Máte
otázku?

Zrušenie BSM


Zrušenie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Keďže je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov späté s manželstvom, najčastejším spôsobom zániku - zrušenia BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov je zánik (zrušenie) spoluvlastníctva z dôvodu zániku manželstva (rozvodom, smrťou jedného z manželov).

Občiansky zákonník umožňuje vykonať zrušenie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov súdnou cestou aj počas trvania manželstva na návrh niektorého z manželov. Ide o tieto prípady:
súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Za závažný dôvod sa považuje napríklad nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom alebo skutočnosť, že jeden z manželov sa zámerne nepričiňuje o vytváranie a rozmnožovanie spoločného majetku alebo z príčin tkvejúcich v jeho osobe sa nestará o potreby rodiny a spoločnej domácnosti (napr. sústavným a nadmerným požívaním alkoholických nápojov alebo iných omamných prostriedkov a pod.). Na zrušenie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva je pre súd potrebný relevantný dôvod.
súd na návrh začne konanie o zrušenie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva na súd môže podať len ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh na zrušenie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva podať ktorýkoľvek z nich.

Ak bolo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo za trvania manželstva, môže byť obnovené len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov (§ 151 Občianskeho zákonníka).

K zrušeniu BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov dochádza i rozhodnutím súdu v trestnom konaní o prepadnutí majetku alebo jeho časti štátu podľa § 59 ods. 3 Trestného zákona, pričom k zániku / zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva dochádza v tomto prípade priamo zo zákona a to dňom nadobudnutia právoplatnosti trestného rozsudku.

Rovnako rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu má následok zánik - zrušenie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

(späť)
LEXANA - asistentka