Máte
otázku?

Rozvod v zahraničí


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rozvod, Zahraničie

Otázka: Rozvod v zahraničí

Dobrý deň. Uzavrela som manželstvo s Talianom v Taliansku a teraz sa chcem rozviesť. Máme malú, desaťmesačnú dcéru. Chcela by som sa informovať, ako to je pri rozvode s pridelením opatery nad dcérou.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

Dobrý deň,

 

pri každom rozvode s cudzincom je ako prvé potrebné posúdiť, súdy ktorého členského štátu budú mať právomoc rozhodovať vo veci. Podľa práva tohto štátu sa bude totiž následne riadiť aj celé rozvodové konanie. Z toho dôvodu Vám priblížime na základe akých kritérií sa určuje právomoc súdov členských štátov, ale aj kritériá podľa ktorých rozhodujú slovenské súdy o zverení maloletých detí do osobnej starostlivosti rodičov na čas po rozvode.

 

Právomoc súdov členských štátov pre rozvod manželstva

 

Právomoc súdov členských štátov je upravená nariadením Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000.

 

Podľa článku 3 nariadenia Brusel II

1. Vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu

a) na ktorého území:

— majú manželia obvyklý pobyt, alebo

— manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

— má odporca obvyklý pobyt, alebo

— v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

— má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

 má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“;

b) ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia alebo v prípade Veľkej Británie a Írska, ak tam majú obaja manželia „domicil“.

 

Podľa vyššie uvedených kritérií viete určiť vzhľadom na skutkové okolnosti Vášho prípadu, ktorý štát bude mať právomoc rozhodovať o rozvode Vášho manželstva. Najdôležitejšou skutočnosťou majúcou vplyv na určenie právomoci má obvyklý pobyt oboch manželov. V prípade, že obaja žijete v Taliansku a chceli by ste návrh na rozvod podať čo najskôr, budete tak musieť spraviť v Taliansku v súlade s talianskymi právnymi predpismi.

 

Nie je možné však v tomto smere nechať bez povšimnutia aj Vaše maloleté dieťa. Súdy v otázkach rozhodovania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností majú určenú osobitne právomoc konať vo veci. Tú určuje čl. 8 nariadenia.

 

Podľa článku 8 nariadenia Brusel II

Súdy členského štátu majú právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností k dieťaťu, ktoré má obvyklý pobyt v tomto členskom štáte v čase začatia konania.

 

Niekedy sa totiž môže stať, že vzhľadom na skutkové okolnosti jednotlivých prípadov budú mať právomoc rozhodovať o rozvode manželstva založené súdy jedného členského štátu a právomoc rozhodovať o úprave výkonu rodičovských práv a povinností súdy iného členského štátu.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné vždy vopred posúdiť, či je daná právomoc slovenských súdov, aby sa nestalo, že po podaní návrhu na rozvod manželstva súd vyhlási, že nemá právomoc konať. Tým je totiž možné stratiť aj niekoľko mesiacov času, kým sa právomoc súdov členských štátov EÚ ustáli.

 

Rozhodovanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností

 

Súd musí zo zákona pri rozhodovaní o výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom zisťovať tzv. skutočný stav veci a prihliadnuť najmä na najlepší záujem maloletého dieťaťa. Pri zisťovaní skutočného stavu veci môže súd vykonať aj také dôkazy, ktoré účastníci konania sami nenavrhli.

 

Pri zisťovaní najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa súd vychádza najmä z článku 5 Zákona o rodine, kde sú demonštratívne uvedené skutočnosti, na ktoré má súd prihliadnuť pri zisťovaní najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa.

 

Ďalšie kritériá rozhodovania má súd upravené v ustanovení § 24 ods. 4 Zákona o rodine

 

Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.

 

Súd po zistení skutočného stavu veci rozhodne v súlade s najlepším záujmom maloletého dieťaťa. Všeobecne sa má za to, že pri tak malých deťoch ako je Vaša dcéra dieťa potrebuje najmä matku, a to nielen z dôvodu, že je kojené. Samozrejme nie je možné opomenúť ani potrebu otca a najmä v ďalších rokoch potrebu mužského vzoru pre maloleté dieťa. Ak však nie sú prítomné vo Vašom prípade faktory, ktoré by mohli ovplyvniť Vaše schopnosti vykonávať osobnú starostlivosť o Vašu dcéru, máme za to, že by súd mal podľa slovenského práva rozhodnúť o tom, že sa dieťa zverí do Vašej osobnej starostlivosti.

 

Zhrnutie

 

Ako je uvedené vyššie, vo Vašom prípade bude prvoradé určiť, súdy ktorého členského štátu majú právomoc vo veci konať. Ak totiž podáte návrh na nesprávne súdy (napríklad krátko po presťahovaní na Slovensko podáte návrh na slovenské súdy), súd konanie zastaví z dôvodu, že nemá právomoc vo veci konať. Po ustálení právomoci a podaní návrhu na príslušné súdy budú vo veci konať konať podľa práva členského štátu, ktorého súdy budú rozhodovať o veci.

Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či je potrebné mať zdokladovaný rozvod, ktorý prebehol už pred rokom v Anglicku, aj na Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 17.10.2023)

Dobrý deň, potrebné to nevyhnutne nie je. Pokiaľ by ste však chceli uzatvoriť na Slovensku nové manželstvo, potom by bolo potrebné, aby ste slovenským orgánom preukázali, že už v manželstve nie ste, za predpokladu, že slovenské orgány vás evidujú ako vydatú osobu. To z toho dôvodu, že na Slovensku platí monogamia, dvojmanželstvo je trestným činom. Uvedené viete zabezpečiť tak, že by ste podali návrh na uznanie rozhodnutia o rozvode, ktoré bolo vydané anglickým súdom. Na predmetné uznávacie konanie je na SK príslušný Krajský súd v Bratislave. 


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, žijem v Taliansku, môj manžel je z Poľska a v Poľsku sme aj zaregistrovaní na úrade. Máme siedemročnú dcéru a momentálne žijeme v Taliansku. Dcéra chodí tu do školy, ale plánujem podať žiadosť o rozvod. Ako mám postupovať? Budem musieť ja hradit náklady spojené s rozvodom? Musím podať žiadosť o rozvod v Poľsku?

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 08.07.2023)

Dobrý deň,

ak žijete naďalej v Taliansku, tak na konanie o rozvod budú mať právomoc talianske súdy, nakoľko právomoc sa vždy odvíja od miesta obvyklého pobytu manželov. To znamená, že nezáleží na tom, v akej krajine ste uzavreli manželstvo. Rovnako aj pokiaľ ide o starostlivosť o maloletú na čas po rozvode, o tomto bude mať právomoc rozhodnúť súd tej krajiny, kde má maloletá obvyklý pobyt, čo je toho času Taliansko, podľa toho čo uvádzate.

Pokiaľ ide o poplatky spojené s konaním o rozvod, nakoľko ako sme uviedli, že v tejto veci bude príslušný taliansky súd, poplatky sa budú spravovať talianskym zákonodarstvom.  My talianske právo nepoznáme, preto Vám ani nevieme povedať, ako či ich budete znášať vy alebo váš manžel alebo obaja a pod. Bolo by preto potrebné, aby ste sa už s konkrétnymi otázkami ohľadom konania o rozvod manželstva obrátili na advokáta v Taliansku. 

Ak by ste chceli rozvod na Slovensku, museli by ste tu žiť aspoň 6 mesiacov pred podaním návrhu na rozvod. Ak by bol manžel Slovák, tak takáto podmienka by nemusela byť splnená.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, prosím o odbornú radu. Som vydatá za občana Nemecka a momentálne s ním žijeme v Nemecku, konkrétne v jednom byte. Manželstvo sme uzavreli na Slovensku. Chcem podať návrh na rozvod. Je možné, aby som ho podala v Nemecku? Môže ma miestny súd rozviesť? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 05.10.2022)

Dobrý deň, v prípade cezhraničných manželstiev sa aplikuje NARIADENIE RADY (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 tzv. Brusel IIbis, ktoré v čl. 3 ods. 1 určuje, že súdy ktorého štátu majú právomoc konať o rozvode, rozluke a a anulovaní manželstva. Ako prvé kritérium je uvedený ten štát Európskej únie, na území ktorého majú manželia obvyklý pobyt. Možno teda povedať, že vo vašom prípade vzhľadom na to, čo uvádzate, je takýmto štátom Nemecko a nemecký súd vás môže rozviesť. To, ktorý konkrétny nemecký súd je na konanie príslušný sa teda bude určovať podľa nemeckého práva, ak sa rozhodnete podať návrh na rozvod manželstva v Nemecku. 

 


Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, s manželom sme obaja Slováci, žijúci v ČR, avšak máme trvalé pobyty stále na Slovensku. Manželstvo sme uzatvárali tiež na Slovensku. Máme 19-mesačného syna, ktorý má rovnako trvalý pobyt na Slovensku. V ČR má iba manžel prechodný pobyt. Chceli by sme vedieť, ako máme postupovať, keď sme sa obaja rozhodli pre rozvod s ktorým obaja súhlasíme a dohodli sme sa aj na starostlivosti o syna, ako aj na výške výživného. Musíme podať žiadosť o rozvod na Slovensku, alebo to môžu vyriešiť aj české úrady? Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 28.09.2020)

Dobrý deň,
nakoľko ste občania SR, môžete podať návrh na rozvod aj v SR, ale slovenský súd by nemohol konať o úprave práv a povinností k dieťaťu, nakoľko tam sa určuje právomoc podľa obvyklého pobytu, teda podľa toho, kde dieťa obvykle býva. Nezáleží na tom, kde má trvalý pobyt. Takže jednoduchšie pre Vás bude skôr podať návrh v ČR. Podľa nariadenie Brusel II takýto návrh môžete podať aj v ČR, ak tam máte obvyklý pobyt.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň. S manželom sa chceme rozviesť. Už štyri roky nežijeme spolu v spoločnej domácnosti. Naše manželstvo je bezdetné. Obaja žijeme v Českej republike. Je možné podať žiadosť o rozvod aj v ČR? Trvalý pobyt máme na Slovensku.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
ak obaja žijete dlhodobo v Českej republike a máte tam tzv. obvyklý pobyt z pohľadu nariadenia EÚ č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, tak môžete návrh na rozvod manželstva podať aj v ČR.

Procesný postup a hmotnoprávna úprava sa bude riadiť právnym poriadkom ČR.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, žijeme v Rakúsku a máme tu dve narodené deti. Zobrali sme sa na obecnom úrade a teraz sa chcem dať rozviesť. Manžel odmieta platiť na deti a neustále sa hádame. Kde mám podať dokumenty a čo mám vypísať? Budem musieť celý rozvod platiť ja? Ďakujem.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 07.08.2020)

Dobrý deň,
nakoľko s maloletými deťmi dlhodobo žijete v Rakúsku, je vhodnejšie rozvod riešiť priamo v Rakúsku, nakoľko rakúske súdy môžu zároveň rozhodnúť aj o úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Naše, slovenské, súdy by totiž nemali právomoc rozhodovať o maloletých deťoch, ak je ich bydlisko v Rakúsku.

Rozvod sa bude preto riadiť rakúskym právnym poriadkom. Odporúčame Vám kontaktovať advokáta v Rakúsku alebo požiadať o právnu pomoc konzulárny úrad SR.


Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať, ako postupovať pri rozvode manželstva, ktoré bolo uzavreté na území Českej republiky, avšak sobášny list je potvrdený na Slovensku, konkrétne na matrike v Bratislave. Máme len prechodnú spoločnú adresu na území Českej republiky, naše doklady sú slovenské a adresa trvalého pobytu na Slovensku je u nás oboch rozdielna. Spolu máme dvojročného syna. Problém je v tom, že neviem, kde podať žiadosť o rozvod - či je to možné na území Českej republiky, kde momentálne všetci traja žijeme v jednej domácnosti, alebo musím podať žiadosť na Slovensku. Za vašu odpoveď vopred ďakujem. S pozdravom.

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 20.01.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade, ak žijete v Čechách a žijete tam aspoň 1 rok pred podaním návrhu (ak ste obaja Slováci), potom ho môžete podať aj v Čechách. Nakoľko ste však Slováci, môžete návrh na rozvod podať aj na Slovensku. Rozhodnutie je na Vás, oba súdy môžu rozvod prejednať.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Vzali sme sa na Slovensku. Obaja sme občania Slovenskej republiky, avšak ja s tromi deťmi už tri roky žijem v Českej republike. Sme spolu približne 8 rokov, z toho 5 rokov ako manželia. So deťmi som v Čechách tri roky a posledných 7 mesiacov tu bol aj môj manžel. Siedem mesiacov tu s nami žil, ale prišla som na to, že ho z práce vyhodili a má aj ďalšiu milenku. Preto som ho vyhodila a nechcem s ním mať nič spoločné. Mám otázku: Musím si ísť dať rozvod na Slovensko alebo môžem požiadať o rozvod aj tu v ČR?

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 17.11.2015)

Dobrý deň, ak žijete v Cechách, tak ako píšete, potom môžete podať návrh na rozvod aj v Čechách.


Podotázka: Rozvod v zahraničí (Rozvod)

Už šesť rokov žijem v Anglicku, pretože moje manželstvo sa stalo náročným kvôli neustálemu fyzickému a psychickému týraniu. Nakoniec som odišla žiť k synovi do Rotherhamu, kde som si našla prácu a získala ubytovanie od svojho zamestnávateľa. Môj manžel ostal v služobnom byte v Kapušanoch pri Prešove, kde sme spolu žili. Ani naša dcéra ho nevydržala a odišla od neho kvôli jeho neustálemu opíjaniu a vytváraniu problémov. Pravidelne sme mu posielali peniaze, no všetky si prepijal. Nenplácal nájom a nakoniec ho z bytu vyhodili. Naši synovia mu našli podnájom, no aj tam privádzal bezdomovcov, pil a robil neporiadok. Trpí psychickými problémami a liečil sa na depresie, avšak odmietol pokračovať v liečbe. Svojich bolestí sa pokúša zbaviť alkoholom, čo ho činí veľmi agresívnym. Rozhodla som sa, že toto nemôže pokračovať a chcem sa rozviesť. Potrebujem poradiť, ako postupovať, aby som nemusela cestovať na Slovensko, keďže tam už nemám kde bývať. Ďakujem za pochopenie a teším sa na skorú odpoveď. Gabriela

Odpoveď: Rozvod v zahraničí

(odpoveď odoslaná: 31.07.2015)

Dobry den, rozvod sa da riesit vo Vasom pripade aj na Slovensku. Ak chcete, aby sud prebehol bez Vas je vhodne si zvolit advokata, ktory to vsetko za Vas vybavi a aj Vas zastupi na rozvode, ak by to bolo potrebne. Ak chcete, pomozeme Vam s tym. Mozeme pripadne kontaktovat aj Vasho manzela. V pripade, ak by suhlasil s rozvodom, prebehlo by to v podstate bezproblemovo.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rozvod v zahraničí" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava