Máte
otázku?

Advokát | trestné právo | Bratislava


Trestné právo je oblasť práva, ktorej sa venuje JUDr. Ficek, advokát. Trestné právo patrí medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje, čo je trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti a aj beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu. Advokáti sa riadia trestným poriadkom a trestným zákonom.

Advokát navštevuje klientov vo väzbe (počas trestného stíhania) alebo výkone trestu. Každý človek si zaslúži advokáta, ktorý sa postaví na jeho stranu a vymyslí stratégiu obhajoby v jeho prípade.

Máte otázku ohľadom trestného práva? Advokát vám poradí prostredníctvom právnej poradne. Odkaz na právnu poradňu nájdete hore na tejto stránke. Právna poradňa slúži na rýchle a účinné poskytnutie právnej pomoci aj v trestnom práve.

Po prevzatí zastupovania trestný advokát (obhajca) v trestnom konaní poskytuje tzv. obhajobu (zastupovanie). Obvineného môže advokát zastupovať v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako i vo vykonávacom konaní. Splnomocnenie na zastupovanie obvineného je možné udeliť advokátovi v trestnom práve i rodinnými príslušníkmi.

Viac informácii o úlohe advokáta v trestnom práve nájdete na stránke: Účasť advokáta (obhajcu) v trestnom konaní.

Právnu úpravu trestného práva je možné nájsť najmä v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon a zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.


Pripravili sme pre vás informácie o trestných činoch (praktické prípady pre jednotlivé trestné činy):
Podvod,
Sprenevera,
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,

Služby trestného advokáta v v oblasti trestného práva predstavujú:

poradenstvo a zastupovanie (obhajobu) obvineného a obžalovaného advokátom v trestnom konaní,

poradenstvo a zastupovanie v oblasti žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení sa,

právna pomoc, poradenstvo a zastupovanie pri vypracovaní a podaní trestného oznámenia, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie,

právne poradenstvo a zastupovanie pre poškodeného v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní),

Advokátska kancelária Bratislava Ficek & Partners
JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.