Máte
otázku?

Trestné právo


Trestnému právu sa venuje JUDr. Gál a JUDr. Ficek. Toto právo patrí medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje, čo je trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti a aj beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Po prevzatí zastupovania, trestný advokát - obhajca klientom v trestnom konaní poskytuje kvalifikovanú obhajobu v trestnom konaní. Obvineného zastupuje v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako i vo vykonávacom konaní. Splnomocnenie na zastupovanie obvineného je možné udeliť i rodinnými príslušníkmi. Viac informácii na stránke: Účasť advokáta (obhajcu) v trestnom konaní.

Právnu úpravu trestného práva je možné nájsť najmä v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon a zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

Výber z trestných činov (praktické prípady):
Podvod,
Sprenevera,
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,

Služby trestného advokáta v v oblasti trestného práva predstavujú:

poradenstvo a zastupovanie obvineného a obžalovaného advokátom v trestnom konaní,

poradenstvo a zastupovanie v oblasti žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení,

právna pomoc, poradenstvo a zastupovanie pri vypracovaní a podaní trestného oznámenia, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie,

právne poradenstvo a zastupovanie pre poškodeného v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní),

JUDr. Milan Ficek, advokát
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.