Máte
otázku?

Trestný čin alebo priestupok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Trestný čin alebo priestupok?

Dobry den, chcem sa Vas opytat aka financna ciastka sa hodnoti ako trestny cin a nie priestupok? Dakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

Dobrý deň, pri mnohých trestných činoch zákonné znenie skutkovej podstaty vyžaduje spôsobenie tzv. malej škody. Bez spôsobenia malej škody sa skutok nepovažuje za trestný čin, v tých prípadoch môže ísť buď o priestupok alebo o skutok, ktorý nie je trestným činom ani priestupkom. Trestný zákon definuje malú škodu ako škodu prevyšujúcu sumu 266,- €. Tzn. aby mohol byť skutok považovaný za trestný čin je potrebné, aby spôsobená škoda predstavovala sumu aspoň 266,01 €.

Považujem za dôležité ešte upozorniť na trestný čin krádeže, ktorý v druhom odseku § 212 nevyžaduje spôsobenie škody, ale špecifický spôsob konania. Bez ohľadu na výšku spôsobenej škody (môže byť spôsobená škoda i 10,- €) sa za trestný čin považuje napr. ak páchateľ spácha čin vlámaním, čin spácha na veci, ktorú ma iný na sebe alebo pri sebe, bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý (v priestupkovom konaní)... (všetky nájdete v § 212 ods. 2 TZ)

Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať. Ako podnikateľský subjekt som vykonal prácu pre jednu firmu. Konkrétne prekladal som jeho web stránku do cudzieho jazyka. Dohoda bola ústna, túto ponuku mi navrhol konateľ tej firmy, nakoľko z minulosti som mal ešte nevyrovnané účty voči nemu, ktorý záväzok som mu splácal a nikdy som nepoprel a nevyhýbal sa tomu. A týmto spôsobom mi chcel pomôcť znížiť môj dlh, čo ešte ostal voči nemu. Ja som to samozrejme prijal a pomohol mu s prekladom, keďže podnikam sám v podobnej sfére. On však sa zachoval tak, ako by sme sa na ničom nedohodli a samozrejme ani neodpočítal cenu mojej vykonanej práce z dlžnej zostatkovej sumy. Dokonca ma dal na súd za ten zostatok čiastky. Samozrejme na súde som argumentoval s hore uvedenými skutočnosťami, ale súd ma odkázal na ďalší občiansky súd a rozhodol prospech jeho. Ešte pred súdom, keď som sa dozvedel o tento jeho "ja názvem podvod voči mne" som samozrejme vystavil aj faktúru a požiadal ho o zaplatenie mojej práce. On to viac krát odignoroval. Písomne som ho tiež upozornil na dôsledok jeho úmyselného konania, že môže niesť následky trestného oznámenia za podvod. Suma za vykonanú prácu je cez 2000e.
Otázka teda znie. Môžem podať trestné oznámenie za úmyselný podvod, aj keď dohoda bola ústna, ale disponujem emailovou korešpondenciu medzi nami, kde predmetom sú preklady, súbory, komunikácia ohľadom mojej práce.
Podstate ma oklamal, on svoje peniaze získal (ešte som nezaplatil) súdnou exekúciou, stránku si užíva v jazykovej mutácií, ktorú som mu spravil a za ktorú sľúbil vtedy odpočet z dlžoby respektíve vyrovnanie záväzkov.
Ďakujem za pomoc.
Pekný deň.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
trestný čin podvodu upravuje ust. § 221 ods. 1 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Aby sa daná osoba dopustila spáchania tohto trestného činu, tak by sa jej musel preukázať úmysel, že od začiatku nemala v úmysle Vám uvedenú sumu uhradiť.   V uvedenom prípade by však mohlo ísť o zmluvu o dielo v zmysle obchodného zákonníka, avšak nato, aby zmluva o dielo platne vznikla, bolo by potrebné preukázať vznik vzájomnej dohody ohľadom diela, ktoré má byť vykonané a dohodu ohľadom ceny diela. Zmluva by platne vznikla aj vtedy, ak by ste preukázali, že ste sa dohodli, tak, že cena sa neurčuje. Na preukázanie uvedeného by mohli poslúžiť aj správy v elektronickej komunikácií a objednávateľ by Vám bol potom povinný zaplatiť obvyklú cenu. Podľa ust. § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka:   Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.   Ak by tento postup nebol možný, tak by sa dalo žiadať určitú čiastku naspäť podľa zásad bezdôvodného obohatenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
ak si nechám topánky na chodbe v paneláku pred vchodovými dverami do môjho bytu položené voľne na rohoške a niekto ich ukradne, je to možné kvalifikovať ako krádež a hrozí zlodejovi aj nejaká sankcia?

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
trestný čin krádeže je upravený v ust. § 212 Trestného zákona:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a a) spôsobí tak malú škodu, b) čin spácha vlámaním, c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom, f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   V prípade, ktorý uvádzate by však skôr mohlo ísť zodpovednosť za priestupok a páchateľovi by mohla byť uložená pokuta do výšky 331 eur, nakoľko nato, aby sa mohlo jednať o trestný čin by musela byť naplnená skutková podstata uvedená vyššie, a teda buď by musela byť spôsobená malá škoda, ktorá predstavuje sumu minimálne 266 eur a 1 cent alebo naplnená jedna z podstát upravených v písmenách b) až g).

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
dá sa ako trestný čin klasifikovať konanie účtovnícky, ktorá nechce vydať konateľovi účtovné knihy a archív, o ktoré konateľ opakovane žiada už viac ako 12 mesiacov? Ide o bývalú účtovnícku. Výzvy, aby tak urobila sú systematicky zasielané telefonicky, smskami alebo mailom. Aký by mal byt ďalší postup?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že je uzatvorená písomná zmluva s účtovníčkou, ktorá teraz odmieta vydať účtovné doklady. Uvádzame, že účtovné doklady spoločnosti, ktoré jej boli dané na zaúčtovanie, nie sú vlastníctvom účtovníčky a musí ich vydať. Nevieme z akého dôvodu došlo k uvedenému problému - nevydanie účtovných dokladov, ale ak bol problém finančný, že Vaša spoločnosť účtovníčke neuhradila faktúry za jej vykonanú prácu, toto nie je dôvod, aby doklady nevrátila Vašej spoločnosti.

Možnosťou na Vaše strane je kontaktovať advokáta, aby zabezpečil komunikáciu s bývalou účtovníčkou s upozornením, že v prípade uloženia sankcií zo strany správcu dane bude musieť niesť právnu zodpovednosť za uložené pokuty, vrátane ich následného vymáhania, vrátane prípadného podania žaloby na súd.

 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať. Keď som zaplatil vopred za službu a následne služba nebola vykonaná, je to trestný čin? Ide o 190e.
Služba bola dohodnutá cez sms.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň,
Trestný zákon upravuje tzv. trestný čin podvodu, avšak nato, aby sa niekto tohto trestného činu dopustil, tak by musel konať od počiatku v úmysle obohatiť sa na úkor Vášho majetku s využitím Vášho omylu alebo Vaším uvedením do omylu, taktiež by musel spôsobiť škodu malú, čo v zmysle trestného zákona predstavuje sumu 266 eur a 1 cent, a teda v tomto prípade by o trestný čin podvodu nešlo. Za istých okolností by mohlo ísť o priestupok, ale taktiež platí, čo je uvedené vyššie, okrem výšky škody, ktorá už pri priestupku nemusí predstavovať minimálne sumu 266 eur a 1 cent. 

V tomto prípade teda treba využiť občianskoprávne prostriedky ochrany. Ďalší postup závisí od toho akú zmluvu ste uzatvorili. Z Vami poskytnutých informácii to vychádza na zmluvu o dielo, avšak na podrobnejšiu analýzu by bolo potrebných viac informácii. V prípade zmluvy o dielo však môžete od zmluvy odstúpiť až do zhotovenia diela. V prípade, že tieto služby neboli vykonané, tak odstúpte od zmluvy. Najlepšie, ak takéto odstúpenie zašlete zhotoviteľovi písomne, pričom zároveň budete požadovať zaplatenú sumu naspäť, nakoľko následkom odstúpenia od zmluvy je vrátenie si navzájom poskytnutých plnení. 

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
cez bazos.sk som chcel kúpiť telefón. S predávajúcim som telefonoval a poslal som mu na účet 270 eur. Zo začiatku sme si písali aj volali, ale už prestal so mnou komunikovať. Môžem na neho podať trestné oznámenie? A či by to malo zmysel. Chyba bola moja, že som dôveroval.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade by mohlo ísť o trestný čin podvodu, avšak daná osoba by musela od začiatku konať v úmysle obohatiť sa na úkor Vášho majetku Vaším uvedením do omylu alebo s využitím Vašeho omylu. Skutková podstata podľa § 221 TZ znie nasledovne:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V takom prípade podajte trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou.

Ak by konanie nespĺňalo vyššie uvedené znaky, tak potom je možnosťou adresovať danej osobe výzvu, aby Vám telefón dodala a určiť jej nato primeranú lehotu a v prípade, že ju nedodrží, tak od zmluvy odstúpiť. Následkom odstúpenia od zmluvy bude povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia a osoba by Vám peniaze mala vrátiť. S vyhotovením výzvy ako aj s riešením celej situácie Vám môže pomôcť aj advokát.

Skôr si myslím, že to od začiatku plánoval. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
pani na FB ma okradla o 100e.
Následne vždy pýtala 300e, no tie som jej už neuhradil.
Ako môžem postupovať?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň,
aby sme mohli vec právne posúdiť, tak záleží na tom ako presne ste sa dohodli a za akým účelom ste jej peniaze dali. 

Avšak, ak na toto plnenie nemala daná pani nárok, tak peniaze môžete požadovať naspäť z titulu bezdôvodného obohatenia. Možnosťou je adresovať danej pani písomnú výzvu, aby Vám peniaze vrátila.

Môžete tiež uviesť, že v prípade, ak tak neurobí, tak budete požadovať toto plnenie súdnou cestou, dôsledkom čoho bude, že jej dlh narastie v prípade jej neúspechu v konaní, nakoľko by znášala aj trovy konania. 

Ako som však už uviedol na začiatku, vo veľkej miere záleží na skutkových okolnostiach tohto prípadu. 

Za určitých okolností by sa mohlo jednať aj o trestný čin podvodu v štádiu pokusu, nakoľko suma 400 eur už spĺňa parametre malej škody definovanej trestným zákonom, avšak muselo by ísť o prípad, že by sa obohatila na škodu Vašeho majetku, tak, že by Vás uviedla do omylu alebo využila Váš omyl.


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, pred rokom v novembri som požičala starému známemu peniaze, lebo vraj ho okradli a neviem čo všetko a nemá na objednaný nábytok, nakoľko práve prerábal. Tak som mu požičala prevodom na účet 400e s tým, že hneď po výplate mi ich vráti. Dodnes peniaze neposlal a všade si ma zablokoval. Je možné ho udať a šanca, že mi musí peniaze vrátiť? Mám celú spoločnú konverzáciu aj prevod na jeho účet. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 16.11.2022)

Dobrý deň, rozumiem vám, avšak vec by sme prostredníctvom podania trestného oznámenia neriešil hneď, nakoľko trestné právo je prostriedkom "ultima ratio", čiže krajným prostriedkom nápravy, ku ktorému by sa malo pristúpiť až keď ostatné prostriedky nápravy (civilnoprávne) zlyhajú.  

Ak ale disponujete dokladmi, ktorými by ste vedeli vznik pôžičky a jej poskytnutie preukázať, potom môžete vec riešiť súdnou cestou. Emailová komunikácia na preukázanie vzniku pôžičku ako reálneho kontraktu je dostačujúca aj pre súdne účely, rovnako tak aj výpis z účtu preukazujúci prevod peňazí na dlžníka. Pred podaním žaloby však skúste dlžníka ešte mimosúdne písomne vyzvať na vrátenie pôžičky s tým, že v prípade, ak túto vo vami uvedenej lehote nevráti, pristúpite k podaniu žaloby s čím sú nevyhnutne spojené vyššie náklady, .t.j bude zaviazaný nielen na zaplatenie istiny s úrokom z omeškania, ale aj na náhradu trov konania, ktoré vám ako veriteľovi v dôsledku súdneho konania vznikli. 

Dajte si však pozor na premlčanie, pri pôžičke je 3 ročná premlčacia lehota, ak by ste ale nepreukázali existenciu pôžičky, tak by to boli len 2 roky.

A ak by ste neuspeli ani v civilnom konaní, tak potom odporúčam zvážiť podanie trestného oznámenia pre podvod. Škoda je totiž vyššia ako 266 eur. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
ak ma niekto oklamal o 75 e a nemá priestupky, tak s tým nič neurobím? 

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 11.11.2022)

Dobrý deň,
v takomto prípade pôjde pravdepodobne o podvodné konanie, avšak nebude trestným činom nakoľko základná skutková podstata tohto trestného činu ráta so spôsobením malej škody, ktorá je v zmysle trestného zákona určená na výšku minimálne 266 eur a 1 cent. 

Vo Vašom prípade by sa teda mohlo jednať o priestupok proti majetku v zmysle § 50 Zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi.  

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.  

O priestupok pôjde samozrejme aj vtedy, ak daný človek predtým žiadny priestupok nespáchal, ak narážate nato.  


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
v januári 2021 som požičala 9- ročnému vnukovi mobil, aby mohol byt v kontakte s nami so starými rodičmi. Asi po 6 mesiacoch mu matka kúpila nový mobil, takže môj mobil používal len sporadicky, posledné mesiace ho už nepoužíval vôbec. Teraz som sa dozvedela, že môj mobil moja nevesta predala a to bez môjho súhlasu. Jedna sa o mobil v hodnote 900e. Chcem sa opýtať, či sa jedna o trestný čin, nakoľko predala mobil, ktorý jej nepatril. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2022)

Dobrý deň,
ak existuje dôkaz o tom, že mobil bol len vypožičaný a vnuk ho mal vrátiť a nešlo o dar, tak tým že ho dotyčná predala zasiahla do Vášho vlastníckeho práva. Môžete od nej žiadať náhradu škody, alebo by ste potom museli žalovať nového vlastníka o vydanie veci. Z hľadiska trestného práva si nemyslím, že ide o trestný čin, a to z hľadiska toho, že spoločenská závažnosť nie je tak vysoká, že by sa to muselo riešiť v trestnom práve. 
Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
hľadal som spôsoby v máji tohto roka ako získam peniaze na opravu auta a, keďže som začal pracovať ako živnostník od 1. 5. 2022 nebol mi umožnený spotrebný úver. Našiel som nejakú nebankovú spoločnosť, u ktorej som si chcel peniaze požičať a vstupné poplatky som platil viac ako 600 e. Keď už pýtali ďalšie peniaze napísal som im, že chcem, aby mi tie poplatky vrátili. Povedali mi, že majú na to mesiac a do dnešného dňa som peniaze nedostal spať. Na email cez, ktorý sme komunikovali sa už správa poslať nedá a tel. číslo na nich nemám tak isto. Mám uloženú celú komunikáciu a aj účet, na ktorý som peniaze posielal. Potreboval by som poradiť čo mám ďalej robiť. Ďakujem

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň, na vami položenú otázku uvádzame, že ste zrejme naleteli podvodníkom, keďže žiadna banka od vás pred poskytnutím pôžičky resp. úveru nepýta žiadny poplatok, ktorý by ste mali zaplatiť vopred.
Ak ste poplatok 600 € uhradili prostredníctvom banky, potom musíte kontaktovať vašu banku, aby od príjemcu peňazí žiadala ich vrátenie. Ak k dobrovoľnej úhrade zo strany príjemcu peňazí nedôjde, banka vám oznámi identifikačné údaje príjemcu platby a peniaze budete musieť vymáhať cestou súdu. Predpokladáme, že nie ste jediným človekom, ktorý uvedenej "nebankovej spoločnosti" pristál na ich podmienky, odporúčam o uvedenom prípade informovať aj komerčné média /napr. TV JOJ/, aby sa široká verejnosť poučila z vášho príbehu. Je samozrejmé, že vaše meno nebude v TV zverejnené.    

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku