Máte
otázku?

Dedenie dlhov po dedičskom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, mal by som otázky z časti ohľadom dedičského práva a z časti exekučného práva. V prípade, že umrel muž (dedo), po ktorom nebolo čo dediť resp. nemal majetok, ale aj tak prebehlo dedičné konanie a po ktorého smrti vznikla exekúcia na jeho meno, je možné že sa bude spätne dediť alebo iným spôsobom prevádzať dlh na najbližšiu dedičsky spôsobilú osobu (babka)? Ďakujem

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, neuviedli ste, či bolo dedičské konanie právoplatne skončené, a či sa až potom objavil ďalší dlh Vášho deda. V prípade, že sa dlh objavil až po právoplatnom skončení dedičského konania, tak sa v zmysle ustanovenia § 175x Občiansko-súdneho poriadku nové dedičské konanie ohľadom tohto dlhu nevykoná. Rovnako je Vaša babka chránená aj ustanovením § 470 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o tom, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého majetku. Uviedli ste však, že Váš dedo nemal žiadny majetok, čiže dedičstvo bolo minimálne alebo až nulové. Preto ak by aj prešiel dlh na Vašu babku v zmysle tohto ustanovenia by za tento dlh Vášho deda nezodpovedala. Tento dlh Vášho deda zostane nevymožiteľný (nakoľko dlh je vo vyššej výške ako cena nadobudnutého majetku po Vašom dedovi).

Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako to je, keď som zdediť po matke nejaké pozemky v hodnote povedzme 3300e ale aj dlh vo výške 2400e. Ktorý som predajom pozemku vyrovnal. No po právoplatnom dedičskom konaní sa zistilo, že mala aj iné dlhy asi vo výške 1000e. Čo teraz bude s tým dlhom čo sa teraz objavil? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 01.06.2022)

Dobrý deň,
tým, že dlhy prevyšujú hodnotu nehnuteľnosti, ktorú ste zdedili, budete za jej dlhy zodpovedať iba do výšky hodnoty majetku, ktorý ste zdedili. Preto, ak je hodnota majetku 3.300,- €, jeden vyplatený dlh je 2.400,- € a druhý, ktorý sa teraz objavil je 1.000,- €, tak budete musieť z druhého dlhu zaplatiť sumu vo výške 900,- €. Za zvyšné dlhy (aj keby sa objavili ďalšie) už nebudete zodpovedať, nakoľko prevyšujú hodnotu majetku zdedeného v dedičskom konaní.


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň,
mal by som otázku ohľadom exekúcie, ktorú na mňa uvalil exekútor napriek tomu, že nebola príslušným notárom zahrnutá do dedičského konania. Veriteľ sa ozval až po vydaní právoplatu dedič. konania, v ktorom ani dlh nebol zahrnutý. Zaslaním kópie úmrtného listu som myslel, že vec je týmto vybavená. Lenže medzi tým to veriteľ postúpil exekútorovi, ktorý naďalej aj s narastajúcim úrokom vedie exekúciu. Podotýkam, že nebohá je mrtvá šesť rokov. Chcel by som sa opýtať, či majú na toto právo. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 15.05.2022)

Dobrý deň, podľa judikatúry SR platí, že povinnosť poručiteľa plynúca z exekučného titulu prechádza na dedičov aj v prípade, ak veriteľ svoju pohľadávku, ktorú voči poručiteľovi evidoval, do dedičského konania neprihlásil. Pre určenie toho, v akom pomere zodpovedá dedič za dlhy poručiteľa je postačujúce rozhodnutie o dedičstve obsahujúce rozdelenie majetkových práv poručiteľa medzi jednotlivých jeho dedičov a hodnota týchto práv. To znamená, že každý dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Preto pokiaľ by ste už medzičasom nejaké dlhy poručiteľa uhradili, pričom ich zaplatením ste vyčerpali hodnotu ceny Vami nadobudnutého dedičstva, môžete uvedené namietnuť v návrhu na zastavenie exekúcie. K tomuto však treba priložiť aj príslušné dôkazy preukazujúce, že ste už zaplatili dlhy poručiteľa v cene rovnajúcej sa cene nadobudnutého dedičstva. V opačnom prípade, ak tomu tak nie je, a súčasne, ak je exekúcia oprávnená má veriteľ nárok vymáhať od Vás pohľadávku formou exekučného konania a to až do hodnoty ceny nadobudnutého dedičstva. Mali sme klientku, ktorá zdedila staré auto a po dedičskom konaní zistila, že zomrelý rodič mal dlh 3x vyšší ako je hodnota dedičstva. Spôsobilo jej to len problémy, keby vedela, tak to dedičstvo odmietne. Preto je dobré pozrieť pred prijatím dedičstva aj centrálny register exekúcií, či voči poručiteľovi nebeží exekúcia, za poplatok 2 eurá sa to dá zistiť. Škoda, že ste nám nenapísali skôr. 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň,
prosím Vás prišlo mi platiť zo súdu za manžela, ktorý je už nebohý nejaké peniaze. Niektoré veci sú z roku 1998 a z roku 2002, ale v tom období sme neboli manželia. Neviete mi poradiť ako postupovať alebo, či to musím uhradiť. Manžel je mrtvý od 10. 1. 2021. Ďakujem za odpoveď. Anna

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 15.05.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že váš bývalý manžel zomrel 10.1.2021 a teraz prišiel nejaký list zo súdu /?/, že máte uhradiť jeho dlhy, ktoré sú z roku 1998 a 2002, kedy ste už manželia neboli.

Z otázky predpokladáme, že dedičské konanie po bývalom manželovi je skončené. Vy ste však neboli účastníkom dedičského konania ani z titulu vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, keďže lehot.e na vyporiadanie už dávno uplynula pred úmrtím bývalého manžela

Nepoznáme bližšie okolnosti, nevidíme listinu zo súdu a pod., avšak vzhľadom na okolnosť, že ide o dlhy zrejme právoplatne priznané súdnymi rozhodnutiami v roku 1998 a v roku 2002, uplynula aj premlčacia doba 10 rokov na vymáhanie cestou súdneho exekútora v zmysle ust. § 110 Občianskleho zákonníka.

Odporúčam súdu oznámiť, že bývalý manžel zomrel 10.1.2021 a ste rozvedený, pričom uvedťe číslo rozvodového konania na súde, preto nie ste povinná jeho dlhy uhradiť, keďže aj uplynula premlčacia doba 10 rokov v zmysle ust. § 110 Obč. zákonníka.

Odporúčam však vo veci kontaktovať z dôvodu právnej istoty advokáta. Bez konzultácie s advokátom nič neuhradzujte.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcem Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Otec zomrel v roku 2015. Bolo dedičské konanie kde som ja a jeho manželka zdedila po 3 0000 eur. Teraz sa mi ozvala nejaká vymáhačská spoločnosť, že v prvej stavebnej sporiteľni bral úver a je tam dlh 19 000 eur, ktorý mám splácať. Pričom jeho manželka ešte žije má dôchodok 700 eur a ručiteľmi bola dcéra jeho manželky aj s manželom, ktorí nedoplácali a takto o narástlo. Mňa otec nechal, keď som mala rok. Všetky peniaze dával im aj úver bral pre nich. Ako mám postupovať? Ďakujem. Darina

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 30.12.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že otec zomrel v roku 2015 a predpokladáme, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené v roku 2015 prípadne v roku 2016.

Uvádzame, že aj pokiaľ ide o  úver, aj tu platí premlčacia doba, ktorá v zmysle ust. § 101 Obč. zákoníka je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Úmrtie dlžníka . otca nemá plyv na plynutie premlčacej doby a táto sa z tohot dôvodu neprerušuje.

Ak Vy sama resp. Vaša mama nie ste dlžníkmi, spoludlžníkmi prípadne ručiteľmi vo veci úveru, nie ej právny dôvod, aby ste niečo uhradzovali za poručiteľa otca.

Odporúčame Vám, Vašej mame, ako aj ručiteľom, resp. spoludlžníkom kontaktovať prísl. okresný súd /terab kontaktovať informačné centrm súdu/ a zistiť či voči Vám bola podaná nejaká žaloba či už zo strany stav. sporuteľn,e alebo vymáhačskej spoločnosti. AK žaloba nebola podaná a od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli ciac ako 3 roky,  nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanei dlhu, dohodu o splátkach, dohodu o zrážkach zo mzdy.

Z otázky usudzujeme, že vymáhačská spoločnosť Vás kontaktovala písomne. Možnosťou, nie povininnosťou z Vašej strany je im oznámiť, aby postupovali v zmysle zákona  a poukázať na to, že platí aj ust. §  101 Obč. zákonníka. Nie ste  povinná vymáhačskú spoločnosť v ničom poučovať.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či si môžme odrátať náklady na pohreb z dlhov po zosnulom, v dedičskom konaní nie je uvedená suma za pohreb. Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,

 

pokiaľ ide o náklady na pohreb, tak tie sú riešené priamo zákonom, a to spolu s dlhmi po poručiteľovi. Ustanovenie § 470 Občianskeho zákonníka výslovne určuje, že: "(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

 

Náklady na pohreb sa teda neodrátavajú z dlhov poručiteľa, ale z hodnoty dedičstva s tým, že dôležité je aj to, aby išlo o "primerané" náklady.


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, prajem,
chcem Vás veľmi pekne poprosiť o pomoc. Ak sú predmetom dedenia (po zosnulej mamine, ktorá bola ručiteľ pri spotrebnom úvere) pasíva, ktoré nepresahujú výšku aktív a chcem sa so súrodencom vzdať dedičstva v prospech otca, ktorý pasíva chce splácať nakoľko pracuje a robil tomu tak aj doteraz pokiaľ žila mama. Môže nám otec následne darovať byt 50 na 50 a tým, že ak by sa otec pominul a pasíva by nestihol vyplatiť vieme sa ich zrieknuť pri dedičskom konaní po otcovi a nebudú sa tieto pasíva prenášať na naše narodené i nenarodené deti prípadne iných členov rodiny? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 05.11.2020)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že Vaša mama zomrela, pričom bola ručiteľom pri zmluve o spotreb. úvere; predmetom dedenia bude podiel na byte. Z otázky usudzujeme, že mama už dlh ako ručiteľ dobrovoľne splácala na základe výzvy veriteľa.

Pre ručenie platia ust. § 546 a nasl. Obč. zákonníka :

"§ 546 : Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
§ 547 : Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.
§ 548
(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.
(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.
(3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.
§ 549 : Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.
§ 550 : Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."

Dôležité pre posúdenie, či Vaša mama bola povinná splácať dlh ako ručiteľ je nasledovné, ktoré podmienky musia byť splenené pred úmrtím ručiteľa, a to :

1./ platnosť samotného ručiteľského záväzku,

2./ či nastala splatnosť dlhu a či veriteľ/banka, nebank. spoločnosť/vyzvala dlžníka na zaplatenie dlhu,

3./ či veriteľ vyzval ručiteľa na splnenie dlhu namiesto dlžníka.

Nevieme či na strane veriteľa ide o banku alebo nebank. spoločnosť, či samotný dlh nie je premlčaný /všeobecná premlčacia doba je 3 roky/. Uvádzame to z dôvodu, že je možné, že Vaša mama platila už premlčaný dlh, keďže ho neuhradil dlžník a veriteľ vymáhanie svojej pohľadávky nepostúpil na súd. Dôležité z hľadiska zákona je aj to, či samotný veriteľ nezavinil to, že jeho pohľadávku nemôže splniť dlžník, potom aj ručiteľ môže odoprieť splnenie dlhu za dlžníka. Uvádzame tiež, že ak vyššie uvedené podmienky /1. až 3./ neboli splnené za života Vašej matky, nejedná sa o peňažný dlh Vašej matky, ktorý by bol peňažnou pohľadávkou v dedičskom konaní a Vy ako dedičia ho nemusíte za Vašu mamu platiť.

Pre celkové posúdenie samotného ručiteľského záväzku by sme potrebovali vidieť všetky doklady týkajúce sa veci, vrátane zmluvy o spotreb. úvere. Pokiaľ veriteľom je nebank. spoločnosť, je možné, že samotná zmluva o spotreb. úvere, vrátane ručiteľského záväzku sú neplatné (zmluvy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky).

Pokiaľ ide o dedičské konanie, zrejme máte obavy z ručiteľského záväzku a toho, že predmetom dedenia je nehnuteľnosť. Vec môžete riešiť aj tak ako uvádzate v otázke /byt a ručenie/. Otec, ak bude vlastníkom bytu, Vám tento môže darovať v podieloch podľa Vašej vzájomnej dohody. Sme však názoru, že ak chcete ušetriť následné poplatky za prevod na Vás ako deti, treba dedičstvo prijať v celosti Vy ako dedičia /deti/ a dohodnúť sa ohľadom úhrady dlhu titulom ručenia (samotné ručenie však treba posúdiť po právnej stránke).

