomto type súdneho konania - konania o rozvod manželstva a prípadne aj súčasne v konaní o úpravu práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode býva veľmi prospešná, nakoľko takéto konanie má mnohokrát charakter veľmi emocionálneho, hádavého a zdanlivo nekompromisného konania. Práve advokát je ten, ktorý sa stáva prostredníkom medzi obidvoma stranami súdneho konania a môže prispieť k úspešnému uplatneniu práv svojho klienta/klientky.

Účasť advokáta môže prispieť k lepšiemu a rýchlejšiemu uplatneniu práv účastníkov konania v konaní o rozvod. Advokát - právnik môže v konaní podávať návrhy, vyjadrovať sa k tvrdeniam protistrany, dávať právne rady zastúpenému aj počas súdneho konania. Advokát by mal byť oporou svojho klienta počas súdneho konania.

Otázka a odpoveď: Ako prebieha rozvod?

(späť na začiatok stránky)

Nám nárok pri rozvode na náhradu trov súdneho konania proti manželovi?Náhrada trov v rozvodovom konaní je upravená v civilnom poriadku. Účastníci vo všeobecnosti nemajú právo na náhradu trov konania pri rozvode. Súd však môže priznať i náhradu týchto trov alebo ich časti, ak to odôvodňujú okolnosti prípadu alebo pomery účastníkov. Dôležitý je samozrejme i návrh na priznanie náhrady trov konania. Súd teda prizná náhradu trov tomu účastníkovi, ktorý nezapríčinil rozvrat manželstva.

(späť na začiatok stránky)


Rozvod s cudzincom


Rozvodom s cudzincom v dnešnej dobe nie nič neobvyklé. S takýmto rozvodom sa stretávame pomerne často. Rozvod s cudzincom je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií. Odlišnosť bežného rozvodu od rozvodu s cudzincom je najmä v tom, že súd dôkladne skúma svoju právomoc rozhodnúť. V prípade rozvodu s cudzincom je v konaní prítomný tzv. "cudzí prvok". Preto súd musí ustáliť, či vôbec môže rozhodovať o rozvode manželstva. Právne predpisy, ktoré sa môžu uplatňovať pri rozhodovaní o právomoci slovenských súdov sú:
1. Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000) (Brusel II bis)
2. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a právnu rozluku (Rím III)
3. Nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
4. Nariadenie (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach
5. Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní, výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (uzavretý v Hagu 19. októbra 1996, ozn.č. 344/2002 Z.z.)
6/ zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Veľmi dôležité je kde manželia majú spoločné bydlisko, prípadne ak spolu nežijú, v ktorých krajinách majú bydlisko. Podľa toho sa bude určovať, ktorý právny predpis sa použije. Nie vždy platí, že keď sú obaja manželia slovenskí štátni príslušníci, že má slovenský súd právo rozhodovať o ich rozvode. Tu nájdete odpovede na otázky týkajúce sa rozvodu manželstva s cudzincom:

- Rozvod s cudzincom
- Rozvod s cudzincom z krajiny mimo EÚ
- Rozvod s cudzincom v krajine v rámci EÚ


Ak je aj slovenský súd príslušný na rozhodovanie, ešte to neznamená, že súd o rozvode s cudzincom rýchlo rozhodne. Často sa bývalí manželia dopúšťajú zbytočných chýb, ktoré ich rozvod s cudzincom neúmerne predlžujú rozvod manželstva. Ak chce manžel, aby jeho rozvod s cudzincom rýchlo prebehol, je potrebné zvoliť správny postup.

Rozvod v zahraničí

(späť na začiatok stránky)Rozvod a deti

 

Ako sa rozvod dotýka detí?


Ak pochádzajú z manželstva deti, súd na návrh jedného z manželov upraví práva a povinnosti k maloletým deťom na čas po rozvode, najmä určí, komu budú deti zverené do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na ich výživu, upraví styk druhého z rodičov k dieťaťu, ďalej určí kto bude spravovať majetok dieťaťa po rozvode a iné. V prípade, ak súd rozhoduje iba vo veci starostlivosti o maloletých (teda nie aj o rozvode) na konanie je príslušný súd v obvode ktorého má maloletý na základe dohody rodičov alebo rozhodnutia súdu, prípadne iných rozhodujúcich skutočností svoje bydlisko.


