Máte
otázku?

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Čo je podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody?

Kedy súd rozhodne o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody?

Môžem ovplyvniť podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody?

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody:

         

Podľa § 66 TZ:

(1) Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a

a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,

            (pozn. autora: ak už súd uložil páchateľovi prečinu nepodmienečný trest odňatia slobody, môže súd za splnenia ďalších podmienok po výkone polovice tohto trestu podmienečne prepustiť  odsúdeného na slobodu)

b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody.

(2) Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva.

 

Podľa § 68 TZ:

(1) Pri podmienečnom prepustení súd určí skúšobnú dobu na jeden rok až sedem rokov; skúšobná doba sa začína podmienečným prepustením odsúdeného. Zároveň môže nariadiť probačný dohľad nad odsúdeným vo výmere do troch rokov a ustanoví mu primerané obmedzenia alebo povinnosti uvedené v § 51 ods. 3 a 4.

            (pozn. autora: súd ukladá skúšobnú dobu v dĺžke jeden až sedem rokov a ustanovuje primerané povinnosti alebo obmedzenia obligatórne, pričom fakultatívne môže nariadiť probačný dohľad až na tri toky)

(2) Ak podmienečne prepustený viedol v skúšobnej dobe riadny život a plnil uložené obmedzenia a povinnosti, súd vysloví, že sa osvedčil; inak rozhodne, a to prípadne už v priebehu skúšobnej doby, že zvyšok trestu vykoná.

(3) Ak súd vyslovil, že sa podmienečne prepustený osvedčil, má sa za to, že trest bol vykonaný dňom, keď bol podmienečne prepustený.

(4) Rovnako sa má za to, že trest bol vykonaný dňom, keď došlo k podmienečnému prepusteniu, ak súd bez viny odsúdeného do roka od uplynutia skúšobnej doby nerozhodol, že odsúdený zvyšok trestu vykoná. Súd môže tak rozhodnúť do dvoch rokov, ak sa proti obvinenému vedie trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin spáchaný v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia.

 

(5) Opätovné podmienečné prepustenie z výkonu toho istého trestu nie je možné. 

Páchateľ trestného činu (odsúdený) môže svoje podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody ovplyvniť. Dôležité je najmä jeho správanie sa vo výkone trestu. Okrem toho, že by nemal mať pokarhania alebo tresty vo výkone, mal by mať pochvaly, prípadne odmeny pri svojom výkone trestu.

Trápi vás "Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
ako dlho sa čaká na pp od podania.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 03.09.2022)

Dobrý deň,
je to individuálne. Máme prípady, kedy bol termín nariadený aj do 3-4 týždňov, ale rovnako máme prípady, kde sme museli na termín čakať aj 4 mesiace, pričom sme medzitým poslali dve urgencie na súd. Závisí od toho, na ktorom súde to budete mať a ako je sudca pracovne vyťažený.


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
ja by som mala otázku. Môj druh je vo výkone trestu odňatia slobody, ale mal podmienku, ktorú mu premenili a dostal tak jeden rok a chcel by podať na polovicu, aby bol prepustený na podmienečný trest. Neviem, či by mal možnosť, resp. kedy by mohol požiadať o prepustenie, keď má jeden rok a už 4 mesiace je tam.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 07.02.2022)

Dobrý deň,
to po akom dlhom čase od nástupu do výkonu môže odsúdený žiadať o prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody závisí od závažnosti trestného činu, za ktorý bol odsúdený. Podľa § 66 Trestného zákona platí, že: "Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a

a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,

b)ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,

c) ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody; súd zároveň nariadi kontrolu technickými prostriedkami."

Vzhľadom na uvedené, závisí teda od toho, či bol Váš druh odsúdený za prečin alebo zločin, resp. ak za zločin, či už bol niekedy v minulosti vo výkone trestu odňatia slobody. Vzhľadom na Vami vymedzenú dĺžku uloženého trestu však predpokladám, že bol odsúdený za prečin a preto v takomto prípade, môže podať žiadosť o prepustenie najskôr po výkone polovice uloženého trestu odňatia slobody. Súčasne sa však vyžaduje, aby odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie, nakoľko jedine v takomto prípade možno od neho dôvodne očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Toto je taktiež podmienka, ktorú súd skúma pri prejednaní žiadosti odsúdeného o podmienečné prepustenie.  Preto Váš druh môže požiadať o podmienečné prepustenie najskôr tesne pred uplynutím polovice výkonu trestu a to s prihliadnutím na zdĺhavejší postup prípravy na verejné zasadnutie, na ktorom sa bude o jeho žiadosti rozhodovať. 


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, druh je vo výkone trestu. Dostal 6 mesiacov. Môže požiadať o podmienečné prepustenie po mesiaci, aby po tých 3mesiacoch prišiel domov? 

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 24.10.2021)

Dobrý deň, nakoľko píšete, že Váš druh bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov nepodmienečne, predpokladám, že sa dopustil spáchania prečinu. Prečinom sa rozumie trestný čin spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný trestný čin, za ktorý Trestný zákon (TZ) ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. 

V takomto prípade TZ v ust. § 68 ods. 1 hovorí, že súd môže prepustiť osobu odsúdenú za prečin potom, ako vykonala polovicu uloženého nepodmienečného trestu. Súčasne sa však vyžaduje, aby odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie dôsledkom čoho možno od neho dôvodne očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.  

Vzhľadom na uvedené Váš druh môže požiadať o podmienečné prepustenie ešte tesne pred uplynutím polovice výkonu trestu a to s prihliadnutím na zdĺhavejší postup prípravy verejného zasadnutia, na ktorom súd bude o predmetnej žiadosti rozhodovať. Avšak pokiaľ by požiadal už po jednom mesiaci od začatia výkonu, predpokladám, že jeho žiadosť o podmienečné prepustenie by bola zamietnutá z dôvodu, že ešte neuplynula zákonom požadovaná doba. 


Trápi vás "Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, či môj otec, ktorý bol odsúdený za zločin týrania blízkej a zverenej osoby môže požiadať o prepustenie po polovici výkonu trestu.

Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.08.2021)

Dobrý deň,
každý odsúdený má právo požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, ak splní zákonné podmienky.


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
Manžel je vo výkone trestu odňatia slobody. Dostal za zločin opilstva 3 roky nepodmienečne. Po roku trestu ho odsúdili aj za prečin nebezpečného vyhrážania, ktorý bol spáchaný skôr a dostal súhrnný trest 4 roky. Moja otázka znie. Či aj napriek tomu ho môžu pustiť po polovici vykonania trestu.
Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň,
po polovici trestu ho môžu pustiť v tom prípade, ak pred spáchaním trestného činu nebol vo výkone trestu odňatia slobody. 


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň,
mám otázku, kedy prichádza do úvahy podmienečne prepustenie, pri odsúdení podľa § 172ods. 2 Trestného zákona / 7 rokov/. Sú aj nejaké mimoriadne dôvody?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.04.2021)

Dobrý deň,
prvoradá je časť vykonaného trestu. Nakoľko sa jedná o zločin, musí vykonať najmenej 1/2 trestu (ak doteraz nebol odsúdený) alebo 2/3 trestu (ak v minulosti bol odsúdený). Zákon neumožňuje žiadne mimoriadne úpravy týchto lehôt.

 

Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a
a)
ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,
b)
ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,
c)
ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody; súd zároveň nariadi kontrolu technickými prostriedkami.

Trápi vás "Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, osoba, ktorá je odsúdená za zločin na 3 roky, ale nie je trestaná prvýkrát, je pri nej možnosť podania žiadosti podmienečného prepustenia z výkonu? Je šanca, že sa v prípade veľmi dobrého správania dostane na slobodu skôr, ako po uplynutí celého trestu? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.11.2020)

Dobrý deň,

 

aj za daných okolností je šanca na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Treba však naplniť nasledovné podmienky. Odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život a vykonal 2/3 uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody.


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, manžel je vo výkone trestu za marenie, dostal 4 mesiace nepodmienečne, je vôbec šanca, že keď si napíše po dvoch mesiacoch žiadosť o prepustenie, že by mu to schválili? ĎAKUJEM.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 09.09.2020)

Dobrý deň,
bežnou praxou je podanie návrhu na podmienečné prepustenie približne 1-2 týždne pred uplynutím polovice trestu. Následne má súd 60 dní na rozhodnutie vo veci.

Z našej praxe Vám môžeme uviesť, že túto lehotu vo väčšine prípadov súdy dodržia a snažia sa rozhodnúť v lehote 60 dní. Niekedy sa dokonca rozhodne aj do 20-30 dní od podania návrhu.

Ak to Váš manžel vníma spôsobom, že hoci i o deň skoršie prepustenie bude pozitívne, odporúčame návrh podať. Nikdy neviete vopred, či súd nenariadi verejné zasadnutie skôr.


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, druh je vo výkone trestu za prečin, za ktorý bol odsúdený na 19 mesiacov. Chcem sa informovať kedy treba písať žiadosť o podmienečné prepustenie na polovicu. Nakoľko som tehotná a vychovávam ešte maloletú dcéru nemôžem si dovoliť zaplatiť advokáta. Môže si to druh napísať sám schvália mu to? Či aké sú tam podmienky za Vašu odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 26.04.2020)

Dobrý deň,
citujeme z ust. § 66 Trestného zákona :
"(1) Súd môže odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život, a
a) ak ide o osobu odsúdenú za prečin po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,
b) ak ide o osobu odsúdenú za zločin po výkone dvoch tretín uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody,
c) ak ide o osobu odsúdenú za zločin, ktorá nebola pred spáchaním trestného činu vo výkone trestu odňatia slobody po výkone polovice uloženého nepodmienečného trestu odňatia slobody alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného nepodmienečného trestu odňatia slobody; súd zároveň nariadi kontrolu technickými prostriedkami.
(2) Pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení súd prihliadne aj na povahu spáchaného trestného činu a na to, v akom ústave na výkon trestu odsúdený trest vykonáva."


Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že  súd môže podmenečne prepustiť odsúdeného po výkone polovice uloženéného trestu odňatia slobody.
Podľa § 415 Trestného poriadku o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody rozhoduje súd na návrh prokurátora, riaditeľa ústavu na výkon väzby alebo riaditeľa ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmového združenia občanov alebo na návrh odsúdeného na verejnom zasadnutí. O návrhu rozhoduje súd do 60 dní od doručenia návrhu.

 

Z hľadiska právneho, najlepšie by bolo, keby návrh podal riaditeľ ústavu, kde priateľ vykonáva TOS, lebo oni najlepšie vedia posúdiť preukázanie polepšenia, prípadne priamo Váš priateľ a to prvý deň po uplynutí jednej polovice výkonu trestu odňatia slobody.


Trápi vás "Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, syn dostal 12 rokov viem, že musí odsedieť 3/4 ma nádej, keď si podá o podmienečné prepustenie, že mu súd vyhovie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 24.09.2018)

Dobrý deň, o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody je potrebné vedieť, že nie je na neho právny nárok. Tzn. že nestačí splniť podmienku uplynutia 3/4 trestu. Súd totiž o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody odsúdeného podľa Trestného zákona "môže" rozhodnúť. Vychádzajúc z ustanovenia § 66 Trestného zákona súdy rozhodujú o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a svojím správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život. Na posilnenie šancí Vášho syna, že ho podmienečne prepustia je nutné, aby si riadne plnil svoje úlohy a povinnosti vo výkone trestu odňatia slobody a svojím správaním preukázal, že v budúcnosti povedie riadny život. Tým si do budúcna zvýši šancu na pozitívne rozhodnutie o jeho žiadosti o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody.


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím Vás môžete mi prosím odpovedať. Priateľ dnes nastúpil do väzenia na 18 mesiacov, ale nakoľko on bol živiteľ rodiny, pretože ja som na materskej dovolenke a máme chorú dcérku (s rázštepom chrbtice) a budeme mať druhé, má priateľ možnosť žiadať o prepustenie hneď po nástupe alebo ako to je? Ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň. Vaša otázka zrejme smeruje k uplatneniu inštitútu podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Pre uplatnenie tohto inštitútu je pritom jednou z podmienok výkon určitej časti trestu, napr. pri prečinoch je to jedna polovica uloženého nepodmienečného trestu (t.j. v prípade Vášho priateľa 9 mesiacov), pri zločinoch, sú to dve tretiny a pod.

Vychádzajúc z výmery uloženého trestu sa domnievam, že Váš priateľ sa dopustil prečinu, čo by znamenalo, že o podmienečné prepustenie môže žiadať po uplynutí 9 mesiacov výkonu trestu odňatia slobody. Ak by podal návrh na podmienečné prepustenie predčasne, takýto návrh by bol zamietnutý. 


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať. Bol som odsúdený na 5 r. nepodmienečne. Obzvlášť závažný trestný čin. Prosím, kedy si môžem požiadať o podmienečné prepustenie. Vpred ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 08.06.2018)

Dobrý deň. Domnievam sa, že obzvlášť závažným trestným činom máte na mysli obzvlášť závažný zločin. Pri tomto type trestného činu zákon pre podmienečné prepustenie určuje z časového hľadiska hmotnoprávnu podmienku výkonu troch štvrtín uloženého trestu. Inak povedané, až po výkone troch štvrtín nepodmienečného trestu odňatia slobody môžete byť odsúdená osoba podmienečne prepustená.

Uvedené vyplýva z ustanovenia § 67 ods. 1 Trestného zákona, ktorý určuje, že: "Osoba odsúdená za obzvlášť závažný zločin alebo osoba odsúdená na trest odňatia slobody podľa § 47 ods. 2 okrem osoby odsúdenej na doživotie môže byť podmienečne prepustená až po výkone troch štvrtín uloženého trestu odňatia slobody."

Vzhľadom na výšku sadzby trestu odňatia slobody pre úplnosť dodávam, že za obzvlášť závažný zločin sa považuje taký zločin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov. V zadanej otázke však uvádzate, že Vám bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody na 5 rokov. Pre každý prípad si Vám preto dovoľujem uviesť aj to, že ak by išlo o zločin (nie o obzvlášť závažný zločin), potom by bolo možné odsúdenú osobu podmienečne prepustiť po výkone dvoch tretín nepodmienečného trestu. Pri prečinoch to je zase iba polovica výkonu nepodmienečného trestu.


Trápi vás "Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň! Bol som odsúdený na trest 24 mesiacov nepodmienečne za prečin (zatiaľ neprávoplatne), ale 20 mesiacov trestu som vykonal vo väzbe. Momentálne čakám na rozhodnutie krajského súdu. Chcem sa spýtať, že v prípade ak mi bude potvrdený trest 24 mesiacov, tak, či môžem požiadať o PP ešte za slobody. Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 01.05.2018)

Dobrý deň, 

ďakujeme za otázku, ku ktorej predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa ust. § 45 Trestného zákona platí :

"Započítanie väzby a trestu

(1)Ak sa viedlo proti páchateľovi trestné stíhanie vo väzbe a dôjde v tomto konaní k jeho odsúdeniu, započíta sa mu doba strávená vo väzbe do uloženého trestu, prípadne do úhrnného trestu alebo súhrnného trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako sa postupuje, ak súd upustí od uloženia súhrnného trestu alebo ďalšieho trestu.

 

(2) Ak bol páchateľ súdom alebo iným orgánom potrestaný a došlo k jeho odsúdeniu pre ten istý skutok, započíta sa mu vykonaný trest do uloženého trestu, ak je vzhľadom na druh uloženého trestu započítanie možné. Rovnako postupuje súd, ak páchateľovi uložil úhrnný trest alebo súhrnný trest.

(3) Ak nie je započítanie väzby alebo trestu podľa odsekov 1 a 2 možné, prihliadne súd na túto skutočnosť pri určovaní druhu trestu, prípadne výmery trestu."

 

2./ Pre prípad, že by došlo k právoplatnému odsúdeniu podľa ust. § 65 Trestného zákona platí, že  "súd môže odsúdenému za prečin premeniť zvyšok trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia, ak vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného prečinu, osobu a pomery páchateľa postačuje uloženie tohto trestu,

b)páchateľ dal písomný sľub, že sa v určenom čase bude zdržiavať v obydlí na určenej adrese a pri výkone kontroly poskytne potrebnú súčinnosť,

c)sú splnené podmienky výkonu kontroly technickými prostriedkami, a súčasne /vo Vašom prípade/  odsúdený vykonal jednu tretinu uloženého alebo rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky zmierneného trestu odňatia slobody,

alebo zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje dva roky, alebo zvyšok nevykonaného trestu odňatia slobody nepresahuje dva roky.

3./ O podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody nemôžete žiadať, lebo nie ste vo výkone trestu odňatia slobody.

4./ V prípade potreby kontaktujte advokáta


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať. Priateľ je vo väzení a dostal 16 mesiacov a vraveli, že na polovicu si môže podať o PP čo je na tom pravdy? A chcela by som sa aj spýtať, ako dlho to trvá, a či o to môže požiadať aj rodinný príslušník namiesto neho alebo tak. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 19.08.2017)

Dobrý deň, o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody je možné požiadať pri prečinoch po uplynutí polovice trestu. Pri zločinoch je možné požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody po uplynutí dvoch tretín trestu. Iba z dĺžky trestu odňatia slobody nie je možné určiť, či bol Váš partner odsúdený za prečin alebo zločin. Z toho dôvodu nie je možné potvrdiť, že práve on môže požiadať o prepustenie po polovici trestu. Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody môže navrhnúť prokurátor, riaditeľ ústavu na výkon trestu odňatia slobody, v ktorom sa trest vykonáva, záujmové združenie občanov alebo odsúdený. Iné osoby nemôžu priamo požiadať o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody. Môžete však podať napr. podnet prokurátorovi. 


Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den, chcem sa spytat, ze ak si sestra podávala žiadosť o PP po 2/3 trestu este v maji, do kolko dni jej moze byt prideleny termin pojednavania. Dakujem velmi pekne.

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o rozhodovanie o návrhu na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, Trestný poriadok v § 415 ods. 3 ustanovuje, že o takomto návrhu rozhodne súd najneskôr do 60 dní od jeho doručenia. Táto lehota je určená predovšetkým preto, aby inštitút podmienečného prepustenia nestratil svoj význam najmä pri kratších trestoch odňatia slobody.


Trápi vás "Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?

Podotázka: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody (Trestné právo)

Dobry den chcel by som sa spytat ci bude nejaka zmena v trestnom zakone o tom co sa uz dlho hovori. Zmena podmienecneho prepustenia pri zlocinoch z 2/3 na 1/2 a pri obzvlast zavaznych zlocinoch z 3/4 na 2/3. co je na tom pravdy? Za odpoved vopred dakujem

Odpoveď: Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody

(odpoveď odoslaná: 12.09.2015)

Dobrý deň, áno, plánuje sa zmena podmienečného prepustenia. Na zmenu čakáme aj my. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku