Máte
otázku?

Dohoda o vyporiadaní BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, s bývalým manželom sme sa dohodli na vyporiadaní BSM. Plánujem ho vyplatiť z rodinného domu. Na účely výplaty si beriem hypotekárny úver, a zároveň na splatenie už existujúcich záväzkov voči bankám, ktoré sme nadobudli počas manželstva. Chcela by som sa spýtať, či sa aj v tomto prípade na kataster odovzdáva dohoda o vyporiadaní BSM, alebo postačuje len kúpna zmluva na kúpu jeho podielu. Dohoda obsahuje mnoho detailov a je súkromná, hlavne pokiaľ ide o stanovenie kúpnej ceny nehnuteľností, do ktorej sú započítané rôzne pôžičky a dlžoby, ktoré som uhradila za môjho bývalého manžela po rozvode. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, 

 

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") je možné po jeho zániku (napríklad právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva) vyporiadať troma spôsobmi. Prvým a Občianskym zákonníkom preferovaným spôsobom je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Druhým spôsobom vyporiadania BSM je rozhodnutím súdu. V prípade, že do troch rokov od rozvodu manželstva nie je uzatvorená dohoda o vyporiadaní BSM, ani podaná žaloba o vyporiadanie BSM uplynutím času sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

 

Právna úprava vyporiadania BSM

 

Vzhľadom na Vami vyššie uvedené skutočnosti došlo medzi bývalými manželmi k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní. Pre platnosť tejto dohody je veľmi dôležité dodržanie už spomínanej trojročnej lehoty od rozvodu manželstva (t.j. že dohoda bola podpísaná do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva).

 

Následne musí mať dohoda jednak všetky všeobecné zákonné náležitosti, ktoré vyžadujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale tiež určenie tzv. masy BSM (veci, ktoré patrili do BSM a budú predmetom vyporiadania), určenie ďalších nárokov podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka (napríklad vnos jedného z manželov do manželstva, prípadne investície zo spoločného majetku na výlučný majetok manžela) a tiež spôsob vyporiadania BSM (t.j. ktorý z manželov nadobudne veci patriace do BSM). Dohoda o BSM následne môže obsahovať aj ďalšie ustanovenia, na ktorých sa bývalí manželia dohodli (napr. aj Vami spomínané niektoré súkromné veci).

 

Veľmi dôležité je uviesť, že pre platnosť dohody o vyporiadaní BSM sa vyžaduje, aby bola uzatvorená jednak v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, ale tiež aby neodporovala alebo neobchádzala zákonné ustanovenia.

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj zo samotného charakteru inštitútu BSM nie je možné, aby sa manželia o vyporiadaní BSM (napríklad o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) dohodli v rámci kúpnej zmluvy. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM kúpnou zmluvou obchádza ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce inštitút BSM. Takáto zmluva by bola podľa nášho právneho názoru neplatná.

 

Právna úprava zápisu zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v BSM

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné skonštatovať, že na zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM je spôsobilým právnym úkonom dohoda o vyporiadaní BSM a nie kúpna zmluva. Vychádzajúc z nižšie citovaného zákonné ustanovenia totiž kataster pri zavkladovaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti skúma, či zmluva (dohoda) neodporuje zákonu alebo ho neobchádza.

 

Z toho dôvodu by na základe iba kúpnej zmluvy kataster nehnuteľností nevykonal zmenu zápisu vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti.

 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 Zákona o katastri nehnuteľností

Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

 

Rovnako dôležité je, aby podpisy bývalých manželov boli na dohode o vyporiadaní BSM úradne overené (či už notárom alebo na ktorejkoľvek matrike).

 

Podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Zákona o katastri nehnuteľností

 

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

 

Zhrnutie

Hoci Vaša dohoda o vyporiadaní BSM obsahuje osobitné a súkromné dojednania medzi bývalými manželmi, iba tento právny úkon je spôsobilý na zápis do katastra vlastníckeho práva. Kataster v rámci katastrálneho konania skúma iba to, či má dohoda všetky zákonné náležitosti. Neskúmajú sa ostatné dojednania, ktoré nemajú vplyv na prevod vlastníckeho práva. Máme za to, že ak by ste katastru predložili iba kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z BSM, katastrálne konanie by nebolo úspešné z dôvodu obchádzania zákonných ustanovení.

Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som požiadal o informácie. Po rozvode sme s bývalým manželom uzatvorili dohodu o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů (BSM). Dohoda bola podpísaná a overená na matričnom úrade. Je táto dohoda záväzná aj pre súd? Môj bývalý manžel sa vyhráža podaním novej žiadosti o vypořádání BSM, pretože v pôvodnej dohode vraj zabudol uviesť určitú vec. Nová dohoda by pre mňa bola nevýhodná. Potvrdil by súd našu vzájomnú pôvodnú dohodu? Tiež môj bývalý manžel nechce plniť našu pôvodnú dohodu. Aké mám možnosti na vymáhanie splnenia bodov z tejto dohody? Ďakujem. MR

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 16.04.2024)

Dobrý deň,
čo sa týka uzatvorenej dohody, ak bola uzatvorená platne a účinne, tak je bývalý manžel povinný ju rešpektovať, a ak by to nerobil, tak potom môžete dané povinnosti vymáhať cestou súdu. Čo sa týka toho, že manžel tam zabudol dodať istú vec, bolo by potrebné vedieť bližšie o čo ide. Ak sa jedná o nejakú vec, ktorá v dohode nebola zahrnutá, tak v tomto smere by táto mohla byť predmetom ďalšieho vyporiadania, eventuálne aj súdneho konania. Ak bývalému manželovi prekážajú nejaké podmienky uzatvorenej dohody, tak v tomto smere ich už zmeniť nedokáže.

Nárok sa dá vymáhať potom súdnou cestou. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či dohodu o vyporiadaní BSM spísanú u notára môžem dať odobriť na súde, aby som to mala poistené do budúcnosti. Ak áno, budem platiť poplatok - tie 3% zo sumy majetku, alebo iba bežný poplatok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, ak ste s vašim manželom uzavreli dohodu o vyporiadaní BSM, potom aj v prípade, ak ste ňou nevyporiadavali žiadnu nehnuteľnosť, nie je nutné ju dávať odobriť súdu. Súd vyporiadava BSM iba za predpokladu, že ex-manželia sa na vyporiadaní nevedia dohodnúť. 

Ak ale predmetom vyporiadania BSM bola aj nehnuteľnosť, potom vlastnícke právo k nej sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. V takomto prípade je potom potrebné podať návrh na vklad a Dohodu o vyporiadaní BSM zavkladovať v katastri.

Co by sme Vám odporúčali skôr je nechať si pozrieť tú zmluvu odborníkovi na majetkové právo, či ste dostatočne chránená. To, že ju robil notár nie je zárukou toho, že určite bude platná. My sme videli množstvo neplatných úkonov notárov. 


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku. Po rozvode sa chceme s exmanželom hneď dohodnúť na vyporiadaní bývalej spoločnej manželskej majetnosti (BSM). Je možné, aby sme si túto tzv. dohodu o vyporiadaní spísali sami doma podľa nejakého vzoru, alebo je potrebné to nechať vypracovať právnikovi a následne ju dať overiť na matrike? Ďakujem veľmi pekne za informácie.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 27.08.2022)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate čo je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo rozvodom. Musím uviesť, že neodporúčam spisovanie dohody podľa nejakých vzorov na internete, lebo môžu opomínať podstatné okolnosti a údaje, ktoré spôsobia následné problémy.

Ak by išlo o vyporiadanie nehnuteľností, tu uvádzame, že v prípade ich vyporiadania dohodou, dohoda nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka, pričom dohoda musí mať písomnú formu.

Rovnako platí, že ak nehnuteľnosť je zaťažená hypotékou, samotné vyporiadanie BSM po rozvode manželstva dohodou nemá vplyv na hypotéku. Banka nie je viazaná dohodou o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva. V otázke tiež nepíšete, či máte prípadne pôžičky a pod., čo je tiež potrebné vyporiadať.

Odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie dohody o vyporiadaní BSM po rozvode.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na zrušenie BSM. Rozviedli sme sa pred viac ako 10 rokmi a teraz sme zistili, že časť pozemku ešte stále je v rámci BSM. Veskerý hnutý majetok sme si už rozdelili bez dokumentov, byt sme spolu predali a peniaze sme si následne rozdelili. Teraz by som chcela prenechať bývalému manželovi tú časť pozemku, avšak neviem, aký je postup na katastrálne úrad po uplynutí troma ročnej lehoty na vyporiadanie. Mám napísať na kataster žiadosť, aby rozdelili BSM na polovicu a polovicu? Mám priložiť kópiu rozsudku o rozvode? Následne preniesť svoj podiel na ňom prostredníctvom darovacej zmluvy? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 10 rokmi a pozemok bol v BSM, zo zákonného ustanovenia § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov. Vyporiadanie tohto pozemku v rámci vyporiadania BSM teraz už nie je možné.

Vzhľadom na uvedené je potrebné spísať darovaciu zmluvu. Následne darovaciu zmluvu dáte zapísať do KN a pripojíte aj úradne overenú kópiu rozsudku o rozvode manželstva.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, je možné vložiť do dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva podmienku prevodu vyporiadaného podielu k nehnuteľnosti bývalého manžela po jeho smrti na syna ako jediného vlastníka nehnuteľnosti a vecné bremeno práva užívania nehnuteľnosti jeho súčasnou partnerkou?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
prvá časť Vašej otázky týkajúca sa prevodu, resp. skôr prechodu vlastníctva nehnuteľnosti po smrti bývalého manžela je potrebné a nutné riešiť závetom a nie v dohode o vyporiadaní BSM. V dohode o vyporiadaní BSM sa vysporiadavajú vzťahy medzi manželmi a do budúcna. Nie je v dohode možné zaviazať niekoho na určité úkony po vyporiadaní BSM, a to už vôbec nie k smrti (nie je možné účinnosť právnych úkonov viazať na smrť osoby - okrem závetu). O osude nehnuteľnosti môže rozhodovať iba vlastník nehnuteľnosti, a to na základe slobodnej vôle. Z otázky nie je zrejmé, či chcete vecné bremeno zriadiť v súčasnosti v prospech určitej osoby alebo tiež až v okamihu smrti bývalého manžela v prospech synovej partnerky. Ak ide o druhý prípad, také konanie v zmysle vyššie uvedeného nebude možné. Rovnako zriadiť vecné bremeno odporúčame až po vyporiadaní BSM, kedy bude nehnuteľnosť vo vlastníctve jedného z bývalých manželov a bude postačujúce zriadiť obyčajnú zmluvu o zriadení vecného bremena.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem pekne za odpoveď, ako Ste odporučil, som odpovedala a poslala ex-manželovmu právnikovi Dna 3. 2. 2020 som Vám poslala list, ohľadom započítania, (suma 377, 52 a funkčný prívesný vozík s plachtou a s EČV) Od "Rozhodnutia OS BA xy.  Ubehlo 7, pomaly 8 mesiacov a pokladala som v dobrej viere za to, že táto záležitosť je kompenzáciou a započítaním ukončená. Týmto Vás žiadam o písomne vyjadrenie. Ak s predmetným započítaním Vás klient nebude súhlasiť, tiež môžem podať návrh na exekučné konanie, čím obidvom stranám vzniknú zbytočné náklady. A ten mi odpovedal takto : Dobrý deň, bol mi doručený Vás list. Pán H. trvá na tom, aby ste to uhradila. Mám pokyn podať návrh na vykonanie exekúcie, Nemôžem Vás poučovať ako protistranu, ale on nemal v rozsudku napísané, že je povinný Vám vozík vydať, z toho dôvodu Vás návrh na vykonanie exekúcie by bol teraz s najväčšou pravdepodobnosťou zamietnutý.  V rozhodnutí okr.  súdu bol takto nariadený rozsudok : xC/xyz/2012 xy. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti súd prikázal byt s hnuteľnými vecami, ktoré tvoria zariadenie bytu a s prívesným vozíkom s plachtou do výlučného vlastníctva žalovanej, pričom majetok nadobudnutý žalovanou predstavuje sumu 114. 010 e. Rodinný dom s hnuteľnými vecami, ktoré tvoria zariadenie domu a motorové vozidlo Citroen Jumper a odsávačka pilín prikázal súd do výlučného vlastníctva žalobcu, pričom majetok nadobudnutý žalobcom predstavuje sumu 115. 655 e. Celková hodnota vysporiadaného majetku bola 229.665 e z čoho polovica predstavuje 114. 832, 50 e. Nakoľko žalobca nadobudol majetok v hodnote o 822,50 e vyššej ako predstavovala polovica vysporiadaného majetku, žalovanej by vznikol nárok voči žalobcovi na zaplatenie uvedeného rozdielu, avšak nakoľko súd pri vysporiadaní zohľadnil aj peňažný zisk žalobcu z predaja motorového vozidla Škoda Octavia a poistného plnenia z poistnej udalosti v sume 1. 191, 31 v prospech žalovanej, súd žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi vyrovnanie tohto rozdielu v sume 377, 52 e (2. 391, 33 e - 822, 50 e - 1. 191, 31 e. ďakujem Vám za Vás čas a vôbec za to, že sa takýmto možno niekomu triviálnym veciam venujete. Preposlala som Vám znenie rozhodnutia, pretože mám dilemu, keďže po pomaly 8-mich mesiacoch žiada odo mňa ex súdom nariadený poplatok. A on mne prikázanú neodovzdal. Ďakujem ešte raz H.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, ak okresný súd  rozhodol o vyporiadaní rozsudkom a je pravdou to, čo píše právnik, teda, že Vám prisúdil do vlastníctva byt so zariadením a prívesný vozík a bývalému manželovi v otázke uvedené veci, Vy ste potom povinná uhradiť sumu ako píše advokát  resp. ako cituje z rozsudku. Povinnosť uhradiť predmetnú sumu 377,52 € musí vyplývať z právoplatného rozsudku.

Súd pri vyporiadaní BSM nemohol rozhodnúť o tom, že bývalý manžel je povinný Vám vydať prívesný vozík, lebo vydanie predmetného prívesného vozíka nebolo predmetom konania. Vydania veci - prívesného vozíka sa zrejme budete musieť domáhať osobitnou žalobou a preukázať, že bývalý manžel predmetný vozík má vo svojej dispozícii.

Odporúčame prípadne komunikovať priamo s bývalým manželom, keďže vzhľadom na rozsah vyporadúvaného majetku ide o zanedbateľnú sumu.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bývalým manželom sme vyrovnaní. Súd mi nariadil vyplatiť sumu 377,52 €, no jemu nariadil vrátiť mi prívesný vozík s plachtou. Doposiaľ mi však nič nevrátil. Medzičasom som obdržala list od jeho právnika, v ktorom požaduje uvedenú sumu a hrozí mi exekúciou. Napísala som teda jeho právnikovi list, v ktorom tvrdím, že považujem situáciu za ukončenú, keďže mi neprevzal vozík, ktorý mi súdne prináleží, a že to beriem ako kompenzáciu. Napriek tomu sa pýtam, či bývalý manžel môže od mňa naďalej požadovať sumu 377,52 € a iniciovať exekúciu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, ak súdnym rozhodnutím &vám bola uložená povinnosť zaplatiť bývalému manželovi sumu 377,52 €, povinnsoťou bolo uhradiť predmetnú sumu v lehote podľa rozsudku súdu. Na druhej strane povinnosťou bývalého manžela bolo vrátiť Vám prívesný vozík.

Ohľadom započítania platí ust. § 580 Obč. zákonníka :
"Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie."
 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že započítanie je možné jednostranným úkonom niektorej zo strán ak je plnenie rovnakého druhu. O plnenie rovnakého druhu ide napríklad v prípade peňazí. Vo Vami uvedenom prípade však nejde o plnenie rovnakého druhu  - peniaze/ prívesný vozík, a preto započítanie je možné len na základe dohody. 

Ak ste vykonali z Vašej strany započítanie, a nedošla Vám žiadna reakcia od bývalého manžela, resp. jeho advokáta, požiadajte ho písomne, aby Vám tiež písomne oznámil, že s uvedeným započítaním súhlasí a vec teda bude ukončená a vyrovnaná. Môžete uviesť tiež, že ak s predmetným započítaním nebude súhlasiť, tiež vo veci môžete podať návrh na exekučné konanie, čím obidvom stranám vzniknú zbytočné náklady.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či pri zmluve o budúcej dohode o vysporiadaní BSM stačí, ak sú podpisy úradne overené. Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ máte na mysli rozdiel medzi úradným overením podpisu na matrike alebo u notára, postačuje overenie podpisov na matrike - vyjde Vás to lacnejšie.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Rada by som sa vás spýtala, či je možné pri vysporiadaní BSM vyplatiť čiastku za nehnuteľnosť exmanželke po splátkach, keďže dotyčný je na dôchodku a nemá samozrejme dostatok finančných prostriedkov na vyplatenie bytu v plnej sume. Navyše, byt nechce za žiadnu cenu predávať. Existuje nejaká možnosť? Vopred pekne ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Najprv kúsok právnej teórie.
Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.
§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."


V otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.
Totižto dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť len do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode.
Vzhľadom na okolnosť, že vo  Vami uvedenom prípade sa jedná o nehnuteľnosť, dohoda  musí byť povinne písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra.
Je na rozhodnutí a dohode bývalých manželov, ako vyporiadajú BSM, teda je aj možnosť vyporiadania v splátkach. Platí zo zákona, že dohoda nesmie v zmysle ust. § 3 Obč. zákonníka  nesmie odporovať dobrým mravom /citujeme/ :
"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi."

V rozpore s dobrými mravmi by bolo, ak by splátky predstavovali takú sumu, že manželovi, ktorý má splátky uhrádzať by nezostalo ani životné minimum.

Ak predmetom BSM sú nehnuteľnosti a aj hnuteľné veci, vrátane financií, odporúčame vyporiadať všetok majetok v jednej dohode, aby v budúcnosti nevznikli pochybnosti.
Zo zákona totiž platí vyššie uvedený ods. 4 § 149 Obč. zákonníka, t.j. : pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva; o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Dohodu o vyporiadaní odporúčame nechať prekontrolovať advokátovi.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v 10/2017 nás s bývalým manželom rozviedli. Žijem v byte, ktorý ešte spoločne splácame do ŠFRB, taktiež s nami býva náš 17,5-ročný syn. Bývalý manžel prispieva na výživné 250 eur mesačne. Obaja pracujeme ako lekári. Chcela by som sa spýtať, kedy by sme mali začať s vyrovnaním bezpodielového spoluvlastníctva majetku (BSM). Počula som, že po roku od rozvodu všetko v byte, ako napríklad spotrebiče a skrine, prechádza do mojich majetkových práv. Počas tohto roka by som rada začala s vyrovnaním BSM. Predpokladám, že nedosiahneme dohodu, preto hľadám iné možnosti. Je nevyhnutné prehodnotiť hodnotu bytu prostredníctvom súdneho znalca? Ak áno, kto ho ustanovuje? Ďakujem za informácie a prajem pekné dni v roku 2019.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň, v prom rade je potrebné sa skúsiť dohodnúť - ideálne písomne. Podľa § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka: "Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd."

Ak sa nedohodnete do 3 rokov, alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, potom sa uplatní domnienka, ktorú spomínate vo svojej otázke. Teda lehota sú 3 roky a nie 1 rok. Podľa § 149 ods. 4 OZ po uplynutí troch rokov platí, že: "pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Nie je tam teda lehota 1 roka ale 3 rokov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.