Máte
otázku?

Rozvod s cudzincom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Rozvod s cudzincom

Dobrý deň, posledné dva roky žijem a pracujem v Nemecku, mám stále Slovenské občianstvo. Chcela by som sa rozviesť s manželom Nemcom a chcela by som vedieť, či môžem podať žiadosť o rozvod na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

Dobrý deň.

 

Z dôvodu toho, že manžel je inej štátnej príslušnosti ako ste Vy, tak vo Vašom prípade vystupuje pri rozvode s cudzincom tzv. cudzí prvok, t.j. je potrebné prihliadať aj na medzinárodné právo.

 

Rozvod a medzinárodné právo

 

Rozvod s cudzincom upravuje zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Tento zákon v § 22 rieši rozvod manželstva nasledovne:

 

"(1) Zrušenie manželstva rozvodom sa spravuje právnym poriadkom štátu, občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským.
 
 (2) Ak by bolo potrebné podľa odseku 1 použiť cudzí právny poriadok, ktorý by zrušenie manželstva rozvodom nedovoľoval alebo len za okolností mimoriadne obťažných, avšak manželia alebo aspoň jeden z nich žije v Slovenskej republike dlhší čas, použije sa slovenské právo.
 
 (3) Tieto ustanovenia sa použijú i pri vyhlásení manželstva za neplatné alebo pri zistení, či tu manželstvo je alebo nie je."

 

Zároveň v zmysle § 38 Zákona:

"V manželských veciach (konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je) je právomoc slovenských súdov daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom."

 

Nariadenie Brusel II bis

 

Rozhodujúci právny predpis, ktorý sa uplatňuje pri veciach rozvodu s cudzím prvkom, je aj:

NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len nariadenie „Brusel II bis“)

 

Článok 1 (upravujúci rozsah pôsobnosti tohto nariadenia) ods. 1 písm. a):

"Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na rozvod, rozluku alebo anulovania manželstva."

 

Článok 3 (upravujúci všeobecnú právomoc pri rozvode, rozluke a anulovaní manželstva) ods. 1:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

 

Pre „obvyklý pobyt“ síce nie je definovaný (ide teda o otvorený pobyt), ale je rozhodujúcim kritériom skutočný stav, teda skutočný pobyt a nie napr. trvalý pobyt, ak by aj bol nahlásený na území SR. 

  

Článok 17 (upravujúci skúmanie právomoci)

Ak sa začalo konanie na súde členského štátu vo veci, v ktorej podľa tohto nariadenia nemá právomoc konať, a ktorá patrí podľa tohto nariadenia do právomoci súdu iného členského štátu, súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc.

 

Z popisu Vašej otázky nie je celkom zrejmé, kde ste žili predtým, ale na založenie právomoci slovenských súdov by bolo potrebné aby:

1/ (v prípade, že je navrhovateľom manžel a odporcom manželka) manželka (ako odporca) mala na území SR obvyklý pobyt alebo

2/ (v prípade, že je navrhovateľom manželka a odporcom manžel) manželka (ako navrhovateľ) mala na území SR obvyklý pobyt, bývala v SR najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a bola štátnym príslušníkom SR

 

Žiaden z účastníkov konania nemôže podať návrh na rozvod, príp. rozluku manželstva na slovenskom súde nakoľko slovenské súdy nemajú právomoc v danom prípade konať a rozhodovať. Ak by ste podali Vy ako Slovenka návrh na rozvod na Slovensku, museli by ste tvrdiť, že tu žijete minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu, vtedy by slovenský súd rozhodol. Manžela by sa však pýtal, či je táto skutočnosť pravdivá.

 

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

 

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom upravuje v § 23 až § 27 vzťahy medzi rodičmi a deťmi, pričom

 

1) Vzťahy medzi rodičmi a deťmi vrátane vzniku alebo zániku práv a povinností rodičov sa spravujú právom štátu, na ktorého území má dieťa obvyklý pobyt. Ak si to vyžiada ochrana osoby alebo majetku dieťaťa, súd môže pri rozhodovaní výnimočne prihliadnuť aj na právo iného štátu, s ktorým má vec podstatnú väzbu.

 

2) Rodičovské práva a povinnosti, ktoré vznikli v štáte pôvodného obvyklého pobytu dieťaťa, zostávajú zachované aj po zmene obvyklého pobytu dieťaťa. Ak niektorému z rodičov nevznikli rodičovské práva a povinnosti, ktoré priznáva rodičovi slovenské právo, vzniknú mu okamihom, keď sa územie Slovenskej republiky stane obvyklým pobytom dieťaťa.

 

3) Výkon rodičovských práv a povinností sa spravuje právom štátu obvyklého pobytu dieťaťa.

 

4) Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom sa spravuje právom štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt. Iné vyživovacie povinnosti sa spravujú právom štátu, v ktorom má bydlisko oprávnený na výživné.

Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň,
mám 57 rokov. Minulý rok sme sa zosobášili s mojim manželom, ktorý je cudzí štátny príslušník. On pochádza z Bosny Hercegoviny. Nežijeme spolu, ja žijem na Slovensku, on žije v Bosne. My sme manželia iba na papieri. Čím ďalej tým viac si uvedomujem, že mi toto manželstvo nevyhovuje a je to zbytočná starosť. A už mám aj dôkazy na to, že ma podvádza. Takže chcela by som toto manželstvo čím skôr ukončiť rozvodom. Chcela by som Vás poprosiť, že ako postupovať ďalej. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď. 

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 22.03.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o rozvod s cudzím štátnym príslušníkom ako je to aj vo vašom prípade, návrh na rozvod manželstva môžete podať aj na slovenský súd, nakoľko vy ste občianskou SR.

V zmysle § 38 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom "je právomoc slovenských súdov v konaní o zrušenie manželstva rozvodom daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom." 

Návrh na rozvod treba podať na súd príslušný podľa miesto Vášho trvalého pobytu v SR. Následne je potrebné čakať na vyjadrenie vášho manžela. Jediný problém môže byť s doručovaním. Preto ak by manžel spolupracoval pri rozvode, dalo by sa to urýchliť. Nemusíte predkladať dôkazy o jeho nevere hneď v návrhu. Toto tam môžete pripojiť až vtedy, ak by popieral, že váš vzťah je narušený a nechcel sa dať rozviesť. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň,
chcem sa Vás opýtať, vydala som sa v Írsku za cudzinca, on je z Indie. Manželstvo nefunguje a tu v Írsku musíme 2 roky oddelené žiť od seba a potom až môžem podať návrh na rozvod. Počula som, že sa dá zaregistrovať moje manželstvo na Slovensku a potom môžem podať návrh na rozvod na Slovensku.
Hľadala som na internete dávnejšie aj som našla, ale bohužiaľ som si neuložila link. Chcela by som od Vás radu. Ďakujem krásne.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň,
z Vašej strany, nakoľko máte slovenské štátne občianstvo, by bolo možné podať návrh na rozvod za predpokladu, že by ste na Slovensku žili minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu, vtedy by bola založená právomoc slovenské súdu. Takto to je ustanovené v nariadení  Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 tzv. nariadenie Brusel II bis.  AK by táto podmienka pobytu nebola splnená, slovenský súd by Vás nerozviedol. Je však mozna aj výnimka, aby Vás súd na Slovensku rozviedol. Nepíšete, či máte spoločné deti, ak áno, tak o úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode by mali právomoc rozhodovať súdy toho štátu, na území ktorého majú deti obvyklý pobyt, t.j. reálne bydlisko, kde skutočne žijú.

Ak chcete, pomôžeme Vám s tým. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako mám postupovať pri podaní žiadosti o rozvod, manžel je z Egypta, brali sme sa pred 11 rokmi vo UK, no nežijeme spolu už veľmi dlho, ja som sa vrátila na Slovensko. Podľa informácií, ktoré mám, môj manžel má partnerku, s ktorou má už aj deti.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 30.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokaldáme, že Vy ako manželka žijete v SR. Keďže manžel je občanom mimo EÚ, platia ust. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a porcesnom, ktorý umožňuje v totmo prípade aj rozvod na príslušnom súde v SR. Bolo by dobré, keby ste vedeli zistiť kde manžel žije, čo by značne uľahčilo súdne konanie, resp.  keby sa manžel nechal zastupovať advokátom.

Podľa ust. § 38 zákona o medzinárodenom práve súkromnom a procesnom platí :

"Právomoc v rodinných veciach
(1) V manželských veciach (konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je) je právomoc slovenských súdov daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom.
(2) Ak žiadny z manželov nie je slovenským občanom, právomoc slovenského súdu je daná:
a) ak má aspoň jeden z manželov tu pobyt a ak sa môže rozhodnutie súdu uznať v domovských štátoch oboch manželov, alebo
b) ak aspoň jeden z manželov má v Slovenskej republike pobyt dlhší čas, alebo
c) ak ide o neplatnosť manželstva, ktoré sa má podľa slovenského práva vysloviť i bez návrhu, pokiaľ manželia tu žijú."

Vzor žiadosti o rozvode nájdete aj an našej stránke, napr. : https://ficek.sk/tlacivo-na-rozvod-manzelstva-116/.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Prosím Vás o informáciu, môj švagor je bývalý cs. štátny občan. Žil 30 rokov v USA. Teraz má len americké občianstvo, ale žil s manželkou už 5 rokov na Slovensku. Manželka je slovenská št. občianka. Nakoľko sa treba o švagra starať ma zdravotné problémy, poslala ho taxíkom súrodencom, nech sa o neho starajú. Sobáš bol uzavretý v USA. Môže on podať na Slovensku žiadosť o rozvod? Aké doklady k tomu potrebuje?
Ďakujem Vám za každú radu.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 07.11.2020)

Dobrý deň,
právomoc slovenských súdov je daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským štátnym občanom. V tomto prípade sa môžu rozvádzať na Slovensku, podľa slovenských predpisov.

Pre taký postup je však potrebné, aby ich manželstvo bolo zaregistrované na Osobitnej matrike vedenej Ministerstvom vnútra SR.

Základným dokladom, ktorý k tomu bude potrebovať je sobášny list.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Rozvod s cudzincom.
Dobrý deň. Dcéra Slovenka mala sobáš na Slovensku s Britom. V Británii nemajú sobáš zaregistrovaný. Nemajú deti, ani žiadny spoločný majetok. Po spoločných 10rokov žili v U. K. Chce sa rozviesť tu na Slovensku. Stále žije a pracuje v U. K. môže sa rozviesť tu? Platí ten dohovor, kde píšete, že by tu musela žiť 6 mesiacov? Nechce odísť z U. K. kvôli práci.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 10.10.2020)

Dobrý deň,
áno. Ak sa chce rozviesť na Slovensku, právomoc podľa nariadenia Brusel II môže založiť slovenský súd iba v tom prípade, že tu bude žiť najmenej 6 mesiacov pred podaním návrhu.

Rozviesť na Slovensku, bez tejto podmienky by sa mohla iba v tom prípade, ak by boli obaja manželia slovenského štátneho občianstva.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, som Slovenka a vydala som sa za Macedónca. Sobáš sme mali v Macedónsku. Je možné sa s ním rozviesť aj tu na Slovensku? Je to vôbec možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,

áno, je to možné. V zmysle § 38 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je právomoc slovenských súdov v konaní o zrušenie manželstva rozvodom daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom. Pokiaľ ste občiankou SR, tak môžete podať návrh na rozvod manželstva aj na Slovensku. 


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň,
Potreboval by som pár informácií ohľadom rozvodu s cudzinkou, ktorá ma na Slovensku trvalý pobyt na 5 rokov na základe nášho manželstva. Vzťah som ukončil, ona následne už odcestovala naspäť domov (je z Kórey), jej adresu v Kórey mám k dispozícii pre potreby doručovania súdnych písomnosti. 
Pár dni po sobáši som podpísal zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na byt, stavba ale ešte nie je dokončená a tým pádom ani kúpna zmluva ešte nie je podpísaná. Moja otázka je nasledovná, ma ona nejaký nárok na podiel v tomto byte, alebo, keďže ešte nebol právoplatne nadobudnutý, tak žiadny nemá? Ako treba postupovať, aby som čo najrýchlejšie docielil rozvod nášho manželstva a zamedzil tomu, aby jej vznikol nejaký nárok na vyplatenie časti bytu? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 18.03.2020)

Dobrý deň, Vami položená otázka pozostáva z dvoch okruhov právnych problémov :
1./ Rozvod : Podľa ust. §  38 zákona o medzinárodnom práve súkr. a procesnom platí :
"Právomoc v rodinných veciach 
§ 38

(1) V manželských veciach (konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je) je právomoc slovenských súdov daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom.
(2) Ak žiadny z manželov nie je slovenským občanom, právomoc slovenského súdu je daná:
a) ak má aspoň jeden z manželov tu pobyt a ak sa môže rozhodnutie súdu uznať v domovských štátoch oboch manželov, alebo
b) ak aspoň jeden z manželov má v Slovenskej republike pobyt dlhší čas, alebo
c) ak ide o neplatnosť manželstva, ktoré sa má podľa slovenského práva vysloviť i bez návrhu, pokiaľ manželia tu žijú."


O rýchlom rozvode krok za krokom píšeme aj v samostatnom článku, ktorý Vám môže byť nápomocný.

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že je treba podať návrh na rozvod na prísl. okresný súd - miesto Vášho trvalého pobytu v SR. Vzhľadom na okolnosť, že manželka odišla do Kórey , zrejme sa už nevráti, možnosťou pre Vás pre urýchlenie konania je, aby ste podali návrh na rozvod, tento následne pošlete manželke už aj číslom konania na súde pri osobnom doručení na súd,  a vo svojom vyjadrení na súd ku konkrétnemu číslu konania uviedla, že s návrhom na rozvod manželstva súhlasí v celom rozsahu, súhlasí, aby sa pojednávalo a rozhodlo v jej neprítomnosti. 


2./ Nadobudnutie vlastníctva bytu : 
Nepíšete v otázke stav rozostavanosti bytu a cca kedy by mohlo dôjsť k uzatvoreniu riadnej kúpnej zmluvy. Ak nebola podpísaná  riadna kúpna zmluva, nie je čo deliť v rámci vyporiadania BSM po rozvode.  
Počas trvania manželstva fin. prostriedky  patria do BSM a nie je možné ani dohodou manželov nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Iné by to bolo v prípade, že by ste kúpu bytu financovali v celosti z prostriedkov nadobudnutých napr. dedením.
V otázke uvádzate, že ste zmluvu o uzatvorení bud. zmluvy podpísali sám.
Podľa judikátu NS ČSR z 15.6.1973, č. k. 4 Cz 29/73 platí: 
"Ak sú podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti kupujúcimi obaja manželia, potom musia zmluvu tiež obaja podpísať. Nedostatok podpisu jedného z kupujúcich manželov na listine zmluvy o prevode nehnuteľnosti nie je zhojený tým, že vec nadobudnutá hoci len jedným z manželov za trvania manželstva zo spoločných finančných prostriedkov je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ 

Podľa judikátu NS SSR, 5 Cz 51/1973, R 74/1973 platí:
"S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého manžela."

Z uvedeného vyplýva, že nehnuteľnosť počas trvania manželstva nemôžete nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva ani na základe dohody s manželkou ak by sa na jej kúpu mali použiť fin. prostriedky patriace do BSM.


Odporúčame riešiť rozvod s advokátom, aby vec bola urýchlene vybavená, ktorý súčasne zabezpečí aj komunikáciu a písomnosti s Vašou manželkou vrátane vyporiadania BSM a nadobudnutia bytu do Vášho vlastníctva.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať som Slovenka vydatá 15 mesiacov za Čecha mame spolu dieťa aj bývame v Čechách,  ja a môj syn máme trvalý pobyt na Slovensku. Môžem po rozvode odísť zo synom na Slovensko, keď tam máme trvalý pobyt. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň, 

ak by ste sa chceli natrvalo vysťahovať na Slovensko, museli by ste mať písomný súhlas manžela resp. otca dieťaťa. Ak by s vysťahovaním natrvalo na Slovensko nesúhlasil, museli by ste podať návrh na súd, aby súd nahradil jeho súhlas na vysťahovanie. 

V súdnom konaní je potrebné preukázať splnenie podmienok pre život dieťaťa na Slovensku  - bývanie, škôlka, zdrav. starostlivosť, Vaše zamestnanie, zabezpečenie všetkých potrieb maloletého.

V prípade, že by ste sa odsťahovali na Slovensko bez súhlasu otca dieťaťa,  otec dieťaťa v súdnom konaní  by sa mohol domáhať návratu maloletého do miesta jeho obvyklého pobytu, teda do Česka.
 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Chcela by som Vás poprosiť o radu, som vydatá za Srba 9 mesiacov chcem sa s ním rozviesť, deti nemáme a ani sme nikdy spoločne nežili v spoločnej domácnosti. Má prechodný pobyt u mojej mamy, ako aj ja, ale mama ho chce odhlásiť z pobytu. Nie je vedený v obci na matrike nakoľko nedoniesol cudz. polícii doklad o infekčnosti. Ako mám postupovať akú adresu mám dať do rozvodu? Tam kde má trvalý pobyt do Srbska, lebo neviem kde sa zdržiava. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 23.05.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je vhodné súdu uviesť všetky adresy, o ktorých viete, že by sa tam mohol zdržiavať (ak viete kde pracujete, môžete uviesť i to). Na tom závisí úspešné doručovanie súdnych písomností a ďalší priebeh súdneho konania. Súdu je dokonca vhodné popísať i to, že mal u Vašej mamy nahlásený prechodný pobyt, ale ten bude/bol zrušený a nemáte vedomosť o tom, že by nahlásil novú adresu. Rovnako súdu uveďte jeho adresu trvalého pobytu v Srbsku. Ak sa ho totiž súdu nepodarí vypátrať na Slovensku (napr. prostredníctvom Sociálnej poisťovne a platiteľa mzdy), budú mu doručovať zásielky na adresu trvalého pobytu.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, som Slovenka žijúca v Grécku. Sobáš sme mali v Grécku a narodili sa nám tu aj dve deti. Maloleté. Mám trvalý pobyt na SK, sobáš bol zapísaný na zvláštnej matrike v Bratislave a deti majú aj slovenské rodné listy. Mame vážne problémy a manželstvo nefunguje. Chcela by som sa odsťahovať na Slovensko aj s deťmi. Manžel by eventuálne súhlasil s rozvodom, ale deti chce mať v Grécku. Kde mám riešiť rozvod a ako to bude s deťmi? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 27.10.2017)

Dobrý deň,

 

ako prvé považujem za potrebné priblížiť Vám právnu úpravu právomoci súdov členských štátov EÚ pri tzv. cezhraničných manželstvách, resp. rozvodoch. Pre stanovenie právomoci súdov členských štátov je dôležité reálne bydlisko (obvyklý pobyt) manželov a maloletých detí.

 

Právomoc súdov členských štátov pre rozvod manželstva

 

Právomoc súdov členských štátov je upravená nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

 

Podľa článku 3 nariadenia Brusel II

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prí- pade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“. 2. Na účely tohto nariadenia má „domicil“ rovnaký význam, aký má v právnych poriadkoch Veľkej Británie a Írska.

 

Podľa vyššie citovaného článku nariadenia Brusel II by za súčasnej Vašej situácie bola založená právomoc súdov Grécka, nakoľko obaja i s maloletými deťmi bývate v Grécku, teda máte v Grécku obvyklý pobyt. Ak by ste podali návrh na rozvod manželstva na Slovensku, súd by konanie zastavil z dôvodu nedostatku právomoci. Súdy musia zo zákona skúmať právomoc.

 

V prípade, že by ste riešili rozvod manželstva priamo v Grécku (ak to chcete mať čo najskôr za sebou a nechcete už viac čakať), súdy budú rozhodovať podľa právnej úpravy Grécka. Vzhľadom na neznalosť právnej úpravy Grécka ohľadom rozvodu manželstva (je možné, že v Grécku je inak upravená možnosť rozviesť manželstvo a bolo by potrebné splniť ich zákonné podmienky) a tiež právnej úpravy spôsobu rozhodovania súdov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode nie je možné vyjadriť sa k tomu, či je lepšie sa rozvádzať v Grécku alebo na Slovensku.

 

Ak by ste chceli, aby mohli o rozvode vášho manželstva rozhodovať súdy Slovenskej republiky, najjednoduchším by bol postup podľa poslednej odrážky článku 3 bodu 1 nariadenia Brusel II. Podľa tejto odrážky totiž bude založená právomoc slovenských súdov, ak sa s deťmi presťahujete na Slovensku a budete tu žiť najmenej 6 mesiacov.

 

Po uplynutí tejto lehoty bude založená právomoc slovenských súdov, ktoré budú môcť o rozvode vášho manželstva a tiež o úprave výkonu rodičovských práv a povinností rozhodovať podľa slovenskej právnej úpravy.

 

Vo vzťahu k úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode je dôležité uviesť a vedieť, že súdy členských štátov majú právomoc rozhodovať vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu podľa obvyklého pobytu podľa obvyklého pobytu v čase začatia konania. Tzn. že v čase začatia súdneho konania by museli mať Vaše maloleté deti obvyklý pobyt na Slovensku.

 

Podľa článku 8 nariadenia Brusel II

Súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania.

 

Pre vysťahovanie sa s deťmi z krajiny ich obvyklého pobytu do inej krajiny (i na Slovensko) však potrebujete súhlas otca maloletých detí. Ak by ste sa s deťmi presťahovali bez jeho súhlasu, vzniklo by mu právo podľa Haagskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí domáhať sa navrátenia detí do krajiny ich obvyklého pobytu. Ide totiž o neoprávnené premiestnenie maloletých detí do iného štátu. Návrh na nariadenie návratu maloletých detí by však musel podať v mieste ich aktuálneho bydliska, čiže na Slovensku.

 

Zhrnutie

 

Podľa súčasného skutkového stavu Vašej veci (miesto obvyklého pobytu účastníkov konania) je možné rozvod riešiť iba v Grécku podľa gréckeho práva. Grécka právna úprava môže pre rozvod manželstva alebo úpravu výkonu rodičovských práv a povinností ustanovovať iné podmienky alebo požiadavky než náš právny poriadok. Bez znalosti oboch právnych úprav nie je možné uviesť, či je výhodnejšie, aby rozvod prebehol na Slovensku alebo v Grécku. Pre založenie právomoci slovenských súdov by ste sa museli s Vašimi maloletými deťmi presťahovať na Slovensko a pred podaním samotného návrhu by ste tu museli žiť aspoň 6 mesiacov. Ak však pôjde o neoprávnené premiestnenie, bude môcť otec maloletých detí podať na príslušný súd návrh na nariadenie návratu maloletých detí.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Môj syn je už rozvedený so svojou ukrajinskou manželkou (sobáš aj rozvod sa uskutočnili na Ukrajine), sú bezdetní, má rozvodový list v ukrajinskom aj v slovenskom jazyku. Čo je ešte potrebné uskutočniť, aby bol rozvod platný aj na Slovensku? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 15.04.2017)

Dobrý deň, vo Vašej otázke ste uviedli, že má rozvodový list v slovenskom jazyku. Ak to myslíte tak, že má rozsudok o rozvode preloží úradným prekladom do slovenského jazyka, tak bude potrebné ešte toto rozhodnutie cudzieho štátu uznať na Slovensku. Postupuje sa pritom podľa zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Tento zákon upravuje potrebné podklady pre vydanie rozsudku o uznaní cudzieho rozhodnutia. Všetky potrebné prílohy a tiež postup ako podať návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, ako prebieha rozvod s cudzincom a s tým súvisiaca aj starostlivosť o dve maloleté deti. Moja sestra je zosobášená s angličanom, sobáš sa uskutočnil v UK. Deti majú dvojité štátne občianstvo, ale v prvom rade anglické, nakoľko sa narodili v UK. Sestra s deťmi už 3 roky žijú na Slovensku, manžel v Anglicku, s prechodným pobytom na Slovensku (každé cca 3 mesiace ich navštevuje). Chcem sa spýtať, ako by prebiehal prípadný rozvod? Je možné sa rozviesť na Slovensku? Predpokladám, že manžel sa bude chcieť riadiť súdmi UK. Kto ma väčšie právo na deti (obaja budú žiadať starostlivosť o deti). Čo je v tomto prípade podstatné? Ako by mohla získať deti sestra? Starší syn väčšiu časť života prežil v UK, mladší na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 09.04.2017)

Dobrý deň, vzhľadom na to, že Vaša sestra už býva tri roky na Slovensku s deťmi, tak je založená právomoc slovenských súdov nielen pre rozvod manželstva, ale i konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností (právomoc sa riadi obvyklým pobytom maloletých detí). Tzn. že slovenské súdy by mohli rozhodovať o rozvode manželstva a zároveň aj o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Z Vašej otázky však nevyplýva, či bolo ich manželstvo uzatvorené v UK zapísané v osobitnej matrike vedenej MV SR. Ak nie, bude potrebné najprv zapísať toto manželstvo do osobitnej matriky. Zverenie detí do osobnej starostlivosti sa neriadi tým "kto má na nich väčšie právo". Obaja rodičia sú si v právach a povinností rovnaký. Súd bude skúmať najlepší záujem maloletých detí a podľa toho sa rozhodne komu zverí deti do osobnej starostlivosti. Vzhľadom na to, že jedným so záujmov maloletých detí je zachovanie stálosti ich výchovného a sociálneho prostredia, tak Vaša sestra má lepšiu východiskovú situáciu než jej manžel. Súd však bude vykonávať komplexné zisťovanie skutočného stavu veci a až následne podľa toho sa rozhodne komu zverí deti do osobnej starostlivosti.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, moja dcéra sa v októbri 2015 vydala v Taliansku za občana Maroka, ktorý ma povolený pobyt v Taliansku. Zosobášili sa podľa talianskeho práva. Dcéra ma trvalý pobyt na Slovensku. Už 4 mesiace sa zdržiava doma. Deti nemajú. Chcela by sa rozviesť, ale nevieme ako. Môže o rozvod požiadať súd na Slovensku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 01.03.2017)

Dobrý deň, zatiaľ sa nemôže rozviesť na Slovensku, pretože tu musí žiť aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod manželstva. Takže na to, aby to mohla podať na Slovensku  musí počkať ešte 2 mesiace.

Druhá podmienka je, aby mala zapísaný sobášny list v osobitnej matrike na Slovensku. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dakujem za odpoved. Takze kedze sa to nemusi dokazovat, ze som zila na Slovensku minimalne 6 mesiaco tak v podstate mozem tvrdit ze som tam zila nie? Moj manzel zije momentalne v Irsku, ale ja som sa prestahovala do Anglicka kde pracujem uz 3 roky takze v podstate by som to mohla riesit aj cez anglickych pravnikov? Dakujem

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 14.01.2017)

Dobrý deň, tak ako je uvedené v predchádzajúcej odpovedi, súdu by ste na Slovensku museli preukázať, že ste žili na Slovensku aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod manželstva. V prípade, že žijete už 3 roky v Írsku môžete rozvod riešiť aj v Írsku podľa ich právneho poriadku. Ohľadom ďalšieho možného postupu rozvodu manželstva v Írsku Vám odporúčam skontaktovať sa s advokátmi priamo v Írsku, ktorí by Vám poskytli potrebnú právnu pomoc.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobry den, chcela by som sa opytat, som vydata v zahranici, ja som slovenka, manzel je pakistanec a sme zobraty v Irsku. Bol by mozny rozvod na Slovensku aj ked sme tam nikdy neboli spolu alebo ako postupovat. Dakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 13.01.2017)

Dobrý deň,

či má slovenský súd právomoc konať o rozvode manželstva upravuje Nariadenie Rady č. 2201/2003 v účinnom znení (označované ako nariadenie Brusel II bis), a to v článkoch 3 až 7 a v prípade, ak nie je právomoc slovenského súdu založená podľa uvedeného nariadenia Brusel II bis, skúma slovenský súd, či má právomoc konať o rozvode podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Vzhľadom na to, že ste na Slovensku nikdy nežili s úmyslom žiť tu dlhodobo, slovenský súd by mal právomoc konať o rozvode uvedeného manželstva podľa čl. 3 Nariadenia Brusel II bis len v prípade, že by ste na území Slovenskej republiky bývala najmenej 6 mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu, pričom túto skutočnosť by ste museli súdu preukázať. Inak slovenský súd nemá právomoc konať o Vašom rozvode. Ak obaja v súčasnosti žijete v Írsku, právomoc konať o rozvode Vášho manželstva majú podľa čl. 3 Nariadenia Brusel II bis írske súdy.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý večer, veľmi pekne ďakujem za tak skorú odpoveď. Mám však ešte doplňujúce otázky a to: synovec teraz vlastne potrebuje len podať žiadosť o rozvod? Lebo som sa dočítala niečo aj o vyjadrení to však mám pocit, že píše len odporca alebo ho má napísať aj on? A ešte sa chcem opýtať kde má podávať žiadosť o rozvod, lebo v tomto sa tiež rôzne zdroje rozchádzajú, ale dočítala som sa že v mieste ich trvalého pobytu. A posledná otázka znie koľko by stálo dať si u vás vypracovať žiadosť o rozvod? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, rozvodové konanie na súde sa začne iba na základe návrhu jedného alebo druhého manžela. Súd takéto konanie nezačne bez návrhu, a z toho dôvodu musí Váš synovec podať návrh na rozvod manželstva. Vyjadrenie musí podať druhý z manželov (ten kto nepodal návrh na rozvod manželstva). V niektorých prípadoch sa však manželia vopred dohodnú na rozvode manželstva, a vtedy sa stáva, že pre jedného z manželov vypracujeme návrh na rozvod manželstva a tiež vyjadrenie k návrhu na rozvod manželstva (vyjadrenie musí vlastnoručne podpísať druhý manžel). Súd po takomto postupe vo väčšine prípadov rozvedie manželstvo na prvom pojednávaní, prípadne aj bez nariadenia pojednávania (závisí od sudcu). Miestna príslušnosť súdov sa určuje podľa ustanovenia § 92 CMP, ktoré hovorí: Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh podal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. V prípade, že by mal Váš synovec záujem o vypracovanie návrhu na rozvod manželstva, prípade o zastupovanie v konaní, môže nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj synovec sa oženil s Ukrajinkou, manželia sú ani nie rok a pol, chcel by sa dať rozviesť. Manželstvo uzatvorili na Slovensku. Deti nemajú a predpokladá, že manželka by s rozvodom súhlasila. Sobáš nieje ohlásený na Ukrajine, čiže predpokladám, že tam je stále vedená ako slobodná. Prosím Vás o radu ako má postupovať a aké dokumenty k tomu budú potrebné. Ešte na doplnenie, momentálne spolu už nežijú v jednej domácnosti manželka sa odsťahovala a nieje mu známe kam. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 05.12.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozvod s cudzincom, vždy je lepšie ak nemajú žiadne deti. 

Ak bude mať správne vypracovaný návrh na rozvod, môže to prebehnúť celkom rýchlo.

V prvom rade bude potrebovať sobášny list - originál.

V návrhu na rozvod sa musí zamerať na dôvod rozvratu manželstva a dobre ho odvodniť.

Pokiáľ má záujem, môžeme mu s návrhom pomôcť a celé odôvodnenie vypracovať za neho presne tak, ako to potrebuje súd.

Ak manželka spolupracuje a chce sa dať rozviesť, odporúčam to využiť a zapojiť ju do celej prípravy rozvodu.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Podľa podobných príspevkov na Vašej stránke, chcela by som ešte poprosiť o odpoveď...je možné sa rozviesť aj v krajine, v ktorej momentálne žijeme? A neskôr si dať papiere o rozvode "legalizovať" aj na Slovensku?

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 30.10.2016)

Dobrý deň,

áno je to možné, postup sa však líši v tom, či ide o krajinu EÚ alebo mimo EÚ. Dovoľujem si Vám uviesť odkaz na našu stránku, kde tento postup podrobne vysvetľujeme http://ficek.sk/pravna-poradna/uznanie-rozsudku-o-rozvode-14


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Naše manželstvo už dlhšiu dobu prechádza krízou, preto uvažujem o rozvode. Otázka znie, ako postupovať ak ja som Slovenka, manžel Poliak a tretí rok žijeme vo Francii? Podotýkam, že sobáš bol uzatvorený na Slovensku pred 10 rokmi. Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 16.09.2016)

Dobry den, podmienkou na to, aby ste mohli byt rozvedena na Slovensku je, ze tu musite byvat minimalne 6 mesiacov pred podanim navrhu na rozvod manzelstva na sud.

V case rozvodoveho pojednavania uz nemusite byvat na Slovensku a v ani jeden krat sa nestalo (pocas nasej dlhorocnej praxe), ze by sud skumal, ci naozaj navrhovatelka zila na Slovensku tych 6 mesiacov (ked to protistrana nenamietala). Pobyt na Slovensku stavi iba tvrdit.

 

Ak sa obavate, ze by to manzel namietal a chcete byt rozvedena na Slovensku, musite sa tu docasne prestahovat.

 

Rozvod na Slovensku sa da vyriesit aj bez ucasti manzelov (najma ak byvaju mimo uzemia SR). 

 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobru den, chcem sa opytat ako je to s Izraelom. Mam dve male deti, manzel je zid a ja krestanka bez izraelskeho obcianstva nakolko tu byvam len 4 roky. Chcem vediet či ma mozu vyhostit bez mojich deti, ktore sa narodili v Izraeli...

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 09.06.2016)

Dobrý deň, Vaša otázka by mala smerovať na advokáta v Izraeli. Naša advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc a rady iba v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky. Odpoveď na Vašu otázku sa nachádza v právnom poriadku Izraela. V prípade, že budete mať otázku týkajúcu sa právneho poriadku Slovenskej republiky, prípadne priebehu rozvodu na Slovensku, pokojne sa spýtajte.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som Slovenka vydatá za Čecha, ale už dlho spolu nežijeme. Máme spolu syna o ktorého sa nezaujíma, vlastne ani nepozná. Je zverený do mojej starostlivosti. Súd vtedy prebehol na Slovensku. Teraz chcem podať návrh na rozvod, ale neviem či na Slovensku, alebo v Čechách. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 02.06.2016)

Dobrý deň  

pokiaľ ide o rozvod s Čechom tak platí,  že ak sa nachádzate (máte bydlisko) dlhodobejšie na území SR (6 mesiacov), môžete podať návrh na rozvod aj tu na Slovensku.

 

Ak by ste na Slovensku nebývali, potom sa stačí presťahovať na Slovensko, počkať 6 mesiacov a následne podať návrh. Nie je dôležité, či budete žiť aj počas súdneho konania na Slovensku, dôležité či ste žili 6 mesiacov pred podaním návrhu v SR.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobry den. Chcem sa spýtat, ak sa slovenska obcanka chce rozviest s cudzincom, z manzelstva maju spolocne deti, mazel (cudzinec) pracuje na slovensku, ale nema este slov.obcianstvo. Navrh na rozvod podava manzelka z dovodu, ze si nerozumeju je mozne, ze manzel sa bude musiet vratit do jeho krajiny alebo moze predcasne poziadat o slovenske obcianstvo. Moze mu sud urcit stretavanie sa s detmi, ako pri klasickom slovenskom rozvode? Dakujem

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 03.04.2016)

Dobrý deň, rozvod s občanom inej krajiny je rovnaký ako "slovenský" rozvod. V právnej úprave nie sú upravené žiadne špeciálne podmienky pre rozvod manželstva s cudzincom. V prípade, že aspoň jeden z manželov je slovenským štátnym občanom, je daná právomoc slovenských súdov. Miestna príslušnosť sa bude určovať podľa posledného spoločného bydliska manželov na Slovensku. Rozvod manželstva neznamená automaticky, že sa cudzinec musí vrátiť do svojej krajiny. Okrem toho, že by mohol požiadať o slovenské občianstvo (ak spĺňa podmienky), môže rovnako požiadať aj o trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku. Závisí na konkrétnych okolnostiach prípadu. Ako som už uviedol, rozvod s cudzincom sa žiadnym spôsobom nelíši od rozvodu manželstva slovenských občanov, a preto bude súd rozhodovať aj o úprave výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň prajem. Som vydatá za cudzinca. Nefunguje nám to a momentálne som šťastná s iným mužom s ktorým planujem babätko. Prosím Vás, čo všetko budem potrebovať pri rozvode? Ešte som sa nerozvádzala a som bezradná. ĎAKUJEM za radu.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 14.03.2016)

Dobrý deň 

nepíšete podstatné informácie, teda kde bolo uzavreté manželstvo, kde ste mali posledný spoločný pobyt, či je manžel z krajiny patriacej do EÚ a pod. Pokiaľ ste žili na Slovensku, môžete podať návrh na rozvod na súde, v obvode ktorého ste mali posledné spoločné bydlisko v SR, ak býva v obvode tohoto súdu aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je tak príslušný je všeobecný súd odporcu a ak ani takýto nie je tak všeobecný súd navrhovateľa. Návrh musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti ako označenie navrhovateľa, odporcu, opis rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, čoho sa navrhovateľ domáha a musí byť podpísaný a datovaný. K návrhu je potrebné priložiť aj sobášny list. Súdny poplatok je vo výške 66,- Eur. Je nutné poznamenať, že rozvod s cudzincom je komplikovanejší a zdĺhavejší, avšak všetko závisí od konkrétnych okolností (napr. či s rozvodom súhlasí alebo nie).

 

 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý večer, chcela by som vas poprosiť o konzultaciu, ide o tom že mam slovensky občanstvo a som cudzinka, moj manžel ma trvaly pobyt kvoli tomu na 5 rokov, mame spoločne dieta ktory ma slov. občanstvo a ma 22mesiacov, svadbu sme mali v Taliansko, a uznavane na matriku na SK, chcela by som poprosit ako by to bolo v mojej pripade, chcema požiadať o rozvodu, a ako by som postupovala čo sa tyka vyživne pre dieta, manžel chce zneuživat že ak sa ja chcem rozviest nech platim všetko sama, myslim papierovačky a atd. Bol fyzicke a psychicky agresivne a okrem toho ma ine vzth, ktore asi bude odmietat pred sudom, Okrem toho mi nič neplati pre male, bude mat pracu so zmluvou v Brat. Vopred ďakujem za poradu.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 16.02.2016)

Dobrý deň, 

konanie o rozvode je automaticky spojené s úpravou práv a povinností k deťom. To znamená, že súd bude rozhodovať aj o tom, komu dieťa zverí do osobnej starostlivosti, o výške výživného a pod. Vyživovacia povinnosť je zákonná povinnosť rodiča. Rodičia sú teda povinní vyživovať dieťa aj bez súdneho rozhodnutia, no keď to odmietajú je možné podať na súd návrh na úpravu vyživovacej povinnosti. Pokiaľ je Váš manžel agresívny nebude zrejme problém odôvodniť zverenie dieťaťa do Vašej starostlivosti. Pri podaní návrhu na rozvod navrhnite, aby bolo dieťa zverené do Vašej starostlivosti a určte sumu, ktorú chcete, aby otec na dieťa platil. Súd Váš návrh posúdi a pokiaľ rozhodne, že existuje dôvod, tak manželstvo rozvedie. Ak usúdi, že to čo žiadate je v najlepšom záujme dieťaťa, tak potom dieťa zverí Vám. Výšku výživného určí na základe odôvodnených potrieb dieťaťa a možnosti, schopností a majetkových pomerov rodičov.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, môj veľmi blízky kamarát z Tuniska si zobral za manželku slovenku. Ich manželstvo ale fungovalo iba krátko. Manželka môjho kamaráta ho dosť obmedzovala v slobode (kontrola v práci, presné zúčtovanie výdavkov, odovzdávanie celého zárobku, obmedzovanie kontaktov s jeho rodinou) a on sa preto chce rozviesť. Chcel by však aj naďalej zostať na Slovensku. Môže požiadať o naše štátne občianstvo aj keď sa rozvedie? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 10.12.2015)

Dobrý deň, na zodpovedanie Vašej otázky je potrebné mať k dispozícii oveľa viac informácií, než ste nám uviedli. Z toho dôvodu si Vás dovoľujem odkázať na zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Tento zákon upravuje nadobúdanie štátneho občianstva Slovenskej republiky. V ustanovení § 7 ods. 1 sú vymenované prísne podmienky, ktoré musí žiadateľ o štátne občianstvo spĺňať (je ich pomerne veľa). V ustanovení § 7 ods. 2 sú určené výnimky, kedy možno udeliť štátne občianstvo i bez toho, aby žiadateľ spĺňal prísne podmienky ustanovené v ods. 1. Nakoľko ide o naozaj špecifické a konkrétne situácie nie je možné Vašu otázku plnohodnotne zodpovedať. O udelenie štátne občianstva môže Váš kamarát požiadať i po rozvode, avšak výsledok konania závisí na vyššie spomenutých podmienkach.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý den, mam otazku, som Nemec, žena Slovenka, svadbu sme mali na Slovensku. Ako jej to právne, ak sa chcem rozviesť?

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 12.11.2015)

Dobrý deň, ak manželka žije na slovensku aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod, potom je možný rozvod v SR. Pokiaľ by manželka v SR nežila, tak potom aspoň Vy musíte žiť v SR minimalne ale 12 mesiacov pred podaním návhu na rozvod. Vtedy je možný rozvod v SR. Súd to vobec ale neskúma. Skúmal to iba vtedy, ak by to niektorý z Vás na súde poprel. Pritom nie je dôležitý trvalý pobyt ale reálny pobyt (bydlisko).


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, v roku 2010 som uzavrela manželstvo s občanom alžírska. Po dlhom vybavovaní na jeseň 2011 dostal povolenie na dočasný pobyt na území SR. Pár dní po udelení pobytu išiel akože pracovať do Rakúska, čo sme mali dohodnuté. Od jeho odchodu som ho už viac nevidela, vypol si mobil a prestal so mnou komunikovať. Hneď som to nahlásila na cudzineckej polícii, následne na to mu zrušili povolenie na pobyt. Od tej doby o ňom nič neviem. Chcem manželstvo s ním, ktoré vlastne nikdy ani nebolo manželstvom, nikdy sme spolu nežili v spoločnej domácnosti rozviesť čo najjednoduchšie ako to len pôjde. Prosím o právnu radu. Ďakujem

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 12.05.2015)

Dobrý deň, manžel Vás pravdepodobne využil, aby sa dostal do Európy. O rozvod môžete požiadať aj slovenský súd. Pokiaľ neviete adresu manžela, potom súd bude musieť ustanoviť mu opatrovníka. Takéto konanie s opatrovníkom bude trvať cca 6-9 mesiacov. 