(späť na začiatok stránky)

Rozvod a styk s deťmi po rozvode

 

Komu súd po rozvode zverí dieťa do opatery a starostlivosti?V Slovenskej republike na základe novely Zákona o rodine je od 01. júla 2010 v platnosti tzv. striedavá starostlivosť. To znamená, že súd môže rozhodnúť o tom, že dieťa bude určité časové obdobie (napríklad dva týždne v mesiaci) u jedného rodiča a potom rovnaké obdobie u druhého rodiča. Do účinnosti tejto novely nebolo možné takto rozsudkom upraviť starostlivosť o dieťa ani v prípade, ak obaja rodičia s tým súhlasili.Informácie o striedavej starostlivosti si prečítajte tu: Striedavá starostlivosť.

Pri rozhodovaní o STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI je pre súd prvoradý záujem maloletého dieťaťa. Súd skúma najmä to, či sú vytvorené podmienky na riadny život dieťaťa u oboch rodičov - sociálne, hygienické, zdravotné a iné podmienky. Určite bude zvažovať aj postoj rodičov k starostlivosti o dieťa. Súd nemusí nariadiť striedavú starostlivosť. Podmienkou na nariadenie striedavej starostlivosti nie je ani samostatná izba pre dieťa, avšak maloleté dieťa by určite malo mať minimálne vlastnú posteľ. Vzdialenosť bydliska rodičov bude často prekážkou rozhodnutiu o nariadení striedavej starostlivosti. Bude tomu tak najmä z dôvodu prípravy dieťaťa na budúce povolanie – návštevy školského zariadenia, pretože nie je možné, aby dieťa navštevovalo každý mesiac inú školu. Striedavá starostlivosť by v tomto prípade určite nebola v prospech dieťaťa. Väčšie problémy by nastali ak by jeden z rodičov žil v cudzine. Rovnako ani manželstvo nie je podmienkou nariadenia striedavej starostlivosti. Nakoľko inštitút striedavej starostlivosti je na Slovensku pomerne krátko, súdy sú pri nariaďovaní striedavej starostlivosti zatiaľ opatrné. Súd skúma aj prístup rodiča k dieťaťu. Je potrebné sa pripraviť i na to, že ak sa rodičia nedohodnú, bude potrebné v konaní navrhnúť dokazovanie znalcom. Iba znalec (psychológ) je schopný sa kvalifikovane vyjadriť k otázke, či je vhodné, aby dieťa bolo zverené do striedavej starostlivosti.

Pokiaľ ide o platenie výživného pri striedavej starostlivosti, súd môže, ale aj nemusí nariadiť povinnosť platiť výživné na dieťa. Súd bude skúmať príjem každého z rodičov ako aj potreby dieťaťa. Pokiaľ jeden z rodičov bude mať výraznejšie vyšší príjem, nie je vylúčené, že súd stanoví aj povinnosť prispievať na výživu dieťaťa počas obdobia, keď bude v starostlivosti druhého z rodičov. Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností môže byť nahradené dohodou rodičov, ktorá ku svojej platnosti potrebuje schválenie súdu.

Pri rozhodovaní o zverení dieťaťa do výchovy rodičov súd sleduje predovšetkým záujem maloletého dieťaťa. Súd prihliada na jeho osobnosť, najmä vlohy, schopnosti a vývojové možnosti ako i na životné pomery rodičov. Dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na starostlivosť obidvoch rodičov a udržiavanie pravidelného osobného styku s nimi a právo druhého rodiča, ktorému nebude dieťa zverené, na pravidelné informovanie o dieťati. Súd prihliada aj na citovú orientáciu a zázemie dieťaťa, výchovné schopnosti a zodpovednosť rodičov, stabilitu budúceho výchovného prostredia, k schopnostiam rodiča dohodnúť sa na výchove dieťaťa s druhým rodičom, k citovým väzbám dieťaťa k súrodencom, prarodičom a k ďalším príbuzným a tiež k hmotnému zabezpečenia zo strany rodičov vrátane bytových pomerov.

Súd vezme do úvahy aj starostlivosť o výchovu dieťaťa po stránke citovej, rozumovej a mravnej.
Dohoda o styku rodičov s dieťaťom nepotrebuje schválenie súdu. Súd však styk rodičov s dieťaťom upraví, ak to vyžaduje záujem na jeho výchove a pomery v rodine. Najmä v prípade, ak by sa rodičia nevedeli dohodnúť na styku s dieťaťom. Súd takto upraví styk na návrh ktoréhokoľvek rodiča. Bránenie druhému rodičovi, ktorému dieťa nebolo zverené, v styku s dieťaťom, ak je opakovane bezdôvodné, môže mať po podaní návrhu na súd za následok zmenu osobnej starostlivosti. V tomto prípade teda bude dieťa súdom zverené do starostlivosti druhého rodiča. Je však potrebný podnet, ktorý bude adresovaný súdu.


(späť na začiatok stránky)


Môže súd po rozvode obmedziť alebo zakázať styk druhého rodiča s dieťaťom?Áno, ak je to potrebné v záujme dieťaťa, súd styk dieťaťa s rodičom obmedzí alebo ho dokonca i zakáže. Musia však na to byť osobitné dôvody, ktoré súd skúma vždy s náležitou starostlivosťou. Súd prihliada najmä na to, aký vplyv by mal prípadný styk druhého rodiča na dieťa.

(späť na začiatok stránky)


Majú deti po rozvode nárok na stretávanie sa so starými rodičmi?Áno, ak to vyžaduje záujem dieťaťa a pomery v rodine, môže súd upraviť styk dieťaťa so starými rodičmi a dokonca i so súrodencami alebo inými príbuznými. Súd takto postupuje vo väčšine prípadov na návrh. Súd prihliada často na citové väzby dieťaťa k príbuzným. Tieto väzby by sa mali zachovávať. Pokiaľ máte záujem, aby sa dieťa stretávalo aj napríklad so starými rodičmi, je potrebné podať návrh.

(späť na začiatok stránky)


Rozvod a výživné na deti

Majú deti po rozvode nárok na výživné?Samozrejme majú! Vyživovacia povinnosť zaťažuje oboch rodičov bez ohľadu na to, či sa dieťa narodilo v manželstve. Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom trvá do tej doby, pokiaľ deti nie sú samy schopné sa živiť. Vyživovacia povinnosť je zákonnou povinnosťou rodičov. Jej neplnenie je trestným činom.
Vznik vyživovacej povinnosti vzniká narodením dieťaťa a zánik vyživovacej povinnosti zákon spája s nadobudnutím schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť. Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Vyžaduje sa, aby táto schopnosť napĺňala požiadavku trvalosti tohto stavu, občasný príjem nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť.

Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov.
Pokiaľ jeden z rodičov neplatí výživné na už plnoleté dieťa, žalobu na súd podáva plnoleté dieťa vo svojom mene a nie druhý rodič, ako je tomu v prípade neplnoletosti dieťaťa.
Výživné na deti je možné žiadať aj spätne, najviac 3 roky od podania návrhu na súd. Neplnenie vyživovacej povinnosti je trestným činom a manžel, ktorý výživné neplatí môže byť i odsúdený a za neplnenie vyživovacej povinnosti podľa § 207 Trestného zákona skončiť vo výkone trestu odňatia slobody. V takomto prípade Vám prostredníctvom advokátskej kancelárie v Bratislave môžeme pripraviť trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní ako i vymôcť už splatné výživné. Trovy našej advokátskej kancelárie zaplatí dlžník.

O zrušení výživného si môžete prečítať tu: zrušenie výživného.

(späť na začiatok stránky)


Mám aj ja po rozvode ako bývalý manžel / manželka nárok na výživné?Rozvedený manžel má nárok na tzv. príspevok na výživu rozvedeného manžela.
Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Ak sa bývalí manželia nedohodnú alebo druhý manžel nebude chcieť prispievať na výživu rozvedeného manžela, určí rozsah príspevku na výživu na návrh niektorého z nich súd. Prihliadne pritom aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi.
Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Súd môže výnimočne túto päťročnú dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.
Právo na príspevok na výživu zanikne, ak oprávnený manžel uzavrie nové manželstvo alebo ak povinný manžel zomrie.


(späť na začiatok stránky)


Aká je po rozvode výška výživného na deti?Zákon o rodine upravuje iba dolnú hranicu výživného, t.j. minimálnu sumu, ktorú musí druhý rodič prispievať na výživu a to bez ohľadu na výšku svojho príjmu. Hornú hranicu výživného zákon priamo neustanovuje, tá je limitovaná pomermi povinného rodiča.
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. Výšku životného minima upravuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime. V súčasnosti je minimálne výživné do 30 eur.
Súd pri určovaní výšky výživného prihliada na majetkové pomery oboch rodičov. Súd prihliada napr. na to, aký majetok má povinný, či má nehnuteľnosti, chatu, nadštandardný byt, motorové vozidla, cenné papiere alebo peňažné úspory. Súd môže určiť aj vyššie výživné s tým, že povinný rodič ho bude pokrývať napríklad z využitia alebo predaja svojho majetku.

Pri určení rozsahu ich vyživovacej povinnosti sa prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne sa aj na starostlivosť rodičov o spoločnú domácnosť.
Pokiaľ chcete vedieť, akú výšku výživného môžete žiadať vo Vašom prípade napíšte nám do anonymnej on-line právnej poradne.


Čo sú to odôvodnené potreby dieťaťa po rozvode?Zákon o rodine uvádza, že súd musí prihliadať i na odôvodnené potreby dieťaťa. Medzi takéto potreby zaraďujeme:
základné potreby (strava, výživa, zdravotná starostlivosť, zdravotné potreby, lieky, oblečenie, cestovné
náklady na duševnú činnosť (učebnice, školské potreby a pomôcky, školné, záujmové krúžky, športové aktivity vrátane športových potrieb a tréningov, voľno-časové aktivity a iné.
úspory – ak to majetkové pomery povinného rodiča umožňujú, je možné žiadať na súde, aby povinný rodič poskytoval maloletému finančné prostriedky na tvorbu úspor (napríklad na prípravu na budúce povolanie. Súd uloží povinnému poskytovať úspory na osobitný účet, ktorý zriadi v prospech maloletého. Na nakladanie s týmito prostriedkami sa vyžaduje schválenie súdu.

Zákon myslí aj na to, čo ak druhý manžel má veľa rôznych výdavkov, ktoré mu nedovoľujú platiť výživné. V zmysle § 62 ods. 5 Zákona o rodine výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

Príkladmi výdavkov, ktoré by súd pri posudzovaní výšky výživného u povinného rodiča nemal zohľadňovať:
splátky leasingu motorového vozidla, ak motorové vozidlo neslúži ako zdroj príjmu
splátky úverov a pôžičiek, ktoré neboli nevyhnutné,
neprimerané životné náklady povinného a jeho rodiny a akékoľvek iné náklady, ktoré nie sú nevyhnutné pre život povinného a ním vyživovaných osôb.

Výška výživného, ktorú by mal druhý rodič platiť na jedno dieťa je individuálna, jej výška vychádza z príjmov oboch rodičov, zo životnej úrovne povinného rodiča a ďalších faktorov, ktoré súd skúma. My sa snažíme pre našich klientov vybojovať vždy čo najvyššie výživné, tak aby pokrývali nielen náklady na výživu, ale napríklad aj sporenie pre dieťa do budúcnosti.
Ak sa zmenia pomery, môže súd zmeniť i bez návrhu rozhodnutie alebo dohodu rodičov o výkone ich rodičovských práv a povinností. Zo skúsenosti vieme, že návrh býva často potrebný.


(späť na začiatok stránky)


Čo ak pri rozvode druhý rodič zatajuje svoje príjmy?Manžel musí preukázať súdu svoj príjem, pokiaľ by tak neurobil, v zmysle § 63 Zákona o rodine platí domnienka, že jeho príjem je vo výške 20-násobku sumy životného minima. Uzákonenie právnej domnienky upravenej v tomto ustanovení bolo iniciované problémami, ktoré sa vyskytovali v praxi pri preukazovaní, presnejšie neochote preukazovania príjmov rodičmi vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť. Okrem dobrovoľného preukázania predložením predovšetkým výplatných pások, resp. možnosťou využitia poriadkového opatrenia (pokuty) pri neuposlúchnutí výzvy povinným, môže súd postupovať dopytom adresovaným zamestnávateľovi na základe civilného poriadku, podľa ktorého každý je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu písomne oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie súdu.
U rodiča, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z príjmu, súd neberie do úvahy výdavky, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť alebo ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť v takom rozsahu v súvislosti s touto činnosťou, a možnosti a schopnosti povinného posudzuje podľa predpokladaného príjmu, aký by povinný dosiahol, ak by tieto výdavky nerealizoval.

Ak to majetkové pomery povinného rodiča dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno považovať aj tvorbu úspor. V takom prípade súd uvedie pri určení výživného sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor, a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na osobitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Na nakladanie s prostriedkami na účte maloletého dieťaťa je potrebný súhlas súdu.

V niektorých prípadoch rodič pracuje len sezónne, a jeho príjem je len v niektorých mesiacoch. Zákon o rodine myslí aj na túto skutočnosť. V zmysle § 64 Zákona o rodine, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, súd môže rozhodnúť o povinnosti zložiť peňažnú sumu na výživné, ktoré sa stane splatné až v budúcnosti, na osobitný účet zriadený v prospech maloletého dieťaťa rodičom, ktorý ho má v osobnej starostlivosti. V rozhodnutí uvedie spôsob, akým sa z tohto účtu zabezpečí v prospech maloletého dieťaťa pravidelné mesačné poukazovanie určených súm na výživné.

Rodičia sa môžu dohodnúť o prispievaní na výživu aj písomne uzatvorením písomnej dohody, táto dohoda však vyžaduje schválenie súdu.

Pre úplnosť dopĺňame, že zákon o rodine upravuje nielen vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom ale i naopak detí voči rodičom.


(späť na začiatok stránky)


Môžem po rozvode požiadať o zvýšenie už určeného výživného?Zmena výšky súdom určeného výživného je možná iba z dôvodu zmeny pomerov, ktoré môžu nastať nielen na strane oprávneného ale aj povinného. U povinného sú to najmä zmeny v oblasti finančných príjmov (napríklad získal lepšie zamestnanie, výhra v lotérii, získal dedičstvo).

Zmena pomerov na strane dieťaťa môže byť napríklad:
nástup do predškolského zariadenia
nástup do školy
prechod z I. stupňa ZŠ do II. stupňa ZŠ
prechod na strednú školu
začatie študovania na vysokej škole,
úraz dieťaťa


(späť na začiatok stránky)


Kto bude po rozvode spravovať majetok maloletých detí?Správu majetku dieťaťa, pokiaľ nejaký má bude vykonávať ten rodič, ktorého súd v rozsudku o rozvode manželstva a úprave práv a povinností k deťom určí. Súd bude posudzovať schopnosti a možnosti rodiča. Vo väčšine prípadov za správcu bude určený rodič, ktorému bolo dieťa zverené po rozvode do osobnej starostlivosti, nie je to však pravidlom.

Ak ste rozhodnutá/ý sa rozviesť môžete nás kontaktovať, Vaše otázky v advokátskej kancelárii v Bratislave alebo prostredníctvom on-line právnej poradne Vám advokát kvalifikovane zodpovie.


(späť na začiatok stránky)


Rozvod a rozdelenie majetkuVyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva po rozvode

Po tom ako nadobudne právoplatnosť rozsudok o rozvode, je možné vyporiadať - rozdeliť spoločný majetok manželov, viac na: vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctvo manželov.


(späť na začiatok stránky)

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.