POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

Dobrý deň, náš bývalý prenajímateľ bytu nás žiada o vyplatenie nedoplatku z ročného vyúčtovania, ktoré sme si v nájomnej zmluve zaviazali uhradiť. V zmluve je tiež uvedené, že výška mesačnej zálohy na užívanie bytu bude určená na základe mesačného predpisu správcom bytového domu a bude sa odpočítavať z nášho nájomného. Táto suma však nie je uvedená v zmluve a neboli sme o jej výške informovaní. Máme pocit, že prenajímateľ platil tieto platby v rovnakej výške, akoby byt bol neobývaný, alebo ich navýšil len o minimálnu sumu. Máme podozrenie, že konal s jasným úmyslom, plne vedomým si, že nedoplatok bude vysoký a my ho budeme musieť uhradiť. Žiadny dôkaz o zvýšení alebo nezvýšení týchto platieb nám nechce poskytnúť. Podľa zmluvy sme teraz povinní nedoplatok uhradiť v priebehu niekoľkých dní. Existuje nejaká možnosť, ako sa tento problém dá vyriešiť? Je možné takúto zmluvu právne napadnúť? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

Dobrý deň

je dôležité ako znie zmluva a či neodporuje zákonu, podľa akého zákonu bola uzavretá (napr. či sa jedná o krátkodobý nájom bytu) a na to je potrebné zmluvu preštudovať, preto pokiaľ máte možnosť, predložte ju advokátovi. 

 

Podľa Občianskeho zákonníka základnou náležitosťou nájomnej zmluvy je okrem uvedenia výšky nájomného aj uvedenie výšky úhrad v spojených s užívaním nehnuteľností. 

 

Ak v zmluve chýba uvedenie výšky týchto nákladov tak táto zmluva je neplatná. Preto vám ani nevznikne povinnosť platiť podľa tejto zmluvy.

 

Nie však vylúčené aby od vás požadoval prenajímateľ vydanie bezdôvodného obohatenia. V súdnom konaní by však musel preukázať existenciu bezdôvodného obohatenia, čo pre neho nebude vôbec jednoduché. 

Trápi vás "Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, blíži sa koniec nášho nájomného obdobia a v našej zmluve je uvedené, že prenajímateľ má právo požadovať od nájomcu primeranú náhradu za škody. Mohli by ste mi, prosím, vysvetliť, ako sa takáto náhrada vypočíta v prípade škôd, ktoré vznikli nie úmyselne zo strany nájomcu? Ako by sa napríklad určila náhrada za poškodený nábytok spôsobený poruchou staršieho spotrebiča? Ďakujem.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 28.02.2024)

Dobrý deň,
nevieme z otázky podľa akého zákona je spísaná vaša nájomná zmluva.

Podľa ust. § 682 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že byt ste povinný odovzdzať v stave v akom ste ho prevzali s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. Otázkou vovašom prípade je stav bytu pri jeho odovzdaní do nájmu.

Nevieme síce v čom spočíva poškodenie nábytku spôsobené pokazením spotrebiča. Otázkou je kto spôsobil pokazenia spotrebiča a či ste jeho pokazenie a teda aj opravu žiadali od prenajímateľa, alebo ste to riešili vo vlastnej réžii. Náhrada škody v tomto smere spočíva v podstate v tom, že prenajímateľ má nárok po preukázaní zavinenia z vašej strany, aby ste uhradili škodu v rozsahu v pomere k stavu, ktorý bol pred vznikom škody, ako aj prípadné náklady na opravu, pravda po predložení dokladov na opravu zariadenia.

Pre podrobnejšie zodpovedanie otázky by sme potrebovali vedieť všetky súvislosti.

Odporúčam pri ukončení nájmu a odovzdaní bytu prenajímateľovi spísať zápisnicu o stav bytu, vrátane fotodokumentácie, ako aj odpočte jednotlivých médií /voda, elektrina, plyn, kúrenie/.

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím vás, akoá je výška vrátenia depozitu po smrti brata, ktorý mal izbu v podnájme, po nahlásení úmrtia? Má prenajímateľ právo účtovať mesačnú výpovednú lehotu, aj keď dotyčná osoba už nežije? Ďakujem.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 25.01.2024)

na vami položenú otázku uvádzame, že nie je právny dôvod, aby si prenajímateľ zaúčtoval nájomnú za jeden mesiac na úkor peňažnej zábezpeky z dôvodu, že nájomca zomrel. Bolo by to v príkrom rozpore s dobrými mravmi v zmysle ust. § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka :

"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi."

V súlade s ustanoveniami nájomnej zmluvy terba žiadať vrátenie peňažnej zábezpeky. Nevieme síce podľaktorého zákona bola uzatvorená nájomná zmluva, ale peňažnú zábezpeku Obč. zákonník vyslovene nerieši, obvykle sa používa znenie podľa zákona o krátkodobom nájme bytu, kde platí ust. § 5 ods. 3 :

"Po skončení nájomného pomeru podľa tohto zákona je prenajímateľ povinný vrátiť nájomcovi nevyčerpanú časť peňažnej zábezpeky najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď nájomca vypratal byt a vysporiadal s prenajímateľom nároky súvisiace s nájomným pomerom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak."

Odporúčam súčasne v dedičskom konaní uvedenú pohľadávku proti prenajímateľovi uviesť, následne bude dedič uvedenú sumu od prenajímateľa vyporiadavať prípadne aj cestou súdu.


Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu v nasledujúcej situácii: Môj otec zdedil parcelu v extraviláne obce. V katastri nehnuteľností je táto parcela klasifikovaná ako orná pôda, pričom sa nachádza pod bývalým JRD. Budovy, ktoré sa na uvedených pozemkoch nachádzajú, sa dnes využívajú na podnikateľské účely, ako sú reštauračné služby a kancelárske priestory. Platnosť nájomnej zmluvy, ktorú ešte podpísali starí rodičia, uplynula približne pred dvoma rokmi, avšak nájomné sa nadalej vypláca, akoby bola zmluva stále v platnosti. Otec mal záujem parcelu predať, ale bolo mu ponúknutých iba 50 centov za meter štvorcový, zatiaľ čo naša cena bola približne 10 eur za meter štvorcový. Čo sa týka nájomného, bolo mu ponúknutých 75 eur za 1 hektár na rok, čo je veľmi nízka suma. Pozemky sa nachádzajú v blízkosti cesty s medzinárodnou dopravou. Mohli by ste mi poradiť, kto by vedel určiť reálnu cenu pozemku, či už na predaj alebo prenájom? A aký je postup? Keď túto cenu zistím, existuje nejaký spôsob, ako pripraviť prenajímateľa platit túto reálnu cenu za prenájom alebo odkúpenie? Ďakujem veľmi pekne za Vašu pomoc. S pozdravom, [Vaše Meno]

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 20.12.2023)

Dobrý deň, najjednoduchším riešením vami uvedenej problematiky by bolo vykorešpovdovať situáciu s nájomcom pozemkov, kedy by ste sa dohodli na spoločnom súdnom znalcovi, ktorý by určil cenu nehnuteľnosti na nájom a aj na odpredaj pozemku. Následne na základe znaleckého posudku po dohode účastníkov vzťahu by ste spísali kúpnu zmluvu, v ktorej by ste vyporiadali aj úhradu nájmu za predchádzajúce dva roky a dohodli sa na úhrade ceny.

Zoznam súdnych znalcov z odboru ohodnotenie hnuteľností nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Na spísanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta, ktorý vám však vie pomôcť aj s komunikáciou pred uzatvorením zmluvy pokiaľ ide o kontaktovanie nájomcu, ako  aj so súdnym znalcom.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, k 1. 11. som odišla z podnájmu a 31. 10. som podpísala výpoveď z nájmu. Majiteľ bol pri tom fyzicky prítomný a izba bola čistá. Dnes, skoro po mesiaci, mi napísal, že som v izbe nechala špinavý matrac. Hrozí mi, že ak mu za matrac nezaplatím, podá proti mne trestné oznámenie za ničenie majetku. Ja som mu odpovedala, že v deň podpisovania výpovede bola izba čistá. Kebyže matrac bol špinavý, obaja by sme si to všimli. Moja otázka znie: Môže si majiteľ nárokovať nejaký poplatok za matrac a je možné, že sa táto situácia bude riešiť súdne?

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 26.11.2023)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že byt ste už aj odovzdali prenajímateľovi a súčasne predpokladáme, že nemáte fotodokumentáciu bytu a jeho stavu v čase odovzdania prenajímateľovi.
Uvádzame, že okolnosti, ktoré ste uviedli v otázke /zašpinený matrac/ nie sú dôvodom na podanie trestného oznámenia a aj v prípade jeho podania zo strany prenajímateľa, polícia sa s týmto ani nebude zaoberať.

Nepoznáme text vašej nájomnej zmluvy, ale v zmysle ust. § 682 Občianskeho zákonníka platí, že ak sa nájom skončí, je nájomca povinný vrátiť prenajatú vec v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci; ak sa spôsob užívania výslovne nedohodol, v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Na vyššie uvedené zákonné ustanovenie sa v prípade komunikácie s prenajímateľom odvolajte.

 


Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem doručiť výpoveď nájomníkovi, ktorý má v občianskom preukaze uvedené ako trvalé bydlisko miestny úrad. Nájomník sa odsťahoval z prenajatého bytu bez formálneho ukončenia nájomnej zmluvy. V prípade, že by som chcel mať voči daňovému úradu doklad o regulárnom ukončení nájomnej zmluvy, podľa vyjadrenia príslušného miestneho úradu, zaevidujú takýto druh korešpondencie len od právnickej osoby. Prosím o odpoveď, či je takéto riešenie vôbec potrebné a ak áno, aké by boli náklady, v prípade, že by sa toho ujala vaša kancelária. List by som koncipoval sám. Ďakujem.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ak sa nájomca z bytu odsťahovala teda byt je voľný pre vás ako prenajímateľa - vlastníka bytu, nie je potrebné nájomnú zmluvu ukončovať formou výpovede, ktorú naviac nateraz ani nemáte kde doručiť.

Podstatné je podľa nášho názoru to, či byt bol nájdený resp. vami prevzatý v pôvodnom stave s prihliadnutím na primerané opotrebenie, resp. či vám v byte nevznikli nejaké škody a či je uhradený všetok nájom a úhrady za služby spojené s bývaním, teda či vám prenajímateľ niečo nedlhuje.

Možnosťou ako mu doručiť oznámenie o ukončení nájmu z vašej strany je hľadať uvedenú osobu napr. cez sociálne siete, prípadne oznámenie o skončení nájmu mu doručiť na jeho meno na adresu zamestnávateľa. Ďalšou možnosťou je napísať na register obyvateľov SR cestou Min. vnútra SR, prípadne okres. riaditeľstva polic. zboru /link : https://www.minv.sk/?register-obyvatelov-sr / a následne mu poslať oznámenie o ukončení nájmu.

Z hľadiska daňového je podstatné to, aby ste mali zdokladovaný príjem z nájmu bytu /platby na bankový účet resp. poštovou poukážkou/.

Pokiaľ ide o evidenciu pošty zo strany obce ako uvádzate v otázke, tu platí ust. §  5 zákona o hlásení pobytu občanov SR :

 

"Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 alebo 4, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takom prípade občan predkladá iba doklad podľa § 3 ods. 8 písm. a), ak ho nemá, doklad podľa § 3 ods. 8 písm. b) a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec pobytu. Adresa sídla obecného úradu tejto obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov. Obec je povinná spôsobom v mieste obvyklým, najmä oznámením na úradnej tabuli, upozorniť prihláseného občana, že mu bola alebo že mu má byť doručená písomnosť."

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala ohľadom podnájmu: už máme zmluvu pripravenú u advokáta na jeden byt, avšak dostali sme lepšiu možnosť a nechceme sa do tohto bytu sťahovať. Prenajímateľ požaduje, aby sme mu zaplatili 150 €, pretože už pripravil zmluvu. Napriek tomu sme zatiaľ nič nepodpísali, má len fotografiu našich občianskych preukazov. Musíme mu teda zaplatiť alebo ako to funguje? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 18.08.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste si vyhliadli nový, lepší byt a budúci prenajímateľ požaduje, aby ste uhradili 150 € za vyhotovenie nájomnej zmluvy, ktorú on nechal spracovať advokátovi. Ak je to tak, nič neuhradzujte, nie ste povinný platiť odmenu advokáta, ktorého si dojednal prenajímateľ a naviac k uzatvoreniu samotnej nájomnej zmluvy ani nemusí dôjsť. Uvádzame, že ak by vám bol predložený návrh nájomnej zmluvy, túto nie ste povinná podpísať, ide vždy len o návrh, ku ktorému môžete mať svoje vlastné pripomienky.
Na našej stránke sa uvedenej problematike nájomných zmlúv venujeme veľmi často. Stačí do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke zadať napr. slovné spojenie nájomná zmluva a nájdete množstvo odpovedí k uvedenej problematike.

Odporúčam vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy vždy kontaktovať advokáta a nepodpisovať zmluvu v znení, v akom vám bude predložená.


Trápi vás "Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať týkajúce sa nášho sporu s prenajímateľkou. Ukončili sme podnájom, ktorý trval rok a pol. Prenajímateľka chce z kaucie vo výške 880 eur odpočítať 250 eur za nedoplatok na energiách. Problémom je, že v prvom rade nám nechce poskytnúť účtovanie, poskytla len jej výpočet napísaný na papieri. Druhý problém je, že zmluva je nespecificky napísaná - obsahuje iba sumárnu sumu za byt a označenie "vrátane energií, internetu a pod." Nepopisuje to rozdelenie na zálohové platby a počas celého obdobia sme nevedeli, za čo presne platíme. Napriek tomu samozrejme v ďalšom bode určuje, že sme povinní uhradiť prípadný nedoplatok. Chcem sa teda opýtať, má zmysel tento spor riešiť súdnou cestou? Z nášho pohľadu nie je v práve, keďže od začiatku neurčila, za čo presne nájom platíme. Bol určený iba nešpecifický celkový sumár bez podrobnejšieho popisu.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 24.07.2023)

Dobrý deň, ak je v samotnej nájomnej zmluve dohodnutá cena nájmu a platieb za úhradu služieb spojených s užívaním bytu /voda, elektrina, plyn, internet a pod./ len jednou jedinou sumou, potom platí, že prenajímateľka nemá možnosť dokázať za čo ste v skutočnosti koľko platili, koľko bola teda cena nájmu v € a koľko bola cena za úhradu služieb spojených s užívaním bytu. Občiansky zákonník, rovnako aj zákon o krátkodobom nájme bytu vyžadujú, aby predmetnú sumy boli rozdelené na minimálne dve položky - nájom a úhrada za služby spojené s bývaním.

Z uvedeného dôvodu je vaša zmluva o nájme bytu neplatná a prenajímateľa nemá právny nárok na úhradu prípadného nedoplatku. Z uvedeného dôvodu žiadajte písomne doporučeným listom o vrátenie celej peňažnej zábezpeky /kaucie/ vo vami uvedenej lehote. Ak k úhrade peňažnej zábezpeky nedôjde, kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vo veci podali žalobu na súd.


Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, dnes ma kontaktovala bývalá majiteľka bytu, v ktorom sme bývali s partnerom. Oznámila nám, že za rok 2022 je nedoplatok na studenú a teplú vodu vo výške 670 €. Nájom sme však ukončili už v septembri minulého roku a s majiteľkou sme sa vyrovnali vo všetkých veciach. Domnievam sa, že nemala nahlásené, že prenajíma byt a že tam bývajú dve osoby. Jednoducho sa mi nezdá možné, že by sme museli doplácať takú sumu za vodu, keď sme tam už dlhší čas nebývali. Má majiteľka právo požadovať úhradu tohto nedoplatku? Ďakujem.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že prenanímateľka ako vlastník bytu od vás žiada uhradiť nedoplatok za vodu za rok 2022, hoci v predmetnom byte ste boli v nájme len do mesiaca september 2022.

Uvádzame, že podstatné vo vašom prípade je znenie vašej nájomnej zmluvy, ktorá mohla byť uzatvorená pdoľa ust. Občianskeho zákonníka alebo podľa zákona o krátkodobom nájme bytu. Podľa ustanovení citovaných zákonov nájom musí byť dojednaný tak, aby suma za nájom bola určená samostatne a samostatne aj suma za úhrady za služby spojené s užívaním bytu /na.r. voda, elektrina, plyn, kúrenie a pod./. Ak ste teda v nájomnej zmluve nemali dohodnuté samostatne určené platby za nájom a samostatne za úhrady za služby spojené s užívaním bytu, potom je nájomná zmluva v tejto časti neplatná, lebo v podstate prenajímateľka bytu nevie nijako určiť koľko ste platili za nájom a koľko za služby.

V prípade, že by nájomná zmluva obsahovala rozdelenie uvedených platieb, potom je podstatné ako bola určená platba za vodu v €, či bol urobený odpočet médií na začiatku nájmu a pri jeho ukončení v mesiaci september. ďalšou možnosťou platenia úhrad za služby spojené s bývaním je ich určenie v paušálnej sume v € a teda bez ohľadu na spotrebu jednotlivých médií. Tieto úhrady za služby by mali vyplývať zo samotnej zmluvy o nájme.
Otázka tá, že prenajímateľka nenahlásila správcovi bytového domu počet osôb v byte nemá v podstate vplyv na odber jednotlivých médií, je to problém prenajímateľky.

Odporúčam, aby ste s poriadne preštudovali zmluvu o nájme s ohľadom na našu vyššie uvedenú odpoveď, prípadne kontaktovali advokáta, ktorý zmluvu preštuduje. Len na základe samotnej žiadosti prenajímateľky, aby ste uhradili nedoplatok 670 €, tento nedoplatok neuhradzujte a žiadajte o kópiu samotného vyúčtovania za byt, ktorý by vám mala poskytnúť prenajímateľka.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal - po odsťahovaní z nájmu nám prišiel vysoký nedoplatok, ktorý teraz bývalý prenajímateľ od nás žiada. V zmluve síce máme napísané, že nedoplatky treba uhradiť do 10 dní, avšak suma nájmu bola uvedená len jednou čiarkou, v ktorej bolo zahrnuté všetko. Nemali sme vôbec prehľad o výške jednotlivých zálohových platieb atď. Počas celého nájmu sme prenajímateľovi na základe ústneho dohovoru posielali vyššiu čiastku, ako bolo uvedené v zmluve, na prípadné nedoplatky. Teraz to však popiera a nechce tento nedoplatok vyrovnať s preplatkom. Výpis z účtu však hovorí v náš prospech, kde je jednoznačné, že sme mu počas celého obdobia nájmu posielali vyššiu sumu. Má teda nárok na uhradenie tohto nedoplatku? Ďakujem.

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 21.05.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ako Občiansky zákonník, tak aj zákon o krátkodobom nájme bytu majú ustanovenie, že nájomná zmluva musí obsahovať rozdelenie úhrad na nájomné a úhrady za služby spojené s užívaním bytu.

Citujeme ust. § 686 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Ak Vaša nájomná zmluva neobsahuje toto rozdelenie a nájom za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu sú uvedené len jednou sumou v eurách, napriek tomu, že v zmluve je uvedené, že nedoplatok máte uhradiť do 10 dní, je nájomná zmluva v tejto časti neplatná. Prenajímateľ nevie fakticky preukázať aká suma z úhrad išla na nájom a aká suma na úhrady za služby spojené s užívaním bytu /voda, elektrina, plyn, kúrenie/. Ak Vám zo strany prenajímateľa bytu bola doručená výzva k úhrade nedoplatku, treba mu v odpovedi citovať naše vyššie uvedené vyjadrenie a súčasne ho požiadať o vráteniu súm, ktoré ste uhradili naviac oproti nájmu, ktorý je dohodnutý v nájomnej zmluvy.

V prípade problémov následne kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku" a chcete pomôcť?

Podotázka: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku (Občianske právo)

Dobrý deň, Teta vlastní dom, ale nevlastní pozemok a záhradu. Jeden známy právnik jej poradil, že nemusí za tieto pozemky platiť, pretože je to nevymáhateľné. Jej nájomná zmluva už skončila, novú nepodpísala a ani neplatí nájom. Prenajímateľ ale od nej teraz požaduje, aby platila ďalej. Prosím, ako je to?

Odpoveď: Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň, ak platnosť zmluvy skončila, prenajímateľ je oprávnený domáhať sa aj cestou súdu vydania bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka a to z dôvodu, že vlastník nehnuteľnosti užíva pozemok bez nájomnej zmluvy. Odporúčam podpísať novú nájomnú zmluvu, lebo vlastník pozemku môže podať návrh na súd, čím nájomcovi vzniknú ďalšie náklady spojené s vymáhaním bezdôvodného obohatenia.

Nájomnú zmluvu odporúčam konzultovať s advokátom.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Nájomná zmluva a vymáhanie nedoplatku" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.