Občianske právo


Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy. Subjekty týchto vzťahov majú v právnej rovine rovnaké postavenie a dispozičnú autonómiu. Právnu úpravu občianskeho práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ale aj v iných predpisoch.


V oblasti občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária nasledovnú právnu pomoc (vrátane zastupovania):

poradenstvo pri prevodoch vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam (kúpne zmluvy, darovacie, zámenné a iné), VZORY kúpno-predajných zmlúv a iné VZORY zmlúv,

poradenstvo vo veciach zabezpečenia záväzkov - záložné zmluvy, ručenie, zabezpečovací prevod práva a iné podľa občianskeho práva

poradenstvo vo veci neplatnosti právnych úkonov (jednostranných (napr. neplatnosť výpovede, závetu, vydedenia), dvojstranných (zmluva, dohoda))

poradenstvo vo veci zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie

poradenstvo v súvislosti s vypracovaním zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (zmluvy o budúcej zmluve, kúpne, darovacie, zámenné, o dielo, o pôžičke, o výpožičke, nájomné, príkazné, o preprave, sprostredkovateľské, a iné),

poradenstvo pri odporovateľnosti právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka,

poradenstvo v susedských sporoch,

poradenstvo týkajúce sa záhradkárskych osád,

poradenstvo vo veci ochrany vlastníckeho práva,

poradenstvo vo veci vydržania nehnuteľnosti, hnuteľných vecí,

poradenstvo v oblasti ochrana spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,

poradenstvo vo veci ochrany osobnosti , upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch,

poradenstvo v oblasti exekučného konania

poradenstvo vo veci náhrady škody spôsobenej orgánom štátnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z.z.o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci ,
Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.