Správne právo


V oblasti správneho práva poskytujeme právne poradenstvo najmä v stavebnom konaní, katastrálnom konaní, daňovom konaní, v priestupkovom konaní a iných konaniach.
právne poradenstvo v oblasti správneho práva podľa Správneho poriadku

právne poradenstvo v katastrálnom konaní podľa zákona č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon

právne poradenstvo v v daňovom konaní a v konaní pred daňovými úradmi podľa daňových zákonov a zákona č. 563/2009 Zb. Daňový poriadok

právne poradenstvo v stavebnom konaní a v konaní pred orgánmi životného prostredia podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

právne poradenstvo v priestupkovom konaní podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

právne poradenstvo v colnom konaní podľa zákona č. 199/2004 Z.z. colný zákona inými orgánmi (obecný úrad, mestský úrad, krajský úrad a i.) podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a iné.
Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku