Máte
otázku?

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Banská Bystrica

Otázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pred 10 rokmi sme prerábali dom starých rodičov, v ktorom žila teta a celé prerábanie vyšlo tetu aj nás skoro rovnako, neskôr už rekonštruovaný dom sme dedili s tetou na polovicu, teraz však tvrdí, že chce predať dom za aspoň 50.000 € s tým, že všetky peniaze patria jej lebo len ona tam toľko investovala, čo nie je pravda, dali sme dom ohodnotiť a jeho všeobecná hodnota (dom aj s príslušným pozemkom) je 68.400 € a tak sme jej ponúkli odkúpenie za 35.000 €, no ona chce dom predať, ale my ho chceme. Musíme pristúpiť na sumu, ktorú chce ona? Prípadne ak s nami nebude chcieť jednať, môžeme si vziať z domu materiál (okná, konštrukcia krovu,...), na ktorý máme doklady, že sme tam kupovali?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, pokiaľ ste dom zdedili spolu s tetou, je predmetný dom vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, a ako sám píšete, veľkosť Vášho spoluvlastníckeho podielu (a rovnako tak spoluvlastníckeho podielu Vašej tety) je ½.

Na Vašu situáciu sa vzťahujú nasledovné ustanovenia Občianskeho zákonníka:

Podielové spoluvlastníctvo
§ 137

(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.
(2) Ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké.

§ 140

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

V žiadnom prípade nemusíte súhlasiť s cenou, ktorú od Vás požaduje Vaša teta. Pokiaľ sa s ňou rozumne nedohodnete, že dom odkúpite za polovicu jeho skutočnej ceny, môžete sa domáhať na súde žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva podľa vyššie uvedených ustanovení. Pokiaľ  viete preukázať všetky skutočnosti, čo ste napísali v otázke (ste podieloví spoluvlastníci, obaja ste nehnuteľnosť zhodnotili, pričom cena, ktorú Vás stálo prerábanie bola približne rovnaká, máte záujem nehnuteľnosť odkúpiť) súd by Vám mohol prikázať nehnuteľnosť za primeranú náhradu (cca polovica hodnoty domu). Pri rozhodovaní o vyporiadaní súd najskôr skúma, či je dom deliteľný. Pokiaľ sa zistí, že nie je, potom zisťuje, či niektorý zo spoluvlastníkov dom chce do svojho vlastníctva. Pokiaľ Vy dom chcete a teda nie, potom ho súd prisúdi Vám s tým, že Vás zaviaže na zaplatenie polovice hodnoty domu. Pred tým, ako sa pustíte do akého koľvek súdneho konaniia je potrebné, aby ste tete zaslali písomnú výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a navrhli jej primeranú náhradu za jej podiel (vychádzajúc zo znaleckého posudku)

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
máme so sestrou 20 % podielu na staršom dome s pozemkom (cca hodnota 80 000 €). Koľko bude súdny poplatok a ako sa rozdelí, keď predaj vykoná súd napriek nesúhlasu ostatných dedičov.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2023)

Dobrý deň, Vami uvedenej problematike súdneho poplatku za zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sme sa venovali už aj v našej poradni.

Uvádzame, že podanie návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva podlieha poplatkovej povinnosti. Skôr než niektorý zo spoluvlastníkov rozhodne podať návrh na súd na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, mal by vyčerpať všetky možnosti vysporiadania majetku dohodou. Rovnako Vám navrhujeme informovať sa, aký je najlepší postup, aby ste platili čo najmenší súdny poplatok. Tak ako aj v iných súdnych sporoch platí, že kto bude v súdnom spore neúspešný, zaplatí celé trovy súdneho konania.

Súdne poplatky v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva:

  Súdny poplatok sa platí v sume 6 % z ceny predmetu konania (ceny nehnuteľnosti), najmenej 16,50 EUR, najviac 16.596,50 EUR,
  V konaní o zrušení a o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu navrhovateľa, v tomto prípade je dobré sa poradiť s advokátom (právnikom), ktorý Vám poradí, ako by ste mali postupovať, aby Vaše súdne poplatky boli čo najmenšie, výšku poplatku dokážete totiž ovplyvniť.
  Pokiaľ sa navrhovateľ nachádza v takej situácii, že nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku, môže si spolu s návrhom vo veci samej podať aj žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. V žiadosti uvedie svoju finančnú situáciu - výšku príjmu, vyživovacích povinností, iných záväzkov napr. náklady na bývanie, zvýšené náklady na lieky a iné. Súd môže rozhodnúť o oslobodení od poplatkovej povinnosti, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vyzve navrhovateľa na zaplatenie poplatku. Advokát - právnik Vám poradí ako vyplniť tlačivo v žiadosti o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov a to nielen v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Odporúčam pred samotným podaním návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva sa pokúsiť najprv o dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva /napr. zaplatenie podielu v splátkach, možnosťou je aj uzatvorenie nájomnej zmluvy s podielovým spoluvlastníkom, ktorý celú nehnuteľnosť užíva so súčasnou úhradou splátok podielu/ prípadne túto minimálne konzultovať s advokátom.

Samotný súdny spor v závislosti od konkrétnych okolností môže trvať niekoľko mesiacov, prípadne aj rokov.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, na pozemku je nás vyše 20 spoluvlastníkov. Spoluvlastníčka, ktorá vlastní toho viacej, má záujem o kúpu, alebo darovanie našich časti. Nemôžeme sa dohodnúť na určitej sume. Musíme súhlasiť s jednotnou sumou, alebo si môže každý s vlastníkov určiť svoju sumu? Ak nebudeme súhlasiť s ponukou jej sumy, chce nás dať na súd a žiadať, aby jej bolo vyčlenené na pozemku miesto v m 2, ktoré vlastní, a ktoré odkúpi od ostatných za jej určenú sumu a zvyšným, ktorí nesúhlasia s ponukou jej sumy, tak chce, aby tiež im bola vyčlenená časť. Pozemok nemáme v pláne užívať, chceme ho predať, len sa všetci nevieme dohodnúť na sume s kupujúcou. Ako by sme mali postupovať? Veľmi pekne ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň,
ak sa chcete s podielovou spoluvlastníčkou všetci spoluvlastníci dohodnúť na tom, že ona sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, v zmysle práva ide o dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Žiadny zákon neprikazuje, aby všetci spoluvlastníci v podstate svoj podiel predali za rovnakú cenu.

V prípade, že sa na vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva nedohodnete, podielový spoluvlastník môže v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde súd nariadi znalecké dokazovanie o trhovej hodnote nehnuteľnosti /citujeme/ :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam vo veci kontajktovať advokáta na konzultáciu spolu aj s dokladmi, ktoré máte k dispozícii /


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
jeden pán kúpil časť spoluvlastníckych podielov z LV okrem čiastky, ktorú vlastní/vlastnila zomretá osoba. Ja som dedič po tejto osobe a ešte ďalších 15 osôb. Tie osoby, ktoré to predali tomuto pánovi nás nijakým spôsobom neupovedomili, o tom, že naša starká tam má ešte podiel, a že máme obnoviť dedičské konanie a taktiež nám samozrejme nikto z týchto vlastníkov neumožnil odkúpiť ich podiel. Je vôbec táto kúpna zmluva platná, môžeme to po dedičskom konaní napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.02.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že podielový spoluvlastník nemohol kúpiť podiel na pozemku, ktorého vlastníkom je osoba, ktorá zomrela a ani nebol povinný Vás informovať, aby ste podali návrh na súd o dodatočné konanie o dedičstve.

Ak Vaša stará mama je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti a tento podiel nebol predmetom dedičského konania, potom v súlade sného ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku musíte podať návrh na súd, kde bolo pôvodné dedičské konanie /citujeme/ :

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná."

Po právoplatnom skončení dedičského konania budete môcť svoj podiel na nehnuteľnosti následne vyporiadať s ostatnými podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti.

Samotná kúpna zmluva je platná a v prípade, že nebolo dodržané Vaše predkupné právo v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka, môžete sa domáhať svojich práv v lehote do 3 rokov od uzatvorenia konkrétnej kúpnej zmluvy.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
priateľ mi darovacou zmluvou dal pol domu. Je alkoholik a násilník, situácia je neúnosná. Vyhadzuje ma z domu, že zruší darovaciu zmluvu. Môže ju zrušiť a mňa vyhodiť? Požičala som mu 35000 e, mám kópiu bankového prevodu a nechce mi vrátiť ani tie peniaze. Prosím o radu ako postupovať, aby som neskončila ako bezdomovec.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.01.2023)

Dobrý deň, ak ste podielovým spoluvlastníkom domu, priateľ i keď je podielovým spoluvlastníkom Vás z domu vyhodiť nemôže. V prípade problémov s jeho agresívnym správaním odporúčam kontaktovať štátnu políciu.

V otázke ďalej uvádzate, že ste priateľovi požičali 35000 €, o čom máte doklad o prevode cestou banky.  Podstatné v tomto prípade je to, či priateľ uvedenú sumu nepovažoval za dar v jeho prospech. Predpokladáme ďalej, že nemáte spísanú žiadnu písomnú zmluvu. Tu odporúčame žiadať od priateľa vrátenie peňazí najlepšie písomnou formou a následne v prípade ich nevrátenia keďže neexistoval žiadny právny dôvod na ich zaslanie na účet priateľa, podať žalobu na súd. Ak súd žalobe vyhovie, potom by ste následne podali návrh na nariadenie exekúcie predajom spoluvlastníckeho podielu Vášho priateľa.

Odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako mame postupovať, pri predaji nehnuteľnosti. Sme 6 súrodenci a zdedili sme dom po rodičoch. Brat sa vzdal svojho podielu v prospech druhého brata a ten ma teraz 2/6 podielu, my štyria mame každý 1/6 a chceli by sme dom predať a rozdeliť každému rovnakým podielom, avšak brat, ktorý vlastní 2/6 si neuplatnil odkupné právo, ktoré sme mu ponúkli a nechce ani predať dom v celku, že on svoje nepredá. Zároveň ma aj právo prechodu cez tento pozemok na svoj, keďže iná cesta nie je možná. Žiada, aby sme urobili prístupovú cestu na jeho pozemok a môžeme si predať len 4/6 a on si svoje 2/6 nechá. Čo môžme robiť v tomto prípade?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.12.2022)

Dobrý deň, rozumiem. Ako prvé musím skonštatovať, že predpoklad, že by sa vám podarilo predať 4/6 na predmetnej nehnuteľnosť cudzím osobám je takmer nulový. Uvedeným spôsobom asi uvažujete aj vy vzhľadom na položenú otázku.

Jednou zo zásad podielového spoluvlastníctva je, že nikoho nemožno nútiť zotrvávať v podielovom spoluvlastníctve proti jeho vôli. Ak teda spoluvlastník nechce byť ďalej v spoluvlastníctve, pričom na vyporiadaní sa nevie s ostatnými dohodnúť alebo aj len s jedným, ako je to vo vašom prípade, potom nie je inej cesty, len riešiť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (PS) súdnou cestou. Súd je pri vyporiadaní PS ale viazaný zákonným poradím spôsobov vyporiadania PS. To znamená, že ako prvé bude skúmať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Pozemok je v zásade deliteľný. Pokiaľ ide o dom, tento nemusí byť hneď deliteľný na bytové jednotky. To však závisí od toho, ako je dom postavený a či reálne prichádza do úvahy jeho rozdelenie. Súd v konečnom dôsledku môže dospieť aj k záveru, že dom nie je možné rozdeliť podľa výšky spoluvlastníckych podielov. V takomto prípade by musel súd pristúpiť k prikázaniu nehnuteľnosti jednému alebo viacerým zo spoluvlastníkov s povinnosťou výplaty ostatných spoluvlastníkov, čo je druhý zo zákonných dôvodov vyporiadania PS.

V prípade, že by nikto zo spoluvlastníkov vyporiadavanú nehnuteľnosť nechcel, až vtedy môže súd pristúpiť k nariadeniu predaja nehnuteľnosti, s tým, že výťažok z nej rozdelí medzi všetkých spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov. 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadom rodinného domu. Dom vlastnila moja babka (1/2), otcov brat (1/4) a ja a sestra (každá po 1/8, dedičstvo po otcovi). Keďže som sa chcela do domu nasťahovať a opraviť ho sestra a babka mi prepísali svoje podiely, v zmluve s babkou je aj doložka o tom, že sa zaväzujem nechať ju v dome bývať. Otcov brat, mi bohužiaľ svoj podiel prepísať nechce. Povedal, že ak si chcem dom opraviť môžem. Začala sa rekonštrukcia výhradne na moje náklady, otcov brat po opätovnej otázke povedal, že svoju časť prepise až po babkinej smrti.
Som 3/4 vlastník domu, mám odložené všetky bločky. Do domu som vložila dosť veľa peňazí, on sa o nič nestará, býva ďaleko, babku navštevuje max. Na 3 dni do roka. Dom je mu ukradnutý, chce mi iba takto uškodiť, keďže sme nikdy nemali najlepšie vzťahy. Viem, že sa takéto prípady dajú riešiť aj súdnou cestou z, to by bola však posledná možnosť. Mám aj iné možnosti ako získať jeho podiel? Mám šancu uspieť na súde ako väčšinový vlastník?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,
inú možnosť okrem dohody a súdu nemáte. Ak sa chcete stať výlučným majiteľom a on sa nechce dohodnúť, potom je potrebné podať žalobu. Ako väčšinový spoluvlastník a "investor" do nehnuteľnosti máte podľa môjho názoru vyššiu šancu na prikázanie domu než druhý spoluvlastník. Náklady, ktoré ste do domu investovali môžete od neho žiadať. Treba však rozlíšiť čo bolo a nebolo nevyhnutné, kvôli premlčacej dobe. Ak to bolo nevyhnutné, žalovať treba náhradu nákladov do 2 rokov od ich vynaloženia. Ak neboli nevyhnutné tak do 2 rokov od zániku spoluvlastníctva. Niektorí uvádzajú, že sú to 3 roky, ale odporúčam žalovať skôr. 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás objavil som parcelu, kde je spoluvlastník je môj dedo, ktorý zomrel pred 40-timi rokmi, už zomreli aj jeho synovia (jeden z nich bol môj otec) a ja som jeho jediný vnuk s priezviskom. Dá sa ten podiel nejako predať ( je to možno 50 m2 z 800 m2). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň, podiel by sa dal samozrejme predať, avšak nevyhnutne potrebné by bolo, aby ste sa najprv stali vy jeho vlastníkom. Pokiaľ nedošlo k prededeniu tejto parcely, bolo by potrebné najskôr vykonať dodatočné konanie o dedičstve po Vašom dedovi, resp. ak parcela bola zahrnutá do dedičstva po ňom a nenadobudol ju Váš otec, tak by bolo potrebné otvoriť dedičské konanie po vašom otcovi. Dodatočné konanie o dedičstve začína na návrh na začatie konania o novobjavenom majetku v zmysle ust. § 211 Civilného mimosporového poriadku. Súd by však na podklade takéhoto návrhu konal so všetkými dedičmi vášho deda alebo vášho otca. V rámci tohto dedičského konania by ste však ste mohli ako dedičia uzatvoriť dohodu, že tento spoluvlastnícky podiel by nadobudol jeden z vás, napr. aj vy. V takomto prípade, ak by sa ste na základe výsledkov dedičského konania stali vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na dotknutej parcele, tento by ste mohli previesť na iného spoluvlastníka tejto parcely alebo by ste mohli navrhnúť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k tejto parcele. 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
pred niekoľkými rokmi som zdedila parcelu spolu s mojou sestrou a sesternicou. Teraz oni svoje čiastky prepísali ďalšej osobe. Chcela by som sa spýtať, či je možné takto rozdeliť parcelu, a či je to možné tak aj zapísať na katastri a mne oddeliť časť, ktorá mi patrí, alebo sa môžem proti tomu odvolať, prípadne si vybrať na parcely moju časť. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 12.08.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve, pričom sestra a sesternica pozemok predali prípadne darovali inej osobe. Chcete resp. máte v pláne si vydeliť svoj podiel na pozemku.

Vaša otázka obsahuje v podstate dva okruhy právnych problémov :

1./ Ak sestra a sesternica predali pozemok inej cudzej osobe, teda nie blízkej osobe v zmysle ust. §  116 a § 117 Obč. zákonníka, a to bez toho, aby splnili svoju povinnosť podľa ust. § 140 Obč. zákonníka o predkupnom práve, môžete podať žalobu o neplatnosť právneho úkonu, alebo sa môžete dožadovať od nového spoluvlastníka pozemku, aby vám predal svoj podiel na pozemku za rovnakých podmienok, za akých on nadobudol svoj podiel. Premlčacia doba je v tomto prípade tri roky.

2./ Pokiaľ ide o vyčlenenie vášho podielu na pozemku, tu by bol potrebný geom. plán na rozdelenie pozemku a následne predmetný geom. plán by bol podkladom pre dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva. Nový spoluvlastník resp. spoluvlastníci pozemku si nemôžu sami od seba na konkrétnom pozemku vyčleniť, že konkrétnu časť pozemku bude užívať ako výlučný vlastník.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta na konkretizáciu otázky podľa konkrétnych okolností prípadu a nájdenie najlepšieho riešenia.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
S ex nebolo vyporiadané BSM, tak sme a stali podielovými vlastníkmi. 20 rokov som platila všetky účty úplne sama. Ex sa znovu oženil a zomrel. Mali sme tri deti. Kto dedí jeho podiel - 1/2 majetku nehnuteľnosti, po jeho smrti.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 07.08.2022)

Dobrý deň,
ak bol v čase smrti ženatý, budú dediť jeho deti (pokrvné potomstvo) spolu s pozostalou manželkou. Ich dedičské podiely budú pritom rovnaké (ak sú tri deti a pozostalá manželka, tak každý má podiel 1/4 z 1/2). Samozrejme to platí, ak nezriadil závet, ktorým by pre prípad smrti disponoval majetkom iným spôsobom.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, po dedičskom konaní moja dcéra nadobudla 1/8 majetku, teraz mi ako väčšinovému vlastníkovi ponúka na odkup tento podiel v sume 10000 €, ja mám úáujem o odkup, ale nakoľko som dôchodkyňa a môj príjem nie veľký a zostali mi podlžností po nebohom manželovi je možné takýto odkup zrealizovať na splátky a aký je postup a podľa čoho sa splátky vypočítavajú a na koho sa mám obrátiť ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.07.2022)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že ide o nehnuteľnosť, ktorá je teraz v podielovom spoluvlastníctve.

Vy máte záujem o odkúpenie podielu na nehnuteľnosti, ktorý je teraz vo vlastníctve dcéry za sumu 10000 €. Ak je to tak, potom je potrebné kontaktovať advokáta, aby spísal dohodu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. Obč. zákonníka. Otázka úhrady kúpnej ceny v splátkach je vecou dohody vás a vašej dcéry, avšak je potrebné rátať s tým, že dcéra nebude súhlasiť s úhradou splátok v nejakej malej sume, napr. po 50 €.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Zdedila som po otcovi väčšie množstvo rôznych pozemkov vo viacerých častiach územia našej obce. Spolu so mnou sú ešte ďalší 4 spoluvlastníci a vlastníme nerovnaké podiely na týchto parcelách. Chceme sa dohodnúť o vzájomnom vysporiadaní. Jeden veľmi veľký pozemok chce nadobudnúť iba jedna spolumajiteľka s tým zámerom, že z časti pozemku, ktorá je nad limit jej podielu, vyplatí ostatným spolumajiteľom sumu podľa dohody. Všetci okrem jedného súhlasia, ten ma najväčší podiel na každom pozemku. Ako postupovať?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.07.2022)

Dobrý deň,
ak nie je možná dohoda (ktorá by bola v tomto prípade najrýchlejšie a najlacnejšie riešenie), podľa Občianskeho zákonníka nie je žiadna iná možnosť, než riešiť zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva žalobou na súde. Tam však treba počítať so 6 % súdnym poplatok z hodnoty požadovaného podielu, ktorý môže byť v tejto veci vysoký. Rovnako s ohľadom na správanie sa tohto jedného spoluvlastníka sa môže jednať o roky trvajúce súdne konanie.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
zaujímalo by ma, či by ste mi vedeli poradiť.
Vtedajšiemu priateľovi som pomohla so zaplatením určitých úverov, ktoré mal, aby sme my spoločne v budúcnosti mohli riešiť hypotéku. Išlo o sumu 48500e. O niekoľko mesiacov sme si vybrali dom a vyriešili hypotéku. Každopádne teraz budeme dom predávať nakoľko sa naše cesty rozišli.
On tvrdí, že zo zisku z predaja domu mi zaplatí spomínanú sumu vyššie. Nakoľko máme podielové spoluvlastníctvo každý 1/2, myslím si, že zisk by sa teda mal rozdeliť rovnako na polovicu a mal by mi vyplatiť tých spomínaných 48500 €, ktorými som vyplatila jeho úvery predtým, nakoľko nijako nesúvisia s kúpou, či predajom domu.
Môžte mi pomôcť, či sa mám obrátiťána súd ohľadom tohto alebo ma pravdu on a môže mi to vyplatiť z toho zisku z domu. (Doplním, že ten zisk po rozdelení nie je ani z ďaleka blízko k sume 48500 €).

Vopred ďakujem. Daniela

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 07.06.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dom, ktorý je podielovom spoluvlastníctve s vašim priateľom v podiele 1/2 k celku, chcete predať a vyporiadať vašu pohľadávku voči priateľovi, ktorá je vo výške 48500 €.

Keďže dom je v podielovom spoluvlastníctva, váš priateľ dom ako celok predať nemôže a teda obaja bude účastníkmi zmluvy na strane predávajúceho. Riešením by preto bolo, aby váš priateľ písomne čo do dôvodu a výšky uznal dlh voči vám v samotnej zmluve a úhrada kúpnej ceny zo strane predávajúceho by bola riešená tak, aby suma 48500 € z predaja bola uhradená na vami uvedený osobitný bankový účet. Ak by zisk z predaja nedosahoval túto sumu, potom riešením je len súčasné písomné uznanie dlhu čo do dôvodu a výšky a dohoda o splátkach.

Ak by vám bol predložený návrh kúpnej zmluvy, túto v každom prípade odporúčam nechať  prekontrolovať advokátovi. Uvádzam súčasne, že návrh kúpnej zmluvy, ktorý by vám bol predložený, nie ste povinná podpísať a môžete mať k nemu pripomienky a predložiť návrh na zmenu kúpnej zmluvy.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať ako to funguje prepradaji bytu, ktorého som väčšinový vlastník a ďalší menšinový vlastník nereaguje na moju ponuku predať byt, keďže nemám peniaze ho vyplatiť tak toto vidím najlepšie riešenie, aby boli obe strany spokojné. Je možné to predať bez jeho súhlasu a potom mi dať peniaze? Vopred Ďakujem

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.05.2022)

Dobrý deň, pokiaľ ide o predaj spoločnej veci, na tomto sa musia spoluvlastníci dohodnúť. Ak sa nedohodnú, resp. niektorý zo spoluvlastníkov spoločnú vec nechce predať, riešením je zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, pretože nikoho nemôžete nútiť k tomu, aby uzavrel určitú zmluvu. To znamená, že predať byt bez súhlasu druhého spoluvlastníka nemôžete. 

Pokiaľ ide o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak nie je možné vyriešiť to mimosúdne, riešením je podanie žaloby, pretože na druhej stranme platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrvával v podielovom spoluvlastníctve proti svojej vôli. Súd následne rozhodne tak, že nehnuteľnosť ak je deliteľná, rozdelí medzi spoluvlastníkov. Ak delenie nehnuteľnosti nie je dobre možné, prichádza do úvahy druhý spôsob vyporiadania, a to, že nehnuteľnosť nadobudne jeden z podielových spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť druhého spoluvlastníka. Pokiaľ by však ani jeden zo spoluvlastníkov spoločnú vec nechcel nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva, súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa informovať ohľadom vysporiadania podielového spoluvlastníctva na pozemku registra E-KN. Plánujeme si vysporiadať po dedovi pozemok, na ktorý mame užívanie a ideme na to určovacou žalobou. Na pozemku je spolu 16 ľudí z toho 11 v zastúpení SPF. Nastal však problém nemenová pani sa začala o pozemok zaujímať kúpila tam 2 podiely. Nadobudla podiel cca 150m z celkových 1500m. My ani ostatní žijúci ľudia už jej nechceme podiely predať. Je mi jasne, že sa môžeme domáhať predkupného práva ale je to asi zbytočné platiť, keď nemusíme. Otázka znie, či majú šancu nás s vysporiadaním predbehnúť, a či vôbec pozemok dokazu vysporiadať. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 10.05.2022)

Dobrý deň,
neviem akú presne žalobu ste podali, ale s určovacou žalobou nedokážete vyporiadať podielové spoluvlastnícto na nehnuteľnosti. Môžete dosiahnuť jedine to, že sa určí, že dedov podiel patrí do dedičského konania po ňom, prípadne určiť, že dedove podiely patria inej osoby. Ak chcete pozemok do svojho výlučného vlastníctva, je to nutné riešiť žalobou o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. V takom konaní vôbec nie je prekážkou, že sú na LV aj neznámi vlastníci zastúpení SPF. Rovnako, ak je Vaším cieľom získať pozemok do svojho vlastníctva, určite je vhodné a s ohľadom na jej zrejmý záujem, aj nutné napadnúť relatívnu neplatnosť právnych úkonov, na základe ktorých kúpila spomínané podiely.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
s mužom som postavila dom pred 40 rokmi. Syn a dcéra po jeho smrti (pred 28 rokmi ) zdedili po 1/6. Syn býva so mnou v dome aj s rodinou, dcéra žije 250 km v meste. Teraz dcéra chce vysporiadať svoj podiel, požaduje vysokú sumu ( aj nájomné ). Hrozí súdne konanie a predaj domu – ja na kúpu jej podielu nemám peniaze, hrozí mi strata domu, bývania s dopadom na nešťastnú starobu, ak to prežijem.
Moja otázka: Je z právneho hľadiska možné, aby súd zrušil dedičské konanie po smrti manžela a podiely deti prisúdil mne? Olina

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.04.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že súd nemôže zrušiť dedičské rozhodnutie, vami uvedneé problémy nie sú dôvodom na jeho zrušenie.

Z otázky vyplýva, že dom po úmrtí manžela je v podielovom spoluvlastníctve vás ako matky, a vašich detí v podieloch ako uvádzate v otázke. Dcéra sa teraz domáha náhrady za svoj podiel a to z dôvodu, že dom neužíva. Uvádzame, že je to jej zákonný nárok. Pokiaľ ide o nájomné, môže toto žiadať spätne len 3 roky a len v rozsahu svojho podielu na nehnuteľnosti. Keďže žiadna zmluva o nájme nie je podpísaná, nateraz môže žiadať len vydanie bezdôvodného obohatenia, keďže vy spolu so synom a jeho rodinou užívate aj jej podiel. Výška bezôvodného obohatenia je vo výške nájomného za jej podiel.

V dome bývate vy ako matka a syn s rodinou. Keďže užívate dom výlučne vy so synom a jeho rodinou, oprávnením dcéry je žiadať nájomné za jej podiel na dome a to až do doby pokiaľ dôjde k vyporiadaniu podiel. spoluvlastníctva. Ak sa vy spolu so synom a dcérou nedohodnete na odkúpení jej podlielu, potom môže podať návrh na  súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

Uvádzame, že ak by došlo k súdnemu konaniu, súd vychádza zo znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti v trhových cenách. Nevieme podrobnosti o synovi, či je zárobkovo činný, má teda zamestnanie a príjem, riešením je aj hypotéka na odkúpenie časti podielu a to podľa výlučne znaleckého posudku.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, keďže vami uvedený problém má riešenie.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,

Som vlastníkom najväčšej časti parcely, kvalifikovanej podľa druhu pozemku, ako orná poda, ktorá ma, ale 100 majiteľov.
Moja otázka na Vás je, či by bolo možné, a akým postupom, vyňať moju časť z celku, nakoľko teraz ju využíva, pomaly každý, ako luku na pastvu hovädzieho dobytka.
Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.04.2022)

Dobrý deň,
áno je to možné, ale musia s tým súhlasiť všetci spoluvlastníci, čo by bolo zrejme nereálne. Jednou z možností je aj súdne konanie, v ktorom by ste žiadali reálne rozdelenie nehnuteľnosti, avšak treba počítať s tým, že súdne konanie s ohľadom na veľký počet vlastníkov bude trvať veľmi dlho. Pomohlo by, ak by viacerí boli neznámi vlastníci a zastupoval by ich v konaní Slovenský pozemkový fond.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám problém, v ktorom potrebujem poradiť. Sme 3 vlastníci domu aj so záhradou. Ja vlastním 2/8 a chcem sa oddeliť. Väčšinový vlastník súhlasí a ten, čo má 1/8 nie. Je možné sa oddeliť aj bez jeho súhlasu? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Erika.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.04.2022)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste podielovým spoluvlastníkom domu a pozemku v podiele 2/8 k celku.

V tomto prípade paltí ust. § 141 Obč. zákonníka, ktoré znie nasledovne :"

"Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak chcete oddeliť svoj podiel na pozemku, bude nevyhnutný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Na odčlenenie podielu 2/8 na pozemku budete potrebovať geometrický plán, ktorý bude podkladom pre spísanie dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva. K vypracovaniu geom. plánu musíte kontaktovať autorizovaného geodeta.

Pokiaľ ide o dom, tu predpokladáme problém vzhľdom na okolnsosť, že je otázne, či je možné odčleniť ako samostatnú stavbu 2/8 domu tak, aby bol aj ako dom  resp. Váš podiel 2/8 - zapísaný v katastri nehnuteľností ako samostatná stavba,. Tu budú potrebné určite zmeny stavby, samostatný vchod do Vášho podielu v dome atď. K tejto otázke aké budú potrebné stavebné úpravy Vám vie povedať len znalec na stavebné rozdelenie nehnuteľnosti. K otázke domu uvádzame, že tento môže aj naďalej zostať v podiel. spoluvlastníctve ak jeho rozdelenie nie je možné, resp. len na základe stavebných prác značného finančného rozsahu.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta pre preštudovanie Vašich dokladov a podľa konkrétnych okolností Vám navrhne najlepšie riešenie.

 

 

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás zdedila som pozemok po Otcovi avšak na katastri sa zistilo, že na LV figuruje ešte prastarý otec, ktorý už dávno zomrel.
Na súde mi povedali, že pozemok môže na mňa prejsť formou vydržania avšak je to dlhy proces min 1 rok na súde vraj.

Dcéra prastarého otca žije a o pozemok nemá záujem, vyjadrila sa, že nech jej pošleme potrebné papiere na prepis a podpise mi ich. Chcela by som sa spýtať na základe akých paragrafov mám spísať list / zmluvu, aby bolo všetko právne vysporiadané.
Ešte taká drobnosť teta nežije na SK a už sa sem ani nikdy neplánuje vrátiť.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.03.2022)

Dobrý deň,
v takom prípade je nutné najprv pozemok po prastarom otcovi predediť. Za súčasného stavu totiž neviete s tetou uzatvoriť žiadnu zmluvu, lebo teta nemá vlastnícke právo k pozemku. Jedine Vás teta môže splnomocniť na vybavenie dedičského konania po prastarom otcovi, a to takým spôsobom, že celý dedičský podiel by zdedil Váš zosnulý otec, teda Vy ako jeho nástupca. Bez takého prededenia bude ťažko postupovať, a to aj cez spomínané vydržanie.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Mama pred 16 rokmi kúpila 1/2 domu za 420 000 sk od priateľa problém je, že v zmluve je bod kde sa píše, že kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zaniknutej spoločnej domácnosti na návrh predávajúceho odpredá predmet zmluvy teda tu nehnuteľnosť za tu sumu 420 000 sk. Mama umrela a teraz nevieme, či mame nárok na polovicu domu alebo na tých 420 000 sk teda 14 000e. Neprirátava sa k tej sume aj inflácia? Na koľko pred 16 rokmi 420 000 sk bol väčší peniaze ako dnešných 14 000e.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.03.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade Vám odporúčam spolu s kúpnou zmluvou navštíviť advokáta. Treba pozrieť presne na znenie zmluvy. Z toho čo mi píšete a v prípade, že počas jej života nedošlo k zániku spoločnej domácnosti, a teda nebol daný ani návrh predávajúceho, budete po mame dediť spoluvlastnícky podiel na dome (nie vyplácať sumu 420 000 SK).


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
s dvomi sestrami vlastníme rovnakým dielom rodinný dom. Jedna zo sestrier ponúkla odkúpiť naše podiely, neprijali sme jej ponuku vzhľadom k neadekvátnej cene. My dve prichádzame s ponukou na odkúpenie jej tretiny podľa sudnoznaleckeho posudku.
Otázkou je, ak nadobudneme aj jej diel a možno o rok, dva budeme chcieť predať celú nehnuteľnosť,
sme niečim viazané ? Alebo máme ruky voľné a v žiadnom smere nie sme ovplyvňovaní rozdielom sumy ak ta je tentokrát vyššia za akú sme my odkúpili jej podiel ? Mária

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.03.2022)

Dobrý deň, z otázky v podstate vyplýva, že sa pýtate na to, či v prípade ak by ste nadobudli podiel sestry, ktorá je tiež podiel. spoluvlastníkom za určitú sumu a následne po jednom - dvoch rokoch by ste nehnuteľnosť predali za vyššiu sumu, než za akú ste ju nadobudli, či Vás toto zaväzuje k niečomu voči sestre od ktorej ste nadobudli jej podiel, teda k vyplateniu nejakého rozdielu vo finančnom vyjadrení. Odpoveď je tá, že ak nadobudnete podiel od sestry za určitú sumu a následne nehnuteľnsoť predáte aj za napr. podstatne vyššiu sumu, uvádzame, že sestra už nebude spoluvlastníkom nehnuteľnosti a je to na Vašej šikovnosti resp. vyjednávaní kúpnej ceny. Rozdiel v kúpnej cene nemusíte so sestrou vyporiadať, lebo ona už nebude podiel. spoluvlastníkom a jej podiel už v čase predaja celej nehnuteľnosti o jeden - dva roky bude uhradený podľa Vašej dohody, ktorú spíšete v súčasnosti.

Upriamujeme pozornosť len na povinnosť vyporiadať daň z príjmu v zmysle ust. zákona o dani z príjmov a vyporiadať aj daň z nehnuteľností podľa ust. zákona o miestnych daniach.

Zmluvy odporúčame nechať vypracovať advokátovi.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať aký je postup pri vysporiadaní spoluvlastníctva k pozemku, kde sme dvaja 1/2 spoluvlastníci? Na rozdelení sme sa dohodli.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.02.2022)

Dobrý deň,
ak ste sa na vyporiadaní s druhým spoluvlastníkom dohodli, potom môžete vec vyriešiť mimosúdne a to spísaním  dohody o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Najlepšie je nechať si ju vypracovať advokátom, ak ste to nikdy nerobili. Čo sa týka nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, k tomuto dochádza až vkladom do katastra nehnuteľností. Preto je nevyhnutné po uzatvorení dohody podať návrh na vklad. Príslušný je Okresný úrad, katastrálny odbor v obvode ktorého sa prevádzaná nehnuteľnosť nachádza. Prílohou návrhu na vklad je aj uzatvorená dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva v počte dvoch kusov. Vkladové konanie je spoplatnené správnym poplatkom 66 eur. Pri elektronickom podaní so zaručenou konverziou je to 33 eur. 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Na liste vlastníctva je viac parcel s viacerými vlastníkmi. Na každej parcele majú rovnaký podiel.
Chceli by sme iba na jednej parcele odkúpiť podiely, ale zatiaľ ešte nie od všetkých vlastníkov, iba nejaký 3 sú ochotní predať podiely. Stačí ako prvý krok - podiely odkúpiť zmluvami?
A potom bude potrebné urobiť nový geometrický plán, keďže na jednej parcele by sa zmenili vlastníci? Alebo geometrický plán by sa po zmene vlastníkov nemusel robiť? Iveta

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 10.01.2022)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame :

Z otázky vyplýva, že chcete odkúpiť podiely na pozemku/pozemkoch., ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve a to tak, aby  tento pozemok, ktorý odkúpite, bol ako samostatná parcela, bol aj zapísaný na liste vlastníctva.

Ak je to tak, potom riešenímje osloviť aotorizovaného geodete, aby vypracoval geom. plán na odčlenenie časti pozemku. Predmetný nový geom. plán bude podkladom pre spísanie dohody o zrušenía vyporiadaní podiel. spoluvlastnáctva, a kúpnej zmluvy.

Možnosťou je aj odkúpiť podiely, avšak v tomto prípade podiel. spoluvlastník si musí splniť povinnosť vyplývajúcu pre neho z ust. §  140 Obč. zákonníka a ponúknuť svoj podiel pred predajom Vám, ostatným podiel. spoluvlastníkom :

" Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Na vypracovanie zmluvy odporúčam kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
so sestrou som zdedila rod. dom. Dom bol ohodnotený znalcom, sestra tam býva 8 rokov, neopravuje ho. Ako mám postupovať, aby ma vyplatila z neho. Dom je už aj tak značne schátraný. Mária

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.01.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dom je v podielovom spoluvlastníctve Vás a Vašej sestry, ktorá dom výlučne užíva ako vlastník v celosti už 8 rokov.

Riešením vo Vašom prípade je, aby ste Váš podiel na dome sestre predali za dohudnutú cenu a za týmto účelom je potrebné k tomu písomne vyzvať. Môžete ju v liste upozorniť, že ak nebude súhlasiť s Vami uvedeným riešením, teda že ona odkúpi Váš podiel na dome, vec postúpite na súd v zmysle ust. §  142 Obč. zákonníka, aby súd podielové spoluvlastníctvo zrušil a vyporiadal. Vec v konečnom dôsledku môže dopadnút aj tak, že dom sa predá a výťažok z predaja sa rozdelí.

Citujeme ust. §  142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."
 

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
po smrti môjho otca v marci 2020 pri dedičskom konaní bola nehnuteľnosť 2, 5 izbový byt v BA rozdelený nasledovne: moja mama 4/6, ja 1/6 a sestra 1/6. Nakoľko sa byt nachádza na 3. poschodí bez výťahu, sestra chce mamu presťahovať do domu s výťahom doinej lokality. Podpísal som súhlas s predajom bytu, ktorý bude sestra vybavovať cez RK. Požadoval som zatiaľ ústnou formou od sestry vyplatenie môjho podielu 1/6 z predaja, ktorý sestra odmietla s odôvodnením, že peniaze potrebuje na kúpu nového i keď menšieho bytu. Pri zakúpení nového bytu som vzniesol požiadavku, aby nový byt bol vo vlastníctve 1/2 ja, 1/2 sestra s doživotným užívaním pre mamu. Aj tento návrh sestra zamietla. Trvá na tom, že nový byt v tej inej lokalite bude rozdelený v podiele ako predchádzajúci byt. Hodnoty bytu sú rozdielne. Akú mám zákonnú možnosť pri riešení môjho podielu nakoľko sestra mojim požiadavkám nechce vyhovieť ? Ďakujem za odpoveď. Ján

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 24.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky vplýva, že na predaj terajšieho bytu, ktorého ste spolu so sestrou a matkou podielovými spoluvlastníkmi, ste splnomocnili sestru na predaj bytu cez realitnú kanceláriu. Požiadali ste súčasne ústne, že kúpa nového bytu za predaj súčasného bytu bude v inom pomere v podielovom spoluvlastníctve.

Nepoznáme obsah zmluvy s RK. Ak ste sestru splnomocnili na predaj súčasného bytu, z toho ešte neznamená, že ona môže kúpiť byt pre matku, ktorá by mala mať právo doživotného užívania a bývania, pričom Vy a sestra by ste mali byť v podielovom spoluvlastníctve. Len poznamenávame, že aby k tomu mohlo dôjsť v podstate k tomu je potrebný aj súhlas matky ako budúcej oprávnenej z vecného bremena.

Uvádzame, že RK je len sprostredkovateľom predaja a prípadne následnej kúpi iného bytu v inej lokalite. Zmluvu, ktorú Vám predloží RK nie ste povinný podpísať, vždy je to iba vzor zmluvy, ku ktorému môžete vzniesť pripomienky. RK zo zákona nie je oprávnená spisovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti, táto činnosť jej zo žiadneho zákona nevyplýva. Realitný maklér nie je osobou oprávnenou spisovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti, čo vyplýva z ust. zákona o advokácii, spísaním zmluvy u advokáta budete mať právnu istotu, že zmluva je právne perfektná a naviac advokát zo zákona musí mať dojednané poistenie zodpovednosti za škodu /viď § 1 a 1a/ a nasl. zákona o advokácii/.

Ak sestra Vašu pripomienku resp. podmienku, aby nový byt bol v podiel. spoluvlastníctve Vás a Vašej sestry, k tomu je potrebná dohoda účastníkov zmluvy. Treba uviesť, že v súčasnom byte má mama podiel 4/6 a teda cena za predaj tohto podielu je výlučne jej vlastníctvom. 

Na našej stránke nájdete množstvo odpovedí týkajúcich sa zmlúv s realitnými kanceláriami /do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke treba zadať napr. slovné spojenie "realitná kancelária/.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta, aby skontroloval zmluvu s RK, ako aj pre Vás pripravil zmluvy o prevode nehnuteľnosti /starý byt a kúpa nového bytu/. Budete mať tak právnu istotu, že zmluvy sú právne perfektné.

 

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,  chcem, aby mi spoluvlastník vyplatil môj podiel 1/4, do bytu nechodím, nezdržiavam sa tam a ani nemám dobré vzťahy s rodinou. V byte nikto nebýva - byt chátra.
Dal som vypracovať znalecký posudok ako mám postupovať ?
Ďakujem. Mária

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.10.2021)

Dobrý deň,
aj keď vzťahy nie sú dobré, budete musieť kontaktovať písomne druhého spoluvlastníka bytu a ponúknuť mu na predaj Váš podiel v 1/4. Ak spoluvlastník nebude súhlasiť s Vami uvedenou cenou, potom riešením na Vašej strane je predať spoluvlastnícky podiel inej tretej osobe. Je však otázkou, či cudzia osoba by kúpila len spoluvlastnícky podiel na byte.

Riešením je tiež, aby ste sa spojili s druhým spoluvlastníkom a byt spoločne ako celok predali.

Posledným riešením je podanie žaloby na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Konanie však môže vzhľadom na súčasnú situáciu trvať dlho, aj dva roky prípadne viac, pričom s konaním sú spojené aj nemalé náklady /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania, znalecké dokazovanie na ohodnotenie trhovej hodnoty bytu/.

Vy ako spoluvlastník nehnuteľnosti sa môžete nechať zastupovať advokátom, ktorý by predmetnú vec riešil a s druhým spoluvlastníkom by ste sa ani nemuseli dostať do kontaktu.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
bola som v rozvodovom konaní od novembra 2018 pričom súd manželstvo rozviedol v auguste 2021. V novembri 2018 som opustila po fyzickom útoku manžela dom, ktorý mame kúpený od roku 2015 na hypotéku a ručia to moji rodičia. Úver som platila od začiatku až po koniec roka 2019 čiže ešte aj rok po tom ako som v dome nebývala. V dome zostal bývalý manžel, ktorý vymenil zámky, dal tam kamerový systém, kúpil na dvor plemeno bojového psa čím mi zamedzuje vstup do domu. Vyzvala som ho, aby upustil od tohto konania no bezúspešne. Nakoľko moji rodičia už ďalej po rozvode dom ručiť nechcú vyzvala som ho na vysporiadanie BSM a vuplatenie z podielu domu na čo taktiež nereaguje. Neviem ako už ďalej postupovať, keďže sa nemôžem dostať do svojho majetku ani dospieť k dohode o vyplatení. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.09.2021)

Dobrý deň,
ak nie je možná dohoda o vyporiadaní BSM, bude potrebné podať žalobu o vyporiadanie BSM. Samozrejme nie je vylúčené, aby bola dohoda uzatvorená aj počas súdneho konania (často sa to stáva). Bývalý manžel si možno myslí, že to nebudete takto riešiť a jeho tento stav vyhovuje. Preto je potrebné mu aj prostredníctvom žaloby dať na vedomie, že to riešiť chcete a aj budete. Možno to na neho zapôsobí a bude sa dať s ním viac komunikovať o prípadnom vyporiadaní dohodou.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
som po rozvode 11 rokov. S exmanželkou vlastníme dom. Chcel by som ho predať, ale ona nesúhlasí, aké mám možnosti? Ďakujem

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň,
vzhľadom na Vami uvedené skutočnosti usudzujem, že predmetný dom máte s Vašou exmanželkou v podielom spoluvlastníctve, pričom Vaše spoluvlastnícke podiely sú rovnaké. Ak už uplynuli 3 roky od rozvodu. Nakoľko Vaša manželka s predajom domu nesúhlasí, nemôžete dom predať sám, bez jej súhlasu. Môžete sa s ňou však dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k domu. Môžete jej navrhnúť, aby si dom ponechala s povinnosťou Vás vyplatiť. Ak by na uvedené riešenie nechcela pristúpiť, môžete sa obrátiť so žalobou o zrušenie a vyporiadanie Vášho podielového spoluvlastníctva priamo na súd. Nikto Vás nemôže nútiť, aby ste zotrvávali v spoluvlastníctve proti Vašej vôli. Súd je však pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva viazaný poradím spôsobov vyporiadania uvedených v zákone a nie návrhom strán sporu. To znamená, že najprv bude skúmať, či je vec deliteľná, ak nie je, až potom rozhodne o prikázaní nehnuteľnosť niektorému zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť ostatných. 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Zdedili sme nehnuteľnosť je nás päť dedičov. Jedna pracuje v zahraničí a vôbec nekomunikuje. Trvalý pobyt ma na Slovensku kde nepreberá zásielky a kontakt do zahraničia nemáme len cez sociálne siete kde sme ju tiež kontaktovali a neodpovedala. Štyria sme sa dohodli na predaji a chcem sa opýtať, či je možné nehnuteľnosť predať aj bez súhlasu tej dedičky v zahraničí, keďže sa nemôžeme spojiť. Samozrejme jej podiel by sa niekde uložil.
Ďakujem
Nora.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.09.2021)

Dobrý deň,
bohužiaľ nie. Na platnú kúpnu zmluvu potrebujete podpis všetkých vlastníkov nehnuteľnosti, a dokonca jej podpis musí byť úradne overený. Môžete spraviť to, že predáte svoje podiely záujemcovi, ten sa stane podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti (väčšinovým) a následne začne súdne konanie o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva tým, že sa chce stať výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a jej vyplatí hodnotu podielu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som kúpiť pozemok - záhradu, ktorý má ale 42 majiteľov.
Moja otázka na Vás je, že v prípade ak by všetci majitelia s predajom nesúhlasili, či by bolo možné vyňať časť z celku, ktorú by sa mi odkúpiť podarilo.
Za odpoveď vopred ďakujem. Anna.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí, že ak by časť vlastníkov súhlasila s predajom svojich podielov Vám, potom len títo spoluvlastníci by museli požiadať o vyhotovenie geom. plánu na rozdelenie pozemku a následne na základe predmetného geom. plánu by musela byť vypracovaná zmluva o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka.

Až na tomto základe by ste Vy ako záujemca mohli odkúpiť prísl. časť pozemku oddelenú geom. plánom od konkrétnych spoluvlastníkov pozemku. Následne by vznikol stav, že Vy by ste boli výlučným vlastníkom konkrétneho pozemku oddeleného geom. plánom kúpeného Vami od podiel. spoluvlastníkov a ostatná časť by bola v podiel. spoluvlastníctve tých spoluvlastníkov, ktorí pozemok nemali záujem predať.

Vy ako nevlastník pozemku nemôžete podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
moju otázku smerujem k vysporiadaniu dedičstva. Zomrela nám mama (ktorá bola 100% vlastníčkou bytu) a jedna z jej 4 dcér v uvedenom byte býva a má tam aj trvalý pobyt. Dedičské konanie ešte neprebehlo a ona sa odmieta vysťahovať. Je možné aj napriek tejto skutočnosti vysporiadať dedičstvo ?
Dá sa teda postupovať tak, že si počas dedičského konania každá vypýtame svoju časť dedičstva a v prípade, že sa sestra nebude chcieť vysťahovať, tak požiadame súd o vysporiadanie dedičstva ? Ako následne postupuje súd ? Môžu nastať nejaké problémy, ktoré by nám dedičstvo mohli skomplikovať ?
Ďakujem pekne. Margita

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.08.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovné :
To, že Vaša mama bola výlučnou vlastníčkou bytu, a sestra ako jedna zo 4 dedičov v tomto byte býva a má v ňom trvalý pobyt, neznamená, že sa z bytu aj musí ihneď vysťahovať. Z bytu ju vyhodiť ani vysťahovať nemôžete.

Vo Vami uvedenom prípade pre dedenie platí ust. § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ako deti poručiteľky máte zákonný nárok na každá z Vás ako sestier v podiele 1/4 k celku. Ak sa v dedičskom konaní nedohodnete inak, súd - notár rozhodne podľa ust. § 203 Civil. mimospor. poriadku a to
"potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vyporiadanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol."

Z uvedeného  ustanovenia vyplýva, že sa môžete dohodnúť aj tým napr. aj tým spôsobom, že byt nadobudne sestra a Vás ako dedičov bude povinná vyplatiť v určitej sume a lehote. Bude to vec dohody. Opätovne uvádzame, že ak sa nedohodnete v dedič. konaní, notár rozhodne podľa vyššie uvedeného zák. ustanovenia.

Kto bude prejednávať dedičstvo po Vašej mame môžete zistiť v rozvrhu práce prísl. okresného súdu miesta trvalého bydliska matky v čase úmrtia a dátumu úmrtia. Treba hľadať v rozvrhu práce prísl. okresného súdu. Zoznam súdov nájdete na stránke justice.sk.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, mám podel z rodinného domu 1/10 tomu, a moji súrodenci to nechcú, môžem to predať môjmu susedovi? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
ak ste súrodencom písomne ponúkli svoj podiel na predaj a oni sa neozvali alebo povedali, že nechcú, môžete za rovnakých podmienok predať svoj podiel susedovi.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Predaj bytu v spoluvlastníctve, sme 8 súrodenci/z toho 3 nevlastný/, chceme predať byt po rodičoch, ktorý už zomreli/ máme kupcu/jeden nevlastný súrodenec nechce súhlasiť s cenou bytu - stále cenu zvyšuje, hoci byt nemá takú hodnotu ako chce on. Keď sa s ním chceme dohodnúť vždy mám zloží telefón alebo ho nedvíha. Prosím poraďte nám ako mame postupovať. Ďakujeme za odpoveď. Ružena

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 18.07.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že byt ste nadobudli v dedičskom konaní, byt je v podielovom spoluvlastníctve celkom 8 spoluvlastníkov.
Ak jeden zo spoluvlastníkov svoj podiel nechce predať z dôvodu ceny, treba si uvedomiť, že jemu prislúcha podiel z ceny nehnuteľnosti v 1/8. Riešením potom je, aby on svoj podiel predal drahšie, čo nie je právne vylúčené. Podmienkou však je, že kupujúci bude s tým súhlasiť a za podiel 1/8 zaplatí viac.

Možnosťou je tiež, aby ste Vy 7 spoluvlastníci ponúkli bratovi svoje podiely na predaj v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka a ak neuhradí kúpnu cenu do 2 mesiacov, predáte svoje podiely - 7/8 kupujúcemu. Následne kupujúci vyporiada s bratom 1/8. Otázkou však je, či kupujúci bude súhlasiť s takýmto riešením.

Odporúčame vec riešiť mimosúdnou cestou.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
potreboval by som sa uistiť, či môžem dať byt do prenájmu, keď máme spoločný dvor? Ide o rodinný dom s 3 bytový jednotkami, kde byty máme rozdelené aj na LV, ale pozemok pod stavbou a záhrada je spoločná.
Ďalšia  otázka : jeden byt vlastním ja s manželkou, druhý byt sestra s manželom a tretí byt je spoločný, kde býva mama. Na tom byte kde býva mama, máme spolu so sestrou po 5/12 poddielu a mama má 2/12. Otázka, keby sa mama rozhodla, že tie svoje 2/12 prepíše na sestru, môžu ma potom donútiť, aby som im predal byt za cenu akú oni určia, a či vôbec ma môžu ma nútiť do niečoho ?
Ďakujem. S pozdravom Andrej.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.07.2021)

Dobrý deň,
na Vami uvedené otázky uvádzame nasledovnú odpoveď :

V otázke uvádzate, že ide o dom s 3 samostatnými bytmi zapísanými na mená jednotlivých vlastníkov bytov, pozemok pod stavbou a záhrada je zrejme v podielovom spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov bytov.

1./ Ak chcete dať do nájmu Váš byt, ktorého ste vlastníkom spolu s manželkou /predpokladáme, že byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov/, uvádzame, že áno, môžete dať byt do nájmu, lebo je aj zapísaný na LV na Vaše mená ako manželov, nie je teda v podielovom spoluvlastníctve s ostatnými vlastníkmi ostatných bytov. Pokiaľ ide o prenájom záhrady budúcim nájomcom bytu, k tomu budete potrebovať súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku - záhrady v zmysle ust. § 139 Obč. zákonníka.

2./ Ak by sa Vaša mama rozhodla darovať svoj podiel na byte v podiele 2/12 Vašej sestre, nie je povinná Vás o tom v zmysle zákona informovať a ani ponúknuť Vám na predaj jej podiel 2/12 z celku a to z dôvodu, že Vaša sestra je blízkou osobou v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka. Ak by mama darovala svoj podiel Vašej sestre, sestra by nadobudla podiel 7/12 a Vy by ste mali naďalej vlastníkom bytu v podiele 5/12.  Sestra môže dať Vám len návrh, aby ste jej predali svoj podiel na byte 5/12 z celku. Ak by ste sa nedohodli, mohla by podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka. Súd by vo veci ustanovil súdneho znalca, ktorý by stanovil trhovú hodnotu nehnuteľnosti.

Citujeme ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Vzhľadom na okolnosť, že dom má tri byty v členení ako uvádzate v otázke, sme názoru, že aj pri súdnom vyporiadaní bytu matky, kde by bola sestra spoluvlastníkom 7/12 by došlo zrejme k tomu, že súd by návrhu nevyhovel, lebo sestra a aj Vy máte samostatné byty v domu, a nie je právny dôvod na to, aby došlo k súdnemu rozdeleniu nehnuteľnosti /rozs. NS SR,  spis. zn. : 5 Cdo 200/2013/. Uvádzame tiež, že súd nie je viazaný návrhom na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v tom smere, že musí rozhodnúť podľa návrhu , súd v zmysle ust. § 142 ods. 2 Obč. zákonníka môže návrh aj zamietnuť.

Nepoznáme konkrétne rozdelenie celého domu v teréne, ale zrejme vyslovujete v otázke obavy, čo bude v prípade, ak sestra nadobudne väčší podiel na jednom byte - 7/12  a Vy - 5/12.

Vyslovujeme aj náš názor na možné riešenie po posúdení stavebným odborníkom, aby ste byty, ktoré v súčastnosti užívate spojili s bytom , ktorého užívateľom je matka, v zodpovedajúcom podiele s bytmi, ktorých ste teraz vlastníkmi a dom by mal tak len dva byty. To je tiež riešenie.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
mám problém již nekolik let s dědictvím po rodičích na Slovensku. Sama žijí v Belgii a jsem v invalidnim duchodu. Moje nevlastní sestra se do domu po rodičích nastěhovala bez mého svolení, nechtěla z její 1/6 vyplatiť, odmítá 5/6 vyplatiť me, nesouhlasí platiť nájem … po dlouhé dobe byla ochotná s prodejem domu a vyplácením její časti. Dnes, když už potenciálni kupec zažádal o hypotéku (prodal i vlastní byt) odstoupila od prodeje pry z mravních duvodu ( nechápu) odmítá jakoukoliv komunikaci a ja nemám možnosť Slovensko navštíviť jak, že zdravotních tak finančních duvodu ( naložila jsem nemalý finanční obnos k uredním vyrizenim a mému zastupovaní. Děkuji za odpoveď
Marcela

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.07.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nehnuteľnosť sa nachádza na území Slovenska. Vy ste vlastníčkou 5/6 nehnuteľnosti, sestra v podiele 1/6 nehnuteľnosti. Z otázky usudzujeme, že chceli by ste podiel na nehnuteľnsoti predať sestre, resp. predať nehnuteľnosť ako celok.

Riešením vo Vami uvedenom prípade :

1./ Ponúknuť sestre Váš podiel na nehnuteľnosti v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka s uvedením kúpnej ceny s tým, že ak kúpnu cenu nevyplatí v lehote do 2 mesiacov, budete môcť svoj podiel na nehnuteľnosti predať cudzej tretej osobe.

2./ Ďalšou možnosťou ako sestru primäť k vyporiadaniu nehnuteľnosti je vymáhať od nej vydanie bezdôvodného obohatenia, keďže užíva celú nehnuteľnosť bez platenia nájmu Vám, resp. predložiť jej návrh nájomnej zmluvy. Keďže nájomná zmluva nateraz uzatvorená nie je, môžete cestou súdu žiadať len vydanie bezdôvodného obohatenia.

3./ Treťou možnosťou je podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. Spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Vzhľadom na okolnosť, že žijete v zahraničí, budete musieť kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku : má právo pýtať brat od mamy nájom za byt, v ktorom býva mama a on v tom byte ma podiel konkrétne 1/3, ktorý získal dedičstvom po otcovi ? Peter

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.07.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že brat je podiel. spoluvlastníkom bytu v podiele 1/3 k celku.

Ak brat byt neužíva v ňom nebýva, teoreticky môže od matky žiadať len vydanie bezdôvodného obohatenia, lebo byt užíva sama. Žiadať platiť nájomné nateraz nemôže, lebo s matkou nemá uzatvorenú zmluvu o nájme. Treba však uviesť, že matka zrejme platí všetky poplatky za byt správcovi bytového domu a túto okolnosť treba vziať do úvahy.

Riešením zo strany matky resp. jej obranou by mohlo byť, že vyčlení 1/3 bytu, aby túto mohol užívať brat.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
darovacou zmluvou som dostal od rodičov pozemok, na ktorom chcem postaviť dom. Pozemok má rozlohu cca 1600 m2, na tom pozemku je ako spoluvlastník osoba, pri ktorej nie je dátum narodenia. Je vlastníkom 36 m2. Zistil som o koho ide, ale to už je syn toho spoluvlastníka, ktorý to nechce riešiť, ja potrebujem dostať stavebné povolenie, ktoré asi nedostanem. Tak sa chcem opýtať ako by som to mohol vyriešiť a dostal by som stavebné povolenie ?

 

 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.07.2021)

Dobrý deň,
pochopili sme Vašu otázku, kde problémom je spoluvlastník, ktorý je vlastníkom podielu o výmere 36 m2.

Spoluvlastníka možno "prinútite" k riešeniu len odkúpením jeho podielu za vyššiu cenu ako by bola trhová hodnota pozemku resp. tohto malého spoluvlastníckeho podielu. Odporúčame to riešiť dohodou o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva ako sme uviedli Ak spoluvlastník súhlasiť nebude, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

 

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."
 

Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Podľa dohody o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, z titulu rozdielu výmery novonadobudnutého majetku vznikla trom účastníkom dohody povinnosť vyplatiť mne ako majiteľovi časti pozemku určitú sumu najneskôr do 31. 12. 2019. Títo 3. účastníci si ale svoju povinnosť dodnes nesplnili, pričom už prebehol aj zápis do katastra kde sa stali majiteľmi aj mojej časti pozemku. Chcem preto vedieť, či je táto povinnosť právne vymáhateľná poprípade čo by sa s tým dalo urobiť, a či je tam aj nejaká premlčacia doba + čo urobiť v prípade nedoručenia kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.06.2021)

Dobrý deň,
vo vyššie uvedenej veci máte v podstate dve možnosti :

1./ Podľa ust. § 517 Obč. zákonníka platí :

"(1) Dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení.
(2) Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.
(3) Ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že máte možnosť vyzvať dlžníkov - kupujúcich, aby Vám uhradili sumu podľa kúpnej zmluvy vo Vami uvedenej lehote a to s tým, že ak kúpna cena nebude uhradená odstúpite od kúpnej zmluvy, pričom nie je podstatné, či táto možnosť odstúpenia od zmluvy je uvedená aj v samotnej zmluve, lebo ide o zákonnú možnosť v zmysle ust. § 517 Obč. zákonníka.

2./ Druhou možnosťou je, aby ste kupujúcich vyzvali k úhrade sumy podľa už podpísanej zmluvy vo Vami uvedenej lehote a ak k úhrade nedôjde, potom budete musieť vo veci podať návrh na súd o vydanie platobného rozkazu. Premlčacia doba v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka je dva roky.

Nepoznáme text Vašej zmluvy, ale rozhodnutie o povolení vkladu Vám malo byť zaslané katastrálnym  odborom.

Odporúčam vo veci kontaktovať advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať : sme 3 vlastníčky bytu po zosnulých rodičoch. Sme 4 sestry,  mne jednu časť dala sestra, takže mám 2/4, ide o to, že sme teda len 3 vlastníčky bytu, jedna sestra nechce predať byt,  máme susedku, ktorá byt po rodičoch by chcela od nás odkúpiť. Keďže sme dve, ktoré chceme predať byt a ja mám väčšiu časť, máme právo na to, aby sme naše časti predali tej susedke aj bez súhlasu tretej sestry? A tým pádom by susedka a jedna sestra mala ten byt takže by boli už len dve vlastníčky bytu.

Druhá otázka by bola ako si mám vymáhať peniaze po pohrebe, keď skončilo aj dedičské a ja by som chcela, aby mi polovicu vrátili sestry dve, teda tie čo dedia so mnou. Viete mi aj s tým nejako pomôcť. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 10.06.2021)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že byt je v podielovom spoluvlastníctve 3 osôb. Dvaja spoluvlastníci chcú byt predať, tretí spoluvlastník nie. Na byt máte kupujúceho.

Vo veci odporúčame postup v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka a to sestre, ktorá podiel na byte predať zatiaľ nechce, aby ste tejto predložili ponuku na predaj Vašich podielov a to v cene, za ktorú chce kúpiť Vaše podiely suseda uvedeného bytu, ktorú sumu musí sestra uhradiť v lehote do 2 mesiacov v súlade s ust. § 605 Obč. zákonníka :

"Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

Ak sestra nebude na ponuku na kúpu Vašich podielov nijako reagovať, potom so sestrou, ktorá chce svoj podiel predať, môžete tieto podiely predať susede.

Z otázky vyplýva ďalej, že dedičské konanie bolo právoplatne ukončené.

V zmysle ust. §  470 Obč. zákonníka vyplýva, že dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.

Zjednodušene  povedané, zodpovednosť Vás ako sestier za primerané náklady spojené s pohrebom je daná podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli. Ide o primerané náklady spojené s pohrebom : zariadenie pohrebu, hrobu, náhrobného pomníka, náklady na kar v rozsahu primeranosti. Kytice na pohreb nie sú považované za pohrebné náklady,lebo ide o dar pre poručiteľa.
Lehota na vymáhanie primeraných nákladov spojených s pohrebom je vydaním plnenia z bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka, ktoré právo sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený, Vy ako obstarávateľ pohrebu, dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na Váš úkor obohatil. Obohatenými sú v tomto prípade Vaše sestry ako dedičia, teda v pomere v akom nadobudli dedičstvo, zodpovedajú aj za primerané náklady spojené s pohrebom.
Odporúčame ich vyzvať k úhrade primeraných nákladov spojených s pohrebom vo Vami určenej lehote. Ak k úhrade nedôjde, riešením je podanie žaloby na súd o vydanie bezdôvodného obohatenia.
V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
sme dvaja majitelia jednej nehnuteľnosti (v pomere 1/2 každý) a druhý majiteľ mi bez akejkoľvek predošlej dohody poslal od svojho advokáta dohodu o zrušení podielového spoluvlastníctva, kde v rámci vysporiadania požaduje za svoj podiel vyplatiť vysokú sumu, nezodpovedajúcu trhovým cenám danej nehnuteľnosti. V prípade nepodpísania sa vyhráža, že to dá na súd a ja budem znášať všetky trovy. Čo robiť teda v prípade, keď si momentálne nemôžem dovoliť advokáta a prípadne ak aj áno, ako súd berie do úvahy skutočnosť, že som dôchodca s nízkym príjom, prípadne, či súd prihliada na také skutočnosti, ako napríklad, že o danú nehnuteľnosť som sa staral viac ako 20 rokov (druhý majiteľ žije dlhodobo v zahraničí) a všetky náklady ohľadom energií, vody a opráv som znášal sám. Nehnuteľnosť tvorí starý dom, kde sa nedá prebývať a menšia záhrada. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
pokaiľ vám bola zaslaná ponuka na predkupné právo v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka, je to zákonný postup zo strany druhého podielového spoluvlastníka. Túto ponuku môžete, ale aj nemusíte využiť.

Ak spoluvlastník uvádza, že ak nebudete súhlasiť s ponukou, vec dá na súd, z tohto vyplýva, že zrejme nemá záujemcu o kúpu podielu na nehnuteľnosti.

V prípade, že vec by postúpil na súd, potom platí ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1/ Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Vo vašom prípade, ako aj uvádzate v otázke, ste v dôchodkovom veku a ost. okolnosti, tu poukazujeme hlavne na odst. 2 cit.ust. § 142 Obč. zákonníka, ktorú sú vo váš prospech /vek, možno aj fin. situácia, nemožnosť upokojiť byt. potreby v inej nehnuteľnsoti, citový vzťah k nehnuteľnosti, náklady vynaložené na nehnuteľnosť a pod./.

K cit. ustanoveniu, ktoré by v prípade súdneho konania vám malo pomôcť, citujeme  z rozsudku NS SR z 30.11.2010, sp. zn. 1 Cdo 84/2009 :

"Občiansky zákonník v ust. § 142 ods.2 nevysvetľuje, čo treba rozumieť pod dôvodmi hodnými osobitného zreteľa. Keďže tieto osobitné dôvody nie sú taxatívne ani demonštratívne v zákone uvedené, je na súde, aby z výsledkov vykonaného dokazovania sám vyvodil, zhodnotil ich existenciu a závažnosť, čo by mu umožnilo rozhodnúť, či treba zamietnutím návrhu poskytnúť právnu ochranu niektorému zo spoluvlastníkov tým, že sa spoluvlastníctvo k spoločnej veci naďalej zachová a nezruší. Existencia týchto dôvodov musí byť natoľko závažná, aby bola nimi opodstatnená výnimočnosť takéhoto rozhodnutia. Logicky musí ísť o skutočnosti takého významu a intenzity, že keby ich nebolo, súd by žalobe vyhovel. Dôvody hodné osobitného zreteľa musia teda spočívať v okolnostiach takej povahy, že pri nich záujem žalovaného ponechať spoluvlastnícky stav nezmenený, sa v porovnaní so záujmom žalobcov zrušiť podielové spoluvlastníctvo ukáže ako významnejší a prednejší. Pri posudzovaní veci podľa uvedeného ustanovenia je vždy vecou súdu, aby predovšetkým úplne zistil skutkový stav a zadovážil si dostatok podkladov na posúdenie situácie, ktorá by sa vytvorila zrušením a vyporiadaním spoluvlastníctva. Na úplnom poznaní skutkového stavu veci založené dôsledné porovnanie situácie, ktorá by pre žalovaného vznikla vyhovením žalobe, so situáciou, ktorá by pre žalobcov vznikla v prípade jej zamietnutia, je nevyhnutným základom, bez ktorého je akýkoľvek záver o (ne)existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa predčasný a nepodložený.

Z účelu ust. § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, slúžiaceho na ochranu toho, koho spoluvlastnícke práva majú vyporiadaním zaniknúť vyplýva, že dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú okolnosti viac-menej subjektívneho charakteru, ktoré z hľadiska úspechu v spore vyznievajú buď na prospech žalovanému alebo, vzhľadom na kontradiktórnosť postavenia účastníkov tohto konania, v neprospech žalobcov. Vo všeobecnosti na prospech žalovaného sú najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možnosti uspokojovať svoje potreby inde, osobné väzby na nehnuteľnosť, či už povahy nemateriálnej (napr. citové vyplývajúce z dĺžky času, po ktorý vec užíval, alebo dané osobou, od ktorej vec nadobudol, či s ktorou ju užíval) alebo materiálnej (napr. zárobkové, podnikateľské, ďalej dané výškou finančných prostriedkov vynaložených na jej získanie alebo zveľadenie). V neprospech žalobcov môže byť napríklad to, že si v plnom rozsahu (napr. pre právnu neznalosť, vek alebo zdravotný stav) neujasnili právne dôsledky, ktoré by nastali v prípade vyhovenia ich žalobe alebo že im ide predovšetkým o vyriešenie sporných užívacích vzťahov, takže otázka zániku spoluvlastníctva nemá pre nich prioritu, alebo tiež okolnosť, že vec po jej prikázaní do ich vlastníctva majú v úmysle predať." 

V prípade problémov resp. záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
dokedy sa môžem domáhať predkupného práva na spoluvlastnícky podiel pozemku, ak ho predali tretej osobe bez výzvy na predkupné právo ?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
ak došlo k porušeniu predkupného práva v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka,  a chcete získať pozemok, pri predaji ktorého došlo k porušeniu predkupného práva, potom platí všeob. premlčacia doba v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá je tri roky a plynie odo dňa, kedy sa právo mohlo vykonať prvý raz. V tomto prípade je teda rozhodujúci deň, ku ktorému vznikli právne účinky vkladu do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy. Nasledujúcim dňom začne plynúť premlčacia doba tri roky.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Môžem predať spoluvlastnícky podiel na pozemku synovcovi, bez toho, aby som porušil predkupné právo spolumajiteľa? Prípadne považuje sa synovec za príbuzného v priamom rade?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,

 

synovca nemožno považovať za Vášho priameho príbuzného. Ide o príbuzného v nepriamom - pobočnom rade. ak by ste mu chceli predať Váš podiel bez uplatnenia predkupného práva, musela by byť splnená podmienka , že by ste ujmu, ktorú by utrpel jedn z Vás, druhý dôvodne pociťoval ako vlastnú ujmu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
sme v procese delenia pozemku, ja a brat v spoluvlasníctve 1/2 a strýko samostatný vlastník druhej polovice pozemku. Všetko je do hodnuté, zamerané geodetom. Chcem sa len spýtať na postup pri delení domu (aj tam je dohoda ako sa rozdelí, ide o pozdĺžnu jednopodlažnú staršiu chalupu, ktorá sa delí na dve samostatne časti ). Chcem vedieť, kto spise zmluvu o zrušení a vysporiadaní podielového vlastníctva k pozemku a nehnuteľnosti. Môžme si to spísať sami a dať overiť na matrike, alebo to musí spísať a potvrdiť notár resp. advokát. Naozaj sa nevyznám v týchto postupoch, viete mi prosím poradiť.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 12.04.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že dom predstavuje jednu nehnuteľnosť, ktorý je nateraz v podielovom spoluvalstníctve, ktorý chcete tiež rozdeliť, aby táto predstavovala dve samostatné časti, ktoré budú zapísaní v katastri nehnuteľnosti ako dve samostatné stavby. V tomto prípade budete však potrebovať znalecký posudok na technické rozdelenie nehnuteľnosti a na jeho základe podáte podáta žiadosť o stav. povolenie na vykonanie príslušných zmien na stavbe domu. Ide o to, či nehnuteľnosť v súčasnom stave je technicky deliteľná na dve samostatné stavby spôsobilé zápisu do KN.

Až po vykonaní prísl. stav. úprav a zmien požiadate o vydanie kolaudačného rozhodutia a následne o zápis stavieb do katastra nehnuteľností ako samostatných nehnuteľností spolu s geom. plánom.

Pokiaľ ide o rozdelenie pozemku a máte vyhotovený geom. plán, v tejto časti odporúčame rovnako nechať spísať zmluvu advokátovi.

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastníme nehnuteľnosť, no podľa katastra neboli v minulosti dotiahnuté nejaké úkony a ešte sú tam traja spoluvlastníci. Dvoch by sme vedeli poriešiť no ten tretí (ktorý ani netušil, že niečo vlastní kým sme ho neoslovili), si od nás pýta peniaze, ktoré nie sú adekvátne k hodnote domu. Je to dom, kde už aj strecha padá susedovi na dvor. Bývame v ňom dočasne kým neprerobime nový. Vieme nejako toho spoluvlastníka prinútiť podieľať sa na oprave aspoň strechy, či k jeho vyvlastneniu, aby sme to mohli urobiť my na naše náklady kým sa nerozhodneme čo s tým? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.04.2021)

Dobrý deň,
ak tretí spoluvlastník nesúhlasí s vyplatením podielu v sume, ktorú mu navrhujete môžete podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde sa bude vychádzať z aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti. Treba si však pamätať na to, že ak dáte opraviť strechu, jednak máte nárok na to, aby Vám uhradil časť nákladov podľa výšky jeho podielu, ale zároveň opravou sa zvýši hodnota nehnuteľnosti a budete ho musieť vyplatiť z vyššej sumy. Ak totiž investujete do strechy a ostatných opráv napríklad 10.000,- €, v konečnom dôsledku sa hodnota nehnuteľnosti, ktorú určujú znalci môže zvýšiť aj o oveľa viac (výška nákladov sa nemusí rovnať výške zhodnotenia ceny stavby). Takéto súdne konanie je však spojené s vysokými finančnými nákladmi (súdny poplatok je 6 % z požadovaného podielu) a tiež je časovo náročné. Nie je ničím výnimočným, keď takéto konanie trvá aj 4-5 rokov. Je preto potrebné zvážiť, či suma, o ktorú si on pýta viac je taká vysoká, aby ste do vyriešenia veci investovali ďalšie peniaze a roky času.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
máme záhradu za domom a zistili sme, že horná časť patrí susedovi a ešte 4 vlastníkom, ale my máme len 374 m2 a celá parcela ma asi 2096 m2, ktorú vlastnia. Ako by sme dali na poriadok časť záhrady, ktorú obrábame 65 rokov ? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň,
riešením vami uvedeného problému je nechať vypracovať geom. plán ohľadom celej parcely - celého pozemku a  dohodnúť sa na mieste samom pri vypracovaní geom. plánu ktorému zo súčasných spoluvlastníkov bude patriť konkrétna časť pozemku. Geom. plán bude súčasne podkladom pre vypracovanie zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 141 Obč. zákonníka :

"(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."
 

Geom. plán nechajte vypracovať autorizovanému geodetovi.

So spísaním zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
žijem s priateľom a našou 9 ročnou dcérou v dome, do ktorého sme obaja investovali, ale nie sme zobratí. Priateľ sa boji, že ak by sa mi niečo stalo, moja rodina by ho mohla o dom pripraviť a chce, aby som to nejak ošetrila. Čo by bolo vhodné v mojom prípade urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 31.03.2021)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že nehnuteľnosť je vo vašom výlučnom vlastníctve. Riešením potom je spísanie darovacej zmluvy na otca dieťaťa v podiele, na akom sa dohodnete a takto bude pozemok aj RD v podielovom spoluvlastníctve. Podiely spoluvlastníkov nemusia byť rovnaké, teda môžete darovať otcovi dieťaťa aj podiel napr. 20 %. Je to vec vašej dohody.

Podľa ust. § 628 Obč. zákonníka platí :
(1) Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.
(2) Darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, a pri hnuteľnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci pri darovaní.
(3) Neplatná je darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.
§ 629 : Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť.
§ 630 : Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
som majiteľ pozemku, na ktorom hospodarim (orná poda). Na tomto pozemku sú aj dvaja spoluvlastníci, ktorý tento pozemok zdedili a vôbec sa oň nezaujímali. Minimálne 30 rokov sa oň starala moja mama a teraz ja (2roky). Chcel som spoluvlastníctvo vyporiadať odkúpením no, keď zistili spoluvlastníci, že majú tam podiel, tak mi to nechcú predať a ak tak za cenu stavebného pozemku. Je možné ich podiel nejako "vyvlastniť" alebo niečo podobné? Ja mám 2/3 pozemku a oni dvaja po 1/6. Ďakujem.


Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň, vyvlastnenie pozemku nie je právne možné. V otázke uvádzate, že spoluvlastníci by podiel na pozemku predali, ale len za cenu stav. pozemku. S týmto návrhom podielových spoluvlastníkov nesúhlasíte.

Ak ste spoluvlastníkom ponúkli kúpu ich podielu písomne aj s uvedením ceny, a ak s touto ponukou nesúhlasia, potom riešením je len podanie návrhu na súd na zrušenie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka : 

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčam vec riešiť mimosúdnou cestou vzhľadom na možnú zdľhavosť súdneho konania, ako aj na súčasnú situáciu COVID.

 

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
potrebovala by som radu. Kúpili sme dvojdom, čiže jednu časť. No pred a za domom je spoločný majetok so susedmi. No my si chceme urobiť plot vzadu za domom, suseda nesúhlasí. Ona nechce mať žiadnu prekážku. My sme jej chceli dať bránku, ktorá by sa nezamykala, aby sa kedykoľvek dostala ku elektromeru. Ona tvrdí, že jej tým plotom uberáme zo spoločných priestorov, kvôli tomu, že ona ma posunutý dom o cca 2metre do záhrady. Ale tým pádom ma viac priestoru pred domom. No ďalej záhrada je už naša. Ako to mame vyriešiť?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
riešenien Vami uvedeného problému je jednoduché.

Z otázky predpokladáme, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve. Potom riešením je nechať vyhotoviť geom. plán na  rozdelenie pozemku a následne spísať zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Podstatné však je, aby ste sa na rozdelení a odčlenení konkr. pozemku so susedou dohodli. Ohľadom postavenia oplotenia budete potrebovať ohlásenie drobnej stavby stav. úradu  - obci.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem Vás pekne poprosiť o radu ako ďalej postupovať. Mám podiel na dvore kde je rodinný dom a v záhrade. Nie je to veľký podiel, ale je tam. Pani ma tlačí do kúta, že poslala mi papier a hotová vec už len overiť podpis darovacou zmluvou. No, lenže ja som si zapýtala peniaze nie veľa ona mojim podpisom získa viac ne je ochotná zaplatiť. Ostatný čo mali podiel už jej podpísali. Len ja nie. Ako mám ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.03.2021)

Dobrý deň,
zo žiadneho zákona nevyplýva Vaša povinnosť Váš podiel na RD a pozemku darovať, rovnako ani spoluvlastníčka, ktorá chce, aby ste podpísali darovaciu zmluvu, Vás nemôže ani hrozbou súdu donútiť, aby ste jej podiely na nehnuteľnostiach darovali. Súd by žalobu o povinnosť uzavrieť darovaciuzmluvu zamietol.

Nevieme o akú nehnuteľnosť ide, ako ani veľkosť podielu na nehnuteľnostiach, ako ani to, akú sumu a na základe čoho ste vyčíslili predajnú cenu za podiel (napr. podľa ponuky a dopytu realitných kancelárií, podľa znaleckého posudku, prípadne Vašim odhadom).

Podľa ust. par. 142 Obč. zákonníka platí, že ak sa spoluvlastníci nedohodnú na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, rozhodne o návrhu súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné vyžitie veci. V prípadnom súdnom konaní by súd  ustanovil súdneho znalca na ohodnotenie trhovej ceny nehnuteľností.

Odporúčam  nepodpisovať darovaciu zmluvu  a kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania - spísanie zmluvy. Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás o pomoc pri riešení situácii s domom. Dom postavili dvaja ženatí bratia, každý mal deti, jeden zomrel mladý. Ja bývam v polke domu a druhá polka patrí bratrancovi, ktorý sa oň vôbec nestará už viac ako 40 rokov. Ten dom chátra a ja by som sa chcela spýtať či mám nejaký nárok na tu druhú polovicu domu? Ďakujem veľmi pekne a prajem krásny víkend. S pozdravom B.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 14.02.2021)

Dobrý deň,
pokiaľ je situácia taká ako uvádzate v otázke, potom riešením z Vašej strany je, aby ste spoluvlastníkovi ponúkli na odpredaj jeho polovicu domu s uvedením toho dôvodu, že dom chátra a ohrozuje Vami užívanú polovicu RD, vrátane uvedenia ceny, ktorú mu ponúkate.

Ak s návrhom súhlasiť nebude, potom riešením je podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel spoluvlastníctva v zmysle ust. 142 Obč. zákonníka.

Právny nárok z titulu zákoného dedenia na druhú polovicu nemáte.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
vlastním úzky pozemok, na ktorom sa nedá stavať, s mojim pozemkom susedí rovnaký pozemok, má viac spoluvlastníkov. Chcel by som zameniť polovice týchto pozemkov medzi sebou čím by vznikli dva širšie a kratšie pozemky, čo je výhodné pre obe strany. Musia s tým súhlasiť všetci spoluvlastníci susedného pozemku? A čo ak medzi spoluvlastníkmi susedného pozemku figuruje aj už zomrelý, musí prebehnúť najprv dedičské konanie? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.02.2021)

Dobrý deň,
vo veci je v prvom rade potrebné kontaktovať autorizovaného geodeta, na ktorom by bolo najlepšie, aby ste sa dohodli všetci spoluvlastníci všetkých pozemkov, ktorých sa uvedená zámena resp. rozdelenie týka. Geodetovi predostriete svoj návrh na rozdelenie resp. zámenu pozemkov, o čom vyhotoví geom plán.

Geom. plán bude podkladom pre vypracovanie zmluvy o zámene pozemkov podľa geom. plánu, ktorú musia podpísať všetci spoluvlastníci konkr. nehnuteľností.

Ak niektorý spolyvlastník nežije a nebolo ohľadom jeho podielu na nehnuteľnosti dedič. konanie, bude potrebné podat návrh na súd v.zmysle ust. § 211 Civil. mimosporového poriadku - dodadočné konanie o dedičstve.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. V roku 2000 zomrela poručiteľka. Dedičstvo vtedy bolo ukončené pre nemajetnosť. V náhradnom konaní v ostatnom čase sa zistilo, že existuje dom po porucitelke. Všeobecnú hodnotu majetku notárka vypočítala k tomuto roku 2020 ale nie k roku okamihu smrti 2000. Otázka: 1. Malo to byt k roku 2000? Za odpoveď ďakujem. Buďte zdravý.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.11.2020)

Dobrý deň,
rozhodujúce je ustanovenie § 200 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku

Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa súd uznesením určí všeobecnú hodnotu majetku, výšku dlhov a čistú hodnotu dedičstva, prípadne výšku jeho predlženia v čase smrti poručiteľa.

Z tohto ustanovenia je zrejmé, že hodnota majetku, výška dlhov... sa určujú ku dňu smrti poručiteľa. To sa uplatní aj v prípadnom konaní o dodatočné prejednanie dedičstva.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý večer, prajem, prosím o pomoc pre moju neter, ktorá trvalé a dlhodobo žije v Nemecku. V r. 2016 jej zomrel otec a ona v dedičskom konaní získala 1/10 trojizbového bytu. Keďže rodičom celé roky finančne pomáhala, mama jej v r. 2019 prepísala celú svoju čiastku darovaním v podiele 6/10. To znamená, že teraz je vlastníkom 7/10 bytu. Keďže mama jej tento rok zomrela, nevie, ako s bytom naložiť, keďže nie je 100% vlastníkom bytu. Veľmi pekne by som Vás prosila o radu, akým spôsobom má získať zostávajúce podiely (3 vlastníci - dedičia po jej súrodencoch), a či by - v prípade predaja bytu musela zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti, keďže dedením získala iba 1/10 + darovaním 6/10 a 3/10 by získala "iným" spôsobom. Prípadne - ak by jej zostávajúce podiely neboli ochotní predať, môže žiadať finančný príspevok na prevádzku bytu ? Ďakujem veľmi pekne. Luba 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaša neter je podiel. spoluvlastníkom bytu, ktorý zrejme ona neužíva, keďže dlhodobo žije v Nemecku.

Otázka obsahuje dva okruhy problémov :

1./ Ak Vaša neter byt neužíva, potom s užívateľmi bytu, ktorými sú zrejme dedičia v rozsahu podielu 3/10 je treba uzatvoriť zmluvu o nájme bytu podľa ust. Obč. zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu. Vhodnejšia typ zmluvy je podľa ust. zákona o krátkodobom nájme bytu, kde treba oddeliť z hľadiska finančného nájomné a osobitne finančným vyjadrením platbu za služby spojené s užívaním bytu /voda, el., plyn, kúrenie/. V zmluve je potrebné doriešiť celé obdobie užívania bytu užívateľmi bytu. Na spísanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.

2./ Ak by chcela Vaša neter nadobudnúť podiely ostatných dedičov, potom im musí predložiť ponuku na odpredaj ich podielov s uvedením kúpnej ceny. Ak k dohode nedôjde, potom riešením je podanie návrhu na súd podľa ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

Súd však nie je viazaný návrhom na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Problém vo Vašom prípade je ten, že neter dlhodobo žije v zahraničí, ako ani nie je z otázky známe kto byt užíva, či má aj iné bývanie, sociálna situácia užívateľa bytu, vek užívateľa bytu a pod. Zákon nevymedzuje pojmovo čo sa rozumie dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, všetko závisí od konkrétnych okolností prípadu vkonkrétnom prípade, ktoré posúdi súd.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu. Po rodičoch sme s bratom zdedili rodičovský dom a dohodli sme sa s bratom ústne, že mi odpredá svoj podiel. Brat ochorel a náhle umrel, ale pred smrťou ho jeho deti presvedčili svoj podiel darovacou zmluvou previesť na jedno zo svojich 4 dospelých deti. Jeho deti sa ústne medzi sebou dohodli, že ten jeden uvedený v darovacej zmluve ich bude zastupovať. Dohoda, ktorú sme mali s bratom, jeho deti neakceptujú a otcov podiel mi nechcú predať ani sa finančne podieľať na udržiavaní rekreačné užívaného domu. Prosím o radu, akú mám možnosť odkúpiť bratov podiel, ako mám ďalej postupovať. Ďakujem. Marta

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 18.11.2020)

Dobrý deň,
ústna dohoda s Vašim bratom týkajúca sa budúceho prevodu podielu na nehnuteľnosti nie je právne relevantná. Pokiaľ brat daroval svoj podiel na nehnuteľnosti svojim deťom, RD je v podielovom spoluvlastníctve.

Nepíšete v otázke veľkosť podielov, prípadne poznámku, či v predmetnom RD aj bývate Vy s rodinou, alebo deti Vášho brata, kým je RD užívaný. Tu uvádzame, že podiel. spoluvlastník má nárok užívať nehnuteľnosť RD v podstate v rozsahu svojho podielu; ak nehnuteľnosť RD užíva iba jeden podiel. spoluvlastník, potom na jeho strane vzniká bezdôvodné obohatenia a teda druhý - neužívajúci podielový spoluvlastník sa môže domáhať prípadne aj cestou súdu náhrady za toto užívanie iba druhým spoluvlastníkom. Tu by sme nateraz odporúčali uzavrieť zmluvu o nájme nehnuteľnosti.

Ak by ste chceli kúpiť podiel od bratových detí, ktoré nehnuteľnosť nijako neužívajú, potom im treba dať návrh na odkúpenie ich podielu. Ak by ste sa nedohodli a Vy chcete byť výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, potom riešením je podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva podľa ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku."

 

Pokiaľ ide o prípadné udržiavacie práce na nehnuteľnosti RD, prípadne jeho rekonštrukciu, pri podiel. spoluvlastníctve platí ust. § 139 Obč. zákonníka :

"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

 

Za účelom vyporiadania nehnuteľnosti odporúčame kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám na Vás jednu otázku, snáď mi budete vedieť poradiť. Zdedili sme pozemok, chceli by sme sa tam budovať o nejaký čas. Je to veľmi veľký pozemok a je tam veľa vlastníkov.
Tento pozemok sa delí na 2 parcely, na oboch máme podiely.
Chcem sa opýtať, či sa dá spojiť ten pozemok z dvoch parciel na jeden. Mám ešte jednu otázku, keďže je ten pozemok dlhý a po boku pôjde cesta. Tak sa chcem opýtať, či si mi môžme vybrať, aby sme mohli stavať my ako prvý dom, či potrebujeme nejaké potvrdenia od ostatných vlastníkov ?
Ďakujem, s pozdravom Dana

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 10.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste spoluvlastníčkou pozemku v určitom podiele a chcete vyčleniť časť pozemku, na ktorom by ste plánovali výstavbu RD. Chcete, aby dotknutá časť pozemku bola vo Vašom výlučnom vlastníctve, t.j. : bez spoluvlastníckych podielov ostatných spoluvlastníkov súčasných pozemkov.

Vo veci musíte kontaktovať autorizovaného geodeta, ktorý geom.plánov vyčlení prísl. časť pozemku v rozsahu Vášho spoluvlastníckeho podielu, prípadne aj väčšiu časť. K odčleneniu konkrétnej časti pozemku budete potrebovať súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov. Následne po vyhotovení geom. plánu spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva a vzájomne sa finančne vyporiadate, ak to bude potrebné z hľadiska toho, že Vaša vyčlenená časť pozemku bude väčšia ako súčasné podiely.

Umiestnenie resp. vyčlenenie konkrétnej časti pozemku je teoreticky možné, avšak potrebujete, ako sme už uviedli vyššie, geom.plán  a  následne zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Za účelom spísania zmluvy o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Poprosil bych Vás o radu. Dedil jsem dvojdom v celosti. Druhá strana podala stížnosti u soudu a pridelil jim tu 1/2 dvojdomu, čomu sa ja nebránim. Akurát ani oni a ani ja jsme nazadali tam pozemek o rozloze v celosti cca 1800 m2. Ako by sme mali postupovať, aby ten pozemek v 1/2 mal každý z nás napsaný na liste vlastnictví. Díky za odpoved pekný deň přeji.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 07.11.2020)

Dobrý deň, predpokladáme, že RD sa nachádza na území SR, čo uvádzame z dôvodu, že píšete v českom jazyku.
ak v súdnom konaní bol predmetom len rodinný dvojdom, konajúci súd nemohol prekročiť samotný podaný návrh na súd a prekročiť ho a prisúdiť viac, než čoho sa strany domáhajú.

Citujeme z uzn. NS SR, sp. zn. : 8Cdo/236/2016 :

"Žalobný návrh (petit) je obligatórnou náležitosťou žaloby (§ 132 ods. 1 C.s.p.). Súd je viazaný týmto žalobným návrhom, čo znamená, že ho nemôže prekročiť a prisúdiť viac, než čoho sa strany domáhajú. Nesmie ísť nad rámec petitu (tzv. zásada "ne ultra petitum")."

Otázkou vo Vami uvedenom prípade je to, či pozemok bol predmetom dedičského konania. Ak nebol predmetom dedič. konania a jeho vlastníkom bol poručiteľ, musíte podať návrh na súd v zmysle ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku a to návrh na dodatočné konanie o dedičstve a v dedičskom konaní sa dohodnúť s dedičmi, kto v akom podiele pozemok nadobudne, t.j. pozemok nadobudnete do podiel. spoluvalstníctva. Následne vypracovanie geom.plánu určí, ktorá časť pozemku bude vo vlastníctve konkrétneho dediča.

Ak pozemok bol predmetom dedič. konania a chcete pozemok vyporiadať tak, aby vlastníkom konkrétnej časti pozemku pod RD bol vlastník RD, potom musíte nechať vypracovať geom. plán a na jeho základe vyporiadať pozemok zmluvou o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím Vás o radu, ako si vymôcť dedičstvo.
Po smrti rodičov vlastníme rodičovský dom so sestrou, každá jednu polovicu. Sestra tam býva, ja tam nebývam. Chcela som sestru vyplatiť, ale tvrdí, že nemá kam ísť, pričom 2 z jej deti majú rodinné domy. Sestra tam chce zostať, ale nemá peniaze, aby ma vyplatila. Ja o bývanie v dome nemám záujem. Aké mám, prosím možnosti? Ja s vyplatením sestry nemám problém. Ako mám dostať svoj podiel z domu ?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.11.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Vaša sestra ako podiel. spoluvlastník býva v celom RD, teda fakticky užíva aj Váš spoluvlastnícky podiel. Z RD nechce odísť, Vy zrejme chcete RD predať.

V tejto situácii vzniká aj otázka vyporiadania užívania Vášho podielu na RD a to užívanie Vášho podielu Vašou sestrou. Keďže nemáte spísanú zmluvu o nájme, nájomné od nej vymáhať nemôžete, môžete vymáhať len tzv. bezdôvodné obohatenie od sestry, keďže užíva aj Váš podiel na RD.

Ak sa so sestrou nedohodnete na vyporiadaní RD, riešením je len podanie na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím o radu v prípade nasledovných situácii :
1.) otec vlastní 1/2 bytu, brat vlastní 1/4 bytu a ja vlastním 1/4 bytu. Brat mi chce svoju 1/4 bytu predať. Musí byť predtým súhlas môjho otca s takýmto predajom alebo nemusí ?
2.) otec vlastní 1/2 bytu, brat vlastní 1/4 bytu a ja vlastním 1/4 bytu. Brat mi chce svoju 1/4 bytu predať a zároveň mi otec chce 1/2 bytu predať/darovať. Je možné dať obe tieto transakcie do jednej zmluvy s troma zmluvnými stranami a urobiť len jedno podanie vkladu na kataster?
Ďakujem Jana

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z Vašej otázky vyplýva, že ide o spoluvlastnícky vzťah medzi otcom a jeho deťmi, preto sa ust. § 140 Obč. zákonníka nepoužije a Váš brat nemusí ponúknuť svoj podiel na nehnuteľnosti najprv otcovi, rovnako ani otec nemusí svoj podiel najprv ponúknuť synovi, Vášmu bratovi.

Byt môžete v celosti riešiť jednou zmluvou so všetkými jej účastníkmi, len treba dávať pozor na vymedzenie predmetu prevodu v zmysle ust. Obč. zákonníka. Rovnako postačuje jeden návrh na vklad na KÚ.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý večer, prajem, som menšinovým spoluvlastníkom domu 1/4 a pozemku 1/2 okolo domu, švgriná vlastní podiel 3/4 a rovnaký pozemok ako ja, chcela by som sa poradiť aké práva mám ja a, či je možné, aby vymenila zámky na dome ? Ako máme v takomto prípade postupovať ?
Ďakujem za info. R.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.10.2020)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že v predmetnom rodinnom dome nemáte trvalý pobyt a ani v ňom nebývate. Výlučným užívateľom RD je Vaša sestra, pričom nemá s Vami uzatvorenú zmluvu o nájme časti RD a pozemku, ktoré sú vo Vašom podielovom spoluvlastníctve.

Ak je situácia taká, ako predpokladáme, potom Vám ako podiel. spoluvlastníčke vzniká nárok na vymáhanie bezdôvodného obohatenia od sestry, čo sa týka aj RD, ako aj pozemku. Bezdôvodné obohatenie vzniklo na strane Vaše sestry a to z dôvodu, že užíva aj Váš podiel na RD a pozemku.

V otázke neuvádzate, či chcete aj Vy predmetný RD užívať, vrátane pozemku, potom by do úvahy prichádzalo najlepšie rozdelenie nehnuteľnosti, ak je to technicky možné, resp. dohoda so sestrou o užívaní nehnuteľnosti RD.

Možnosťou je teraz sestre ponúknuť rozdelenie nehnuteľnosti, resp. vyčlenenie priestorov, ktorých užívateľom budete výlučne Vy, resp. zmluvu o nájme Vášho podielu na RD a pozemku.

Keďže v otázke neuvádzate, či chcete nehnuteľnosť užívať, resp. si ponechať spoluvlastnícky podiel, možnosťou je aj predať Váš podiel sestre za dohodnutú cenu. V prípade, že by ste sa nedohodli, museli by ste podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dedičstvo
Dobrý deň. Po smrti mojej mami som nadobudol podiel na rodinnom dome plus pozemok vo výške 1/4, keď, že sme štyria bratia. Do tej doby som vlastnil 1/10 po otcovi. Problém je s jedným bratom, ktorý tam má ako jediný trvalý pobyt. Je to asociál, ktorý s nikým nekomunikuje a sústavne v dome a jeho okolí hromadí odpadky, ktoré si vozí z okolia, a tak danú nehnuteľnosť len znehodnocuje a poškodzuje. Rád by som danú nehnuteľnosť predal, ale s bratom nie je žiadna dohoda a nemá ani žiadne peniaze na vyplatenie. Nikto z bratov nechce tu nehnuteľnosť a od neho som sa nič nedozvedel. Viem, že by som mal požiadať súd o ukončenie podielu a následne vysporiadanie, no dom počas jeho bývania stratil hodnotu a predaj bude asi veľmi zložitý. Môžete mi prosím poradiť ako bude najlepšie postupovať a ja som dostal aspoň nejaké peniaze. Mohol by som brata dať na súd aj ohľadne poškodzovania spoločného majetku ?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 18.10.2020)

Dobrý deň,
otázka poškodzovania majetku v podielovom spoluvlastníctve a jej riešenie cestou súdu, by nateraz len zdržiavalo riešenie podstaty veci.

Vo veci máte v podstate dve možnosti :

1./ Nájsť kupujúceho celej nehnuteľnosti a ak problémový brat nebude ochotný svoj podiel predať, predať kupujúcemu ostatné podiely na nehnuteľnosti s tým, že sám si následne vyporiada podiel problémového brata. Komunikáciu s bratom odporúčame viesť v písomnej forme.

2./ Možnosťou je ponúknuť bratovi peniaze za jeho podiel s tým, že nehnuteľnosť chcete predať. Ak s tým nebude súhlasiť, zrejme ani nebude reagovaťna Vaše výzvy /Vy budete mať písomný doklad/, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva súdom podľa § 142 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Sme 5 spoluvlastníci pozemkov o výmere 8356 m2 v podiele po 1/5. Chcem si vyčleniť z toho jednu stavebnú parcelu o výmere 800 m2. Geodet my oznámil, že k tomu potrebujem súhlas všetkých podielnikov. Ja sa domnievam, že k vyčleneniu uvedenej parcely potrebujem súhlas nadpolovičnej väčšiny t.j. 3 spoluvlastníkov so spoločným 3/5 väčšinovým podielom, t.j. nadpolovičnou väčšinou.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.10.2020)

Dobrý deň, geodet Vás informoval správne.

Vy ste zrejme vychádzali z ust. § 139 Obč. zákonníka, podľa ktorého "o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."

Hospodárením sa rozumie konkrétny spôsob využívania pozemku napr. na konkrétnu plodinu/-iny.

Je to tak, že pokiaľ by ste chceli odčleniť parcelu vo výmere 800 m2, aby táto bola zapísaná v katastri nehnuteľností ako samostatná parcela na účely výstavby ako stavebný pozemok na Vaše meno ako vlastníka, je potrebný jednak súhlas všetkých spoluvlastníkov a následne na základe predmetného geom. plánu bude vyhotovená zmluva o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Keďže ide o poľnohosp. pôdu, na vyčlenenie pozemku na účely výstavby platí aj zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorá skutočnosť je Vám iste známa.

Ak sa so spoluvlastníkmi nedohodnete, budete môcť podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Odporúčame vec riešiť zmierčou cestou bez účasti súdu aj vzhľadom na nákladovosť súdneho konania a jeho zdĺhavosť.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Žijeme s priateľom v rodinnom dome. Vlastníkmi domu sú priateľ a jeho sestra, na polovicu. My sme už celý dom prerobili, vždy som hovorila priateľovi, aby sme jej sestru vyplatili, no on hovoril, že sestra chápe, že sme dom prerobili, a že nechce polovicu zo sumy, stačí menej. Ale nikdy sa na konkrétnych číslach nedohodli. Teraz sa ich vzťah kazí, ako to už býva. Momentálne však žiadnu pôžičku, hypotéku nemôžeme mať. Môžeme dať ohodnotiť dom, a následne u notára by podpísali zmluvu, že do xy dátumu im sumu vyplatíme ? Ak áno, aká dlhá môže byť tá doba? A ak by sme to nestihli vyplatiť, ako sa postupuje ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že Váš priateľ ako podielový spoluvlastník rekonštruoval rodinný dom. Z princípu podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 139 Obč. zákonníka vyplýva, že na rekonštrukcii a investíciách sa mali vopred dohodnúť so spoluvlastníčkou :


"(1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.
(2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd."

Z otázky vyplýva, že za určitých okolností by zrejme došlo k dohode o odpredaji podielu. Možnosť dáva ust. § 50a Obč. zákonníka :

" (1) Účastníci sa môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach.
(2) Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.
(3) Tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva uzavrela."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že by ste spísali zmluvu o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, uhradili kúpnu cenu nehnuteľnosti v dohodnutej lehote v dohodnutých splátkach prípadne mimoriadnymi splátkami. Lehota úhrady kúpnej ceny by bola vecou dohody. Dohodu Vám môže spísať advokát, aj notár.

Znalecký posudok odporúčame nechať vyhotoviť bez ohľadu na to, či k dohode dôjde alebo nie, keďže je zákonná možnosť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. K tomuto kroku sa sestra môže odhodlať (§ 142 Obč. zákonníka).

Vec odporúčame riešiť nie súdnou cestou. Kontaktujte advokáta.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Pred niekoľkými rokmi sme s bratom po rodičoch zdedili starší dom s pozemkom. Jedna sa o podielové spoluvlastníctvo 50:50. Brat v tom dome býva, aj keď vlastní svoj byt, ktorý od smrti rodičov radšej prenajíma. Ja už od dospelosti bývam samostatne. Keďže má dom s pozemkom pomerne vysokú trhovú hodnotu, bolo v mojom záujme ho predať, keďže ho nevyužívam a ani kvôli súrodeneckým nezhodám ťažko využívať môžem. Dohoda s bratom ohľadne predaja nehnuteľnosti nie je možná, on v ňom naďalej chce bývať a svoj podiel nechce predať a na odkúpenie môjho podielu nemá prostriedky. Ostáva mi jediné vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom.
O opravy domu sa stará brat a všetky opravy financuje aj on, čo považujem za férové, keďže ako jediný ten dom aj užíva. Zaujímala by ma ale právna stránka veci ak by došlo k vyporiadaniu, konkrétne, či budem potom povinný mu uhradiť všetky náklady súvisiace s opravou domu, keď dôjde k rozdeleniu zisku z predaja. Môj postoj bol doteraz taký, že ten dom chcem predať a nechať akékoľvek opravy a úpravy na budúceho majiteľa, a že pre mňa nemá zmysel investovať do opráv niečoho, čo neužívam. Zatiaľ mám s vlastníctvom domu len finančné straty, keďže celé tie roky musím platiť pomerne vysokú daň z nehnuteľnosti a navyše, kvôli nemožnosti dom predať a financovať z neho svoju vlastnú nehnuteľnosť, v ktorej bývam, mám ďalšie náklady na financovanie hypotéky. Ďakujem za Vaše odborné stanovisko.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.09.2020)

Dobrý deň,
ako správne uvádzate v otázke, pokiaľ brat nechce odkúpiť od Vás Váš podiel na RD, potom je riešením podanie na súd.

V otázke neuvádzate, či ste brata kontaktovali písomne. Vo veci odporúčame zaslať mu výzvu na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva k RD s návrhom predajnej ceny za Váš podiel. Keďže ste Vy do domu nevložli žiadne finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu, nemôžete ani žiadať, aby Vám ich brat uhradil. Cena za Váš spoluvlastnícky podiel preto bude len vo výške hodnoty RD mimo nákladov na rekonštrukciu domu, ktoré náklady a ich fin. vyjadrenie bude musieť preukázať brat.

Podľa ust. § 142 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Ak brat na Vašu ponuku reagovať nebude, riešením je preto podanie na súd v zmysle uvedeného zák. ustanovenia. V súdnom konaní bude ustanovený znalec na ohodnotenie domu a ak súd rozhodne, že prikáže dom bratovi, bude Vás musieť vyplatiť v lehote podľa súdneho rozhodnutia.

Podľa znenia otázky sme však názoru, že vec má riešenie a to také, že brat prevedie na Vás byt, ktorý prenajíma a prípadný rozdiel v cene za Váš spoluvlastnícky podiel Vám uhradí.

Inou, resp. ďalšou možnosťou je, ak brat Vašu ponuku na predaj Vášho podielu na dome neprijme, je predať podiel na dome cudzej osobe. Otázkou však je, či táto cudzia tretia osoba bude ochotná kúpiť len podiel na dome.

Nepíšete v otázke, či nie je možné faktické rozdelenie domu na dve samostatné bytové jednotky so zápisom do LV.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
v dedičskom konaní po maminej smrti v r. 2007 bol náš rodinný dom prepísaný na mňa a na moju sestru. Každá z nás vlastní polovicu domu. Ja však v tom dome už skoro 20 rokov nebývam, keďže pracujem v BA. Sestra sa medzitým vydala a ostala bývať v tom dome. Máme ešte otca, ktorý ma právo dožitia v dome.
Ja som si však minulý rok kúpila bývanie cez hypotekárny úver a teraz chcem, aby ma sestra vyplatila. No ta sa akosi stále vykrúca, že ma vyplatí, keď jej skončí stavebné sporenie, čo má byť v 10/2020.
Chcem sa preto opýtať, mám nárok na vyplatenie sumy z polovice domu, ktorého cena bola v dedičskom konaní vyčíslená na cca 400 000 Sk alebo na inú nižšiu čiastku, keďže v dome býva otec, ktorého sestra bude musieť dochovať?
Ešte jedna dôležitá vec, dom bol za posledné roky prerobený t.j. zateplenie, nová fasáda, slnečné kolektory a nová strecha a zároveň aj dve kúpeľne a kuchyňa boli zrekonštruované. Všetky tieto prerábky platila sestra, ja som nič neprispela.
Ešte otázka, aký je potom postup, keď ma bude chcieť sestra vyplatiť ?
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
S pozdravom,  Petra

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.09.2020)

Dobrý deň,
vo veci je bude najlepšie nechať vypracovať znalecký posudok na ohodnotenie nehnuteľnosti v čase vyporiadania, zrejme tento rok 2020, s tým, že náklady resp. investície Vašej sestry /kúpeľne, kuchyňa, slnečné kolektory a ostatné investície zo strany sestry/ nebudú predmetom vyporiadnia, keďže sestra tieto rekonštrukcie financovala. Hodnota RD, napriek tomu, že tam nebývate, sa oproti  roku 2007 dosť zmenila, takže by mala byť vyššia bez ohľadu na vložené investície zo strany sestry.

Na druhej strane, keďže v RD nebývate aj keď ste jeho podielovou spoluvlastníčkou, na strane sestry vzniko bezdôvodné obohatenie a to v tom smere, že užívala bezplatne aj Váš podiel na nehnuteľnsoti bez toho, aby Vám niečo za užívanie podielu platila.

Najlepšie by bolo, keby ste sa na vyporiadaní Vášho podielu dohodli bez účasti súdu. Odporúčame kontaktovať znalca s konkrétnymi otázkami, aby tieto boli zodpovedané v znalc. posudku, resp. aby pri ohodnotení nehnuteľnosti za účelom vyporiadania, boli tieto zobraté do úvahy. Poznamenávame, že ak sestra by dala vyhotoviť znal. posudok  a Vy by ste s týmto nesúhlasila, môžete si nechať dať vypracovať vlastný. Z uvedeného dôvodu by bolo najlepšie, aby ste sa na konkrétnom znalcovi dohodli.

Na vypracovanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
veľmi Vás prosím o radu.
Hľadala som na Vašich stránkach podobnú otázku, ale márne.

Kúpila som dom s pozemkom.
Pozemok, ktorý patrí ku domu má viacerých vlastníkov.
Ja vlatním 1/2 pozemku. 1/8 vlastní sused, s ktorým sa viem dohodnúť.
Ďalšiu 1/8 vlastní pán, ktorý je už po smrti a poslednú 1/4 vlastný takisto osoba, ktorá je po smrti, ale na LV je vyznačená plomba.

Rada by som sa informovala ako mám postupovať a čo všetko treba spraviť, aby som pozemok mohla vlastniť iba ja.

Vopred ďakujem pekne za odpoveď<br.</br

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
v takýchto prípadoch radíme klientom, aby všetky podiely ostatných podielových spoluvlastníkov, ktoré je možné nadobudnúť mimosúdne, nech tak spravia. Ak ide o zomrelé osoby, bude potrebné dodatočne prejednať dedičstvo v dedičskom konaní po nich. Zrejme preto je aj plomba vyznačená, lebo prebieha dedičské konanie, resp. už bolo právoplatne ukončené. Následne budete môcť podiel odkúpiť od dediča.

Ak by sa Vám podarilo tieto podiely získať, následne budete môcť ako jedna z dvoch spoluvlastníkov podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, nakoľko posledný vlastník nesúhlasí s predajom. Ak Vy budete vlastniť 7/8 podiel a budete mať na pozemku postavenú nehnuteľnosť, je takmer vylúčené, aby súdne konanie skončilo inak, než prikázaním jeho podielu do Vášho vlastníctva za primeranú náhradu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Som spoluvlastníkom nehnuteľnosti v 1/2 a za účelom majetkového vysporiadania chcem urobiť znalecký posudok. Druhý spoluvlastník ale prehlasuje, že posudok nepripustí, že do domu nikoho nepustí. Aké mám v tomto prípade práva ?
Ďakujem. Jana

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.08.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ je situácia taká, že spoluvlastník je trvale doma, zrejme s tým nič neurobíte, nie je povinný vpustiť do nehnuteľnosti žiadnu osobu a ani znalca, ktorého chcete priniesť za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti.

V otázke nepíšete či chcete svoj podiel na nehnuteľnosti predať, darovať. Vo veci zrejme chcete nehnuteľnosť predať, presp. ponúknuť na predaj podiel. spoluvlastníkovi v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka (predkupné právo).

Ak by ste vo veci chceli podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v súlade s ust. § 142 Obč. zákonníka, súd v konaní nariadi znalecké dokazovanie súdnym znalcom na ohodnotenie nehnuteľnosti. Následne spoluvlastník bude musieť súdneho znalca do nehnuteľnosti vpustiť. Ak by takto neučinil, platí ust. § 102 Civil. sporového poriadku a zo strany súdu mu môže byť uložená poriadková pokuta až 500 €, pri opakovanom porušení až 2000 €.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spolupodielnikom nehnuteľnosti - TTP. Od inej spoluvlastnícky tej istej nehnuteľnosti chcem odkúpiť jej podiel, ktorý je menší. Stačí, keď urobíme kúpnu zmluvu medzi sebou, alebo je nutné informovať aj ostatných spoluvlastníkov, ktorých je cca 10?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka majú ostatní podieloví spoluvlastníci zo zákona predkupné právo na jej spoluvlastnícky podiel. Ak nie ste s predávajúcou blízke osoby, musí svoj podiel ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom za podmienok, ktoré máte medzi sebou dohodnuté.

Ak sa do 2 mesiacov neozve žiadny podielový spoluvlastník, žeby chceli jej podiel, budete môcť spísať kúpnu zmluvu na jej podiel.

Ak by ste prevod spravili bez toho, aby ponúkla svoj podiel na predaj ostatným a umožnila im uplatnenie predkupného práva, mohli by ste čeliť žalobe o určenie neplatnosti zmluvy alebo by si mohli predkupné právo opomenutí podieloví spoluvlastníci uplatniť priamo u Vás.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
Chcem podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za náhradu, vzhľadom na to, že s mojim menšinovým spoluvlastníkom sa nedá žiadnym spôsobom mimosúdne dohodnúť. Po získaných informáciách som zistila, že súdny poplatok v tomto konaní je pre mňa privysoký, vzhľadom na to, že som dôchodkyňa a vdova. Chcem Vás poprosiť o radu, ako by som mala tomto prípade postupovať, aby som bola oslobodená od súdneho poplatku a získala naspäť podiel na majetku, ktorý som so zosnulým manželom nadobudla. Je nejaká cesta z tejto pre mňa ťažkej situácie? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.07.2020)

Dobrý deň,
zároveň s podaním žaloby je možné požiadať súd aj o oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok. Súd Vás môže oslobodiť od súdneho poplatku v celom rozsahu alebo aj len v časti.

Spolu so žiadosťou o oslobodenie od povinnosti platiť súdny poplatok (žiadosť nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti SR) však treba zároveň súdu predložiť aj dôkazy, ktoré preukazujú Vami uvádzané skutočnosti v žiadosti.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Moji rodičia medzi sebou nikdy po rozvode nevysporiadali spoločnú nehnuteľnosť - dom s príslušným pozemkom, takže sa stali podielovými vlastníkmi. Obaja v nehnuteľnosti žijú, a nechcú ju dobrovoľne opustiť.

Môj otec je alkoholik odmietajúci sa liečiť. Istý čas bol zdravotné odkázaný na maminu a našu starostlivosť, ale mama sa už oňho nedokáže fyzicky postarať. Vzhľadom na to, že otec začína opäť piť po istom čase abstinencie, je možné požiadať súd o vysporiadanie podielového vlastníctva? Mali by sme nárok jeho podiel odkúpiť/zaobstarať mu iné ubytovanie ak on odmieta z domu odísť?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,

vlastnícke právo sa napremlčuje. Zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo je možné aj po tak dlhom čase. Súd pri vyporiadaní postupuje tak, že najskôr zisťuje, či sa dá reálne deliť, ak nie, tak potom, ak majú o nehnuteľnosť spoluvlastníci záujem, súd prikáže nehnuteľnosť jednému spoluvlastníkovi s povinnosťou vyplatiť toho druhého. Ak žiaden z nich nehnuteľnosť nechce, tak nariadi predaj nehnuteľnosti a rozdelenie výťažku z predaja medzi spoluvlastníkov. 

 

Mama nemá povinnosť sa o neho starať a jeho alkoholizmus môže použiť ako argument, prečo by mala byť nehnutľenosť priznaná jej (že sa napr. nestaral o majetok, neplatil účty a pod.). Ak by jej aj súd prikázal súd celú nehnuteľnosť, nemala by povinnosť mu nájsť náhradné bývanie.

 

Lepšie by bolo sa o tom ale poradiť osobne s advokátom a prejsť si postup.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. So sestrou sme zdedili každá ½ bytu. Ja som sa odsťahovala do ČR a sestre som podpísala splnomocnenie takéhoto znenia: „Dolupodpísaná (ja) splnomocňujem (sestru) na obdobie od 13. 5. 2016 do 31. 12. 2019 k prenajímaniu a všetkým úkonom, ktoré súvisia s prenajímaním bytu (údaje o byte). " Sestra uzavrela zmluvu o prenájme na obdobie 3. 7. 2018 – 31. 12. 2021. Myslí si, že mala oprávnenie, ja si myslím, že som ju k tomu nesplnomocnila. Po všetkých nepekných peripetiách chcem svoju polovicu bytu predať cudzím, pochopiteľne bez podnájomníkov. Ako mám postupovať?
Ďakujem

.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 23.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že ste sestru splnomocnili na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu, ktorý máte v podielovom spoluvlastníctve.

Zmluva o nájme bytu podľa predme splnomocnenia mala byť uzatvorená na dobu od 13.5.2016 do 31.12.2019, teda doba nájmu mala byť maximálne do 31.12.2019, nie až do 31.12.2021. Pre posúdenie veci by sme potrebovali vidieť splnomocnenie.tného

Platí ust. § 33 Obč. zákonníka :
" (1) Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil.
(2) Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, ibaže ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schváli. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním.
(3) Ustanovenie odseku 2 neplatí, ak osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku plnomocenstva vedela."
Pre posúdenie by sme potrebovali vidieť splnomocnenie."


Predpokladáme, že zmluva o nájme bytu z hľadiska ust. § 685 Obč. zákonníka, prípadne ustanovení zákona o krátkodobom nájem bytu je platne uzatvorená, teda obsahuje zákonom stanovené náležitosti.
Podľa § 686 Obč. zákonníka platí :

" (1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.
(2) Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú."


Ak chcete svoj podiel na byte predať cudzej - tretej osobe, potom platí ust. § 140 Obč. zákonníka :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."


Odporúčame sestre ponúknuť na predaj Váš podiel na byte a uviesť cenu, za ktorú jej chcete podiel na byte predať. Ponuku pošlite sestre doporučeným listom. Súčasne odporúčame sestre v predmetnom liste uviesť, že nesúhlasíte s uzatvorením zmluvy o nájme bytu na dobu do 31.12.2021, keďže ste ju splnomocnili na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu do 31.12.2019. Súčasne oznámte nájomcovi písomne, že keďže ste sestre nedali splnomocnenie na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu do 31.12.2021, oznámte nájomcovi, že s nájmom na dobu do 31.12.2021 nesúhlasíte.


Podľa § 605 Obč. zákonníka platí :
"Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná."

Uvádzame, že sestra ak chce využiť svoje oprávnenie z predkupného práva, musí cenu za podiel uhradiť na Vami stanovený účet v lehote do 2 mesiacov. Ak nebude na ponuku nijako reagovať, podiel na byte môžete predať tretej osobe. Otázkou je, či cudzia - tretia osoba, bude chcieť odkúpiť len podiel na byte a zatiaľ aj s nájomcom. Ak by sa Vám podarilo predať podiel na byte cudzej tretej osobe, potom na nového vlastníka prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy o nájme bytu.


Na vyporiadanie nárokov zo zmluvy o nájme bytu, vrátane prekročenia splnomocnenia sestrou, ako aj kúpnej zmluvy, odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň
Chcel by som sa opýtať, či v mojom prípade mám nárok na spravodlivé vyrovnanie z ceny nehnuteľnosti, ktorú sme s expriateľkou nadobudli spoločne, no je všetko písané len na jej meno, čiže aj hypotéka, ktorú sme platili spoločne a tiež aj nehnuteľnosť, ktorú užívame spoločne. Alebo poprípade čo je nutné urobiť, aby sme sa spravodlivo rozdelili?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti je Vaša bývalá priateľka a Vy nie ste voči banke dlžníkom, spoludlžníkom ani ručiteľom, pričom ste platili splátky úveru.

Za tohto právneho stavu máte nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia v zmysle ust. § 451 a nasl. Obč. zákonníka, ktorý vznikol na strane Vašej priateľky a to vo výške uhradených splátok úveru.

Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania aj vzhľadom na plynutie premlčacej doby v zmysle ust. § 107 Obč. zákonníka, ktorá je max. 3 roky od vzniku bezdôvodného obohatenia.

 

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mala by som otázku k predaju môjho spoluvlastníckeho podielu z dedičstva po otcovi (sme 3 spoluvlastníci, každý vlastní 1/3, sú to dvaja súrodenci môjho otca a ja - ich neter). Jeden z nich ma požiadal (ústne) o predaj môjho podielu jemu - môžem tak urobiť a predať mu ho na základe kúpno-predajnej zmluvy alebo musím ponúknuť svoj podiel aj druhému z nich a potom postupovať až podľa ich vyjadrenia? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.02.2020)

Dobrý deň, nakoľko ide o blízke osoby podľa ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, môžete svoj podiel predať záujemcovi aj bez toho, aby ste ho najprv ponúkli druhému spoluvlastníkovi. Za blízku osobu by ste sa nepovažovali iba v prípade, ak s bratmi Vášho otca neudržiavate žiadny rodinný vzťah a v prípade, že by sa im stala akákoľvek ujma, tú by ste nepociťovali ako svoju vlastnú ujmu. Vzhľadom na zachovanie dobrých rodinných vzťahov, by však bolo vhodné ho o tom upovedomiť a prípadne postupovať spoločne so všetkými spoluvlastníkmi.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
budúca svokra je 3/4 spoluvlastníčkou rodinného domu, v ktorom však nemá trvalý pobyt a ani v ňom reálne nebýva. V dome ma trvalý pobyt a aj reálne býva jej sestra ako 1/4 spoluvlastníčka (spolu s dospelým synom). Kľúče od rodinného domu budúca svokra nemá a so sestrou majú zle rodinné vzťahy. Ma záujem o vypracovanie znaleckého posudku na posúdenie hodnoty rodinného domu (platiť znalca bude buď. svokra). Akým spôsobom môže efektívne a reálne zabezpečiť vstup znalca na pozemok a do rodinného domu? Môže sestra odoprieť vstup buď. Svokry spolu so znalcom? Môže eventuálne požiadať o policajnú asistenciu pri vstupe ? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.02.2020)

Dobrý deň, 
ak vychádzame z textu otázky, spoluvlastníčka rodinného domu v podiele 1/4 v podstate nie je povinná vpustiť do RD súdneho znalca, ktorého znalecký posudok si vyžiada Vaša budúca svokra. Dôvod je v podstate ten, že znalec nebol ustanovený súdom. 


Podľa ust. § 210 Civil. sporového poriadku platí :
"Súčinnosť strán a tretích osôb
Strane, prípadne aj inej osobe môže súd uložiť, aby sa dostavila k znalcovi, predložila mu potrebné veci, podala mu potrebné vysvetlenia, podrobila sa lekárskemu vyšetreniu, prípadne krvnej skúške, alebo aby niečo vykonala, alebo znášala, ak je to na účely znaleckého dokazovania potrebné. Ustanovenie o zachovávaní mlčanlivosti pri výpovedi svedka podľa § 203 sa použije primerane."

Ak by súd nariadil znalecké dokazovanie za účelom ohodnotenia nehnuteľnosti, spoluvlastníčka 1/4 podielu bude povinná toto rozhodnutie súdu rešpektovať a do nehnuteľnosti znalca vpustiť. V súdnom konaní za nerešpektovanie uznesenia súdu môže byť uložená pokuta až 500 € aj opakovane.

Otázkam vyporiadania podiel. spoluvlastníctva, teda prípadom ako je ten Váš, sa venujeme v mnohých našich odpovediach a článkoch.
Za účelom vyporiadania podiel. spoluvlastníctva odporúčame kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
ak mám uzatvorenú zmluvu o rozdelení nákladov spojených s prevádzkovaním nehnuteľnosti (ZoRN), ktorú spoluvlastním z druhou zmluvnou stranou tejto zmluvy, prejdú práva a povinnosti z tejto zmluvy na nového vlastníka v prípade predaja môjho podielu na tejto nehnuteľnosti?
Ak nie, je potrebné uzatvoriť s budúcim vlastníkom zmluvu o prevode alebo postúpení práv a povinnosti zo ZoRN?
Ak áno, je k tomu potrebný súhlas zmluvnej strany ZoRN, s ktorou mám uzatvorenú túto zmluvu alebo to stačí tejto zmluvnej strane oznámiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň,  
ak je nehnuteľnosť  v podielovom spoluvlastníctve, pri predaji spoluvlastníckeho podielu platí aj ust. § 140 Obč. zákonníka :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

T. j. : V prípade predaja podielu tretej cudzej osobe je treba spoluvlastnícky podiel ponúknuť súčasnému spoluvlastníkovi v súlade s ust. § 140a a ust. § 605 Obč. zákonníka, pričom spoluvlastník bude povinný Vami ponúkanú cenu zaplatiť v lehote do dvoch mesiacov od predloženia ponuky. Márnym uplynutím lehoty predkupné právo zanikne. Ponuku musíte vykonať písomnou formou dopor. listom  s ohlásením všetkých podmienok.

V prípade, že by išlo o predaj spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe (otec, brat, sestra, bratranec a podobne), ponukovú povinnosť voči spoluvlastníkovi si nemusíte splniť a môžete previesť svoj podiel na nehnuteľnosti bez uplatnenia § 140 Obč. zákonníka. 

Pokiaľ ide o práva a povinnosti z Vami uvedenej zmluvy o rozdelení nákladov s prevádzkovaním nehnuteľnosti, táto predstavuje samostatnú zmluvu, v ktorej texte predpokladáme, že je uvedené, že zmluva zaväzuje jej účastníkov na dobu pokiaľ sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti resp. obdobným spôsobom. Preto z textu zmluvy bude vyplývať spôsob jej ukončenia.

V samotnej zmluve o prevode podielu na nehnuteľnosti odporúčame súčasne uviesť, že ohľadom nehnuteľnosti je uzatvorená aj zmluva o rozdelení nákladov, s ktorej obsahom bol kupujúci oboznámený predložením kópie zmluvy, čo potvrdí svojim podpisom. Následne bude na spoluvlastníkoch ako sa dohodnú na obsahu usporiadania vzťahov medzi nimi pokiaľ ide o náklady.

Otázkam prevodu spoluvlastníckeho podielu sa venujeme v mnohých našich odpovediach, ktoré môžu byť pre Vás nápomocné.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
pred manželstvom som bola vlastníkom nehnuteľnosti a finančných prostriedkov vo fondoch. Deti má len manžel. Môžem v záveti nejakým spôsobom zakotviť, že v prípade mojej smrti môže dediť len manžel a po ňom v žiadnom prípade jeho deti ? Môže dediť len môj súrodenec ak napíšem ho v záveti ? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.01.2020)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že nemáte deti, vlastné deti má len Váš manžel. Chcete, aby dedičom Vášho majetku bol len Váš manžel prípadne súrodenec, s tým, že po smrti manžela sa nesmú stať vlastníkmi nehnuteľnosti manželovi deti.

Treba uviesť, že deti Vášho manžela nie sú zákonnými dedičmi, lebo sa nejedná vo Vašom prípade o Vaše vlastné prípadne osvojené deti.

V závete nemôžete určiť, že po Vašom manželovi nesmú zdediť Váš majetok manželove deti. Po Vašom úmrtí manžel môže so svojim zdedeným majetkom nakladať podľa svojho uváženia.

Riešením, aby ste za života vyriešili resp. vylúčili z dedenia Vášho domu aj deti manžela, je,  že spíšete závet v prospech súrodenca s doživotným právom užívania a bývania v nehnuteľnosti v prospech Vášho manžela. Možnosťou je tiež, že vlastníctvo nehnuteľnosti budete riešiť už za života napr. tak, ako uvádzate v otázke, že darujete dom Vášmu súrodencovi so zriadením vecného bremena doživ. užívania bývania v dome pre Vás a Vášho manžela.

Finančné prostriedky vo fondoch, ktoré ste nadobudli pred uzatvorením manželstva nepatria do BSM, do BSM patria však úroky a výnosy z týchto vkladov.  Rozhodujúci je však stav fin. prostriedkov ku dňu úmrtia.

Na spísanie závetu vzhľadom na špecifickosť požiadaviek odporúčame kontaktovať advokáta prípadne notára, ako ohľadom nehnuteľnosti, tak aj fin. prostriedkov vo fondoch.
 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. S priateľom sme kúpili byt (obaja sme uvedení ako vlastníci bytu) na hypotéku. Investovali sme nejaký čas aj peniaze do prerábky a do vybavenia bytu. Ďalej sme spoločne nadobudli 2 autá - jedno je napísané na neho a jedno na mňa. Pred časom sme sa rozišli a chcela by som sa s ním férovo vysporiadať. Ako máme postupovať? Ďakujem vopred za rady!

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 11.12.2019)

Dobrý deň. Keďže ste neboli s priateľom zosobášení, nevzniklo medzi Vami majetkové spoločenstvo - bezpodielové spoluvlastníctvo. Ak ste teda dané veci kupovali spoločne sú vo Vašom podielovom spoluvlastníctve, pričom ak ste sa nedohodli inak, by mali byť podiely oboch rovnaké.

Ideálne by bolo, ak by ste sa o Vašej situácii vedeli porozprávať s bývalým partnerom vo vecnej rovine. V takom prípade je dosť veľká čanca sa spravodlivo vyporiadať bez potreby ingerencie súdu.

Odporúčam Vám určiť hodnotu spoločných veci a tiež hodnotu spoločného záväzku - hypotéky. Následne určíte čistú hodnotu spoločných vecí, a to tak, že od aktív odpočítate pasíva (zostatok z hypotéky vrátane úročenia) a sumu, ktorú z toho dostanete, rozdelíte na polovicu. To je to, čo by sa malo každému z Vás dostať. Samozrejme, že pôjde skôr o orientačnú sumu, ktorú môžete brať ako základ pre spravodlivé vyporiadanie.

Osobne to odhadujem tak, že jednému zostane byt aj s hypotékou (vo vzťahu k banke ale treba zabezpečiť vyňatie druhého účastníka z úveru) plus auto a druhému zostane druhé auto s tým, že možno ešte bude mať nárok na vyplatenie určitej sumy.

Pokiaľ ide o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k bytu, tak tu je potrebné uzavrieť dohodu v písomnej podobe zohľadňujúc Občiansky zákonník, katastrálny zákon a tiež zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Moja mama vlastní 11/12 z domu a pozemku, kde býva už 6 rokov. Zvyšnú časť vlastní jej brat 1/12, s ktorým sa nedá dohodnúť. Brat sa jej vyhráža, že jej dá do domu nájomníka. Ma na to právo? Môže to urobiť aj bez jej súhlasu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.10.2019)

Dobrý deň, 
vzhľadom na okolnosť, že ide o podielové spoluvalstníctvo, brat vašej matky nie je oprávnený do domu nasťahovať žiadneho nájomcu, k tomuto účelu by musel mať súhlas vašej matky, resp. ak by sa nedohodli, musel by podať návrh na súd, ktorý by o tejto otázke rozhodol.
Vzhľadom na veľkosť podielov na nehnuteľnosti, zrejme najlepšie by bolo, keby došlo k jeho zrušeniu  a vyporiadaniu. Potrebné je, aby vaša mama ponúkla bratovi odkúpenie jeho podielu a ak by k dohode nedošlo, potom by musela podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Súd by rozhodol o vyplatení náhrady za podiel brata na základe znal. posudku, ktorú sumu by musela vaša mama zaplatiť v lehote obyčajne do maximálne 6 mesiacov, teda nie v splátkach napr. po 200 €.  Nie je podstatné to, že by napr. mama nemala finančné prostriedky na úhradu za spoluvlastnícky podiel brata, podstatné je to, že by sa stala vlastníkom celej nehnuteľnosti, čo je pre ňu výhoda, môže užívať celú nehnuteľnosť bez obmedzenia a tomu musí zodpovedať aj to, že druhý spoluvlastník, jej brat, musí za to dostať adekvátnu náhradu v čo najkratšom čase.

Vec môžete riešiť aj cestou advokáta spísaním dohody o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, čo je z hľadiska časového a finančného lepšie pre obidve strany, pre oboch spoluvlastníkov.
 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, pretože dostávam na to rôzne odpovede a neviem, ktoré sú pravdivé. Ja ako aj moja sestra, brat a aj moja mama na pri dedičskom konaní po otcovi rozdelili dom. Ja a moja sestra tam nebývame. Býva tam môj brat, mama a babka - mamina mama, ktorá nemá tam žiaden podiel. Mňa by zaujímalo, že, či je pravda, keďže mama ma dlhy, pričom hrozí aj exekúcia môžu zobrať dom. Najmladší brat, ktorý tam býva je už dospelý a rozpráva, že to tak bude ak sa tie dlhy nesplatia. Dlhy boli, aj keď mi so sestrou sme tam bývali, ale už od prvého štipendiá sme na splátky dávali. Pôžičky sa ďalšie brali a nestíhalo sa to splácať, hoci čo sme mali, tak sme dali, keďže sme bývali tam. O niečo neskôr po smrti otca sme sa obidve vydali. Prestavali sme prispievať na splátky. Ubehlo niekoľko rokov a ja už ani neviem aká je potrebná splátka, aby sa to ukončilo. Brat, ktorý tam je začal zarábať, hovorí, že pomáha niečo splatiť a ak prepíšeme naše časti na neho, tak splatí všetko. Podmienka: žiadne návštevy a babka, keďže mu nie je veľmi po voli pôjde preč. Je tam ešte dosť problém, že mama hoci chodí za prácou ako opatrovateľka do Rakúska nezvláda to splácať a zobrali ďalšie pôžičky, kde úroky pri mesačnej neúhrade narástli. Ona ma teraz dosť vážne zdravotné problémy a čaká ju operácia alebo operácie. Brat mi hovorí, či mi je dobre na to všetko pozerať, že keď som zdedila časť domu, tak by som mala doň aj prispieť, teda peniazmi. Mám rodinu a pre mňa je prednejšie dávať peniaze tu, keďže viem, že niektoré pôžičky, sa brali na nepodstatné veci, ktoré si brat zažiadal. Viem ho pochopiť, že by chcel mať s tým pokoj, ako aj my. Lenže ja prepísať časť na neho nechcem. Poraďte mi prosím. Ak potrebujete nejaké informácie, pýtajte sa. Dúfam, že dostanem Vašu odpoveď a nejaké informácie, či rady ohľadom tohto problému. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 24.09.2019)

Dobrý deň, 
vami položená otázka obsahuje niekoľko právnych problémov.
1./ Bez ohľadu na rodinnoprávne vzťahy a to, že vaša mama má dlhy, nie ste povinná ich splácať a ani prispievať na splátky. Zrejme ide o nebankové spoločnosti.
2./ Z otázky vyplýva, že ste podiel. spoluvlastníkom RD, kde rovnako platí, že nie ste povinná svoj podiel na RD previesť na vášho brata bezodplatne prípadne aj odplatne, pokiaľ sa na uvedenom dohodnete. 
Platí, že pokiaľ RD neužívate a ňom nebývate, osoby, ktoré RD užívajú by Vám mali platiť nájomné za jeho užívanie v rozsahu vášho spoluvlastníckeho podielu. Tu by bolo riešením spísanie zmluvy o nájme.
3./ V otázke uvádzate, že vaša mama má dlhy a je možné, že by mohlo dôjsť k exekúcii jej spoluvlastníckeho podielu. 
Tu platí ust. § 166 exekučného poriadku :
"(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. 
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."

4./ Dlhy vašej matky : Predpokladáme, že ide o nebankové spoločnosti prípadne aj banky, ktoré často vo svojich zmluvách majú uvedené neprijateľné zml. podmienky, ktoré sú neplatné, prípadne mama spláca nezákonné úroky a poplatky, prípadne samotná pohľadávka je premlčaná.
V tejto veci odporúčame vašej mame, aby zmluvy s nebank. spločnosťami prípadne bankami poslala na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zmluvy posúdi a budete vedieť ako ďalej postupovať. Pokiaľ mama pôžičanú sumu splatila a uhradzovala aj nezákonné úroky, potom bude treba podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia. Ale na posúdenie tejto veci by sme potrebovali vedieť viacej informácii a to kedy a koľko si vaša mama požičala, akú sumu k dnešnému dňu uhradila - istina, úroky a poplatky, kedy bola uhradená posledná splátky a najlepšie aj meno nebank. spoločnosti prípadne banky. V uvedených veciach je mnoho rozsudkov, ktoré potvrdzujú naše skúsenosti, takže riešenie tejto veci existuje.
Prípadne môže sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu so špecifikovaním problému, najlepšie do podotázok ako sme uviedli vyššie /istina, úroky, poplatky, dátum požičania, koľko je už uhradené a kedy bola uhradená posl. splátka, prípadne aj meno neban. spoločnosti/banky/.


 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcem sa info o vydržaní podielového spoluvlastníctva. Dom nie je vysporiadaný, sú tam 3 vlastníci. Moja mama, jej sestra a brat. Súrodenci majú vlastne domy. Už pomaly uplynulo 30 rokov čo sa mama sama starala o rodičovský dom a súrodnci neprispeli nič. Je možné, aby všetko prešlo na ňu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.08.2019)

Dobrý deň, 
v otázke uvádzate, že dom má troch spoluvlastníkov, všetci žijúci, z uvedeného vyplýva, že dom sa nepovažuje za nevysporiadaný. 
Ak aj Vaša mama užíva dom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve a má vedomosť o tom, kto je ďalším podielovým spoluvlastníkom, dom ako celok nemôže vydržať, lebo má vedomosť o ďalších podielových spoluvlastníkoch.
To, že spoluvlastníci sa o dom nijako nestarajú, nič nevkladajú na rekonštrukcie a nutné opravy, neznamená, že ich vlastníctvo uplynutím času a z dôvodu nezáujmu o stav nehnuteľnosti dôvodu zaniklo.
Zrejme chcete dosiahnuť, aby mama sa stala výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, potom je potrebné podiel. spoluvlastníctvo vyporiadať a to tak, že predloží ostatným podiel. spoluvlastníkom návrh na odkúpenie ich podielu na nehnuteľnosti.

Možnosťou je aj to, že podiel. spoluvlastníci svoje podiely darujú, ale to je vec dohody.

V  prípade, že k dohode nedôjde, mama bude musieť podať návrh na súd v súlade s ust. § 142 ods. 2 Obč. zákonníka :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."


 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Ďakujem Vám za promtnu odpoveď, ešte doplním:trvalý pobyt v rod.dome mám ja, mama aj syn, kúpno -predajna zmluva je bez vecného bremena čiže mama nemá nič, či si to uvedomuje neviem ma 77 rokov a vyjadrila sa, že čo urobila neľutuje, takže teraz sa chcem ochrániť ja, aby sa zo mňa nestal bezdomovec, ak totiž jeho polku odkúpi niekto cudzí neviem ako to zvládnem, východisko vidím jediné v tom, že zobrať úver a ho vyplatiť, mám však 52 rokov manžel 55 a úver by sme splácali do 70 po 400 eur mesačne a to si neviem predstaviť, preto som chcela vedieť, či sa to nedá právne napadnúť, či syn môže sa tak bezdôvodne obohatiť, je to môj rodičovský dom kde žijem od mala, kde sme investovali kopec peňazí, s mamou neni žiadna reč a čo s ňou, aj napriek všetkému čo urobila je to moja mama, ktorá už v tomto čase je hluchá a slepá takže starosť o ňu je na mne, syn chce len a len peniaze-smutné. Ďakujem za prečítanie. S pozdravom Anna 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň, pokiaľ ste investovali - rekonštruovali nehnuteľnosť, potom aj spoluvlastnícky podiel Vašej mamy; zrejme ste nemali spísanú žiadnu dohodu o investovaní aj do jej spoluvlastníckeho podielu, potom v zmysle ust. Obč. zákonníka vzniklo na strane Vašej mamy bezdôvodné obohatenie, ktoré vydanie si môžete nárokovať. Toto bezdôvodné obohatenie, ktoré vzniklo pred prevodom nehnuteľnosti na Vášho syna, musíte vyporiadať s mamou.

V  otázke ďalej uvádzate, že mama je v súčasnosti hluchá a slepá, otázkou je či v takomto stave bola aj v čase podpísania kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť za  1000 €.

Podľa § 51 notárskeho poriadku platí, že "ak je účastník hluchý alebo nemý, ak však môže čítať a písať, musí si zápisnicu sám prečítať a v nej vlastnou rukou pripísať, že ju čítal a že ju schvaľuje. Ak je účastník hluchý alebo nemý a nemôže čítať alebo písať, musí byť okrem svedkov úkonu pribratý i jeho dôverník, ktorý sa s ním vie dorozumieť. Prostredníctvom neho notár zistí a do zápisnice uvedie, či účastník zápisnicu schvaľuje. Dôverník musí mať vlastnosti spôsobilého svedka, môže ním však byť i osoba blízka účastníkovi."

T.j. : Overenie podpisu Vašej mamy ako predávajúcej muselo byť realizované na notárskom úrade u notára, matrika nepostačuje.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Potrebovala by som radu. Manželovi v roku 2001 zomrel otec, ktorý mu zanechal viac-menej dlhy, takže manžel dedičstvo odmietol. Momentálne si chceme vziať hypotéku a zistili sme, že na jednom z pozemkov prislúchajúcich k domu, je na LV ako vlastník uvedený manžel 1/2 a jeho nebohý otec 1/2. Ako je možné vysporiadať si vlastníctvo? Bude postačovať geometrický plán a zápis vlastníckeho práva? A ak nebol pozemok predmetom dedičstva? Potrebovali by sme to vyriešiť čo možno najkratšou cestou vzhľadom na podanú žiadosť o hypotéku v banke. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.07.2019)

Dobrý deň,

v prípade, že ste objavili majetok, ktorý nebol v pôvodnom dedičskom konaní prejednaný, máte právo požiadať o dodatočné konanie o dedičstve. Avšak váš manžel dedičstvo odmietol, a tak nemá nárok na žiadne dedičstvo. Uvedené znamená, že na novo objavený majetok nemá nárok, ale tento majetok musí byť vyporiadaný v dodatočnom dedičskom konaní. 1/2 podielu na pozemku pripadne oprávnenému dedičovi, ktorý po manželovom otcovi bude dediť.

V manželovom prípade by sa dal využiť inštitút vydržania, ak spĺňa na vydržanie podmienky, ktoré sú vysvetlené nižšie v texte.

Pri odmietnutí bolo potrebné počítať s tým, že dedičstvo nemôže odmietnuť taký dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo odmietnuť nechce (napr. ak nakladal s majetkom, ktoré má byť predmetom dedičstva). Ak máte to, že manžel odmietol dedičstvo potvrdené notárkou, tak potom bohužiaľ nemôže dostať ani žiaden majetok po otcovi. Platí, že pokiaľ odmietne dedičstvo, tak v celku (majetok a dlhy).

V zmysle Občianskeho zákonníka, nemožno vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať (vziať späť).

Ak by ste tento pozemok chceli, tak môžete podať návrh, respektíve podnet na prejednanie dedičstva. Váš manžel už nebude oprávneným dedičom v konaní. Oprávneným dedičom môže byť súrodenec, prípadne manželova žijúca mama. Existuje viacero dedičských skupín. Až následne po predmetnom dodatočnom konaní o dedičstve je možné uvádzanú časť vyporiadať. Od budúceho dediča môžete potom podiel odkúpiť.

Zákonnú úpravu dodatočného konania o dedičstve upravuje § 211 Civilného mimosporového poriadku, ktorý znie:

"Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, tak sa nevykoná.
V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku u začať konanie aj bez návrhu."

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné podať na miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené, návrh na dodatočné konanie.
Návrh na dodatočné konanie o dedičstve musí obsahovať:

ktorému súdu je určené - na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené, t.j. súd, v obvode ktorého mal poručiteľ v čase smrti evidovaný trvalý pobyt.

kto ho robí - návrh môže podať ktorýkoľvek z dedičov

ktorej veci sa týka - je potrebné uviesť spisovú značku pôvodného dedičského konania, zároveň je potrebné uviesť identifikačné údaje navrhovateľa a poručiteľa

čo sa ním sleduje - je potrebné odôvodniť prečo návrh podávate, o aký novoobjavený majetok sa jedná, zároveň k návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy preukazujúce vlastníctvo tohto majetku poručiteľom v čase smrti, najmä kópiu listu vlastníctva, kúpne zmluvy a pod.

podpis - návrh musí byť podpísaný navrhovateľom. 

Vysporiadať sa môže iba, ak by pozemok bol prededený.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Vlastním 1/2 rod. Domu druhu 1/2 vlastní moja mama, bývame spolu už 32 rokov, bez akéhokoľvek upozornenia, predala svoju polku kúpno-predajnou zmluvou svojmu vnukovi (môjmu synovi) za 1000 e bez akejkoľvek ťarchy. Môj syn mi ponúkol svoj podiel na odkúpenie za 40 000 e, ak s tým nebudem súhlasiť tak chce svoj podiel predať cudzej osobe. Poraďte mi prosím Vás je s tým možné niečo robiť? Okrem tohto syna mame ešte 3 deti a mama sa vyjadrila, že je to jej prvorodený vnuk, tak nech niečo ma, pritom sa o ňu starám ja. Syn nepracuje, má dlhy, takže chce stoj čo stoj peniaze, žiadna dohoda nie je s ním možná. Čo najlepšie urobiť. Ďakujem Anna

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.07.2019)

Dobrý deň,
podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :
"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že Vaša mama aj bez Vášho súhlasu mohla predať svoj podiel na nehnuteľnosti svojmu vnukovi. Vzhľadom na predajnú cenu 1000 € je otázne, či Vaša mama si uvedomovala, že  svoj podiel na nehnuteľnosti predala za 1000 € a teda či nebola uvedená do omylu, prípadne či nebola v tiesni a zmluvu podpísala.

Pre posúdenie by sme potrebovali poznať bližšie okolnosti spísania kúpnej zmluvy, ktoré by zakladali možnosť napadnúť neplatnosť zmluvy alebo  možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť, čo môže urobiť len Vaša mama.

Píšete ďalej, že syn Vám teraz chce Vám predať svoj podiel za 40000 €, zrejem len ústna ponuka.

Zrejme sa mu jedná aj o vyplatenie exekúcii. Tu je však riziko, že pokiaľ exekútor zriadi exekučné záložné právo na jeho podiel na nehnuteľnosti, ak nebudete chcieť, aby nehnuteľnosť kúpila iná, tretia - cudzia osoba, potom budete môcť jeho podiel odkúpiť a v podstate takto zaplatíte jeho exekúcie. 
Podľa ust. § 166 exekučného poriadku platí :
" (1) Na exekúciu predajom spoluvlastníckeho podielu na hnuteľnej veci alebo na nehnuteľnosti sa použijú ustanovenia o exekúcii predajom hnuteľných vecí a nehnuteľností. O vykonaní exekúcie upovedomí exekútor ostatných spoluvlastníkov.
(2) Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.
(3) Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom."


Otázkou je ako uvádzate v otázke, kto má trvalý pobyt na adrese nehnuteľnosti prípadne v prospech koho je zriadené vecné bremeno, teda kto je oprávnený nehnuteľnosť užívať a bývať v nej.

Čiastočným riešením, ak sa Vy ako mama chcete vyhnúť v podstate plateniu synových exekúcií, je darovanie Vášho podielu Vašim ostatným deťom s vecným bremenom Vášho doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti, avšak s vyššie uvedeným upozornením pokiaľ ide o synove exekúcie a možné zriadenie exekučného záložného práva na jeho podiel.

 

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na právny problém s nadobudnutím výhradného vlastníctva 12 árovej záhrady (bez všetkých inžinierskych sieti a bez spevnenej prístupovej komunikácie) vo  xyz pre môjho svokra. O záhradu sa veľa rokov nikto nestaral (približne 30. rokov) a stále nestará. Svokor je jedným zo siedmich vlastníkov hore uvedeného pozemku. Po toľkých rokoch sa svokor rozhodol, že by bolo dobre sa zarastenú záhradu starať ale len v prípade, že bude výhradný vlastník a nebude robiť na pozemku niekoho iného. Všetci spoluvlastníci sa vzdali bezodplatne pozemku v prospech svokra notársky overenou zmluvou, okrej jedného z vlastníkov, ktorému prislúcha 177 m2. Moja otázka znie: Ako by mal svokor postupovať v prípade problematického spoluvlastníka, ktorý sa o záhradu nemieni starať ale chce mu prislúchajúci podiel predať za cenu ako by to bol stavebný pozemok so všetkými inžinierskymi sieťami a to svokor nie je ochotný zaplatiť. Uvažovali sme nad reparcelizáciou pozemku a odčlenením 177 m2 patriacich spoluvlastníkovi čo by bolo asi dosť komplikovane, ale nevieme, či by bola aj lepšia a ľahšia cesta ako sa so spoluvlastníkom vysporiadať. Svokor o podiel 177 m2 záujem nemá, ale chce mať od neho pokoj. Ďakujem Pekne S pozdravom Peter 

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 14.04.2019)

Dobrý deň, najprv kúsok právnej teórie.
Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí : 
"§ 141 :

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.
(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.
§ 142 :
(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Ako správne uvádzate v otázke, najjednoduchšie by bolo odčlenenie pozemku toho spoluvlastníka, ktorý Vám pozemok odmieta predať.
K odčleneniu pozemku  však budete potrebovať geometrický plán , avšak spoluvlastník pozemku o výmere 177 m2 by musel s uvedeným postupom súhlasiť.
Pokiaľ nedôjde k dohode, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Poznamenávame, že súd v prvom rade skúma, či je možné rozdelenie nehnuteľnosti a jej účelné využitie. Súd nie je viazaný návrhom a môže rozhodnúť aj inakšie ako je uvedené v návrhu. 
Treba vedieť, že so súdnym konaním sú spojené náklady /súdny poplatok, odmena znalca za znalecký posudok, prípadne aj odmena advokáta/ a súdne konanie trvá určitý čas, tieto spory sú pomerne nákladné a zdĺhavé.
Pokiaľ sa jedná o cenu, táto bude stanovená na základe znaleckého posudku o trhovej cene nehnuteľnosti.
Odporúčame Vám prehodnotiť  prípadne cenu podielu spoluvlastníka o výmere 177 m2 v závislosti od toho či sa  jedná o pozemok v intraviláne alebo extraviláne obce, či je možné  pozemok zmeniť na stavebný pozemok, či sú blízko inž. siete, na ktoré je možné sa napojiť,  aký je prístup na pozemok, lebo zrejme z týchto okolností vychádza spoluvlastník pri navrhovaní ceny, lebo tieto o položky v podstate majú vplyv na trhovú cenu pozemku. Možnosťou je pozrieť aj ponuky  realitných kancelárií za akú cenu predávajú  podobné pozemky.  Pokiaľ však na pozemku nie sú žiadne inžinierske siete, tieto nemôže ohodnotiť ani znalec, lebo neexistujú.

Najjednoduchšie pre Vás vzhľadom na výmeru pozemku by bolo geometrické odčlenenie časti 177 m2, len pozemok o výmere 177 m2 ako samostatný pozemok o výmere 177 m2 nevieme či splní očakávaný účel pre spoluvlastníka.
 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás ako a kde vybaviť odkúpenie podielu na spoločných prístupových cestách k nehnuteľnosti? Suseda mi odpredá zo svojho podielu na týchto spoločných prístupových cestách, ale neviem ako a čo potrebujem k takémuto vybaveniu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.03.2019)

Dobrý deň, na takéto odkúpenie podielu Vám stačí kúpna zmluva, ktorá musí mať písomnú formu. Na základe tejto zmluvy potom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po povolení vkladu do katastra nehnuteľností sa stanete vlastníkom tohto podielu. Pri predaji podielu je však potrebné, aby predávajúca najskôr ponúkla podiel, resp. časť jej podielu na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, nakoľko títo majú zákonné predkupné právo.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Sme dve spoluvlastnícky domu 50/50. Chceme ho predať. Je potrebné na získanie vypracovania znaleckého posudku odhady ceny nehnuteľnosti splnomocnenie moje pre druhého spolumajiteľa ak ja nemôžem osobne prísť to zariadiť? Podotázka: Je potrebné splnomocnenie na predaj domu odo mňa druhému spolumajitelovi ? Ďakujem S pozdravom Natalia.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Dobrý deň,

súdny znalec vypracuje znalecký posudok na základe požiadavky vlastníka nehnuteľnosti. Pokiaľ znalec vyžaduje objednávku aj od Vás ako podielového spoluvlastníka, môžete mu ju zaslať.

Pokiaľ sa jedná o splnomocnenie na predaj nehnuteľnosti, ak by ste s uvedeným postupom súhlasili, že druhý spoluvlastník Vám bude zastupovať pri podpise zmluvy, je to na Vašom rozhodnutí a hlavne dôvere voči druhému spoluvlastníkovi.

Splnomocnenie musí v písomnej forme s Vaším úradne overeným podpisom.

 Poznamenávame, že Vy ako podielový spoluvlastník nemusíte byť prítomná pri podpise zmluvy keď ju bude podpisovať druhá spoluvlastníčka a teda druhá spoluvlastníčka Vám zmluvu môže poslať prípadne Vám ju pošle kupujúci. K zmluve tak budete môcť vzniesť prípadne svoje pripomienky a budete mať tak istotu, že zmluva bude spísaná tak, aby boli dodržané a zaručené všetky Vaše práva ako podielového spoluvlastníka.

Zmluvu ak Vám bude predložená, môžete si nechať prekontrolovať aj advokátovi; v prípade, že by ste splnomocnili na predaj druhú podielovú spoluvlastníčku, budete sa musieť spoľahnúť na ňu. 

Keďže ste z prešovského kraja, môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu a poslať nám zmluvu na prekontrolovanie, aby zmluva bola právne perfektná (https://ficek.sk/ - kontrola zmluvy).

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, V roku 2014 som uzavrel zmluvu o poskytnutí krátkodobej pôžičky s vyplatením do 30 dni. Danú pôžičku som nevyplatil a 02. 10. 2017 deň pred premlčaním pohľadávky bola na súd podaná na mňa žaloba. Súd prebehol 02. 07. 2018. V mojom osobnom profil s danou nebankovkou svietila suma k úhrade cez 500 eur, avšak žaloba bola len na uhradenie istiny 100 eur, 12 eur upomienky od spoločnosti a zvyšok zákonný úrok z omeškania cca 20 eur, na základe rozhodnutia súdu som cca sumu 130 eur poukázal danej spoločnosti. Prednedávnom cca od týždni som žiadal spoločnosť o potvrdenie som môj dlh je v plnej sume vyrovnaný, a že prijali platbu na základe právoplatného rozhodnutia súdu, nereagovali. Nereagovali ani 2. E-mail, tak som dnes volal na ich inkasne oddelenie a pani mi oznámila, že to sú penále vo výške ešte cca 340 eur, úrok z nich už nerastie ale som povinný túto sumu zaplatiť a veriteľ si ma právo na ňu nárokovať až do úplného vymoženia. Avšak som jej povedal, že advokátka podala žalobu iba na istinu upomienky a zákonný úrok, a že samotná zmluva je podvodná nakoľko to nie sú úroky ale zmluvná pokuta čo chápem, ale pohybuje sa vo vysokých % a je neprijateľná a podmienky zmluvy boli taktiež neprijateľné. Odpoveďou bolo, že je ich vec na akú sumu žalovali ale zvyšok je stále vymáhateľný a budem to musieť zaplatiť, aj keď prebehlo súdne konanie s pravoplatným rozsudkom. Verím, že aj sami oni vedia, že s tou zmluvou a vymáhaním penále vo výške 300 eur by neuspeli a pani ma odporučila napísať priamo list danej spoločnosti ak sa chcem sťažovať ale, že mám smolu a platiť musím, ako ďalej postupovať ? Ďakujem za prípadnú odpoveď a pomoc.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 14.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme odpoveď :

I./ Základná podotázka

1./ Nevieme v akom rozsahu Vás nebanková spoločnosť žalovala a či jej návrh nebol aj v určitej časti zamietnutý. 
2./ Ak vo veci máte právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým ste boli zaviazaný k úhradám ako uvádzate v otázke, a všetky tieto sumy ste aj uhradili, o čom máte aj doklad  - bank. prevod alebo pošt. poukážka s identifikáciou platby, sme názoru, že sa nemáte čoho obávať.
3./ Áno, máte pravdu pokiaľ  sa jedná o zmluvnú pokutu, tieto sú podľa zákona považované za neprijateľné zmluvné podmienky.
4./ So spoločnosťou komunikujte len písomne. Ak sa Vám len telefonicky vyhrážajú, že budú vymáhať, v prípade, že by Vás opätovne kontaktovali, oznámte im, aby Vám svoje požiadavky napísali písomne - listom - na Vašu adresu.
Poznamenávame, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa takýto nátlak sa považuje za agresívnu obchodnú praktiku /citujeme/ :

Agresívna obchodná praktika je okrem iných aj : 3. Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými diaľkovými médiami, okrem prípadov a v rozsahu odôvodnenom na účely vymáhania zmluvného záväzku. 

5./ Žiadne zmluvné pokuty neuhradzujte a pokiaľ sa jedná o nimi určené úroky, sme názoru, že sa jedná o prekážku rozsúdenej veci, nakoľko súd o úrokoch z omeškania už rozhodol v rozsudku, ktorý citujete v otázke.  Kontaktujú Vás telefonicky preto, že majú vedomosť o nezákonnosti svojej požiadavky, ktorá naviac bude už aj premlčaná. Nedajte sa oklamať.

II.Doplnenie odpovede na otázku zaslanú emailom :

1./ Uhradzovať nejaké zml. pokuty na tom základe, že pri Vašom mene "svietia" nezaplatené sumy,  nie je správne.  Podstatné je, že máte súdne rozhodnutie a dlžnú sumu ste uhradili. Uhradzovať nejaké sumy, ktoré požaduje spoločnosť a následne tieto vymáhať ako bezdôvodné obohatenie, nie je správne. Podľa ust. § 455 Obč. zákonnníka platí, že "za bezdôvodné obohatenie sa nepovažuje, ak bolo prijaté plnenie premlčaného dlhu alebo dlhu neplatného len pre nedostatok formy."   To znamená, že ak by ste na tomto skutkovom základe - "svietiace sumy"  ich uhradili a následne chceli vymáhať ako bezôvodné obohatenie, návrh by súd zamietol. 

Neuhradzujte žiadne zml. pokuty. Sme názoru, že komunikujú s Vami telefonicky len preto, že o majú vedomosť o bezvýslednosti vymáhania nimi určených súm cestou súdu. Usudzujeme, že  Vám neposlali ani žiadnu výzvu na "svietiace sumy", nakoľko ich právne vymáhanie bude bezúspešné. Nedajte sa nimi oklamať a ani  neveriť ich "presvedčivým"telefonátom.

 

 

 

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Keď ho dám na súd, že nechce odomňa peniaze ani on ma nechce vyplatiť kto bude platiť všetky výdavky on alebo ja nakoľko dedukujem, že súd rozhodne byt predať ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 18.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku  predkladáme nasledovnú odpoveď :


V konaní je potrebné rátať so súdnym poplatkom, ktorý je 6 % z ceny predmetu konania (ceny nehnuteľnosti), najmenej 16,50 EUR, najviac 16.596,50 EUR.

V konaní o zrušení a o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu navrhovateľa.

Podľa ust. §  255 Civil. sporového poriadku všeobecne paltí, že súd  prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo.

Samotný úspech v konaní o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva na druhej strane neznamená, že úspešnému navrhovateľovi musí súd priznať aj 100 % náhradu trov konania, z odôvodnenia rozhodnutia o nároku na náhradu trov konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva musí byť zrejmé, akými úvahami sa súd riadil /Nález ÚS SR  8. novembra 2017, sp. zn. I. ÚS 457/2017/.

 

Aj z uvedených dôvodov odporúčame vec riešiť zmierčou cestou bez účasti súdu.

 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Zdedil som 2/6 z bytu a darovacou zmluvou 1/2 bytu a brat zdedil 1/6 bytu v KE, pred 2 mesiacmi som ho cez realitku upovedomil, aby ma vyplatil resp. kúpil byt alebo, aby sme byt predali, nakoľko nekomunikuje ani so mnou ani s realitkou ani v rámci svojho podielu sa nestará resp. neplatí nájom za byt a iné veci spojené s bytom. Ja chcem byt predať, čo mám robiť, ďakujem za odpoveď pekný deň prajem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 17.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Nevieme z akého dôvodu ste sa obrátili na realitnú kanceláriu. Pokiaľ chcete byt predať dobré je ponúknuť bratovi, aby odkúpil  Váš podiel, čo je podľa nášho názoru menej pravdepodobné, nakoľko je menšinovým spoluvlastníkom, prípadne, aby ste Vy odkúpili podiel 1/6 od brata. Pokiaľ ste bratovi ponúkli na predaj svoj väčšinový podiel a brat v zmysle ust. § 140 a ust.  § 605 Obč. zákonníka nereagoval a neuhradil kúpnu cenu do dvoch mesiacov, potom môžete svoj podiel na byte predať. Je len otázkou, či byt v podielovom spoluvlastníctve niekto od Vás odkúpi.

2./ Lepším riešením by bolo kúpiť podiel 1/6 od Vášho brata a byt následne predať, prípadne dohodnúť sa na spoločnom predaji bytu.

3./ Úhrady za služby spojené s bývaním : V otázke neuvádzate, kto v skutočnosti aj reálne byt užíva. Ak byt neužíva nikto z Vás, potom brat by mal prispievať  v rozsahu svojho podielu, nakoľko stále platby za byt sa platiť musia bez ohľadu na to, či sa byt užíva alebo nie.

4./ Podľa zákona o vlastníctve bytov platí, že "správca alebo spoločenstvo je oprávnené na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur. V zozname sa uvedie meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a suma nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu alebo na úhradách za plnenie. Zoznam sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome".

Ďalej platí, že "správca je povinný podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,ako aj podať návrh na exekučné konanie."/§ 8b/ cit. zákona/.

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás, keďže si platené právne poradenstvo dovoliť nemôžem. Po dedičskom konaní po mojom zosnulom otcovi som ako maloletý nadobudol časť zastavaného pozemku spolu s časťou pozemku záhrady domu. Celkovo môj podiel tvorí 11/60. (Maloletá sestra vlastní taktiež 11/60 a mama je tretím vlastníkom v pomere 38/60). Tým som sa stal spoludlžníkom, keďže rodičia mali hypotekárny úver so záložným pravom pre banku na spomenuté pozemky. V súčastnosti som plnoletý a nie som už nezaopatreným dieťaťom. Žijem aktuálne v spomínanej nehnuteľnosti. Keďže si plánujem vziať vlastný úver, spoludlžníctvo na staršom úvere je pre mňa prekážkou. Preto by som chcel darovať môj podiel. Je možné ho previesť celý na mamu, alebo musí alikvotnú časť dostať aj maloletá sestra? Zruší sa tým pádom moje spoludlžníctvo? V akom poradí treba postupovať? (Darovacia zmluva, návrh na vklad do katastra, oznámenie zmeny banke)? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné uviesť, že zo samotnej skutočnosti, že ste spoluvlastníkom záložným právom zaťaženej nehnuteľnosti nevyplýva bez ďalšieho aj to, že ste spoludlžníkom hypotekárneho úveru, ktorý je práve daným záložným právom zabezpečený.

To, kto sa stal spoludlžníkom hypotekárneho úveru predovšetkým závisí od toho, či a ako bol tento záväzok vyporiadaný v konaní o dedičstve.

To, či ste skutočne spoludlžníkom hypotekárneho úveru Vám odporúčame zistiť či už z rozhodnutí vydaných v konaní o dedičstve, príp. priamo v banke.

Vyššie uvedené totiž platí aj naopak, teda, ak aj ste skutočne spoludlžníkom hypotekárneho úveru, tohto záväzku sa nezbavíte len tým, že prevediete svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach na inú osobu. Svojho záväzku (ak existuje) by ste sa zbavili len dohodou, ktorú by ste museli uzatvoriť priamo s bankou.

Ak skutočne chcete previesť svoj spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach, tak za Vami popísaného skutkového stavu Vám odporúčame previesť ho práve na dospelú blízku osobu. Žiadny právny predpis Vám totiž jednak neustanovuje povinnosť pri prevode Vášho majetku previesť časť aj na maloletého súrodenca (teda so svojím vlastníctvom môžete disponovať akýmkoľvek zákonom dovoleným spôsobom) a rovnako ak by ste chceli svoj spoluvlastnícky podiel (alebo jeho časť) previesť na maloletého súrodenca, tento prevod by bol procesne, časovov aj finančne náročnejší, pretože takýto prevod na maloletého by bol platný až po jeho schválení súdom, o čo by ste museli súd požiadať.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň! S bratom vlastníme rodinný dom. Ja 3/4 a brat 1/4. Brat žije v ČR. Dom chátra a ozval sa kupec. Brat najprv s kúpou súhlasil, ale teraz nechce poskytnúť svoje osobne údaje banke. Kupujúci berú úver. Nechce ani prísť a dať si to vysvetliť. Svoju časť vraj iba odpredá, ale požaduje 15 000 eur, pričom podľa znaleckého posudku mu patrí 10 000eur. Ja mu ponúkam 12 500 eur. Nesúhlas. Ja sa starám o mamu, doplacam jej pobyt v dome dôchodcov. Žijem z dôchodku. Keď nebude spolupracovať k predaju nedôjde. V banke čakajú na jeho podpis. Nereaguje. Keď súhlasím s 15 000 eur, vymyslí si, že nemôž prísť, lebo je chory a nechce dať ani plnomocenstvo, pri podpise by som mu dala peniaze. Môžem odpredať 3/4 z domu? Aco ďalej? Môže ho niekto donútiť odpredat svoj podiel? Prosím o skorú odpoveď. ĎAKUJEM?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.05.2017)

Dobrý deň, Váš brat môže so svojim spoluvlastníckym podielom voľne disponovať. Je preto oprávnený za predaj svojho podielu požadovať kúpnu cenu podľa svojho uváženia. K predaju ho nemôžete žiadnym spôsob prinútiť. Určitým riešením je vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnym rozhodnutím. Platí zásada, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval proti svojej vôli v spoluvlastníctve s inými. V návrhu na zrušenie a vysporiadanie spoluvlastníctva môžete žiadať, aby súd prikázal rodinný dom do Vášho výlučného vlastníctva, pričom na vyrovnanie nadobudnutého spoluvlastníckeho podielu Vášho brata, mu zaplatíte požadovanú peňažnú čiastku. Ak sa na výške vyrovnania nedohodnete, bude určená súdom na základe znaleckého posudku, ktorý bude vychádzať z trhovej ceny. 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, moja mama zdedila časť dvojdomu s priľahlým pozemkom, jej sestra rovnakú časť. Zvyšnú časť vlastnia susedovci, všetko bolo evidované v jednej PKV, z ktorej vznikol jeden LV. Problém nastal cca pred 20 rokmi, keď som už na základe dedičského konania vlastnila podiel po mamke aj tete a sused sa chcel reálne vysporiadať 2 LV - každý na LV svoj podiel. Urobili sme GP, všetky ostatné veci sľúbil vybaviť on. V tom období sa menil systém a ja som nepostrehla, že je potrebné veci odsledovať na KU, ktorý bol vtedy novou inštitúciou. Aj dane mi stále chodili na výmeru, ktorá mi mala po správnosti patriť tak ako to bolo na GP o vysporiadaní vlastníckych práv. Až teraz som zistila, že v katastri som zapísaná úplne inak ako bola dohoda. Na jeho časti nefigurujem - 100% vlastník je sused, no na mojom LV figuruje iba môj podiel po mamke. Na tomto som mala byt 100% vlastnícka ja. Po dlhom pátraní, ktoré trvalo cca rok som zistila, že na pôvodnom LV si svoj podiel ponechal a vydržaním - v tom období stačili dvaja svedkovia - na základe NZ sa stal vlastníkom podielu po tete, čím som prišla o cca 250m2. Podala som podnet na prokuratúru, kde zistili, že majú údajne doklad o vysporiadaní. Policajt poverený prokurátorom sa mi neustával to oznámiť. Ja o takomto doklade neviem, som si istá, že by som mu okrem pôvodnej dohody niečo iné nepodpísala. Figurujú sfalšovanou listinou, ktorou ma dostali o časť pozemkov. Ako mám postupovať pri dokazovaní, že si vzali viac ako im patrí. Ja mám všetky doklady o nadobudnutí nehnuteľnosti aj osvedčenia o dedičstvách a úradné vlastním smiešny podiel, o ktorý ešte stále majú záujem - čím by získali kompaktný pozemok. Neustále ma otravujú, aby som im zvyšný podiel predala. Som dôchodkyňa právny zástupca je pre mňa drahý spas, no rada by som sa dožila spravodlivosti. Pomôžte mi prosím ako postupovať. Vopred ďakujem a prajem všetko dobre.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.04.2017)

Dobrý deň. Uvedenú vec máte možnosť riešiť mimosúdne prostredníctvom mediátora. Mediácia je oveľa lacnejšia. Ak mimosúdne riešenie sporu nebude úspešné jedinou možnosťou bude podať žalobu na súd o určenie vlastníckeho práva. Pokiaľ nemáte finančné prostriedky na advokáta máte právo obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám pridelí advokáta bezplatne po splnení podmienok. Tiež máte právo podať trestné oznámenie a riešiť celú vec v rámci trestného konania. Trestné konanie je bezplatné. 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. So sestrou som spoluvlastník nehnuteľnosti v pomere 5/16 obaja. Rozhodol som sa odpredať svoj podiel dohodou mimosúdne, len problém je v tom, že na jej podiel sú uvalené 4exekúcie. Chcem sa spýtať komu vlastne doručovať písomný návrh s predkupným pravom? Sestre? Exekútorom? Alebo aj sestre aj exekútorom?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.03.2017)

Dobrý deň,

podľa ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

Keďže chcete previesť podiel na spoluvlastníka, ktorý je zároveň Vašou blízkou osobou, potom nemusíte ostatným spoluvlastníkom ponúkať svoj podiel na predaj. Do zmluvy o prevode podielu by som však uviedol, že ide o prevod blízkej osobe, a preto sa predkupné právo neuplatňuje.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Darovacou zmluvou som prijal 1/3 nehnuteľnosti a 1/2 ostatných náležitostí nachádzajúcich sa na pozemku danej nehnuteľnosti od svojho otca, ktorý uvedené zdedil spolu so svojou sestrou, ona v podieli 2/3 a, a 1/2. V dobe kedy ona s mojim otcom nehnuteľnosť zdedila mala táto hodnotu vrátane pozemku 450 000 SK s tým, že potom ešte polovicu pozemku predali. V predmetnom dome žijem s ústnym súhlasom svojej tety od roku 2000. Od tej doby sa o nehnuteľnosť nestará, neplatí elektricku, vodu, plyn, náklady na kúrenie. Všetky náklady financujem výlučne ja s mojou rodinou. Keď som sa chcel vysporiadať žil ešte môj otec, ktorý so všetkým súhlasil tak ako aj teta, ktorá hovorila ked som niečo išiel robiť, nech robím, veď robím pre seba. Ona nechcela v uvedenej nehnuteľnosti bývať. V tom čase chcela za svoj podiel 500 000 SK. Na čom sme sa nedohodli ani ona na tom netrvala. Potom môj otec zomrel /2014/ a ako som zrekonštruoval dom, záhradu, ploty, dvor dal do poriadku sa rozhodla že si bude nehnuteľnosť užívať, mám sa odsťahovať a vyplatí mi 20.000 Euro, alebo ja jej mám vyplatiť "jej" 30.000 EUR. Rekonštrukciu vo výške 15.000 euro som urobil aj financoval výlučne ja. Dnes prišiel k nám jej bývalý manžel a začal mi sťahovať obývačku, že tam má podiel ona a tam chce byť. Dom je jednobytový s poschodím, kde žijem ja s mojou rodinou. Ona začala na začiatku leta pro - forma búrať dolné miestnosti ktoré nechala v dezolátnom stave. Chcela vynmienať okná, ktoré som musel založiť nakoniec ja, lebo by tam bolo otvorené dodnes. Čo mám robiť? Príde hocikedy k nám, ľahne si do našej postele, pozerá televíziu, berie veci z chladničky, špajze. Že jej dám peniaze koľko chce, alebo si bude užívať. Poraďte prosím. Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.02.2017)

Dobrý deň. Podľa toho, čo ste napísali ste obaja podieloví spoluvlastníci nehnuteľnosti. Nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve a preto aj Vy máte možnosť sa s Vašou tetou dohodnúť na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa dohodnúť neviete (teda hlavne na cene vyplatenia podielu) máte možnosť riešiť vec mimosúdne napríklad môžete vyhľadať mediátora, ktorý Vám pomôže mimosúdnou cestou dohodnúť sa na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak sa nedohodnete potom Vám zostáva už len súd. Pred tým je ale potrebné adresovať jej písomný návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (teda čo navrhujete Vy). Odporúčam Vám dať si spraviť odborné vyjadrenie, alebo znalecký posudok na nehnuteľnosť, prípadne ohodnotenie oboch podielov. Taktiež je potrebné, aby znalec zhodnotil aj výšku rekonštrukcie, ktorú ste financovali Vy. A následne vyhľadajte mediátora alebo advokáta, ktorý Vám pomôže. Môžete sa obráťiť aj na nás a my Vám odporúčíme advokáta alebo mediátora.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Vlastním rodinný dom v jednej polovici a v druhej býva moja sestra so 4 dospelými dcérami, ktorú vlastni moja matka, ktorá tam uz minimálne 16 rokov nebýva, žije vo Švajčiarsku. Môj problém spočíva v tom, že sestra nanič neprispieva, dom chátra a požíva z dcerami alkohol a sú dost problémový. S matkou som sa snažil dohodnúť, že by som druhu polovicu vyplatil, nesúhlasila, tak sa pýtam ci mam právo to dať k sudu.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.01.2017)

Dobrý deň,

ak chcete zrušiť podielové spoluvlastníctvo a druhý spoluvlastník nesúhlasí, môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Podľa § 142 Občianskeho zákonníka totiž ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci.

Súd bude najskôr skúmať, či sa vec (v danom prípade dom) dá reálne rozdeliť. Ak áno, rozdelí ho podľa veľkosti podielov a tomu-ktorému spoluvlastníkovi určí, ktorej časti sa stane výlučným vlastníkom.

Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

S expartnerkou vlastnime 10 rokov byt v podielovom spoluvlastnictve 1/2 kazdy. Posledne 3 roky ho uziva sama s nasou spolocnou dcerou, ja vsak platim vsetky naklady tykajuce sa hypoteky. Ja som sa ozenil, mam rodinu a potrebujem byvanie v BA. Expartnerka sa odmieta odstahovat a naviac pozaduje vyplatit ju rovnakym podielm z bytu (teda presnou polovicou). Mozete mi poradit ako najrychlejsie nadobudnut a uzivat byt, ktory momentalne nutne potrebujem aj s rodinou uzivat? Expartnerka akukolvek dohodu odmieta a nechce byt uvolnit. Je moznost ako ju donutit k tomu, aby si hladala ine byvanie (zakonne naroky jej vyplatim)? Byt potrebujem surne a nemozem cakat na sudne prietahy. Dakujem za pomoc

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 15.01.2017)

Dobrý deň, najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva je práve uzatvorenie dohody medzi podielovými spoluvlastníkmi. Súdne konania týkajúce sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva patria medzi najzdĺhavejšie a už len rozhodnutie na prvom stupni môže trvať aj 1-2 roky. V prípade, že požaduje vyplatiť presnú polovicu svojho podielu je potrebné ju upozorniť na to, že ste sám platili Váš spoločný úver. Z toho Vám vzniká právo na vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške 1/2 zaplatených splátok. Rovnako, ak Vás ex partnerka vylúčila z užívania nehnuteľnosti (t.j. neumožnila Vám užívať ani jednu izbu v nehnuteľnosti) máte rovnako právo na vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu, že ona užívali väčšiu časť nehnuteľnosti, než jej podľa podielu patrí. Tieto pohľadávky by ste od nej mohli vymáhať aj súdnou cestou. Preto je možné tieto veci použiť voči nej a znižovať jej nároky na vyplatenie podielu. Mohlo by to na ňu zapôsobiť a mohla by zo svojich nárokov znížiť.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Chcela by som sa opýtať, či je možné podať na súde žalobu o určenie neplatnosti právneho úkonu darovacej zmluvy ak viem, že darovanie prebehlo s peňažnou úhradou? Darovanie mi bolo tiež ponúknuté s tým, že darovacej vyplatím určenú sumu, no ja som ho zamietla ako podvodný a chcela som riadnu kúpnu zmluvu. Pri návrhu bol prítomný aj druhý spoluvlastník, ktorý to tiež odmietol. Dozvedeli sme sa, že svoj podiel spoluvlastníčka predala tým istým spôsobom inemu členovi rodiny. Pravdepodobne sa tým chcela vyhnúť plateniu dane, nakoľko nebola vlastníčkou viac ako 5 rokov. V prípade, že by sme chceli podať žalobu o vysporiadanie podielov, mohli by sme to zahrnúť do žaloby alebo to vyžaduje osobitné súdne jednanie?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobry den, nakolko nemate naliehavy pravny zaujem na urceni neplatnosti zmluvy, sud by Vasej zalobe nevyhovel. Zalobu mozu podat iba osoby, ktorym by sa zmenilo postavenie, ak by sud zalobe vyhovel. V tomto pripade, ak by ste podali zalobu, nic by sa pre Vas nezmenilo (ani by ste sa nestali vlastnikom a ani Vam nevzniklo nejake pravo). Preto by sud zalobu zamietol.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosila by som Vás o Váš názor na otázku finančnej náhrady za rekonštrukciu bytu, v ktorom nebývam, ani neužívam, len som spoluvlastníkom. Po otcovi som zdedila 1/3 bytu. Do bytu sa bez môjho vedomia nasťahoval synovec, ktorý je tiež spoluvlastníkom, Rozhodol sa byt renovovať a žiada odo mňa 1/3 z nákladov na rekonštrukciu. Od bytu mám kľúče, ale neužívam ho. Mám dvoch dospelých synov, ktorí by sa chceli tiež osamostatniť a užívať byt s tým, že sa budú podieľať na nájomnom, no synovec je proti tomu. Môže v byte, ktorého som spoluvlastníčkou bývať aj môj syn? Vopred Vám ďakujem za radu a odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň, v tomto prípade je potrebné posúdiť či ide o nutnú alebo vhodnú rekonštrukciu. Ak by šlo len o vhodnú rekonštrukciu (t.j. takú, ktorá nie je vôbec objektívne (nie subjektívne) potrebná), potom nemusíte túto 1/3 platiť. Táto investícia sa zohľadní až pri vysporiadaní spoluvlastníctva. Počas trvania spoluvlastníctva na ňu investujúci spoluvlastník nemá nárok.

Aby som ešte vysvetlil rozdiel medzi "subjektívne" a "objektívne" potrebnou rekonštrukciou: Objektívne je rekonštrukcia potrebná napríklad vtedy, ak by bol byt bez rekonštrukcie nepoužiteľný. Subjektívna potreba je napríklad ak chce zrenovovať bytové jadro alebo chce zmeniť dispozíciu bytu atď.

Pokiaľ býva v byte sám synovec a nechce, aby byt užívali aj iní spoluvlastníci, potom je potrebné poslať synovcovi doporučený list, v ktorom mu oznámite nielen to, že nebudete platiť rekonštrukciu ale hlavne to, že chcete byt užívať aj Vy a nech Vám odovzdá kľúče. Ak to odmietne, potom môžete od neho požadovať vo výške svojho podielu nájomné za užívanie svojho podielu. Tento nárok sa premlčí v 2- ročnej lehote (ak sa bude posudzovať ako bezdôvodné obohatenie). Stretol som sa s názormi, že lehota môže byť aj 3 ročná (k čomu sa prikláňam aj ja). 

S prípadným vymožením náhrad za užívanie Vám môžeme pomôcť s tým, že o našu odmenu sa zvýši dlh synovca a teda zastupovanie Vás nebude nič stáť.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Majú šancu dvaja podieloví spoluvlastníci na vysporiadanie dedičstva - dvojgarsonky, ak tretia sestra, ktorá bývala s druhom 15 rokov v jeho byte, vo vzťahu sú doteraz, si po celý čas nechala u mamy trvalé bydlisko, vrátila sa doopatrovať mamu, ale kvôli jej závažnému ochoreniu sme mamu museli umiestniť v DSS, kde po dvoch rokoch zomrela. Zostala sestra naďalej bývať v maminom byte a je tam doteraz. Nechce nás vyplatiť, ani predať byt. Hrá veľkú úlohu v tomto spore trvalé bydlisko?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 31.10.2016)

Dobrý deň, Občiansky zákonník dáva pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov. Pokiaľ sa s Vašou sestrou nedokážete žiadnym spôsobom dohodnúť (nechce Vás vyplatiť, ani predať byt), budete musieť na súde podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Je potrebné uviesť, že súd nie je viazaný návrhom na spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Súd v tomto smere postupuje výlučne podľa zákona. Nakoľko ide o dvojgarzónku, neprichádza do úvahy reálne rozdelenie nehnuteľnosti. Z toho dôvodu bude súd skúmať iba to, či sa chce niektorý zo spoluvlastníkov stať výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a vyplatiť primeranú náhradu ostatným spoluvlastníkom. Ak ani jeden zo spoluvlastníkov nebude ochotný vyplatiť podiely ostatných, súd nariadi predaj nehnuteľnosti a rozdelenie výťažku z predaja podľa výšky ich podielov. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Akým spôsobom je možné byt, ktorý je vo vlastníctve dvoch osôb (syna a matky), previesť len na jednu osobu (matku)? Byt je zároveň zaťažený záložným právom banky kvôli úveru. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.10.2016)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že predmetný byt majú matka a syn v podielovom spoluvlastníctve. Vzhľadom na uvedené môže syn s matkou uzavrieť tzv. dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Pre úplnosť si však dovoľujem dodať, že takáto dohoda musí mať okrem iného aj všetky náležitosti zmluvy o prevode bytu v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, po mame sme zdedili dom, kde sme 4 vlastníci. Ja vlastním 3/7 sestra 2/7 brat 1/7 a ďalší brat 1/7 . Nakoľko som predala byt a nasťahovala sa do domu aj z dôvodu aby nechatral, tak mi moji súrodenci podpísali trvalý pobyt a súhlas, že tam môžem s mojou rodinou bývať. Všetko je v poriadku až na to, že moja sestra čo vlastní 2/7 si vyžaduje kľúče od domu, aby tam mohla ísť keď my nie sme doma. Moji bratia kľúče nechcú. Všetky veci v dome sú moje a mojej rodiny vlastne som z mojich financií dala dom do poriadku lebo tam nebola ani kúpeľňa. Prosím vás o radu. Má moja sestra nárok na kľúč keď mi podpísala dokument o povolení bývať v dome? Mne nevadí, že tam príde aj na týždeň, ale keď sme doma a nie keď sme preč. Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.10.2016)

Dobrý deň

pokiaľ je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve podľa § 139 ods. 1, 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

 

2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. 

 

Prirovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.” 

 

Prispoluvlastníctve ide väčšinou o dohodu o nákladoch, úžikoch  a užívaní. Každý zo spoluvlastníkov má práva aj povinnosti. Podľa podielov ste však väčšinový spoluvlastník, čiže sestra by sa mal podriadiť. Pokiaľ sa však nebudete vedieť dohodnúť, je tu možnosť zrušiť podielové spoluvlastníctvo a vyporiadať sa so surodencami, či už prostredníctvom dohody alebo súdu. 

 

Takže by ste mali zvolať všetkých spoluvlastníkov a dohodnúť sa podľa veľkostí hlasov na Tom, či bude niekto vstupovať do domu, keď tam nie ste.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

dobry chcem sa opytat, s byvalou priatelkou mame podkrovny byt vo vystavbe dohodli sme sa ze vezmem uver na prerabanie a ze mi bude prispievat polku na splatky lenze neprispievala a ani nechce co mam robiť vsetke faktury zaco sa platilo su na moje meno aj vsetke blocky na stavebny material mam ja vsetko som platil ja

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 16.09.2016)

Dobrý deň,

neuvádzate, či je byt vo Vašom podielovom spoluvlastníctve alebo nie. Ak je byt Vaším podielovým spoluvlastníctvom, potom sú všetci spoluvlastníci do výšky svojho podielu povinní podieľať sa na úhrade nákladov spojených s nehnuteľnosťou. Ak Vaša priateľka, ako podielový spoluvlastník neprispela na úpravy bytu, potom sa na Váš úkor bezdôvodne obohatila (podľa výšky svojho podielu). Ak nešlo o nevyhnutné úpravy, ale len o rekonštrukciu, potom môžete vydanie bezdôvodného obohatenia žiadať až keď odpadne právny dôvod. Vo Vašom prípade môže ísť napr. o odsťahovanie sa a pod. 

Ak by však byt bol len Vašim výlučným vlastníctvom, potom ste povinný náklady znášať len Vy. Ak ste sa dohodli ústne, a chceli by ste sumu vymáhať na základe tejto dohody, museli by ste preukázať jej existenciu. Pri ústnej dohode by to však bolo dosť obtiažne. Ako dôkaz by mohli slúžiť napr. aj výpisy z SMS, e-maily, svedkovia a pod.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Svokra sa rozhodla po svadbe darovat polovicu rodinneho domu synovi a druhu polovicu mne s tym, ze ona mala dozivotne pravo. To sa udialo pred 12 rokmi. Pred par mesiacmi svokra zomrela. Rozhodla som sa tejto polovice domu vzdat v prospech svojho manzela. Akym sposobom by som to mohla zrealizovat, je lepsie navstivit advokata alebo notara v tejto zalezitosti. Dakujem pekne.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 30.08.2016)

Dobrý deň, prevod spoluvlastníckeho podielu o veľkosti jednej polovice môžete realizovať darovacou zmluvou. Zmluva musí byť písomná a musí obsahovať všetky náležitosti tohto právneho úkonu. Vypracovanie zmluvy a následné právne úkony smerujúce k zmene vlastníctva môžete zveriť odborne spôsobilej osobe, ktorou je advokát alebo notár. Právne služby pri prevode nehnuteľnosti poskytované advokátskou alebo notárskou kanceláriou sú rovnocenné, obe Vám dokážu zabezpečiť kompletné zastúpenie a právnu pomoc. 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, bola nám doručená prežalobná výzva vo veci zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva s tým, že máme v hotovosti vyplatiť 6498 eur. Manžel aj ja sme poberiatelia dávky v hmotnej núdzi. Kontaktovali sme navrhovateľku, s tým, že to chceme riešiť, len nemáme na to financie, aby sme to vyplatili naraz. Navrhovateľka nesúhlasí so splátkovým kalendárom. Je možné, že by súd pristúpil na jej podmienky a určil nám sumu vyplatiť naraz?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.08.2016)

Dobrý deň  

podielové spoluvlastníctvo sa môže zrušiť a vyporiadať dohodou alebo ho zruší a vyporiada na návrh súd. Teda pokiaľ ste sa nedohodli s navrhovateľkou, pravdepodobne podajú návrh na súd. Súd môže podľa § 142 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník: “1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. 2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. 3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.

 

Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.” 

 

Teda ide o spôsoby, ktorými môže súd vo veci rozhodnúť. Pokiaľ máte záujem o nehnuteľnosť, túto prikáže súd Vám za primeranú náhradu (na základe znaleckého posudku pokiaľ sa s navhovateľkou neviete ustáliť na hodnote nehnuteľnosti), avšak súd väčšinou požaduje preukázanie solventnosti. Pokiaľ nemáte záujem o nehnuteľnosť, súd nariadi predaj a rozdelí výťažok. 

 


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobry,den, obraciam sa na Vas s otazkou a pravnou radou. Ako mam postupovat pri probleme vyriesit podielove spoluvlastnictvo s bratom. Sme len dvaja, ja byvam samostatne v jednoizbovom byte, brat zostal byvat v rodicovskom trojizbovom byte a vyuzival a vyuziva vsetky vyhody s uzivanim bytu. Po dlhsej dobe po umrti oboch rodicov som navrhol, aby sme pristupili k rozumnej dohode o vysporiadani a vyplateni polovicnej ciastky z rodicovskeho bytu avsak na moje vyzvy a sms spravy o stretnuti a moznej dohode prestal so mnou komunikovat a neodpoveda mi na ziadne vyzvy. Preto Vas chcem poziadat, co v takomto pripade mam robit a ako postupovat. Dakujem, s uctou.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 17.06.2016)

Dobrý deň. V zásade platí, že nikoho nemožno nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Ak sa však s druhým spoluvlastníkom nedá dohodnúť (odmieta akúkoľvek komunikáciu), ďalšou možnosťou ako zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo je súdne konanie. Môžete teda podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na príslušný súd.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, po rozvode v r. 1996, nebolo naše bezpodielové spoluvlastníctvo vysporiadané. Predmetný dom s pozemkom prešiel teda podľa mojich informácií do podielového spoluvlastníctva mňa a bývalého manžela. Mala by som záujem toto vlastníctvo vysporiadať. Aké kroky by som mala urobiť, aby som sa vyhla súdnemu procesu?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 15.12.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ máte záujem vyporiadať podielové spoluvlastníctvo bez ingerencie súdu, je potrebné aby ste sa s druhým spoluvlastníkom (Vašim bývalým manželom) dohodli. Nakoľko budete vyporiadavať spoluvlastnícke právo k nehnuteľnosti, dohoda musí byť uzavretá v písomnej forme a súčasne musí spĺňať náležitosti predpísané katastrálnym zákonom. Pri snahe uzavrieť s Vašim bývalým manželom dohodu môžete argumentovať tým, že v porovnaní so súdnym konaním ide o omnoho ekonomickejší a rýchlejší spôsob vyporiadania. Taktiež môžete spomenúť zásadu, v zmysle ktorej nemožno nikoho nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ však k dohode nedospejete a naďalej budete mať záujem na vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, súdnemu konaniu sa zrejme nevyhnete.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobry den, chtela bych Vas pozadat o radu. Zemrel mi stryc a zanechal po sobe nemovitost a ornou pudu. Na nemovitosti vazne nekoli zastavnich prav. Vyse dluhu je vyssi nez cena majetku nemovisti. Jedna se o rodicovsky dum a ja mam o neho zajem. Je tu problem, kdy na dome je psana jeho byvala zena, ktera se strycem podnikala za doby manzelstvi i po rozvodu zustala v jejich spolecnem dome i s detmi v Americe a stryc se vratil na Slovensko. Po rozvodu nebyli majetkove vysporadani ani soudne ani neuzavreli dohodu, kdy mu jeho byvala zena zamezila pristup na ucty a znemoznila uzivat dum a firmu v Americe. Stryc tedy sam zil vice nez 10 let ve zminenym dome. Muzete mi prosim poradit, jakym zpusobem vyloucim jeho byvalou zenu z podilu na dome? Dum dostali darem od babicky, kdy to nebylo vse v poradku. Deti a nejblizsi pozustali dedictvi odmitli. Dekuji Vam.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 14.12.2015)

Dobrý deň, vo svojej otázke uvádzate, že predmetný dom nadobudol Váš strýko ešte s vtedajšou manželkou darom. Keďže veci získane darom netvoria súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov, k tejto stavbe vzniklo podielového spoluvlastníctvo, pričom veľkosť podielu Vášho strýka predstavoval 1/2-cu. Uvádzate, že s darovaním nebolo všetko v poriadku, avšak v ďalšom texte už nie ste konkrétnejšia. Predmetom dedenia teda bol spoluvlastnícky podiel 1/2-ce z rodičovského domu, pričom dedičia dedičstvo odmietli. Vzhľadom na odmietnutie dedičstva bližšími príbuznými, do úvahy ako dedič zo vzdialenejšieho okruhu príbuzných pripadáte aj Vy. Nič to však nemení na tom, že vlastníčkou polovice domu je bývalá manželka Vášho strýka. Zo spoluvlastníctva domu ju môžete vylúčiť pri výkone záložného práva, ktorý viazne na dome a to záložným veriteľom.  


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Máme podpísanu dohodu s susedmi v bytovke. Dohoda má názov : D O H O D A o založení spoluvlastníctva k nebytovému priestoru a príslušenstvu k nebytovému priestoru a úprava spoluvlastníckeho podielu k bytovému domu (ďalej len „dohoda alebo zmluva“) medzi zmluvnými stranami: V tejto dohode sa používa aj názov dohoda aj zmluva, rada by som vedela, či je to po právnej stránke v poriadku, alebo, či to musí byť ako ´dalej len "dohoda" a aj všade v zmluve len používané slovo dohoda. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.10.2015)

Dobrý deň

obsahom zmluvy je súhrn práv a povinností jej účastníkov (strán), ktoré z nej vyplývajú. Dohodu možno chápať ako synonymum zmluvy, pokiaľ má jej náležitosti. Vo všeobecnosti sa dohoda používa ako čiastková úprava práv a povinností účastníkov v rámci zmluvného vzťahu. Podľa toho čo píšete, asi ide len o nepozornosť a nemalo by to mať vplyv na platnosť zmluvy, pokiaľ sú splnené ďalšie zákonom stanovené náležitosti. 


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Zdedila som s dvomi bratmi dom a záhrady, mám v opatere postihnutého brata ktorý je na týždńovom pobyte v ústave, kde musím na neho doplácať a musím platiť elektriku a vodu za dom v ktorom kvôli môjmu bratovi nemôžem bývať, lebo keď sa opije všetkých vyháňa nemôžme s ďalším bratom nič poriadne užívať, tak by som bola rada, keby sa dal dom predať len neviem ako bez súhlasu brata.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2015)

Dobrý deň

podľa § 141 Občianskeho zákonníka je možné, aby sa spoluvlastníci dohodli na vyporiadaní spoluvlastníctva. Pokiaľ k dohode nedôje, podľa § 143 OZ spoluvlastníctvo zruší a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého zo spoluvlastníkov súd a to buď rozdelením veci alebo prikázaním jednému spoluvlastníkovi za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku podľa podielov. 

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nemusí zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo. 

Na základe horeuvedeného, môžte podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva prípadne sa s bratmi dohodnúť.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Pekny vecer prajem. Moj priatel investoval do stavby mojho domu. Chcela by som, aby aj on bol vlastnikom urcitej casti nehnutelnosti. Musi sa spravit kupno-predajna zmluva, alebo darovacia zmluva? Je aj ina moznost? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 18.08.2015)

Dobrý deň. Pokiaľ Váš priateľ investoval do stavby Vášho domu, túto skutočnosť nemožno bez ďalšieho považovať za právnu skutočnosť zakladajúcu vznik podielového spoluvlastníctva. Pokiaľ teda chcete, aby bol Váš priateľ spoluvlastníkom uvedenej nehnuteľnosti, je nutné, aby ste s ním uzavreli kúpnu alebo darovaciu zmluvu, ktorej predmetom bude prevod určitého spoluvlastníckeho podielu. Ďalšou možnosťou by bola tzv. dohoda o založení spoluvlastníckych vzťahov uzavretá ešte počas výstavby domu. Z tejto dohody musí byť okrem iného zrejmé, že chcete založiť spoluvlastnícky vzťah. Právny názor ohľadom tejto možnosti vzniku podielového spoluvlastníctva vyslovil Najvyšší sú ČR v rozsudku sp.zn. 22 Cdo 1174/2001 (rozhodnutia tohto súdu sú voľne prístupné na jeho internetovej stránke).


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobry den, ak planujem odpredat svoj spoluvlastnicky podiel inému spoluvlastnikovi na rovnakom LV, musim to oznamit aj vsetkym ostatnym spoluvlastníkom na tomto LV?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 17.08.2015)

Dobrý deň, v prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu na inú osobu, Občiansky zákonník ustanovuje povinnosť rešpektovať záujmy ostatných spoluvlastníkov, čoho odrazom je úprava predkupného práva pre ostatných spoluvlastníkov v ustanovení § 140 tohto predpisu. Povinnosť z predkupného práva nemusíte dodržať, ak chcete previesť spoluvlastnícky podiel na blízku osobu (t.j. predka, potomka, súrodenca, manžela, alebo aj inú osobu, ktorú možno na základe rodinného alebo citového pomeru považovať za blízku). V opačnom prípade máte povinnosť písomne ponúknuť svoj podiel zostávajúcim spoluvlastníkom za rovnakých podmienok ako tretej osobe. Lehota na splnenie podmienok určenej v ponuke by mala byť z dôvodu právnej istoty aspoň dva mesiace. Oprávnení spoluvlastníci, ktorým bola ponuka na predaj adresovaná, by sa mali predovšetkým dohodnúť o výkone predkupného práva. Ak sa nedohodnú, majú právo vykúpiť Váš podiel pomerne podľa veľkosti podielov. Ak spoluvlastníci Vami ohlásené podmienky nesplnia alebo márne uplynie lehota, v ktorej sa má odkúpenie uskutočniť alebo sa rozhodnú nekúpiť Váš podiel, predkupné právo zaniká. Ak nebudete rešpektovať svoje povinnosti z predkupného práva, zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu bude neplatná. Bude sa však jednať len o relatívnu neplatnosť, čo znamená, že ostatní spoluvlastníci sa neplatnosti musia dovolať, teda písomne Vám oznámiť, že považujú zmluvu o prevode spoluvlastníckeho podielu za neplatnú alebo podaním súdnej žaloby o neplatnosť právneho úkonu. Musia tak však urobiť v trojročnej premlčacej dobe.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ako by sa postupovalo pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti, ak spoluvlastník A vlastní nehnuteľnosť (byt) s podielom 55% a spoluvlastník B s podielom 45%. Spoluvlastník A zložil 10% kúpnej ceny v hotovosti a 45% spláca cez svoj hypotekárny úver. Spoluvlastník B spláca byt cez svoj hypotekárny úver. Čiže na nehnuteľnosť sú dve separátne hypotéky A a B. Berme situáciu, že spor by nastal v priebehu prvých 3 rokoch splácania. 1. Ako by sa postupovalo ak jeden z vlastníkov už nechce užívať danú nehnuteľnosť a chce vrátiť investované prostriedky, resp. previesť úver a vlastníctvo na toho druhého? Ako by sa postupovalo ak by išlo o vlastníka A a vlastníka B? 2. Ako postupovať ak sa vlastníci nedohodnú? T.j. buď sa jeden z nich nechce vysťahovať alebo nespláca úver? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.07.2015)

Dobrý deň, ak jeden zo spoluvlastníkov nechce užívať nehnuteľnosť, potom musí požiadať druhého o vysporiadanie spoluvlastníctva. Ak by sa dohodli na sume (tak to môže byť aj suma investovaných prostriedkov). Je to však o dohode, pretože súd by sa na to pozeral inak. Spoluvlastníci spíšu dohodu, v ktorej sa dohodnú na zrušeni a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak by sa nedohodli, musel by to riešiť súd a ten by vychádzal z trhovej hodnoty nehnuteľnosti a výšky podielov. Úvery nie sú predmetom vysporiadania spoluvlastníctva k nehnuteľnosti. Mohlo by sa teda stať, že na nehnuteľnosti zostane záložné právo druhého spoluvlastníka. Pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je preto potrebné postupovať tak, aby ste do celého procesu zapojili aj banku. Ak jeden nechce splácať úver alebo sa vysťahovať, nezostane nič iné, ako to riešiť súdnou cestou.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som podať návrh na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva k autu, no neviem ako mám určiť sumu, ktorú budem povinný zaplatiť druhému spoluvlastníkovi. Podľa čoho sa určuje? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, 

cena veci sa určuje vzhľadom na miesto a čas, pričom sa prihliada na jej opotrebenie a tiež na trhovú cenu (za akú cenu je možné podobnú alebo rovnakú vec dostať) Postup pri určovaní ceny popisuje toto rozhodnutie súdu:

Rozsudok NS SR sp. zn. M Cdo 6/2003

 

Primeranou náhradou pri vyporiadaní zrušeného podielového spoluvlastníctva (§ 142 ods. 1 tretia veta OZ) je príslušný podiel všeobecnej ceny veci. Primeranú náhradu treba chápať ako hodnotová ekvivalent vyjadrený v peniazoch umožňujúci podľa miestnych podmienok obstaranie podobnej veci, aká bola predstavovaná podielmi spoluvlastníkov, ktoré boli prisúdené jednému spoluvlastníkovi. V prípade motorového vozidla na to aby náhrada bola primeraná, musí byť závislá nielen od značky motorového vozidla, jeho vybavenia, veku a opotrebenia, ale od záujmu oň, t.j. od dopytu a ponuky v danom mieste a čase. Musí ísť o náhradu, ktorá predstavuje objektívnu cenu, za ktorú by vec bolo možné predať. Za takú nemožno považovať určenú náhradu vychádzajúcu z nadobúdacej ceny vozidla. Do primeranej náhrady nemožno zahrnúť ani hodnotu neužívania vozidla ostatnými spoluvlastníkmi. V takom prípade by išlo i iný vzťah, ktorý sa medzi účastníkmi v súvislosti s existenciou podielového spoluvlastníctva vytvoril.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom rodinného domu, spolu s dvoma sestrami. Vynaložil som peniaze na úpravu a rekonštrukciu tohto domu, s ich súhlasom a vedomím. Oni mi však na túto rekonštrukciu nič neprispeli. Môžem od nich žiadať náhradu? A nejde o bezdôvodné obohatenie?

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.04.2015)

Dobrý deň, 

v tomto pípade obezdôvodné obohatenie nejde, pretože spoluvlastnícky vzťah naďalej trvá. Čo sa týka náhrady Vami vynaložených nákladov, tieto môžete určite požadovať už teraz, t.j. za trvania spoluvlastníctva. Vyššie uvedené potvrdzuje aj súdna prax, keď Najvyšší súd ČR v rozsudku NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1596/2000, uviedol. že 

Investície akéhokoľvek druhu vykonané jedným zo spoluvlastníkov so súhlasom ostatných nepredstavujú ich bezdôvodné obohatenie, a preto sú splatné (vo výške zodpovedajúcej príslušnému spoluvlastníckemu podielu neinvestujúceho spoluvlastníka) už za trvania spoluvlastníctva, a nie až po jeho zrušení.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, ja a moji traja súrodenci sme spoluvlastníkmi domu. Jeden z mojich súrodnecov od smrti rodičov využíva dom len pre seba a nechce nám umožniť doň vstúpiť, chcem sa spýtať, či od neho môžem požadovať, aby mi zaplatil za užívanie celého domu. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň, 

z rozhodnutia, ktoré pripájam k odpovedi vyplýva, že ako jeden zo spoluvlastníkov máte právo, na náhradu za užívanie aj Vášho podielu. 

Je tiež možné považovať takéto konanie za bezdôvodné obohatenie. Závisí na presných okolnostiach. V každom prípade máte nárok na náhradu.

Pripájam vyššie spomenuté rozhodnutie:

Z IV, str. 481

Ak jeden zo spoluvlastníkov v rozpore s dohodou a proti vôli ostatných spoluvlastníkov sám užíva predmet spoluvlastníctva, musí ostatným spoluvlastníkom poskytnúť náhradu. Náhrada sa v takomto prípade určí odo dňa, keď došlo k porušeniu dohody, ktorá predtým upravovala spoločný užívanie nehnuteľnosti. Nedodržaním dohody o užívaný predmetu spoluvlastníctva sa nič nemení na existencii spoluvlastníckeho vzťahu.


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som podať návrh na súd o určenie spoluvlastníctva k bytu. Neviem však či je to vôbec možné a či mám ako odporcov dávať všetkých spoluvlastníkov alebo len toho s kým sa neviem dohodnúť. Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2015)

Dobrý deň, 

vo vašom prípade existuje možnosť domáhať sa určenia, že existuje spoluvlastnícke právo a v akom podiele. Túto možnosť vyjadruje § 80 písm c) Občianského súdneho poriadku, podľa ktorého  návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo okrem iného aj či tu právny vzťah je alebo nie.

Čo sa týka pasívne legitimovaných účastníkov konania, teda tých voči ktorým návrh smeruje, podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR, nienje rozhodujúce, na ktorej procesnej strane sú ostatní spoluvlastníci. 

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 63/2001

 

"Podielový spoluvlastník sa za podmienok ustanovených v § 80 písm. c) OSP môže domáhať určenia, že mu patrí spoluvlastnícke právo a v akom podiele, pričom je nesprávny názor, že v konaní o určenie spoluvlastníctva sa musia na jednej procesnej strane zúčastniť vždy všetci podieloví spoluvlastníci, ktorí sa vymedzujú vo vzťahu k druhej skupine spoluvlastníkov."


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, snažím sa, aby spoločný pozemok po rodičoch pripadol do môjho vlastníctva. Vlastním ho ešte s bratom, no ten sa oň absolútne nezaujíma. Ja pozemok ako tak udržiavam a plánujem ho aj využiť. Podľa čoho súd rozhoduje či mi ho dá do vlastníctva alebo nie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.02.2015)

Dobrý deň, 

§ 141 ods.1 OZ hovorí, že spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Ak sa však nedohodnú tak súd spoluvlastníctvo truší a vyporiada v súlade s § 142 ods.1. Toto ustanovenie uvádza, že súd prihliada na účelné využitie veci. Vysvetlenie tohot inštitútu poskytuje nasledujúce uznesenie:

Uznesenie NS ČR sp. zn. 22 Cdo 885/2001

"Pri posúdení otázky účelného využitia nehnuteľnosti slúžiacej na podnikanie sa prihliada na to, ktorý zo spoluvlastníkov v nehnuteľnosti podnikal, udržiaval ju, opravoval, prípade do nej investoval a je schopný sa o jej údržbu naďalej starať."


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, potreboval by som informáciu ohľadom zrušenia spoluvlastníctva. Čo robiť v takom prípade, ak ani jeden zo spoluvlastníkov vec nechce? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.02.2015)

Dobrý deň, 

v prípade, že dôjde k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva a žiaden zo spoluvlastníkov sa nebude chcieť stať výlučným vlastníkom veci, súd nariadi predaj a následné rozdelenie výťažku z predaja podľa výšky podielov. Toto vyplýva z § 142 ods.2 aj z ustálenej sudnej praxe. Z judikatúry uvádzam rozhodnutie súdu:

R 4/1966

"Podmienkou na nariadenie predaja a rozdelenie výťažku veci pri zrušení spoluvlastníctva súdom podľa výslovného ustanovenia štvrtej vety § 142 ods. 1 OZ je, že žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce. Hľadisko účelného využitia veci v zmysle § 142 ods. 1 tretia veta OZ nemožno použiť len pri prikazovaní veci (podielu) za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom."


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom časti domu. Niektorí spoluvlastníci sa zhodli, že najlepšie by bolo dom rekonštruovat. Ja som s týmto návrhom spolu s niekoľkými ďalšími nesúhlasil. Problém je, že s predajom súhlasí väčšina. Dá sa proti tomu nejakým spôsobom brániť? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.01.2015)

Dobrý deň, 

vo Vašom prípade by som odporúčal podať návrh na súd. Síce platí tzv. majoritný princíp pri rozhodovaní o veci, ktorá je predmetom spoluvlastníctva, no ak ide o dôležitú zmenu veci a spoluvlastníci sa nedohodnú, môže ktorýkoľvek spoluvlastník podať návrh na súd. 

Túto skutočnosť vyjadruje § 139 ods. 2 a 3. Tieto ustanovenia použil a bližšie rozobral aj Najvyšší súd ČR v rozsudku NS ČR sp. zn. 22 Cdo 1470/2002, podľa ktorého:

"Ustanovenie § 139 ods. 3 OZ predstavuje výnimku z ustanovenia § 139 ods. 2 OZ a vzťahuje sa len na prípady sporu menšinových podielových spoluvlastníkov s väčšinovými podielovými spoluvlastníkmi o dôležitú zmenu spoločnej veci. Jeho zmyslom je menšinovým spoluvlastníkom umožniť zvrátiť rozhodnutie väčšinových spoluvlastníkov o hospodárení so spoločnou vecou v tak zásadnej otázke hospodárenia so spoločnou vecou, akou je dôležitá zmena spoločnej veci."


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môj dobrý známy mi pomohol pri kúpe veľkej kancelárskej tlačiarne, tým že mi požičal. Teraz odomňa chce, aby som mu umožnil tlačiareň používať, že má na ňu rovnaké právo ako ja lebo mi požičal. Má na to právo? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.12.2014)

Dobrý deň,

pôžička a kúpna zmluva sú dva právne vzťahy. To že Vám Váš známy požičal neznamená, že sa stal podielovým spoluvlastníkom k veci. Laicky povedané, tomu od koho kupujete vec je viac menej jedno či sú to peniaze Vaše alebo sú požičané. Vy máte len povinnosť vrátiť poskytnutú sumu známemu. Ak teda ide o pôžičku. Ak by išlo o dar tak nie (okrem prípadov uvedených v § 628-630;  z.40/1964).

Moju odpoveď potvrdzuje aj tento výrok súdu:

Z III, str. 480

 

"Poskytnutie peňažného príspevku na kúpu veci (motorového vozidla) samo osebe nespôsobuje, že ten, kto ho poskytol sa stáva spoluvlastníkom veci s kupujúcim v podiele podľa pomeru ním poskytnutého príspevku k celej cene."


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, s mojimi bratmi vlastním rozhľahlý pozemok. Ja a môj brat sme sa rozhodli, že by bolo najlepšie vyporiadať spoluvlastníctvo a dať tento pozemok len do vlasntíctva jedného z nás. Dôvodom je, že obaja moji bratia žiju mimo územia SR. Problém je, že môj druhý brat s tým absolutne nesúhlasí a trvá na tom, aby tento stav ostal nezmenený. Moja otázka znie: Je možné, aby sa konanie o vyporiadaní spoluvlastníctva konalo aj bez môjho druhého brata? Ďakujem.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.10.2014)

Dobrý deň, 

podľa rozsudku NS SR sp. zn. M Cdo 6/2003 konanie aké popisujete nie je možné. Ako rozsudok uvedený nižšie uvádza, konanie o vyporiadaní spoluvlastníctva je možné len so všetkými spoluvlastníkmi, pretože o osude danej veci musia vyslovovať súhlas všetci spoluvlastníc, okrem prípadov, napr. zveľaďovania veci a pod.

Rozsudok NS SR sp. zn. M Cdo 6/2003

 

V občianskom súdnom konaní o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva musia byť účastníkmi všetci spoluvlastníci; rozhodnutie súdu vydané len voči niektorým zo spoluvlastníkov by nemohlo byť účinné proti tým, ktorí nebol účastníkmi konania (§ 91 ods. 2 OSP).


Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

dobry den. chela by som sa opytat, rodicia maju dom kde je spolocny dvor s viacerymi vlasnikmi chceli sme od nich odkupit ciastky, ale oni nam nechcu predat aj napriek tomu, ze oni tam nemaju okrem spolocneho dvora nic. da sa s tym nieco robit. dakujem

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.10.2014)

Dobrý deň. V zmysle slovenského právneho poriadku vo všeobecnosti platí, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve. Pokiaľ teda máte zújem zrušiť a vyporiadať spoluvlastníctvo k spoločnému dvoru, môžete to urobiť písomnou dohodou (ide o najrýchlejšiu a najlacnejšiu možnosť). Nie je však ničím výnimočným, že podieloví spoluvlastníci sa nevedia, resp. odmietajú dohodnúť. V takom prípade môžete na príslušný súd podať žalobou na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Odporúčam Vám situáciu riešiť primárne dohodou, lebo tento typ konaní je spravidla časovo náročný.


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Mila poradna. Prosim Vas o pomoc.nakolko som Slovenska zijuca v zahranici a momentalne nemam moznost sa poradit o mojej situacii s pravnikom. Kratky popis mojej situacie: -Smrt mojho otca-sudne rozdelenie majetku-matka,sestra a ja -nutna rekonstrukcia domu-prepis matkinho podielu na mna -po rekonstrukcii poziadavka matky spiatocny prepis podielu za ucelom pradaja domu -vratenie podielu matke pod nadnatlakom matky a sestry -nasledovne-vymena zamkov -stahovanie s pomocou polizie -predaj domu cez agentury bez mojho splnomocnenia -po roku kupec na dom sukromne -kontaktovie kupujucej strany -kupujucou stranou som bola kontaktovana -oboznamenie s podmienkami predaja-vypracovanie zmluvy kupcom podanie u notara a kataster si musim vybavovat sama peniaze po vsetkom obdrzi matka a ta rozdeli peniaze -dohoda medzi mnou a kupujucou stranou-musim sa poradit s pravnikom a momentalne nemam moznost vycestovat-pokracovanie v marci-kupec nemal namietky. Matka o situacii kupcom informovana -obdrzanie listu od matkinej pravnicky o navrh zrusenie a vyporiadanie podieloveho spoluvlastnicva odpoved do 7 dni Otazka: Ako postupovat,co odpovedat Chcem cim skorej tento psychický teror ukoncit. Mam sa rozhodnut pre sudne konanie... S pozdravom.

Odpoveď: Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.11.2013)

Dobrý deň,

pokiaľ ste dostali list na vyporiadnie podielového spoluvlastníctva, znamená to, že ste sa nedohodli a matka mala inú predstavu o celom postupe pri predaji nehnuteľnosti.

 

V liste by sa malo uvádzať aj to, akú sumu Vám chcú vyplatiť za Váš podiel. Pokiaľ to nebude uvedené, v prípade, ak by bolo súdne konanie, trovy súdneho konania by musela platiť žalujúca strana a trovy vrátane náhrady trov konania by sa jej nemuseli vrátiť. Nemyslím si, že to dôjde až k žalobe o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Skôr ide o zastrašovanie. Bez konkrétnych informácii Vám nedokážeme úplne presne poradiť, či máte vec riešiť súdnou cestou alebo sa dohodnúť mimosúde a nehnuteľnos predať, na takéto veci sú vhodné osobné konzultácie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku