Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pred 10 rokmi sme prerábali dom starých rodičov, v ktorom žila teta a celé prerábanie vyšlo tetu aj nás skoro rovnako, neskôr už rekonštruovaný dom sme dedili s tetou na polovicu, teraz však tvrdí, že chce predať dom za aspoň 50.000 € s tým, že všetky peniaze patria jej lebo len ona tam toľko investovala, čo nie je pravda, dali sme dom ohodnotiť a jeho všeobecná hodnota (dom aj s príslušným pozemkom) je 68.400 € a tak sme jej ponúkli odkúpenie za 35.000 €, no ona chce dom predať, ale my ho chceme. Musíme pristúpiť na sumu, ktorú chce ona? Prípadne ak s nami nebude chcieť jednať, môžeme si vziať z domu materiál (okná, konštrukcia krovu,...), na ktorý máme doklady, že sme tam kupovali?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pokiaľ ste dom zdedili spolu s tetou, je predmetný dom vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, a ako sám píšete, veľkosť Vášho spoluvlastníckeho podielu (a rovnako tak spoluvlastníckeho podielu Vašej tety) je ½.

Na Vašu situáciu sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Podielové spoluvlastníctvo
§ 137

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V žiadnom prípade nemusíte súhlasiť s cenou, ktorú od Vás požaduje Vaša teta. Pokiaľ sa s ňou rozumne nedohodnete, že dom odkúpite za polovicu jeho skutočnej ceny, môžete sa domáhať na súde žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa vyššie uvedených ustanovení. Pokiaľ  viete preukázať všetky skutočnosti, čo ste napísali v otázke (ste podieloví spoluvlastníci, obaja ste nehnuteľnosť zhodnotili, pričom cena, ktorú Vás stálo prerábanie bola približne rovnaká, máte záujem nehnuteľnosť odkúpiť) súd by Vám mohol prikázať nehnuteľnosť za primeranú náhradu (cca polovica hodnoty domu). Pri rozhodovaní o vyporiadaní súd najskôr skúma, či je dom deliteľný. Pokiaľ sa zistí, že nie je, potom zisťuje, či niektorý zo spoluvlastníkov dom chce do svojho vlastníctva. Pokiaľ Vy dom chcete a teda nie, potom ho súd prisúdi Vám s tým, že Vás zaviaže na zaplatenie polovice hodnoty domu. Pred tým, ako sa pustíte do akého koľvek súdneho konaniia je potrebné, aby ste tete zaslali písomnú výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhli jej primeranú náhradu za jej podiel (vychádzajúc zo znaleckého posudku)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spolupodielnikom nehnuteľnosti - TTP. Od inej spoluvlastnícky tej istej nehnuteľnosti chcem odkúpiť jej podiel, ktorý je menší. Stačí, keď urobíme kúpnu zmluvu medzi sebou, alebo je nutné informovať aj ostatných spoluvlastníkov, ktorých je cca 10?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka majú ostatní podieloví spoluvlastníci zo zákona predkupné právo na jej spoluvlastnícky podiel. Ak nie ste s predávajúcou blízke osoby, musí svoj podiel ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom za podmienok, ktoré máte medzi sebou dohodnuté.

Ak sa do 2 mesiacov neozve žiadny podielový spoluvlastník, žeby chceli jej podiel, budete môcť spísať kúpnu zmluvu na jej podiel.

Ak by ste prevod spravili bez toho, aby ponúkla svoj podiel na predaj ostatným a umožnila im uplatnenie predkupného práva, mohli by ste čeliť žalobe o určenie neplatnosti zmluvy alebo by si mohli predkupné právo opomenutí podieloví spoluvlastníci uplatniť priamo u Vás.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za náhradu, vzhľadom na to, že s mojim menšinovým spoluvlastníkom sa nedá žiadnym spôsobom mimosúdne dohodnúť. Po získaných informáciách som zistila, že súdny poplatok v tomto konaní je pre mňa privysoký, vzhľadom na to, že som dôchodkyňa a vdova. Chcem Vás poprosiť o radu, ako by som mala tomto prípade postupovať, aby som bola oslobodená od súdneho poplatku a získala naspäť podiel na majetku, ktorý som so zosnulým manželom nadobudla. Je nejaká cesta z tejto pre mňa ťažkej situácie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
zároveň s podaním žaloby je možné požiadať súd aj o oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok. Súd Vás môže oslobodiť od súdneho poplatku v celom rozsahu alebo aj len v časti.

Spolu so žiadosťou o oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok (žiadosť nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR) však treba zároveň súdu predložiť aj dôkazy, ktoré preukazujú Vami uvádzané skutočnosti v žiadosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Moji rodičia medzi sebou nikdy po rozvode nevysporiadali spoločnú nehnuteľnosť - dom s príslušným pozemkom, takže sa stali podielovými vlastníkmi. Obaja v nehnuteľnosti žijú, a nechcú ju dobrovoľne opustiť.

Môj otec je alkoholik odmietajúci sa liečiť. Istý čas bol zdravotné odkázaný na maminu a našu starostlivosť, ale mama sa už oňho nedokáže fyzicky postarať. Vzhľadom na to, že otec začína opäť piť po istom čase abstinencie, je možné požiadať súd o vysporiadanie podielového vlastníctva? Mali by sme nárok jeho podiel odkúpiť/zaobstarať mu iné ubytovanie ak on odmieta z domu odísť?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,

vlastnícke právo sa napremlčuje. Zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo je možné aj po tak dlhom čase. Súd pri vyporiadaní postupuje tak, že najskôr zisťuje, či sa dá reálne deliť, ak nie, tak potom, ak majú o nehnuteľnosť spoluvlastníci záujem, súd prikáže nehnuteľnosť jednému spoluvlastníkovi s povinnosťou vyplatiť toho druhého. Ak žiaden z nich nehnuteľnosť nechce, tak nariadi predaj nehnuteľnosti a rozdelenie výťažku z predaja medzi spoluvlastníkov. 

 

Mama nemá povinnosť sa o neho starať a jeho alkoholizmus môže použiť ako argument, prečo by mala byť nehnutľenosť priznaná jej (že sa napr. nestaral o majetok, neplatil účty a pod.). Ak by jej aj súd prikázal súd celú nehnuteľnosť, nemala by povinnosť mu nájsť náhradné bývanie.

 

Lepšie by bolo sa o tom ale poradiť osobne s advokátom a prejsť si postup.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. So sestrou sme zdedili každá ½ bytu. Ja som sa odsťahovala do ČR a sestre som podpísala splnomocnenie takéhoto znenia: „Dolupodpísaná (ja) splnomocňujem (sestru) na obdobie od 13. 5. 2016 do 31. 12. 2019 k prenajímaniu a všetkým úkonom, ktoré súvisia s prenajímaním bytu (údaje o byte). " Sestra uzavrela zmluvu o prenájme na obdobie 3. 7. 2018 – 31. 12. 2021. Myslí si, že mala oprávnenie, ja si myslím, že som ju k tomu nesplnomocnila. Po všetkých nepekných peripetiách chcem svoju polovicu bytu predať cudzím, pochopiteľne bez podnájomníkov. Ako mám postupovať?
Ďakujem

.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste sestru splnomocnili na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, ktorý máte v podielovom spoluvlastníctve.

Zmluva o nájme bytu podľa predme splnomocnenia mala byť uzatvorená na dobu od 13.5.2016 do 31.12.2019, teda doba nájmu mala byť maximálne do 31.12.2019, nie až do 31.12.2021. Pre posúdenie veci by sme potrebovali vidieť splnomocnenie.tného

Platí ust. § 33 Obč. zákonníka :
" (1) Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil.
(2) Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním.
(3) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku plnomocenstva vedela."
Pre posúdenie by sme potrebovali vidieť splnomocnenie."


Predpokladáme, že zmluva o nájme bytu z hľadiska ust. § 685 Obč. zákonníka, prípadne ustanovení zákona o krátkodobom nájem bytu je platne uzatvorená, teda obsahuje zákonom stanovené náležitosti.
Podľa § 686 Obč. zákonníka platí :

" (1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.
(2) Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú."


Ak chcete svoj podiel na byte predať cudzej - tretej osobe, potom platí ust. § 140 Obč. zákonníka :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."


Odporúčame sestre ponúknuť na predaj Váš podiel na byte a uviesť cenu, za ktorú jej chcete podiel na byte predať. Ponuku pošlite sestre doporučeným listom. Súčasne odporúčame sestre v predmetnom liste uviesť, že nesúhlasíte s uzatvorením zmluvy o nájme bytu na dobu do 31.12.2021, keďže ste ju splnomocnili na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu do 31.12.2019. Súčasne oznámte nájomcovi písomne, že keďže ste sestre nedali splnomocnenie na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu do 31.12.2021, oznámte nájomcovi, že s nájmom na dobu do 31.12.2021 nesúhlasíte.


Podľa § 605 Obč. zákonníka platí :
"Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

Uvádzame, že sestra ak chce využiť svoje oprávnenie z predkupného práva, musí cenu za podiel uhradiť na Vami stanovený účet v lehote do 2 mesiacov. Ak nebude na ponuku nijako reagovať, podiel na byte môžete predať tretej osobe. Otázkou je, či cudzia - tretia osoba, bude chcieť odkúpiť len podiel na byte a zatiaľ aj s nájomcom. Ak by sa Vám podarilo predať podiel na byte cudzej tretej osobe, potom na nového vlastníka prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o nájme bytu.


Na vyporiadanie nárokov zo zmluvy o nájme bytu, vrátane prekročenia splnomocnenia sestrou, ako aj kúpnej zmluvy, odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, či v mojom prípade mám nárok na spravodlivé vyrovnanie z ceny nehnuteľnosti, ktorú sme s expriateľkou nadobudli spoločne, no je všetko písané len na jej meno, čiže aj hypotéka, ktorú sme platili spoločne a tiež aj nehnuteľnosť, ktorú užívame spoločne. Alebo poprípade čo je nutné urobiť, aby sme sa spravodlivo rozdelili?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti je Vaša bývalá priateľka a Vy nie ste voči banke dlžníkom, spoludlžníkom ani ručiteľom, pričom ste platili splátky úveru.

Za tohto právneho stavu máte nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka, ktorý vznikol na strane Vašej priateľky a to vo výške uhradených splátok úveru.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania aj vzhľadom na plynutie premlčacej doby v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka, ktorá je max. 3 roky od vzniku bezdôvodného obohatenia.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
budúca svokra je 3/4 spoluvlastníčkou rodinného domu, v ktorom však nemá trvalý pobyt a ani v ňom reálne nebýva. V dome ma trvalý pobyt a aj reálne býva jej sestra ako 1/4 spoluvlastníčka (spolu s dospelým synom). Kľúče od rodinného domu budúca svokra nemá a so sestrou majú zle rodinné vzťahy. Ma záujem o vypracovanie znaleckého posudku na posúdenie hodnoty rodinného domu (platiť znalca bude buď. svokra). Akým spôsobom môže efektívne a reálne zabezpečiť vstup znalca na pozemok a do rodinného domu? Môže sestra odoprieť vstup buď. Svokry spolu so znalcom? Môže eventuálne požiadať o policajnú asistenciu pri vstupe ? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, 
ak vychádzame z textu otázky, spoluvlastníčka rodinného domu v podiele 1/4 v podstate nie je povinná vpustiť do RD súdneho znalca, ktorého znalecký posudok si vyžiada Vaša budúca svokra. Dôvod je v podstate ten, že znalec nebol ustanovený súdom. 


Podľa ust. § 210 Civil. sporového poriadku platí :
"Súčinnosť strán a tretích osôb
Strane, prípadne aj inej osobe môže súd uložiť, aby sa dostavila k znalcovi, predložila mu potrebné veci, podala mu potrebné vysvetlenia, podrobila sa lekárskemu vyšetreniu, prípadne krvnej skúške, alebo aby niečo vykonala, alebo znášala, ak je to na účely znaleckého dokazovania potrebné. Ustanovenie o zachovávaní mlčanlivosti pri výpovedi svedka podľa § 203 sa použije primerane."

Ak by súd nariadil znalecké dokazovanie za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti, spoluvlastníčka 1/4 podielu bude povinná toto rozhodnutie súdu rešpektovať a do nehnuteľnosti znalca vpustiť. V súdnom konaní za nerešpektovanie uznesenia súdu môže byť uložená pokuta až 500 € aj opakovane.

Otázkam vyporiadania podiel. spoluvlastníctva, teda prípadom ako je ten Váš, sa venujeme v mnohých našich odpovediach a článkoch.
Za účelom vyporiadania podiel. spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
ak mám uzatvorenú zmluvu o rozdelení nákladov spojených s prevádzkovaním nehnuteľnosti (ZoRN), ktorú spoluvlastním z druhou zmluvnou stranou tejto zmluvy, prejdú práva a povinnosti z tejto zmluvy na nového vlastníka v prípade predaja môjho podielu na tejto nehnuteľnosti?
Ak nie, je potrebné uzatvoriť s budúcim vlastníkom zmluvu o prevode alebo postúpení práv a povinnosti zo ZoRN?
Ak áno, je k tomu potrebný súhlas zmluvnej strany ZoRN, s ktorou mám uzatvorenú túto zmluvu alebo to stačí tejto zmluvnej strane oznámiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň,  
ak je nehnuteľnosť  v podielovom spoluvlastníctve, pri predaji spoluvlastníckeho podielu platí aj ust. § 140 Obč. zákonníka :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

T. j. : V prípade predaja podielu tretej cudzej osobe je treba spoluvlastnícky podiel ponúknuť súčasnému spoluvlastníkovi v súlade s ust. § 140a a ust. § 605 Obč. zákonníka, pričom spoluvlastník bude povinný Vami ponúkanú cenu zaplatiť v lehote do dvoch mesiacov od predloženia ponuky. Márnym uplynutím lehoty predkupné právo zanikne. Ponuku musíte vykonať písomnou formou dopor. listom  s ohlásením všetkých podmienok.

V prípade, že by išlo o predaj spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (otec, brat, sestra, bratranec a podobne), ponukovú povinnosť voči spoluvlastníkovi si nemusíte splniť a môžete previesť svoj podiel na nehnuteľnosti bez uplatnenia § 140 Obč. zákonníka. 

Pokiaľ ide o práva a povinnosti z Vami uvedenej zmluvy o rozdelení nákladov s prevádzkovaním nehnuteľnosti, táto predstavuje samostatnú zmluvu, v ktorej texte predpokladáme, že je uvedené, že zmluva zaväzuje jej účastníkov na dobu pokiaľ sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti resp. obdobným spôsobom. Preto z textu zmluvy bude vyplývať spôsob jej ukončenia.

V samotnej zmluve o prevode podielu na nehnuteľnosti odporúčame súčasne uviesť, že ohľadom nehnuteľnosti je uzatvorená aj zmluva o rozdelení nákladov, s ktorej obsahom bol kupujúci oboznámený predložením kópie zmluvy, čo potvrdí svojim podpisom. Následne bude na spoluvlastníkoch ako sa dohodnú na obsahu usporiadania vzťahov medzi nimi pokiaľ ide o náklady.

Otázkam prevodu spoluvlastníckeho podielu sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás nápomocné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. S priateľom sme kúpili byt (obaja sme uvedení ako vlastníci bytu) na hypotéku. Investovali sme nejaký čas aj peniaze do prerábky a do vybavenia bytu. Ďalej sme spoločne nadobudli 2 autá - jedno je napísané na neho a jedno na mňa. Pred časom sme sa rozišli a chcela by som sa s ním férovo vysporiadať. Ako máme postupovať? Ďakujem vopred za rady!

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň. Keďže ste neboli s priateľom zosobášení, nevzniklo medzi Vami majetkové spoločenstvo - bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak ste teda dané veci kupovali spoločne sú vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, pričom ak ste sa nedohodli inak, by mali byť podiely oboch rovnaké.

Ideálne by bolo, ak by ste sa o Vašej situácii vedeli porozprávať s bývalým partnerom vo vecnej rovine. V takom prípade je dosť veľká čanca sa spravodlivo vyporiadať bez potreby ingerencie súdu.

Odporúčam Vám určiť hodnotu spoločných veci a tiež hodnotu spoločného záväzku - hypotéky. Následne určíte čistú hodnotu spoločných vecí, a to tak, že od aktív odpočítate pasíva (zostatok z hypotéky vrátane úročenia) a sumu, ktorú z toho dostanete, rozdelíte na polovicu. To je to, čo by sa malo každému z Vás dostať. Samozrejme, že pôjde skôr o orientačnú sumu, ktorú môžete brať ako základ pre spravodlivé vyporiadanie.

Osobne to odhadujem tak, že jednému zostane byt aj s hypotékou (vo vzťahu k banke ale treba zabezpečiť vyňatie druhého účastníka z úveru) plus auto a druhému zostane druhé auto s tým, že možno ešte bude mať nárok na vyplatenie určitej sumy.

Pokiaľ ide o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k bytu, tak tu je potrebné uzavrieť dohodu v písomnej podobe zohľadňujúc Občiansky zákonník, katastrálny zákon a tiež zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja mama vlastní 11/12 z domu a pozemku, kde býva už 6 rokov. Zvyšnú časť vlastní jej brat 1/12, s ktorým sa nedá dohodnúť. Brat sa jej vyhráža, že jej dá do domu nájomníka. Ma na to právo? Môže to urobiť aj bez jej súhlasu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že ide o podielové spoluvalstníctvo, brat vašej matky nie je oprávnený do domu nasťahovať žiadneho nájomcu, k tomuto účelu by musel mať súhlas vašej matky, resp. ak by sa nedohodli, musel by podať návrh na súd, ktorý by o tejto otázke rozhodol.
Vzhľadom na veľkosť podielov na nehnuteľnosti, zrejme najlepšie by bolo, keby došlo k jeho zrušeniu  a vyporiadaniu. Potrebné je, aby vaša mama ponúkla bratovi odkúpenie jeho podielu a ak by k dohode nedošlo, potom by musela podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Súd by rozhodol o vyplatení náhrady za podiel brata na základe znal. posudku, ktorú sumu by musela vaša mama zaplatiť v lehote obyčajne do maximálne 6 mesiacov, teda nie v splátkach napr. po 200 €.  Nie je podstatné to, že by napr. mama nemala finančné prostriedky na úhradu za spoluvlastnícky podiel brata, podstatné je to, že by sa stala vlastníkom celej nehnuteľnosti, čo je pre ňu výhoda, môže užívať celú nehnuteľnosť bez obmedzenia a tomu musí zodpovedať aj to, že druhý spoluvlastník, jej brat, musí za to dostať adekvátnu náhradu v čo najkratšom čase.

Vec môžete riešiť aj cestou advokáta spísaním dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, čo je z hľadiska časového a finančného lepšie pre obidve strany, pre oboch spoluvlastníkov.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, pretože dostávam na to rôzne odpovede a neviem, ktoré sú pravdivé. Ja ako aj moja sestra, brat a aj moja mama na pri dedičskom konaní po otcovi rozdelili dom. Ja a moja sestra tam nebývame. Býva tam môj brat, mama a babka - mamina mama, ktorá nemá tam žiaden podiel. Mňa by zaujímalo, že, či je pravda, keďže mama ma dlhy, pričom hrozí aj exekúcia môžu zobrať dom. Najmladší brat, ktorý tam býva je už dospelý a rozpráva, že to tak bude ak sa tie dlhy nesplatia. Dlhy boli, aj keď mi so sestrou sme tam bývali, ale už od prvého štipendiá sme na splátky dávali. Pôžičky sa ďalšie brali a nestíhalo sa to splácať, hoci čo sme mali, tak sme dali, keďže sme bývali tam. O niečo neskôr po smrti otca sme sa obidve vydali. Prestavali sme prispievať na splátky. Ubehlo niekoľko rokov a ja už ani neviem aká je potrebná splátka, aby sa to ukončilo. Brat, ktorý tam je začal zarábať, hovorí, že pomáha niečo splatiť a ak prepíšeme naše časti na neho, tak splatí všetko. Podmienka: žiadne návštevy a babka, keďže mu nie je veľmi po voli pôjde preč. Je tam ešte dosť problém, že mama hoci chodí za prácou ako opatrovateľka do Rakúska nezvláda to splácať a zobrali ďalšie pôžičky, kde úroky pri mesačnej neúhrade narástli. Ona ma teraz dosť vážne zdravotné problémy a čaká ju operácia alebo operácie. Brat mi hovorí, či mi je dobre na to všetko pozerať, že keď som zdedila časť domu, tak by som mala doň aj prispieť, teda peniazmi. Mám rodinu a pre mňa je prednejšie dávať peniaze tu, keďže viem, že niektoré pôžičky, sa brali na nepodstatné veci, ktoré si brat zažiadal. Viem ho pochopiť, že by chcel mať s tým pokoj, ako aj my. Lenže ja prepísať časť na neho nechcem. Poraďte mi prosím. Ak potrebujete nejaké informácie, pýtajte sa. Dúfam, že dostanem Vašu odpoveď a nejaké informácie, či rady ohľadom tohto problému. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň, 
vami položená otázka obsahuje niekoľko právnych problémov.
1./ Bez ohľadu na rodinnoprávne vzťahy a to, že vaša mama má dlhy, nie ste povinná ich splácať a ani prispievať na splátky. Zrejme ide o nebankové spoločnosti.
2./ Z otázky vyplýva, že ste podiel. spoluvlastníkom RD, kde rovnako platí, že nie ste povinná svoj podiel na RD previesť na vášho brata bezodplatne prípadne aj odplatne, pokiaľ sa na uvedenom dohodnete. 
Platí, že pokiaľ RD neužívate a ňom nebývate, osoby, ktoré RD užívajú by Vám mali platiť nájomné za jeho užívanie v rozsahu vášho spoluvlastníckeho podielu. Tu by bolo riešením spísanie zmluvy o nájme.
3./ V otázke uvádzate, že vaša mama má dlhy a je možné, že by mohlo dôjsť k exekúcii jej spoluvlastníckeho podielu. 
Tu platí ust. § 166 exekučného poriadku :
"(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. 
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."

4./ Dlhy vašej matky : Predpokladáme, že ide o nebankové spoločnosti prípadne aj banky, ktoré často vo svojich zmluvách majú uvedené neprijateľné zml. podmienky, ktoré sú neplatné, prípadne mama spláca nezákonné úroky a poplatky, prípadne samotná pohľadávka je premlčaná.
V tejto veci odporúčame vašej mame, aby zmluvy s nebank. spločnosťami prípadne bankami poslala na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvy posúdi a budete vedieť ako ďalej postupovať. Pokiaľ mama pôžičanú sumu splatila a uhradzovala aj nezákonné úroky, potom bude treba podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia. Ale na posúdenie tejto veci by sme potrebovali vedieť viacej informácii a to kedy a koľko si vaša mama požičala, akú sumu k dnešnému dňu uhradila - istina, úroky a poplatky, kedy bola uhradená posledná splátky a najlepšie aj meno nebank. spoločnosti prípadne banky. V uvedených veciach je mnoho rozsudkov, ktoré potvrdzujú naše skúsenosti, takže riešenie tejto veci existuje.
Prípadne môže sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu so špecifikovaním problému, najlepšie do podotázok ako sme uviedli vyššie /istina, úroky, poplatky, dátum požičania, koľko je už uhradené a kedy bola uhradená posl. splátka, prípadne aj meno neban. spoločnosti/banky/.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa info o vydržaní podielového spoluvlastníctva. Dom nie je vysporiadaný, sú tam 3 vlastníci. Moja mama, jej sestra a brat. Súrodenci majú vlastne domy. Už pomaly uplynulo 30 rokov čo sa mama sama starala o rodičovský dom a súrodnci neprispeli nič. Je možné, aby všetko prešlo na ňu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že dom má troch spoluvlastníkov, všetci žijúci, z uvedeného vyplýva, že dom sa nepovažuje za nevysporiadaný. 
Ak aj Vaša mama užíva dom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve a má vedomosť o tom, kto je ďalším podielovým spoluvlastníkom, dom ako celok nemôže vydržať, lebo má vedomosť o ďalších podielových spoluvlastníkoch.
To, že spoluvlastníci sa o dom nijako nestarajú, nič nevkladajú na rekonštrukcie a nutné opravy, neznamená, že ich vlastníctvo uplynutím času a z dôvodu nezáujmu o stav nehnuteľnosti dôvodu zaniklo.
Zrejme chcete dosiahnuť, aby mama sa stala výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, potom je potrebné podiel. spoluvlastníctvo vyporiadať a to tak, že predloží ostatným podiel. spoluvlastníkom návrh na odkúpenie ich podielu na nehnuteľnosti.

Možnosťou je aj to, že podiel. spoluvlastníci svoje podiely darujú, ale to je vec dohody.

V  prípade, že k dohode nedôjde, mama bude musieť podať návrh na súd v súlade s ust. § 142 ods. 2 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Ďakujem Vám za promtnu odpoveď, ešte doplním:trvalý pobyt v rod.dome mám ja, mama aj syn, kúpno -predajna zmluva je bez vecného bremena čiže mama nemá nič, či si to uvedomuje neviem ma 77 rokov a vyjadrila sa, že čo urobila neľutuje, takže teraz sa chcem ochrániť ja, aby sa zo mňa nestal bezdomovec, ak totiž jeho polku odkúpi niekto cudzí neviem ako to zvládnem, východisko vidím jediné v tom, že zobrať úver a ho vyplatiť, mám však 52 rokov manžel 55 a úver by sme splácali do 70 po 400 eur mesačne a to si neviem predstaviť, preto som chcela vedieť, či sa to nedá právne napadnúť, či syn môže sa tak bezdôvodne obohatiť, je to môj rodičovský dom kde žijem od mala, kde sme investovali kopec peňazí, s mamou neni žiadna reč a čo s ňou, aj napriek všetkému čo urobila je to moja mama, ktorá už v tomto čase je hluchá a slepá takže starosť o ňu je na mne, syn chce len a len peniaze-smutné. Ďakujem za prečítanie. S pozdravom Anna 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň, pokiaľ ste investovali - rekonštruovali nehnuteľnosť, potom aj spoluvlastnícky podiel Vašej mamy; zrejme ste nemali spísanú žiadnu dohodu o investovaní aj do jej spoluvlastníckeho podielu, potom v zmysle ust. Obč. zákonníka vzniklo na strane Vašej mamy bezdôvodné obohatenie, ktoré vydanie si môžete nárokovať. Toto bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo pred prevodom nehnuteľnosti na Vášho syna, musíte vyporiadať s mamou.

V  otázke ďalej uvádzate, že mama je v súčasnosti hluchá a slepá, otázkou je či v takomto stave bola aj v čase podpísania kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť za  1000 €.

Podľa § 51 notárskeho poriadku platí, že "ak je účastník hluchý alebo nemý, ak však môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám prečítať a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje. Ak je účastník hluchý alebo nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý i jeho dôverník, ktorý sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do zápisnice uvedie, či účastník zápisnicu schvaľuje. Dôverník musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi."

T.j. : Overenie podpisu Vašej mamy ako predávajúcej muselo byť realizované na notárskom úrade u notára, matrika nepostačuje.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu. Manželovi v roku 2001 zomrel otec, ktorý mu zanechal viac-menej dlhy, takže manžel dedičstvo odmietol. Momentálne si chceme vziať hypotéku a zistili sme, že na jednom z pozemkov prislúchajúcich k domu, je na LV ako vlastník uvedený manžel 1/2 a jeho nebohý otec 1/2. Ako je možné vysporiadať si vlastníctvo? Bude postačovať geometrický plán a zápis vlastníckeho práva? A ak nebol pozemok predmetom dedičstva? Potrebovali by sme to vyriešiť čo možno najkratšou cestou vzhľadom na podanú žiadosť o hypotéku v banke. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň,

v prípade, že ste objavili majetok, ktorý nebol v pôvodnom dedičskom konaní prejednaný, máte právo požiadať o dodatočné konanie o dedičstve. Avšak váš manžel dedičstvo odmietol, a tak nemá nárok na žiadne dedičstvo. Uvedené znamená, že na novo objavený majetok nemá nárok, ale tento majetok musí byť vyporiadaný v dodatočnom dedičskom konaní. 1/2 podielu na pozemku pripadne oprávnenému dedičovi, ktorý po manželovom otcovi bude dediť.

V manželovom prípade by sa dal využiť inštitút vydržania, ak spĺňa na vydržanie podmienky, ktoré sú vysvetlené nižšie v texte.

Pri odmietnutí bolo potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva). Ak máte to, že manžel odmietol dedičstvo potvrdené notárkou, tak potom bohužiaľ nemôže dostať ani žiaden majetok po otcovi. Platí, že pokiaľ odmietne dedičstvo, tak v celku (majetok a dlhy).

V zmysle Občianskeho zákonníka, nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť).

Ak by ste tento pozemok chceli, tak môžete podať návrh, respektíve podnet na prejednanie dedičstva. Váš manžel už nebude oprávneným dedičom v konaní. Oprávneným dedičom môže byť súrodenec, prípadne manželova žijúca mama. Existuje viacero dedičských skupín. Až následne po predmetnom dodatočnom konaní o dedičstve je možné uvádzanú časť vyporiadať. Od budúceho dediča môžete potom podiel odkúpiť.

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, tak sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku u začať konanie aj bez návrhu."

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie.
Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

ktorému súdu je určené - na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt.

kto ho robí - návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov

ktorej veci sa týka - je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa

čo sa ním sleduje - je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod.

podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom. 

Vysporiadať sa môže iba, ak by pozemok bol prededený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Vlastním 1/2 rod. Domu druhu 1/2 vlastní moja mama, bývame spolu už 32 rokov, bez akéhokoľvek upozornenia, predala svoju polku kúpno-predajnou zmluvou svojmu vnukovi (môjmu synovi) za 1000 e bez akejkoľvek ťarchy. Môj syn mi ponúkol svoj podiel na odkúpenie za 40 000 e, ak s tým nebudem súhlasiť tak chce svoj podiel predať cudzej osobe. Poraďte mi prosím Vás je s tým možné niečo robiť? Okrem tohto syna mame ešte 3 deti a mama sa vyjadrila, že je to jej prvorodený vnuk, tak nech niečo ma, pritom sa o ňu starám ja. Syn nepracuje, má dlhy, takže chce stoj čo stoj peniaze, žiadna dohoda nie je s ním možná. Čo najlepšie urobiť. Ďakujem Anna

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Vaša mama aj bez Vášho súhlasu mohla predať svoj podiel na nehnuteľnosti svojmu vnukovi. Vzhľadom na predajnú cenu 1000 € je otázne, či Vaša mama si uvedomovala, že  svoj podiel na nehnuteľnosti predala za 1000 € a teda či nebola uvedená do omylu, prípadne či nebola v tiesni a zmluvu podpísala.

Pre posúdenie by sme potrebovali poznať bližšie okolnosti spísania kúpnej zmluvy, ktoré by zakladali možnosť napadnúť neplatnosť zmluvy alebo  možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť, čo môže urobiť len Vaša mama.

Píšete ďalej, že syn Vám teraz chce Vám predať svoj podiel za 40000 €, zrejem len ústna ponuka.

Zrejme sa mu jedná aj o vyplatenie exekúcii. Tu je však riziko, že pokiaľ exekútor zriadi exekučné záložné právo na jeho podiel na nehnuteľnosti, ak nebudete chcieť, aby nehnuteľnosť kúpila iná, tretia - cudzia osoba, potom budete môcť jeho podiel odkúpiť a v podstate takto zaplatíte jeho exekúcie. 
Podľa ust. § 166 exekučného poriadku platí :
" (1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."


Otázkou je ako uvádzate v otázke, kto má trvalý pobyt na adrese nehnuteľnosti prípadne v prospech koho je zriadené vecné bremeno, teda kto je oprávnený nehnuteľnosť užívať a bývať v nej.

Čiastočným riešením, ak sa Vy ako mama chcete vyhnúť v podstate plateniu synových exekúcií, je darovanie Vášho podielu Vašim ostatným deťom s vecným bremenom Vášho doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti, avšak s vyššie uvedeným upozornením pokiaľ ide o synove exekúcie a možné zriadenie exekučného záložného práva na jeho podiel.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na právny problém s nadobudnutím výhradného vlastníctva 12 árovej záhrady (bez všetkých inžinierskych sieti a bez spevnenej prístupovej komunikácie) vo  xyz pre môjho svokra. O záhradu sa veľa rokov nikto nestaral (približne 30. rokov) a stále nestará. Svokor je jedným zo siedmich vlastníkov hore uvedeného pozemku. Po toľkých rokoch sa svokor rozhodol, že by bolo dobre sa zarastenú záhradu starať ale len v prípade, že bude výhradný vlastník a nebude robiť na pozemku niekoho iného. Všetci spoluvlastníci sa vzdali bezodplatne pozemku v prospech svokra notársky overenou zmluvou, okrej jedného z vlastníkov, ktorému prislúcha 177 m2. Moja otázka znie: Ako by mal svokor postupovať v prípade problematického spoluvlastníka, ktorý sa o záhradu nemieni starať ale chce mu prislúchajúci podiel predať za cenu ako by to bol stavebný pozemok so všetkými inžinierskymi sieťami a to svokor nie je ochotný zaplatiť. Uvažovali sme nad reparcelizáciou pozemku a odčlenením 177 m2 patriacich spoluvlastníkovi čo by bolo asi dosť komplikovane, ale nevieme, či by bola aj lepšia a ľahšia cesta ako sa so spoluvlastníkom vysporiadať. Svokor o podiel 177 m2 záujem nemá, ale chce mať od neho pokoj. Ďakujem Pekne S pozdravom Peter 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2019)

Dobrý deň, najprv kúsok právnej teórie.
Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí : 
"§ 141 :

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142 :
(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Ako správne uvádzate v otázke, najjednoduchšie by bolo odčlenenie pozemku toho spoluvlastníka, ktorý Vám pozemok odmieta predať.
K odčleneniu pozemku  však budete potrebovať geometrický plán , avšak spoluvlastník pozemku o výmere 177 m2 by musel s uvedeným postupom súhlasiť.
Pokiaľ nedôjde k dohode, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Poznamenávame, že súd v prvom rade skúma, či je možné rozdelenie nehnuteľnosti a jej účelné využitie. Súd nie je viazaný návrhom a môže rozhodnúť aj inakšie ako je uvedené v návrhu. 
Treba vedieť, že so súdnym konaním sú spojené náklady /súdny poplatok, odmena znalca za znalecký posudok, prípadne aj odmena advokáta/ a súdne konanie trvá určitý čas, tieto spory sú pomerne nákladné a zdĺhavé.
Pokiaľ sa jedná o cenu, táto bude stanovená na základe znaleckého posudku o trhovej cene nehnuteľnosti.
Odporúčame Vám prehodnotiť  prípadne cenu podielu spoluvlastníka o výmere 177 m2 v závislosti od toho či sa  jedná o pozemok v intraviláne alebo extraviláne obce, či je možné  pozemok zmeniť na stavebný pozemok, či sú blízko inž. siete, na ktoré je možné sa napojiť,  aký je prístup na pozemok, lebo zrejme z týchto okolností vychádza spoluvlastník pri navrhovaní ceny, lebo tieto o položky v podstate majú vplyv na trhovú cenu pozemku. Možnosťou je pozrieť aj ponuky  realitných kancelárií za akú cenu predávajú  podobné pozemky.  Pokiaľ však na pozemku nie sú žiadne inžinierske siete, tieto nemôže ohodnotiť ani znalec, lebo neexistujú.

Najjednoduchšie pre Vás vzhľadom na výmeru pozemku by bolo geometrické odčlenenie časti 177 m2, len pozemok o výmere 177 m2 ako samostatný pozemok o výmere 177 m2 nevieme či splní očakávaný účel pre spoluvlastníka.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Sme dve spoluvlastnícky domu 50/50. Chceme ho predať. Je potrebné na získanie vypracovania znaleckého posudku odhady ceny nehnuteľnosti splnomocnenie moje pre druhého spolumajiteľa ak ja nemôžem osobne prísť to zariadiť? Podotázka: Je potrebné splnomocnenie na predaj domu odo mňa druhému spolumajitelovi ? Ďakujem S pozdravom Natalia.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň,

súdny znalec vypracuje znalecký posudok na základe požiadavky vlastníka nehnuteľnosti. Pokiaľ znalec vyžaduje objednávku aj od Vás ako podielového spoluvlastníka, môžete mu ju zaslať.

Pokiaľ sa jedná o splnomocnenie na predaj nehnuteľnosti, ak by ste s uvedeným postupom súhlasili, že druhý spoluvlastník Vám bude zastupovať pri podpise zmluvy, je to na Vašom rozhodnutí a hlavne dôvere voči druhému spoluvlastníkovi.

Splnomocnenie musí v písomnej forme s Vaším úradne overeným podpisom.

 Poznamenávame, že Vy ako podielový spoluvlastník nemusíte byť prítomná pri podpise zmluvy keď ju bude podpisovať druhá spoluvlastníčka a teda druhá spoluvlastníčka Vám zmluvu môže poslať prípadne Vám ju pošle kupujúci. K zmluve tak budete môcť vzniesť prípadne svoje pripomienky a budete mať tak istotu, že zmluva bude spísaná tak, aby boli dodržané a zaručené všetky Vaše práva ako podielového spoluvlastníka.

Zmluvu ak Vám bude predložená, môžete si nechať prekontrolovať aj advokátovi; v prípade, že by ste splnomocnili na predaj druhú podielovú spoluvlastníčku, budete sa musieť spoľahnúť na ňu. 

Keďže ste z prešovského kraja, môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu a poslať nám zmluvu na prekontrolovanie, aby zmluva bola právne perfektná (https://ficek.sk/ - kontrola zmluvy).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, V roku 2014 som uzavrel zmluvu o poskytnutí krátkodobej pôžičky s vyplatením do 30 dni. Danú pôžičku som nevyplatil a 02. 10. 2017 deň pred premlčaním pohľadávky bola na súd podaná na mňa žaloba. Súd prebehol 02. 07. 2018. V mojom osobnom profil s danou nebankovkou svietila suma k úhrade cez 500 eur, avšak žaloba bola len na uhradenie istiny 100 eur, 12 eur upomienky od spoločnosti a zvyšok zákonný úrok z omeškania cca 20 eur, na základe rozhodnutia súdu som cca sumu 130 eur poukázal danej spoločnosti. Prednedávnom cca od týždni som žiadal spoločnosť o potvrdenie som môj dlh je v plnej sume vyrovnaný, a že prijali platbu na základe právoplatného rozhodnutia súdu, nereagovali. Nereagovali ani 2. E-mail, tak som dnes volal na ich inkasne oddelenie a pani mi oznámila, že to sú penále vo výške ešte cca 340 eur, úrok z nich už nerastie ale som povinný túto sumu zaplatiť a veriteľ si ma právo na ňu nárokovať až do úplného vymoženia. Avšak som jej povedal, že advokátka podala žalobu iba na istinu upomienky a zákonný úrok, a že samotná zmluva je podvodná nakoľko to nie sú úroky ale zmluvná pokuta čo chápem, ale pohybuje sa vo vysokých % a je neprijateľná a podmienky zmluvy boli taktiež neprijateľné. Odpoveďou bolo, že je ich vec na akú sumu žalovali ale zvyšok je stále vymáhateľný a budem to musieť zaplatiť, aj keď prebehlo súdne konanie s pravoplatným rozsudkom. Verím, že aj sami oni vedia, že s tou zmluvou a vymáhaním penále vo výške 300 eur by neuspeli a pani ma odporučila napísať priamo list danej spoločnosti ak sa chcem sťažovať ale, že mám smolu a platiť musím, ako ďalej postupovať ? Ďakujem za prípadnú odpoveď a pomoc.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

I./ Základná podotázka

1./ Nevieme v akom rozsahu Vás nebanková spoločnosť žalovala a či jej návrh nebol aj v určitej časti zamietnutý. 
2./ Ak vo veci máte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým ste boli zaviazaný k úhradám ako uvádzate v otázke, a všetky tieto sumy ste aj uhradili, o čom máte aj doklad  - bank. prevod alebo pošt. poukážka s identifikáciou platby, sme názoru, že sa nemáte čoho obávať.
3./ Áno, máte pravdu pokiaľ  sa jedná o zmluvnú pokutu, tieto sú podľa zákona považované za neprijateľné zmluvné podmienky.
4./ So spoločnosťou komunikujte len písomne. Ak sa Vám len telefonicky vyhrážajú, že budú vymáhať, v prípade, že by Vás opätovne kontaktovali, oznámte im, aby Vám svoje požiadavky napísali písomne - listom - na Vašu adresu.
Poznamenávame, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa takýto nátlak sa považuje za agresívnu obchodnú praktiku /citujeme/ :

Agresívna obchodná praktika je okrem iných aj : 3. Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku. 

5./ Žiadne zmluvné pokuty neuhradzujte a pokiaľ sa jedná o nimi určené úroky, sme názoru, že sa jedná o prekážku rozsúdenej veci, nakoľko súd o úrokoch z omeškania už rozhodol v rozsudku, ktorý citujete v otázke.  Kontaktujú Vás telefonicky preto, že majú vedomosť o nezákonnosti svojej požiadavky, ktorá naviac bude už aj premlčaná. Nedajte sa oklamať.

II.Doplnenie odpovede na otázku zaslanú emailom :

1./ Uhradzovať nejaké zml. pokuty na tom základe, že pri Vašom mene "svietia" nezaplatené sumy,  nie je správne.  Podstatné je, že máte súdne rozhodnutie a dlžnú sumu ste uhradili. Uhradzovať nejaké sumy, ktoré požaduje spoločnosť a následne tieto vymáhať ako bezdôvodné obohatenie, nie je správne. Podľa ust. § 455 Obč. zákonnníka platí, že "za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy."   To znamená, že ak by ste na tomto skutkovom základe - "svietiace sumy"  ich uhradili a následne chceli vymáhať ako bezôvodné obohatenie, návrh by súd zamietol. 

Neuhradzujte žiadne zml. pokuty. Sme názoru, že komunikujú s Vami telefonicky len preto, že o majú vedomosť o bezvýslednosti vymáhania nimi určených súm cestou súdu. Usudzujeme, že  Vám neposlali ani žiadnu výzvu na "svietiace sumy", nakoľko ich právne vymáhanie bude bezúspešné. Nedajte sa nimi oklamať a ani  neveriť ich "presvedčivým"telefonátom.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Keď ho dám na súd, že nechce odomňa peniaze ani on ma nechce vyplatiť kto bude platiť všetky výdavky on alebo ja nakoľko dedukujem, že súd rozhodne byt predať ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :


V konaní je potrebné rátať so súdnym poplatkom, ktorý je 6 % z ceny predmetu konania (ceny nehnuteľnosti), najmenej 16,50 EUR, najviac 16.596,50 EUR.

V konaní o zrušení a o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu navrhovateľa.

Podľa ust. §  255 Civil. sporového poriadku všeobecne paltí, že súd  prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo.

Samotný úspech v konaní o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva na druhej strane neznamená, že úspešnému navrhovateľovi musí súd priznať aj 100 % náhradu trov konania, z odôvodnenia rozhodnutia o nároku na náhradu trov konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva musí byť zrejmé, akými úvahami sa súd riadil /Nález ÚS SR  8. novembra 2017, sp. zn. I. ÚS 457/2017/.

 

Aj z uvedených dôvodov odporúčame vec riešiť zmierčou cestou bez účasti súdu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Zdedil som 2/6 z bytu a darovacou zmluvou 1/2 bytu a brat zdedil 1/6 bytu v KE, pred 2 mesiacmi som ho cez realitku upovedomil, aby ma vyplatil resp. kúpil byt alebo, aby sme byt predali, nakoľko nekomunikuje ani so mnou ani s realitkou ani v rámci svojho podielu sa nestará resp. neplatí nájom za byt a iné veci spojené s bytom. Ja chcem byt predať, čo mám robiť, ďakujem za odpoveď pekný deň prajem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Nevieme z akého dôvodu ste sa obrátili na realitnú kanceláriu. Pokiaľ chcete byt predať dobré je ponúknuť bratovi, aby odkúpil  Váš podiel, čo je podľa nášho názoru menej pravdepodobné, nakoľko je menšinovým spoluvlastníkom, prípadne, aby ste Vy odkúpili podiel 1/6 od brata. Pokiaľ ste bratovi ponúkli na predaj svoj väčšinový podiel a brat v zmysle ust. § 140 a ust.  § 605 Obč. zákonníka nereagoval a neuhradil kúpnu cenu do dvoch mesiacov, potom môžete svoj podiel na byte predať. Je len otázkou, či byt v podielovom spoluvlastníctve niekto od Vás odkúpi.

2./ Lepším riešením by bolo kúpiť podiel 1/6 od Vášho brata a byt následne predať, prípadne dohodnúť sa na spoločnom predaji bytu.

3./ Úhrady za služby spojené s bývaním : V otázke neuvádzate, kto v skutočnosti aj reálne byt užíva. Ak byt neužíva nikto z Vás, potom brat by mal prispievať  v rozsahu svojho podielu, nakoľko stále platby za byt sa platiť musia bez ohľadu na to, či sa byt užíva alebo nie.

4./ Podľa zákona o vlastníctve bytov platí, že "správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome".

Ďalej platí, že "správca je povinný podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,ako aj podať návrh na exekučné konanie."/§ 8b/ cit. zákona/.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Darovacou zmluvou som prijal 1/3 nehnuteľnosti a 1/2 ostatných náležitostí nachádzajúcich sa na pozemku danej nehnuteľnosti od svojho otca, ktorý uvedené zdedil spolu so svojou sestrou, ona v podieli 2/3 a, a 1/2. V dobe kedy ona s mojim otcom nehnuteľnosť zdedila mala táto hodnotu vrátane pozemku 450 000 SK s tým, že potom ešte polovicu pozemku predali. V predmetnom dome žijem s ústnym súhlasom svojej tety od roku 2000. Od tej doby sa o nehnuteľnosť nestará, neplatí elektricku, vodu, plyn, náklady na kúrenie. Všetky náklady financujem výlučne ja s mojou rodinou. Keď som sa chcel vysporiadať žil ešte môj otec, ktorý so všetkým súhlasil tak ako aj teta, ktorá hovorila ked som niečo išiel robiť, nech robím, veď robím pre seba. Ona nechcela v uvedenej nehnuteľnosti bývať. V tom čase chcela za svoj podiel 500 000 SK. Na čom sme sa nedohodli ani ona na tom netrvala. Potom môj otec zomrel /2014/ a ako som zrekonštruoval dom, záhradu, ploty, dvor dal do poriadku sa rozhodla že si bude nehnuteľnosť užívať, mám sa odsťahovať a vyplatí mi 20.000 Euro, alebo ja jej mám vyplatiť "jej" 30.000 EUR. Rekonštrukciu vo výške 15.000 euro som urobil aj financoval výlučne ja. Dnes prišiel k nám jej bývalý manžel a začal mi sťahovať obývačku, že tam má podiel ona a tam chce byť. Dom je jednobytový s poschodím, kde žijem ja s mojou rodinou. Ona začala na začiatku leta pro - forma búrať dolné miestnosti ktoré nechala v dezolátnom stave. Chcela vynmienať okná, ktoré som musel založiť nakoniec ja, lebo by tam bolo otvorené dodnes. Čo mám robiť? Príde hocikedy k nám, ľahne si do našej postele, pozerá televíziu, berie veci z chladničky, špajze. Že jej dám peniaze koľko chce, alebo si bude užívať. Poraďte prosím. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň. Podľa toho, čo ste napísali ste obaja podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti. Nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve a preto aj Vy máte možnosť sa s Vašou tetou dohodnúť na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa dohodnúť neviete (teda hlavne na cene vyplatenia podielu) máte možnosť riešiť vec mimosúdne napríklad môžete vyhľadať mediátora, ktorý Vám pomôže mimosúdnou cestou dohodnúť sa na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa nedohodnete potom Vám zostáva už len súd. Pred tým je ale potrebné adresovať jej písomný návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (teda čo navrhujete Vy). Odporúčam Vám dať si spraviť odborné vyjadrenie, alebo znalecký posudok na nehnuteľnosť, prípadne ohodnotenie oboch podielov. Taktiež je potrebné, aby znalec zhodnotil aj výšku rekonštrukcie, ktorú ste financovali Vy. A následne vyhľadajte mediátora alebo advokáta, ktorý Vám pomôže. Môžete sa obráťiť aj na nás a my Vám odporúčíme advokáta alebo mediátora vo Vašom okolí. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Vlastním rodinný dom v jednej polovici a v druhej býva moja sestra so 4 dospelými dcérami, ktorú vlastni moja matka, ktorá tam uz minimálne 16 rokov nebýva, žije vo Švajčiarsku. Môj problém spočíva v tom, že sestra nanič neprispieva, dom chátra a požíva z dcerami alkohol a sú dost problémový. S matkou som sa snažil dohodnúť, že by som druhu polovicu vyplatil, nesúhlasila, tak sa pýtam ci mam právo to dať k sudu.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň,

ak chcete zrušiť podielové spoluvlastníctvo a druhý spoluvlastník nesúhlasí, môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Podľa § 142 Občianskeho zákonníka totiž ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Súd bude najskôr skúmať, či sa vec (v danom prípade dom) dá reálne rozdeliť. Ak áno, rozdelí ho podľa veľkosti podielov a tomu-ktorému spoluvlastníkovi určí, ktorej časti sa stane výlučným vlastníkom.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Akým spôsobom je možné byt, ktorý je vo vlastníctve dvoch osôb (syna a matky), previesť len na jednu osobu (matku)? Byt je zároveň zaťažený záložným právom banky kvôli úveru. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že predmetný byt majú matka a syn v podielovom spoluvlastníctve. Vzhľadom na uvedené môže syn s matkou uzavrieť tzv. dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Pre úplnosť si však dovoľujem dodať, že takáto dohoda musí mať okrem iného aj všetky náležitosti zmluvy o prevode bytu v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobry,den, obraciam sa na Vas s otazkou a pravnou radou. Ako mam postupovat pri probleme vyriesit podielove spoluvlastnictvo s bratom. Sme len dvaja, ja byvam samostatne v jednoizbovom byte, brat zostal byvat v rodicovskom trojizbovom byte a vyuzival a vyuziva vsetky vyhody s uzivanim bytu. Po dlhsej dobe po umrti oboch rodicov som navrhol, aby sme pristupili k rozumnej dohode o vysporiadani a vyplateni polovicnej ciastky z rodicovskeho bytu avsak na moje vyzvy a sms spravy o stretnuti a moznej dohode prestal so mnou komunikovat a neodpoveda mi na ziadne vyzvy. Preto Vas chcem poziadat, co v takomto pripade mam robit a ako postupovat. Dakujem, s uctou.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.06.2016)

Dobrý deň. V zásade platí, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Ak sa však s druhým spoluvlastníkom nedá dohodnúť (odmieta akúkoľvek komunikáciu), ďalšou možnosťou ako zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo je súdne konanie. Môžete teda podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na príslušný súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, po rozvode v r. 1996, nebolo naše bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiadané. Predmetný dom s pozemkom prešiel teda podľa mojich informácií do podielového spoluvlastníctva mňa a bývalého manžela. Mala by som záujem toto vlastníctvo vysporiadať. Aké kroky by som mala urobiť, aby som sa vyhla súdnemu procesu?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.12.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem vyporiadať podielové spoluvlastníctvo bez ingerencie súdu, je potrebné aby ste sa s druhým spoluvlastníkom (Vašim bývalým manželom) dohodli. Nakoľko budete vyporiadavať spoluvlastnícke právo k nehnuteľnosti, dohoda musí byť uzavretá v písomnej forme a súčasne musí spĺňať náležitosti predpísané katastrálnym zákonom. Pri snahe uzavrieť s Vašim bývalým manželom dohodu môžete argumentovať tým, že v porovnaní so súdnym konaním ide o omnoho ekonomickejší a rýchlejší spôsob vyporiadania. Taktiež môžete spomenúť zásadu, v zmysle ktorej nemožno nikoho nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ však k dohode nedospejete a naďalej budete mať záujem na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, súdnemu konaniu sa zrejme nevyhnete.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Zdedila som s dvomi bratmi dom a záhrady, mám v opatere postihnutého brata ktorý je na týždńovom pobyte v ústave, kde musím na neho doplácať a musím platiť elektriku a vodu za dom v ktorom kvôli môjmu bratovi nemôžem bývať, lebo keď sa opije všetkých vyháňa nemôžme s ďalším bratom nič poriadne užívať, tak by som bola rada, keby sa dal dom predať len neviem ako bez súhlasu brata.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2015)

Dobrý deň

podľa § 141 Občianskeho zákonníka je možné, aby sa spoluvlastníci dohodli na vyporiadaní spoluvlastníctva. Pokiaľ k dohode nedôje, podľa § 143 OZ spoluvlastníctvo zruší a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd a to buď rozdelením veci alebo prikázaním jednému spoluvlastníkovi za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku podľa podielov. 

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nemusí zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo. 

Na základe horeuvedeného, môžte podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prípadne sa s bratmi dohodnúť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako by sa postupovalo pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti, ak spoluvlastník A vlastní nehnuteľnosť (byt) s podielom 55% a spoluvlastník B s podielom 45%. Spoluvlastník A zložil 10% kúpnej ceny v hotovosti a 45% spláca cez svoj hypotekárny úver. Spoluvlastník B spláca byt cez svoj hypotekárny úver. Čiže na nehnuteľnosť sú dve separátne hypotéky A a B. Berme situáciu, že spor by nastal v priebehu prvých 3 rokoch splácania. 1. Ako by sa postupovalo ak jeden z vlastníkov už nechce užívať danú nehnuteľnosť a chce vrátiť investované prostriedky, resp. previesť úver a vlastníctvo na toho druhého? Ako by sa postupovalo ak by išlo o vlastníka A a vlastníka B? 2. Ako postupovať ak sa vlastníci nedohodnú? T.j. buď sa jeden z nich nechce vysťahovať alebo nespláca úver? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.07.2015)

Dobrý deň, ak jeden zo spoluvlastníkov nechce užívať nehnuteľnosť, potom musí požiadať druhého o vysporiadanie spoluvlastníctva. Ak by sa dohodli na sume (tak to môže byť aj suma investovaných prostriedkov). Je to však o dohode, pretože súd by sa na to pozeral inak. Spoluvlastníci spíšu dohodu, v ktorej sa dohodnú na zrušeni a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak by sa nedohodli, musel by to riešiť súd a ten by vychádzal z trhovej hodnoty nehnuteľnosti a výšky podielov. Úvery nie sú predmetom vysporiadania spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Mohlo by sa teda stať, že na nehnuteľnosti zostane záložné právo druhého spoluvlastníka. Pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je preto potrebné postupovať tak, aby ste do celého procesu zapojili aj banku. Ak jeden nechce splácať úver alebo sa vysťahovať, nezostane nič iné, ako to riešiť súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

dobry den. chela by som sa opytat, rodicia maju dom kde je spolocny dvor s viacerymi vlasnikmi chceli sme od nich odkupit ciastky, ale oni nam nechcu predat aj napriek tomu, ze oni tam nemaju okrem spolocneho dvora nic. da sa s tym nieco robit. dakujem

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.10.2014)

Dobrý deň. V zmysle slovenského právneho poriadku vo všeobecnosti platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ teda máte zújem zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo k spoločnému dvoru, môžete to urobiť písomnou dohodou (ide o najrýchlejšiu a najlacnejšiu možnosť). Nie je však ničím výnimočným, že podieloví spoluvlastníci sa nevedia, resp. odmietajú dohodnúť. V takom prípade môžete na príslušný súd podať žalobou na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Odporúčam Vám situáciu riešiť primárne dohodou, lebo tento typ konaní je spravidla časovo náročný.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Mila poradna. Prosim Vas o pomoc.nakolko som Slovenska zijuca v zahranici a momentalne nemam moznost sa poradit o mojej situacii s pravnikom. Kratky popis mojej situacie: -Smrt mojho otca-sudne rozdelenie majetku-matka,sestra a ja -nutna rekonstrukcia domu-prepis matkinho podielu na mna -po rekonstrukcii poziadavka matky spiatocny prepis podielu za ucelom pradaja domu -vratenie podielu matke pod nadnatlakom matky a sestry -nasledovne-vymena zamkov -stahovanie s pomocou polizie -predaj domu cez agentury bez mojho splnomocnenia -po roku kupec na dom sukromne -kontaktovie kupujucej strany -kupujucou stranou som bola kontaktovana -oboznamenie s podmienkami predaja-vypracovanie zmluvy kupcom podanie u notara a kataster si musim vybavovat sama peniaze po vsetkom obdrzi matka a ta rozdeli peniaze -dohoda medzi mnou a kupujucou stranou-musim sa poradit s pravnikom a momentalne nemam moznost vycestovat-pokracovanie v marci-kupec nemal namietky. Matka o situacii kupcom informovana -obdrzanie listu od matkinej pravnicky o navrh zrusenie a vyporiadanie podieloveho spoluvlastnicva odpoved do 7 dni Otazka: Ako postupovat,co odpovedat Chcem cim skorej tento psychický teror ukoncit. Mam sa rozhodnut pre sudne konanie... S pozdravom.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ste dostali list na vyporiadnie podielového spoluvlastníctva, znamená to, že ste sa nedohodli a matka mala inú predstavu o celom postupe pri predaji nehnuteľnosti.

 

V liste by sa malo uvádzať aj to, akú sumu Vám chcú vyplatiť za Váš podiel. Pokiaľ to nebude uvedené, v prípade, ak by bolo súdne konanie, trovy súdneho konania by musela platiť žalujúca strana a trovy vrátane náhrady trov konania by sa jej nemuseli vrátiť. Nemyslím si, že to dôjde až k žalobe o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Skôr ide o zastrašovanie. Bez konkrétnych informácii Vám nedokážeme úplne presne poradiť, či máte vec riešiť súdnou cestou alebo sa dohodnúť mimosúde a nehnuteľnos predať, na takéto veci sú vhodné osobné konzultácie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku