Máte
otázku?

Rozvod v zahraničí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Zahraničie

Otázka: Rozvod v zahraničí

Dobrý deň. Uzavrela som manželstvo s Talianom v Taliansku a teraz sa chcem rozviesť. Máme malú 10 mesačnú dcéru. Mám otázku ako to je s dcérou pri rozvode komu ju pridelia?

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

Dobrý deň,

 

pri každom rozvode s cudzincom je ako prvé potrebné posúdiť, súdy ktorého členského štátu budú mať právomoc rozhodovať vo veci. Podľa práva tohto štátu sa bude totiž následne riadiť aj celé rozvodové konanie. Z toho dôvodu Vám priblížime na základe akých kritérií sa určuje právomoc súdov členských štátov, ale aj kritériá podľa ktorých rozhodujú slovenské súdy o zverení maloletých detí do osobnej starostlivosti rodičov na čas po rozvode.

 

Právomoc súdov členských štátov pre rozvod manželstva

 

Právomoc súdov členských štátov je upravená nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

 

Podľa článku 3 nariadenia Brusel II

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

 má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

 

Podľa vyššie uvedených kritérií viete určiť vzhľadom na skutkové okolnosti Vášho prípadu, ktorý štát bude mať právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva. Najdôležitejšou skutočnosťou majúcou vplyv na určenie právomoci má obvyklý pobyt oboch manželov. V prípade, že obaja žijete v Taliansku a chceli by ste návrh na rozvod podať čo najskôr, budete tak musieť spraviť v Taliansku v súlade s talianskymi právnymi predpismi.

 

Nie je možné však v tomto smere nechať bez povšimnutia aj Vaše maloleté dieťa. Súdy v otázkach rozhodovania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností majú určenú osobitne právomoc konať vo veci. Tú určuje čl. 8 nariadenia.

 

Podľa článku 8 nariadenia Brusel II

Súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania.

 

Niekedy sa totiž môže stať, že vzhľadom na skutkové okolnosti jednotlivých prípadov budú mať právomoc rozhodovať o rozvode manželstva založené súdy jedného členského štátu a právomoc rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností súdy iného členského štátu.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné vždy vopred posúdiť, či je daná právomoc slovenských súdov, aby sa nestalo, že po podaní návrhu na rozvod manželstva súd vyhlási, že nemá právomoc konať. Tým je totiž možné stratiť aj niekoľko mesiacov času, kým sa právomoc súdov členských štátov EÚ ustáli.

 

Rozhodovanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

 

Súd musí zo zákona pri rozhodovaní o výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom zisťovať tzv. skutočný stav veci a prihliadnuť najmä na najlepší záujem maloletého dieťaťa. Pri zisťovaní skutočného stavu veci môže súd vykonať aj také dôkazy, ktoré účastníci konania sami nenavrhli.

 

Pri zisťovaní najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa súd vychádza najmä z článku 5 Zákona o rodine, kde sú demonštratívne uvedené skutočnosti, na ktoré má súd prihliadnuť pri zisťovaní najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa.

 

Ďalšie kritériá rozhodovania má súd upravené v ustanovení § 24 ods. 4 Zákona o rodine

 

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

Súd po zistení skutočného stavu veci rozhodne v súlade s najlepším záujmom maloletého dieťaťa. Všeobecne sa má za to, že pri tak malých deťoch ako je Vaša dcéra dieťa potrebuje najmä matku, a to nielen z dôvodu, že je kojené. Samozrejme nie je možné opomenúť ani potrebu otca a najmä v ďalších rokoch potrebu mužského vzoru pre maloleté dieťa. Ak však nie sú prítomné vo Vašom prípade faktory, ktoré by mohli ovplyvniť Vaše schopnosti vykonávať osobnú starostlivosť o Vašu dcéru, máme za to, že by súd mal podľa slovenského práva rozhodnúť o tom, že sa dieťa zverí do Vašej osobnej starostlivosti.

 

Zhrnutie

 

Ako je uvedené vyššie, vo Vašom prípade bude prvoradé určiť, súdy ktorého členského štátu majú právomoc vo veci konať. Ak totiž podáte návrh na nesprávne súdy (napríklad krátko po presťahovaní na Slovensko podáte návrh na slovenské súdy), súd konanie zastaví z dôvodu, že nemá právomoc vo veci konať. Po ustálení právomoci a podaní návrhu na príslušné súdy budú vo veci konať konať podľa práva členského štátu, ktorého súdy budú rozhodovať o veci.

Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, prosím o odbornú radu. Som vydatá za občana Nemecka, žijeme v Nemecku, zatiaľ ešte v jednom byte. Vzali sme sa na Slovensku. Chcem dať návrh na rozvod. Môžem ho podať v Nemecku? Može ma tunajší súd rozviesť? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň, v prípade cezhraničných manželstiev sa aplikuje NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 tzv. Brusel IIbis, ktoré v čl. 3 ods. 1 určuje, že súdy ktorého štátu majú právomoc konať o rozvode, rozluke a a anulovaní manželstva. Ako prvé kritérium je uvedený ten štát Európskej únie, na území ktorého majú manželia obvyklý pobyt. Možno teda povedať, že vo vašom prípade vzhľadom na to, čo uvádzate, je takýmto štátom Nemecko a nemecký súd vás môže rozviesť. To, ktorý konkrétny nemecký súd je na konanie príslušný sa teda bude určovať podľa nemeckého práva, ak sa rozhodnete podať návrh na rozvod manželstva v Nemecku. 

 


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sme obidvaja Slováci žijúci v ČR, ale s trvalými pobytmi stále na Slovensku. Manželstvo sme tiež uzatvárali na Slovensku. Mame 19 mesačného syna, tiež s trvalým pobyt na Slovensku. V ČR ma iba manžel PRECHODNÝ POBYT. Ako mame postupovať, keď sme sa obidvaja rozhodli pre rozvod a obaja s ním súhlasíme a dohodli sme sa aj na starostlivosti o syna a aj na výške výživného? Musíme podať žiadosť o rozvod na Slovensku, alebo to môžu vyriešiť aj české úrady? Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,
nakoľko ste občania SR, môžete podať návrh na rozvod aj v SR, ale slovenský súd by nemohol konať o úprave práv a povinností k dieťaťu, nakoľko tam sa určuje právomoc podľa obvyklého pobytu, teda podľa toho, kde dieťa obvykle býva. Nezáleží na tom, kde má trvalý pobyt. Takže jednoduchšie pre Vás bude skôr podať návrh v ČR. Podľa nariadenie Brusel II takýto návrh môžete podať aj v ČR, ak tam máte obvyklý pobyt.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň.

S manželom sa chceme rozviesť. Nežijeme spolu už 4 roky v spoločnej domácnosti. Naše manželstvo je bezdetné. Obaja žijeme v Českej Republike. Je možné podať žiadosť o rozvod i v ČR? Trvalý pobyt máme, ale na Slovensku.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
ak obaja žijete dlhodobo v Českej republike a máte tam tzv. obvyklý pobyt z pohľadu nariadenia EÚ č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, tak môžete návrh na rozvod manželstva podať aj v ČR.

Procesný postup a hmotnoprávna úprava sa bude riadiť právnym poriadkom ČR.


Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, žijeme v rakúsku máme tu 2 deti narodené. Brali sme sa na obecnom úrade a chcem sa dať rozviesť. Manžel nechce platiť na deti a hádame sa stále. Kde mám podať papiere a čo vypísať? Rozvod budem celý platiť ja? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
nakoľko s maloletými deťmi dlhodobo žijete v Rakúsku, je vhodnejšie rozvod riešiť priamo v Rakúsku, nakoľko rakúske súdy môžu zároveň rozhodnúť aj o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Naše, slovenské, súdy by totiž nemali právomoc rozhodovať o maloletých deťoch, ak je ich bydlisko v Rakúsku.

Rozvod sa bude preto riadiť rakúskym právnym poriadkom. Odporúčame Vám kontaktovať advokáta v Rakúsku alebo požiadať o právnu pomoc konzulárny úrad SR.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa poinformovať, ako postupovať u rozvodu, manželstva, ktoré bolo uzavreté na území českej republiky, avšak sobášny list je potvrdený na slovensku, na matrike v Bratislave. Spoločnú adresu máme len prechodnú, a to na území českej republiky, doklady máme slovenské, a dresu trvalého pobytu na slovensku je u oboch rozdielna. Máme spolu dvoj ročného syna, problém je, že neviem kde podať žiadosť o rozvod, či je to možné na území českej republiky, kde momentálne spolu všetci traja žijeme v jednej domácnosti, alebo musím podať žiadosť na slovensku. Za vašu odpoveď vopred ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 20.01.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade, ak žijete v Čechách a žijete tam aspoň 1 rok pred podaním návrhu (ak ste obaja Slováci), potom ho môžete podať aj v Čechách. Nakoľko ste však Slováci, môžete návrh na rozvod podať aj na Slovensku. Rozhodnutie je na Vás, oba súdy môžu rozvod prejednať.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Vzali sme sa na Slovensku, Obaja sme obcania slovenskej republiky ale ja s troma detmi tri roky žijem v českej republike. Sme spolu cca 8 rokov z toho 5 jako manželia. ja som s dětmi 3 roky v Čechách a poslednych 7 mesiacov tu bol aj manžel. 7 mesiacov tu s nami aj žil ale prišla som na to že ho odtialto z roboty vyhodili a ma aj x-tu milenku tak som ho vyhodila a nechcem s ním mat nič spoločné. moja otázka - musim sa ist rozviest na slovensko alebo mozem požiadat o rozvod aj tu v ČR?

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 17.11.2015)

Dobrý deň, ak žijete v Cechách, tak ako píšete, potom môžete podať návrh na rozvod aj v Čechách.


Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Byvam uz 6 rokov v Anglicku, lebo s manzelom sa nedalo vydrzat, po neustalom fyzickom a psychickom tyrani som odisla zit k synovi do Rotherhamu, potom som si nasla pracu a byt som dostala s kanclu. Manzel ostal byvat s dcerou v sluzobnom byte v Kapusanoch pri Presove, kde sme spolu zili. Pre sustavne manzelove pitie a robenie cirkusov odisla od neho aj dcera. Pravidelne sme mu posielali peniaze, ale vsetko prepil, neplatil najom a z bytu ho vystahovali, synovia mu zohnali podnajom aj tam si vodil bezdomovcov a pil a robil bordel. Je psychicky chory liecil sa na depresie, ale odmietol sa liecit, svoje tkz.bole si lieci alkoholom a potom je velmi agresivny. Rozhodla som sa. ze to uz tak dalej nejde a chcem sa s nim rozviest. Ako mam postupovat, aby som nemusela ist na Slovensko, lebo uz ani nemam kde. Dakujem za pochopenie a tesim sa na skoru odpoved. Gabriela

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobry den, rozvod sa da riesit vo Vasom pripade aj na Slovensku. Ak chcete, aby sud prebehol bez Vas je vhodne si zvolit advokata, ktory to vsetko za Vas vybavi a aj Vas zastupi na rozvode, ak by to bolo potrebne. Ak chcete, pomozeme Vam s tym. Mozeme pripadne kontaktovat aj Vasho manzela. V pripade, ak by suhlasil s rozvodom, prebehlo by to v podstate bezproblemovo.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku