Máte
otázku?

Vzor žiadosti o rozvod


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Banská Bystrica

Otázka: Vzor žiadosti o rozvod

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poslať vzor žiadosti o rozvod? S manželom sa chystáme na rozvod a ja budem podávať návrh. Oba s rozvodom súhlasíme. Vzor žiadosti o rozvod by mi veľmi pomohol.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

Dobrý deň, 

posielam Vám vzor žiadosti o rozvod. Tento vzor žiadosti o rozvod je osvedčený, pričom ide o bezdetné manželstvo.

Navrhovateľka je žena. Dôvody sú uvedené všeobecne. Časť týkajúcu sa dôvodov rozvodu manželstva si upravte.

 

VZOR Žiadosti o rozvod:

 

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10, 

812 44 Bratislava

______________________ 

V Bratislave, ..........20..

  

Navrhovateľka: [Meno a priezvisko]

nar.: [dátum narodenia]

trvalý pobyt: [trvalý pobyt]

[občianstvo]

(ďalej len "navrhovateľka")

 

a

 

Odporca: [Meno a priezvisko]

nar.: [dátum narodenia]

trvalý pobyt: [trvalý pobyt]

[občianstvo]

(ďalej len "odporca")

 

Návrh na rozvod manželstva

(podľa § 22 a nasl. Zákona o rodine)

 

Súdny poplatok bude uhradený na výzvu súdu.

I. 

Manželstvo sme s odporcom uzavreli dňa [................] v [................]. Zapísané je v knihe manželstiev matričného úradu [................], zväzok [................], ročník [................], na strane [................], pod poradovým číslom [................]. Z nášho manželstva nepochádzajú žiadne deti a obaja sme slovenskí štátni príslušníci.

 

Naposledy sme spoločne bývali v Bratislave [................]. Odporca v súčasnosti býva v Bratislave na adrese: [................] a ja v súčasnosti bývam v Žiline na adrese: [................]. Príslušnosť súdu je preto určená v súlade ustanovením § 92 CMP.

 

Podľa ustanovenia § 92 CMP platí, že na rozhodovanie o rozvode manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné-spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

II.

S odporcom sme sa pred uzavretím manželstva poznali približne [................] rokov a vo vážnom vzťahu sme boli od roku [................]. Do manželstva sme vstupovali s láskou, chceli sme týmto krokom posunúť náš vzťah do novej úrovne. Žiaľ, neskôr sa ukázalo, že to nebol správny krok.

 

Zo začiatku nášho manželstva som bola celkom rada a prvé dva roky sme boli šťastní.

 

Po tomto období sme sa viackrát aj rozišli a potom opäť vrátili k sebe. Problémy pritom spôsobovala hlavne obojstranná kritika a nespokojnosť vo vzťahu, opačné vnímanie sveta, odlišné životné ciele a rozdielnosť našich pováh.

 

Mnohokrát sme sa tieto problémy snažili riešiť, rozprávali sme sa o nich, dokonca sme sa snažili jeden pre druhého zmeniť, prispôsobiť sa, ale nakoniec sa vždy ukázalo, aké máme rozdielne ciele a očakávania od života. V podstate sme sa neustále snažili náš vzťah zachraňovať, čo bolo veľmi namáhavé.

 

Náš vzťah bol teda v mnohých ohľadoch skôr vyčerpávajúci a zrejme aj preto s postupom času prichádzalo presvedčenie, že takýto nefungujúci vzťah nemá zmysel ďalej neustále zachraňovať. Časom som si uvedomila, že pri takých rozdielnostiach, aké medzi nami sú, nemá zmysel ďalej umelo udržiavať manželstvo. Ja som pôvodne plánovala s manželom deti, on ich však nechcel.

 

Pre rozvod sme sa nakoniec rozhodli obaja spoločne a dá sa povedať, že pre oboch to bola zároveň veľká úľava. V súčasnosti si už obaja žijeme vlastný život, v odlišný mestách a každý s vlastným partnerom. Spoločne preto ani nehospodárime, nemé spoločné aktivity ani známych a komunikujeme spolu už len výlučne v praktickej rovine ohľadom rozvodu manželstva. Dlhodobo spolu ani intímne nežijeme, pričom naposledy sme mali intímny styk pred 2 rokmi.

Dôvod rozvratu manželstva vidím v rozdielnosti pováh, rozdielnych názoroch na život a jeho spoločné trávenie, nezáujem o rodinný život a v psychickom utrpení, pretože ďalšie trvanie manželstva na nás oboch zle vplýva.

 

Napriek snahe o udržanie manželstva sa nám nepodarilo náš vzťah zachrániť. Nemyslím si teda, že by sa dalo naše manželstvo zachrániť. Skôr naopak, ako jediné východisko zo súčasnej situácie vidím rozvod, ktorý by aj formálne potvrdil ukončenie nášho manželského zväzku. V súčasnosti totiž obaja máme vlastné životy, nových partnerov a takto sme aj šťastnejší.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že naše manželstvo s odporcom už dlhodobo neplní svoju spoločenskú funkciu, možno jednoznačne konštatovať, že rozvrat v našom manželstve je dlhodobý a s poukazom na vyššie uvedené, aj trvalý. Manželstvo neplní svoj spoločenský účel a ani v budúcnosti nebude plniť svoj spoločenský účel. Naše vzťahy sú vážne narušené a trvalo rozvrátené a nie je nádej na obnovu manželstva. Preto týmto žiadam súd o rozvod manželstva.

 

Dôkaz: výsluch oboch manželov

 

III.

Podľa § 23 ods. 1 zákona o rodine: "Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia."

 

Na základe vyššie uvedených skutočností v súlade s citovaným zákonným ustanovením navrhujem, aby súd po vykonaní dokazovania vydal nasledujúci

 

r o z s u d o k :

 

Súd manželstvo účastníkov konania uzavreté dňa [................] v [................], zapísané v knihe manželstiev matričného úradu [................], zväzok [................], ročník [................], na strane [................], pod poradovým číslom [................] r o z v á d z a.

 

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

 

S úctou

 

[meno a priezvisko a podpis]

 

Príloha:

- sobášny list

 

Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som pomoc s vyplnením žiadosti o rozvod, pretože vôbec neviem, ako ju napísať.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 06.05.2024)

Dobrý deň,

vzor žiadosti o rozvod Vám posielam nižšie:


https://ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, aká je cena rozvodu po prvej schôdzi, ak sme sa na rozvode obaja dohodli? Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 12.01.2024)

Dobrý deň,
ak sa v konaní budete zastupovať sama, tak bude potrebné zaplatiť len súdny poplatok za podanie návrhu na rozvod, ktorý je momentálne vo výške 66 eur. Ak by sa návrh podával elektronickými prostriedkami, tak bude sadzba znížená na polovicu, teda 33 eur. 


Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý večer, potrebovala by som poradiť ohľadom tlačiva na rozvod. Nemám s tým skúsenosti. Aké tlačivo si môžem vytlačiť cez internet?

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 23.11.2023)

Dobrý deň,

na odkaze nižšie nájdete vzor návrhu na rozvod manželstva. Ide o vzor pre bezdetné manželstvo. K návrhu tiež priložte aj sobášny list. Príslušným súdom je súd v obvode, ktorého ste mali posledné spoločné bydlisko, ak tam ešte býva aspoň jeden z manželov. 

Vzor žiadosti o rozvod


Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 23.11.2023)

Dobrý deň,
bude postačovať, ak v návrhu uvediete, že z manželstva pochádzajú deti, avšak tieto sú už plnoleté. Vo zvyšku môžete použiť aj vyššie uvedený vzor.

Kliknite na odkaz vyššie a odkopírujte si ten vzor. Cez tento systém nemám možnosť posielať prílohy. 


Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa Vás spýtať. S manželkou už asi 2 roky máme odlišné názory, intímny život minulost. Robím chyby ako asi každý. Nehovorím pravdu, zabúdam, moji rodičia nám robia zo života peklo. Máme dom na pozemku, ktorý patrí im a v dobrej viere pri stavaní domu sme sa dohodli, že po kolaudácíi sa to na mňa prepíše. Žiaľ sa tak nestalo. Nakoľko sme stavali zo svojich peňazí, máme súdny spor, ktorý trvá cez 12 rokov. Deti nemáme, nakoľko sme kvôli tejto bytovej situácií viackrát prišli o dieťa. Čo sa týka mňa. Písal som si viackrát s inými ženami cez soc. sieť. Naposledy som skopíroval foto okolo 13h na webe a poslal jednej žene cez soc. sieť. Keďže pred ženou nemám žiadne tajnosti som zodvihol mobil pred ňou, vraj je tu polícia, poslali ste foto neplnoletej osobe do 17.30 sa dá zrušiť obvinenie, ktoré matka podala. Netušil som, komu som čo posielal keďže tam bolo iba číslo. Pani chcela odškodné asi 10.000 eur, lebo vraj vysúdi viacej. Nikto po 19.00 už nevolal. Avšak nepodviedol som ju nikdy. Ani nemám v úmysle. V snahe zlepšiť finančnú situáciu som naletel na podvod. Minul som asi 2000 eur na internete opäť. Spolu sme cez 20r. manzelia, 10r. žena to už nezvláda a vraj nepotrebuje mať pri sebe spolubývajúceho. Chcel by som Vás poprosiť aké tlačivo vyplniť pri návrhu na rozvod.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 18.10.2023)

Dobrý deň,
mrzí nás v akej situácií ste sa ocitli. Ohľadom tej fotky na internete, tak s podobnými typmi vydierania sme sa už stretli, preto, keď niekto od Vás pýta peniaze, s tým, že potom zruší akési trestné oznámenie alebo sa nebude súdiť, tak ide vo väčšine prípadov iba o podvod a spôsob ako od ľudí vylákať peniaze. Už to bolo aj viackrát medializované, nič neposielajte.

Čo sa týka návrhu na rozvod, ten nájdete na odkaze nižšie:

Návrh na rozvod vzor


Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, máme z manželstva tri plnoleté deti (31, 28, 28). Je potrebné k návrhu na rozvod priložiť aj ich rodné listy? Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 12.10.2023)

Dobrý deň,

v prípade, že ide už o plnoleté deti, tak súd úpravu práv a povinností k nim na čas po rozvode riešiť nebude, preto nie je potrebné súdu zasielať rodné listy plnoletých detí. V návrhu môžete uviesť, že z manželstva pochádzajú deti, ktoré sú však už plnoleté. 

 

Vzor žiadosti nájdete tu - Vzor návrhu na rozvod bezdetného manželstva


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa rozviedla, ale neviem, ako napísať žiadosť a kde zohnať potrebné tlačivo na rozvod. Nemáme deti a manžel sa voči mne správa agresívne, rozbíja veci, keď je nahnevaný. Už dva roky nespíme spolu, situácia je skrátka neudržateľná. Radšej by som bola sama a šťastná ako vydatá a nešťastná. Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 10.08.2023)

Dobrý deň,
chápeme Vás, nejde o ľahkú situáciu, určite nie je dôvod na to, aby ste boli ponižovaná. Manželstvo nie je o tom aby jeden trpel a druhý si vybíjal zlosť. Vzor žiadosti o rozvod nájdete na nasledujúcom linku:

www.ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224

Vzor si prispôsobte na Váš prípad. Žiadosť, resp. návrh na rozvod by mal obsahovať popis Vášho vzájomného manželského spolužitia a problémov, ktoré vo Vašom vzťahu nasledovali. Tiež je potrebné uviesť prečo sa tieto vzájomné problémy už nedajú prekonať. Z Vami uvedeného vyplýva, že ešte stále žijete v jednej domácnosti, a teda návrh podajte na Okresný súd v obvode, ktorého máte bydlisko.

Môžete si tiež u nás objednať konzultáciu, na ktorej Vám vysvetlíme všetko potrebné. Link nájdete na tejto stránke ficek.sk (vpravo hore). Ušetríte tak množstvo času hľadaním všetkého potrebného, čo by ste mali vedieť v týchto prípadoch. Je toho naozaj veľa, čo by ste mali vedieť. Hlavne situácie ak sa bude on brániť alebo nezúčastňovať konania. 


Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, mohli by ste mi prosím povedať, kde môžem podať žiadosť o rozvod? Boli by ste takí láskaví a pomohli mi s týmto procesom? Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 26.07.2023)

Dobrý deň,
žiadosť o rozvod sa podáva na súd v obvode, ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak tam má bydlisko v čase podania návrhu aspoň jeden z nich. Čo sa týka zastupovania v konaní o rozvode, v takom prípade by išlo o spoplatnenú službu.

Ak by ste mali záujem, tak si prosím na našej stránke www.ficek.sk (vpravo hore) vyplňte formulár a vyberte termín konzultácie. Vysvetlím Vám postup a preberieme zastupovanie.


Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, potrebujem poradiť. Môžem podať žiadosť o rozvod aj ručne písanú? Je to ťažké rozhodnutie. S manželom bývame v byte, ktorý som zdedila po mame. Je existuje záväzok, že po rozvode musím vyplatiť aj manžela, keďže je byt písaný na mňa? Ďakujem.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 24.07.2023)

Dobrý deň, návrh na rozvod môžete samozrejme napísať aj vlastnou rukou.

Ak ste byt zdedili po vašej mame, potom je vo vašom výlučnom vlastníctve a manžel nemá právny nárok na vyplatenie z bytu. Manžel by mal prípadne nárok len na vrátenie investícií v podiele 1/2 ak ste predmetný byt rekonštruovali počas trvania manželstva z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Vzor návrh na rozvod nájdete aj na našej stránke - link : https://ficek.sk/tlacivo-na-rozvod-manzelstva-116.


Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, potrebovala by som vzor žiadosti o rozvod. Návrh podávam ja a môj manžel súhlasí. Nemáme deti, ani majetok alebo spoločné účty. Ako by mal návrh vyzerať? Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 20.06.2023)

Dobrý deň,

návrh by mal obsahovať najmä popis vzájomného spolužitia manželov, čo je dôvodom rozvratu Vašich vzťahov a prečo nie je možné manželské spolužitie obnoviť. Uvedené popíšte vlastnými slovami. Vzor žiadosti o rozvod nájdete aj na nasledovnom linku:

www.ficek.sk/vzor-ziadosti-o-rozvod-16224


Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vzor žiadosti o rozvod (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mi manžel automaticky musí platiť výživné na moju osobu, ak som nezamestnaná. Nemám túto požiadavku, pretože už nechcem byť s ním v kontakte. Nemáme spoločný majetok ani deti.

Odpoveď: Vzor žiadosti o rozvod

(odpoveď odoslaná: 03.03.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ nedošlo k rozvodu manželstva majú manželia voči sebe navzájom vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, môže ju uložiť súd, avšak len na návrh druhého z manželov. Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je upravená v ustanovení § 71 ods. 1 Zákona o rodine, ktorý hovorí: 

"Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Pokiaľ však, tak ako uvádzate, nemáte na uplatnení tohto nároku záujem, nemusíte z Vašej strany aktívne podnikať žiadne kroky.  


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vzor žiadosti o rozvod" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.