Máte
otázku?

Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Bratislava

Otázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

Dobrý deň, mám dve otázky. 1. Ak mám v návrhu na rozvod výzvu od súdu na vyjadrenie, je to nutné realizovať ihneď? Alebo môžem svoje stanovisko vyjadriť až pri pojednávaní? S rozvodom súhlasím, avšak nemám zhodu ohľadom výšky výživného. 2. Je možné zrušiť manželovi trvalý pobyt po tom, ak byt po rozvode, alebo po podaní návrhu na rozvod, nepatrí jemu a to bez jeho súhlasu? Ďakujem.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

Dobrý deň, pokiaľ ide o odpoveď na otázku, či je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod, tak uvádzame nasledovné: Ak Vás súd vyzve k vykonaniu nejakého úkonu (ktorý je v súlade so zákonom) a zároveň vo výzve uvedie poučenie o tom, že nesplnenie povinnosti je možné sankcionovať pokutou, môže Vám za nesplnenie tejto povinnosti uložiť pokutu (pokuta môže byť vo výške niekoľko sto eur). 

 

Vždy odporúčame sa k návrhu na rozvod manželstva vyjadriť, pretože keď potom prídete na súdne pojednávanie súd nepozná Vaše stanovisko a celý prípad môže vidieť jednostranne. Okrem toho, súdu máte právo predkladať o svojich tvrdeniach dôkazy. K týmto dôkazom má právo sa vyjadriť aj protistrana. Ak nepredložíte dôkazy, súd bude vychádzať iba z toho, čo má v spise.

 

Pokiaľ ide o zrušenie trvalého pobytu, môžete to urobiť po rozvode, ak byt nie je jeho. Do rozvodu nie je možné zrušiť trvalý pobyt bez súhlasu manžela.

Trápi vás "Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, mám otázku. Vzal som si svoju manželku, keď bola tehotná nie zo mnou, ale prijal som dieťa za svoje. Figurujem aj ako otec v jeho rodnom liste. Pred dvoma rokmi sa nám narodila dcéra. V súčasnosti sa chystáme na rozvod a chcem sa opýtať, ako mám postupovať v otázke výživného. Som ochotný platiť výživné len na svoje dieťa, ktorého som aj biologickým otcom. Môžete mi, prosím, poradiť? Ďakujem.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 10.01.2018)

Dobrý deň, kým ste v rodnom liste maloletého dieťaťa zapísaný ako otec, máte vyživovaciu povinnosť voči tomuto dieťaťu. Jedinou možnosťou, ako sa zbaviť tejto povinnosti je zaprieť otcovstvo k tomuto dieťaťu, ak sú na to splnené ešte zákonné podmienky. Zapretie otcovstva k dieťaťu, ku ktorému bolo otcovstvo určené na základe prvej domnienky manžela matky je možné podľa ustanovenia § 86 ods. 1 Zákona o rodine zaprieť otcovstvo do troch rokov odo dňa, keď ste sa dozvedeli o skutočnostiach dôvodne spochybňujúcich, že ste otcom dieťaťa. Ak táto lehota uplynula už nemôžete zaprieť otcovstvo k maloletému dieťaťu. Zákona o rodine v ustanovení § 96 síce upravuje možnosť zaprieť otcovstvo aj po uplynutí lehoty, avšak iba zo strany maloletého dieťaťa a súd povolí zapieranie otcovstva iba v prípade, že je to v záujme maloletého dieťaťa. V tomto prípade však mám za to, že vzhľadom na Vašu pohnútku k zapretiu otcovstva by súd rozhodol o tom, že nie je v záujme dieťaťa, aby bolo umožnené zapieranie po uplynutí lehoty.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. Ako sa dokladuje posledné spoločné bydlisko účastníkov pri žiadosti o rozvod? Je možné zaslať samotnú žiadosť o rozvod poštou? Ďakujem.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň. Pri konaní o rozvod manželstva sa posledné spoločné bydlisko manželov nezvykne dokladovať. Najčastejšie je posledné spoločné bydlisko ustálené na základe zhodných tvrdení manželov. Pokiaľ by to však bolo potrebné preukázať, dá sa to napríklad na základe nájomnej zmluvy alebo evidovaného trvalého pobytu, samozrejme za predpokladu, že trvalý pobyt manželov bol súčasne aj ich posledným spoločným bydliskom.
Pokiaľ ide o Vašu druhú otázku, tak návrh na rozvod môžete zaslať na súd aj poštou. Odporúčam Vám však návrh zaslať ako doporučenú zásielku.


Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. Ešte by som mala jednu otázku. Ten poplatok vo výške 66 €, ako sa pridáva do tej doporučenej zásielky spolu so žiadosťou o rozvod? Ďakujem. S pozdravom, Zríniová

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, kolok sa lepí na jeden z návrhov.


Trápi vás "Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa spýtať: Podala som už návrh na rozvod, avšak až teraz som si všimla, že som uviedla zlý rok narodenia môjho manžela. Uznajú mi to, keďže na sobášnom liste je správny rok, alebo to zamietnu ako neplatné?

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, ak je na návrhu uvedený zlý dátum narodenia Vášho manžela, pričom zo sobášneho listu je zrejmý iný dátum narodenia, súd Vás vyzve, aby ste túto chybu odstránili, nakoľko dátum narodenia osoby je jedným z hlavných identifikačných znakov osôb v konaní. Na to, aby ste nemuseli čakať na vyzvanie súdu (môže to trvať aj niekoľko týždňov) odporúčam Vám nasledovný postup. Opravu chyby v písaní v označení jeho dátumu narodenia môžete spraviť aj z vlastnej iniciatívy bez toho, aby Vás na to vyzval súd. Stačí ak k spisovej značke konania (ak ste návrh podali osobne, oznámili Vám spisovú značku konania) zašlete úpravu označenia dátumu narodenia manžela. Na podaní uveďte pôvodné označenie Vášho manžela ako odporcu a následne pod to uveďte opravené (správne) označenie dátumu narodenia Vášho manžela. Na základe tohto podania súd vykoná opravu a bude vo veci ďalej konať bez toho, aby Vás vyzýval na opravu. Váš návrh by súd odmietol iba v prípade, ak by ste chybu neodstránili v lehote, ktorú Vám na to určí.


Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň. S manželkou už tri roky nežijeme spolu. Nastahovala sa k svojmu milencovi. V podstate by som už ani nechcel s ňou žiť v spoločnej domácnosti. Preto sa s ňou chcem rozviesť v čo najkratšom čase. Súhlasi s tým. Nemáme maloleté deti, ani majetkové problémy. Ako mám postupovať, aby rozvod prebehol v čo najkratšom čase? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 06.01.2017)

Dobrý deň, ak chcete rýchly rozvod, tak pokiaľ nemáte deti, tak by to mohlo ísť rýchlo. Dôležité je správne vyplniť návrh na rozvod manželstva, aby bol úplný a aby bolo z neho zrejmé, že manželstvo je na rozvod.

Môžete sa obrátiť na advokáta, ktorý Vám s tým pomôže. 

Ak máte deti a nejde Vám po rozvode o majetok, potom nepotrebujete právneho zastúpcu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj manžel podal návrh na rozvod a je zastupovaný právnikom. Ja zatiaľ nedisponujem právnickou pomocou. Je nevyhnutné, aby som reagovala na návrh, ktorý mi poslal súd? A ak áno, aký je stanovený termín na reakciu? Ak sa rozhodnem pre právnicke zastupovanie, je potrebné toto oznámiť súdu? Je možné osloviť právnika aj v priebehu konania, alebo je nevyhnutné, aby bol zapojený už od začiatku? Súd si zatiaľ vyžiadal informáciu o mojom príjme. Ďakujem Vám vopred za poskytnutie rady. S úctou.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 11.12.2015)

Dobrý deň, ak Vás súd vyzval na reakciu, tak sa k návrhu vyjadrite v lehote, ktorú Vám súd ustanovil. Ak sa rozhodnete nechať zastupovať, potom advokát oznámi zastupovanie súdu sám. Áno, advokáta môžete osloviť aj počas konania, nemusí byť v konaní od začiatku. 


Trápi vás "Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pri podaní žiadosti o rozvod. Mám jedenásťročnú dcéru. Dôvody na rozvod sú nasledovné: rozdielnosť pováh, absencia komunikácie, nulový sexuálny život a už sedem mesiacov nežijeme v spoločnej domácnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 07.07.2015)

Dobrý deň

 

 

návrh na rozvod sa podáva na súd v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov. Ak takýto súd nie je, príslušný je súd odporcu a ak nie je ani taký, tak všeobecný súd navrhovateľa. Nárvh musí spĺňať obsahové náležitosti, ako označenie navrhovateľa, odporcu, opis rozhodných skutočností, označenie dôkazov, čoho sa navrhovateľ domáha a samozrejme musí byť podpísaný a datovaný. Kedže z manželstva pochádza maloleté dieťa súd upraví aj výkon  rodičovských práv a povinností k maloletému na čas po rozvode, najmä určí komu dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok, určí výživné pre rodiča, ktorému maloleté dieťa nebolo zverené. Taktiež sa rozhoduje o styku s maloletým, pokiaľ sa rodičia nedohodnú. Pokiaľ budete potrebovať pomoc s daným návrhom, prípadne budete chcieť zastupovanie v rozvodovom konaní, kontaktujte advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, mám pre vás veľmi vážny dotaz. Bolo by podľa vás možné podať žiadosť o rozvod za svojich rodičov? Situácia u nás doma je už niekoľko rokov veľmi zlá a postupne sa situácia vyhrocuje. Obávam sa, že v najbližšej dobe dôjde k niečomu zlému. Rozvod im navrhujem už niekoľko rokov, ale stále sa nič nedeje. Oba moji rodičia sa vyhovárajú na to, že nemajú prostriedky na vyplatenie polovice majetku. Mám 22 rokov, väčšinu roka trávim na internáte a domov chodím nerád. Táto situácia sa netýka iba mňa, ale hlavne môjho pätnásťročného brata, ktorý si odnáša negatívne dôsledky na svojej psychike.

Odpoveď: Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod

(odpoveď odoslaná: 01.04.2015)

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský účel, a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Z citovaného ustanovenia je pre Vás dôležitá predovšetkým prvá časť vety, z ktorej vyplýva, že návrh na rozvod môže podať jeden z manželov. Nie je preto možné, aby ste návrh na rozvod manželstva podali „za rodičov“.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Je nutné vyjadriť sa k návrhu na rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.