Máte
otázku?

Rozvod s cudzincom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Žilina

Otázka: Rozvod s cudzincom

Dobrý deň, posledné dva roky žijem a pracujem v Nemecku, ale stále mám slovenské občianstvo. Chcela by som sa rozviesť s manželom, ktorý je Nemeck, a rada by som vedela, či môžem podať žiadosť o rozvod na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

Dobrý deň.

 

Z dôvodu toho, že manžel je inej štátnej príslušnosti ako ste Vy, tak vo Vašom prípade vystupuje pri rozvode s cudzincom tzv. cudzí prvok, t.j. je potrebné prihliadať aj na medzinárodné právo.

 

Rozvod a medzinárodné právo

 

Rozvod s cudzincom upravuje zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Tento zákon v § 22 rieši rozvod manželstva nasledovne:

 

"(1) Zrušenie manželstva rozvodom sa spravuje právnym poriadkom štátu, občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským.
 
 (2) Ak by bolo potrebné podľa odseku 1 použiť cudzí právny poriadok, ktorý by zrušenie manželstva rozvodom nedovoľoval alebo len za okolností mimoriadne obťažných, avšak manželia alebo aspoň jeden z nich žije v Slovenskej republike dlhší čas, použije sa slovenské právo.
 
 (3) Tieto ustanovenia sa použijú i pri vyhlásení manželstva za neplatné alebo pri zistení, či tu manželstvo je alebo nie je."

 

Zároveň v zmysle § 38 Zákona:

"V manželských veciach (konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je) je právomoc slovenských súdov daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom."

 

Nariadenie Brusel II bis

 

Rozhodujúci právny predpis, ktorý sa uplatňuje pri veciach rozvodu s cudzím prvkom, je aj:

NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len nariadenie „Brusel II bis“)

 

Článok 1 (upravujúci rozsah pôsobnosti tohto nariadenia) ods. 1 písm. a):

"Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na rozvod, rozluku alebo anulovania manželstva."

 

Článok 3 (upravujúci všeobecnú právomoc pri rozvode, rozluke a anulovaní manželstva) ods. 1:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

 

Pre „obvyklý pobyt“ síce nie je definovaný (ide teda o otvorený pobyt), ale je rozhodujúcim kritériom skutočný stav, teda skutočný pobyt a nie napr. trvalý pobyt, ak by aj bol nahlásený na území SR. 

  

Článok 17 (upravujúci skúmanie právomoci)

Ak sa začalo konanie na súde členského štátu vo veci, v ktorej podľa tohto nariadenia nemá právomoc konať, a ktorá patrí podľa tohto nariadenia do právomoci súdu iného členského štátu, súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc.

 

Z popisu Vašej otázky nie je celkom zrejmé, kde ste žili predtým, ale na založenie právomoci slovenských súdov by bolo potrebné aby:

1/ (v prípade, že je navrhovateľom manžel a odporcom manželka) manželka (ako odporca) mala na území SR obvyklý pobyt alebo

2/ (v prípade, že je navrhovateľom manželka a odporcom manžel) manželka (ako navrhovateľ) mala na území SR obvyklý pobyt, bývala v SR najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a bola štátnym príslušníkom SR

 

Žiaden z účastníkov konania nemôže podať návrh na rozvod, príp. rozluku manželstva na slovenskom súde nakoľko slovenské súdy nemajú právomoc v danom prípade konať a rozhodovať. Ak by ste podali Vy ako Slovenka návrh na rozvod na Slovensku, museli by ste tvrdiť, že tu žijete minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu, vtedy by slovenský súd rozhodol. Manžela by sa však pýtal, či je táto skutočnosť pravdivá.

 

Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

 

Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom upravuje v § 23 až § 27 vzťahy medzi rodičmi a deťmi, pričom

 

1) Vzťahy medzi rodičmi a deťmi vrátane vzniku alebo zániku práv a povinností rodičov sa spravujú právom štátu, na ktorého území má dieťa obvyklý pobyt. Ak si to vyžiada ochrana osoby alebo majetku dieťaťa, súd môže pri rozhodovaní výnimočne prihliadnuť aj na právo iného štátu, s ktorým má vec podstatnú väzbu.

 

2) Rodičovské práva a povinnosti, ktoré vznikli v štáte pôvodného obvyklého pobytu dieťaťa, zostávajú zachované aj po zmene obvyklého pobytu dieťaťa. Ak niektorému z rodičov nevznikli rodičovské práva a povinnosti, ktoré priznáva rodičovi slovenské právo, vzniknú mu okamihom, keď sa územie Slovenskej republiky stane obvyklým pobytom dieťaťa.

 

3) Výkon rodičovských práv a povinností sa spravuje právom štátu obvyklého pobytu dieťaťa.

 

4) Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom sa spravuje právom štátu, v ktorom má dieťa obvyklý pobyt. Iné vyživovacie povinnosti sa spravujú právom štátu, v ktorom má bydlisko oprávnený na výživné.

Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či sa môžu rozviesť manželia, ktorých sobáš sa konal na Ukrajine, avšak po určitom čase získala manželka slovenské občianstvo a manžel neobmedzený trvalý pobyt.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 25.06.2023)

Dobrý deň,

áno, v prípade, že ak máte na Slovensku obaja obvyklý pobyt, potom je na konanie príslušný súd SR. Taktiež by to tak bolo aj napr. v prípade, ak by ste vy ako navrhovateľ a súčasne ako slovenský občan mali pobyt na území SR viac ako pol roka pred podaním návrhu na rozvod, pričom váš manžel by ho nemal, rovnako by mal právomoc konať o vašom rozvode aj slovenský súd. K návrhu však bude potrebné priložiť apostilovaný sobášny list. 

Uvedené upravuje čl. 3 NARIADENIA RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, som 57-ročná žena. Minulý rok sme s mojím manželom, ktorý je cudzí štátny príslušník z Bosny a Hercegoviny, uzavreli manželstvo. Žijeme oddelene - ja na Slovensku a on v Bosne. Sme manželia iba na papieri. Čím ďalej viac si uvedomujem, že mi toto manželstvo nevyhovuje a je pre mňa zbytočnou starosťou. Mám aj dôkazy, že ma podvádza. Rada by som teda toto manželstvo čím skôr ukončila rozvodom. Prosím Vás o radu, ako postupovať ďalej. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 22.03.2022)

Dobrý deň,

pokiaľ ide o rozvod s cudzím štátnym príslušníkom ako je to aj vo vašom prípade, návrh na rozvod manželstva môžete podať aj na slovenský súd, nakoľko vy ste občianskou SR.

V zmysle § 38 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom "je právomoc slovenských súdov v konaní o zrušenie manželstva rozvodom daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom." 

Návrh na rozvod treba podať na súd príslušný podľa miesto Vášho trvalého pobytu v SR. Následne je potrebné čakať na vyjadrenie vášho manžela. Jediný problém môže byť s doručovaním. Preto ak by manžel spolupracoval pri rozvode, dalo by sa to urýchliť. Nemusíte predkladať dôkazy o jeho nevere hneď v návrhu. Toto tam môžete pripojiť až vtedy, ak by popieral, že váš vzťah je narušený a nechcel sa dať rozviesť. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa vás spýtať na niečo. Svojho manžela, ktorý je pôvodom z Indie, som si vzala v Írsku. Naše manželstvo nefunguje a v Írsku je pravidlo, že pár musí žiť oddelený dva roky predtým, ako môže podať žiadosť o rozvod. No dozvedela som sa, že môj sobáš umiestnený v Írsku sa dá zaregistrovať na Slovensku. Toto by mi umožnilo podať o rozvod na Slovensku. Hľadala som na to informácie na internete a našla som, avšak neuložila som si ten konkrétny link. Chcela by som vás teda poprosiť o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 10.11.2021)

Dobrý deň,
z Vašej strany, nakoľko máte slovenské štátne občianstvo, by bolo možné podať návrh na rozvod za predpokladu, že by ste na Slovensku žili minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu, vtedy by bola založená právomoc slovenské súdu. Takto to je ustanovené v nariadení  Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 tzv. nariadenie Brusel II bis.  AK by táto podmienka pobytu nebola splnená, slovenský súd by Vás nerozviedol. Je však mozna aj výnimka, aby Vás súd na Slovensku rozviedol. Nepíšete, či máte spoločné deti, ak áno, tak o úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode by mali právomoc rozhodovať súdy toho štátu, na území ktorého majú deti obvyklý pobyt, t.j. reálne bydlisko, kde skutočne žijú.

Ak chcete, pomôžeme Vám s tým. 


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, ako mám postupovať pri podaní žiadosti o rozvod. Môj manžel je z Egypta, vzali sme sa pred 11 rokmi vo Veľkej Británii, ale už dlhšie nežijeme spolu. Ja som sa vrátila na Slovensko. Podľa informácií, ktoré mám, môj manžel má partnerku, s ktorou má už aj deti.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 30.12.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokaldáme, že Vy ako manželka žijete v SR. Keďže manžel je občanom mimo EÚ, platia ust. zákona o medzinárodnom práve súkromnom a porcesnom, ktorý umožňuje v totmo prípade aj rozvod na príslušnom súde v SR. Bolo by dobré, keby ste vedeli zistiť kde manžel žije, čo by značne uľahčilo súdne konanie, resp.  keby sa manžel nechal zastupovať advokátom.

Podľa ust. § 38 zákona o medzinárodenom práve súkromnom a procesnom platí :

"Právomoc v rodinných veciach
(1) V manželských veciach (konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je) je právomoc slovenských súdov daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom.
(2) Ak žiadny z manželov nie je slovenským občanom, právomoc slovenského súdu je daná:
a) ak má aspoň jeden z manželov tu pobyt a ak sa môže rozhodnutie súdu uznať v domovských štátoch oboch manželov, alebo
b) ak aspoň jeden z manželov má v Slovenskej republike pobyt dlhší čas, alebo
c) ak ide o neplatnosť manželstva, ktoré sa má podľa slovenského práva vysloviť i bez návrhu, pokiaľ manželia tu žijú."

Vzor žiadosti o rozvode nájdete aj an našej stránke, napr. : https://ficek.sk/tlacivo-na-rozvod-manzelstva-116/.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Prosím Vás o informáciu. Môj švagor je bývalý československý štátny občan. Žil 30 rokov v USA, no teraz má len americké občianstvo. S manželkou, ktorá je slovenská občianka, už žije na Slovensku 5 rokov. Kvôli zdravotným problémom sa o svojho švagra stará, a preto ho poslala taxíkom k súrodencom, aby sa o neho oni postarali. Manželstvo s manželkou uzavrel v USA. Má možnosť podať na Slovensku žiadosť o rozvod? Aké doklady k tomu potrebuje? Ďakujem Vám za každú radu.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 07.11.2020)

Dobrý deň,
právomoc slovenských súdov je daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským štátnym občanom. V tomto prípade sa môžu rozvádzať na Slovensku, podľa slovenských predpisov.

Pre taký postup je však potrebné, aby ich manželstvo bolo zaregistrované na Osobitnej matrike vedenej Ministerstvom vnútra SR.

Základným dokladom, ktorý k tomu bude potrebovať je sobášny list.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Rozvod so zahraničným partnerom.
Dobrý deň. Moja dcéra, ktorá je Slovenka, sa vydala na Slovensku za Brita. Svoj sobáš však nemajú zaregistrovaný vo Veľkej Británii. Nemajú žiadne deti ani spoločný majetok. Počas desiatich spoločne strávených rokov žijú vo Veľkej Británii. Chce sa rozviesť na Slovensku, kde naďalej žije a pracuje. Je to možné? Platí dohovor, v ktorom píšete, že by tu musela žiť šesť mesiacov? Nechce odísť z Veľkej Británie kvôli práci.
Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 10.10.2020)

Dobrý deň,
áno. Ak sa chce rozviesť na Slovensku, právomoc podľa nariadenia Brusel II môže založiť slovenský súd iba v tom prípade, že tu bude žiť najmenej 6 mesiacov pred podaním návrhu.

Rozviesť na Slovensku, bez tejto podmienky by sa mohla iba v tom prípade, ak by boli obaja manželia slovenského štátneho občianstva.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, som Slovenka a vydala som sa za Macedónca. Svoju svadbu sme mali v Macedónsku. Je možné sa s ním rozviesť aj na Slovensku? Je to vôbec možné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 15.09.2020)

Dobrý deň,

áno, je to možné. V zmysle § 38 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom je právomoc slovenských súdov v konaní o zrušenie manželstva rozvodom daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom. Pokiaľ ste občiankou SR, tak môžete podať návrh na rozvod manželstva aj na Slovensku. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, Potreboval by som niekoľko informácií týkajúcich sa rozvodu s cudzinkou, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt na päť rokov na základe nášho manželstva. Vzťah som ukončil a ona následne odcestovala späť do svojej domoviny, Kórey. Jej adresu v Kórei mám k dispozícii pre potreby doručovania súdnych písomností. Pár dní po svadbe som podpísal zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na byt, avšak stavba ešte nie je dokončená a v dôsledku toho ani kúpna zmluva ešte nie je podpísaná. Moja otázka je nasledovná: Má moja bývalá manželka nejaký nárok na podiel na tomto byte, alebo keďže ešte nebol právoplatne nadobudnutý, taký nárok nemá? Taktiež by som sa rád informoval, ako by som mal postupovať, aby som čo najrýchlejšie dosiahol rozvod nášho manželstva a zamedzil jej nároku na vyplatenie časti bytu. Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 18.03.2020)

Dobrý deň, Vami položená otázka pozostáva z dvoch okruhov právnych problémov :
1./ Rozvod : Podľa ust. §  38 zákona o medzinárodnom práve súkr. a procesnom platí :
"Právomoc v rodinných veciach 
§ 38

(1) V manželských veciach (konanie o zrušenie manželstva rozvodom, o neplatnosť manželstva a o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je) je právomoc slovenských súdov daná, ak aspoň jeden z manželov je slovenským občanom.
(2) Ak žiadny z manželov nie je slovenským občanom, právomoc slovenského súdu je daná:
a) ak má aspoň jeden z manželov tu pobyt a ak sa môže rozhodnutie súdu uznať v domovských štátoch oboch manželov, alebo
b) ak aspoň jeden z manželov má v Slovenskej republike pobyt dlhší čas, alebo
c) ak ide o neplatnosť manželstva, ktoré sa má podľa slovenského práva vysloviť i bez návrhu, pokiaľ manželia tu žijú."


O rýchlom rozvode krok za krokom píšeme aj v samostatnom článku, ktorý Vám môže byť nápomocný.

Z uvedeného zák. textu vyplýva, že je treba podať návrh na rozvod na prísl. okresný súd - miesto Vášho trvalého pobytu v SR. Vzhľadom na okolnosť, že manželka odišla do Kórey , zrejme sa už nevráti, možnosťou pre Vás pre urýchlenie konania je, aby ste podali návrh na rozvod, tento následne pošlete manželke už aj číslom konania na súde pri osobnom doručení na súd,  a vo svojom vyjadrení na súd ku konkrétnemu číslu konania uviedla, že s návrhom na rozvod manželstva súhlasí v celom rozsahu, súhlasí, aby sa pojednávalo a rozhodlo v jej neprítomnosti. 


2./ Nadobudnutie vlastníctva bytu : 
Nepíšete v otázke stav rozostavanosti bytu a cca kedy by mohlo dôjsť k uzatvoreniu riadnej kúpnej zmluvy. Ak nebola podpísaná  riadna kúpna zmluva, nie je čo deliť v rámci vyporiadania BSM po rozvode.  
Počas trvania manželstva fin. prostriedky  patria do BSM a nie je možné ani dohodou manželov nadobudnúť nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Iné by to bolo v prípade, že by ste kúpu bytu financovali v celosti z prostriedkov nadobudnutých napr. dedením.
V otázke uvádzate, že ste zmluvu o uzatvorení bud. zmluvy podpísali sám.
Podľa judikátu NS ČSR z 15.6.1973, č. k. 4 Cz 29/73 platí: 
"Ak sú podľa zmluvy o prevode nehnuteľnosti kupujúcimi obaja manželia, potom musia zmluvu tiež obaja podpísať. Nedostatok podpisu jedného z kupujúcich manželov na listine zmluvy o prevode nehnuteľnosti nie je zhojený tým, že vec nadobudnutá hoci len jedným z manželov za trvania manželstva zo spoločných finančných prostriedkov je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ 

Podľa judikátu NS SSR, 5 Cz 51/1973, R 74/1973 platí:
"S výnimkou vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z manželov, nemôže žiadny z manželov zo spoločných prostriedkov kúpiť vec do výlučného osobného vlastníctva, a to ani so súhlasom druhého manžela."

Z uvedeného vyplýva, že nehnuteľnosť počas trvania manželstva nemôžete nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva ani na základe dohody s manželkou ak by sa na jej kúpu mali použiť fin. prostriedky patriace do BSM.


Odporúčame riešiť rozvod s advokátom, aby vec bola urýchlene vybavená, ktorý súčasne zabezpečí aj komunikáciu a písomnosti s Vašou manželkou vrátane vyporiadania BSM a nadobudnutia bytu do Vášho vlastníctva.


Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať. Som Slovenka, vydatá 15 mesiacov za Čecha. Máme spolu dieťa a bývame v Čechách. Ja a môj syn máme trvalý pobyt na Slovensku. Môžem po rozvode odísť so synom na Slovensko, keďže tam máme trvalý pobyt? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 01.10.2018)

Dobrý deň, 

ak by ste sa chceli natrvalo vysťahovať na Slovensko, museli by ste mať písomný súhlas manžela resp. otca dieťaťa. Ak by s vysťahovaním natrvalo na Slovensko nesúhlasil, museli by ste podať návrh na súd, aby súd nahradil jeho súhlas na vysťahovanie. 

V súdnom konaní je potrebné preukázať splnenie podmienok pre život dieťaťa na Slovensku  - bývanie, škôlka, zdrav. starostlivosť, Vaše zamestnanie, zabezpečenie všetkých potrieb maloletého.

V prípade, že by ste sa odsťahovali na Slovensko bez súhlasu otca dieťaťa,  otec dieťaťa v súdnom konaní  by sa mohol domáhať návratu maloletého do miesta jeho obvyklého pobytu, teda do Česka.
 


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom (Rozvod)

Chcela by som Vás požiadať o radu. Som vydatá za Srba a po 9 mesiacoch chcem podať žiadosť o rozvod. Nemáme deti a nikdy sme nespolu žili vo spoločnej domácnosti. Momentálne má prechodný pobyt u mojej mamy, rovnako ako ja, ale mama ho chce odhlásiť z pobytu. Nie je vedený v obci na matrike, pretože nedoniesol cudzineckej polícii doklad o infekčnosti. Ako mám postupovať? Akú adresu mám uviesť v žiadosti o rozvod? Tam, kde má trvalý pobyt v Srbsku? Lebo neviem, kde sa aktuálne zdržiava. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom

(odpoveď odoslaná: 23.05.2018)

Dobrý deň, v takýchto prípadoch je vhodné súdu uviesť všetky adresy, o ktorých viete, že by sa tam mohol zdržiavať (ak viete kde pracujete, môžete uviesť i to). Na tom závisí úspešné doručovanie súdnych písomností a ďalší priebeh súdneho konania. Súdu je dokonca vhodné popísať i to, že mal u Vašej mamy nahlásený prechodný pobyt, ale ten bude/bol zrušený a nemáte vedomosť o tom, že by nahlásil novú adresu. Rovnako súdu uveďte jeho adresu trvalého pobytu v Srbsku. Ak sa ho totiž súdu nepodarí vypátrať na Slovensku (napr. prostredníctvom Sociálnej poisťovne a platiteľa mzdy), budú mu doručovať zásielky na adresu trvalého pobytu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod s cudzincom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.