Máte
otázku?

Advokát v trestnom konaníZačal policajt (prípadne prokurátor) v zmysle § 199 Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z.z.) trestné stíhanie alebo v zmysle § 206 (ods. 1, ods. 2) Trestného poriadku bolo voči Vám vznesené obvinenie?
Proti uzneseniu o vznesení obvinenia máte právo podľa § 187 Trestného poriadku v lehote 3 dní od oznámenia uznesenia podať sťažnosť. Právna úprava sťažnosti proti uzneseniu sa nachádza v ustanoveniach § 185 až 195 Trestného poriadku. Trestný poriadok presne ustanovuje náležitosti, ktoré sťažnosť musí obsahovať.
Osobami oprávnenými podať sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ak neustanovuje zákon niečo iné, v zmysle § 186 Trestného poriadku, : osoba, ktorej sa uznesenie priamo týka alebo ktorá na uznesenie dala návrh, na ktorý ju zákon oprávňuje; proti uzneseniu súdu môže podať sťažnosť aj prokurátor, a to aj v prospech obvineného. V prospech mladistvého obvineného môžu podať sťažnosť, a to aj proti jeho vôli, zákonný zástupca, obhajca, štátny orgán starostlivosti o mládež; lehota na podanie opravného prostriedku im plynie samostatne.

Trestné konanie je konanie podľa zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. Trestné stíhanie je úsek trestného konania od začatia trestného stíhania až do právoplatnosti rozsudku, prípadne iného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní (policajta, prokurátora) alebo súdu vo veci samej. Prípravným konaním sa rozumie úsek od začatia trestného stíhania do podania obžaloby, návrhu na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu (ďalej len „dohoda o vine a treste“) alebo právoplatnosti rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní vo veci samej.

Účasť advokáta v trestnom je v niektorých prípadoch povinná (tzv. povinná obhajoba v zmysle § 37- §38 Trestného poriadku a v iných prípadoch si obvinený môže zvoliť svojho advokáta (tzv. zvolený advokát v zmysle § 39 Trestného poriadku).

Advokát v trestnom konaní je pre svojho klienta najmä poradcom, zástupcom ako i zárukou uplatňovania všetkých jeho práv v zmysle právnych predpisov, ktoré mu patria a aby sa nestal obeťou nespravodlivého procesu.
Obhajca je povinný poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, na obhajovanie jeho záujmov účelne využívať prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä starať sa o to, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.
Obhajca je oprávnený už v prípravnom konaní robiť v mene obvineného návrhy, podávať v jeho mene žiadosti a opravné prostriedky, nazerať do spisov a zúčastniť sa podľa ustanovení tohto zákona v konaní pred súdom úkonov, ktorých má právo zúčastniť sa obvinený, a vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní úkonov podľa § 213 ods. 2 až 4 Trestného poriadku.
Ak je obvinený pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, môže obhajca oprávnenia podľa odseku 2 vykonávať aj proti vôli obvineného.
Ak nebolo splnomocnenie obhajcu pri jeho zvolení alebo ustanovení vymedzené inak, zaniká pri skončení trestného stíhania. Aj keď splnomocnenie takto zaniklo, je obhajca oprávnený podať za obžalovaného ešte žiadosť o milosť a o odklad výkonu trestu.
Obhajca má právo vo všetkých štádiách trestného konania vyžiadať si vopred kópiu alebo rovnopis zápisnice o každom úkone trestného konania. Orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné mu vyhovieť; odmietnuť môžu len vtedy, ak to nie je z technických dôvodov možné; po odpadnutí technických prekážok sú povinné žiadosti obhajcu vyhovieť. Náklady spojené s vyhotovením kópie alebo rovnopisu je obhajca povinný štátu uhradiť.
Obhajca je oprávnený na náklady obhajoby zaobstarávať a predkladať dôkazy.
Ak si obvinený zvolil viacerých obhajcov v tej istej veci, povinnosti a práva podľa tohto zákona patria každému z nich. Pri úkonoch podľa tohto zákona stačí prítomnosť len jedného z nich, ak zákon neustanovuje inak.
Ak má obvinený viacerých obhajcov, doručí sa písomnosť tomu z nich, koho si určili na doručovanie písomností. Ak nebol určený žiaden z obhajcov, doručí sa písomnosť tomu, ktorý bol zvolený za obhajcu ako prvý. Ak bolo naraz zvolených viac obhajcov, doručí sa písomnosť tomu, ktorého určí obvinený.

JUDr. Milan Ficek,
advokát a obhajca


Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.