Máte
otázku?

Dedenie dlhov po dedičskom konaní


Online právna poradňa
Oblasť práva: Dedičské právo, Bratislava

Otázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, mám otázky, ktoré sa týkajú čiastočne dedičského práva a čiastočne exekučného práva. V prípade, že zomrel muž (dedo), ktorý nemal žiadny majetok na dedenie, a napriek tomu prebehlo dedičské konanie. Po jeho smrti vznikla exekúcia na jeho meno. Chcel by som sa opýtať, či je možné, že sa dlh prevedie spätne na najbližšiu dedičsky spôsobilú osobu (babka)? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

Dobrý deň, neuviedli ste, či bolo dedičské konanie právoplatne skončené, a či sa až potom objavil ďalší dlh Vášho deda. V prípade, že sa dlh objavil až po právoplatnom skončení dedičského konania, tak sa v zmysle ustanovenia § 175x Občiansko-súdneho poriadku nové dedičské konanie ohľadom tohto dlhu nevykoná. Rovnako je Vaša babka chránená aj ustanovením § 470 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o tom, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého majetku. Uviedli ste však, že Váš dedo nemal žiadny majetok, čiže dedičstvo bolo minimálne alebo až nulové. Preto ak by aj prešiel dlh na Vašu babku v zmysle tohto ustanovenia by za tento dlh Vášho deda nezodpovedala. Tento dlh Vášho deda zostane nevymožiteľný (nakoľko dlh je vo vyššej výške ako cena nadobudnutého majetku po Vašom dedovi).

Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, prosím o pomoc. Môj manžel bol jediným dedičom po svojej tete, odkedy zdedil len minimálne financie. Dedičské konanie prebehlo v roku 2018. Môj manžel zomrel v roku 2020 a som jeho dedička. Dnes mi prišiel list, ktorý bol doručený na bývalú adresu manželovej tety. Z listu som sa dozvedela, že nejaká spoločnosť eviduje voči nej pohľadávku z roku 2017, ktorá sa vyšplhala na 600 eur. Moja otázka znie: Dotýka sa to mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 28.11.2023)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku odpovieme zjednodušene, aby sme odpoveď nekomplikovali :

Z otázky predpokladáme, že vám bola doručená resp. nebohej tete - výzva k úhrade nejakej dlžnej sumy a teda nie aj súdne rozhodnutie - platobný rozkaz alebo rozsudok, z ktorého by vyplývalo, že vaša nebohá teta bola zaviazaná k úhrade dlžnej sumy. Vo veci teda neexistuje exekučný titul /platobný rozkaz alebo rozsudok/.

Ak je to tak, potom nech veriteľovi - vami uvedenej spoločnosti nič neuhradzuje, lebo ak ide o pohľadávku z obdobie, keď teta ešte žila, a táto je už premlčaná. Všeob. premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je tri roky a táto už uplynula. Zjednodušene : ak by nemenovaná spoločnosť podala teraz žalobu na súd, súd žalobu zamietne s poukázaním na ust. § 101 a ust. § 583 Obč. zákonníka.

Nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach a podobne.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako mám postupovať, ak sa objavila nejaká pohľadávka veriteľa - dlh po mojej zosnulej mame. Vec sa má takto: Po mojej mame som zdedil nejaký majetok, ale aj dlhy, ktoré splácam. Dedičské konanie prebehlo pred približne 1,5 rokom a bolo právoplatne ukončené. Konalo sa zhruba 2 mesiace po jej smrti. Teraz, po roku a siedmich mesiacoch od úmrtia, sa objavili dlhy, ktoré neboli v dedičskom konaní a o ktorých som nemohol vedieť. Ako mám teraz postupovať voči týmto novým dlhom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 01.11.2023)

Dobrý deň, všeobecne platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, pričom zodpovedá za všetky dlhy poručiteľa, nielen za tie, ktoré boli prihlásené do dedičského konania.

Vzhľadom na to, ak ste už vyčerpali hodnotu dedičstva, ktoré ste nenadobudli, za ďalšie dlhy poručiteľa nezodpovedáte. Naopak, ak ste ešte túto hodnotu nevyčerpali, potom budete zodpovedať ako dedič aj za ďalšie dlhy, ak si ich voči vám veriteľ poručiteľa uplatní. Skúmajte vždy ale, či dlh nie je premlčaný. Ak by bol, nárok na jeho vymáhanie súdnou cestu už veriteľovi zanikol, dôsledkom čoho vy nie ste povinný ho plniť. 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: Mamina priateľa na jeho pozemku investovala do prístavby. Matka môjho priateľa zomrela a teraz sa koná dedičské konanie. Moja mama má potvrdené u notára a čierno na bielom, že investovala. Musia teraz dediči moju mamu vyplatiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.09.2023)

Dobrý deň, o veci uvádzame, že vaša mama, ktorá investovala peniaze do nehnuteľnosti, ktorá jej nepatrí, ide v podstate o investíciu do cudzej nehnuteľnosti a v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka vzniklo na strane vlastníka nehnuteľnosti bezdôvodné obohatenie.

Vo veci je možnosťou vec riešiť tak, že vaša mama prihlási pohľadávku do dedičského konania po poručiteľke - matke jej priateľa spolu aj s preukázaním nákladov, čo zrejme vyplýva zo samotného dokladu, ktorý spomínate v otázke. Bude vecou hlavne dohody dedičov ako sa vyporiadajú v rámci dedičského konania. Pre dedenie dlhov poručiteľa platí ust. § 470 Občianskeho zákonníka :

"(1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu."

Ak neviete teraz ktorý notár prejednáva dedičstvo po poručiteľke, kontaktujte informačné centrum okresného súdu podľa miesta trvalého bydliska poručiteľky a zistíte meno notára, ktorému bol spis pridelený. Následne treba pohľadávku prihlásiť do dedičského konania.

 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, spolu so súrodencami sme zdedili dlhy po nášom zosnulom otcovi. Dedičské konanie prebehlo takmer pred rokom a nadobudlo právoplatnosť. Všetky dlhy, ktoré notár zistil, boli uhradené. Teraz, dňa 4.9.2023, sa prihlásila Slovenská konsolidačná s dlhom z 20.8.2020. Sme povinní uhrádzať aj tento dlh, ktorý je starší ako tri roky? Navyše, táto spoločnosť sa pri dedičskom konaní neprihlásila. Ďakujem!

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Dobrý deň, rozumiem, že takáto situácia môže byť značne stresujúca. V zmysle slovenskej legislatívy, po ukončení dedičského konania sa stávate ako dedič zodpovedným za všetky dlhy zosnulého, a to vrátane akýchkoľvek starších dlhov, ktoré sa môžu neskôr objaviť ale len do výšky nadobudnutého dedičstva. Aj keď sa dlh objavil až po ukončení dedičského konania, máte povinnosť ho uhradiť. Ako dedičia majetku, vy a vaši súrodenci by ste boli teda zodpovední za uhradenie týchto dlhov.


Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 09.09.2023)

Ešte raz doplním, že ak uplynuli viac ako 3 roky od splatnosti, dlh môže byť premlčaný. V tom prípade, stačí vzniesť námietku premlčania veriteľovi. 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, moja mama prijala dedičstvo po svojom bratovi, ktoré zahŕňalo aj dlžné sumy, ktoré bolo potrebné uhradiť. Táto záležitosť sa riešila cez notársku kanceláriu, kde notárka mala presne spísané, komu a koľko treba zaplatiť. Všetky tieto sumy sa úspešne uhradili a bratov bankový účet bol zrušený. Avšak teraz sa prihlásil ďalší veriteľ. Chcem sa opýtať, či je moja mama povinná uhradiť sumy aj tým veriteľom, ktorí sa neprihlásili do dedičského konania. Ako by sa postupovalo, keby teraz príšlo ďalších 10 takýchto veriteľov? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 30.06.2023)

Dobrý deň,

platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Zodpovedá všetkým veriteľom, resp. primárne tým, ktorí si prihlásili pohľadávku do dedičstva a potom aj tým, ktorí tak neurobili, za predpokladu, že ešte nezaplatila dlhy poručiteľa do výšky ceny dedičstva ktoré nadobudla. To znamená, že v prípade ak napr. nadobudla dedením sumu 3.000,- EUR a už zaplatila dlhy poručiteľa v sume 3.000,- EUR, aj keď si voči nej uplatní ako voči dedičke pohľadávku ďalší veriteľ, ona voči nemu môže oprávnene zniesť námietku, že ona už za dlhy poručiteľa nezodpovedá, nakoľko už zaplatila za ne do výšky hodnoty dedičstva, ktoré dedením nadobudla. Uvedené môže urobiť aj pred súdom. Súd by mal v takom prípade žalobu veriteľa zamietnuť. 

Ale áno všeobecne platí, že veriteľ si môže uplatniť voči dedičovi dlžníka pohľadávku aj vtedy, keď si ju do dedičstva neprihlásil. Neprihlásenie pohľadávky do dedičstva nemá za následok jej zánik.

Tiež treba pozrieť, či dlhy nie sú premlčané, pretože ak by boli, stačí vzniesť námietku premlčania, ak by si to uplatnil na súde. Ak chcete viac informácií, môžete si objednať u nás konzultáciu a pozrieme sa na to. Odkaz na konzultáciu nájdete na stránke www.ficek.sk. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, požičal som peniaze, ktoré boli ošetrené exekučným titulom. Dlžník polovicu sumy vrátil, avšak následne zomrel. Druhú polovicu potom zdedila manželka zosnulého. Bola som zaradený do dedičského konania a manželka zosnulého dlh prijala v rámci tohoto konania. Výzvu som jej poslal, no peniaze mi nevracia. Napriek tomu zdedila po zosnulom manželovi stavebné pozemky, ktorých hodnota je niekoľkonásobne vyššia. Mohli by ste mi prosím poradiť, ako postupovať, aby som svoje peniaze dostal späť? Ďakujem vám.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak disponujete exekučným titulom, doposiaľ nezaplatený dlh môžete vymáhať exekučnou cestou priamo voči manželke zosnulého ako právoplatnej dedičke, nakoľko dediči zodpovedajú za dlh poručiteľa až do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom ktoréhokoľvek exekútora. S podaním návrhu je spojená poplatková povinnosť, a síce, platí sa súdny poplatok vo výške 16,50 EUR. Spolu s návrhom na exekúciu predložte exekučnému súdu (Okresný súd Banská Bystrica)  nielen exekučný titul, ale aj uznesenie o dedičstve, z ktorého bude zrejmý prechod dlhu na právneho nástupcu dlžníka. 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, v januári tohto roku sme mali dedičské konanie. Majetok zdedil môj otec, ktorý bol strýkom zosnulého. Zosnulý vlastnil dvojizbový byt, ktorý po jeho smrti zdedil a predal práve môj otec. S nebohým nemal môj otec veľmi blízky kontakt, preto o jeho živote veľa nevieme. Podľa notára nebol zistený žiaden ďalší dlh. No počula som, že ak zosnulý mal dlh v iných spoločnostiach, ktoré notár neprešetril, môže sa táto dlžnica po dobe až troch rokov obrátiť na môjho otca. Chcela by som sa opýtať, či je to pravda. Môže sa naozaj stať, že ak by zostali po zosnulom nezistené dlhy, musíme ich uhradiť, ak sa ozve veriteľ? S pozdravom.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, v prípade, ak by sa ozvala nejaká spoločnosť, treba najprv skúmať, či jej dlh nie je premlčaný. K premlčaniu dlhu dôjde najneskôr 3 roky po smrti poručiteľa, ale v zásade aj skôr. Ak je premlčaný, potom stačí vzniesť námietku premlčania. V prípade, že by premlčaný nebol, potom platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. V prípade, že by váš otec už nejaké dlhy po zosnulom zaplatil a tieto by už dosiahli cenu nadobudnutého dedičstva, za ďalšie dlhy už zodpovedať nebude. S týmto môže váš otec argumentovať aj pred súdom. 

 

 


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, Moja mama zdedila po bratovi, okrem polovice domu po rodičoch, aj dlhy. Tieto dlhy splatila, hoci neviem, či musela, a či dlhy neboli vyššie ako získaný majetok. To už však nehrá rolu. Dedičstvo nastalo v roku 2008. Po niekoľkých rokoch pristál na stole dopis od nebankovej spoločnosti, ktorá tvrdí, že jej brat mal u nich dlh a ona ako dedička ho má zaplatiť. Musí to naozaj uhradiť? Aj keď to nebolo predmetom dedičstva? Alebo ako máme túto situáciu riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 16.01.2023)

Dobrý deň, na Vami uvedenú otázku uvádzame, že nebankovej spoločnosti nič neuhradzujte, nech mama nepodpisuje žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach, alebo dohodu o zrážkach zo mzdy, prípadne listinu, z ktorej by vyplývalo, že uhradením časti dlhu jej zostatok odpustia. To, že je mama dedičom po bratovi a že prípadne si spoločnosť neuplatnila pohľadávku v dedičskom konaní nie je vo Vašom prípade vôbec podstatné. Neuhradzujte ani jeden jediný cent !

Ide o to, že dedičské konanie bolo v roku 2008 a je málo pravdepodobné, že by ste o súdnom konaní nemali až doteraz žiadne informácie, resp. by mamu ako dedičku nekontaktoval súd. Platí totiž všeobecná premlčacia doba, ktorá je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky, ktorá už dávno uplynula /dnes máme rok 2023/.

Pre Vašu právnu istotu zistite na príslušnom okresnom súde, či voči bratovi bol podaný nejaký súdny návrh na príslušný okresný súd podľa miesta trvalého bydliska a kedy. Ak žaloba nebola podaná, na list nereagujte.

Ak by ste teoreticky zistili, že žaloba bola podaná, potom kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, ale aj v tomto prípade nič neuhradzujte a kontaktujte nás s dokladmi.


Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať: moja matka je už dva a pol roka po smrti. Dnes prišla pohľadávka voči nej. Dedičské konanie bolo ukončené približne pred dvoma rokmi. Prijala som dedičstvo a zároveň som vyplatila dlh v rámci dedičského konania, o ktorom som bola informovaná. Musím zaplatiť aj tento nový dlh, o ktorom som nevedela a ani notárka o ňom nevedela? Ďakujem. H.

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 07.10.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o dedenie a zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa, tu platí ust. § 470 Obč. zákonníka /citujeme/ :

"(1)Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
(2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. "
 
V otázke uvádzate, že teraz - cca 2,5 roka po úmrtí vašej matky sa vám ozval ďalší veriteľ vašej matky a žiada uhradiť dlh. Nepíšete o tom, či máte vedomosť o aký dlh ide, kedy došlo k splatnosti dlhu /kedy mal byť uhradený/, či vo veci zo strany veriteľa bola podaná nejaká žaloba na súd či už voči vašej matke alebo vám ako dedičovi a kedy.
To, že vaša mama zomrela neznamená, že prestala plynúť premlčacia doba, ktorá je v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Pre uľahčenie vysvetlenia : ak vaša mama zomrela pred 2,5 rokom, pohľadávka musela vzniknúť pred jej úmrtím a preto je možné, že už aj uplynula premlčacia doba pre podanie žaloby na súd zo strany veriteľa.
Vzhľadom na okolnosť, že tieto pre nás podstatné veci v otázke neuvádzate, odporúčam nič neuhradzovať a s dokladmi, ktoré vám boli zaslané zo strany veriteľa kontaktovať advokáta pre bližšiu poradu a urobenie záveru o úhrade/neúhrade.
Bez porady s advokátom nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dedenie dlhov po dedičskom konaní (Dedičské právo)

Dobrý deň, tri roky po právoplatne skončenom dedičskom konaní po smrti môjho otca mi prišla výzva na zaplatenie dlhu po zosnulom v hodnote 127 € od spoločnosti Home Credit. Dedičské konanie som ako dedička úspešne zvládla a splnila som všetky povinnosti. Teraz sa však objavila táto položka. Mám ju uhradiť?

Odpoveď: Dedenie dlhov po dedičskom konaní

(odpoveď odoslaná: 23.08.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dedičské konanie bolo skončené pred cca 3 rokmi, takže k úmrtiu poručiteľa došlo pred viac ako 3 rokmi. V zmysle ust. Obč. zákonníka vyplýva, že smrť poručiteľa nemá vplyv na plynutie premlčacej doby a táto plynie naďalej. Všeobecná premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka je 3 roky a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak váš otec neuhradil nejakú splátku alebo zostatok splatnej pôžičky na kúpu tovaru a od splatnosti uplynuli viac ako 3 roky, pričom veriteľ /Home Credit/ nepodal návrh na súd, je nárok veriteľa premlčaný.

Uvádzame tiež, že vy ako dedič zodpovedáte za dlhy poručiteľa len do výšky hodnoty zdedeného majetku, avšak aj v tomto prípade platí, že premlčacia doba plynie.

Odporúčam len zistiť na príslušnom okresnom súde podľa miesta trvalého bydliska, či voči otcovi bola podaná v tejto súvislosti nejaká žaloba. Ak žaloba podaná nebola, potom nič neuhradzujte, nepodpisujte žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

Ak by teoreticky bola podaná žaloba na otca alebo na vás ako dediča, potom nás kontaktujte, ale aj v tomto prípade bez konzultácie s advokátom nič neuhradzujte.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dedenie dlhov po dedičskom konaní" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava