Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pred desiatimi rokmi sme rekonštruovali dom našich starých rodičov, v ktorom žila naša teta. Celá rekonštrukcia nás a tetu stála približne rovnako veľa. Neskôr sme ten už zrekonštruovaný dom zdokonalený s tetou na polovicu. Teraz však tvrdí, že chce predať dom za minimálne 50 000 €, pričom všetky peniaze by mali patriť jej, pretože utvrdzuje, že investovala viac, než sme my. To však nie je pravda. Dali sme dom ohodnotiť a jeho všeobecná hodnota (vrátane príslušného pozemku) je 68 400 €. Ponúkli sme jej preto odkúpenie jej polovicu za 35 000 €, ale ona trvá na predaji celého domu. My by sme však chceli dom zachovať. Musíme súhlasiť s jej požadovanou sumou? Ak s nami nebude ochotná jednať, môžeme si odniesť materiál (okná, konštrukciu krovu atď.), na ktorý máme doklady, že sme ho do domu zakúpili?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pokiaľ ste dom zdedili spolu s tetou, je predmetný dom vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, a ako sám píšete, veľkosť Vášho spoluvlastníckeho podielu (a rovnako tak spoluvlastníckeho podielu Vašej tety) je ½.

Na Vašu situáciu sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Podielové spoluvlastníctvo
§ 137

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V žiadnom prípade nemusíte súhlasiť s cenou, ktorú od Vás požaduje Vaša teta. Pokiaľ sa s ňou rozumne nedohodnete, že dom odkúpite za polovicu jeho skutočnej ceny, môžete sa domáhať na súde žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa vyššie uvedených ustanovení. Pokiaľ  viete preukázať všetky skutočnosti, čo ste napísali v otázke (ste podieloví spoluvlastníci, obaja ste nehnuteľnosť zhodnotili, pričom cena, ktorú Vás stálo prerábanie bola približne rovnaká, máte záujem nehnuteľnosť odkúpiť) súd by Vám mohol prikázať nehnuteľnosť za primeranú náhradu (cca polovica hodnoty domu). Pri rozhodovaní o vyporiadaní súd najskôr skúma, či je dom deliteľný. Pokiaľ sa zistí, že nie je, potom zisťuje, či niektorý zo spoluvlastníkov dom chce do svojho vlastníctva. Pokiaľ Vy dom chcete a teda nie, potom ho súd prisúdi Vám s tým, že Vás zaviaže na zaplatenie polovice hodnoty domu. Pred tým, ako sa pustíte do akého koľvek súdneho konaniia je potrebné, aby ste tete zaslali písomnú výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhli jej primeranú náhradu za jej podiel (vychádzajúc zo znaleckého posudku)

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, spolu s bratom sme od rodičov dostali byt ako dar, pričom každému z nás patrí polovica. Chcel by som bratovi predať svoju polovicu bytu, ktorú som dostal darovanú. Existujú nejaké špecifické podmienky predaja darovanej nehnuteľnosti?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.05.2024)

Dobrý deň,
vo veci uvádzame, že podmienky, ktoré by nebolo možné splniť nie sú žiadne. Je len vecou dohody vás s bratom, aby ste sa dohodli na kúpnej cene a nechali spísať advokátovi dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorý advokát súčasne zabezpečí aj vklad nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

V otázke uvádzate, že ste nehnuteľnosť nadobudli darom od Vašich rodičov. Uvádzame, že ak od darovania uplynulo viac ako 5 rokov, potom Váš príjem z predaja spoluvlastníckeho podielu je oslobodený od dane z príjmov a daňové priznanie ani nemusíte podávať.

Ak od darovania bytu uplynulo menej ako 5 rokov, potom príjem z predaja spoluvlastníckeho podielu bude predmetom dane z príjmov a daňové priznanie k dani z príjmov musíte podať. Daň z príjmov sa platí len z rozdielu medzi príjmom z predaja spoluvlastníckeho podielu a výdavkami.

Pokiaľ ide o výdavky, tu je podstané to, ako dlho boli rodičia ako darcovia vlastníkmi nehnuteľnosti v čase darovania. Ak by to bolo viac ako 5 rokov, potom výdavkom pri podaní daňového priznania vo vašom prípade by bola hodnota nehnuteľnosti v čase darovania Vám na základe znaleckého posudku. Ak znalecký posudok nemáte, potom súdny znalec vie tento vyhotoviť aj k času darovania nehnuteľnosti Vám. V tejto veci Vám v konečnom dôsledku vie pomôcť aj advokát, keďže do výdavkov môžete zahrnúť aj odmenu advokáta za spísanie dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, správny poplatok za návrh na vklad a pod.

Uvádzame  záverom, že po zavkladovaní podielu na nahnuteľnosti v prospech brata musíte podať ešte čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podla zákona o miestnych daniach.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, ide o nehnuteľnosť, ktorú vlastnil môj nevlastný otec. Po jeho smrti zdedila polovicu nehnuteľnosti jeho biologický syn a moja matka. Syn býva v domácnosti už 2 roky, dlhuje matke veľkú sumu peňazí, nestará sa o nič a jeho životný štýl je nevhodný. Nakoniec sa dohodli na tom, že syn prepíše svoj podiel na matku. V tomto prípade by sme chceli zabezpečiť prevod vlastníctva cez zmluvu tak, aby nebol spochybniteľný tým, že ide o takmer 200-ročný zchátralý dom. Z tohto dôvodu by sme do zmluvy chceli zahrnúť symbolickú sumu 5 000 eur, pretože nehnuteľnosť je v zlom stave, a uviesť, že suma za nehnuteľnosť bola vyplatená v hotovosti pri podpise zmluvy, hoci reálna platba neprebehne. Chceli by sme to len ošetriť v zmluve. Rada by som sa spýtala, či je toto možné, alebo či by mohol nastať nejaký problém alebo či je možné, že by takáto zmluva mohla byť napadnutá. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.05.2024)

Dobrý deň, neuvádzate v ptázke kedy bolo skončené dedičské konanie, len skutočnosť, že syn vášho otca tam nebýva dva roky.

Pokiaľ ide o samotnú kúpnu, kde bude kúpna cena dohodnutá na sumu 5000 €, odporúčame nechať vyhotoviť znalecký posudok a to z dôvodu, že nehnuteľnosť bola predmetom dedenia a následne bude predaná vašej mame, ako aj s ohľadom na ustanovenia zákona o dani z prímov.

Pokiaľ ide o to, že kúpna cena nebude predávajúcemu vyplatená, vami navrhované riešenie nie je riešením.Uvádzame, že ak by ste to riešili tak ako uvádzate v otázke, teda kúpna cena by vyplatená nebola, predávajúci  by bol oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s ust. § 517 Občianskeho zákonníka :

"Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení."

Usudzujeme, že kúpnu cenu chcete nastaviť na nižšiu sumu a to z dôvodu už vykonaných investícií zo strany vašej matky, prípadne aj z dôvodu, že na syn vášho otca na nehnuteľnosť nijako neprispieval pokiaľ ide o povinné platby /napr. daň z nehnuteľností, odber vody a alektriny, keď v nehnuteľnosť užíval a pod./ a tieto poplatky a náklady v celosti uhradila vaša mama. Preto je riešením toto uviesť v kúpnej zmluve, že kúpna cena sa započítava v určitom resp. celom rozsahu na uvedené dlhy syna Vášho otca, ktoré dlhy je potrebné v kúpnej zmluve uviesť.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie kúpnej zmluvy.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, po úmrtí nášho otca a mamy sme, my tri sestry, zdedili rodičovský dom so záhradou - to sa stalo v roku 2021, kedy sme sa stali zákonnými dedičkami. Odvtedy sa snažíme dom predať. Ja a jedna z mojích sestier sa dokážeme dohodnúť na všetkom, avšak naša tretia sestra bráni predaju domu tým, že neadekvátne zvyšuje cenu a odmieta sa dohodnúť s potenciálnymi záujemcami, ktorých je samozrejme málо. Potrebujeme radu: existuje nejaký spôsob, ako by sme mohli ovplyvniť zmenu postoja našej sestry, ktorá vlastní jednu tretinu, k predaju domu? My dve držíme dve tretiny a teda väčšinový podiel. Môžeme napríklad bez jej súhlasu predať svoje podiely? Takto by nový vlastník získal väčšinovú časť domu (dve tretiny) a mohol by v ňom bývať? Alebo existujú iné možnosti, ako by sa táto situácia mohla vyriešiť? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, V.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.04.2024)

Dobrý deň, našu odpoveď začneme od konca vašej otázky.

Teoreticky by ste mohli svoje podiely spolu so sestrou predať tretej - cudzej osobe, ale len za podmienky, že by ste najprv ponúkli svoj podiely na predaj vašej sestre v zmysle ust. § 140 Občianskeho zákonníka, keďže ona má zákonné predkupné právo k vašim podielom na nehnuteľnosti. Uvedené sa týka samozrejme aj vašej sestry.

Pokiaľ ide o predaj nehnuteľnosti ako celku, v otázke uvádzate, že sestra chce za svoj podiel inú - vyššiu sumu, ako vy dve spolu so sestrou. Právne nie je vylúčené, aby vaša sestra predal svoj podiel na nehnuteľnosti záujemcovi za inú sumu ako vy dve spolu so sestrou. Je to vec dohody a formulovania kúpnej zmluvy.

Ak by k dohode medzi vami napriek vyššie uvedenému nedošlo, potom riešením je podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Občianskeho zákonníka. Súdne konanie vša môže trvať aj niekoľko rokov a je však spojené so súdnym poplatkom a prípadnými trovami právneho zastupovania, vrátane nákladov na znalecké dokazovanie.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta a riešenie sa nájde.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebujeme radu, ako sa posunúť vo vyriešení problému s vysporiadaním pozemku. Chceli by sme začať stavať, ale bez vyriešených pozemkov nemôžeme získať stavebné povolenie. Ide konkrétne o časť pozemku, která slúži ako vstup na náš pozemok. Najväčším problémom je, že tento pozemok patrí zosnulej osobe, ktorá žila v Amerike. Podozrievame, že má potomkov, ale tí pravdepodobne ani netušia o existencii tohto pozemku, keďže tiež žijú v Amerike. Na môj meno je prepísaných 13/16 pozemku, ale zostávajúce 3/16 sú stále na meno zosnulej. Mohli by ste nám prosím poradiť, na koho sa obrátiť alebo aké kroky podniknúť, aby sme mohli tento problém riešiť čo najrýchlejšie a mohli začať stavať? Vopred ďakujem za vašu pomoc.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 17.04.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve, vy neviete určiť, že presne časť pozemku v podiele 3/16 tvorí pozemok, ktorý predstavuje vstup na pozemok.

Riešenie vyporiadania pozemku v podielovom spoluvlastníctve existujú :

1./ Ak je vám známe meno osoby, ktorá je spoluvlastníkom pozemku v podiele 3/16, potom treba podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Návrh treba podať na súd, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, Pokiaľ ide o zákonných dedičov po poručiteľovi a vy neviete kde žijpú, notár má na to právne prostriedky a bude im ustanovený procesný opatrovník  zmysle ust. § 190 Civil. mimosporového poriadku :

"(1) Ak nie je známy ten, o kom sa možno dôvodne domnievať, že je poručiteľovým  dedičom, alebo ak nie je známy jeho pobyt, súd mu ustanoví procesného opatrovníka. O jeho dedičskom práve ho upovedomí verejnou vyhláškou. Vo verejnej vyhláške ho súd vyzve, aby sa prihlásil na súde alebo u procesného opatrovníka v lehote nie kratšej ako jeden mesiac od zverejnenia verejnej vyhlášky na úradnej tabuli súdu a poučí ho o následkoch, ak sa neprihlási včas.  

(2) Verejná vyhláška sa doručí ostatným účastníkom, procesnému opatrovníkovi a zverejní sa na úradnej tabuli súdu, webovej stránke príslušného súdu a webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky. Verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov."


Pokiaľ ide o dedičov poručiteľky ako spoluvlastníčky, pozemku, v tomto smere môže byť nápomocné Veľvyslanectvo SR v USA.

Následne by ste s dedičmi poručiteľky uzatvorili kúpnu zmluvu.

 

2./ Ďalšou možnosťou riešenia problému je konanie o potvrdení vydržania v zmysle ust. § 359a/ Civil. mimosporového poriadku, kde podstatné je to kto a akú dlhú dobu pozemok užíval v zmysle ust. § 134 Obč. zákonníka :

"Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť."

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.

 

 

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou týkajúcou sa výlučného užívania spoločnej nehnuteľnosti jedným zo spoluvlastníkov. Rodičia bývajú v rodinnom dome, ktorý je v spoluvlastníctve môjho otca a jeho sestry, pričom každý z nich vlastní polovicu (1/2). Tieto podiely nadobudli pred viac než 30 rokmi na základe dedičskej zmluvy, ktorá je zaznamenaná v liste vlastníctva ako RI po ich rodičoch. Tetka, otcova sestra, vlastní byt, kde momentálne býva, a doteraz nevyjadrovala záujem o užívanie spoločného rodinného domu. Chcel by som sa opýtať, či v prípade, že tetka podá na súd návrh na vysporiadanie podielového vlastníctva, existuje riziko, že súd pristúpi k nariadeniu predaja domu, v dôsledku čoho by moji rodičia prišli o bývanie, keďže nemajú dostatočné finančné prostriedky na vyplatenie tetkinho podielu. Ďakujem za Vašu odpoveď. S pozdravom, [Vaše meno]

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.04.2024)

Dobrý deň, v prípade podania na súd o vysporiadanie podielového vlastníctva podľa § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ), súd pri svojom rozhodnutí nie je viazaný podaným návrhom a môže na základe potreby a okolností prípadu rozhodnúť aj o predaji spoločnej nehnuteľnosti. Podľa uvedeného ustanovenia, ak spoluvlastníci neprídu k dohode o zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vyporiadaní, má súd na výber niekoľko možností, ako vyporiadanie vykonať. Ak je to možné, súd môže vec rozdeliť medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Ak nie je takéto rozdelenie možné, môže vec prikázať za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, pričom zohľadní účelné využitie veci. Ak ani toto nie je možné alebo ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd može nariadiť jej predaj a výťažok z predaja rozdeliť medzi spoluvlastníkov podľa ich podielov.

Tým pádom v prípade, ak vaši rodičia nebudú schopní vyplatiť sestrin podiel a nedôjde k dohode, súd môže rozhodnúť o predaji domu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa postupu pri kúpe pozemku. Som väčšinovým podielnikom pozemku o výmere 420/460 m2. Avšak jedna pani požaduje za 40 m2 trávnatého porastu v extraviláne, bez prípojok a mimo zastavané územie, sumu 70 eur za m2. Táto cena sa mi zdá prehnaná, vzhľadom na to, že som iné podiely kupoval za 30 eur za m2. Chcel by som sa opýtať, či je možné využiť moju pozíciu väčšinového spoluvlastníka na to, aby som dotyčnú osobu prinútil predávať za cenu určenú úradom alebo podľa odborného znaleckého posudku. Môžete mi poradiť, ako by som mal postupovať? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, S.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.03.2024)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a chete odkúpiť od druhého spoluvlastníka podiel, pričom on žiada sumu 70 € za 1 m2. Skutočnosť, že ste väčšinovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti nemá vplyv na zníženie ponúkanej ceny zo strany podielového spoluvlastníka, otázka výšky podielov nie je rozhodujúca. Cena je vecou dohody.

Uvádzame, že v prípade, že sa nedohodnote, môžete v zmysle ust. § 142 Občianskeho zákonníka podať návrh na súd o vyporiadanie podielovího spoluvlastníctva, kde súd cenu určí na základe znaleckého posudku súdneho znalca o trhovej cene nehnuteľnosti /citujeme/ :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Riešením a bez súdneho konania je zabezpečiť vlastný znalecký posudok od súdneho znalca, na ktorom by ste sa spoločne s podielovým spoluvlastníkom a na základe uvedeného znaleckého posudku uzatvorili dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorú by ste následne zavkladovali do katastra nehnuteľností.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, ráda by som sa informovala ohľadom pozemku. Moja babka vlastní 16/24 podielu na pozemku. Ostatní dvaja vlastníci majú každý podiel 1/4. Babka mi povedala, že ak si vybavím potrebné formality, pozemok mi daruje alebo prevedie na môjho mena. Chcela by som sa preto opýtať, či je nutné nájsť spomínané dve osoby a dohodnúť sa s nimi. Je potrebné, aby niečo podpísali, ak mi majú svoj podiel predať, alebo ako mám v tejto situácii postupovať? Ďakujem. S pozdravom, Z.

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa poradiť v súvislosti s ukončením podielového spoluvlastníctva a jeho vysporiadaním. Sme štyria súrodenci a všetci máme podiely v starom rodičovskom dome, kde momentálne býva najstaršia sestra. Ona by nás chcela vyplatiť za naše podiely, ale keďže nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, navrhuje, aby nám vyplatila zvyšnú čiastku tým spôsobom, že sa vzda svojho podielu na novom rodičovskom dome. Tento dom by potom zostali rozdeliť medzi nás troch. Rád by som získal radu, či je možné takéto majetkové vysporiadanie zahrnúť do jednej zmluvy, pričom by sa týkalo dvoch nehnuteľností. Zaujímalo by ma tiež, či môžeme návrh na vklad vlastníckych práv predložiť na jedinom tlačive, ktoré by sa vzťahovalo na obe nehnuteľnosti. Vopred ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.02.2024)

Dobrý deň, po preštudovaní vašej otázky uvádzame nasledovné :

Pokiaľ ide o vzdanie sa podielu vašej sestry z nového rodinného domu vašich rodičov, k tomuto uvádzame, že vaša sestra sa nemôže vzdať svojho podielu na predmetnom novom rodinnom dome a to z jednoduchého dôvodu, že vaši rodičia žijú a žiadne dedičstvo právne neexistuje. Predmet dedenia existuje až dňom úmrtia vlastníka nehnuteľnosti.

Riešenie veci je však reálne, avšak bude potrebný súhlas vašich rodičov ako vlastníkov nového rodinného domu. Postup je ten, že rodičia ostatným 3 súrodencom, teda okrem sestry ako podiel. spoluvlastníčky starého domu, darujú predmetný dom do ich podielového spoluvlastníctva, pričom netreba zabudnúť na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve ich doživotného bývania v predmetnom dome.

Súčasne sa uzatvorí dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva ohľadom starého rodinného domu, kde na sestru prevediete svoje podiely a ona sa stane výlučným vlastníkom starého domu.

Vyporiadanie starého domu, ako aj darovaciu zmluvu ohľadom nového domu môžete spísať aj v jednej zmluve, avšak je poterbné dávať veľký pozor na identifikáciu ako jej účastníkov, tak aj na predmet prevodu. Jednoduchšie by bolo spísať dve zmluvy, keďže v prípade spísania jednej zmluvy ušetríte len na poplatkoch na overenie podpisov. Rovnako návrh na vklad je postačujúci jeden.

Na spísanie zmlúv odporúčam v každom prípade kontaktovať advokáta, ktorý vec vyrieši spísaním zmlúv, ako aj podaním návrhu na vklad kataster elektronicky.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, pred pár rokmi sme spolu s dvoma súrodencami zdedili byt. Ja žijem v zahraničí, zatiaľ čo súrodenci sú doma. Súrodenci nechcú byt predať. Jeden z nich v ňom žil dva roky a po tom, čo sa odsťahoval tento rok, plánujú ho dať do prenájmu a ponechať si ho pre prípad, že by v budúcnosti nemali kam ísť. Počul som dokonca od jedného z nich, že byt by mohol slúžiť ako zabezpečenie pre jedno z jeho detí. Navrhoval som im, aby mi vyplatili moju tretinu, keďže som spoluvlastník žijúci v zahraničí a z bytu nemám žiadny prospech. V minulom roku mi bola ponúknutá výplata, ktorá bola 'výrazne pod cenou'. Tvrdili, že do bytu investovali, ešte kým ho vlastnila a žila v ňom naša matka. Pripomínali také veci ako darovanie čiastky na výmenu okien z drevených na plastové. Mám však pochybnosti, že naša matka by prijala takéto 'dary', keby vedela, že to bude považované za 'investíciu'. V skutočnosti ani nechápem, ako môžu moji súrodenci tieto príspevky považovať za investíciu, keďže pomáhali matke všetci. Nechcem sa s bratom a sestrou hádať, ale zároveň si nemôžem dovoliť predávať svoj podiel za cenu nižšiu o 30 % - 40 %. Vyzerá to tak, že plánujú využívať a zveľaďovať byt aj do budúcna, čo situáciu len skomplikuje. Za radu vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.02.2024)

Dobrý deň,
z ptázky vyplýva, že byt je v podeilovom spoluvlastníctve. Vy by ste v podstate aj súhlasili s predajom vášho podielu, avšak nie za cenu ponúknutú súrodencami. S ponúkanou cenou za váš podiel súhlasiť nemusíte, keďže ako sám uvádzate, táto je značne podhodnotená. Riešením by preto bolo, aby ste sa dohodli na súdnom znalcovi na ohodnotenie nehnuteľností, ktorých zoznam sa nachádza na stránke Ministerstva spravodlivosti SR, a na základe vyhotoveného znal. posudku by ste následne uzatvorili dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Dohoda samozrejme musí byť písomná a podlieha vkladovému konaniu v katastri nehnuteľností. Totomôžete napísať svojim súrodencom, čím by ste mohli predísť súdnemu konaniu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

V prípade, že by ste sa na tomto postupe nedohodli na vyššie uvedenom postupe, potom riešením je podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Občianskeho zákonníka.

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Vo veci vám odporúčam kontaktovať advokáta.

Môžete kontatkovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem prenajať svoj spoluvlastnícky podiel pozemku (1/4) živnostníkovi?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň,
vo veci je potrebný súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov a to z dôvodu, že vy ste spoluvlastníkom v podiele 1/4 z každého cm2. Ak sa nedohodnete, o veci bude musieť rozhodnúť súd v zmysle ust. § 139 ods. 2 Obč. zákonníka.


Riešením by bolo odčlenenie vášho podielu 1/4, avšak na to by bol potrebný geom. plán a následne spísanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kde prílohou dohody bude príslušný geom. plán. Podstatná je aj výmera celého pozemku, lebo naďalej platí zákaz drobenia pozemkov /poľnohosp. pôda - výmera minimálne 3000 m2, lesná pôda 5000 m2/.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.