Rozvod s cudzincom EÚ


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, 0
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 12. 2014

Otázka: Rozvod s cudzincom EÚ

Dobrý deň,

chcem sa opýtať na rozvod s cudzincom (občanom Talianska). Žijeme s s manželom v Taliansku už 15 rokov, pričom posledné dva roky už nemožno hovoriť o manželstve, stále však žijeme pod jednou strechou. Chcela by som sa rozviesť. Tu v Taliansku platí rozluka, t.j. že manželia musia pred podaním návrhu na rozvod žiť oddelene určité obdobie. Manžel už podal návrh na rozvod, nebola všaks splnena podmienka, že spoločne nežijeme. Čo teraz?

Môžem sa rozviesť na Slovensku, kde naplatí žiadna rozluka? Rozviedol by nás súd keď som občianska Slovenska? 

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Dobrý deň, vo Vašom prípade vystupuje pri rozvode s cudzincom tzv. cudzí prvok:

Rozhodujúci právny predpis, ktorý sa uplatňuje je:

NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len nariadenie „Brusel II bis“)

 

Článok 1 (upravujúci rozsah pôsobnosti tohto nariadenia) ods. 1 písm. a):

Toto nariadenie sa uplatňuje bez ohľadu na povahu súdu v občianskych veciach, ktoré sa vzťahujú na rozvod, rozluku alebo anulovania manželstva.

 

Článok 3 (upravujúci všeobecnú právomoc pri rozvode, rozluke a anulovaní manželstva)

ods. 1:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

majú manželia obvyklý pobyt, alebo

manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

 

Vzhľadom na skutkový stav a zvýraznené časti citovaného ustanovenia, právomoc na konanie o rozvode majú talianske súdy.

 

Pre „obvyklý pobyt“ je rozhodujúcim kritériom skutočný stav, teda skutočný pobyt a nie napr. trvalý pobyt, ak by aj bol nahlásený na území SR. Pojem obvyklý pobyt síce nie je definovaný (ide teda o otvorený pobyt), avšak zo skutkového stavu nepochybne vyplýva, že obvyklý pobyt oboch manželov je v Taliansku.

  

Článok 17 (upravujúci skúmanie právomoci)

Ak sa začalo konanie na súde členského štátu vo veci, v ktorej podľa tohto nariadenia nemá právomoc konať, a ktorá patrí podľa tohto nariadenia do právomoci súdu iného členského štátu, súd aj bez návrhu vyhlási, že nemá právomoc.

 

Uvedené ustanovenie nepriamo vylučuje možnosť podať žiadosť o rozvod na slovenský súd a rovnako nepriamo vylučuje „možnosť presunúť návrh na rozluku, prípadne na rozvod na Slovensko“.

 

Na založenie právomoci slovenských súdov by bolo potrebné aby:

1/ (v prípade, že je navrhovateľom manžel a odporcom manželka) manželka (ako odporca) mala na území SR obvyklý pobyt alebo

2/ (v prípade, že je navrhovateľom manželka a odporcom manžel) manželka (ako navrhovateľ) mala na území SR obvyklý pobyt, bývala v SR najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a bola štátnym príslušníkom SR

 

Žiaden z účastníkov konania nemôže podať návrh na rozvod, príp. rozluku manželstva na slovenskom súde nakoľko slovenské súdy nemajú právomoc v danom prípade konať a rozhodovať. Ak by ste podali Vy ako Slovenka návrh na rozvod na Slovensku, museli by ste tvrdiť, že tu žijete minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu, vtedy by slovenský súd rozhodol. Manžela by sa však pýtal, či je táto skutočnosť pravdivá.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať na niekoľko súvisiacich otázok V prvom rade som vydatá za muža z Nigérie, ktorý tu ma povolenie na pobyt za účelom zlúčenia rodiny, je pracujúci ma poistenie zdravotné, čiže nieje na príťaž štátu, mame spolu 8 mesačne bábätko. Keďže by som sa chcela sním dať rozviesť nakoľko som zistila, že je tu, len aby získal víza nespráva sa ku mne ako manžel sme úplne odcudzení, nerozprávame sa vôbec, začal mať agresívne výkyvy v správaní, má všetko skryté predo mnou dokonca uzamknuté na zámok v kufri. Ako tento rozvodový proces prebieha. Mám si podať normálne žiadosť na súd stým, že dieťa je občan SR a ja som matka a chcem mať dieťa v opatere? Mám to nahlásiť aj na cudzineckej polícii? Bude potom môj muž deportovaný z krajiny, ak je tu za účelom zlúčenia rodiny? Tento rok mu začal plynúť v poradí 3tí rok z 5 ročného povolenia na pobyt. Za Vašu odpoveď Vám vopred Ďakujem S pozdravom.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.06.2018)

Dobrý deň, žiadosť o rozvod si môžete podať, rozvod bude prebiehať tak, že súd mu doručí Váš návrh, aby sa k nemu vyjadril. Do návrhu preto uveďte adresu, na ktorej sa zdržiava. Pokiaľ viete, že sobáš s Vami uskutočnil iba z dôvodu, aby získal pobyt  v Európskej únii, potom ho môžete nahlásiť na cudzineckú políciu. Takýto postup v rozpore so zákonom a môže byť rozhodnuté o tom, že bude musieť opustiť územie Európskej únie.

V návrhu na súd žiadajte, aby bolo dieťa zverené do vašej starostlivosti a tiež, aby súd určil vyživovaciu povinnosť otca vo vzťahu k dieťaťu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, Som 9 rokov vydatá za brita z toho rok žijeme oddelené. Sobáš bol na SK. Mame spolu 6 ročnú dcéru. Obidvaja sme sa zhodli, že rozvod je pre oboch ta správna voľba. V británii som oslovial právnickú a ta nám tvrdí, že je nalepšie čakať 2 roky oddeleného žitia a až potom rozvod. Je lepšie požiadať o rozvod na SK? Je to rýchlejšie? Lacnejšie? /v UK som už uhradila cca 700 GBP a to je len začiatok/ Je na slovensku možný rozvod rýchlejšie. Musia a obe osoby rozvodu účastniť? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: Advokát (odpoveď odoslaná: 04.08.2017)

Dobrý deň,

na určenie právomoci súdu sa vo Vašom prípade aplikuje nariadenie Brusel 2bis. Toto nariadenie upravuje v čl. 3 právomoc súdov:

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo — v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prí- pade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prí- pade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

2. Na účely tohto nariadenia má „domicil“ rovnaký význam, aký má v právnych poriadkoch Veľkej Británie a Írska.

Ak by ste chceli rozvod na území SR, museli by ste mať slovenské občianstvo a zároveň bývať na území SR minimálne 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod.

To, či bude rozvod lacnejší na území SR alebo v Británii nedokážem posúdiť, nakoľko nepoznám výšku nákladov na rozvod v Británii. Na Slovensku sa za návrh na rozvod platí súdny poplatok vo výške 66 eur.

Ani dĺžku samotného súdneho konania nemožno vopred predpokladať, pretože to závisí od vyťaženosti daného súdu.

Pokiaľ ide o otázku, či by ste sa museli obaja zúčastniť súdneho konania, odpoveď znie, že áno. Vyplýva to z ustanovenia § 33 ods. 1 a 2 Civilného mimosporového poriadku: Súd nariadi na prejednanie veci samej pojednávanie, ak tento zákon neustanovuje, že vec sa môže prejednať bez pojednávania. Na pojednávanie predvolá súd účastníkov a všetkých, ktorých prítomnosť je potrebná; predvolanie sa doručuje tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní predo dňom, keď sa má pojednávanie konať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý deň, som občianka Poľskej republiky. S manželom žijeme na Slovensku a aj dcéra sa tu narodila. Manžel je samozrejme Slovák. Manželia sme rok, ale spolu už 3 roky. Chcem sa rozviesť, aké mám práva, aby získať starostlivosť nad dcéru? Chcem sa o ňou starať, ako som to robila doteraz. Dokonca ani by som nechcela žiadať manžela o nejaké výživné. Viete mi poradiť ako súdne konané bude prebiehať? Či ak dám návrh na rozvod môžem s dcérku sa odsťahovať do Poľska? Manžel ma straší, že mi ju zoberie, dcérka má iba slovenské občianstvo. Chcem sa odsťahovať, a nájsť si prácu v Poľsku, a potom ukázať súdu, že mám na to, že sa viem postarať sama o dcérku. Manžel v bežnom živote ostáva s dcéru iba, keď musí, ináč chodí po krčmách, a tak. Stále pri malej sama, no keď sa vyhrážam rozvodom buď odchodom manžel ma straší, že keďže nie som Slovenka mám menšie práva ako on, a že dcérku mi nedá. Dohoda na starostlivosti nad dieťaťom v našom prípade nebude možná. Preto chcem vedieť aké mám práva, či súdne konanie môžem dať aj v Poľsku?

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 08.07.2017)

Dobrý deň, podľa zákona o rodine majú rodičia o podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí rozhodovať spoločne na základe dohody. Vysťahovanie dieťaťa do zahraničia natrvalo je podstatnou vecou, na ktorej by ste sa mali s manželom dohodnúť. Ak by ste odišli bez jeho súhlasu, vzniklo by mu právo podať v Poľsku návrh na nariadenie návratu maloletého dieťaťa do miesta obvyklého pobytu. Rovnako vzhľadom na to, že maloleté dieťa má obvyklý pobyt na Slovensku, tak síce rozvod by mohol prebehnúť v Poľsku, ale o maloletom dieťati by sa rozhodovalo na Slovensku (nakoľko tu má obvyklý pobyt). Nie je pravda to, že ak ste občiankou iného štátu máte iné alebo menšie právo na Vaše dieťa ako otec. Tým sa Vás snaží iba zastrašiť. Ak by ste podali návrh na rozvod manželstva, súd by zisťoval skutočný stav veci, Vášho manželstva. Zisťoval by s kým má dieťa vytvorené aké vzťahy a v koho starostlivosti bude dieťaťu najlepšie. Podľa toho súd rozhodne. Ak však súd zverí maloleté dieťa do Vašej starostlivosti, aj potom budete potrebovať súhlas otca maloletého dieťaťa na vysťahovanie do Poľska.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Som Slovák žijúci v Anglicku, ale trvalé bydlisko mám vo ZV. S manželkou, ktorá je občan USA, sme sa zosobášili na Slovensku v roku 2005. Obaja máme obvyklý pobyt v Anglicku. Nežijeme spolu od roku 2012. Obaja sa chceme rozviesť. Platí NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. Novembra 2003, keď UK vystupuje z ES? Ktorý súd je príslušný na rozvod? Keby podala návrh manželka, bol by príslušný súd na Slovensku v mieste môjho trvalého bydliska i, keď sa obvykle zdržiavam v Anglicku? Môžeme sa dať na súde zastupovať jedným spoločným zástupcom?

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 17.04.2017)

Dobrý deň,

formálne je Veľká Británia ešte stále členom EÚ. Na určenie právomoci súdu sa použije Nariadenie Brusel 2a, a teda v zmysle čl. 3 tohto nariadenia bude mať právomoc súd v Anglicku. Pokiaľ ide o spoločného zástupcu, nakoľko nepoznám anglické právo, nedokážem Vám na túto otázku odpovedať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobry den. Chtel bych se zeptat na otázku ohledne rozvodu. Nase situlace je trosku slozitejsi. Svatba byla na Slovensku v roce 2012, ale uz v tu dobu jsme bydleli a pracovali v Irsku. Manzelka ma trvaly pobyt na Slovensku a ja v Cechach. Pul roku po svatbe se nam narodil syn, ktery ma Irske obcanstvi. S manželku se na rozvodu a vsem okolo dokážeme shodnout. Jen nevim jak a kde podat zadost na slovensku a co bude nasledovat. Kolik stani, kolik penez atd. Prosim o jakoukoli informaci. Predem dekuji.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.10.2015)

Dobrý deň, ak ste dohodnutí na rozvode, tak na Slovensku by to prebehlo veľmi rýchlo, obyčajne na prvom pojednávaní. Je však dôležité, aby ste podali súdu správny návrh. Súdny poplatok je 66 eur, ak by ste chceli aj právne zastupovanie, tak odmena sa určuje osobitne. 

Obyčajne rozvod prebehne do 3 mesiacov. 

Pokiaľ ste dohodnutí, dovolím si tvrdiť, že sa to dá vyriešiť aj bez zastupovania advokátom, budú Vám stačiť advokátom pripravené dokumenty a poučenie, čo máte hovoriť na súde.

Niekedy to robíme tak, že  klientov priamo zastúpime na súde a súd prebehne bez nich. To však tiež závisí od konkrétneho sudcu (sudkyne).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobrý večer. Chcela by som sa informovať ako mám postupovať ohľadom rozvodu. Naše manželstvo sme uzatvorili minuli rok 23.10.2014 neskôr na to sa nám narodila dcérka. Manžel pochádza zo Sýrie a ten čas keď sme sa brali to bolo pre jeho papiere pretože bol bez papierov. Žijeme na Cypruse aj sme sa brali na Cypruse. Ja som mu donutenim vybavila občianstvo slovenskej republiky. (rodinný príslušník) Ja teraz žijem 6 mesiacov na Slovensku a on na Cypruse. Každý deň sa hádame ohľadom dcérky pretože ja som chcela, aby mal snou kontakt, ale on sa mi len vyhráža, že mi ju zoberie a dá ju iným ľuďom len aby som ju nemala ja. Prosím Vás ako mám postupovať ohľadom rozvodu a nechcem viac, aby videl dceru bojim sa že ju unesie. Napísal mi, že on si chce založiť novú rodinnú a tak... Dcérka sa narodila na Slovensku a trvalú adresu ma Slovensku. Prosím vás pomôžte mi, nemám peniaze a nemám nikoho to by mi pomohol. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.09.2015)

Dobrý deň, 

návrh na rozvod manželstva môžete podať aj na slovensku. Je vysoký predpoklad, že sa manžel s Vami oženil iba z dôvodu, aby získal občianstvo. Môžete to nahlásiť na úradoch a občianstvo mu môže byť odobraté. 

V návrhu na rozvod manželstva žiadajte, aby bola dcéra zverená Vám žiadajte, aby súd určil aj výživné. Zároveň podajte aj predbežné opatrenie, v ktorom žiadajte zveriť dieťa do svojej starostlivosti. Súd o predbežnom opatrení rozhodne do niekoľkých dní. Ak by potom dcéru uniesol, dopustil by sa trestného činu. Ak ju máte zverenú do svojej starostlivosti, tak Vám ju nemôže zobrať. 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobry den, chcela by som vas poprosit o zodpovedanie na moju otazku. moj manzel je talian a zijeme v nemecku . sobaseni sme na slovensku. musime sa ist na slovensko rozviest alebo mozeme o to v nemecku poziadat. dakujem 

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.09.2015)

Dobrý deň, rozviesť sa môžete v nemecku. Na slovensku však musíte nahlásiť rozvod a predložiť preložený rozsudok do slovenského jazyka. Ak by ste sa chceli rozviesť na slovensku, podmienkou je, aby ste tu žili aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu. Ak by ste to na súde tvrdili a manžel by to potvrdil, potom by Vás rozviedol aj slovenský súd. Sud by neskúmal, či to tak naozaj je.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Rozvod s cudzincom EÚ (Rozvod)

Dobry den, s manzelom ( narodnost grecka, trvaly pobyt Slovensko) nezijeme spolu vyse roka..podala som ziadost na rozvod, chceme sa spolu dohodnut na spolocnej vychove nasho syna (7r) a vyzivnom, spisat to a overit.. Ako to treba formulovat? Je potom mozny rozvod na prvom sedeni aj ked sa ho manzel nezucastni? Dakujem

Odpoveď: Rozvod s cudzincom EÚ

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2015)

Dobrý deň, ak sa viete dohodnúť s manželom na úprave práv a povinností k synovi, potom spíšte dohodu o tejto úprave. V dohode musí byť presne napísané, komu bude dieťa zverené, aká bude výška výživného, či bude upravený styk, kto bud zastupovať a spravovať majetok dieťaťa.

Manžel by mal požiadať o to, aby súd konal bez jeho účasti. Obyčajne je vhodnejšie, aby prišiel, pretože sudkyňa nemusí rozhodnúť na prvom pojednávaní. Alebo sa môže dať zastupovať advokátom, ktorý tam bude namiesto neho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk