Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pred desiatimi rokmi sme rekonštruovali dom našich starých rodičov, v ktorom žila naša teta. Celá rekonštrukcia nás a tetu stála približne rovnako veľa. Neskôr sme ten už zrekonštruovaný dom zdokonalený s tetou na polovicu. Teraz však tvrdí, že chce predať dom za minimálne 50 000 €, pričom všetky peniaze by mali patriť jej, pretože utvrdzuje, že investovala viac, než sme my. To však nie je pravda. Dali sme dom ohodnotiť a jeho všeobecná hodnota (vrátane príslušného pozemku) je 68 400 €. Ponúkli sme jej preto odkúpenie jej polovicu za 35 000 €, ale ona trvá na predaji celého domu. My by sme však chceli dom zachovať. Musíme súhlasiť s jej požadovanou sumou? Ak s nami nebude ochotná jednať, môžeme si odniesť materiál (okná, konštrukciu krovu atď.), na ktorý máme doklady, že sme ho do domu zakúpili?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pokiaľ ste dom zdedili spolu s tetou, je predmetný dom vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, a ako sám píšete, veľkosť Vášho spoluvlastníckeho podielu (a rovnako tak spoluvlastníckeho podielu Vašej tety) je ½.

Na Vašu situáciu sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Podielové spoluvlastníctvo
§ 137

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V žiadnom prípade nemusíte súhlasiť s cenou, ktorú od Vás požaduje Vaša teta. Pokiaľ sa s ňou rozumne nedohodnete, že dom odkúpite za polovicu jeho skutočnej ceny, môžete sa domáhať na súde žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa vyššie uvedených ustanovení. Pokiaľ  viete preukázať všetky skutočnosti, čo ste napísali v otázke (ste podieloví spoluvlastníci, obaja ste nehnuteľnosť zhodnotili, pričom cena, ktorú Vás stálo prerábanie bola približne rovnaká, máte záujem nehnuteľnosť odkúpiť) súd by Vám mohol prikázať nehnuteľnosť za primeranú náhradu (cca polovica hodnoty domu). Pri rozhodovaní o vyporiadaní súd najskôr skúma, či je dom deliteľný. Pokiaľ sa zistí, že nie je, potom zisťuje, či niektorý zo spoluvlastníkov dom chce do svojho vlastníctva. Pokiaľ Vy dom chcete a teda nie, potom ho súd prisúdi Vám s tým, že Vás zaviaže na zaplatenie polovice hodnoty domu. Pred tým, ako sa pustíte do akého koľvek súdneho konaniia je potrebné, aby ste tete zaslali písomnú výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhli jej primeranú náhradu za jej podiel (vychádzajúc zo znaleckého posudku)

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som po rozvode s manželom. Pred svadobou sme si spoločne zobrali hypotéku na byt, ktorý bol zaevidovaný na moje meno. Počas manželstva som darovacou zmluvou previedla polovicu tohto bytu na manžela. Pri následnom bezpodielovom vysporiadaní sme sa dohodli, že mi manžel vyplatí moju polovicu bytu, čo sa aj stalo. Nastal však problém pri prevode mojej polovice nehnuteľnosti na katastri, kde zamietli prepis na základe bezpodielového vysporiadaní, pretože moja polovica bytu oficiálne nespadala do bezpodielového spoluvlastníctva. Manžel mi v rámci tejto dohody vyplatil spoločne dohodnutú sumu (na to si zobral hypotéku). Teraz nevieme, ako máme postupovať. Rád by som podotkol, že vzťahy týkajúce sa dohôd medzi nami sú bezproblémové. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, keďže byt je v podielovom spoluvlastníctve manželov, nemôže spísať dohodu o vyporiadaní BSM.

Je potrebné spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v súlade s ust. § 141 Občianskeho zákonníka. Keďže manžel vám podiel na nehnuteľnosti vyplatil, v dohode uvediete, že došlo už k finančnému vyporiadaniu a akým spôsobom a kedy. Následne bude potrebné podať návrh na katastrálny úrad.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, návrh na kataster podáme samozrejme tiež elektronicky, čím budete mať právnu istotu, že dohoda bude právne perfektná.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastníme nehnuteľnosť so spoločným dvorom. Náš sused dal zamerať geodetický plán na rozdelenie spoluvlastníctva dvora na rovné diely. My však máme na zadnej časti dvora postavenú garáž, ktorá je dostupná prostredníctvom prístupovej cesty širokej 3,2 metra. No na našej polovici dvora by sme sa nevytočili tak, aby sme zaparkovali do garáže. Chceli by sme vedieť, či je možné žiadať pri rozdelení spoločného dvora prístupovú cestu na susedovej polovici. Toto by sme chceli zriadiť formou vecného bremena, čím by sme si zaistili prístup k garáži, ako aj k žumpe a ostatným s tým spojeným obslužným činnostiam. Chceli by sme tiež vedieť, či je potrebné v geometrickom pláne vyznačiť plochu spojenú s priestorom na manévrovanie alebo parkovanie, a či je potrebné toto konkrétne definovať. Ak je toto nemožné, boli by sme radi, ak by ste nám poradili, ako si zaistiť prístup k našej garáži a žumpe.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 15.09.2023)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že skutočnosť tá, že sused dal vypracovať geometrický plán na rozdelenie pozemku, ktorý je doteraz v podielovom spoluvlastníctve je síce správne, ale aby mohlo dôjsť k vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva - rozdelenie pozemku - dvora - na dve samostatné parcely, musela by byť spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorá musí byť zo zákona písomná a podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľností. Samotný geom. plán ktorý nechal vypracovať sused nie je postačujúci pre zápis samostatných parciel do katastra nehnuteľností. Musí byť povinne zo zákona spísaná dohoda ó zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.


Z otázky predpokladáme, že podiely na pozemku - dvore sú rovnaké. To však neznamená, že pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musí byť pozemok rozdelený na dve rovnaké časti, čo uvádzame vzhľadom na text otázky - nemožnosť výjazdu auta z pozemku resp. komplikácie pri jeho garážovaní a pod.

V otázke sa pýtate, či sused je povinný vám umožniť užívať aj jeho časť pozemku na manévrovanie s autom. Uvádzame, že keďže toto nie je nijako inak možné, možnosťou by bolo vo veci zriadiť vecné bremeno na časť pozemku suseda, čo by bolo vyznačené vo vypracovanom geom. pláne, na základe ktorého by bola spísaná dohoda o vecnom bremene spočívajúcom v práve prechodu a prejazdu. Ak by medzi vami nedošlo k dohode, potom by riešením bolo len súdne konanie o zriadenie vecného bremena v zmysle ust. § 151 o/ Občianskeho zákonníka. Zároveň uvádzame, že toto riešenie je nákladné ako z hľadiska časového, tak aj z hľadiska finančného, pričom by došlo k narušeniu vzťahov medzi vami.

Vzhľadom na skutočnosť, že nepoznáme usporiadanie nehnuteľností na konkrétnom pozemku /rodinné domy, vchody do domov, umiestnenie garáže a pod./, sme názoru že najlepším riešením by bola dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva to s tým, že časť pozemku v rámci tejto dohody by ste odkúpili od suseda za dohodnutú cenu a nebola by následne potrebná aj dohoda o zriadení vecného bremena. Všetko však závisí od umiestnenia stavieb na pozemku /rodinné domy, garáž, žumpa/ vrátane ochoty spolupráce a dohody so spoluvlastníkom pozemku - dvora. K tomu bude samozrejme potrebný geometrický plán.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, sme šesť spoluvlastníkov pozemku, z ktorých traja kupujú časti pozemku od jedného z nás. Máme otázku ohľadne dokumentov, ktoré musíme predložiť Katastrálnemu úradu. Musíme predkladať deľbovú zmluvu, geometrický plán, ako aj kúpne zmluvy? Pokiaľ by sme v deľbovej zmluve uviedli, že kupujúci uhradia predávajúcemu časti pozemku nad rámec svojho spoluvlastníckeho podielu, bude v takom prípade stačiť predložiť katastru len deľbovú zmluvu bez kúpnych zmluv?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.08.2023)

Dobrý deň, uvádzame, že pojem deľbová zmluva neexistuje.

Vo veci ak jeden zo spoluvlastníkov odkupuje podiely viacerých spoluvlastníkov, potom je potrebné nechať vyhotoviť geometrický plán na rozdelenie pozemku a na základe predmetného geom. plánu spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva so všetkými spoluvlastníkmi v súlade s ust. § 141 a nasl.Občianskeho zákonníka.

V predmetnej dohode sa súčasne vyporiada aj otázka kúpnej ceny za podiely, ktoré nadobudne konkrétny vlastník. Neuzatvára sa teda samostatná kúpna zmluva, lebo otázka ceny bude súčasťou dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva. Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a geom. plán budu potrebné predložiť katastrálnemu odboru okresného úradu spolu s návrhom na vklad.

Dohodu o zrušení


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku ohľadom majetkového vysporiadania partnerov, ktorí nie sú manželmi. V Občianskom zákonníku som našiel iba informácie týkajúce sa bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ktoré sa výlučne týka iba manželov. V tomto prípade sú to bývalí partneri, ktorí spoločne nadobudli nehnuteľnosť (rodinný dom aj s pozemkom) v rovnakom podiele. Pokiaľ mi je známe (opravte ma, ak sa mýlim), v takomto prípade, ak nedôjde k vysporiadaniu mimosúdne, súd musí rozhodnúť o vysporiadaní. Rozhoduje, komu nehnuteľnosť pripadne a koľko sa vyplatí druhému spoluvlastníkovi na základe znaleckého posudku. Moja otázka znie: Existuje nejaká lehota na vyplatenie po rozhodnutí súdu ohľadom vyplatenia podielu? Čo robiť v prípade, ak jeden zo spoluvlastníkov, ktorý momentálne užíva nehnuteľnosť, bráni prístupu k danej nehnuteľnosti druhému spoluvlastníkovi (napríklad vymení zámok na dverách a pod.)? V takomto prípade treba volať políciu alebo to riešiť inak? Existuje nejaký osobitný právny predpis, ktorý sa aplikuje v takýchto prípadoch? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.07.2023)

Dobrý deň, neexistuje žiadny osobitný právny predpis, na predmetné prípady sa aplikujú ustanovenia Občianskeho zákonníka o podielovom spoluvlastníctve. 

Partneri sú podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti, v ktorej bývajú. Ak sa rozišli a nechcú spolu bývať a nehnuteľnosť vysporiadať, a nedohodnú sa, tak jeden z nich môže podať na súd žalobu o vysporiadanie a zrušenie podielového spoluvlastníctva.

Písali ste správne, že hodnota domu bude určená znaleckým posudkom a žiadna konkrétna lehota na vyplatenie neexistuje, túto lehotu na vyplatenie určí súd podľa okolností prípadu. Ak jeden vlastník bráni druhému do vstupu do rodinného domu, hoci tam býva, je možné zavolať políciu aj keď policajti to nie vždy vyriešia vec na mieste. Ak tak spoluvlastník nebýva a zavolali by ste políciu, tak by Vás odkázali na civilné konanie. 

Podľa § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka, "Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná."

Podľa § 142 ods.1 Občianskeho zákonníka, "Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam nečakať s riešením veci, pretože spoluvlastníkovi plynú premlčacie lehoty. Ľudia prídu často za nami neskoro, keď už uplynulo niekoľko rokov od rozchodu. Podrobný postup Vám vysvetlíme na prípadnej konzultácii. 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môj manžel zdedil po svojom otcovi spoluvlastnícky podiel na pozemkoch. Teraz spoluvlastníci tvrdia, že mali s otcom dohodu o bezodplatnom užívaní pozemku, pretože sa o neho nezaujímali. Prechádza táto dohoda aj na môjho manžela ako dediča, hoci o žiadnej dohode nevedel a tá neexistuje ani v písomnej forme? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.07.2023)

Dobrý deň, ak neexistuje žiadna písomná dohoda s pôvodným vlastníkom - otcom vášho manžela ako bývalého podielového spoluvlastníka, potom nemôžu na vášho manžela prejsť ani žiadne povinnosti z neexistujúcej dohody. Ak manžel má záujem o celý pozemok, potom je potrebné spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a o finančnom vyporiadaní so všetkými ostatnými podielovými spoluvlastníkmi. Možnosťou riešenia je aj spísanie nájomnej zmluvy s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi s dohodnutím nájmu v eurách.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, sme piati spoluvlastníci (bratanci a sesternice) poľnohospodárskeho pozemku v extraviláne obce. Chcem predať svoj podiel sesternici - spoluvlastníčke. Musím doručiť všetkým ostatným spoluvlastníkom písomnú ponuku na výkon predkupného práva? Ak áno, čo sa stane, ak všetci prejavia záujem o kúpu môjho podielu?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.07.2023)

Dobrý deň,
áno. Predkupné právo majú všetci ostatní spoluvlastníci v rovnakej miere, a preto je potrebné učiniť rovnakú písomnú ponuku všetkým. Tým, ktorí budú s Vašou ponukou súhlasiť, sa následne Váš podiel rozdelí. Ak bude mať o Váš podiel záujem iba spomínaná sesternica, tak ho nadobudne v celosti.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Zdedila som spolu s bratom rodičovský dom, každý rovnakým dielom 1/2. Pri dedičskom konaní notárka požadovala znalecký posudok. Dal ho vypracovať brat. Mňa o tom vôbec neinformoval. Nedal mi ten posudok ani dodatočne k dispozícii. Dozvedela som sa o ňom, až priamo na dedičskom konaní. Pri dedičskom konaní sa vychádzalo z tohto posudku a sumy 110 000 eur. Uznesenie o dedičstve sme v žiadnom bode nenamietali, ani brat, ani ja. Hneď na mieste sme ho podpísali a nadobudlo právoplatnosť. Uskutočnil sa už aj zápis do listu vlastníctva. Brat v tom dome býva. Navrhol, že ma vyplatí z môjho podielu. Súhlasila som, nechcela som robiť žiadne obštrukcie. Teraz po viac ako dvoch mesiacoch prišiel najprv s tým, či chcem vyplatiť polovicu z celého domu, alebo iba polovicu z môjho podielu (čiže teda asi z jednej štvrtiny, ak ho správne chápem). Priznávam, že som nepochopila čo tým mysli a na základe čoho by to mal byt menší podiel. Podľa mňa ak vlastníme dom rovnakým dielom tak mne patrí polovica domu, rovnako ako jemu. On ten dom plne využíva a ja z neho nemám vôbec nič. Zároveň ale prišiel po viac ako dvoch mesiacoch aj s novým znaleckým posudkom, ktorý je ale nižší o 15 000 eur, ako ten predošlý. Znovu ma o tom, že necháva vypracovať nový znalecký posudok neinformoval, proste to urobil, ako keby som ja s tým nič nemala. Moja otázka je: Z akej sumy sa vlastne vychádza pri vysporiadaní, suma uvedená v uznesení o dedičskom konaní nič neznamená? Môže si každých pár mesiacov dať urobiť nový znalecký posudok vždy o niečo nižší a naťahovať to dovtedy až uzná, že už je hodnota domu dostatočne znížená a vyhovuje mu? Môžem ja v takomto prípade požadovať, aby sme dom predali a vysporiadali si tým svoje podiely rovnakým dielom, mám ja možnosť sa proti takémuto správaniu brániť? Veľmi nerada by som to riešila súdnou cestou. Netuším však, aké mám možnosti domôcť sa svojho práva. Keď on v tom dome býva, má tam trvalé bydlisko a plne ho využíva. Ďakujem za radu a odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.05.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste znalecké posudky ako v dedičskom konaní a ani následný znalecký posudok, ktorý dal vyhotoviť brat vôbec nevideli. Otázkou je či druhý znalecký posudok vôbec existuje /to je len naša poznámka/.

Z otázky vyplýva, že ste podielovým spoluvlastníkom domu v podiele 1/2 k celku. V dome žije výlučne brat so svojou rodinou.

Riešenie veci je nasledovné ak sa chcete s bratom dohodnúť bez účasti súdu : požiadajte brata o predloženie znaleckého posudku, ktorý predložil v dedičskom konaní a z tohto posudku môžete vychádzať pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, pričom brat bude povinný na základe dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vyplatiť Vám jednu polovicu z ceny v dohodnutej v dedičskom konaní. Možnosťou na Vašej strane je požiadať súd o nahliadnutie do dedičského spolu a urobiť si kópiu znaleckého posudku.

V prípade, že brat by s uvedeným postupom nesúhlasil, môžete ho požiadať, aby Vám sprístupnil dom na bývanie, keďže ste spoluvlastníkom domu v podiele 1/2 k celku. Ak by k dohode nedošlo, môžete od brata žiadať vydanie bezdôvodného obohatenia v rozsahu užívania domu vo výške Vášho podielu a žiadať úhradu v eurách. Táto suma bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniká na strane Vášho brata je v podstate daná výškou nájmu za obdobnú nehnuteľnosť v mieste a čase.

Ak ani tento krok nebude viesť k úspechu, potom vo veci budete musieť podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v súlade s ust. § 142 Obč. zákonníka :

" Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastník nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastním spolu so susedom spoločný pozemok - dvor medzi domami. Oba vlastníme polovicu, čo je celkovo 343 m2. Kvôli susedským nezhodám a odlišným názorom na využívanie pozemku by som chcela zrušiť podielové spoluvlastníctvo. Je to možné urobiť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.04.2023)

Dobrý deň, riešením vo Vami uvedenom prípade je dohoda so susedom o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ku ktorej dohode budete potrebovať geometrický plán na rozdelenie pozemku, ktorý bude súčasne podkladom pre vypracovanie predmetnej dohody. Následne bude potrebné podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností a svoje pozemky budete užívať samostatne.

V prípade, že by ste sa nedohodli, možnosťou je podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 ods. 1 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Vec samozrejme odporúčam riešiť dohodou podľa vyššie uvedeného, keďže súdne konanie je spojené ako s nákladmi /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania a jeho trvanie môže byť aj niekoľko rokov.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, moja sestra a ja máme 20% podiel na starom dome s pozemkom (približná hodnota 80 000 €). Chcela by som sa informovať o tom, aká bude výška súdneho poplatku a ako sa tento poplatok rozdelí, v prípade ak predaj domu vykoná súd napriek nesúhlasu ostatných dedičov.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň, Vami uvedenej problematike súdneho poplatku za zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sme sa venovali už aj v našej poradni.

Uvádzame, že podanie návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva podlieha poplatkovej povinnosti. Skôr než niektorý zo spoluvlastníkov rozhodne podať návrh na súd na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, mal by vyčerpať všetky možnosti vysporiadania majetku dohodou. Rovnako Vám navrhujeme informovať sa, aký je najlepší postup, aby ste platili čo najmenší súdny poplatok. Tak ako aj v iných súdnych sporoch platí, že kto bude v súdnom spore neúspešný, zaplatí celé trovy súdneho konania.

Súdne poplatky v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva:

  Súdny poplatok sa platí v sume 6 % z ceny predmetu konania (ceny nehnuteľnosti), najmenej 16,50 EUR, najviac 16.596,50 EUR,
  V konaní o zrušení a o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu navrhovateľa, v tomto prípade je dobré sa poradiť s advokátom (právnikom), ktorý Vám poradí, ako by ste mali postupovať, aby Vaše súdne poplatky boli čo najmenšie, výšku poplatku dokážete totiž ovplyvniť.
  Pokiaľ sa navrhovateľ nachádza v takej situácii, že nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku, môže si spolu s návrhom vo veci samej podať aj žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. V žiadosti uvedie svoju finančnú situáciu - výšku príjmu, vyživovacích povinností, iných záväzkov napr. náklady na bývanie, zvýšené náklady na lieky a iné. Súd môže rozhodnúť o oslobodení od poplatkovej povinnosti, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vyzve navrhovateľa na zaplatenie poplatku. Advokát - právnik Vám poradí ako vyplniť tlačivo v žiadosti o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov a to nielen v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Odporúčam pred samotným podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa pokúsiť najprv o dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva /napr. zaplatenie podielu v splátkach, možnosťou je aj uzatvorenie nájomnej zmluvy s podielovým spoluvlastníkom, ktorý celú nehnuteľnosť užíva so súčasnou úhradou splátok podielu/ prípadne túto minimálne konzultovať s advokátom.

Samotný súdny spor v závislosti od konkrétnych okolností môže trvať niekoľko mesiacov, prípadne aj rokov.

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, na našom pozemku nás je viac ako 20 spoluvlastníkov. Jedna zo spoluvlastníčok, ktorá vlastní najväčšiu časť, má záujem o kúpu alebo darovanie našich podielov. Nepodarilo sa nám však dohodnúť na určitej sume. Musíme súhlasiť s jednotlivou sumou, alebo si môže každý z vlastníkov určiť svoju sumu? Ak nesúhlasíme s jej ponukou, chce podať sťažnosť na súd a požadovať, aby jej bola vyčlenená časť pozemka v m2, ktorý vlastní, a ktorý chce odkúpiť od ostatných za určenú sumu. Zvyšným vlastníkom, ktorí nesúhlasia s jej ponukou, chce tiež vyčleniť časť pozemka. Zatiaľ nemáme v pláne pozemok využívať, chceme ho predať, len sa všetci nevieme dohodnúť na sume s kúpca. Ako by sme mali postupovať? Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
ak sa chcete s podielovou spoluvlastníčkou všetci spoluvlastníci dohodnúť na tom, že ona sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, v zmysle práva ide o dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Žiadny zákon neprikazuje, aby všetci spoluvlastníci v podstate svoj podiel predali za rovnakú cenu.

V prípade, že sa na vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva nedohodnete, podielový spoluvlastník môže v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd nariadi znalecké dokazovanie o trhovej hodnote nehnuteľnosti /citujeme/ :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam vo veci kontajktovať advokáta na konzultáciu spolu aj s dokladmi, ktoré máte k dispozícii /V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava