Máte
otázku?

PODMIENKY POSKYTOVANIA PRÁVNYCH SLUŽIEB NA DIAĽKU A POUČENIE O PRÁVACH SPOTREBITEĽA


1. Právnu poradňu na tejto webstránke prevádzkuje Advokátska kancelária Ficek&Partners, ktorá poskytuje právne služby prostredníctvom spoločnosti JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o., IČO: 47 232 757, sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, v ktorej mene a na účet koná a advokáciu vykonáva advokát a konateľ JUDr. Milan Ficek, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5144 a prostredníctvom spoločnosti JUDr. Barbora Ficek, advokát s.r.o., IČO: 47 239 182, sídlo: Žilinská 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, v ktorej mene a na účet koná a advokáciu vykonáva advokát a konateľ JUDr. Barbora Ficek Benková zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 5302.

2. Obe tieto obchodné spoločnosti sa v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) pri poskytovaní nižšie špecifikovaných služieb považujú za predávajúceho, nakoľko pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Zároveň ich možno podľa Občianskeho zákonníka považovať za dodávateľa služieb. V ďalšom texte sú tieto oba subjekty spoločne označené ako „Advokátska kancelária Ficek&Partners“.

3. Klient sa pri poskytovaní nižšie uvedených služieb považuje za spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. V ďalšom texte bude spotrebiteľ označovaný len ako „Klient“.

4. Ustanovenia týchto podmienok, týkajúce sa ochrany spotrebiteľa sa nevzťahujú na subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa, teda na osoby, ktoré sú fyzickou osobou, alebo právnickou osobou a pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „Klienti – podnikatelia“), najmä sa na nich nevzťahujú práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z.. Ostatné ustanovenia týchto podmienok, ktoré neupravujú práva spotrebiteľa, sa primerane použijú aj na Klientov – podnikateľov. Ak je v texte použité slovo Klient a nejde o prípad úpravy práv spotrebiteľa, rozumie sa ním aj Klient – podnikateľ.

5. Advokátska kancelária Ficek&Partners je viazaná povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, tzv. advokátskym tajomstvom. Aj napriek povinnosti zachovávať mlčanlivosť je však zo zákona povinná ako advokáti povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu). Povinnosť mlčanlivosti upravuje zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii (ďalej len ako „zákon o advokácii) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586/20180525#paragraf-23 Okrem toho sme viazaní Etickým kódexom vydaným Slovenskou advokátskou komorou, ktorý môžete nájsť na tomto odkaze: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/zahranicne/organiz_a_zdruzenia/ccbe/kodex/_event/open.

6. Klientskym účtom sa rozumie užívateľský účet Klienta v klientskom systéme Advokátskej kancelárie Ficek&Partners, prístupný na adrese https://klient.ficek.sk.

7. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí právnych služieb na diaľku, ktorú uzatvára Advokátska kancelária Ficek&Partners s Klientom, pri poskytovaní právnych služieb na diaľku.

8. Práva a povinnosti neupravené v týchto podmienkach sa spravujú príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z., č. 102/2014 Z.z., č. 586/2003 Z.z. a č. 40/1964 Z.z.

I. Charakter poskytovanej služby

1. Advokátska kancelária Ficek&Partners poskytuje právne služby rôzneho druhu tak, ako to predpokladá zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii, a síce:

 • zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,
 • obhajuje klientov v trestnom konaní,
 • poskytuje právne rady,
 • spisuje listiny o právnych úkonoch,
 • spracúva právne rozbory,
 • spravuje majetok klientov
 • poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci,

2. Advokátska kancelária Ficek&Partners svoje právne služby, ak to ich povaha umožňuje, poskytuje aj prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (predovšetkým internetu), teda na diaľku (ďalej aj ako „právne služby na diaľku“), a to najmä nasledovnými spôsobmi:

a) vo forme poskytovania odpovedí na otázky Klientov zadaných do online právnej poradne, ktorú Advokátska kancelária Ficek&Partners prevádzkuje
b) vo forme právnej pomoci vrátane spracovania analýzy právneho problému alebo dokumentov na žiadosť Klientov, v elektronickej forme

3. Vyššie uvedené služby sa poskytujú na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb, ktorá sa medzi Advokátskou kanceláriou Ficek&Partners a klientom uzatvára na diaľku – cez internet (ďalej len ako „zmluva o poskytnutí právnych služieb na diaľku“), s využitím príslušného formulára na webovej stránke, ktorú Advokátska kancelária Ficek&Partners prevádzkuje.

4. Vyplnením a odoslaním takéhoto formulára sa Klient ešte k ničomu nezaväzuje. Potom, čo Advokátska kancelária Ficek&Partners obdrží dopyt na poskytnutie právnej služby na diaľku od Klienta prostredníctvom online formulára, navrhne Klientovi cenu, lehotu a podmienky poskytnutia právnej služby. Klient má právo rozhodnúť sa, či cenu, podmienky a lehotu poskytnutia právnej služby akceptuje, alebo nie.

5. Zmluva o poskytnutí právnych služieb na diaľku sa považuje za uzavretú momentom odoslania záväznej objednávky právnej služby na diaľku zo strany Klienta („objednávky s povinnosťou platby“) potom, čo ho Advokátska kancelária Ficek&Partners oboznámi s podmienkami, cenou a lehotou poskytnutia právnej služby na diaľku, o ktorú Klient prejavil záujem odoslaním dopytu.

6. Po zaplatení dohodnutej ceny za poskytnutú právnu službu bude Klientovi, vytvorený užívateľský účet (Klientsky účet) v klientskom systéme Advokátskej kancelárie Ficek&Partners, v ktorom budú zaznamenané všetky potrebné údaje na poskytovanie právnych služieb, najmä tie, ktoré Klient vyplnil pri odoslaní dopytu na poskytnutie právnej služby na diaľku. Okrem toho Klient môže v klientskom účte nájsť správy, ktoré mu boli odoslané a rovnako tak aj dokumenty vytvorené na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb. Klientovi bude poskytnuté jedinečné meno a heslo, ktoré mu umožní prihlásiť sa do jeho účtu. Klient má právo na úpravu údajov evidovaných v klientskom systéme, o jeho osobe. V prípade požiadavky na opravu, je potrebné, aby kontaktoval Advokátsku kanceláriu Ficek&Partners. Klient sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť vo vzťahu k prihlasovacím údajom do jeho klientskeho účtu. V prípade zneužitia, alebo straty týchto údajov je povinný bezodkladne kontaktovať Advokátsku kanceláriu Ficek&Partners. Klient berie na vedomie, že klientsky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia. Osobné údaje Klienta sú spracúvané v súlade s podmienkami uvedenými v čl. X.

7. Vzhľadom na charakter poskytovaných služieb sa zmluva uzatvára na dobu určitú , a to do doby úplného poskytnutia právnej služby klientov, ktoré je špecifikované v čl.III.

8. Z uzavretej zmluvy nevyplývajú pre Klienta, okrem povinnosti uhradiť dohodnutú cenu za poskytnutú službu, žiadne iné záväzky. Záväzok vyplývajúci zo zmluvy uzavretej na diaľku trvá do úplného poskytnutia služby Advokátskou kanceláriou Ficek&Partners Klientovi.

9. Pokiaľ Klient položí Advokátskej kancelárii Ficek&Partners doplňujúce otázky, ktoré bezprostredne súvisia s odoslanou odpoveďou, analýzou alebo dokumentom, považuje sa odpoveď na tieto otázky za tzv. doplnkovú zmluvu.

10. Advokátska kancelária Ficek&Partners zodpovedaná za prípadné vady služby poskytnutej Klientovi, a to podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

11. JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o., a JUDr. Barbora Ficek, advokát s.r.o., sú každý jednotlivo v zmysle zákona o advokácii poistení pre prípad zodpovednosti za škodu pri výkone advokácie.

II. Cena poskytovanej služby a lehota na jej poskytnutie

1. Vzhľadom na povahu služieb poskytovaných Advokátskou kanceláriou Ficek&Partners nemožno cenu primerane určiť vopred. Dôvodom je najmä skutočnosť, že k prípadu každého Klienta, je potrebné pristupovať individuálne, pričom je potrebné zohľadniť všetky nástrahy a riziká, celkovú právnu situáciu a možnosti, ktoré má Klient k dispozícii. Objektívne preto nemožno cenu služby paušalizovať a stanoviť vopred, teda ešte pred tým, než Klient prejaví o službu záujem.

2. Advokátska kancelária Ficek&Partners pri poskytovaní právnych služieb na diaľku uvedených v čl. I ods. 2 postupuje tak, že v prípade, ak Klient prejaví záujem o poskytnutie takejto služby, najskôr prípad posúdi, najmä z hľadiska časovej náročnosti a informuje Klienta o podmienkach, cene za takúto právnu službu a lehote, dokedy mu služba bude poskytnutá. Klient sa následne môže rozhodnúť, či súhlasí s podmienkami poskytnutia služby, lehotou a navrhovanou cenou. Ak sa Klient rozhodne, že s cenou lehotou a podmienkami služby súhlasí, môže Advokátskej kancelárii Ficek&Partners odoslať záväznú objednávku s povinnosťou platby. Po zaplatení dohodnutej ceny za poskytovanú službu (jej pripísaní na bankový účet), pristúpi Advokátska kancelária Ficek&Partners k poskytnutiu objednanej právnej služby na diaľku.

3. Za odoslanie dopytu na poskytnutie právnej služby na diaľku (napr. odoslaním otázky) sa Klient ešte k ničomu nezaväzuje. Odoslanie dopytu na možnosti poskytnutia právnej služby na diaľku nie je spoplatnené.

4. Cena dohodnutá s Klientom podľa čl. II ods. 2 je konečná a od Klienta nebudú v súvislosti s poskytnutím služby (t.j. poskytnutím odpovede na otázku, poskytnutím právnej pomoc, vypracovaním analýzy, spripomienkovaním dokumentu a i.) po zaplatení tej ktorej služby, vyžadované žiadne ďalšie poplatky. Tým však nie vylúčené poskytnutie inej alebo novej právnej služby na základe osobitnej dohody s Klientom (napr. v prípade ak Klient prejaví záujem o zastupovanie vo svojom prípade a pod.) Takáto služba by podliehala ďalšiemu spoplatneniu na základe osobitnej dohody s Klientom.

III. Dodanie služby

1. Právna služba špecifikovaná v čl. I ods. 2 písm. a) sa považuje za úplne poskytnutú momentom odoslania elektronickej správy Klientovi za súčasného nahrania elektronického dokumentu, obsahujúceho odpoveď na otázku Klienta položenú v online právnej poradni do jeho profilu v klientskom systéme.

2. Právna služba špecifikovaná v čl. I ods. 2 písm. b) sa považuje za úplne poskytnutú momentom odoslania elektronickej správy Klientovi za súčasného nahrania elektronického dokumentu obsahujúceho právnu analýzu problému Klienta, prípadne analyzovaného dokumentu s pripomienkami Advokátskej kancelárie Ficek&Partners, v elektronickej forme do profilu Klienta v klientskom systéme.

3. Elektronický dokument, ktorý obsahuje výsledok objednanej služby sa (napr. odpoveď v právnej poradni, právna analýza, spripomienkovaný dokument) sa Klientovi poskytuje vo formáte .pdf alebo formáte .doc, v závislosti od dohody s Klientom.

IV. Platobné podmienky

1. Za poskytnutie právnych služieb špecifikovaných v čl. I ods. 2 môže Klient zaplatiť viacerými spôsobmi, a to

 1. prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu na účet poskytnutý Advokátskou kanceláriou Ficek&Partners,
 2. bezhotovostne prostredníctvom služby GoPay
 3. bezhotovostne prostredníctvom služby PayPal
 4. bezhotovostne platobnou kartou.

2. Cena za poskytnutie služby je po odoslaní záväznej objednávky („objednávka s povinnosťou platby“) splatná do 3 dní od odoslania záväznej objednávky.

3. Transakcia je spracúvaná po dohode s Klientom o výške ceny v mene Euro.

4. V prípade dodávateľa služby JUDr. Milan Ficek, advokát s. r. o., je konečná cena za služby uvádzaná s DPH. Sadzba DPH je vo výške 20 %. V prípade dodávateľa služby JUDr. Barbora Ficek, advokát s.r.o., je konečná cena služby uvedená bez DPH, nakoľko táto spoločnosť nie je platcom DPH.

5. Klientovi nebudú za využitie vyššie špecifikovaných spôsobov platby účtované žiadne poplatky.

V. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Klient má ako spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, iba v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy na nákup služieb (ďalej len „zmluva“) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy v prípade zmluvy o poskytovaní služieb začína plynúť uzavretím zmluvy. Ak Klient, ako spotrebiteľ súhlasí s tým, aby sa s poskytovaním služby podľa zmluvy začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. To isté platí aj v prípade, ak Klient, ako spotrebiteľ požiada Advokátsku kanceláriu Ficek&Partners, ako predávajúceho, aby s poskytnutím služby začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. V prípadoch podľa čl. V ods. 2 nemá Klient na odstúpenie od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môže v prípade podľa V ods. 2 Klient len do momentu úplného poskytnutia služby.

4. Ak nejde o prípad podľa čl. V ods. 2 má Klient právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

5. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese JUDr. Milan Ficek, advokát s.r.o. alebo JUDr. Barbora Ficek, advokát s.r.o., (podľa toho, ktorý subjekt s Klientom uzavrel zmluvu), Žilinská 14, 811 05 Bratislava, tel.: +421 2 38104750. Na tento účel môže Klient použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu Advokátska kancelária Ficek&Partners odovzdala alebo zaslala. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak Klient zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

6. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: Po odstúpení od zmluvy sa vracajú všetky platby, ktoré Klient uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie služieb. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Klient zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Advokátska kancelária Ficek&Partners ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Advokátskej kancelárii Ficek&Partners bude doručené oznámenie Klienta o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Klient použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Ak Klient požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy a Advokátska kancelária Ficek&Partners začala pracovať na odpovedi, prípadne analýze, Klient má povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy Advokátskej kancelárii Ficek&Partners oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

VI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Alternatívne riešenie sporu, je spôsob riešenia sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou (ďalej len „spor“) subjektom alternatívneho riešenia sporov.

2. Ako spotrebiteľ má Klient právo využiť nižšie uvedené prostriedky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

3. Presný postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva SR a možno ho nájsť na tomto odkaze: http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

4. Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii. Platformu RSO môžete nájsť na tomto odkaze https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

VII. Poučenie o spôsobe a podmienkach reklamácie

1. Klient má právo službu poskytnutú Advokátskou kanceláriou Ficek&Partners reklamovať.

2. Klient môže reklamáciu uplatniť spôsobom uvedeným v čl. VIII. s využitím Reklamačného formulára.

3. Ak sa Klient rozhodne reklamovať službu poskytnutú Advokátskou kanceláriou Ficek&Partners, môže tak urobiť zaslaním jednoznačne formulovaného prejavu vôle, z ktorého bude zrejmé, že chce službu reklamovať. V reklamácii je potrebné uviesť číslo otázky, resp. číslo objednávky. Zároveň je potrebné, aby Klient podrobne špecifikoval z akého dôvodu uplatňuje reklamáciu a rovnako aj aké právo vyplývajúce z § 622 alebo § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

4. Na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv uplatňuje, je Advokátska kancelária Ficek&Partners povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.

5. Reklamácia nebude uznaná v prípade, ak bola právna služba poskytnutá bez vád.

6. O vybavení reklamácie bude Klient informovaný buď poštou alebo e-mailom.

7. Bližšie práva vyplývajúce z reklamácie môžete nájsť na tomto odkaze https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-18

VIII. Vybavovanie podnetov, sťažností, reklamácií a odstúpení od zmluvy

1. Otázky, podnety, sťažnosti, reklamácie, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy môže Klient realizovať poštou zaslanou na adresu Advokátskej kancelárie Ficek&Partners Žilinská 14, 811 05 Bratislava. V prípade otázok môže Klient Advokátsku kanceláriu Ficek&Partners kontaktovať aj telefonicky na čísle +421 2 38104750. Vyššie uvedené podnety, sťažnosti, reklamácie, prípadne odstúpenia od zmluvy budú vybavené v zákonom stanovených lehotách, resp. v najkratšom možnom čase.

2. Otázky, podnety, sťažnosti, reklamácie, ako aj právo na odstúpenie od zmluvy bude vybavovať advokát, resp. advokátom poverený zamestnanec.

IX. Orgány dozoru

Orgánmi dozoru pri poskytovaní služieb Advokátskou kanceláriou Ficek&Partners, sú Slovenská advokátska komora (https://www.sak.sk) a Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk).

X. Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime najmä všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S podmienkami ochrany osobných údajov v Advokátskej kancelárii Ficek&Partners sa môžete bližšie oboznámiť na tomto odkaze https://ficek.sk/gdpr/.

Advokátska kancelária Ficek&Partners

Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.