Máte
otázku?

Náležitosti návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Náležitosti návrhu na rozvod

Aké sú náležitosti návrhu na rozvod manželstva? Čo všetko musí návrh na rozvod obsahovať, aby ho súd prijal? Aké sú podstatné náležitosti návrhu na rozvod, aby ho súd neodmietol alebo nevrátil na doplnenie?

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod

 

Náležitosti návrhu na rozvod je možné rozdeliť na:

 

- podstatné náležitosti návrhu na rozvod manželstva

- nepodstatné náležitosti návrhu na rozvod manželstva

 

Návrh na rozvod manželstva (žiadosť o rozvod) musí byť formulovaný presne a určite, tak aby súd o ňom mohol rozhodnúť. Absencia podstatných náležitostí návrhu na rozvod môže spôsobiť, že sa celé konanie o rozvod manželstva predĺži.

 

Podstatné náležitosti návrhu na rozvod sú: 

 

Označenie súdu, ktorému návrh na rozvod adresujete

 

Návrh na rozvod sa podáva vždy na okresný súd, v obvode ktorého:

 

  • v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich
  • ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd toho, kto nepodáva návrh  - protistrany - napríklad ak podáva návrh manželka, tak je dôležitá adresa manžela).
  • ak nie je ani taký súd (pretože navrhovateľ na Slovensku nežije), je príslušný všeobecný súd navrhovateľa (t.j. ten, kto podáva návrh).

 

 

Presné označenie oboch manželov

 

Do návrhu na rozvod manželstva uveďte tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, občianstvo, môžete uviesť aj telefónne číslo a mail, napríklad takto:

Navrhovateľ: Anna Nováková, nar. 1.1.1977, trvale bytom: Hlavná 3, 949 07 Nitra, občan SR, tel: 090123456, email: email@email.sk

Odporca: Ján Novák, nar. 1.2.1978, trvale bytom: Hlavná 3, 949 07 Nitra, občan Českej republiky, tel: 091234567, email: email@email.cz

 

Uvedenie kedy a kde bolo manželstvo uzatvorené a na ktorej matrike je vedené 

 

Túto náležitosť návrhu na rozvod manželstva môžete uviesť napríklad takto:

"S odporcom sme uzavreli manželstvo dňa 22.01.1995 v Bratislave. Zapísané je v knihe manželstiev – sobášnej matrike Bratislava II, zväzok 11, ročník 1995, strana 125, pod poradovým číslom 8. U oboch účastníkov ide o manželstvo prvé. "

 

Podstatnou náležitosťou návrhu na rozvod je aj uvedenie, či pochádzajú z manželstva maloleté deti

 

Túto náležitosť návrhu na rozvod môžete uviesť takto:

Z nášho manželstva pochádza jedno maloleté dieťa, syn Peter Novák, narodený 28.01.2006.

 

Posledné spoločné bydlisko manželov

 

túto náležitosť návrhu na rozvod môžete uviesť takto: 

Našim posledným spoločným bydliskom je Hlavná 3, 949 07 Nitra.

 

Príčiny rozvratu manželstva,

 

V podanom návrhu na rozvod manželstva popíšte príčiny rozvratu manželstva, ktoré podľa Vás viedli k rozpadu manželstva. Nemusíte ich popisovať úplne podrobne. Súd by mal ale z návrh cítiť, že ide o vážne dôvody.

 

Pripojte dôkazy

K návrhu na rozvod sa pripájajú najmä sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie o príjme. Priložiť odporúčame vždy kópie. Originály si zoberte so sebou na súdne pojednávanie.

 

Petit návrhu na rozvod (žiadosti o rozvod)

 

Petitom návrhu na rozvod manželstva je zhrnutie toho, čo žiadate (s uvedením, kde je manželstvo vedené a že žiadate, aby ho súd rozviedol), ak sú predmetom rozvodu manželstva aj deti, tak je potrebné uviesť aj to, ako si predstavujete úpravu práv a povinností k deťom.

 

Vzor petitu bezdetného manželstva môže znieť takto

 

"Súd manželstvo účastníkov konania uzavreté dňa 18.05.2010 v Košiciach- Staré Mesto. Zapísané je v knihe manželstiev matričného úradu Košice - Staré Mesto, zväzok 1, ročník 2010, na strane 567, pod poradovým číslom 125 r o z v á d z a."

 

 

Vzor petitu manželstva s deťmi môže znieť takto

 

"Súd manželstvo účastníkov konania uzavreté dňa 18.05.2010 v Košiciach- Staré Mesto. Zapísané je v knihe manželstiev matričného úradu Košice - Staré Mesto, zväzok 1, ročník 2010, na strane 567, pod poradovým číslom 125 r o z v á d z a.

Maloletý Peter Novák, nar. 28.11.2005 sa na čas po rozvode manželstva zveruje do osobnej starostlivosti matky a otec je povinný prispievať na výživu maloletého v sume 100,- € mesačne vždy do 15. dňa v mesiaci vopred k rukám matky, počnúc právoplatnosťou rozsudku.

Mal. Peter Novák, nar. 28.11.2005 budú na čas po rozvode zastupovať a spravovať jeho majetok obaja rodičia.

Súd styk otca s maloletým dieťaťom n e u p r a v u j e .

Žiaden z účastníkov  n e m á  právo na náhradu trov konania."

 

 

Je potrebné uviesť aj príjem manželov? 

 

Ak máte deti, súd sa Vás na túto informáciu bude pýtať a bude požadovať doklad, ak by protistrana namietala príjem prezentovaný na súde.

 

 

Súdny poplatok ako náležitosť návrhu na rozvod manželstva

 

Spolu s návrhom na rozvod manželstva sa platí aj súdny poplatok - 66 eur - kúpte si ho v kolkoch (na pošte alebo na súde, kde budete podávať návrh na rozvod. Kolok nalepte na jeden z návrhov.

 

Dátum a podpis

 

Nezabudnite návrh na rozvod manželstva podpísať a uviesť dátum podpisu.

 

 

Počet rovnopisov návrhu na rozvod manželstva

 

Návrh na súd posielajte vždy v 2 vyhotoveniach a ak máte deti, tak v 3 vyhotoveniach. To isté platí aj pre prílohy. Ak máte podať návrh 3x, priložte ku každému návrhu prílohu/prílohy.

 

 

Nepodstatné náležitosti návrhu na rozvod manželstva:

 

- napríklad uvedenie zamestnania druhého manžela (súd si ho bude zisťovať pri tom, ako druhému manželovi doručí návrh na rozvod spolu s výzvou na vyjadrenie sa - tieto údaje súd zbiera pre Štatistický úrad a ak to nie je uvedené v návrhu, pýta sa to pri prvom výsluchu manžela)

 

- potvrdenie o svojom príjme (súd si v konaní, pokiaľ to bude potrebné vyžiada potvrdenie o príjme za posledných 12 mesiacov), pokiaľ sú však manželia dohodnutí na výške výživného pre ich maloleté deti, nie je potrebné predkladať také potvrdenie spolu s návrhom na rozvod manželstva, súdu môžete predložiť výplatné pásky alebo potvrdenie od zamestnávateľa na jednom papieri, v ktorom bude rozpis príjmov.

 

- nepodstatnou náležitosťou je uvedenie svedkov, ktorí môžu potvrdiť rozvrat manželstva (súdy obyčajne túto možnosť nevyužívajú, pokiaľ sú manželia dohodnutí na rozvode), ak by sa však jeden z manželov nechcel rozviesť, prichádza do úvahy aj možnosť vypočuť svedkov. Najčastejšie súdy vypočúvajú najbližšie osoby. Napríklad spoločné deti. K rozvratu manželstva (ak to jeden z manželov popiera) sa vypočúvajú deti najčastejšie iba vtedy, keď sú dospelé. 

 

- ďalšou nepodstatnou náležitosťou je aj žiadosť o vypočutie detí (pokiaľ sú schopné sa v konaní vyjadriť). Obyčajne súd pristupuje k výsluchu detí iba vtedy, ak je to nevyhnutné a medzi rodičmi je spor o to, komu majú byť zverené alebo či ich má súd zveriť do striedavej osobnej starostlivosti. Výsluch detí po prijatí nového civilného sporového poriadku sa dal do popredia.

 

Ako bolo už uvedené vyššie, pokiaľ návrh na rozvod nebude obsahovať náležitosti a nebude formulovaný presne a dôvodne s uvedením konkrétnych skutočností, rozvod manželstva sa môže predlžovať.

 

Pokiaľ chcú manželia, aby ich konanie o rozvod prebehlo rýchlo a bez problémov, je potrebné sa riadiť vyššie uvedenými náležitosťami. 

 

Súd pri posudzovaní miery rozvratu vzťahov medzi manželmi prihliada na porušenie povinností manželov (ktorými sú spolužitie, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie, starať sa o uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov)

 

Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska.

 

TIP: 

Ak sú predmetom konania o rozvod aj deti a rodičia sa vedia dohodnúť, je vhodné predložiť spolu s návrhom na rozvod manželstva aj dohodu o úprave práv a povinností k deťom. Aj keď nejde o podstatnú náležitosť návrhu, určite to pomôže k rýchlejšiemu rozvodu.

Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, je možné doplniť už podaný návrh na rozvod, ktorý obsahuje aj návrh na úpravu rodičovských práv (podaný v máji 2018), o dohodu o úprave rodičovských práv a povinností (z júna 2018)? Ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň,

svoje podanie - návrh na rozvod, môžete doplniť, prípadne rozšíriť, alebo zmeniť. Súd v tomto type konania zisťuje skutočný stav veci a na základe toho rozhodne.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je nevyhnutné uvádzať výšku príjmu v žiadosti o rozvod, ak nemáme maloleté deti. Oboje máme vlastné účty a každý z nás míňa len to, čo zarobil. Môj manžel však konzumuje alkohol, zadlžuje sa a momentálne ani nie je zamestnaný a nevyhľadáva žiadne pracovné príležitosti. Ďakujem.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 10.05.2016)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že z manželstva nepochádzajú maloleté deti, súd nebude v tomto konaní určovať vyživovaciu povinnosť. Preto vo Vašom prípade uvedenie Vášho príjmu alebo príjmu Vášho manžela nie je podstatnou náležitosťou návrhu na rozvod manželstva. Z návrhu však musí byť súdu zrejmé, že vzťahy medzi Vami sú vážne narušené a trvalo rozvrátené. Rovnako Vám odporúčam v návrhu na rozvod uviesť, že s manželom nehospodárite spoločne.


Podotázka: Náležitosti návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. Chcel by som sa informovať o návrhu na rozvod manželstva. S manželkou sme sa dohodli, obaja súhlasíme s rozvodom, so starostlivosťou o dcéru a tiež s majetkovým vysporiadaním. Nemáme však spoločný trvalý pobyt. Kde je potrebné podať príslušné doklady? Predpokladám, že každý podpis musí byť notársky overený. Ďakujem za čo najskoršiu odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Náležitosti návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 22.10.2013)

Dobrý deň.

Podľa § 42 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku:

(3) Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.

Podľa § 88 ods. 1 pís. a) až c) Občianskeho súdneho poriadku:

(1) Namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, 
a) v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov; ak nie je takýto súd, je príslušný všeobecný súd odporcu, a ak nie je ani taký súd, všeobecný súd navrhovateľa;
b) ktorý rozhodoval o rozvode, ak ide o vyporiadanie manželov po rozvode ohľadne ich bezpodielového spoluvlastníctva alebo iného majetku alebo o zrušenie spoločného nájmu bytu;

Zjednodušene povedané, v danom prípade bude príslušným súdom na rozhodovanie súdu, kde ste spoločne bývali (reálne). V návrhu na rozvod Vám odporúčam dôsledne upraviť samotný žalobný návrh – petit, ktorý musí byť dostatočne určitý a presný. K návrh nezabudnite okrem iných dôkazov pripojiť sobášny list a rodný list dieťaťa.

Samotná skutočnosť, že ste na rozvode a vyporiadaní BSM dohodnutí môže celú záležitosť podstatne urýchliť. Avšak súdy považujú rozvod manželstva, pokiaľ majú manželia deti, až za krajné riešenie. Z tohto dôvodu musíte dostatočne popísať skutočnosti, ktoré viedli k trvalému rozvratu manželstva a tiež preukázať, že spoločné spolužitie už nie je možné.

Notársky overený musí byť len podpis pri zmluve o vyporiadaní BSM po rozvode, ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť. Inak zákon nevyžaduje overenie podpisu. Overovať podpis nemusíte ani pri návrhu na rozvod alebo dohode o deťoch.

 

Viac si o rozvode a náležitostiach návrhu na rozvod prečítajte tu:

http://ficek.sk/advokatska-kancelaria-bratislava/rozvod-vyzivne-pravnik.htmlV prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Náležitosti návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.