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobry den. Moj manzel pochadza z Ukrajiny a ja som podala ziadost na rozvod. Problem je v tom, ze nemam ziadny kontakt s nim nikto nevie, kde sa nachadza, ani jeho rodina , ako mam pokracovat, aby som sa rozviedla na slovensku. Dakujem za odpoved

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 27.03.2015)

Dobrý deň, toto je častý problém pri rozvodoch s cudzincami, obyčajne nevedia manželia, kde sa druhý manžel nachádza. To však nebráni rozvodu. Slovenský súd nemôže zamietnuť návrh z dôvodu, že nie je možné sa s druhým manželom spojiť, resp. že nechodí na pojednávanie. Požiadajte súd o ustanovenie opatrovníka manželovi. Po ustanovení opatrovníka môže súd rozhodnúť a budete právoplatné rozvedená aj napriek tomu, že sa manžel o rozvode nedozvedel. Samozrejme, môže to trvať dlhšie kým Vás súd rozvedie.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť ohľadom rozvodu.Som Slovenka s trvalým pobytom na Slovensku,vydatá za Američana, ktorý ma trvalý pobyt v USA a prechodný v Nemecku kedže pracuje pre US Army.Chcem sa dať rozviesť ale manželstvo bolo uzavreté v USA (Montana) a je platné len tam.Máme dve maloleté deti na ktoré mi neprispieva a ktoré žiadám do opatery ja.Obe deti maju len slovenské štátne občianstvo. Kedže z manželom žijeme oddelene (v USA sme spolu nikdy nežili) a komunikujeme len minimalne.Chcela by som sa spýtať kde sa dať vlastne rozviesť s cudzincom v SR. Ako postupovat v danej veci. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 26.10.2014)

Dobrý deň,

pokiaľ ste občiankou SR, môžete vo Vašom prípade požiadať o rozvod manželstva súd na území SR. Súd v rozvode s cudzincom v SR bude riešiť aj starostlivosť o deti, vrátane výživného k nim. Dôležité je mať správne napísaný návrh na rozvod s cudzincom, uviesť jeho adresu, kde sa zdržiava.

 

Súd v SR bude rozhodovať aj o výživnom na deti.

 

 

 

 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobry den, Som vydatá zena za amerického obcana..chcem sa s nim rozist, ale neviem co potrebujem k tomu, aké papiere, aby rozvod bol uspesny...aky je postup. nezijeme spolu od roku 2012. Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 31.08.2014)

Dobrý deň,

o rozvod s americkým občanom (cudzincom) môžete požiadať aj na území Slovenskej republiky. Rozvod však často býva o niečo komplikovanejší ako keď ide o rozvod medzi občanmi SR. Skomplikovať celý rozvod môže najmä pasivita manžela. 

V otázke nepíšete, či máte kontakt na svojho manžela (jeho adresu), kam by súd doručoval písomnosti.

V prípade rozvodu s cudzincom (nielen americkým občanom), ak ste dohodnutí na rozvode je vždy jednoduchšie a lacnejšie a hlavne rýchlejšie, ak by návrh na rozvod podával manžel (cudzinec). Je to preto, lebo ak podáte návrh Vy, súd musí všetky dokumenty preložiť do anglického (alebo iného) jazyka. Postup je taký, že najskôr ustanoví prekladateľa uznesením. Vydanie uznesenia trvá niekedy mesiace, následne treba počkať na správoplatnenie uznesenia. Následne sa celý spis dostáva do rúk prekladateľa, ktorému môže preklad tiež trvať rôzne dlhú dobu. Niekedy musí preložiť až 20 normostrán (aj všetky poučenia atď.). Následne prekladeť vráti spis súdu a súd zasiela návrh s prekladmi manželovi (cudzincovi), ktorý má lehotu na vyjadrenie sa. Manžel sa vyjadrá najskôr v anglickom jazyku, takže zasa musí spis putovať prekladateľovi, ktorý ho preloží. ... Len tieto preklady predĺžia rozvod o niekoľko mesiacov.

 

Ak by podával návrh manžel prostredníctom zástupcu tu v SR, preklady by neboli potrebné. Dokonca je možné žiadať, aby súd prebehol bez jeho prítomnosti (samozrejme to závisí aj od sudcu).

 

Odporúčam preto kontaktovať manžela, či by súhlasil s rozvodom a dohodnúť sa s ním o tom, aby podal žiadosť o rozvod na Slovensku. Ak bude súhlasiť, pôjde to oveľa jednoduchšie. Ak nebude súhlasiť, nezostane Vám nič iné, ako podať návrh sama a pripraviť sa na dlšie čakanie.

 


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý večer, mám takýto problém. V cudzine som uzavrel manželstvo, ktoré sme následne zrušili. Máme rozhodnutie cudzieho orgánu o rozvode. Teraz odo mňa úrad chce, aby som im predložil doklad, ktorý by to preukazoval. Čo s tým, poraďte prosím.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 06.11.2013)

Dobrý deň.

zo stručného opisu Vašej otázky mám za to, že budete potrebovať rozhodnutie slovenského orgánu, ktorý by "zrušenie manželstva" uznal. Túto problematiku upravuje predovšetkým zák. č. 97/1963 zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a nariadenie Brusel II bis.

S poukazom na rozhodnutie NS ČR sp. zn. Ncu 208/90 som toho názoru, že s uznaním rozhodnutia cudzieho orgánu by nemal byť problém. Podľa tohto rozhodnutia:

Rozhodnutie cudzieho súdu, ktorým bolo vyhlásené manželstvo cudzieho štátneho občana s čs. štátnou občiankou, nemožno pokladať za priečiace sa čs. verejnému poriadku len z dôvodu, že právny poriadok ČSFR (teraz SR) medzi okolnosťami vylučujúcimi uzavretie manželstva neupravuje právny dôvod neplatnosti, na základe ktorého bola cudzím súdom určená neplatnosť manželstva. Takéto rozhodnutie teda možno uznať na území ČSFR (teraz SR).

Vzhľadom na stručný opis skutkového stavu Vám neviem s dostatočnou určitosťou uviesť, či bude uvedené rozhodnutie na Váš prípad aplikovateľné. Základom je, aby sa dôvod "zrušenia manželstva" nepriečil tzv. výhrade verejného poriadku, upravenej vo vyššie uvedenom zákone.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku