Máte
otázku?

Trestný čin alebo priestupok?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Žilina

Otázka: Trestný čin alebo priestupok?

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, aká finančná čiastka sa hodnotí ako trestný čin a nie ako priestupok? Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

Dobrý deň, pri mnohých trestných činoch zákonné znenie skutkovej podstaty vyžaduje spôsobenie tzv. malej škody. Bez spôsobenia malej škody sa skutok nepovažuje za trestný čin, v tých prípadoch môže ísť buď o priestupok alebo o skutok, ktorý nie je trestným činom ani priestupkom. Trestný zákon definuje malú škodu ako škodu prevyšujúcu sumu 266,- €. Tzn. aby mohol byť skutok považovaný za trestný čin je potrebné, aby spôsobená škoda predstavovala sumu aspoň 266,01 €.

Považujem za dôležité ešte upozorniť na trestný čin krádeže, ktorý v druhom odseku § 212 nevyžaduje spôsobenie škody, ale špecifický spôsob konania. Bez ohľadu na výšku spôsobenej škody (môže byť spôsobená škoda i 10,- €) sa za trestný čin považuje napr. ak páchateľ spácha čin vlámaním, čin spácha na veci, ktorú ma iný na sebe alebo pri sebe, bol za obdobný čin v predchádzajúcich 12 mesiacoch postihnutý (v priestupkovom konaní)... (všetky nájdete v § 212 ods. 2 TZ)

Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako postupovať v prípade, že nám ako nájomcom majiteľka bytu odmietla vrátiť depozit vo výške 500 eur. Byt sme odovzdali uprataný, čistý a nič sme nepoškodili. Dôvodom zadržania finančnej čiastky je majiteľkin strach z nedoplatkov na energiách. Avšak v zmluve, ktorú sme podpisovali pri preberaní prenájmu, bolo uvedené, že depozit sa nevráti v prípade poškodenia bytu, nábytku či elektrospotrebičov - čo v našom prípade neplatí. Ďakujem.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade pôjde o civilný spor. Ak sa domnievate, že ste neporušili zmluvné povinnosti, tak to písomne prenajímateľovi oznámte a vyzvite ho na vrátenie depozitu. Je možné tiež vyhľadať pomoc advokáta, aby si celú zmluvu prezrel a vyhodnotil správny postup, resp. či bolo zadržanie depozitu v súlade so zmluvou alebo nie. Takáto služba by bola však spoplatnená. Ak však bolo zadržanie depozitu naviazané len na poškodenie určitých vecí, tak potom prenajímateľ nemá nárok na ponechanie depozitu, ak ste danú zmluvnú povinnosť neporušili. Možno výzva z advokátskej kancelárie by prenajímateľa presvedčila, že má zaplatiť. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, prosím o radu, ako sa máme zachovať, keď nám prišlo trestné oznámenie za krádež balíčka. Balíček bol voľne položený na schránkach a majiteľ má kamerový záznam, ktorý usvedčil vinníka. Cena tovaru je približne 100 eur. Ako by sme sa mali správať, keď balíček vzala naša plnoletá dcéra? Aký je možný trest? Samozrejme, vzniknutú škodu uhradíme, no zaujímalo by nás, či bude potrestaná aj inak - napríklad peňažným trestom. Veľmi pekne ďakujem a prajem krásny deň.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,
v prípade, ak bola spôsobená škody v sume 100 eur, tak by nemalo ísť v tomto prípade o trestný čin, ale iba o priestupok. Ďalší postup bude závisieť od orgánov činných v trestnom konaní, avšak podľa nášho názoru by mali prísť k rovnakému záveru a vec postúpiť príslušnému orgánu na prejednanie ako priestupku. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu do 331 eur.


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, môj bývalý priateľ ma pod zámienkou odvozu nalákal k sebe domov. Uväznil ma, vzal mi telefón a kľúče od auta, vulgárne ma urážal a nafackal. Následne si k tomuto incidentu zavolal ďalšieho pána. Oba dostali priestupok. Polícia ma odviedla policajným autom na vypočutie a pánom dovolila odsoferovať moje vozidlo. Bolo ich postupovanie správne? A prečo im hneď neboli udelené obvinenia za trestné činy v podobe násilného držania osoby a napadnutia?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 29.06.2023)

Dobrý deň. Ak vás niekto zadrží proti vašej vôli, jedná sa o trestný čin obmedzenia osobnej slobody podľa Trestného zákona Slovenskej republiky. Ak vám niekto ublíži alebo vás napadne, jedná sa o trestný čin ublíženia na zdraví alebo trestný čin napadnutia podľa Trestného zákona. Polícia by mala konanie začať na základe podnetu obete alebo na základe vlastnej iniciatívy. V prípade, že polícia nezačala konanie, môžete podať sťažnosť na nadriadeného policajta alebo na prokuratúru.

 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je dlžná suma 6000 eur prečin alebo zločin?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 11.06.2023)

Dobrý deň,
na trestnoprávnu zodpovednosť sa vyžaduje naplnenie určitej skutkovej podstaty vymedzenej v trestnom zákone. Ak ste si od niekoho požičali 6000 eur, avšak v súčasnosti dlh nedokážete vrátiť, tak by o trestný čin ísť nemalo. Iná by bola situácia, ak by ste uvedenú sumu ukradli, prípadne niekoho podviedli o daný obnos peňazí, v takom prípade by sa mohlo jednať o trestný čin a pri sume v tejto výške by išlo už o trestný čin a nie priestupok. 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať. Ako podnikateľský subjekt som vykonal prácu pre jednu firmu. Konkrétne prekladal som jeho web stránku do cudzieho jazyka. Dohoda bola ústna, túto ponuku mi navrhol konateľ tej firmy, nakoľko z minulosti som mal ešte nevyrovnané účty voči nemu, ktorý záväzok som mu splácal a nikdy som nepoprel a nevyhýbal sa tomu. A týmto spôsobom mi chcel pomôcť znížiť môj dlh, čo ešte ostal voči nemu. Ja som to samozrejme prijal a pomohol mu s prekladom, keďže podnikam sám v podobnej sfére. On však sa zachoval tak, ako by sme sa na ničom nedohodli a samozrejme ani neodpočítal cenu mojej vykonanej práce z dlžnej zostatkovej sumy. Dokonca ma dal na súd za ten zostatok čiastky. Samozrejme na súde som argumentoval s hore uvedenými skutočnosťami, ale súd ma odkázal na ďalší občiansky súd a rozhodol prospech jeho. Ešte pred súdom, keď som sa dozvedel o tento jeho "ja názvem podvod voči mne" som samozrejme vystavil aj faktúru a požiadal ho o zaplatenie mojej práce. On to viac krát odignoroval. Písomne som ho tiež upozornil na dôsledok jeho úmyselného konania, že môže niesť následky trestného oznámenia za podvod. Suma za vykonanú prácu je cez 2000e.
Otázka teda znie. Môžem podať trestné oznámenie za úmyselný podvod, aj keď dohoda bola ústna, ale disponujem emailovou korešpondenciu medzi nami, kde predmetom sú preklady, súbory, komunikácia ohľadom mojej práce.
Podstate ma oklamal, on svoje peniaze získal (ešte som nezaplatil) súdnou exekúciou, stránku si užíva v jazykovej mutácií, ktorú som mu spravil a za ktorú sľúbil vtedy odpočet z dlžoby respektíve vyrovnanie záväzkov.
Ďakujem za pomoc.
Pekný deň.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 02.02.2023)

Dobrý deň,
trestný čin podvodu upravuje ust. § 221 ods. 1 Trestného zákona:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Aby sa daná osoba dopustila spáchania tohto trestného činu, tak by sa jej musel preukázať úmysel, že od začiatku nemala v úmysle Vám uvedenú sumu uhradiť.   V uvedenom prípade by však mohlo ísť o zmluvu o dielo v zmysle obchodného zákonníka, avšak nato, aby zmluva o dielo platne vznikla, bolo by potrebné preukázať vznik vzájomnej dohody ohľadom diela, ktoré má byť vykonané a dohodu ohľadom ceny diela. Zmluva by platne vznikla aj vtedy, ak by ste preukázali, že ste sa dohodli, tak, že cena sa neurčuje. Na preukázanie uvedeného by mohli poslúžiť aj správy v elektronickej komunikácií a objednávateľ by Vám bol potom povinný zaplatiť obvyklú cenu. Podľa ust. § 546 ods. 1 Obchodného zákonníka:   Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok.   Ak by tento postup nebol možný, tak by sa dalo žiadať určitú čiastku naspäť podľa zásad bezdôvodného obohatenia v zmysle Občianskeho zákonníka. 

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, ak si nechám topánky na chodbe v paneláku pred vchodovými dverami do môjho bytu voľne položené na rohochke a niekto ich ukradne, je možné to kvalifikovať ako krádež a hrozí zlodejovi aj nejaká sankcia? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 31.01.2023)

Dobrý deň,
trestný čin krádeže je upravený v ust. § 212 Trestného zákona:

(1) Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a a) spôsobí tak malú škodu, b) čin spácha vlámaním, c) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia, d) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe, e) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo nachádzajúce sa na lesnom pozemku, alebo ryba z rybníka s intenzívnym chovom, f) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu, alebo g) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   V prípade, ktorý uvádzate by však skôr mohlo ísť zodpovednosť za priestupok a páchateľovi by mohla byť uložená pokuta do výšky 331 eur, nakoľko nato, aby sa mohlo jednať o trestný čin by musela byť naplnená skutková podstata uvedená vyššie, a teda buď by musela byť spôsobená malá škoda, ktorá predstavuje sumu minimálne 266 eur a 1 cent alebo naplnená jedna z podstát upravených v písmenách b) až g).
Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, je možné klasifikovať ako trestný čin konanie účtovníčky, ktorá odmieta konateľovi vydať účtovné knihy a archív, o ktoré tento opakovane žiada už viac ako 12 mesiacov? Ide o bývalú účtovníčku. Výzvy, aby tak urobila, sú systematicky zasielané telefonicky, cez SMS alebo e-mailom. Aký by mal byť ďalší postup?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 20.12.2022)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že je uzatvorená písomná zmluva s účtovníčkou, ktorá teraz odmieta vydať účtovné doklady. Uvádzame, že účtovné doklady spoločnosti, ktoré jej boli dané na zaúčtovanie, nie sú vlastníctvom účtovníčky a musí ich vydať. Nevieme z akého dôvodu došlo k uvedenému problému - nevydanie účtovných dokladov, ale ak bol problém finančný, že Vaša spoločnosť účtovníčke neuhradila faktúry za jej vykonanú prácu, toto nie je dôvod, aby doklady nevrátila Vašej spoločnosti.

Možnosťou na Vaše strane je kontaktovať advokáta, aby zabezpečil komunikáciu s bývalou účtovníčkou s upozornením, že v prípade uloženia sankcií zo strany správcu dane bude musieť niesť právnu zodpovednosť za uložené pokuty, vrátane ich následného vymáhania, vrátane prípadného podania žaloby na súd.

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať. Ak som zaplatil vopred za službu a následne nebola služba vykonaná, predstavuje to trestný čin? Ide o sumu 190 €. Služba bola dohodnutá cez SMS správu.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 10.12.2022)

Dobrý deň,
Trestný zákon upravuje tzv. trestný čin podvodu, avšak nato, aby sa niekto tohto trestného činu dopustil, tak by musel konať od počiatku v úmysle obohatiť sa na úkor Vášho majetku s využitím Vášho omylu alebo Vaším uvedením do omylu, taktiež by musel spôsobiť škodu malú, čo v zmysle trestného zákona predstavuje sumu 266 eur a 1 cent, a teda v tomto prípade by o trestný čin podvodu nešlo. Za istých okolností by mohlo ísť o priestupok, ale taktiež platí, čo je uvedené vyššie, okrem výšky škody, ktorá už pri priestupku nemusí predstavovať minimálne sumu 266 eur a 1 cent. 

V tomto prípade teda treba využiť občianskoprávne prostriedky ochrany. Ďalší postup závisí od toho akú zmluvu ste uzatvorili. Z Vami poskytnutých informácii to vychádza na zmluvu o dielo, avšak na podrobnejšiu analýzu by bolo potrebných viac informácii. V prípade zmluvy o dielo však môžete od zmluvy odstúpiť až do zhotovenia diela. V prípade, že tieto služby neboli vykonané, tak odstúpte od zmluvy. Najlepšie, ak takéto odstúpenie zašlete zhotoviteľovi písomne, pričom zároveň budete požadovať zaplatenú sumu naspäť, nakoľko následkom odstúpenia od zmluvy je vrátenie si navzájom poskytnutých plnení. 

 


Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, cez stránku bazos.sk som sa rozhodol kúpiť telefón. S predávajúcim som komunikoval telefonicky a poslal som mu na účet 270 eur. Zo začiatku sme si písali aj volali, avšak neskôr prestal so mnou komunikovať. Mám možnosť na neho podať trestné oznámenie? Zaujímalo by ma, či by to malo zmysel. Uvedomujem si, že som spravil chybu, keď som mu dôveroval.

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
v tomto prípade by mohlo ísť o trestný čin podvodu, avšak daná osoba by musela od začiatku konať v úmysle obohatiť sa na úkor Vášho majetku Vaším uvedením do omylu alebo s využitím Vašeho omylu. Skutková podstata podľa § 221 TZ znie nasledovne:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

V takom prípade podajte trestné oznámenie na políciu alebo prokuratúru a to ústne do zápisnice alebo písomne poštou.

Ak by konanie nespĺňalo vyššie uvedené znaky, tak potom je možnosťou adresovať danej osobe výzvu, aby Vám telefón dodala a určiť jej nato primeranú lehotu a v prípade, že ju nedodrží, tak od zmluvy odstúpiť. Následkom odstúpenia od zmluvy bude povinnosť vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia a osoba by Vám peniaze mala vrátiť. S vyhotovením výzvy ako aj s riešením celej situácie Vám môže pomôcť aj advokát.

Skôr si myslím, že to od začiatku plánoval. 


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Trestný čin alebo priestupok? (Trestné právo)

Dobrý deň, Dáma na Facebooku ma okradla o 100 eur. Následne sa vždy pýtala na ďalších 300 eur, ale tieto som jej už neuhradil. Ako môžem postupovať?

Odpoveď: Trestný čin alebo priestupok?

(odpoveď odoslaná: 24.11.2022)

Dobrý deň,
aby sme mohli vec právne posúdiť, tak záleží na tom ako presne ste sa dohodli a za akým účelom ste jej peniaze dali. 

Avšak, ak na toto plnenie nemala daná pani nárok, tak peniaze môžete požadovať naspäť z titulu bezdôvodného obohatenia. Možnosťou je adresovať danej pani písomnú výzvu, aby Vám peniaze vrátila.

Môžete tiež uviesť, že v prípade, ak tak neurobí, tak budete požadovať toto plnenie súdnou cestou, dôsledkom čoho bude, že jej dlh narastie v prípade jej neúspechu v konaní, nakoľko by znášala aj trovy konania. 

Ako som však už uviedol na začiatku, vo veľkej miere záleží na skutkových okolnostiach tohto prípadu. 

Za určitých okolností by sa mohlo jednať aj o trestný čin podvodu v štádiu pokusu, nakoľko suma 400 eur už spĺňa parametre malej škody definovanej trestným zákonom, avšak muselo by ísť o prípad, že by sa obohatila na škodu Vašeho majetku, tak, že by Vás uviedla do omylu alebo využila Váš omyl.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Trestný čin alebo priestupok?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava