Máte
otázku?

Vzor žiadosti o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica

Otázka: Vzor žiadosti o rozvod

Dobrý deň, môžete mi prosím poslať vzor žiadosti o rozvod. Ideme sa s manželom rozvádzať, návrh budem podávať. Obaja s rozvodom súhlasíme. Vzor žiadosti o rozvod by mi pomohol.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

Dobrý deň, 

posielam Vám vzor žiadosti o rozvod. Tento vzor žiadosti o rozvod je osvedčený, pričom ide o bezdetné manželstvo.

Navrhovateľka je žena. Dôvody sú uvedené všeobecne. Časť týkajúcu sa dôvodov rozvodu manželstva si upravte.

 

VZOR Žiadosti o rozvod:

 

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10, 

812 44 Bratislava

______________________ 

V Bratislave, ..........20..

  

Navrhovateľka: [Meno a priezvisko]

nar.: [dátum narodenia]

trvalý pobyt: [trvalý pobyt]

[občianstvo]

(ďalej len "navrhovateľka")

 

a

 

Odporca: [Meno a priezvisko]

nar.: [dátum narodenia]

trvalý pobyt: [trvalý pobyt]

[občianstvo]

(ďalej len "odporca")

 

Návrh na rozvod manželstva

(podľa § 22 a nasl. Zákona o rodine)

 

Súdny poplatok bude uhradený na výzvu súdu.

I. 

Manželstvo sme s odporcom uzavreli dňa [................] v [................]. Zapísané je v knihe manželstiev matričného úradu [................], zväzok [................], ročník [................], na strane [................], pod poradovým číslom [................]. Z nášho manželstva nepochádzajú žiadne deti a obaja sme slovenskí štátni príslušníci.

 

Naposledy sme spoločne bývali v Bratislave [................]. Odporca v súčasnosti býva v Bratislave na adrese: [................] a ja v súčasnosti bývam v Žiline na adrese: [................]. Príslušnosť súdu je preto určená v súlade ustanovením § 92 CMP.

 

Podľa ustanovenia § 92 CMP platí, že na rozhodovanie o rozvode manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné-spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

II.

S odporcom sme sa pred uzavretím manželstva poznali približne [................] rokov a vo vážnom vzťahu sme boli od roku [................]. Do manželstva sme vstupovali s láskou, chceli sme týmto krokom posunúť náš vzťah do novej úrovne. Žiaľ, neskôr sa ukázalo, že to nebol správny krok.

 

Zo začiatku nášho manželstva som bola celkom rada a prvé dva roky sme boli šťastní.

 

Po tomto období sme sa viackrát aj rozišli a potom opäť vrátili k sebe. Problémy pritom spôsobovala hlavne obojstranná kritika a nespokojnosť vo vzťahu, opačné vnímanie sveta, odlišné životné ciele a rozdielnosť našich pováh.

 

Mnohokrát sme sa tieto problémy snažili riešiť, rozprávali sme sa o nich, dokonca sme sa snažili jeden pre druhého zmeniť, prispôsobiť sa, ale nakoniec sa vždy ukázalo, aké máme rozdielne ciele a očakávania od života. V podstate sme sa neustále snažili náš vzťah zachraňovať, čo bolo veľmi namáhavé.

 

Náš vzťah bol teda v mnohých ohľadoch skôr vyčerpávajúci a zrejme aj preto s postupom času prichádzalo presvedčenie, že takýto nefungujúci vzťah nemá zmysel ďalej neustále zachraňovať. Časom som si uvedomila, že pri takých rozdielnostiach, aké medzi nami sú, nemá zmysel ďalej umelo udržiavať manželstvo. Ja som pôvodne plánovala s manželom deti, on ich však nechcel.

 

Pre rozvod sme sa nakoniec rozhodli obaja spoločne a dá sa povedať, že pre oboch to bola zároveň veľká úľava. V súčasnosti si už obaja žijeme vlastný život, v odlišný mestách a každý s vlastným partnerom. Spoločne preto ani nehospodárime, nemé spoločné aktivity ani známych a komunikujeme spolu už len výlučne v praktickej rovine ohľadom rozvodu manželstva. Dlhodobo spolu ani intímne nežijeme, pričom naposledy sme mali intímny styk pred 2 rokmi.

Dôvod rozvratu manželstva vidím v rozdielnosti pováh, rozdielnych názoroch na život a jeho spoločné trávenie, nezáujem o rodinný život a v psychickom utrpení, pretože ďalšie trvanie manželstva na nás oboch zle vplýva.

 

Napriek snahe o udržanie manželstva sa nám nepodarilo náš vzťah zachrániť. Nemyslím si teda, že by sa dalo naše manželstvo zachrániť. Skôr naopak, ako jediné východisko zo súčasnej situácie vidím rozvod, ktorý by aj formálne potvrdil ukončenie nášho manželského zväzku. V súčasnosti totiž obaja máme vlastné životy, nových partnerov a takto sme aj šťastnejší.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že naše manželstvo s odporcom už dlhodobo neplní svoju spoločenskú funkciu, možno jednoznačne konštatovať, že rozvrat v našom manželstve je dlhodobý a s poukazom na vyššie uvedené, aj trvalý. Manželstvo neplní svoj spoločenský účel a ani v budúcnosti nebude plniť svoj spoločenský účel. Naše vzťahy sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a nie je nádej na obnovu manželstva. Preto týmto žiadam súd o rozvod manželstva.

 

Dôkaz: výsluch oboch manželov

 

III.

Podľa § 23 ods. 1 zákona o rodine: "Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s citovaným zákonným ustanovením navrhujem, aby súd po vykonaní dokazovania vydal nasledujúci

 

r o z s u d o k :

 

Súd manželstvo účastníkov konania uzavreté dňa [................] v [................], zapísané v knihe manželstiev matričného úradu [................], zväzok [................], ročník [................], na strane [................], pod poradovým číslom [................] r o z v á d z a.

 

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

 

S úctou

 

[meno a priezvisko a podpis]

 

Príloha:

- sobášny list

 

Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa rozviesť, ale neviem ako na to? Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 02.12.2022)

Dobrý deň,
ak sa chcete s manželom rozviesť, tak je potrebné podať návrh na príslušný súd. Príslušnosť upravuje § 92 CMP:

Na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Súd manželstvo rozvedie, ak sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené, tak že manželstvo už nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V návrhu bude potrebné uviesť, kde bolo manželstvo uzatvorené, zároveň s výpisom z knihy manželstiev. Bude tiež potrebné opísať vzájomné spolužitie, uviesť dôvod prečo došlo k narušeniu Vašich vzťahov a prečo obnovenie nie je možné. Vzor žiadosti o rozvod nájdete na našej stránke na nasledovnej stránke: Vzor žiadosti o rozvod (https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224)

Možnosťou tiež je nechať si v tejto záležitosti pomôcť advokátom, ktorý by danú vec vyriešil za Vás.


Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, prajem. Môžem si žiadosť o rozvod napísať aj vlastnou rukou však? Nemusím to riešiť cez počítač. Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 29.06.2021)

Dobrý deň,
podania adresované súdu nemusia byť napísané výhradne na počítači. Samozrejme môžete podanie napísať aj rukou na papier. Dbajte však o to, aby to bolo čitateľné a nesmie chýbať Váš vlastnoručný podpis.


Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň,
Má manželka nárok na pôdu, ktorá nám bola darovaná od mojej mamy, keď teraz vlastní polovicu a aj dom, ktorý som postavil na tom pozemku, tiež má polovicu, ale ona prišla a nič nemala teraz by chcela vyplatiť zo všetkého. Čo by som mal robiť?

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 25.06.2021)

Dobrý deň,
ak Vám pozemok darovala Vaša mama spoločne a každý vlastníte 1/2 pozemku, rovnako ste dom postavili spoločne a každý vlastní 1/2 domu, má nárok na vyplatenie svojej polovice z domu aj pozemku.


Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Chcela by som požiadať o rozvod manželom mame 3deti stoho dve maloleté 10ročného syna a 2dvojmesačnú dcérku manželmi sme 22rokou a si už nerozumieme absolútne sú len samé hádky vlastníme spoločne dom na hypotéku a neviem ako ďalej postupovať. 

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 11.09.2020)

Dobrý deň,
ak je manželstvo hlboko a trvalo rozvrátené, že nie je nádej na obnovu, môžete podať návrh na rozvod. V ňom treba opísať, kedy vzniklo manželstvo, aké bolo, kedy nastal zlom vo vzťahu, ako sa to prejavilo a pod. Potom vo vzťahu k deťom je potrebné uviesť, ako navrhujete upraviť starostlivosť (komu ich zveriť), aké navrhujete výživné a či navrhujete upraviť styk.


Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, prosím o vzor žiadosti o rozvod. Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,

na tejto stránke hore nájdete vzor žiadosti o rozvod manželstva. Návrh si ale upravte podľa svojej skutočnej situácie. 

V prípade, ak by ste potrebovali postup prekonzultovať, zavolajte nám. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku