Mám právo na polovicu majetku?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košický
Odpovedá: Advokát Bratislava
Odpovedané dňa: 1. 7. 2016

Otázka: Mám právo na polovicu majetku?

Som ženaty 20 rokov, manželka dostala cely majetok darovacou listinou od babky. Vtedy sme už boli manželia. Pri rozvode mam narok na polovičku majetku? Rozvod z jej strany. Ďakujem za odpoveď.Fero

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Dobrý deň,

podľa § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Ak teda získala Vaša manželka majetok počas manželstva darom, potom tento majetok nepatrí do Vášho spoločného vlastníctva (BSM). Jedine, ak by darca výslovne prejavili vôľu darovať majetok obom spoločne. Potom by tento majetok síce nebol v BSM, ale bol by vo Vašom podielovom spoluvlastníctve.

Vychádzam však z toho, že majetok zrejme darovala výlučne Vašej manželke, a teda nepatrí do BSM. Pri vyporiadaní BSM sa však uplatňujú isté pravidlá: 

§ 150 OZ  "Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Mám právo na polovicu majetku? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s manželom sme spolu postavili dom na pozemku, ktorý si kúpil sám ešte pred sobášom. Teraz sa chce manžel so mnou rozviesť. Dom je ale napísaný iba na neho. Mám aj napriek tomu právo na polovicu z hodnoty domu? Manžel stále argumentuje tým, že som v čase stavania domu bola na materskej dovolenke, a teda nemala som v podstate žiaden príjem. Ešte pred uzatvorením manželstva som bola vlastníkom bytu. Ten som po čase predala a teraz chcem peniaze použiť na zakúpenie nového bytu a dofinancovať ho hypotékou. Ak si kúpim byt ešte počas trvania manželstva, bude mať manžel nárok na časť bytu aj napriek tomu, že viem preukázať pôvod peňazí použitých na kúpu? S podpísaním BSM nesúhlasil. Rada by som sa ale čo najskôr osamostatnila, keďže daná situácia ma zlý dopad na deti. Čo mi poradíte? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.09.2019)

Dobrý deň. Vychádzajúc z opisu situácie môžem skonštatovať, že pozemok, na ktorom máte dom patrí výlučne Vášmu manželovi. O tom niet pochýb. Čo sa ale týka domu, tu je situácia komplikovanejšia. Ak ste dom postavili počas manželstva, mal by patriť do BSM bez ohľadu na to, ako je evidovaný na katastri a bez ohľadu na to, že ste boli v danom čase na materskej. Rozhodujúce je, že dom bol postavený počas manželstva, zo spoločných prostriedkov.

Financie získané predajom bytu, ktorý Vám patril ešte pred manželstvom, nepatria do BSM a sú to Vaše výlučné prostriedky. Ak by ste za tieto peniaze kúpili iný byt, hoci počas manželstva, nepatril by do BSM, lebo by len išlo o transformáciu Vášho výlučného majetku. Problém by bolo to, že ešte počas manželstva by ste kúpu iného bytu chceli dofinancovať aj hypotékou, v takom prípade by už byt, ktorý takto získate, patril do BSM a Vy by ste sa mohli v rámci vyporiadania BSM domáhať jedine vnosu do BSM, ktorý ste vykonali z výlučných prostriedkov.

Ak Váš manžel nechce pre daný prípad podpísať notársku zápisnicu o zúžení BSM, tak pre Vás ide o značnú komplikáciu. Bez nej alebo bez právoplatného zániku BSM by boli akékoľvek investície počas manželstva rizikové. Ideálne by bolo rýchle rozvodové konanie a následne vyriešenie BSM.

Pokiaľ ide o riešenie súčasnej situácie, ktorá má negatívny dopad na deti, z pohľadu ochrany Vášho majetku by bolo vhodné nájsť byt, ktorý by ste vedeli zafinancovať výlučne z Vašich vlastných prostriedkov, ktoré nepatria do BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Mám právo na polovicu majetku? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, poradiť s tým dom kupoval vtedy ešte priateľ a zároveň aj splátkovo od obecného úradu záhradu čiže je ten dom a záhrada v jeho vlastníctve, potom sme sa vzali a chcem sa opýtať akú dohodu alebo tlačivo, či kam treba ísť a čo všetko urobiť, aby som sa stala spoluvlastníkom domu aj záhrady, keďže do toho som investovala aj ja. Za skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň, ak dom s pozemkom nadobudol terajší manžel pred uzatvorením manželstva, je v jeho výlučnom vlastníctve.

Z otázky vyplýva, že kúpna cena resp. časť kúpnej ceny bola už splácaná počas trvania manželstva, teda z prostriedkov patriacich do BSM. Potom v prípade rozvodu (teoreticky) máte nárok na vrátenie pomernej časti Vašich vkladov v čase trvania BSM, keďže ste v podstate investovali do cudzej nehnuteľnosti.

Za terajšieho stavu môžete sa s manželom dohodnúť na spísaní darovacej zmluvy, s tým, že Vy ako manželka sa stanete podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti v dohodnutom podiele.

Je treba kontaktovať advokáta, ktorý Vám spíše darovaciu zmluvu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Mám právo na polovicu majetku? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať s mojim priateľom sa budeme teraz o mesiac brat, on ma postavený dom, ktorý nadobudol sám po manželstve by som mu chcela pomôcť s jeho dorobenim, a teda investovať tam svoje peniaze ale nič nie je na mňa ako by to to bolo potom v prípade rozvodu alebo keby sa manželovi niečo stalo mám nárok na tu časť peňazí alebo domu, ktoré tam investujem Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.08.2019)

Dobrý deň prajem,

v tomto prípade je na dohode medzi Vami a ním, či by ste sa stali napr. podielovou spoluvlastníčkou. V takom prípade by ste v budúcnosti (ak by vznikla taká potreba) mohli žiadať zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo. Môžete medzi sebou napr. uzavrieť zmluvu o investovaní prostriedkov, kde si vymedzíte rôzne životné situácie a možnosti týkajúce sa Vašej investície a prípadného vysporiadania majetku, v prípade rozchodu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Mám právo na polovicu majetku? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som ženatý a chcem predať časť záhrady, ktorá je v mojom výlučnom vlastníctve. Pýtam sa, má právo požadovať manželka časť peňazí? Chcem dcére pomôcť kúpiť garzónku. Niečo má a niečo by som jej dal predajom toho pozemku. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ záhrada patrí do Vášho výlučného majetku (na liste vlastníctva ste evidovaný len Vy v podiele 1/1), potom môžete s touto záhradou nakladať podľa Vašej vôle. Nie je pritom rozhodujúce, že ste ženatý. Ak záhradu, resp. jej časť predáte, peniaze získané predajom budú naďalej Vašim výlučným vlastníctvom, nakoľko pôjde len o transformáciu Vášho výlučného majetku. Na takto získané peniaze teda nebude mať Vaša manželka nárok.

Ak sa rozhodnete z takto získaných peňazí pomôcť dcére s bývaním, v zásade Vám v tom nič nebráni.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Mám právo na polovicu majetku? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Je možné, že ak manželia žijú oddelené viac ako jeden rok a jeden z manželov počas tej doby neprispieval finančne do domácnosti, že stráca nárok na polovicu majetku, konkrétne bytu, aj keď ho nadobudli, teda kupovali spoločne? Počul som, že existuje také niečo. Za včasnú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.03.2018)

 

Dobrý večer, 

nevieme odkiaľ máte  takúto informáciu, ale nezakladá sa na pravde.

Pokiaľ nie ste rozvedený, len nežijete spoločne, môžete sa dohodnúť na zúžení BSM, resp. na správe spoločného majetku. Takéto dohody vyžadujú formu notárskej zápisnice v zmysle ust. § 143a/ Občianskeho zákonníka. Ako manželia sa môžete voči inej osobe na túto dohodu odvolať len vtedy, ak jej je táto dohoda známa.

Odporúčame kontaktovať advokáta hlavne z dôvodu, aby druhý z manželov nerobil dispozície s majetkom v BSM, resp. tento nezaťažoval dlhmi, o ktorých Vy nemusíte vedieť. 

Prípadne môžete uviesť ako reakciu na našu odpoveď novú podotázku, kde uvediete podrobnejšie informácie a potrebu riešenia konkrétneho právneho problému. 

Ďakujeme.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Mám právo na polovicu majetku? (Spoluvlastníctvo)

Pred tromi rokmi sme začali s mojím partnerom stavať rodinný dom. Nie sme manželia. Teraz, keď sa dom kolauduje sa môj priateľ rozhodol, že všetko je iba jeho a ja mám odísť, lebo on má inú a ja nemám nárok na nič. Na liste vlastníctva sme obaja a v pozemku je o jednu desatinu väčší vlastník. Zastavil vodu, zobral mi kľúče od garáže, všetky papiere a listiny od domu zobral k sebe... Som zúfalá. Nemám peniaze na právnikov . Všetko šlo do domu... Naozaj nemám na nič nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 12.12.2016)

Dobrý deň,

z Vami opísaného skutkového stavu vyplýva, že ste vlastníčkou jednej polovice domu a máte aj spoluvlastnícky podiel na pozemku (o jednu desatinu menší od podielu Vášho manžela). Obaja ste teda spoluvlastníkmi vo vzťahu k domu aj pozemku.

Vo vzťahu k domu máte rovnaké práva ako Váš bývalý partner. Ak sa nedohodnete na spoločnom bývaní a ani napr. na odkúpení Vášho podielu, môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V tomto konaní by súd mohol vec rozdeliť, ak by to nebolo možné, mohol by ju prikázať do výlučného vlastníctva jedného z Vás s povinnosťou vyplatiť druhého spoluvlastníka resp. by súd mohol nariadiť predaj veci a rozdeliť výťažok z predaja medzi Vás podľa výšky Vašich spoluvlastníckych podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Mám právo na polovicu majetku? (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem za odpoveď.pokiaľ spravne chapem- tak dom zdedila bez vody ,kurenia a elektriny.To je jej a všetko čo sa potom investavalo je naše spoločne?.Ďakujem za odpoveď.S pozdravom Fero

Odpoveď: Mám právo na polovicu majetku?

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 11.07.2016)

Dobrý deň,

v podstate to chápete správne. Podotýkam, že vlastníctvo domu sa investíciami nemení z jej výlučného na Vaše spoločné. Dom je stále vo výlučnom vlastníctve Vašej manželky. Ak ste napríklad do domu počas manželstva investovali sumu povedzme 30.000 € (zo spoločného majetku), potom máte nárok na 15.000 € (pretože investícia bola zo spoločného majetku Vás oboch, a teda polovica patrí manželke). Musíte však preukázať aká suma sa investovala do domu počas manželstva. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk