Máte
otázku?

Rozvod s cudzincom EÚ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod,

Otázka: Rozvod s cudzincom EÚ

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať na rozvod s cudzincom, konkrétne s občanom Talianska. Už 15 rokov žijeme s manželom v Taliansku. Avšak posledné dva roky sa už nemožno hovoriť o manželstve, hoci stále žijeme pod jednou strechou. Chcem sa rozviesť. V Taliansku platí pravidlo o rozluke, t.j. manželia musia pred podaním návrhu na rozvod žiť oddelene určité obdobie. Môj manžel už podal návrh na rozvod, avšak nebol splnený predpoklad, že už spolu nežijeme. Aké mám možnosti?

Môžem sa rozviesť na Slovensku, kde neplatí pravidlo o rozluke? Rozviedol by nás súd, ak som občiankou Slovenska?

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Dobrý deň, vo Vašom prípade vystupuje pri rozvode s cudzincom tzv. cudzí prvok:

Rozhodujúci právny predpis, ktorý sa uplatňuje je:

NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len nariadenie „Brusel II bis“)

 

Článok 1 (upravujúci rozsah pôsobnosti tohto nariadenia) ods. 1 písm. a):

Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na rozvod, rozluku alebo anulovania manželstva.

 

Článok 3 (upravujúci všeobecnú právomoc pri rozvode, rozluke a anulovaní manželstva)

ods. 1:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

majú manželia obvyklý pobyt, alebo

manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

 

Vzhľadom na skutkový stav a zvýraznené časti citovaného ustanovenia, právomoc na konanie o rozvode majú talianske súdy.

 

Pre „obvyklý pobyt“ je rozhodujúcim kritériom skutočný stav, teda skutočný pobyt a nie napr. trvalý pobyt, ak by aj bol nahlásený na území SR. Pojem obvyklý pobyt síce nie je definovaný (ide teda o otvorený pobyt), avšak zo skutkového stavu nepochybne vyplýva, že obvyklý pobyt oboch manželov je v Taliansku.

  

Článok 17 (upravujúci skúmanie právomoci)

Ak sa začalo konanie na súde členského štátu vo veci, v ktorej podľa tohto nariadenia nemá právomoc konať, a ktorá patrí podľa tohto nariadenia do právomoci súdu iného členského štátu, súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc.

 

Uvedené ustanovenie nepriamo vylučuje možnosť podať žiadosť o rozvod na slovenský súd a rovnako nepriamo vylučuje „možnosť presunúť návrh na rozluku, prípadne na rozvod na Slovensko“.

 

Na založenie právomoci slovenských súdov by bolo potrebné aby:

1/ (v prípade, že je navrhovateľom manžel a odporcom manželka) manželka (ako odporca) mala na území SR obvyklý pobyt alebo

2/ (v prípade, že je navrhovateľom manželka a odporcom manžel) manželka (ako navrhovateľ) mala na území SR obvyklý pobyt, bývala v SR najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a bola štátnym príslušníkom SR

 

Žiaden z účastníkov konania nemôže podať návrh na rozvod, príp. rozluku manželstva na slovenskom súde nakoľko slovenské súdy nemajú právomoc v danom prípade konať a rozhodovať. Ak by ste podali Vy ako Slovenka návrh na rozvod na Slovensku, museli by ste tvrdiť, že tu žijete minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu, vtedy by slovenský súd rozhodol. Manžela by sa však pýtal, či je táto skutočnosť pravdivá.

Trápi vás "Rozvod s cudzincom EÚ" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať na niekoľko súvisiacich otázok. V prvom rade, som vydatá za muža z Nigérie, ktorý má tu povolenie na pobyt za účelom zlúčenia rodiny. Pracuje a má zdravotné poistenie, takže nie je na ťarchu štátu. Máme spolu osem-mesačné bábätko. Chcem sa s ním rozviesť, pretože som zistila, že je tu len kvôli vízam. Vôbec sa ku mne nespráva ako k manželke - sme úplne odcudzení, nerozprávame sa a začal prejavovať agresívne výkyvy v správaní. Dokonca má všetko skryté a uzamknuté na zámok v kufri. Ako prebieha tento rozvodový proces? Mám podať normálnu žiadosť na súd s tým, že dieťa je občan SR, ja som matka a chcem mať dieťa v opatere? Mám to nahlásiť aj na cudzineckej polícii? Bude potom môj muž deportovaný z krajiny, ak je tu kvôli zlúčeniu rodiny? Tento rok mu začal plynúť už tretí rok z piatich rokov povolenia na pobyt. Vopred Vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, žiadosť o rozvod si môžete podať, rozvod bude prebiehať tak, že súd mu doručí Váš návrh, aby sa k nemu vyjadril. Do návrhu preto uveďte adresu, na ktorej sa zdržiava. Pokiaľ viete, že sobáš s Vami uskutočnil iba z dôvodu, aby získal pobyt  v Európskej únii, potom ho môžete nahlásiť na cudzineckú políciu. Takýto postup v rozpore so zákonom a môže byť rozhodnuté o tom, že bude musieť opustiť územie Európskej únie.

V návrhu na súd žiadajte, aby bolo dieťa zverené do vašej starostlivosti a tiež, aby súd určil vyživovaciu povinnosť otca vo vzťahu k dieťaťu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, som vydatá za Brita už deväť rokov, pričom posledný rok žijeme oddelene. Náš sobáš bol na Slovensku. Máme spolu šesťročnú dcéru. Oba sme sa zhodli, že rozvod je pre nás správnou voľbou. V Británii som sa obrátila na právnickú a tá nám tvrdí, že je najlepšie čakať dva roky oddeleného života a až potom sa rozvádzať. Je lepšie podať žiadosť o rozvod na Slovensku? Je to rýchlejšie? Lacnejšie? (V UK som už zaplatila cca 700 GBP a to je len začiatok.) Je na Slovensku možné rozvádzat sa rýchlejšie. Musia sa oboje strany rozvodu zúčastniť? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 04.08.2017)

Dobrý deň,

na určenie právomoci súdu sa vo Vašom prípade aplikuje nariadenie Brusel 2bis. Toto nariadenie upravuje v čl. 3 právomoc súdov:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo — v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prí- pade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prí- pade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

2. Na účely tohto nariadenia má „domicil“ rovnaký význam, aký má v právnych poriadkoch Veľkej Británie a Írska.

Ak by ste chceli rozvod na území SR, museli by ste mať slovenské občianstvo a zároveň bývať na území SR minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod.

To, či bude rozvod lacnejší na území SR alebo v Británii nedokážem posúdiť, nakoľko nepoznám výšku nákladov na rozvod v Británii. Na Slovensku sa za návrh na rozvod platí súdny poplatok vo výške 66 eur.

Ani dĺžku samotného súdneho konania nemožno vopred predpokladať, pretože to závisí od vyťaženosti daného súdu.

Pokiaľ ide o otázku, či by ste sa museli obaja zúčastniť súdneho konania, odpoveď znie, že áno. Vyplýva to z ustanovenia § 33 ods. 1 a 2 Civilného mimosporového poriadku: Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania. Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.


Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, som občianka Poľskej republiky. Spolu s manželom, ktorý je Slovák, žijeme na Slovensku, kde sa narodila aj naša dcéra. Práve sme manželia rok, ale spolu žijeme už 3 roky. Chcem sa rozviesť a zaujíma ma, aké mám práva, aby som získala starostlivosť nad dcérou. Chcem sa o ňu starať, ako som to robila doteraz. Dokonca ani neplánujem žiadať manžela o výživné. Viete mi poradiť, ako bude prebiehať súdne konanie? A či môžem po podaní návrhu na rozvod odísť s dcérou do Poľska? Manžel ma straší, že mi ju zoberie, keďže dcéra má iba slovenské občianstvo. Mám v pláne sa presťahovať, nájsť si prácu v Poľsku a potom súdu ukázať, že si dokážem o dcéru postarať sama. Manžel sa v bežnom živote s dcérou stretáva iba vtedy, keď musí, inak trávi čas v krčmách. Hoci som stále pri malej sama, keď sa mu vyhrážam rozvodom alebo odchodom, hrozí mi, že keďže nie som Slovenka, mám menšie práva ako on a že mi dcéru nedá. Dohoda o starostlivosti nad dieťaťom v našom prípade nebude možná. Preto by som chcela vedieť, aké mám práva a či súdne konanie môžem iniciovať aj v Poľsku.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, podľa zákona o rodine majú rodičia o podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí rozhodovať spoločne na základe dohody. Vysťahovanie dieťaťa do zahraničia natrvalo je podstatnou vecou, na ktorej by ste sa mali s manželom dohodnúť. Ak by ste odišli bez jeho súhlasu, vzniklo by mu právo podať v Poľsku návrh na nariadenie návratu maloletého dieťaťa do miesta obvyklého pobytu. Rovnako vzhľadom na to, že maloleté dieťa má obvyklý pobyt na Slovensku, tak síce rozvod by mohol prebehnúť v Poľsku, ale o maloletom dieťati by sa rozhodovalo na Slovensku (nakoľko tu má obvyklý pobyt). Nie je pravda to, že ak ste občiankou iného štátu máte iné alebo menšie právo na Vaše dieťa ako otec. Tým sa Vás snaží iba zastrašiť. Ak by ste podali návrh na rozvod manželstva, súd by zisťoval skutočný stav veci, Vášho manželstva. Zisťoval by s kým má dieťa vytvorené aké vzťahy a v koho starostlivosti bude dieťaťu najlepšie. Podľa toho súd rozhodne. Ak však súd zverí maloleté dieťa do Vašej starostlivosti, aj potom budete potrebovať súhlas otca maloletého dieťaťa na vysťahovanie do Poľska.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom EÚ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Som Slovák, ktorý žije v Anglicku, ale trvalé bydlisko mám vo Slovenskej republike. S manželkou, ktorá je občiankou USA, sme sa vzali na Slovensku v roku 2005. Oboje máme obvyklý pobyt v Anglicku. Od roku 2012 však už spolu nežijeme. Chceme sa rozviesť. Môj otázka znie: Platí Nariadenie rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003, keď Veľká Británia vystupuje z Európskej únie? Ktorý súd je príslušný na náš rozvod? Ak by návrh na rozvod podala moja manželka, bol by príslušný súd na Slovensku v mieste môjho trvalého bydliska, aj keď sa obvykle zdržiavam v Anglicku? Môžeme sa na súde zastupovať jedným spoločným zástupcom?

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň,

formálne je Veľká Británia ešte stále členom EÚ. Na určenie právomoci súdu sa použije Nariadenie Brusel 2a, a teda v zmysle čl. 3 tohto nariadenia bude mať právomoc súd v Anglicku. Pokiaľ ide o spoločného zástupcu, nakoľko nepoznám anglické právo, nedokážem Vám na túto otázku odpovedať. 


Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Veľmi pekne ďakujem. Existuje nejaká výnimka či poľahčujúca okolnosť v prípade rozvodu, ak manžel dlhodobo neplní svoje manželské povinnosti, napríklad v intímnej oblasti? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 26.01.2017)

Dobrý deň,

ak myslíte poľahčujúcu okolnosť na odsťahovanie sa s dieťaťom, odpoveďou, je že súdy v týchto prípadoch takýto aspekt nezohľadňujú. Neplnenie si manželských povinností sa však zohľadňuje v samotnom konaní o rozvod manželstva. Bez ďalšieho ale absencia intímneho kontaktu nie je dôvodom pre rozvod manželstva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Ďakujem za odpoveď. Ak by som teraz išla so svojím šesťmesačným synom žiť na Slovensko, potrebujem aj súhlas otca? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň,

vo svojej podstate áno, pretože by išlo o dlhodobé presťahovanie sa dieťaťa do cudziny. Ak by ste súhlas nemali, mohli by vzniknúť komplikácie, pretože by otec mohol požiadať úrady o návrat dieťaťa do krajiny obvyklého pobytu.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom EÚ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Rada by som sa informovala, mám manžela iného národa. Vzali sme sa minulý rok v 4/2016. Niekoľko mesiacov po svadbe odcestoval mimo SR a odvtedy nastali problémy. Nehlasí sa, nezaujíma sa o mňa vôbec. Úplne ma ignoruje a žije si mimo SR bez mňa. Chcela by som sa rozviesť. Najväčší problém však je, že neviem, kde presne sa nachádza. Moja otázka teda znie: ako mám postupovať, keď chcem sa rozviesť čo najskôr, ale neviem, kde sa zdržuje môj manžel? Naše manželstvo je bezdetné. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň, v tomto prípade je možné, že ste boli obeťou podvodu, najmä ak je manžel inej národnosti mimo krajín Európskej únie.

Stáva sa to často. Ak si hneď po sobáši začal vybavovať prechodný pobyt, potom je to vysokopravdepodobné. Ak súhlasíte, môžeme si dohodnúť stretnutie a poradíme Vám, ako postupovať pri rýchlom rozvode.


Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň. Momentálne žijeme s manželom v Anglicku, on je Angličan s anglickým občianstvom. Naša svadba sa konala na Slovensku a ja som si ponechala slovenské občianstvo. Náš dvojročný syn má dvojité občianstvo - anglické aj slovenské. Rada by som sa opýtala, či by sa v prípade rozvodu postupovalo podľa slovenských alebo anglických zákonov? Zaujímalo by ma tiež, či by som potrebovala súhlas manžela na to, aby som mohla syna vziať na Slovensko. Veľmi pekne vám ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 22.01.2017)

Dobrý deň, ak by ste chceli rozvod na Slovensku, potom by ste tu museli žiť aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu. Súd to neskúma do hĺbky, stačí ak to tvrdia obaja manželia. Ak to však jeden z manželov popiera, potom sa to skúma.

Ohľadom dieťaťa, ak žilo v Anglicku, budú mať právomoc anglické súdu. Na vysťahovanie sa s dieťaťom budete musieť mať súhlas otca.


Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, kde by mohol prebiehať rozvod s Francúzom. Už dva roky spolu nebývame a chcem sa rozviesť. Na Slovensku bývam približne deväť mesiacov.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 25.10.2016)

Dobrý deň, v takomto prípade je možné podať návrh na rozvod manželstva na Slovensku. Právomoc slovenských súdov je založená v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. a) šiestej odrážky, podľa ktorého má právomoc na rozvod manželstva súd členského štátu, v ktorom má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej 6 mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je štátnym občanom tohto členského štátu. Podľa tohto ustanovenia majú slovenské súdy právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva. Miestna príslušnosť okresného súdu sa určí na základe vnútroštátne úpravy (Civilný mimosporový poriadok). Pri rozvodoch s cudzincami je však potrebné sa pripraviť a zdĺhavé konanie, najmä kvôli doručovaniu písomností do zahraničia a tiež kvôli možnosti uplatnenia práva na konanie vo vlastnej reči (v takom prípade bude pribratý tlmočník do konania). Rovnako bude musieť súd každé Vaše podanie preložiť do francúzštiny, až potom ich posielať Vášmu manželovi do Francúzska.


Trápi vás "Rozvod s cudzincom EÚ" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, zoznámil som sa s Ruska cez Facebook. Komunikovali sme 6 mesiacov, potom prišla na Slovensko na 2 týždne a zobrali sme sa. Po 2 týždňoch odletela späť do Moskvy. Po 3 mesiacoch som šiel za ňou do Moskvy, kde sme strávili 10 dní spolu. Medzi nami však nastali problémy, prestali sme si rozumieť a vrátil som sa späť na Slovensko. Odvtedy, čo som sa vrátil z Moskvy, uplynulo viac ako 6 mesiacov. Obaja sme sa rozhodli, že nechceme viac byť v manželstve. Nemáme spolu žiadne majetky, úspory ani deti. Rád by som sa informoval, ako postupovať v procese rozvodu. Moja manželka nechce prísť na Slovensko na rozvod, keďže na to nemá čas ani financie. Chcel by som vediet, čo všetko potrebujeme na najrýchlejší rozvod. Zaujímalo by ma, čo má obsahovať žiadosť o rozvod, kto hrádi poplatok za rozvod, a aké dokumenty potrebuje moja ruská manželka poslať na Slovensko. Vopred ďakujem za radu. S pozdravom Z. S.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

(odpoveď odoslaná: 12.10.2016)

Dobrý deň, pokiaľ ide o rozvod s občiankou Ruska, rozvod vo Vašom prípade môže prebehnúť na Slovensku. Pokiaľ nemáte deti a ani majetok, nebude to žiaden problém. Poplatok za rozvod platí ten, kto podáva návrh na rozvod. Poplatok za rozvod je 66,- €. 

V návrhu na rozvod musíte uviesť kedy ste sa zvali, kde, doložiť sobášny list, uviesť dôvody rozvratu manželstva a tiež petit návrhu (t.j. to, že požadujete rozvod konkrétneho manželstva). 

Z Ruska nebudete potrebovať žiadne doklady, pretože ste sa sobášili v SR. Bude Vám stačiť sobášny list. V návrhu na rozvod musíte uviesť aj adresu kam sa bude návrh doručovať. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod s cudzincom EÚ" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.