Máte
otázku?

Dedenie dlhov po dedičskom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, mám otázky, ktoré sa týkajú čiastočne dedičského práva a čiastočne exekučného práva. V prípade, že zomrel muž (dedo), ktorý nemal žiadny majetok na dedenie, a napriek tomu prebehlo dedičské konanie. Po jeho smrti vznikla exekúcia na jeho meno. Chcel by som sa opýtať, či je možné, že sa dlh prevedie spätne na najbližšiu dedičsky spôsobilú osobu (babka)? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, neuviedli ste, či bolo dedičské konanie právoplatne skončené, a či sa až potom objavil ďalší dlh Vášho deda. V prípade, že sa dlh objavil až po právoplatnom skončení dedičského konania, tak sa v zmysle ustanovenia § 175x Občiansko-súdneho poriadku nové dedičské konanie ohľadom tohto dlhu nevykoná. Rovnako je Vaša babka chránená aj ustanovením § 470 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o tom, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého majetku. Uviedli ste však, že Váš dedo nemal žiadny majetok, čiže dedičstvo bolo minimálne alebo až nulové. Preto ak by aj prešiel dlh na Vašu babku v zmysle tohto ustanovenia by za tento dlh Vášho deda nezodpovedala. Tento dlh Vášho deda zostane nevymožiteľný (nakoľko dlh je vo vyššej výške ako cena nadobudnutého majetku po Vašom dedovi).

Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, po dedičskom konaní sa po 5 rokoch ozvala ďalšia banka s tým, že mám zaplatiť dlh po nebohej mame. Týka sa ten dlh aj mňa, aj keď v dedičskom konaní nebol uvedený?

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.06.2024)

Dobrý deň,

v zmysle ust. § 470 Občianskeho zákonníka, dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. To znamená, že ak ste zdedili majetok po vašej matke, ste povinný splatiť jej dlhy len do hodnoty toho, čo ste zdedili.

Súčasne platí, že nie je povinnosťou veriteľa prihlásiť dlh dlžníka do dedičstva, preto aj za neprihlásený dlh dedič zodpovedá za dodržania zásady, ak ešte nebola vyčerpaná cena dedičstva, ktoré zdedil. Ak by už zaplatil iný dlh vo výške ceny zdedeného podielu, potom už za ďalšie dlhy poručiteľa nezodpovedá a takúto námietku môže vznisť voči novému veriteľomu dlhu. 

Preto, ak ste ešte nevyčerpali cenu nadobudnutého dedičstva, budete zopovedať aj za tento dlh banky, avšak len do sumy vami zdedeného majetku. Ak ste už vyčerpali, potom za tento dlh nezodpovedáte a ani v súdnom konaní ho nemôže súd banke priznať. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, čo máme robiť v prípade, keď zomrela naša mama a elektrina bola zmluvne na jej meno. S bratom sme chceli zmluvu prepísať, pričom sme sa rozhodli prejsť k inej elektrárni, ktorá nám ponúkla lepšie podmienky. Nová elektráreň nám však odmietla prevod zmluvy, pokiaľ nie je vyrovnaný dlh na pôvodnom účte. Boli sme informovaní, že tento problém je potrebné riešiť v rámci dedičského konania. Môžete nám poradiť, ako postupovať?

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 30.04.2024)

Dobrý večer,

v prípade, že vaša matka zanechala dlhy a majetok je potrebné prepísať na dedičov, je dôležité si uvedomiť, že dediči preberajú zodpovednosť za dlhy zosnulého len do výšky nadobudnutého majetku v rámci dedičského konania. Pokiaľ sú dlhy vyššie ako hodnota majetku, ktorý by ste ako dediči mali získať, máte právo dedičstvo odmietnuť. Váš prípad s dlhom vašej mamy teda môže byť súčasťou dedičského konania, kde je možné prihlásiť pohľadávky a dlhy zosnulej osoby. Dôležité je informovať sa o celkovej výške dlhov, ako aj hodnote zanechaného majetku. Tieto informácie sú kľúčové pre rozhodnutie, ako dalej postupovať – či dedičstvo prijať a zaoberať sa vyplatením dlhov do výšky nadobudnutého majetku, alebo dedičstvo radšej odmietnuť.


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, ak sa objavila pohľadávka veriteľa – dlh po mojej zosnulej mame. Na vašej stránke som sa dočítal, čo potrebujem vedieť ohľadom splatnosti dlhov po dedičskom konaní. Mám otázku týkajúcu sa toho, či je advokátska kancelária vymáhajúca dlh povinná mi poskytnúť podrobné informácie o dlhu. Z ich strany som dostal iba súpisné číslo a názov spoločnosti, ktorej bol dlh postúpený. Spomínaná spoločnosť je poisťovňa, ktorá mi oznámila len číslo zmluvy a fakt, že dlh je postúpený inej spoločnosti. Všetky tieto dokumenty mi prišli ako neodporúčaný list na adresu mojej zosnulej mamy, ktorá je súčasne aj mojou adresou. S pozdravom, I.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 25.04.2024)

Dobrý deň,  vo vami položenej otázke neuvádzate kedy zomrela vaša matka a kedy nastala splatnosť dlhu.
Všeobecne v zmysle ust. §  470 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Bez ohľadu na vyššie uvedneé zákonné ustanovenie o zodpoevdnsoti dediča za dlhy poručiteľa, uvádzame, že ak vám aj bolo len písomne oznámené, že nemenovaná poistovňa postúpila svoju pohľadávku voči vašej mame nejakej vymáhačskej spoločnosti, ktorú zastupuje advokát, s tým, že v liste je uvedená aj dlžná suma, potom uvádzame, že len na základe predmetného listu nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.

Uvádzame, že skutočnosť zá, že vaša mama zomrela, neznamená, že prestala plynúť premlčacia doba. Všeobecná premlčacia doba je 3 roky v zmysle ust. § 101 Občianskeho zákonníka a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Príklad : Ak napr. vaša mama nezaplatila dlžnú sumu splátky, alebo istinu, jej neuhradením v stanovenej lehote začala plynúť premlčacia doba 3 roky, v ktorej bolo možnosťou na strane veriteľa, aby uplatnil  svoj nárok cestou súdu. Ak tak neurobil, dostal sa do pozície, že ak by žalobu podal teraz, vy v súdnom konaní vznesiete námietkku premlčania v zmysle ust. § 101 Občiansekho zákonníka a súd žalobu zamietne. Záverom možno uviesť, že ak vo veci nebola podaná žaloba v lehote do 3 rokov od splatnosti dlhu, nárok veriteľa je premlčaný s poukazom na ust. § 101 a ust. § Občianskeho zákonníka.

Odporúčam na vec reagovať len spôsobom, že žiadate, aby odosielateľ vám poslal všetky doklady, ktorými preukáže odpodstatnenosť svojej pohľadávky. Nič však nepodpisujte a neuznávajte žiadny dlh a nič neuhradzujte len na zákalde oznámenia zo strany odosielateľa listu.

Keďže v otázke neuvádzate kedy došlo k úmrtiu, ani to, kedy dlh vznikol, vrátane tohto kedy nastala jeho splatnosť, odporúčam kontaktovať advokáta, aby preštudoval vaše doklady.

 

 

 

 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, dňa 21.11.2023 sme absolvovali dedičské konanie po zosnulej matke. Až počas stretnutia nás, detí, na tomto konaní sme zistili, že nezdedíme nič, pretože naša najmladšia sestra predložila obálku obsahujúcu dokument, ktorý bol predstavený ako závet. Na základe tohto závetu získal dom v hodnote 80 000 eur úplne cudzí človek. To je však vedľajšie, čo ma trápi teraz je, že keďže sme s bratom nezdedili nič, nechápem, prečo nám po pol roku prišla výzva na zaplatenie dlhu, ktorý mal vraj pochádzať od našej matky. Musíme teda my tento dlh splatiť? Našla som si informácie o zákone § 470, podľa ktorých by sme pred platením tohto dlhu mali byť chránení. Je to skutočne tak? S pozdravom, [vaše meno]

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 25.03.2024)

Dobrý deň, áno, je to tak, pre zodpovednosť dedičov za dlhy poručiteľa, ktoré existovali ku dňu jeho úmrtia, platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

"Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

V otázke uvádzate, že ste po vašej matke ako poručiteľke nič nezdedili. Ak je to tak, potom nie ste zodpovedná za dlhy poručiteľa v žiadnom rozsahu, a nik ich od vás ani nemôže vymáhať. Nevieme kto vám poslal výzvu, ale nič neuhradzujte,  nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, prípadne lsitinu, z ktorej by vyplývalo, že pri čiastočnej úhrade dlhu vám zostatok odpustia.


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o pomoc. Môj manžel bol jediným dedičom po svojej tete, odkedy zdedil len minimálne financie. Dedičské konanie prebehlo v roku 2018. Môj manžel zomrel v roku 2020 a som jeho dedička. Dnes mi prišiel list, ktorý bol doručený na bývalú adresu manželovej tety. Z listu som sa dozvedela, že nejaká spoločnosť eviduje voči nej pohľadávku z roku 2017, ktorá sa vyšplhala na 600 eur. Moja otázka znie: Dotýka sa to mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 28.11.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku odpovieme zjednodušene, aby sme odpoveď nekomplikovali :

Z otázky predpokladáme, že vám bola doručená resp. nebohej tete - výzva k úhrade nejakej dlžnej sumy a teda nie aj súdne rozhodnutie - platobný rozkaz alebo rozsudok, z ktorého by vyplývalo, že vaša nebohá teta bola zaviazaná k úhrade dlžnej sumy. Vo veci teda neexistuje exekučný titul /platobný rozkaz alebo rozsudok/.

Ak je to tak, potom nech veriteľovi - vami uvedenej spoločnosti nič neuhradzuje, lebo ak ide o pohľadávku z obdobie, keď teta ešte žila, a táto je už premlčaná. Všeob. premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a táto už uplynula. Zjednodušene : ak by nemenovaná spoločnosť podala teraz žalobu na súd, súd žalobu zamietne s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, ak sa objavila nejaká pohľadávka veriteľa - dlh po mojej zosnulej mame. Vec sa má takto: Po mojej mame som zdedil nejaký majetok, ale aj dlhy, ktoré splácam. Dedičské konanie prebehlo pred približne 1,5 rokom a bolo právoplatne ukončené. Konalo sa zhruba 2 mesiace po jej smrti. Teraz, po roku a siedmich mesiacoch od úmrtia, sa objavili dlhy, ktoré neboli v dedičskom konaní a o ktorých som nemohol vedieť. Ako mám teraz postupovať voči týmto novým dlhom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 01.11.2023)

Dobrý deň, všeobecne platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, pričom zodpovedá za všetky dlhy poručiteľa, nielen za tie, ktoré boli prihlásené do dedičského konania.

Vzhľadom na to, ak ste už vyčerpali hodnotu dedičstva, ktoré ste nenadobudli, za ďalšie dlhy poručiteľa nezodpovedáte. Naopak, ak ste ešte túto hodnotu nevyčerpali, potom budete zodpovedať ako dedič aj za ďalšie dlhy, ak si ich voči vám veriteľ poručiteľa uplatní. Skúmajte vždy ale, či dlh nie je premlčaný. Ak by bol, nárok na jeho vymáhanie súdnou cestu už veriteľovi zanikol, dôsledkom čoho vy nie ste povinný ho plniť. 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Mamina priateľa na jeho pozemku investovala do prístavby. Matka môjho priateľa zomrela a teraz sa koná dedičské konanie. Moja mama má potvrdené u notára a čierno na bielom, že investovala. Musia teraz dediči moju mamu vyplatiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.09.2023)

Dobrý deň, o veci uvádzame, že vaša mama, ktorá investovala peniaze do nehnuteľnosti, ktorá jej nepatrí, ide v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka vzniklo na strane vlastníka nehnuteľnosti bezdôvodné obohatenie.

Vo veci je možnosťou vec riešiť tak, že vaša mama prihlási pohľadávku do dedičského konania po poručiteľke - matke jej priateľa spolu aj s preukázaním nákladov, čo zrejme vyplýva zo samotného dokladu, ktorý spomínate v otázke. Bude vecou hlavne dohody dedičov ako sa vyporiadajú v rámci dedičského konania. Pre dedenie dlhov poručiteľa platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ak neviete teraz ktorý notár prejednáva dedičstvo po poručiteľke, kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľky a zistíte meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne treba pohľadávku prihlásiť do dedičského konania.

 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, spolu so súrodencami sme zdedili dlhy po nášom zosnulom otcovi. Dedičské konanie prebehlo takmer pred rokom a nadobudlo právoplatnosť. Všetky dlhy, ktoré notár zistil, boli uhradené. Teraz, dňa 4.9.2023, sa prihlásila Slovenská konsolidačná s dlhom z 20.8.2020. Sme povinní uhrádzať aj tento dlh, ktorý je starší ako tri roky? Navyše, táto spoločnosť sa pri dedičskom konaní neprihlásila. Ďakujem!

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, rozumiem, že takáto situácia môže byť značne stresujúca. V zmysle slovenskej legislatívy, po ukončení dedičského konania sa stávate ako dedič zodpovedným za všetky dlhy zosnulého, a to vrátane akýchkoľvek starších dlhov, ktoré sa môžu neskôr objaviť ale len do výšky nadobudnutého dedičstva. Aj keď sa dlh objavil až po ukončení dedičského konania, máte povinnosť ho uhradiť. Ako dedičia majetku, vy a vaši súrodenci by ste boli teda zodpovední za uhradenie týchto dlhov.


Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Ešte raz doplním, že ak uplynuli viac ako 3 roky od splatnosti, dlh môže byť premlčaný. V tom prípade, stačí vzniesť námietku premlčania veriteľovi. 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama prijala dedičstvo po svojom bratovi, ktoré zahŕňalo aj dlžné sumy, ktoré bolo potrebné uhradiť. Táto záležitosť sa riešila cez notársku kanceláriu, kde notárka mala presne spísané, komu a koľko treba zaplatiť. Všetky tieto sumy sa úspešne uhradili a bratov bankový účet bol zrušený. Avšak teraz sa prihlásil ďalší veriteľ. Chcem sa opýtať, či je moja mama povinná uhradiť sumy aj tým veriteľom, ktorí sa neprihlásili do dedičského konania. Ako by sa postupovalo, keby teraz príšlo ďalších 10 takýchto veriteľov? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,

platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Zodpovedá všetkým veriteľom, resp. primárne tým, ktorí si prihlásili pohľadávku do dedičstva a potom aj tým, ktorí tak neurobili, za predpokladu, že ešte nezaplatila dlhy poručiteľa do výšky ceny dedičstva ktoré nadobudla. To znamená, že v prípade ak napr. nadobudla dedením sumu 3.000,- EUR a už zaplatila dlhy poručiteľa v sume 3.000,- EUR, aj keď si voči nej uplatní ako voči dedičke pohľadávku ďalší veriteľ, ona voči nemu môže oprávnene zniesť námietku, že ona už za dlhy poručiteľa nezodpovedá, nakoľko už zaplatila za ne do výšky hodnoty dedičstva, ktoré dedením nadobudla. Uvedené môže urobiť aj pred súdom. Súd by mal v takom prípade žalobu veriteľa zamietnuť. 

Ale áno všeobecne platí, že veriteľ si môže uplatniť voči dedičovi dlžníka pohľadávku aj vtedy, keď si ju do dedičstva neprihlásil. Neprihlásenie pohľadávky do dedičstva nemá za následok jej zánik.

Tiež treba pozrieť, či dlhy nie sú premlčané, pretože ak by boli, stačí vzniesť námietku premlčania, ak by si to uplatnil na súde. Ak chcete viac informácií, môžete si objednať u nás konzultáciu a pozrieme sa na to. Odkaz na konzultáciu nájdete na stránke www.ficek.sk. 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, požičal som peniaze, ktoré boli ošetrené exekučným titulom. Dlžník polovicu sumy vrátil, avšak následne zomrel. Druhú polovicu potom zdedila manželka zosnulého. Bola som zaradený do dedičského konania a manželka zosnulého dlh prijala v rámci tohoto konania. Výzvu som jej poslal, no peniaze mi nevracia. Napriek tomu zdedila po zosnulom manželovi stavebné pozemky, ktorých hodnota je niekoľkonásobne vyššia. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako postupovať, aby som svoje peniaze dostal späť? Ďakujem vám.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak disponujete exekučným titulom, doposiaľ nezaplatený dlh môžete vymáhať exekučnou cestou priamo voči manželke zosnulého ako právoplatnej dedičke, nakoľko dediči zodpovedajú za dlh poručiteľa až do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. S podaním návrhu je spojená poplatková povinnosť, a síce, platí sa súdny poplatok vo výške 16,50 EUR. Spolu s návrhom na exekúciu predložte exekučnému súdu (Okresný súd Banská Bystrica)  nielen exekučný titul, ale aj uznesenie o dedičstve, z ktorého bude zrejmý prechod dlhu na právneho nástupcu dlžníka. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.