Trestné právo


Trestné právo patrí medzi odvetvia verejného práva, ktoré chráni významné spoločenské vzťahy pred protiprávnym konaním tým, že určuje, čo je trestný čin, stanovuje podmienky trestnej zodpovednosti a aj beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu.

Po prevzatí zastupovania, trestný advokát - obhajca klientom v trestnom konaní poskytuje kvalifikovanú obhajobu v trestnom konaní. Obvineného zastupuje v prípravnom konaní (t.j. v predsúdnom konaní), v súdnom konaní ako i vo vykonávacom konaní. Splnomocnenie na zastupovanie obvineného je možné udeliť i rodinnými príslušníkmi. Viac informácii na stránke: Účasť advokáta (obhajcu) v trestnom konaní.
Právnu úpravu trestného práva je možné nájsť najmä v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon a zákone č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

Výber z trestných činov (praktické prípady):
Podvod,
Sprenevera,
Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku,

Služby trestného advokáta v online právnej poradnie v oblasti trestného práva predstavujú:

poradenstvo pre obvineného a obžalovaného skúseným advokátom v trestnom konaní,

poradenstvo v oblasti žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení,

právna pomoc a poradenstvo s vypracovaním a podaním trestného oznámenia, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie,

právne poradenstvo pre poškodeného v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní),

právne poradenstvo v oblasti o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi,
Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.