Máte
otázku?

Vrátenie vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Banská Bystrica

Otázka: Vrátenie vodičského preukazu

Dobrý deň. Chcela by som sa informovať, že ak bolo manželovi odobraté vodičské oprávnenie 24, 2. 2014, či sa musí podrobiť psychologickému vyšetreniu. Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

Dobrý deň,

na presné zodpovedanie Vašej otázky bude potrebné, špecifikovať za čo konkrétne bol Vášmu manželovi vodičský preukaz zadržaný. Podľa § 91 ods. 4 zákona o cestnej premávke  Ak je držiteľ vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla dôvodne podozrivý z porušenia pravidiel cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietne podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“). Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Ak psychiater zistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo odporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti podľa § 91 ods. 2. Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke zistí, že je zdravotne spôsobilý viesť vozidlo, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, alebo neodporúča preskúmať zdravotnú spôsobilosť, orgán Policajného zboru bez ďalšieho konania rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.

Podľa § 91 ods. 6 ZCP Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, je povinný po uplynutí zákazu činnosti podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2 písm. a); ak činnosť vedenia motorového vozidla držiteľ vodičského oprávnenia na základe takého trestu alebo sankcie nesmel vykonávať dva roky a viac, musí sa podrobiť preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.

Zákon teda predpokladá viaceré situácie, kedy musí držiteľ vodičského oprávnenia podstúpiť psychologické vyšetrenie.

Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň,
Minulý rok mi bol zadržaný vodičský preukaz za jazdu pod vplyvom alkoholu. Bol mi súdom udelený trest zakazu vedenia motorových vozidiel na 24 mesiacov a podmienečný trest odňatia slobody. Uplynulo už 12 mesiacov od rozhodnutia súdu. Je možné požiadať o vrátenie vodičského preukazu nakoľko mi už bol predtým za taký priestupok zadržaný avšak bolo to riešené len dopravným inšpektorátom a od termínu jeho vrátenia do termínu vydania rozsudku neubehlo 10 rokov? Do obdobia desiatich rokov chýbajú necelé dva mesiace. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 20.06.2021)

Dobrý deň,
ak Vám bol súdom v trestnom konaní uložený trest, vodičský preukaz Vám nevrátia skôr ako po uplynutí trestu. V tomto prípade je možné postupovať tak, že najprv požiadate súd o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti a následne keď súd vyhovie Vašej žiadosti, požiadate dopravný inšpektorát o vrátenie vodičského preukazu.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať kedy môžem požiadať o vrátenie vodičského preukazu, bol mi zadržaný na 42 mesiacov za alkohol, bol mi zadržaný súdom, čo musím urobiť, musím ísť na preskúšanie, na testy, psychológa, psychiatria a pod. Ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2021)

Dobrý deň,
v prvom rade môžete po uplynutí polovice trestu požiadať o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti, ak ste viedli riadny život a preukázali ste, že výkon zvyšku trestu nie je potrebný. Ak tak súd rozhodne a podmienečne Vám upustí od výkonu zvyšku trestu, budete môcť vykonať všetky úkony potrebné podľa zákona o cestnej premávke, aby Vám riadne vrátili vodičský preukaz.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, bol mi odobratí vodičský preukaz za alkohol. Po polke trestu som požiadal o odpustenie zvyšku zakazu činnosti viesť motorové vozidlo. Súd uviedol, že mi tento trest podmienečne odpúšťa tzv. podmienka na 20 mesiacov na šoférovanie. Pôvodný trest som mal na 24 mesiacov. Čo ma ďalej čaká? Treba ísť s týmto rozhodnutím o odpustenie trestu na políciu? Bude potrebné znova robiť vodičské oprávnenie? Súd to neurčil, len odpustil trest zakazu šoférovania.

ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 07.10.2020)

Dobrý deň,
tzv. preškolavacie kurzy, resp. povinnosť absolvovať ich upravuje ustanovenie § 92 ods. 8 zákona 9/2008 Z.z. o cestnej premávke. Ide o špecifické prípady odobratia vodičského oprávnenia.

Ak vo Vašom prípade bol vodičský preukaz zadržaný iba za alkohol za volantom, s veľkou pravdepodobnosťou podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. a zákona č. 9/2008 Z.z. o cestnej premávke, nebudete musieť absolvovať preškolenie.

Stačí príslušnému dopravnému inšpektorátu, kde je Váš vodičský preukaz zadržiavaný predložiť právoplatné rozhodnutie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti.


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Zdravím mám otázku. Bol mi odobratý vodičský preukaz ešte v roku 2015 na 12 mesiacov za alkohol. Trest dávno skončil pokutu som zaplatil ale mal som sa podrobiť vyšetreniu u psychológa o závislosti kde som ale doteraz nebol. Bude stým nejaký problém a je treba priniesť aj papier od policajtov lekárovi?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 10.06.2019)

Dobrý deň,

v danom prípade odobratia vodičského preukazu je potrebné podrobiť sa i vyšetreniu u psychológa. Častokrát je podmienkou vrátenia vodičského preukazu i preskúšanie v autoškole. Zdržanie vodičského preukazu sa riadi režimom zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z..

Odpykaním si trestu a zaplatením pokuty však nezískate zadržaný vodičský preukaz automaticky. Každý vodič, ktorý sa dopustí priestupku alebo prečinu v súvislosti s požitím alkoholu pred jazdou, sa musí podrobiť preskúmaniu zdravotnej a aj psychickej spôsobilosti. Psychickú spôsobilosť vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva preskúma psychiater. Ak psychiater zistí závislosť na alkohole alebo iných návykových látkach, je to dôvod na odobratie vodičského oprávnenia. V tom prípade vodičský preukaz dopravný inšpektorát vodičovi nevráti, nakoľko závislosť na alkohole vylučuje spôsobilosť viesť motorové vozidlá.

Ak psychiater nezistí závislosť na alkohole a iných návykových látkach, dopravný inšpektorát rozhodne o povinnosti podrobiť sa odbornému poradenstvu u psychológa a určí primeranú lehotu na jeho vykonanie. O absolvovaní psychologického poradenstva musí dopravnému inšpektorátu predložiť doklad. Psychologické poradenstvo je spoplatnené. Ak sa vodič v stanovenom termíne nepodrobí poradenstvu, dopravný inšpektorát mu vodičské oprávnenie odoberie.

Každý, kto nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla, sa musí pred vrátením vodičského preukazu podrobiť aj preskúšaniu z odbornej spôsobilosti z predpisov o cestnej premávke (testy).

Na vyšetrenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla je potrebné si priniesť:

  • občiansky preukaz, vodičský preukaz, čestné vyhlásenie
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára príp. zdravotnú dokumentáciu
  • rozhodnutie z polície (pri odobratí vodičského preukazu a pri 3 priestupkoch

Podľa ustanovenia § 91 odsek 4 zákona o cestnej premávke je držiteľ vodičského oprávnenia je povinný podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V rozhodnutí s dopravného inšpektorátu by ste mali mať uvedenú lehotu na splnenie podmienky v rámci psychologického vyšetrenia. Pokiaľ ste túto podmienku nesplnili nevrátia Vám vodičský preukaz. Avšak v prípade ďalšieho postupu je potrebné kontaktovať orgán, ktorý vydal rozhodnutie o odobratí vodičského preukazu. 

Pri odobratí vodičského preukazu je potrebné väčšinou preskúmať nielen psychologickú spôsobilosť, ale aj zdravotnú a odbornú spôsobilosť.

Vo Vašom prípade je potrebné postupovať v zmysle rozhodnutia polície a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, a to tak, že by ste sa mali podrobiť psychologickému vyšetreniu, a ak sa v rozhodnutí uvádza, že Vám uložili aj povinnosť doškoľovacieho kurzu, je potrebné ho absolvovať. 


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobrý deň, prajem. Nafúkal som za volantom a mám ísť na psychyatrické vyšetrenie, ako také vyšetrenie prebieha?, čo tam odomňa budú chcieť? Za skorú odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 25.02.2019)

Hovorí o tom Metod. pokyn MZ SR, ktorý nájdete tu : http://www.infodrogy.sk/indexAction.cfm?module=Library&action=GetFile&DocumentID=979

 

Konkrétny lekár - psychiater Vám povie konkrétny postup.

Poplatok u lekára hradíte zo svojho.


Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

V súvislosti s touto témou sa chcem opýtať, či je možné, ak som nezaplatil pokutu do 15 dni a zastavili má v dobe, keď mi bol zadrzany (cca 30_ty den) tak či je možné uložiť ďalšiu pokutu 300 eur a rok zákaz za jazdu bez vodičského oprávnenia? Toto sa mi stalo. Nie je toto protiprávne?

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 19.12.2016)

Dobrý deň, ak ste jazdili bez vodičského oprávnenia, potom ste sa dopustili skutku, za ktorý Vám bol uložený bohuzial oprávnene trest. Uloženie trestu zákazu činnosti je v súlade s právnym poriadkom.


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vrátenie vodičského preukazu (Správne právo)

Dobry den, chcem sa opytat sposobil som dopravnu nehodu na krizovatke som nedal prednost. Privolana dopravna policia vsetko zdokumentovala ja som priznal vinu a dostal som blokovu pokutu 50eur. Kedze som nemal na zaplatenie na mieste tak mi dali klasicky papier v ktorom bolo, ze danu pokutu mam zaplatiti do 15 dni a bude mi povolena jazda na uzemi SR taktiez na 15dni. Bohuzial som to nemal z coho zaplatit. V schranke som nasiel dopis, ze orgán Policajného zboru bez zbytočného odkladu vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu do 30 dní od uplynutia tejto lehoty. Vec sa postupuje na výkon rozhodnutia a vodičský preukaz sa vráti až po ňom. Nasledne mi prislo Oznámenie o konsolidácii a výzva na plnenie, aby som zaplatil tych 50 eur. To som ihned uhradil. A teraz to podstatne preco pisem mozem si ist pre ten vodicak na dopravny inspektorat ked im ukazem sek o zaplateni tych 50eur. Dakujem za Vas cas a odpoved. Prajem pekny den.

Odpoveď: Vrátenie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 02.04.2016)

Dobrý deň, v zmysle zákona o cestnej premávke sa zadržaný vodičský preukaz musí byť bezodkladne vrátený držiteľovi hneď ako pominú dôvody jeho zadržania. V prípade, že Vám bol vodičský preukaz zadržaný iba z dôvodu, že ste pokutu neuhradili včas, tak Vám policajný útvar musí bezodkladne vrátiť vodičský preukaz po uhradení pokuty. Ak Vám doteraz nebol vodičský preukaz vrátený, odporúčam Vám navštíviť príslušný policajný útvar a preukázať im úhradu pokuty. Je možné, že úhradu doteraz neevidujú na polícii, prípadne ju nesprávne zaradili. Po preukázaní dokladu o úhrade mám za to, že Vám vodičský preukaz obratom vrátia.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vrátenie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku