Vysťahovanie z domu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 21. 1. 2017

Otázka: Vysťahovanie z domu

Dobrý deň, prosím Vás o odpoved na otázku. Bývame v rodinnom dome spoločne so svojou sestrou. Problém je v tomto, že ona si pred 2 rokmi nasťahovala syna s deťmi /3/. Bez toho, že by nám to oznámila. Manžel je spoluvlastník domu. Ide však o to, že ten jej syn je alkoholik. Neustále je opitý a potom robí neustaly krik aj v noci. Dohovaranie nepomáha, nestará sa o deti. Na nič nikomu neprispieva. Už sme túto situáciu hlásili na polícii, sociálke, ale žiadny vysledok. Máme školopovinné dieťa, ktoré začína mať psychické problémy z tohto všetkého. Chcem ešte podotknúť, že on manželku nemá, nakoľko zomrela ako alkoholicka. To najmladšie dieťa má 7 rokov, ale je to postihnuté dieťa, ktoré neustále kričí, je na plienkach. Zatiaľ asi toľko. Sme už z toho zúfalí, preto chcem poprosiť o radu kam sa máme obrátiť a ako postupovať aby sa vysťahoval. Situácia je už neúnosná. Ďakujem za vybavenie a prosím o odpoveď. Sme naozaj zúfalí, môžem poskytnúť aj podrobnosti.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Dobrý deň, každá osoba, ktorá nemá vlastnícke právo alebo iné užívacie právo k nehnuteľnosti, musí túto nehnuteľnosť na výzvu jeho vlastníka opustiť a vypratať od svojich vecí. Ak dotyčná osoba tak nespraví dobrovoľne, je možné podať na súd žalobu o vypratanie nehnuteľnosti. Vo Vašom prípade nastáva problém v tom, že on užíva nehnuteľnosť spolu so svojimi maloletými deťmi. V zmysle ustálenej judikatúry totiž nie je možné z nehnuteľnosti vysťahovať rodinu s maloletými deťmi, ak si oni sami nedokážu nájsť náhradné bývanie. Súd by v tomto konaní skúmal, či by neboli maloleté deti ohrozené vysťahovaním z nehnuteľnosti, či by sa z nich a ich otca nestali bezdomovci. Ak by totiž hrozilo ohrozenie ich základných ľudských práv, súd by žalobu o vypratanie nehnuteľnosti s veľkou pravdepodobnosťou zamietol. Bez ohľadu na to, však majú vlastníci nehnuteľnosti právo požadovať od osoby, ktorá nehnuteľnosť obýva bez akéhokoľvek právneho dôvodu vydanie bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodné obohatenie sa v takýchto prípadoch pohybuje vo výške bežného nájomného za podobné nehnuteľnosti. Ak by bezdôvodné obohatenie nevydal dobrovoľne, mohli by si vlastníci nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som Vás poprosiť o právnu radu vo veci vysťahovania sa bývalého vlastníka nehnuteľnosti. Kúpili sme dom, kde boli 3ja spoluvlastníci, kde jeden vlastník mal 1/2 nehnuteľnosti a dvaja vlastníci mali každý po 1/4. Kúpna zmluva podpísaná, peniaze pripísané na účte predávajúcich a dvaja z nich si už zobrali svoje veci a sú ochotní nám nehnuteľnosť odovzdať. V zmluve je článok o odovzdaní nehnuteľnosti, kde sa píše: “Zmluvne strany sa dohodli, že predávajúci sú povinní odovzdať nehnuteľnosti do 14 dni od zaplatenia kúpnej ceny v celom rozsahu, najneskôr však do 31. 8. 2019. ” 14. Deň uplynie 7. 7. 2019, ale jedna z predávajúcich stále trvá na dátume 31. 8. 2019. Mame v tomto nejaké právo trvať na vysťahovaní ? Alebo môžme podniknúť nejaké právne kroky? Alebo ten dátum 31. 8. Je konečný a do toho dátumu tam môže kľudne bývať? Na LV by sme mali byt zapísaní 24. 7. 2019 už ako majitelia nehnuteľnosti. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň, 

ak v kúpnej zmluve je uvedený, že najneskorší termín na odovzdanie nehnuteľnosti je 31.8.2019, potom musíte počkať na uvedený dátum. Nemôžete predávajúcu do uvedeného dátumu vysťahovať.

Nevieme, či máte v kúpnej zmluve nejako právne ošetrenú uvedenú okolnosť (notárska zápisnica ako exekučný titul, zmluvná pokuta, platenie nájomného za čas od vkladu nehnuteľnosti do katastra na Vaše meno ako kupujúcich, postupné sprístupnenie nehnuteľnosti), ale dňom 1.9.2019 budete môcť podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti.

V prípade, že zmluva je súčasne exekučným titulom, potom budete môcť podať návrh na exekučné konanie - vypratanie nehnuteľnosti.

Do dátumu 31.8.2019 možnosťou je len dohodnúť sa s predávajúcim na skoršom uvoľnení nehnuteľnosti.

V prípade, že do 31.8.2019 nedôjde k uvoľneniu nehnuteľnosti, možnosťou je požiadať dodávateľov médií o odpojenie el. energie, plynu a pod. s účinnosťou od 1.9.2019.

Sme názoru, že ten, kto Vám spisoval kúpnu zmluvu Vás mal na uvedené možné problémy upozorniť a zmluvne ich vyriešiť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem chcela by som sa opýtať ohľadom domu, ktorý sme si kúpili. Kúpno predajňu zmluvu sme podpisovali 18. 3. 2019. A v kúpnopredajnej zmluve mame písané, že majiteľka sa ma vysťahovať do 60 dni od podpisu a vyplatení za dom. Nakoľko sa dom vyplatiť cca o týždeň neskôr chcem sa opýtať, že keď sme jej vyplácali zo slsp na jej účet tatra banky a to trvá tiež nejaký deň na viac ma zaujíma, že, ktorý deň sa teda rada, či už, keď sme jej mi poslali peniaze alebo až o nejaký ten deň, keď jej prišli na účet. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 567 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Dlh sa plní na mieste určenom dohodou účastníkov. Ak nie je miesto plnenia takto určené, je ním bydlisko alebo sídlo dlžníka.

(2) Peňažný dlh plnený prostredníctvom peňažného ústavu alebo prostredníctvom poštového podniku je splnený pripísaním sumy dlhu na účet veriteľa v peňažnom ústave alebo vyplatením sumy dlhu veriteľovi v hotovosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak alebo ak sa veriteľ a dlžník písomne nedohodnú inak."

 Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že dlh platený prostredníctvom peňažného ústavu je uhradený dňom pripísania sumy na účet veriteľa - predávajúceho.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť v probléme, ktorý mi vznikol:od maličká bývam v byte u rodičov, po čase resp. s matkou, ktorá bola majiteľka bytu. Súd mi pridelil dcéru do starostlivosti, ktorú mám s manželkou s prvého a zároveň posledného manželstva. Keďže mám dlhy a následne aj exekútorov, tak po ústnej dohode s matkou sme sa rozhodli, že byt prepiše na dcéru, ktorá máa už teraz 19 rokov, aby mi byt exekútori po dedičskom konaní byt nezobrali. Otázka:ma právo dcéra ma vyhodiť z bytu ? A za akých podmienok ma môže vysťahovať ? Ďakujem. Grell

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že kvôli dlžobám a prípadnej exekúcii, ako starostlivosti o Vašu dcéru, chce Vám Vaša mama pomôcť ohľadom bývania.

AJ keď sa v otázke na dlhy nepýtate, neuvádzate ani ich výšku, v prípade, že sa jedná o nebankové spoločnosti, je pravdepodobné, že zmluvy obsahujú neprijateľné zml. podmienky, že pohľadávky sú premlčané, prípadne zmluvy sú neplatné pre ich rozpor so zákonom a v prípade súdneho konania súd by určil, že zmluvy sú neplatné a boli by ste povinný uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov. K zodpovedaniu by sme však potrebovali vidieť dokaldy a posúdiť celkový stav veci.

V závislosti od vyriešenia dlžôb by sa našlo aj riešenie bytu pre Vás resp. vo Váš prospech.

Len poznamenávame, že podľa § 63 exekučného poriadku platí :

"(2) Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky, ktorá bez príslušenstva ku dňu doručenia návrhu na vykonanie exekúcie neprevyšuje 2 000 eur (ďalej len „drobné exekúcie“), nemožno exekúciu vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu; právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.

(3) Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa odseku 2, možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2 000 eur a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr."

Pokiaľ je však rozhodnutie Vašej matky také, že byt chce prepísať na dcéru a Váš záujem je hlavne ten, aby Vás nemohla vysťahovať, riešenie existuje. Môžete s mamou už teraz spísať zmluvu o práve dožitovného užívania predmetného bytu Vami a Vašou dcérou, jednalo by sa o zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorá by sa zavkladovala do katastra nehnuteľností.

Týmto spôsobom  - zmluvou o zriadení vecného bremena - bez nadobudnutia vlastníckeho práva Vami alebo Vašou sestrou by ste mali zabezpečené bývanie.

Následne platí, že ak by Vaša mama následne darovala byt Vašej sestre, darovala by vo aj s týmto vecným bremenom, a ona by ho musela strpieť a nemohla by Vás z bytu vyhodiť.

Rovnako platí, že v prípade dedičského konania vecné bremeno spočívajúce v práve bývania v predmetnom byte by prešlo na dediča.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa opýtať ako to funguje pri zrušení trvalého bydliska. Dna 18. 06. 2018 bolo podané trestne oznámenie na manžela z prečinu nebezpečného vyhrážania, pretože napadol mňa aj moje deti a vyhrážal sa zabitím. Napadnutie z jeho strany nebolo po prvý raz. Bolo naňho podané viac krát trestne oznámenie. Vždy ho večer zobrali, na druhý deň bol vonku. Teraz sa to svokrovcom nepodarilo. Keďže ho von nepustili svokrovci mňa a moje deti odhlásili z trvalého bydliska a vyhrážajú sa mi, že sme teraz bezdomovci a ak do 15-tich dni nenájdem trvalé bydlisko deti mi zoberie sociálka. Chcela by som vedieť, či oni nemajú povinnosť poskytnúť nám náhradné bývanie, keďže nás odhlásili. Ide tu o 4 maloleté deti vo veku od 7-17. Mohli by ste mi poradiť ako postupovať v takejto situácii. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.06.2018)

Dobrý deň,

situácia, v ktorej sa nachádzate nie je jednoduchá. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že trvalý pobyt má len čisto evidenčný charakter a nezakladá právo na užívanie nehnuteľnosti. Dôležitou skutočnosťou je to, v koho vlastníctve sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sú vlastníkmi len svokrovci, môžu rozhodovať o tom, kto ju užíva a za akých podmienok. Ak niekto nehnuteľnosť užíva neoprávnene, potom sa môžu domáhať vypratania. 

Ak by však napr. nehnuteľnosť patrila aspoň sčasti aj manželovi, potom by sa Vaše právo užívať nehnuteľnosť odvíjalo od manželského zväzku a kým by trvalo manželstvo, mali by ste ju právo užívať.

Ak medzi Vami a svokrovcami neexistuje žiadna zmluva, potom je situácia zložitejšia. Ak by ste odmietli opustiť nehnuteľnosť, môžu sa domáhať jej vypratania. Ak by sa uchýlili k svojpomocnému vyprataniu, mohli by sa dopustiť trestného činu.

Súd by však pri rozhodovaní o Vašom prípadnom vyprataní podľa môjho názoru mal brať do úvahy aj to, že doteraz ste mohli nehnuteľnosť užívať a požiadavka na vypratanie prišla až keď ste podali trestné oznámenie (mohlo by to byť považované za zneužitie práva), rovnako by mal brať do úvahy maloleté deti, kde podľa judikatúry v situácii, kedy hrozí vypratanie aj maloletých detí je potrebné prihliadať na záujem detí a ich zdravý vývin (aby neboli vystavené riziku napr. bezdomovectva).

V tejto situácii odporúčam pokúsiť sa nájsť si vlastné ubytovanie, aby ste seba a deti uchránili od prípadného vysťahovania, prípadne sa obrátiť na advokáta osobne a prebrať Váš problém a možný postup podrobnejšie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Prosím Vás koľko stojí poplatok pri podaní žaloby na súd v prípade na vypratanie nehnuteľnosti ďakujem.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň,

súdny poplatok za podanie žaloby na vypratanie nehnuteľností je v súčasnosti vo výške 99,50 € (podľa časti I., položky 1. písm. b) v spojení s poznámkou 1. prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v účinnom znení).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý večer, poprosím odpoveď na moju otázku, máme spísanú žalobu na súd, ale manžel sa obava, že súdne konanie bude trvať dlho, nakoľko proti tomu švagrovi prebiehajú už sú súdi a on to zdržiava, tak bude asi robiť aj pri našom podaní, viete potrebujeme situáciu riešiť urýchlene lebo nás to stojí hlavne nervy a zdravie, existuje nejaký spôsob, aby sa to dalo čím najlepšie riešiť, ďakujem za radu, verte, že keby sa to dalo riešiť ináč tak to urobíme, my tu splácanie pôžičku na opravy, ktoré boli vykonané a platiť a odísť to sa nedá zas by sme museli začať od začiatku, a máme 4 deti tak sa to nedá už z tohto sme unavení ďakujem za radu.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 28.02.2017)

Dobrý deň,

žiaľ podľa súčasnej právnej úpravy nie je vysťahovanie osoby bez spoluvlastníckeho alebo iného práva k nehnuteľnosti možné inak ako bez exekučného titulu - v danej veci právoplatného súdneho rozhodnutia. Z aplikačnej praxe sú nám známe aj prípady, keď celé konanie o vypratenie nehnuteľnosti trvá do 6 mesiacov. Naviac, od 01.07.2016 sa súdne konanie riadi novými pravidlami ustanovenými v zákone č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, ktoré značne limituje možnosť spôsobovať procesnej strane prieťahy a tak oddaľovať vydanie rozhodnutia. Ak by ste osobu bez spoluvlastníckeho alebo iného užívacieho práva (napr. nájomného a pod.) vypratali z nehnuteľnosti svojpomocne, mohli by ste sa dopustiť protiprávneho konania (ak by ste napr. pri vyprataní siahli na veci osoby bez užívacieho alebo spoluvlastníckeho práva a pod.).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Ďakujem za veľmi cenné rady, hlavne za skóre odpovede, viete nikdy sme nemuseli nič také riešiť, preto je nám aj teraz nemilé niekoho s tým obťažovať, ale som rada za každú radu. Ešte by som mala otázku, čo sa v našom prípade považuje za listinné dôkazy? Stačia ústrižky šekov o platení, že my všetko platíme, poplatky, opravy, je v takomto prípade potrebná aj výpoveď svedkov, poprípade čo by mohli byt ešte dôkazy? Je mi známe, že v súčasnosti už prebieha proti nemu súd na odobratie deti a ohľadom tej exekúcie, prosím o radu ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Dobrý deň, základným listinným dôkazom vo Vašom prípade bude list vlastníctva, z ktorého je zrejmé, že Váš manžel je spoluvlastníkom nehnuteľnosti. Ďalšie dôkazy ako šeky o platení poplatkov nie je potrebné súdu predkladať. Súdu stačí uviesť, že všetky energie a réžie nehnuteľnosti platíte Vy a on nehnuteľnosť užíva bez akéhokoľvek právneho titulu a tiež, že Vám nič neprispieva. Ak žalovaný tieto tvrdenia nepoprie, súd ich bude považovať za nesporné a nie je potrebné ich dokazovať. Ďalšími dôležitými dôkazmi budú vo Vašom prípade výsluch strán sporu (t.j. Vášho manžela a žalovaného) a prípadne môžete v konaní vypovedať aj Vy (ako osoba, ktorá tiež žije v domácnosti a na vlastnej koži zažíva každodenný stres a konflikty).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Prepáčte, že sa na Vás ešte obraciam, ale mám takú otázku. Koľko tak približne časovo trvá rozhodnutie. Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, čas potrebný pre vydanie súdneho rozhodnutia nie je možné ani odhadnúť. Závisí totiž na faktoroch, ktoré často nedokážu účastníci konania ovplyvniť (napr. pracovná vyťaženosť súdu, nariaďovanie pojednávania...). Rovnako závisí na správaní strán sporu, t.j. či sa na nariadené pojednávanie ustanovia obaja alebo sa budú ospravedlňovať a žiadať o odročenie pojednávania.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Prepáčte obraciam sa na Vás ešte s radou, našla som tlačivo na podanie žaloby. Chcem sa opýtať aký je ďalší postup ak tlačivo podáme. Súd bude rozhodovať aj bez nás alebo je potrebné nejaké súdne konanie, nakoľko manžel je pracovné vyťažený, často je v zahraničí, vedeli by ste mi povedať koľko by nás to celé stálo? Ďakujem za radu a prosím skorú odpoveď.

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 04.02.2017)

Dobrý deň, po podaní žaloby Vás súd v prvom rade vyzve na zaplatenie súdneho poplatku (ak ho neuhradíte v kolkoch priamo na žalobe). Následne po zaplatení súdneho poplatku súd zašle žalobu spolu so všetkými prílohami žalovanému, aby sa vyjadril ku skutočnostiam uvedeným v žalobe. Súdy v takýchto prípadoch nariaďujú pojednávanie, na ktorom budú vykonané výsluchu strán sporu a tiež ostatné listinné dôkazy. Spory týkajúce sa vypratania nehnuteľností sa zväčša nerozhodujú bez nariadeného pojednávanie. Váš manžel sa bude musieť na súd dostaviť osobne alebo sa dať na pojednávaní zastúpiť právnym zástupcom, ale ani v tomto prípade nie je vylúčené, že sa bude musieť na súd ustanoviť za účelom výsluchu. V prípade, že by ste mali záujem o prevzatie zastupovania vo Vašom konaní objednajte sa na osobnú konzultáciu prostredníctvom formulárov, ktoré nájdete na našej webovej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vysťahovanie z domu (Občianske právo)

Dobrý deň, prepáčte posielala som Vám doplňujúci e-mail ohľadom môjho problému, ale neviem či Vám prišiel. Ak náhodou nie tak tam bolo - v pôvodnom texte som preklepom uviedla sestra má byť svokra. Informácie, ktoré chcem doplniť sú, že ten o ktorom som Vám písala sa k nám nasťahoval po smrti svojej ženy bez toho, aby nám to niekto oznámil. Predtým bývali v inom meste, v byte kde ma exekúciu. On je však vlastník inej nehnuteľnosti, ktorú zdedil po svojom otcovi. Podielu k nehnuteľnosti, do ktorej sa nasťahoval sa vzdal. Vlastníkmi sú svokra a môj manžel polovičným podielom. Je to všetko notársky dolozitelne. My si všetko platíme. Čo sa týka detí má 3 vo veku 17 14 a 7 s tým, že ten najmenší je na tom najhoršie nakoľko u neho dochádza k fyzickým trestom zo strany svokry-jeho babky. Všetko bolo hlásené aj na sociálke, ale svokra má dopredu hlásené kontrolu, takže je to jej slovo proti nášmu. On je nezamestnaný, takže je buď neustále v krčme odkiaľ chodí v noci a potom robí cirkus, hlavne keď mu nechce svokra dať peniaze, hlásené na polícii. Čo sa týka tých dvoch detí tie sú školopovinné, ale príchody majú často v nočných hodinách. Skúšali sme dohovaranie, ale nič on sa ešte vysmieva môjmu manželovi sú to súrodenci. Prosím o radu kam sa obrátiť kto by nám pomohol ohľadom žiadosti na súd, aby sa situácia vyriešila. Písali ste, že on by musel mať bývanie, tak to má nakoľko vlastní ten dom a ten byt v exekúcii. Prosím o skorú odpoveď, budem Vám naozaj vďačná. Ďakujem veľmi pekne

Odpoveď: Vysťahovanie z domu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 24.01.2017)

Dobrý deň, v prípade, že dotyčná osoba vlastní ďalšie nehnuteľnosti, je Vaša situácia v prípadnom súdnom konaní istejšia. Vášmu švagrovi pravdepodobne vyhovuje, že sa o deti striedavo postaráte aspoň sčasti Vy alebo Vaša svokra, a preto nechce z nehnuteľnosti odísť. K exekúcii na nehnuteľnosti si Vám dovoľujem uviesť, že to nie je prekážkou užívania nehnuteľnosti (kým nie je vydražená). V prípade, ak potrebujete poskytnúť pomoc pri zastupovaní v konaní, odporúčam Vám v prvom rade sa obrátiť na kanceláriu Centra právnej pomoci. Za určitých podmienok poskytujú právnu pomoc bezplatne. V prípade, že by ste nespĺňali ich podmienky na poskytnutie bezplatnej právnej pomoci môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo vyhľadať advokáta vo Vašom okolí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk