Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Trenčiansky
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Prosím Vás vo výpovedi pracovnej zmluvy je potrebné uviesť tento paragraf, či iný? § 67 zákona c. 311/2001 Z. z. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Dobrý deň,

neuvádzate, či ste zamestnanec, alebo zamestnávateľ. Ak ste zamestnanec, výpoveď môžete podať na základe ustanovenia § 67 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

Zamestnávateľ zase môže dať zamestnancovi výpoveď na základe týchto dôvodov:

§ 63

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

1. zrušuje alebo

2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu,

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Zákon pri výpovedi, ktorú dá zamestnávateľ zamestnancovi ustanovuje: 

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Zákon na platnosť výpovede nevyžaduje, aby bolo vo výpovedi uvedené konkrétne číslo paragrafu. 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú (Pracovné právo)

Dobrý deň,
potrebujem poradiť, 1. 6. 2019 mi vznikol pracovný pomer a 30. 11. 2019 mi skončil prac.pomer na dobu určitú. Žiadnu novú zmluvu som nepodpisovala, ale zamestnávateľ mi vraj automaticky predĺžil zmluvu na dobu neurčitú. 18. 12. 2019 som dala výpoveď zatiaľ len ústne a bolo mi povedané, že mi treba zotrvať v práci po dobu 1 - 2 mesiacov, ktorá plynie z výpovednej lehoty. Som matkou a zamestnávateľ mi doposiaľ nevyplatil žiadny daňový bonus na dieťa, čiže dlží mi za 6 odpracovaných mesiacov. Chcem sa s pýtať, či kvôli tomuto dôvodu nemôžem hneď ukončiť pracovný pomer bez výpovednej lehoty ako som spomínala na začiatku.
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.12.2019)

Dobrý deň,

v prípade, ak zamestnanec pracuje s vedomím zamestnávateľa aj po skončenie pracovného pomeru na dobu určitú, tak sa tento zo zákona transformuje na prac. pomer na dobu neurčitú. Ak ste dali výpoveď ústne, tak nie je platná. Výpovedná doba Vám neplynie, takže ak chcete skončiť prac. pomer platne výpoveďou, musíte ju doručiť písomne. Pokiaľ ide o druhú časť otázky, ohľadne nevyplatenia daňového bonusu, tak treba skúmať, či sa nevyplatenie daňového bonusu považuje za dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru. Podľa § 69 ods.1 písm. b) Zákonníka práce: Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Nakoľko daňový bonus zákon nevymenúva v tomto ustanovení, podľa môjho právneho názoru, nie je možné skončiť pracovný pomer okamžite, len z dôvodu nevyplatenia daňového bonusu. Muselo by sa jednať o mzdu, prípadne iné, tam uvedené, peňažné plnenia, prípadne ich časti, ktoré neboli vyplatené.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako funguje možnosť uplatnenia si zvyšnej dovolenky vo výpovednej lehote? Hoci mám určené dva mesiace môžem odpracovať aj len mesiac a pol a na zvyšné dni využiť dovolenku?

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2019)

Dobrý deň,

keďže zo zákona čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ (teda rozhoduje o tom, či dovolenku umožní čerpať alebo nie), závisí to od dohody so zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ nebude mať problém s tým, že si dovolenku, na ktorú Vám vznikol nárok vyčerpáte, potom tak môžete urobiť. Bez jeho súhlasu si však nemôžete dovolenku vyčerpať a môže sa stať, že bude trvať na tom, aby ste riadne odpracovali celú výpovednú dobu a dovolenku Vám pri skončení pracovného pomeru preplatí.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím o odpoveď. Som zamestnanec, doba neurčitá, od 31. 01. 2019, skúšobná doba tri mesiace, prijatá ako školiteľ. Zamestnávateľ mi dal výpoveď v skúšobnej dobe k 31. 03. 2019 z dôvodu, že klient (objednávateľ) zrušil školenia: "Podľa Pracovnej zmluvy uzatvorenej dna 31. 1. 2019 medzi Vami ako zamestnancom a našou spoločnosťou ako zamestnávateľom bola dohodnutá skúšobná doba v trvaní 3 mesiacov. Z vyššie uvedeného a z dôvodu zrušenia školení na strane zákazníka (odberateľa), o ktorých ste boli písomne informovaná v pondelok 18. 3. 2019, nadväzujúceho zániku pozície „Lektor/Školiteľ“, na ktorú ste boli, na základe Pracovnej zmluvy z 31. 1. 2019 prijatá, sa naša spoločnosť rozhodla konať v súlade s ustanovením § 72 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ukončiť Vás pracovný pomer v skúšobnej dobe. Skončenie PP v skúšobnej dobe Vám bude doručené písomne prostredníctvom Slovenskej pošty v nasledujúcich dňoch". Prosím, mohli by ste sa mi vyadriť, či postupoval správne. Ďakujem.

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň,
v zmysle sut. § 72 Zákonníka práce zamestnanec ako aj zamestnávateľ môžu skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s uvedením alebo aj bez uvedenia dôvodu.
Zamestnávateľ nie je povinný Vám oznámiť dôvod  skončenia  prac. pomeru. 
Pokiaľ tak zamestnávateľ urobil, konal voči Vám maximálne slušne a dôvod skončenia prac. pomeru Vám uviedol.  

Konal tak určite aj z dôvodu, že v budúcnosti sa môže na Vás obrátiť a nechce konať tak, aby tieto pracovné vzťahy aj keď sa Váš prac.pomer skončí, v budúcnosti Vás firma môže osloviť.

Odpoveď : Áno,  zamestnávateľ koná v súlade so ZP.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú (Pracovné právo)

Dobrý večer. Ak chcem dať okamžitú výpoveď zo zamestnania kde mám pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, ako by som mala postupovať? Ďakujem veľmi pekne za Vašu odpoveď, ktorú od Vás budem očakávať. Pekný večer.

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.01.2019)

Dobrý deň, okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je možné iba v zákonom stanovených prípadoch. Podla § 69 Zákonníka práce: 

"Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak

a) podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu,

b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,

c) je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie."

Je však možné dohodnúť sa so zamestnávateľom, že už nechcete pre neho pracovať a skončiť pracovný pomer dohodou. V dohode si stanovíte presný dátum skončenia pracovného pomeru, bez výpovednej doby.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na dobu neurčitú od 8. Novembra. Skúšobná doba bola 1 mesiac, týždenný rozvrh 19 hod, t.j. 4 hod denne. Ako mám podať výpoveď? Môže byt lehota 15 dní od podania ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ chcete podať výpoveď, môžete tak urobiť bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je minimálne 1 mesiac. Výpovedná doba tak nemôže byť 15 dní. Ak chcete skončiť pracovný pomer v takejto lehote, môžete sa pokúsiť so zamestnávateľom dohodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú (Pracovné právo)

Dobrý deň. Pracovnú zmluvu mám na dobu neurčitú od 1. 7. 2018. Poprosila by som Vás o dve rady. V mojom zamestnaní sa vyskytli zmeny v pozícii zamestnávateľa. Predošlý zamestnávateľ mi hneď pri nástupe dal zmluvu na dobu neurčitú a mňa by zaujímalo, či je možné, aby to nový zamestnávateľ napadol. Teda, že som moju zmluvu dostala bez predošlej zmluvy-na dobu určitú. Keďže pracujem na dobu neurčitú krátko a plánovala by som dať výpoveď, v akom časovom horizonte ju mám podať? Výpoveď plánujem podať k 31. 8. 2019. Ďakujem Vám za odpoveď.

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň,

ak došlo napr. k prevodu podniku a Vy stále pracujete de facto v rovnakej firme, len sa previedla na iného majiteľa, prípadne premenovala, alebo spojila, nemá to vplyv na platnosť pracovnej zmluvy. Pracovný pomer tým nezaniká, pretože nový zamestnávateľ preberá s hmotným majetkom aj zamestnancov. Nie je mi celkom zrejmé, či chcete podať výpoveď 31.08.2019, v takom prípade by sa pracovný pomer skončil 31.10.2019, alebo či chcete, aby sa pracovný pomer skončil dňa 31.08.2019 (v takom prípade by v prípade, ak máte dvojmesačnú výpovednú dobu, mala byť výpoveď doručená najneskôr 30.06.2019.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebujú poradiť jak mám napsat výpoveď v práci když mám smlouvu na neurčito a delám tam 4 roky a mám novou práci vybavenou a potrebujú automaticky skončiť čo by sem mela zadať do výpovedi muzete mi poradiť dekuju Vám.

Odpoveď: Výpoveď pracovnej zmluvy na dobu neurčitú

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.11.2018)

Dobrý deň,

pokiaľ máte dohodnutý nový pracovný pomer a potrebujete čím skôr nastúpiť, pre Vás, ako zamestnanca je z tohto hľadiska výhodnejšie pokúsiť sa skončiť pracovný pomer podľa § 60 ZP, teda dohodou, pretože dohodou môžete skončiť pracovný pomer k určitému dňu a nemusíte čakať na uplynutie výpovednej doby. Ak by ste pracovný pomer skončili výpoveďou, pracovný pomer by skončil až uplynutím výpovednej doby, počas ktorej by ste museli ešte stále chodiť riadne do práce. Ak sa so zamestnávateľom nedohodnete na skončení pracovného pomeru podľa § 60, budete musieť podať výpoveď a pokúsiť sa dohodnúť sa s novým zamestnávateľom na posunutí nástupu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku