Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banskobystrický
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 21. 10. 2013

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pred 10 rokmi sme prerábali dom starých rodičov, v ktorom žila teta a celé prerábanie vyšlo tetu aj nás skoro rovnako, neskôr už rekonštruovaný dom sme dedili s tetou na polovicu, teraz však tvrdí, že chce predať dom za aspoň 50.000 € s tým, že všetky peniaze patria jej lebo len ona tam toľko investovala, čo nie je pravda, dali sme dom ohodnotiť a jeho všeobecná hodnota (dom aj s príslušným pozemkom) je 68.400 € a tak sme jej ponúkli odkúpenie za 35.000 €, no ona chce dom predať, ale my ho chceme. Musíme pristúpiť na sumu, ktorú chce ona? Prípadne ak s nami nebude chcieť jednať, môžeme si vziať z domu materiál (okná, konštrukcia krovu,...), na ktorý máme doklady, že sme tam kupovali?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pokiaľ ste dom zdedili spolu s tetou, je predmetný dom vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, a ako sám píšete, veľkosť Vášho spoluvlastníckeho podielu (a rovnako tak spoluvlastníckeho podielu Vašej tety) je ½.

Na Vašu situáciu sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Podielové spoluvlastníctvo
§ 137

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V žiadnom prípade nemusíte súhlasiť s cenou, ktorú od Vás požaduje Vaša teta. Pokiaľ sa s ňou rozumne nedohodnete, že dom odkúpite za polovicu jeho skutočnej ceny, môžete sa domáhať na súde žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa vyššie uvedených ustanovení. Pokiaľ  viete preukázať všetky skutočnosti, čo ste napísali v otázke (ste podieloví spoluvlastníci, obaja ste nehnuteľnosť zhodnotili, pričom cena, ktorú Vás stálo prerábanie bola približne rovnaká, máte záujem nehnuteľnosť odkúpiť) súd by Vám mohol prikázať nehnuteľnosť za primeranú náhradu (cca polovica hodnoty domu). Pri rozhodovaní o vyporiadaní súd najskôr skúma, či je dom deliteľný. Pokiaľ sa zistí, že nie je, potom zisťuje, či niektorý zo spoluvlastníkov dom chce do svojho vlastníctva. Pokiaľ Vy dom chcete a teda nie, potom ho súd prisúdi Vám s tým, že Vás zaviaže na zaplatenie polovice hodnoty domu. Pred tým, ako sa pustíte do akého koľvek súdneho konaniia je potrebné, aby ste tete zaslali písomnú výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhli jej primeranú náhradu za jej podiel (vychádzajúc zo znaleckého posudku)

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. S priateľom sme kúpili byt (obaja sme uvedení ako vlastníci bytu) na hypotéku. Investovali sme nejaký čas aj peniaze do prerábky a do vybavenia bytu. Ďalej sme spoločne nadobudli 2 autá - jedno je napísané na neho a jedno na mňa. Pred časom sme sa rozišli a chcela by som sa s ním férovo vysporiadať. Ako máme postupovať? Ďakujem vopred za rady!

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň. Keďže ste neboli s priateľom zosobášení, nevzniklo medzi Vami majetkové spoločenstvo - bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak ste teda dané veci kupovali spoločne sú vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, pričom ak ste sa nedohodli inak, by mali byť podiely oboch rovnaké.

Ideálne by bolo, ak by ste sa o Vašej situácii vedeli porozprávať s bývalým partnerom vo vecnej rovine. V takom prípade je dosť veľká čanca sa spravodlivo vyporiadať bez potreby ingerencie súdu.

Odporúčam Vám určiť hodnotu spoločných veci a tiež hodnotu spoločného záväzku - hypotéky. Následne určíte čistú hodnotu spoločných vecí, a to tak, že od aktív odpočítate pasíva (zostatok z hypotéky vrátane úročenia) a sumu, ktorú z toho dostanete, rozdelíte na polovicu. To je to, čo by sa malo každému z Vás dostať. Samozrejme, že pôjde skôr o orientačnú sumu, ktorú môžete brať ako základ pre spravodlivé vyporiadanie.

Osobne to odhadujem tak, že jednému zostane byt aj s hypotékou (vo vzťahu k banke ale treba zabezpečiť vyňatie druhého účastníka z úveru) plus auto a druhému zostane druhé auto s tým, že možno ešte bude mať nárok na vyplatenie určitej sumy.

Pokiaľ ide o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k bytu, tak tu je potrebné uzavrieť dohodu v písomnej podobe zohľadňujúc Občiansky zákonník, katastrálny zákon a tiež zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja mama vlastní 11/12 z domu a pozemku, kde býva už 6 rokov. Zvyšnú časť vlastní jej brat 1/12, s ktorým sa nedá dohodnúť. Brat sa jej vyhráža, že jej dá do domu nájomníka. Ma na to právo? Môže to urobiť aj bez jej súhlasu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že ide o podielové spoluvalstníctvo, brat vašej matky nie je oprávnený do domu nasťahovať žiadneho nájomcu, k tomuto účelu by musel mať súhlas vašej matky, resp. ak by sa nedohodli, musel by podať návrh na súd, ktorý by o tejto otázke rozhodol.
Vzhľadom na veľkosť podielov na nehnuteľnosti, zrejme najlepšie by bolo, keby došlo k jeho zrušeniu  a vyporiadaniu. Potrebné je, aby vaša mama ponúkla bratovi odkúpenie jeho podielu a ak by k dohode nedošlo, potom by musela podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Súd by rozhodol o vyplatení náhrady za podiel brata na základe znal. posudku, ktorú sumu by musela vaša mama zaplatiť v lehote obyčajne do maximálne 6 mesiacov, teda nie v splátkach napr. po 200 €.  Nie je podstatné to, že by napr. mama nemala finančné prostriedky na úhradu za spoluvlastnícky podiel brata, podstatné je to, že by sa stala vlastníkom celej nehnuteľnosti, čo je pre ňu výhoda, môže užívať celú nehnuteľnosť bez obmedzenia a tomu musí zodpovedať aj to, že druhý spoluvlastník, jej brat, musí za to dostať adekvátnu náhradu v čo najkratšom čase.

Vec môžete riešiť aj cestou advokáta spísaním dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, čo je z hľadiska časového a finančného lepšie pre obidve strany, pre oboch spoluvlastníkov.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, pretože dostávam na to rôzne odpovede a neviem, ktoré sú pravdivé. Ja ako aj moja sestra, brat a aj moja mama na pri dedičskom konaní po otcovi rozdelili dom. Ja a moja sestra tam nebývame. Býva tam môj brat, mama a babka - mamina mama, ktorá nemá tam žiaden podiel. Mňa by zaujímalo, že, či je pravda, keďže mama ma dlhy, pričom hrozí aj exekúcia môžu zobrať dom. Najmladší brat, ktorý tam býva je už dospelý a rozpráva, že to tak bude ak sa tie dlhy nesplatia. Dlhy boli, aj keď mi so sestrou sme tam bývali, ale už od prvého štipendiá sme na splátky dávali. Pôžičky sa ďalšie brali a nestíhalo sa to splácať, hoci čo sme mali, tak sme dali, keďže sme bývali tam. O niečo neskôr po smrti otca sme sa obidve vydali. Prestavali sme prispievať na splátky. Ubehlo niekoľko rokov a ja už ani neviem aká je potrebná splátka, aby sa to ukončilo. Brat, ktorý tam je začal zarábať, hovorí, že pomáha niečo splatiť a ak prepíšeme naše časti na neho, tak splatí všetko. Podmienka: žiadne návštevy a babka, keďže mu nie je veľmi po voli pôjde preč. Je tam ešte dosť problém, že mama hoci chodí za prácou ako opatrovateľka do Rakúska nezvláda to splácať a zobrali ďalšie pôžičky, kde úroky pri mesačnej neúhrade narástli. Ona ma teraz dosť vážne zdravotné problémy a čaká ju operácia alebo operácie. Brat mi hovorí, či mi je dobre na to všetko pozerať, že keď som zdedila časť domu, tak by som mala doň aj prispieť, teda peniazmi. Mám rodinu a pre mňa je prednejšie dávať peniaze tu, keďže viem, že niektoré pôžičky, sa brali na nepodstatné veci, ktoré si brat zažiadal. Viem ho pochopiť, že by chcel mať s tým pokoj, ako aj my. Lenže ja prepísať časť na neho nechcem. Poraďte mi prosím. Ak potrebujete nejaké informácie, pýtajte sa. Dúfam, že dostanem Vašu odpoveď a nejaké informácie, či rady ohľadom tohto problému. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň, 
vami položená otázka obsahuje niekoľko právnych problémov.
1./ Bez ohľadu na rodinnoprávne vzťahy a to, že vaša mama má dlhy, nie ste povinná ich splácať a ani prispievať na splátky. Zrejme ide o nebankové spoločnosti.
2./ Z otázky vyplýva, že ste podiel. spoluvlastníkom RD, kde rovnako platí, že nie ste povinná svoj podiel na RD previesť na vášho brata bezodplatne prípadne aj odplatne, pokiaľ sa na uvedenom dohodnete. 
Platí, že pokiaľ RD neužívate a ňom nebývate, osoby, ktoré RD užívajú by Vám mali platiť nájomné za jeho užívanie v rozsahu vášho spoluvlastníckeho podielu. Tu by bolo riešením spísanie zmluvy o nájme.
3./ V otázke uvádzate, že vaša mama má dlhy a je možné, že by mohlo dôjsť k exekúcii jej spoluvlastníckeho podielu. 
Tu platí ust. § 166 exekučného poriadku :
"(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. 
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."

4./ Dlhy vašej matky : Predpokladáme, že ide o nebankové spoločnosti prípadne aj banky, ktoré často vo svojich zmluvách majú uvedené neprijateľné zml. podmienky, ktoré sú neplatné, prípadne mama spláca nezákonné úroky a poplatky, prípadne samotná pohľadávka je premlčaná.
V tejto veci odporúčame vašej mame, aby zmluvy s nebank. spločnosťami prípadne bankami poslala na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvy posúdi a budete vedieť ako ďalej postupovať. Pokiaľ mama pôžičanú sumu splatila a uhradzovala aj nezákonné úroky, potom bude treba podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia. Ale na posúdenie tejto veci by sme potrebovali vedieť viacej informácii a to kedy a koľko si vaša mama požičala, akú sumu k dnešnému dňu uhradila - istina, úroky a poplatky, kedy bola uhradená posledná splátky a najlepšie aj meno nebank. spoločnosti prípadne banky. V uvedených veciach je mnoho rozsudkov, ktoré potvrdzujú naše skúsenosti, takže riešenie tejto veci existuje.
Prípadne môže sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu so špecifikovaním problému, najlepšie do podotázok ako sme uviedli vyššie /istina, úroky, poplatky, dátum požičania, koľko je už uhradené a kedy bola uhradená posl. splátka, prípadne aj meno neban. spoločnosti/banky/.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa info o vydržaní podielového spoluvlastníctva. Dom nie je vysporiadaný, sú tam 3 vlastníci. Moja mama, jej sestra a brat. Súrodenci majú vlastne domy. Už pomaly uplynulo 30 rokov čo sa mama sama starala o rodičovský dom a súrodnci neprispeli nič. Je možné, aby všetko prešlo na ňu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že dom má troch spoluvlastníkov, všetci žijúci, z uvedeného vyplýva, že dom sa nepovažuje za nevysporiadaný. 
Ak aj Vaša mama užíva dom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve a má vedomosť o tom, kto je ďalším podielovým spoluvlastníkom, dom ako celok nemôže vydržať, lebo má vedomosť o ďalších podielových spoluvlastníkoch.
To, že spoluvlastníci sa o dom nijako nestarajú, nič nevkladajú na rekonštrukcie a nutné opravy, neznamená, že ich vlastníctvo uplynutím času a z dôvodu nezáujmu o stav nehnuteľnosti dôvodu zaniklo.
Zrejme chcete dosiahnuť, aby mama sa stala výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, potom je potrebné podiel. spoluvlastníctvo vyporiadať a to tak, že predloží ostatným podiel. spoluvlastníkom návrh na odkúpenie ich podielu na nehnuteľnosti.

Možnosťou je aj to, že podiel. spoluvlastníci svoje podiely darujú, ale to je vec dohody.

V  prípade, že k dohode nedôjde, mama bude musieť podať návrh na súd v súlade s ust. § 142 ods. 2 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu. Manželovi v roku 2001 zomrel otec, ktorý mu zanechal viac-menej dlhy, takže manžel dedičstvo odmietol. Momentálne si chceme vziať hypotéku a zistili sme, že na jednom z pozemkov prislúchajúcich k domu, je na LV ako vlastník uvedený manžel 1/2 a jeho nebohý otec 1/2. Ako je možné vysporiadať si vlastníctvo? Bude postačovať geometrický plán a zápis vlastníckeho práva? A ak nebol pozemok predmetom dedičstva? Potrebovali by sme to vyriešiť čo možno najkratšou cestou vzhľadom na podanú žiadosť o hypotéku v banke. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň,

v prípade, že ste objavili majetok, ktorý nebol v pôvodnom dedičskom konaní prejednaný, máte právo požiadať o dodatočné konanie o dedičstve. Avšak váš manžel dedičstvo odmietol, a tak nemá nárok na žiadne dedičstvo. Uvedené znamená, že na novo objavený majetok nemá nárok, ale tento majetok musí byť vyporiadaný v dodatočnom dedičskom konaní. 1/2 podielu na pozemku pripadne oprávnenému dedičovi, ktorý po manželovom otcovi bude dediť.

V manželovom prípade by sa dal využiť inštitút vydržania, ak spĺňa na vydržanie podmienky, ktoré sú vysvetlené nižšie v texte.

Pri odmietnutí bolo potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva). Ak máte to, že manžel odmietol dedičstvo potvrdené notárkou, tak potom bohužiaľ nemôže dostať ani žiaden majetok po otcovi. Platí, že pokiaľ odmietne dedičstvo, tak v celku (majetok a dlhy).

V zmysle Občianskeho zákonníka, nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť).

Ak by ste tento pozemok chceli, tak môžete podať návrh, respektíve podnet na prejednanie dedičstva. Váš manžel už nebude oprávneným dedičom v konaní. Oprávneným dedičom môže byť súrodenec, prípadne manželova žijúca mama. Existuje viacero dedičských skupín. Až následne po predmetnom dodatočnom konaní o dedičstve je možné uvádzanú časť vyporiadať. Od budúceho dediča môžete potom podiel odkúpiť.

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, tak sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku u začať konanie aj bez návrhu."

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie.
Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

ktorému súdu je určené - na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt.

kto ho robí - návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov

ktorej veci sa týka - je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa

čo sa ním sleduje - je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod.

podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom. 

Vysporiadať sa môže iba, ak by pozemok bol prededený.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Ďakujem Vám za promtnu odpoveď, ešte doplním:trvalý pobyt v rod.dome mám ja, mama aj syn, kúpno -predajna zmluva je bez vecného bremena čiže mama nemá nič, či si to uvedomuje neviem ma 77 rokov a vyjadrila sa, že čo urobila neľutuje, takže teraz sa chcem ochrániť ja, aby sa zo mňa nestal bezdomovec, ak totiž jeho polku odkúpi niekto cudzí neviem ako to zvládnem, východisko vidím jediné v tom, že zobrať úver a ho vyplatiť, mám však 52 rokov manžel 55 a úver by sme splácali do 70 po 400 eur mesačne a to si neviem predstaviť, preto som chcela vedieť, či sa to nedá právne napadnúť, či syn môže sa tak bezdôvodne obohatiť, je to môj rodičovský dom kde žijem od mala, kde sme investovali kopec peňazí, s mamou neni žiadna reč a čo s ňou, aj napriek všetkému čo urobila je to moja mama, ktorá už v tomto čase je hluchá a slepá takže starosť o ňu je na mne, syn chce len a len peniaze-smutné. Ďakujem za prečítanie. S pozdravom Anna 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň, pokiaľ ste investovali - rekonštruovali nehnuteľnosť, potom aj spoluvlastnícky podiel Vašej mamy; zrejme ste nemali spísanú žiadnu dohodu o investovaní aj do jej spoluvlastníckeho podielu, potom v zmysle ust. Obč. zákonníka vzniklo na strane Vašej mamy bezdôvodné obohatenie, ktoré vydanie si môžete nárokovať. Toto bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo pred prevodom nehnuteľnosti na Vášho syna, musíte vyporiadať s mamou.

V  otázke ďalej uvádzate, že mama je v súčasnosti hluchá a slepá, otázkou je či v takomto stave bola aj v čase podpísania kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť za  1000 €.

Podľa § 51 notárskeho poriadku platí, že "ak je účastník hluchý alebo nemý, ak však môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám prečítať a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje. Ak je účastník hluchý alebo nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý i jeho dôverník, ktorý sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do zápisnice uvedie, či účastník zápisnicu schvaľuje. Dôverník musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi."

T.j. : Overenie podpisu Vašej mamy ako predávajúcej muselo byť realizované na notárskom úrade u notára, matrika nepostačuje.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Vlastním 1/2 rod. Domu druhu 1/2 vlastní moja mama, bývame spolu už 32 rokov, bez akéhokoľvek upozornenia, predala svoju polku kúpno-predajnou zmluvou svojmu vnukovi (môjmu synovi) za 1000 e bez akejkoľvek ťarchy. Môj syn mi ponúkol svoj podiel na odkúpenie za 40 000 e, ak s tým nebudem súhlasiť tak chce svoj podiel predať cudzej osobe. Poraďte mi prosím Vás je s tým možné niečo robiť? Okrem tohto syna mame ešte 3 deti a mama sa vyjadrila, že je to jej prvorodený vnuk, tak nech niečo ma, pritom sa o ňu starám ja. Syn nepracuje, má dlhy, takže chce stoj čo stoj peniaze, žiadna dohoda nie je s ním možná. Čo najlepšie urobiť. Ďakujem Anna

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Vaša mama aj bez Vášho súhlasu mohla predať svoj podiel na nehnuteľnosti svojmu vnukovi. Vzhľadom na predajnú cenu 1000 € je otázne, či Vaša mama si uvedomovala, že  svoj podiel na nehnuteľnosti predala za 1000 € a teda či nebola uvedená do omylu, prípadne či nebola v tiesni a zmluvu podpísala.

Pre posúdenie by sme potrebovali poznať bližšie okolnosti spísania kúpnej zmluvy, ktoré by zakladali možnosť napadnúť neplatnosť zmluvy alebo  možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť, čo môže urobiť len Vaša mama.

Píšete ďalej, že syn Vám teraz chce Vám predať svoj podiel za 40000 €, zrejem len ústna ponuka.

Zrejme sa mu jedná aj o vyplatenie exekúcii. Tu je však riziko, že pokiaľ exekútor zriadi exekučné záložné právo na jeho podiel na nehnuteľnosti, ak nebudete chcieť, aby nehnuteľnosť kúpila iná, tretia - cudzia osoba, potom budete môcť jeho podiel odkúpiť a v podstate takto zaplatíte jeho exekúcie. 
Podľa ust. § 166 exekučného poriadku platí :
" (1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."


Otázkou je ako uvádzate v otázke, kto má trvalý pobyt na adrese nehnuteľnosti prípadne v prospech koho je zriadené vecné bremeno, teda kto je oprávnený nehnuteľnosť užívať a bývať v nej.

Čiastočným riešením, ak sa Vy ako mama chcete vyhnúť v podstate plateniu synových exekúcií, je darovanie Vášho podielu Vašim ostatným deťom s vecným bremenom Vášho doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti, avšak s vyššie uvedeným upozornením pokiaľ ide o synove exekúcie a možné zriadenie exekučného záložného práva na jeho podiel.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na právny problém s nadobudnutím výhradného vlastníctva 12 árovej záhrady (bez všetkých inžinierskych sieti a bez spevnenej prístupovej komunikácie) vo  xyz pre môjho svokra. O záhradu sa veľa rokov nikto nestaral (približne 30. rokov) a stále nestará. Svokor je jedným zo siedmich vlastníkov hore uvedeného pozemku. Po toľkých rokoch sa svokor rozhodol, že by bolo dobre sa zarastenú záhradu starať ale len v prípade, že bude výhradný vlastník a nebude robiť na pozemku niekoho iného. Všetci spoluvlastníci sa vzdali bezodplatne pozemku v prospech svokra notársky overenou zmluvou, okrej jedného z vlastníkov, ktorému prislúcha 177 m2. Moja otázka znie: Ako by mal svokor postupovať v prípade problematického spoluvlastníka, ktorý sa o záhradu nemieni starať ale chce mu prislúchajúci podiel predať za cenu ako by to bol stavebný pozemok so všetkými inžinierskymi sieťami a to svokor nie je ochotný zaplatiť. Uvažovali sme nad reparcelizáciou pozemku a odčlenením 177 m2 patriacich spoluvlastníkovi čo by bolo asi dosť komplikovane, ale nevieme, či by bola aj lepšia a ľahšia cesta ako sa so spoluvlastníkom vysporiadať. Svokor o podiel 177 m2 záujem nemá, ale chce mať od neho pokoj. Ďakujem Pekne S pozdravom Peter 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.04.2019)

Dobrý deň, najprv kúsok právnej teórie.
Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí : 
"§ 141 :

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142 :
(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Ako správne uvádzate v otázke, najjednoduchšie by bolo odčlenenie pozemku toho spoluvlastníka, ktorý Vám pozemok odmieta predať.
K odčleneniu pozemku  však budete potrebovať geometrický plán , avšak spoluvlastník pozemku o výmere 177 m2 by musel s uvedeným postupom súhlasiť.
Pokiaľ nedôjde k dohode, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Poznamenávame, že súd v prvom rade skúma, či je možné rozdelenie nehnuteľnosti a jej účelné využitie. Súd nie je viazaný návrhom a môže rozhodnúť aj inakšie ako je uvedené v návrhu. 
Treba vedieť, že so súdnym konaním sú spojené náklady /súdny poplatok, odmena znalca za znalecký posudok, prípadne aj odmena advokáta/ a súdne konanie trvá určitý čas, tieto spory sú pomerne nákladné a zdĺhavé.
Pokiaľ sa jedná o cenu, táto bude stanovená na základe znaleckého posudku o trhovej cene nehnuteľnosti.
Odporúčame Vám prehodnotiť  prípadne cenu podielu spoluvlastníka o výmere 177 m2 v závislosti od toho či sa  jedná o pozemok v intraviláne alebo extraviláne obce, či je možné  pozemok zmeniť na stavebný pozemok, či sú blízko inž. siete, na ktoré je možné sa napojiť,  aký je prístup na pozemok, lebo zrejme z týchto okolností vychádza spoluvlastník pri navrhovaní ceny, lebo tieto o položky v podstate majú vplyv na trhovú cenu pozemku. Možnosťou je pozrieť aj ponuky  realitných kancelárií za akú cenu predávajú  podobné pozemky.  Pokiaľ však na pozemku nie sú žiadne inžinierske siete, tieto nemôže ohodnotiť ani znalec, lebo neexistujú.

Najjednoduchšie pre Vás vzhľadom na výmeru pozemku by bolo geometrické odčlenenie časti 177 m2, len pozemok o výmere 177 m2 ako samostatný pozemok o výmere 177 m2 nevieme či splní očakávaný účel pre spoluvlastníka.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Sme dve spoluvlastnícky domu 50/50. Chceme ho predať. Je potrebné na získanie vypracovania znaleckého posudku odhady ceny nehnuteľnosti splnomocnenie moje pre druhého spolumajiteľa ak ja nemôžem osobne prísť to zariadiť? Podotázka: Je potrebné splnomocnenie na predaj domu odo mňa druhému spolumajitelovi ? Ďakujem S pozdravom Natalia.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň,

súdny znalec vypracuje znalecký posudok na základe požiadavky vlastníka nehnuteľnosti. Pokiaľ znalec vyžaduje objednávku aj od Vás ako podielového spoluvlastníka, môžete mu ju zaslať.

Pokiaľ sa jedná o splnomocnenie na predaj nehnuteľnosti, ak by ste s uvedeným postupom súhlasili, že druhý spoluvlastník Vám bude zastupovať pri podpise zmluvy, je to na Vašom rozhodnutí a hlavne dôvere voči druhému spoluvlastníkovi.

Splnomocnenie musí v písomnej forme s Vaším úradne overeným podpisom.

 Poznamenávame, že Vy ako podielový spoluvlastník nemusíte byť prítomná pri podpise zmluvy keď ju bude podpisovať druhá spoluvlastníčka a teda druhá spoluvlastníčka Vám zmluvu môže poslať prípadne Vám ju pošle kupujúci. K zmluve tak budete môcť vzniesť prípadne svoje pripomienky a budete mať tak istotu, že zmluva bude spísaná tak, aby boli dodržané a zaručené všetky Vaše práva ako podielového spoluvlastníka.

Zmluvu ak Vám bude predložená, môžete si nechať prekontrolovať aj advokátovi; v prípade, že by ste splnomocnili na predaj druhú podielovú spoluvlastníčku, budete sa musieť spoľahnúť na ňu. 

Keďže ste z prešovského kraja, môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu a poslať nám zmluvu na prekontrolovanie, aby zmluva bola právne perfektná (https://ficek.sk/ - kontrola zmluvy).

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, V roku 2014 som uzavrel zmluvu o poskytnutí krátkodobej pôžičky s vyplatením do 30 dni. Danú pôžičku som nevyplatil a 02. 10. 2017 deň pred premlčaním pohľadávky bola na súd podaná na mňa žaloba. Súd prebehol 02. 07. 2018. V mojom osobnom profil s danou nebankovkou svietila suma k úhrade cez 500 eur, avšak žaloba bola len na uhradenie istiny 100 eur, 12 eur upomienky od spoločnosti a zvyšok zákonný úrok z omeškania cca 20 eur, na základe rozhodnutia súdu som cca sumu 130 eur poukázal danej spoločnosti. Prednedávnom cca od týždni som žiadal spoločnosť o potvrdenie som môj dlh je v plnej sume vyrovnaný, a že prijali platbu na základe právoplatného rozhodnutia súdu, nereagovali. Nereagovali ani 2. E-mail, tak som dnes volal na ich inkasne oddelenie a pani mi oznámila, že to sú penále vo výške ešte cca 340 eur, úrok z nich už nerastie ale som povinný túto sumu zaplatiť a veriteľ si ma právo na ňu nárokovať až do úplného vymoženia. Avšak som jej povedal, že advokátka podala žalobu iba na istinu upomienky a zákonný úrok, a že samotná zmluva je podvodná nakoľko to nie sú úroky ale zmluvná pokuta čo chápem, ale pohybuje sa vo vysokých % a je neprijateľná a podmienky zmluvy boli taktiež neprijateľné. Odpoveďou bolo, že je ich vec na akú sumu žalovali ale zvyšok je stále vymáhateľný a budem to musieť zaplatiť, aj keď prebehlo súdne konanie s pravoplatným rozsudkom. Verím, že aj sami oni vedia, že s tou zmluvou a vymáhaním penále vo výške 300 eur by neuspeli a pani ma odporučila napísať priamo list danej spoločnosti ak sa chcem sťažovať ale, že mám smolu a platiť musím, ako ďalej postupovať ? Ďakujem za prípadnú odpoveď a pomoc.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

I./ Základná podotázka

1./ Nevieme v akom rozsahu Vás nebanková spoločnosť žalovala a či jej návrh nebol aj v určitej časti zamietnutý. 
2./ Ak vo veci máte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým ste boli zaviazaný k úhradám ako uvádzate v otázke, a všetky tieto sumy ste aj uhradili, o čom máte aj doklad  - bank. prevod alebo pošt. poukážka s identifikáciou platby, sme názoru, že sa nemáte čoho obávať.
3./ Áno, máte pravdu pokiaľ  sa jedná o zmluvnú pokutu, tieto sú podľa zákona považované za neprijateľné zmluvné podmienky.
4./ So spoločnosťou komunikujte len písomne. Ak sa Vám len telefonicky vyhrážajú, že budú vymáhať, v prípade, že by Vás opätovne kontaktovali, oznámte im, aby Vám svoje požiadavky napísali písomne - listom - na Vašu adresu.
Poznamenávame, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa takýto nátlak sa považuje za agresívnu obchodnú praktiku /citujeme/ :

Agresívna obchodná praktika je okrem iných aj : 3. Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku. 

5./ Žiadne zmluvné pokuty neuhradzujte a pokiaľ sa jedná o nimi určené úroky, sme názoru, že sa jedná o prekážku rozsúdenej veci, nakoľko súd o úrokoch z omeškania už rozhodol v rozsudku, ktorý citujete v otázke.  Kontaktujú Vás telefonicky preto, že majú vedomosť o nezákonnosti svojej požiadavky, ktorá naviac bude už aj premlčaná. Nedajte sa oklamať.

II.Doplnenie odpovede na otázku zaslanú emailom :

1./ Uhradzovať nejaké zml. pokuty na tom základe, že pri Vašom mene "svietia" nezaplatené sumy,  nie je správne.  Podstatné je, že máte súdne rozhodnutie a dlžnú sumu ste uhradili. Uhradzovať nejaké sumy, ktoré požaduje spoločnosť a následne tieto vymáhať ako bezdôvodné obohatenie, nie je správne. Podľa ust. § 455 Obč. zákonnníka platí, že "za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy."   To znamená, že ak by ste na tomto skutkovom základe - "svietiace sumy"  ich uhradili a následne chceli vymáhať ako bezôvodné obohatenie, návrh by súd zamietol. 

Neuhradzujte žiadne zml. pokuty. Sme názoru, že komunikujú s Vami telefonicky len preto, že o majú vedomosť o bezvýslednosti vymáhania nimi určených súm cestou súdu. Usudzujeme, že  Vám neposlali ani žiadnu výzvu na "svietiace sumy", nakoľko ich právne vymáhanie bude bezúspešné. Nedajte sa nimi oklamať a ani  neveriť ich "presvedčivým"telefonátom.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk