Máte
otázku?

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zrušenia spoluvlastníctva - bezpodielového. S manželom máme zobratú hypotéku. Už počas manželstva na byt, ktorý je napísaný na oboch. Potrebovali by sme poradiť aký je postup, ak by sme chceli prerozdeliť vlastníctvo s tým, že ja ako manželka by som sa stala jedinou vlastníčkou bytu a taktiež by som prevzala aj hypotéku len na seba. Manžel by bol vylúčený, vzdal by sa nároku na byt s tým, že všetko preberiem ja na seba. Bola by som veľmi vďačná za postup ako pokračovať a aj aké sú podmienky pri takýchto záležitostiach. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Dobrý deň, 

 

bezpodielové spoluvlastníctva manželov (ďalej len "BSM") vzniká uzavretím manželstva a zaniká zo zákona právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Vzhľadom na formuláciu Vašej otázky však predpokladám, že vo Vašej právnej veci nedošlo k rozvodu manželstva.

 

Počas trvania manželstva môže súd zrušiť BSM iba za striktne upravených zákonných dôvodov a postupom upraveným v zákone.

 

Právna úprava zrušenia BSM počas trvania manželstva

 

Právnu úpravu zrušenia BSM počas trvania manželstva obsahujú ustanovenia §§ 148 a 148a Občianskeho zákonníka. Jedinými dvoma dôvodmi na zrušenie BSM počas trvania manželstva je, ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (musí ísť o závažný dôvod) alebo ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

 

Občiansky zákonník bližšie neupravuje, kedy ide o tak závažné dôvody, pre ktoré by mal súd zrušiť BSM manželov počas trvania manželstva. Bližšiu charakteristiku dôvodov na zrušenie podľa vyššie citovaného zákonného ustanovenia definovala až súdna prax v mnohých judikátoch (napr. R 3/1968, R 104/1967...). Nižšie Vám prikladám judikát Z I, s. 445 a nasl.:

 

"Závažné dôvody", ktoré sú podmienkou na vyhovenie návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva podľa ustanovenia § 148 ods. 2 OZ, nemožno vopred presne určiť. Je vecou konkrétneho zistenia súdu o pomeroch v manželstve účastníkov, o ich vzájomnom vzťahu aj o správaní odporcu toho manžela, ktorý podáva návrh, či sú dané podmienky na vyhovujúce rozhodnutie. Z výslovného znenia ustanovenia § 148 ods. 2 OZ, najmä pri porovnaní s ustanovením § 149 OZ vyplýva, že posúdenie, či sú dané závažné dôvody na ďalšie netrvanie bezpodielového spoluvlastníctva, prislúcha len súdu a že ingerencia účastníkov je možná len v rámci súdneho konania prednášaním skutočností, ktoré môžu byť dôvodom na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva.

Dôvodom zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva bude spravidla také závažné správanie manžela, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny, najmä maloletých detí, alebo v tom, že sa manžel na tvorbe spoločného majetku nepodieľa, nežije trvale s rodinou a ani nezabezpečuje jej potreby, vyhýba sa práci. Aj pozbavenie spôsobilosti na právne úkony podľa § 10 OZ môže byť dôvodom na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 148 ods. 2 OZ.

 

Iba v prípade, že sú dané vyššie menované alebo obdobné podmienky i vo Vašom manželstve je možné súd požiadať o zrušenie BSM počas trvania manželstva.

 

Druhým dôvodom na zrušenie BSM počas trvania manželstva je, ak niektorý z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Tento spôsob zrušenia BSM počas trvania manželstva je jednoduchším, nakoľko postačuje preukázať, že niektorý z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Súd na návrh toho manžela, ktorý podnikateľské oprávnenie nezískal zruší BSM počas trvania manželstva.

 

Podľa ustanovenia § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka

Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

 

Právna úprava vyporiadania BSM po jeho zániku

 

Po zrušení alebo zániku BSM je potrebné vyporiadať BSM v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka. Na uzatvorenie mimosúdnej dohody o vyporiadaní BSM alebo na podanie žaloby o vyporiadanie BSM určuje ustanovenie § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka lehotu troch rokov. Ak v tejto lehote nedôjde k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní BSM alebo k podaniu žaloby o vyporiadanie BSM uplatní sa zákonná domnienka vyporiadania BSM (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

 

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Vami uvedený spôsob vyporiadania BSM je možný, avšak najjednoduchším spôsobom ho docielite mimosúdnou dohodou s Vaším manželom. Na uzatvorenie takejto dohody však bude potrebný i jeho súhlas. Ak s Vami navrhnutým spôsobom vyporiadania BSM nebude súhlasiť. Budete musieť podať žalobu o vyporiadanie BSM na miestne príslušný súd.

 

Zhrnutie

 

Vo Vašom prípade bude potrebné ako prvé posúdiť, či sú dané podmienky na zrušenie BSM počas trvania manželstva. Ak nebude možné na Váš prípad použiť ani jedno z vyššie citovaných postupov zrušenia BSM počas trvania manželstva, nezostane Vám nič iné len počkať na rozvod Vášho manželstva a zánik BSM. Po zániku BSM bude možné uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM tak, že sa výlučným vlastníkom nehnuteľnosti stanete Vy a zároveň budete voči banke vystupovať ako jediná dlžníčka. Pre uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM však bude potrebný i súhlas Vášho manžela. Ak s dohodou nebude súhlasiť, budete musieť na príslušný súd podať žalobu o vyporiadanie BSM.

Trápi vás "Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať chceli by sme s manželom zrušiť BSM kvôli podnikaniu. Problém je, že mame na dom hypotéku, je možný prepis domu do výlučného vlastníctva, aj keď by sme zostali obaja ako dlžníci na hypotéke?

Odpoveď: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

(odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
áno, v rámci vyporiadania BSM je možné, že sa jeden z bývalých manželov stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Všeobecne sa zároveň tento manžel stáva aj výlučným dlžníkom úveru v banke (s tým banka musí súhlasiť).

Ak však záložné právo zostane na nehnuteľnosti a rovnako zostanete obaja dlžníkom voči banke, banka by nemala mať výhrady voči prevodu. Pre každý prípad Vám však odporúčame prekonzultovať tento krok aj s Vaším osobným bankárom.

Nad rámec Vašej otázky Vám však dávame do pozornosti, že ak by z dohody o vyporiadaní BSM nadobudol všetok majetok iba jeden z manželov (a tým by sa ukrátili veritelia druhého manžela), mohli by sa veritelia domáhať relatívnej neúčinnosti dohody voči nim (odporovať tento právny úkon). Preto ak sú v manželstve dlhy, neodporúčame klientom vyporiadanie BSM spôsobom, že jeden nadobudne všetko a druhý nič.


Podotázka: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné zrušiť podielové vlastníctvo manželov? O podielové vlastníctvo sme s manželom žiadali v čase, keď podnikal. Teraz už dôvody pominuli, dlhy sme splatili. Okrem možnosti rozviesť sa a znovu sa zosobášiť existuje ešte nejaký spôsob? Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

(odpoveď odoslaná: 25.10.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte v podielovom spoluvlastníctve vec, tak sa môžete dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva  dohodou, ak by ste sa nedohodli je potrebné podať žalobu na súd. Ak by sa podielové spoluvlastníctvo zrušilo tak by sa určili aj vlastnícke pomery. Ak sa dá vec reálne deliť, tak si ju môžete rozdeliť (napr. nehnuteľnosť geometrickým plánom, ktorý sa zapíše na kataster). Ak sa deliť nedá, tak sa môžete dohodnúť tak, že ju nadobudne jeden z Vás, pričom potom sú dve možnosti. Buď ten, kto nadobudne celú vec druhého vyplatí, alebo sa dohodnete tak, že ho vyplácať nebude. Teda že pôjde o darovanie podielu. Pokiaľ sa pýtate na obnovu BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), tak to je možné na základe návrhu na súd. Jeden z Vás by musel podať návrh na súd. Netýkalo by sa to ale majetku, ktorý bol už nadobudnutý v minulosti, ale len majetku ktorý nadobudnete v budúcnosti. Ak by ste chceli nehnuteľnosť mať v BSM namiesto podielového spoluvlastníctva, tak by sa to dalo urobiť tak, že nehnuteľnosť predáte tretej osobe a potom ju hneď kúpite do BSM. Kataster to zapíše do BSM. 


Podotázka: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či sa dá zrušiť BPM počas trvania manželstva ak manžel je Szčo, ale teraz je dlhodobo PN a hrozí mu invalidný dôchodok. Je alkoholik a bojím sa, aby nenarobil dlhy, ak nebude mať príjem. Pred 2 mesiacmi si založil účet a už mal nepovolené prečerpanie limitu, prišli mu 2 upomienky. Bojím sa, že môže narobiť dlhy. Bývame v byte mojich rodičov, ktorí sú vlastníci bytu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

situácia, že BSM zanikne, hoci manželstvo naďalej trvá,  nastáva iba výnimočne. Na návrh niektorého z manželov môže súd zo závažných dôvodov (najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom) zrušiť BSM aj počas trvania manželstva (viď. ustanovenie § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ide o prípady, kedy napríklad jeden z manželov nakladá so spoločným majetkom nehospodárne, ničí spoločný majetok, neprejavuje záujem o rodinu a pod. Treba si však uvedomiť, že posúdenie rozporu s dobrými mravmi je prísne individuálne. Ďalším prípadom, kedy súd rozhodne o zrušení BSM počas trvania manželov je ten, keď jeden z manželov, prípadne obaja získajú oprávnenie na podnikateľskú činnosť (viď. ustanovenie § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka). Presný procesný postup pri zániku BSM počas trvania manželstva závisí od toho, o ktorý z vyššie uvedených prípadov ide.
 

V daných prípadoch je potrebné podať na súd návrh na zrušenie BSM, pokiaľ napĺňate niektorý z dôvodov. Po zrušení BSM je potrebné však pristúpiť i k jeho vyporiadaniu (majetok i dlhy).

Odporúčam podať návrh na zrušenie z BSM z dôvodu toho, že manžel získal oprávnenie podnikať. Je to formálny proces, pri ktorom nebude súd vykonávať tak rozsiahle dokazovanie, ako v druhom prípade. 


Trápi vás "Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či iba súdnou cestou sa môže zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

(odpoveď odoslaná: 14.10.2018)

Dobrý deň, 

ak by malo dôjsť k zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva potom platí ust. § 148 Obč. zákonníka :

" Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Závažné dôvody alebo porušenie dobrých mravov môže spočívať v hraní hazardných hier na úkor majetku v BSM, branie pôžičiek na vlastné meno a nie pre účely rodiny a pod.

Ďalším okolnosťou možného podania návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva je získanie oprávnenia na podnikateľskú činnosť za trvania manželstva jedným z nich, prípadne, ak oprávnenie získali obaja, na návrh niektorého z nich. Citujeme ust. § 148a/ Obč. zákonníka :

"(1)  Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.

(2) Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.

(3) Ak podnikateľskú činnosť po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vykonáva podnikateľ spoločne alebo s pomocou manžela, ktorý nie je podnikateľom, rozdelia sa medzi nich príjmy z podnikania v pomere určenom písomnou zmluvou; ak taká zmluva nebola uzavretá, rozdelia sa príjmy rovným dielom."

 

Ďalší pojem používaný v súvislosti s bezpodielovým spoluvlastníctvom je jeho zánik. K zániku BSM dochádza zo zákona nadobudnutím právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, prípadne za trvania manželstva na základe notárskej zápisnice, kedy sa vyhradí vznik BSM ku dňu zániku manželstva /§ 143a/ Obč. zákonníka/.

 


Podotázka: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (Spoluvlastníctvo)

Dobry den. Mala by som otazku, co vsetko je potrebne k zruseniu bezpodieloveho vlastnictva manzelov? Moj problem spociva v tom, ze v mazelstve som 4 roky a za trvania manzelstva manzel narobil vela dlhov /gambler/ a chcem sa ochranit aspon tymto-zrusenim BSM. Ak mozem poprosit o informaciu, co vsetko treba vypisat, kam zaslat a aky polatok sa uctuje za tento ukon. Vopred velmi pekne dakujem.

Odpoveď: Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

(odpoveď odoslaná: 23.12.2015)

Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) môže súd za trvania manželstva zrušiť len zo závažných dôvodov. Medzi takéto závažné dôvody patrí aj vytváranie zbytočných a veľkých dlhov jedným z manželov. Na zrušenie BSM je potrebné podať návrh na súd, pričom toto konanie je spoplatnené v zmysle zákona o súdnych poplatkoch sumou vo výške 165,50 €. Tento poplatok môžete uhradiť priamo na návrhu vo forme kolkov alebo ho môžete zaplatiť na výzvu súdu. V návrhu je potrebné uviesť, kedy ste uzavreli manželstvo, aký malo priebeh a čo Vás viedlo k tomu, že navrhujete zrušenie BSM. Skutočnosti treba uviesť čo najpresnejšie, aby súdu bolo z prvého čítania zrejmé o čo ide. Ďalšou možnosťou zrušenia Vášho BSM by bol rozvod. Zánikom manželstva zo zákona zaniká i BSM. Návrh na rozvod manželstva je spoplatnený sumou 66,- €. To však záleží na tom, či chcete iba zrušiť BSM alebo sa aj rozviesť. Je dôležité pripomenúť, že po zrušení BSM nasleduje i jeho vyporiadanie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku