Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pred desiatimi rokmi sme rekonštruovali dom našich starých rodičov, v ktorom žila naša teta. Celá rekonštrukcia nás a tetu stála približne rovnako veľa. Neskôr sme ten už zrekonštruovaný dom zdokonalený s tetou na polovicu. Teraz však tvrdí, že chce predať dom za minimálne 50 000 €, pričom všetky peniaze by mali patriť jej, pretože utvrdzuje, že investovala viac, než sme my. To však nie je pravda. Dali sme dom ohodnotiť a jeho všeobecná hodnota (vrátane príslušného pozemku) je 68 400 €. Ponúkli sme jej preto odkúpenie jej polovicu za 35 000 €, ale ona trvá na predaji celého domu. My by sme však chceli dom zachovať. Musíme súhlasiť s jej požadovanou sumou? Ak s nami nebude ochotná jednať, môžeme si odniesť materiál (okná, konštrukciu krovu atď.), na ktorý máme doklady, že sme ho do domu zakúpili?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pokiaľ ste dom zdedili spolu s tetou, je predmetný dom vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, a ako sám píšete, veľkosť Vášho spoluvlastníckeho podielu (a rovnako tak spoluvlastníckeho podielu Vašej tety) je ½.

Na Vašu situáciu sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Podielové spoluvlastníctvo
§ 137

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V žiadnom prípade nemusíte súhlasiť s cenou, ktorú od Vás požaduje Vaša teta. Pokiaľ sa s ňou rozumne nedohodnete, že dom odkúpite za polovicu jeho skutočnej ceny, môžete sa domáhať na súde žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa vyššie uvedených ustanovení. Pokiaľ  viete preukázať všetky skutočnosti, čo ste napísali v otázke (ste podieloví spoluvlastníci, obaja ste nehnuteľnosť zhodnotili, pričom cena, ktorú Vás stálo prerábanie bola približne rovnaká, máte záujem nehnuteľnosť odkúpiť) súd by Vám mohol prikázať nehnuteľnosť za primeranú náhradu (cca polovica hodnoty domu). Pri rozhodovaní o vyporiadaní súd najskôr skúma, či je dom deliteľný. Pokiaľ sa zistí, že nie je, potom zisťuje, či niektorý zo spoluvlastníkov dom chce do svojho vlastníctva. Pokiaľ Vy dom chcete a teda nie, potom ho súd prisúdi Vám s tým, že Vás zaviaže na zaplatenie polovice hodnoty domu. Pred tým, ako sa pustíte do akého koľvek súdneho konaniia je potrebné, aby ste tete zaslali písomnú výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhli jej primeranú náhradu za jej podiel (vychádzajúc zo znaleckého posudku)

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môžem prenajať svoj spoluvlastnícky podiel pozemku (1/4) živnostníkovi?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.12.2023)

Dobrý deň,
vo veci je potrebný súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov a to z dôvodu, že vy ste spoluvlastníkom v podiele 1/4 z každého cm2. Ak sa nedohodnete, o veci bude musieť rozhodnúť súd v zmysle ust. § 139 ods. 2 Obč. zákonníka.


Riešením by bolo odčlenenie vášho podielu 1/4, avšak na to by bol potrebný geom. plán a následne spísanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kde prílohou dohody bude príslušný geom. plán. Podstatná je aj výmera celého pozemku, lebo naďalej platí zákaz drobenia pozemkov /poľnohosp. pôda - výmera minimálne 3000 m2, lesná pôda 5000 m2/.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu, ako postupovať pri zrušení spoluvlastníctva. Spolu s dcérou sme spoluvlastníkmi väčšej parcely, na ktorej sú ďalší štyria spoluvlastníci. Na zmienenej parcele by dcéra chcela začať s výstavbou rodinného domu, avšak ostatní spoluvlastníci nesúhlasia s rozdelením parcely. Ako máme postupovať, prípadne aké sú možnosti riešenia? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.12.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že riešením by bolo oznámiť ostatným spoluvlastníkom písomne váš návrh na rozdelenie nehnuteľnosti na dve parcely, kedy dôjde k rozdeleniu jednej a vaša dcéra sa stane výlučným vlastníkom tej časti, na ktorej  sa všetci spoluvlastníci dohodnete. Následne treba kontaktovať autorizovaného geodeta, ktorý pozemok rozdelí geom. plánom a na jeho podklade sa spíše dohoda o  zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva za účasti všetkých spoluvlastníkov.

Ak by návrh nebol akceptovaný, potom riešením je len podanie návrhu na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, čo bude stáť ako peniaze /súdny poplatok, znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti, prípadne aj trovy právneho zastupovania/. Dôjde súčasne aj k časovým stratám na strane všetkých účastníkov konania, čo môže trvať jen aj dva roky.

Preto odporúčam kontaktovať advokáta na lepšiu argumentáciu pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím, aký je postup pri vyporiadaní majetku, keď sme tri spoluvlastníčky pozemku? Dve z nás vlastníme 8/9 pozemku a máme záujem o jeho predaj, zatiaľ čo tretia vlastní 1/9 a nechce predávať. Môžeme oslovit geodetov, aby vymerali našu časť 8/9 a potom ju predávať? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.11.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že na riešenie tou cestou ako navrhujete v otázke je podmienené súhlasom podielovej spoluvlastníčky, ktorej podiel predstavuje 1/9 z celku. Geom. plán na rozdelenie pozemku je len podkladom pre vypracovanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorú musia podpísať všetci spoluvlastníci.

Odporúčam riešenie také, že spoluvlastníčke s rozsahom podielu 1/9 z celku ponúknete na predaj svoje podiely na predaj a ak vaše podiely neodkúpi, potom podiely môžete predať inej cudzej osobe. Podstatné pre toto riešenie je aj to komu chcete svoje podiely predať. Ak by išlo o predaj podielov blízkej osobe v zmysle ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka, potom podielovej spoluvlastníčke s podielom 1/9  nemusíte ponúknuť svoje podiely na predaj v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka.

Na vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som najprv opísať situáciu nasledovne: Jedná sa o dedičské konanie, do ktorého bol zahrnutý trojizbový byt a záhradná chatka s malým pozemkom. Hmotné veci v byte, či chatke neboli predmetom. Po úmrtí maminy sme traja boli zahrnutí do dedičského konania - druhý manžel maminy, sestra a ja na základe dedenia zo zákona. Ešte počas života druhého manžela maminy bol jeho podiel daný sestre. Po jeho úmrtí, tak neprebiehalo žiadne dedičské konanie. Otázky sú nasledovné: Ani po úmrtí maminy (2015) a ani po úmrtí druhého manžela maminy (rok 2022) t. j. ani v súčasnosti nemám prístup k svojmu zákonom rozdelenému podielu k bytu a záhradnej chatke s malým pozemkom. Môže sestra ako väčšinový vlastník rozhodnúť, že kľúče a ani prístup mať nebudem ? Neužíva neoprávnene aj môj podiel ? Na základe osobného stretnutia konaného cca pred tromi mesiacmi som sestru požiadala, či by som mohla začať užívať svoj zdedený podiel. Odpoveď bola, že kľúče nedostanem, s tým, že sestra prevzala všetky náklady spojené s údržbou a starostlivosťou o trojizbový byt a záhradnú chatku s malým pozemkom a teda mala by som začať prispievať. Požiadala som ju, aby mi upresnila o akú sumu peňazí sa jedná. E-mailom mi bola zaslaná len suma. Otázky sú nasledovné: Vzhľadom na nie práve korektné vzťahy medzi mnou a sestrou - existuje forma zmluvy, ktorá by obsahovala všetky potrebné náležitosti ? Je to zmluva o vysporiadaní ... ? Mohli by byť zmluvy dve ? jedna pojednávajúca o trojizbovom byte a druhá o záhradnej chatke s malým pozemkom. Akou výškou sumy som povinná prispievať ? Ďakujem veľmi pekne A.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.10.2023)

Dobrý deň, z textu otázky vyplýva, že ste sa stali podielovým spoluvlastníkom bytu a chatky s príslušným pozemkom. Obidve nehnuteľnosti využíva výlučne vaša sestra, ktorá od vás žiada, aby ste prispievali na platby zrejme do fondu opráv a údržby bytového domu, ako aj náklady spojené s chatkou, ktoré sestra nešpecifikovala, iba uviedla výslednú sumu v eurách.

Pokiaľ ste spoluvlastníkom nehnuteľností podľa otázky máte oprávnenie užívať nehnuteľnosti v rozsahu vášho podielu. Uvedené užívanie by bolo možné hlavne pri chatke s príslušným pozemkom, aby ste sa dohodli na užívaní v určitých dňoch, čo je tiež jedno z riešení.

Ak sestra výlučne užíva byt s svojou rodinou, vy v podstate máte nárok na to, aby vám sestra platila za užívanie jej podielu. Keďže nateraz nájomná zmluva neexistuje, môžete žiadať len vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka a súčasne jej predložiť návrh nájomnej zmluvy na váš podiel s určením ceny nájmu. Vydanie bezdôvodného obohatenia od sestry môžete žiadať  len dva maximálne 3 roky spätne. Konkrétnu  cenu nájmu vám uviesť nevieme, závisí to od umiestnenia bytu /mesta/, ako podobné byty ponúkajú resp. hľadajú do nájmu napr. realitné kancelárie, čo si viete zistiť napr. aj na internete.

Nevieme z otázky či nemáte záujem váš podiel predať sestre, potom do úvahy prichádza spísanie dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § Občianskeho zákonníka za dohodnutú sumu min. za sumu podľa znaleckého posudku súdneho znalca. Ceny nehnuteľností môžete rovnako nájsť na internete aspoň orientačne /ponuka a dopyt realitných kancelárií/.

V rámci vyššie uvedenej nájomnej zmluvy prípadne dohody o zrušení a  vyporiadaní podielového spoluvlastníctva by sa vyporiadali aj náklady, ktoré od vás požaduje sestra, avšak len v zákonnom rozsahu /fond opráv a údržby áno, vy nemáte platiť za odber vody, elektriny, plynu a pod, lebo nehnuteľností užíva sestra/.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som po rozvode s manželom. Pred svadobou sme si spoločne zobrali hypotéku na byt, ktorý bol zaevidovaný na moje meno. Počas manželstva som darovacou zmluvou previedla polovicu tohto bytu na manžela. Pri následnom bezpodielovom vysporiadaní sme sa dohodli, že mi manžel vyplatí moju polovicu bytu, čo sa aj stalo. Nastal však problém pri prevode mojej polovice nehnuteľnosti na katastri, kde zamietli prepis na základe bezpodielového vysporiadaní, pretože moja polovica bytu oficiálne nespadala do bezpodielového spoluvlastníctva. Manžel mi v rámci tejto dohody vyplatil spoločne dohodnutú sumu (na to si zobral hypotéku). Teraz nevieme, ako máme postupovať. Rád by som podotkol, že vzťahy týkajúce sa dohôd medzi nami sú bezproblémové. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve manželov, nemôže spísať dohodu o vyporiadaní BSM.

Je potrebné spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v súlade s ust. § 141 Občianskeho zákonníka. Keďže manžel vám podiel na nehnuteľnosti vyplatil, v dohode uvediete, že došlo už k finančnému vyporiadaniu a akým spôsobom a kedy. Následne bude potrebné podať návrh na katastrálny úrad.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, návrh na kataster podáme samozrejme tiež elektronicky, čím budete mať právnu istotu, že dohoda bude právne perfektná.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastníme nehnuteľnosť so spoločným dvorom. Náš sused dal zamerať geodetický plán na rozdelenie spoluvlastníctva dvora na rovné diely. My však máme na zadnej časti dvora postavenú garáž, ktorá je dostupná prostredníctvom prístupovej cesty širokej 3,2 metra. No na našej polovici dvora by sme sa nevytočili tak, aby sme zaparkovali do garáže. Chceli by sme vedieť, či je možné žiadať pri rozdelení spoločného dvora prístupovú cestu na susedovej polovici. Toto by sme chceli zriadiť formou vecného bremena, čím by sme si zaistili prístup k garáži, ako aj k žumpe a ostatným s tým spojeným obslužným činnostiam. Chceli by sme tiež vedieť, či je potrebné v geometrickom pláne vyznačiť plochu spojenú s priestorom na manévrovanie alebo parkovanie, a či je potrebné toto konkrétne definovať. Ak je toto nemožné, boli by sme radi, ak by ste nám poradili, ako si zaistiť prístup k našej garáži a žumpe.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 15.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že skutočnosť tá, že sused dal vypracovať geometrický plán na rozdelenie pozemku, ktorý je doteraz v podielovom spoluvlastníctve je síce správne, ale aby mohlo dôjsť k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva - rozdelenie pozemku - dvora - na dve samostatné parcely, musela by byť spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorá musí byť zo zákona písomná a podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností. Samotný geom. plán ktorý nechal vypracovať sused nie je postačujúci pre zápis samostatných parciel do katastra nehnuteľností. Musí byť povinne zo zákona spísaná dohoda ó zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.


Z otázky predpokladáme, že podiely na pozemku - dvore sú rovnaké. To však neznamená, že pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musí byť pozemok rozdelený na dve rovnaké časti, čo uvádzame vzhľadom na text otázky - nemožnosť výjazdu auta z pozemku resp. komplikácie pri jeho garážovaní a pod.

V otázke sa pýtate, či sused je povinný vám umožniť užívať aj jeho časť pozemku na manévrovanie s autom. Uvádzame, že keďže toto nie je nijako inak možné, možnosťou by bolo vo veci zriadiť vecné bremeno na časť pozemku suseda, čo by bolo vyznačené vo vypracovanom geom. pláne, na základe ktorého by bola spísaná dohoda o vecnom bremene spočívajúcom v práve prechodu a prejazdu. Ak by medzi vami nedošlo k dohode, potom by riešením bolo len súdne konanie o zriadenie vecného bremena v zmysle ust. § 151 o/ Občianskeho zákonníka. Zároveň uvádzame, že toto riešenie je nákladné ako z hľadiska časového, tak aj z hľadiska finančného, pričom by došlo k narušeniu vzťahov medzi vami.

Vzhľadom na skutočnosť, že nepoznáme usporiadanie nehnuteľností na konkrétnom pozemku /rodinné domy, vchody do domov, umiestnenie garáže a pod./, sme názoru že najlepším riešením by bola dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva to s tým, že časť pozemku v rámci tejto dohody by ste odkúpili od suseda za dohodnutú cenu a nebola by následne potrebná aj dohoda o zriadení vecného bremena. Všetko však závisí od umiestnenia stavieb na pozemku /rodinné domy, garáž, žumpa/ vrátane ochoty spolupráce a dohody so spoluvlastníkom pozemku - dvora. K tomu bude samozrejme potrebný geometrický plán.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, sme šesť spoluvlastníkov pozemku, z ktorých traja kupujú časti pozemku od jedného z nás. Máme otázku ohľadne dokumentov, ktoré musíme predložiť Katastrálnemu úradu. Musíme predkladať deľbovú zmluvu, geometrický plán, ako aj kúpne zmluvy? Pokiaľ by sme v deľbovej zmluve uviedli, že kupujúci uhradia predávajúcemu časti pozemku nad rámec svojho spoluvlastníckeho podielu, bude v takom prípade stačiť predložiť katastru len deľbovú zmluvu bez kúpnych zmluv?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.08.2023)

Dobrý deň, uvádzame, že pojem deľbová zmluva neexistuje.

Vo veci ak jeden zo spoluvlastníkov odkupuje podiely viacerých spoluvlastníkov, potom je potrebné nechať vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemku a na základe predmetného geom. plánu spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva so všetkými spoluvlastníkmi v súlade s ust. § 141 a nasl.Občianskeho zákonníka.

V predmetnej dohode sa súčasne vyporiada aj otázka kúpnej ceny za podiely, ktoré nadobudne konkrétny vlastník. Neuzatvára sa teda samostatná kúpna zmluva, lebo otázka ceny bude súčasťou dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva. Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a geom. plán budu potrebné predložiť katastrálnemu odboru okresného úradu spolu s návrhom na vklad.

Dohodu o zrušení


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom majetkového vysporiadania partnerov, ktorí nie sú manželmi. V Občianskom zákonníku som našiel iba informácie týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktoré sa výlučne týka iba manželov. V tomto prípade sú to bývalí partneri, ktorí spoločne nadobudli nehnuteľnosť (rodinný dom aj s pozemkom) v rovnakom podiele. Pokiaľ mi je známe (opravte ma, ak sa mýlim), v takomto prípade, ak nedôjde k vysporiadaniu mimosúdne, súd musí rozhodnúť o vysporiadaní. Rozhoduje, komu nehnuteľnosť pripadne a koľko sa vyplatí druhému spoluvlastníkovi na základe znaleckého posudku. Moja otázka znie: Existuje nejaká lehota na vyplatenie po rozhodnutí súdu ohľadom vyplatenia podielu? Čo robiť v prípade, ak jeden zo spoluvlastníkov, ktorý momentálne užíva nehnuteľnosť, bráni prístupu k danej nehnuteľnosti druhému spoluvlastníkovi (napríklad vymení zámok na dverách a pod.)? V takomto prípade treba volať políciu alebo to riešiť inak? Existuje nejaký osobitný právny predpis, ktorý sa aplikuje v takýchto prípadoch? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň, neexistuje žiadny osobitný právny predpis, na predmetné prípady sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve. 

Partneri sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti, v ktorej bývajú. Ak sa rozišli a nechcú spolu bývať a nehnuteľnosť vysporiadať, a nedohodnú sa, tak jeden z nich môže podať na súd žalobu o vysporiadanie a zrušenie podielového spoluvlastníctva.

Písali ste správne, že hodnota domu bude určená znaleckým posudkom a žiadna konkrétna lehota na vyplatenie neexistuje, túto lehotu na vyplatenie určí súd podľa okolností prípadu. Ak jeden vlastník bráni druhému do vstupu do rodinného domu, hoci tam býva, je možné zavolať políciu aj keď policajti to nie vždy vyriešia vec na mieste. Ak tak spoluvlastník nebýva a zavolali by ste políciu, tak by Vás odkázali na civilné konanie. 

Podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná."

Podľa § 142 ods.1 Občianskeho zákonníka, "Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam nečakať s riešením veci, pretože spoluvlastníkovi plynú premlčacie lehoty. Ľudia prídu často za nami neskoro, keď už uplynulo niekoľko rokov od rozchodu. Podrobný postup Vám vysvetlíme na prípadnej konzultácii. 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel zdedil po svojom otcovi spoluvlastnícky podiel na pozemkoch. Teraz spoluvlastníci tvrdia, že mali s otcom dohodu o bezodplatnom užívaní pozemku, pretože sa o neho nezaujímali. Prechádza táto dohoda aj na môjho manžela ako dediča, hoci o žiadnej dohode nevedel a tá neexistuje ani v písomnej forme? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.07.2023)

Dobrý deň, ak neexistuje žiadna písomná dohoda s pôvodným vlastníkom - otcom vášho manžela ako bývalého podielového spoluvlastníka, potom nemôžu na vášho manžela prejsť ani žiadne povinnosti z neexistujúcej dohody. Ak manžel má záujem o celý pozemok, potom je potrebné spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a o finančnom vyporiadaní so všetkými ostatnými podielovými spoluvlastníkmi. Možnosťou riešenia je aj spísanie nájomnej zmluvy s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi s dohodnutím nájmu v eurách.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, sme piati spoluvlastníci (bratanci a sesternice) poľnohospodárskeho pozemku v extraviláne obce. Chcem predať svoj podiel sesternici - spoluvlastníčke. Musím doručiť všetkým ostatným spoluvlastníkom písomnú ponuku na výkon predkupného práva? Ak áno, čo sa stane, ak všetci prejavia záujem o kúpu môjho podielu?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.07.2023)

Dobrý deň,
áno. Predkupné právo majú všetci ostatní spoluvlastníci v rovnakej miere, a preto je potrebné učiniť rovnakú písomnú ponuku všetkým. Tým, ktorí budú s Vašou ponukou súhlasiť, sa následne Váš podiel rozdelí. Ak bude mať o Váš podiel záujem iba spomínaná sesternica, tak ho nadobudne v celosti.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava