Odmena advokáta za právne služby

Pred tým, ako sa rozhodnete, či využijete služby našej advokátskej kancelárie, sa s Vami radi stretneme bez toho, aby ste museli čokoľvek platiť (15 minútové bezplatné konzultácie). Je tiež dosť možné, že Váš problém, vyriešime na prvej konzulácii.

Našim cieľom nie je získať odmenu za každú konzultáciu, ale pomôcť klientovi. Vieme, že pokiaľ bude klient spokojný so službami svojho advokáta, je tu možnosť, že sa na neho opäť obráti.

Objednať sa na konzultáciu môžete tu: termín konzultácie

V prípade, ak ide o komplikovanejší prípad, vždy hľadáme cestu ako zabezpečiť, aby boli poplatky čo najnižšie. Niekedy sa nedá problém vyriešiť na 15 minútovej bezplatnej konzultácii.

Je prirodzené, že sa klient stretne s viacerými advokátmi a potom sa rozhodne, ktorého si vyberie. Vždy je dobré vedieť názor viacerých advokátov na svoj problém. Niekto hľadá agresívneho advokáta, iný rozvážneho s hlbokou znalosťou problematiky. Niektorí hľadajú oboje (agresívne-rozvážneho advokáta :). To však uvidíte až na osobnom stretnutí, preto sa nebojte klásť advokátovi otázky na telo. Keď niečomu nerozumiete alebo máte iný názor, ktorý ste čítali niekde na internete, povedzte mu to. Konzultácia musí byť o dialógu.

Odmena advokáta - vo všeobecnosti je štandardne upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. vyhláška o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Nižšie nájdete tabuľku odmeny advokáta za jeden úkon právnej pomoci podľa uvedenej vyhlášky. Takáto odmena platí najčastejšie v prípade vymáhania pohľadávok.

Konzultácie k právnemu problému. Advokátska kancelária FICEK & FICEKOVÁ poskytuje aj platené konzultácie ku konkrétnym právnym problémom svojich klientov. Cena za konzultácie je stanovená za každú začatú polhodinu. Rozvodové konzultácie trvajú približne 60 minút.

Výška odmeny advokáta za zastupovanie v celom konaní závisí v prvom rade od dohody s advokátom, ďalej od konkrétneho právneho problému a počtu úkonov právnej služby v tejto veci.

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Podielová odmena
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Hodinová odmena
Hodinová odmena sa dohodne tak, že sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
Paušálna odmena
Paušálna odmena sa môže dohodnúť

- za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,
- za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Tarifná odmena
Tarifná odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.

Odmena advokáta podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách advokáta sa bežne určuje podľa hodnoty sporu. Kliknutím na nasledovný odkaz zistíte výšku odmeny za právnu pomoc: Kalkulačka trov právneho zastupovania.

Ak nie je ustanovené inak, základná sadzba tarifnej odmeny podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. o odmenách advokátov a náhradách za poskytovanie právnych služieb za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je

hodnota sporu výška jedného úkonu právnej pomoci
do 165,97 € 16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 € 16,60 € + 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 € 41,49 € + 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €,
nad 6.638,78 € do 33.193,92 € 220,74 € + 16,60 € za každých aj začatých 1.659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €,
nad 33.193,92 € 486,29 € + 6,64 € za každých aj začatých 3.319,39 € prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura

Úkonom právnej služby sa rozumie napríklad spísanie žaloby, zastupovanie na súde a iné.

Advokátska kancelária FICEK & FICEKOVÁ, advokáti

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Ficek.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.