Máte
otázku?

Občianske právo


Občianske právo zahŕňa viacero právnych oblastí, vrátane dedičského práva a práva nehnuteľností. Občianske právo patrí medzi odvetvia práva, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobno-majetkové vzťahy.

Právnu úpravu občianskeho práva môžeme nájsť najmä v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ale aj v iných predpisoch.


V oblasti občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária nasledovnú právnu pomoc (vrátane zastupovania):

právna pomoc pri prevodoch vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpne zmluvy, darovacie, zámenné a iné), informácie o kúpnej zmluve,

poradenstvo vo veci neplatnosti právnych úkonov

poradenstvo vo veci zodpovednosti za škodu a bezdôvodné obohatenie

poradenstvo v súvislosti s vypracovaním zmlúv podľa Občianskeho zákonníka

poradenstvo pri odporovateľnosti právnym úkonom podľa Občianskeho zákonníka,

poradenstvo v susedských sporoch,

poradenstvo vo veci ochrany vlastníckeho práva a vydržaní,

poradenstvo vo veci ochrany osobnosti , upustenie od neoprávnených zásahov, odstránenie následkov, o náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch,

poradenstvo v oblasti exekučného konania

JUDr. Milan Ficek, advokát
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.