V dedičskom konaní môžete požiadať notára, aby vykonal tzv. konvokáciu - vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania v stanovenej lehote 30 dní (§ 199 Civil. mimosporového poriadku). Samotné prihlásenie pohľadávok do dedič. konania veriteľmi neznamená zo zákona, že dlh poručiteľa existuje.

Záverom poznamenávame, že pokiaľ by Vás kontaktoval veriteľ (banka, nebank. spoločnosť), Vy ako dedičia /otec a deti/ nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach ani dohodu o zrážkach zo mzdy. Uvedené platí aj v prípade, ak vy Vás kontaktoval dlžník, t.j. osoba, ktorej mama bola ručiteľom.

 

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať otec zomrel 18. 2. 2019 prebehlo aj dedičské konanie. Mal dlh v S., ktorý sme uznali aj splácali a dnes 10. 8. 2020 prišiel list od nejakej vymáhačskej firmy, že mal otec dlh v P. b. cca 2000e a máme to zaplatiť. Prosím o radu, či to treba zaplatiť, keď to nebolo uvedené v dedičskom konaní. Ďakujem pekne za skorú odpoveď<br.</br

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.08.2020)

Dobrý deň,
tým, že dlh nebol uvedený v dedičskom konaní nedošlo k zániku pohľadávky veriteľa. Zrejme v dedičskom konaní nebola vykonaná tzv. konvokácia veriteľov, a teda veriteľ nemal vedomosť o tom, že prebiehalo dedičské konanie, kde by si mohol prihlásiť svoju pohľadávku.

Tento dlh naďalej existuje, a ak nie je premlčaný alebo nežiada veriteľ uhradiť úroky vo výške odporujúcej dobrým mravom, bude potrebné tento dlh uhradiť. V opačnom prípade by mohol v budúcnosti veriteľ tento dlh vymáhať aj súdnou cestou.


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, zdedili sme po otcovi dlh v banke. Dedičské konanie bolo minulý mesiac. Banka požaduje zaplatiť dlh do konca júna. Je možné požiadať banku o splátkový kalendár?

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 19.06.2020)

Dobrý deň,
vzhľadom na to, že banka požaduje uhradiť dlh do konca júna, predpokladáme, že tento dlh už bol, resp. je splatný. Možno bol splatný už aj pred smrťou Vášho otca. Ak je tomu tak, banka môže platbu požadovať kedykoľvek a nemusí Vám umožniť splácať dlh v splátkach.

Na druhej strane banke nič nebráni v tom, aby Vám umožnila splácanie dlhu v splátkach. Dokonca v splátkach môžete dlh splácať aj bez súhlasu alebo dohody s bankou (ak je celý dlh už splatný). Čiastočnými úhradami znížite výšku istiny dlhu a nebudú Vám tak rýchlo narastať úroky z omeškania. Následne bude na banke, či bude Vaše splácanie akceptovať alebo sa rozhodnú pohľadávku vymáhať.


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím Vás potrebujem poradiť ohľadom dlhov, ktoré sme zdedili s bratom po mame pred 6 rokmi. Neriešili sme to a teraz nám chodia sumy s vysokými úrokmi. Prosím Vás potrebujem vasu pomoc.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 30.09.2019)

Dobrý deň,

v otázke uvádzate, že dedičské konanie bolo pred cca 6 rokmi a zdedili ste dlhy po vašej mame.
V otázke neuvádzate, či išlo o dlhy, ktoré v čase úmrtia vašej matky boli predmetom súdneho konania, prípadne už exekučného konania, alebo dlhy neboli vôbec vymáhané cestou súdu.
Pre zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť preto viacej informácií.

Poznamenávame, že pokiaľ vás kontaktuje nebanková spoločnosť, banka alebo nejaký iný veriteľ, a dlžná suma nimi uvádzaná až teraz po 6 rokoch  od úmrtia nebola nikdy predmetom súdneho konania, potom je treba vzniesť námietku premlčania a nič neuhradzovať.
Ak by banka alebo nebanková spoločnosť či iný veriteľ predložila vám teraz splátkový kalendár, alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne žiadosť o uznanie dlhu, nič nepodpisujte, kedže by ste mohli uznať premlčaný dlh.

Odporúčame konzultáciu u advokáta prípadne nás kontaktujte so špecifikáciou problému do podotázok (kto žiada, koľko žiada uhradiť, koľko a kedy bolo požičané, koľko uhradené, či vec bola predmetom súdneho prípadne exekučného konania, plus dátumy jednotlivých okolnosti).

 


 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, po smrti mojej mami 2011 sa ukončilo dedičské konanie sme traja súrodenci. Dlhy, ktoré boli známe sme splatili a dedičstvo prijali. Po čase sa ozvali plynárne v r. 2013, že je tam dlh, na čo som im poslala úmrtný list. Od vtedy sa nikto z Plynární neozval ani nás nekontaktovali. Až teraz r. 2019, mi banka stiahla čudný poplatok z účtu. Po preverovaní čo to je za aktivita na mojom účte mi banka povedala, že za to, že podávali info exekútorovi ohľadom môjho účtu. Volala som na ten ex. úrad a tam mi povedali, že je vedená exekúcia ohľadom plynu. Je to možné bez predchádzajúcich výziev, alebo súdneho rozhodnutia bez akejkoľvek informácie rovno pristúpiť k exekúcii ? Vyhľadala som si v ex. registri, na nás troch súrodencov je tam vedená ex. Telefonicky mi povedali z ex. úradu, že pošlú poštou ešte raz výzvu. Mám to prebrať ? Je to vôbec dobrý postup? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 04.06.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí :

" (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.

(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Otázkou základnou je kedy bola podaná žaloba na súd, teda či nárok nie je premlčaný a za ake obdobie, keďže ako dedičia zodpovedáte len za dlhy poručiteľa do dňa úmrtia. 

Zásielku prevezmite  a dajte nám vedieť keby ste niečomu nerozumeli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásielku od exekútora prevezmite, lebo neprevzatím zásielky nič nevyriešite.

 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať bola som predvolaná na predbežné dedičné konanie, aby som preukázala koľko som platila za pohreb a o akých skutočnostiach. Žiaľ mamka nemala vôbec žiaden majetok jediný majetok je 50 € v banke posledný zostatok a vrátka dane 181 € celkové nákladu na pohreb som mala 2015 € a už sa prihlásili veritelia dlhy 26 000 €. Celý pohreb som robila a platila sama, ale mám ešte dvoch súrodencov. Moja otázka znie budem musieť zaplatiť ten dlh 26 000 €, keď prijmem dedičstvo tých 231€. U notárky mi bolo povedané, že tím, že som ja robila pohreb tak tie peniaze prípadnú mne. Ale bojím sa, že veriteľa budú odo mňa vymáhať ich pohľadávky. Je lepšie sa dedičstva, aj keď tak malého vzdať? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 09.04.2019)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že náklady na pohreb boli 2015 € a predmetom dedenia by mala byť suma 50 € a suma 181 €, veritelia prihlásili dlhy vo výške 26 000 € (zrejme sa jedná o nejakú nebankovú spoločnosť).

Vo Vami uvedenom prípade sa teda jedná o majetok nepatrnej hodnoty. Majetkom nepatrnej hodnoty v zmysle ustálenej judikatúry sa považuje suma cca 1000 €, a preto nastupuje ust. § 188 Civilného mimosporového poriadku /citujeme/ :

" (1) Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty alebo ak majetok poručiteľa nedosahuje výšku primeraných nákladov spojených s pohrebom poručiteľa, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie o dedičstve zastaviť.

(2) Ak ten, kto sa postaral o pohreb poručiteľa, s prevzatím majetku nesúhlasí alebo ak je sporné, kto sa postaral o pohreb, súd majetok prejedná ako dedičstvo."

Následne platí, že súd konanie zastaví.

Z uvedeného vyplýva, že suma 231 € nebude prejednaná ako dedičstvo, lebo predstavuje len nepatrný  majetok a tento bude vydaný Vám ako osobe, ktorá sa postarala o pohreb. Preto je potrebné notárke predložiť doklady o pohrebných nákladoch.

Podľa ustálenej judikatúry súdov za dlhy poručiteľa nezodpovedá ten, komu štátne notárstvo vydalo nepatrný majetok poručiteľa podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Not. por.  Ten, kto sa postaral o poručiteľov pohreb, nieje dedičom a nenadobudol dedičstvo v zmysle ustanovenia § 470 OZ. (Zborník č. I Najvyššieho súduČSSR o občianskom súdnom konaní a konaní pred štátnym notárstvom, r. 1974, str. 532

Ak aj veritelia prihlásili do dedičského konania svoje pohľadávky 26 000 €, Vy nie ste povinná ich uhradiť, nakoľko podľa ust. § 470 Občianskeho zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou."

Keďže dedičské konanie bude zastavené z dôvodu nepatrného majetku, nie ste povinná veriteľom nič uhradzovať. Nedajte sa zastrašovať veriteľmi, že ste povinná dlh Vašej matky uhradiť.

 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, po otcovej smrti sme so súrodencami zdedili aj dlhy v banke. V dedičskom rozhodnutí sa uvádza, že sme dedili v rovnakom pomere. Prosím Vás, znamená to, že sme dedili spoločne a nerozdielne? Alebo každý zdedil svoju časť dlhu a tým pádom mu musí banka umožniť uhradenie svojej časti dlhu a po uhradení musíme byt aj vypustení zo zoznamu dlžníkov a musia nám byt vyčistené bankové registre? Jedna sa o to, že jeden z dedičov nejaví záujem o uhradenie svojej časti dlhu. Banka ostatným dedičom síce umožní uhradiť svoje časti dlhov, ale nevypustia ich zo zoznamu dlžníkov, a teda ani nevyčistia bankové registre. Aký je správny postup v takomto prípade? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 23.10.2018)

Dobrý deň,

Dedenie nezakladá solidárny záväzok, teda ste nededili spoločne a nerozdielne, ale každý dielom podľa dedičského podielu. Z toho vyplýva, že Vám vznikol tzv. delený záväzok - to znamená, že každý si zodpovedá za svoj vlastný dlh bez ohľadu na to, či ostatní svoj dlh splnia alebo nie. Banka nemôže požadovať plnenie nad rámec Vášho podielu.

Okrem toho je vhodné pripomenúť, že každý z dedičov, zodpovedá za svoj dlh iba do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva.


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, mala by som otázku :

Dedičské konanie po nebohom otcovi bolo právoplatne skončené, kde sme traja súrodenci zdedili dom v hodnote cca 5 000 €. Dedičstvo sme prijali, pretože majetok mal len tieto aktíva a žiadne pasíva.  Cca po roku sa však ozval veriteľ s pohľadávkou vo výške 3 000 €. Sme povinný túto pohľadávku prijať automaticky? Prebehne opätovne dedičské konanie aj s touto pohľadávkou? Alebo si veriteľ musí uplatniť pohľadávku na súde žalobou? A v prípade, ak si podá žalobu, budeme musieť naozaj prijať túto pohľadávku, aj keď dedičské konanie bolo pred rokom právoplatne skončené?

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpove%df :
1./ Podľa ust. § 470 Obč. zákonníka platí, že "dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.  Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

2./ Podľa § 211 Civil. mimosporového poriadku platí : 
"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

3./ V otázke neuvádzate, či notár v dedičskom konaní urobil tzv. konvokáciu, teda či počas dedič. konania vyhláškou vyzval veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky do dedičského konania. Zrejme to neurobil a Vy ako dedičia ste o dlhu ani nevedeli. Neuvádzate bližšie o aký dlh sa jedná, voči komu, teda komu by ste mali finančné prostriedky uhradiť a kedy vznikol dlh.

4./ Ak ste obdržali len samotnú výzvu k úhrade bez doloženia akýchkoľvek relevantných dokladov, ktoré by preukazovali jej oprávnenosť, odporúčame vo veci skôr kontaktovať advokáta, aby prezrel doklady, nakoľko mohlo dôjsť k premlčaniu pohľadávky a teda nebudete musieť nič uhradiť. Poznamenávame, že bez ohľadu na to, či veriteľ vedel alebo nevedel o úmrtí poručiteľa, Vašej matky, lehota na vymáhanie plynie naďalej a úmrtie dlžníka, Vašej matky, nespôsobuje, že lehota prestáva plynúť. Všeobecná premlčacia lehota je 3 roky, prípadne 10 rokov na vymáhanie cestou súdneho ak sa jedná o právoplatné rozhodnutie súdu. Odporúčame opatrnosť v komunikácii, aby ste náhodou neuznali pohľadávku veriteľa.

Vo veci sa môžte obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu na hlavný email : http://advokat@ficek.sk.

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku