Máte
otázku?

Dohoda o vyporiadaní BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, s exmanželom sme sa dohodli na dohode ohľadom vyporiadania BSM, exmanžela idem vyplatiť z rodinného domu. Na výplatu si beriem hypoúver + na splatenie už existujúcich záväzkov voči bankám, pôžičky sme nadobudli počas manželstva. Dáva sa na kataster aj v tomto prípade aj dohoda o vyporiadaní BSM, nestačí len kúpna zmluva na kúpu jeho podielu? Dohoda je dosť obšírna a súkromná, hlavne čo sa týka stanovenia kúpnej ceny za nehnuteľnosti (započítanie rôznych pôžičiek, dlžôb, čo som vyplatila po rozvode za exmanžela). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, 

 

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") je možné po jeho zániku (napríklad právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva) vyporiadať troma spôsobmi. Prvým a Občianskym zákonníkom preferovaným spôsobom je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Druhým spôsobom vyporiadania BSM je rozhodnutím súdu. V prípade, že do troch rokov od rozvodu manželstva nie je uzatvorená dohoda o vyporiadaní BSM, ani podaná žaloba o vyporiadanie BSM uplynutím času sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

 

Právna úprava vyporiadania BSM

 

Vzhľadom na Vami vyššie uvedené skutočnosti došlo medzi bývalými manželmi k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní. Pre platnosť tejto dohody je veľmi dôležité dodržanie už spomínanej trojročnej lehoty od rozvodu manželstva (t.j. že dohoda bola podpísaná do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva).

 

Následne musí mať dohoda jednak všetky všeobecné zákonné náležitosti, ktoré vyžadujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale tiež určenie tzv. masy BSM (veci, ktoré patrili do BSM a budú predmetom vyporiadania), určenie ďalších nárokov podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka (napríklad vnos jedného z manželov do manželstva, prípadne investície zo spoločného majetku na výlučný majetok manžela) a tiež spôsob vyporiadania BSM (t.j. ktorý z manželov nadobudne veci patriace do BSM). Dohoda o BSM následne môže obsahovať aj ďalšie ustanovenia, na ktorých sa bývalí manželia dohodli (napr. aj Vami spomínané niektoré súkromné veci).

 

Veľmi dôležité je uviesť, že pre platnosť dohody o vyporiadaní BSM sa vyžaduje, aby bola uzatvorená jednak v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, ale tiež aby neodporovala alebo neobchádzala zákonné ustanovenia.

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj zo samotného charakteru inštitútu BSM nie je možné, aby sa manželia o vyporiadaní BSM (napríklad o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) dohodli v rámci kúpnej zmluvy. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM kúpnou zmluvou obchádza ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce inštitút BSM. Takáto zmluva by bola podľa nášho právneho názoru neplatná.

 

Právna úprava zápisu zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v BSM

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné skonštatovať, že na zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM je spôsobilým právnym úkonom dohoda o vyporiadaní BSM a nie kúpna zmluva. Vychádzajúc z nižšie citovaného zákonné ustanovenia totiž kataster pri zavkladovaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti skúma, či zmluva (dohoda) neodporuje zákonu alebo ho neobchádza.

 

Z toho dôvodu by na základe iba kúpnej zmluvy kataster nehnuteľností nevykonal zmenu zápisu vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti.

 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 Zákona o katastri nehnuteľností

Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

 

Rovnako dôležité je, aby podpisy bývalých manželov boli na dohode o vyporiadaní BSM úradne overené (či už notárom alebo na ktorejkoľvek matrike).

 

Podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Zákona o katastri nehnuteľností

 

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

 

Zhrnutie

Hoci Vaša dohoda o vyporiadaní BSM obsahuje osobitné a súkromné dojednania medzi bývalými manželmi, iba tento právny úkon je spôsobilý na zápis do katastra vlastníckeho práva. Kataster v rámci katastrálneho konania skúma iba to, či má dohoda všetky zákonné náležitosti. Neskúmajú sa ostatné dojednania, ktoré nemajú vplyv na prevod vlastníckeho práva. Máme za to, že ak by ste katastru predložili iba kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z BSM, katastrálne konanie by nebolo úspešné z dôvodu obchádzania zákonných ustanovení.

Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, mám otázku. Po rozvode sa chceme s exmanželom hneď dohodnúť na vyporiadaní BSM. Je možné, aby sme si túto tzv. dohodu o vyporiadaní spísali sami doma podľa nejakého vzoru, alebo to treba dať urobiť právnikovi a následne ju dať overiť na matrike? Ďakujem veľmi pekne za info.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 27.08.2022)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate čo je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo rozvodom. Musím uviesť, že neodporúčam spisovanie dohody podľa nejakých vzorov na internete, lebo môžu opomínať podstatné okolnosti a údaje, ktoré spôsobia následné problémy.

Ak by išlo o vyporiadanie nehnuteľností, tu uvádzame, že v prípade ich vyporiadania dohodou, dohoda nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka, pričom dohoda musí mať písomnú formu.

Rovnako platí, že ak nehnuteľnosť je zaťažená hypotékou, samotné vyporiadanie BSM po rozvode manželstva dohodou nemá vplyv na hypotéku. Banka nie je viazaná dohodou o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva. V otázke tiež nepíšete, či máte prípadne pôžičky a pod., čo je tiež potrebné vyporiadať.

Odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie dohody o vyporiadaní BSM po rozvode.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na zrušenie BSM. Rozviedli sme sa pred vyše 10 rokmi a teraz sme zistili, že kus pozemku ešte zostal v BSM. Všetok hnuteľný majetok sme si rozdelili bez papierov, byt sme spolu predali a peniaze sme si tiež rozdelili. Teraz by som chcela prenechať bývalému ten kus pozemku, ale neviem aký je postup na kataster po uplynutí 3 ročnej lehoty na vyporiadanie. Mám napísať na kataster žiadosť aby rozdelili BSM na 1/2 a 1/2 (priložiť kópiu rozsudku o rozvode? ) a následne darovacou zmluvou na neho previesť svoj podiel? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 10 rokmi a pozemok bol v BSM, zo zákonného ustanovenia § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov. Vyporiadanie tohto pozemku v rámci vyporiadania BSM teraz už nie je možné.

Vzhľadom na uvedené je potrebné spísať darovaciu zmluvu. Následne darovaciu zmluvu dáte zapísať do KN a pripojíte aj úradne overenú kópiu rozsudku o rozvode manželstva.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môže byt do dohody o vyporiadaní BSM vložená podmienka prevodu vyporiadaného podielu k nehnuteľnosti bývalého manžela po jeho smrti na syna ako jediného vlastníka nehnuteľnosti a vecné bremeno práva užívania nehnuteľnosti jeho súčasnou partnerkou?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
prvá časť Vašej otázky týkajúca sa prevodu, resp. skôr prechodu vlastníctva nehnuteľnosti po smrti bývalého manžela je potrebné a nutné riešiť závetom a nie v dohode o vyporiadaní BSM. V dohode o vyporiadaní BSM sa vysporiadavajú vzťahy medzi manželmi a do budúcna. Nie je v dohode možné zaviazať niekoho na určité úkony po vyporiadaní BSM, a to už vôbec nie k smrti (nie je možné účinnosť právnych úkonov viazať na smrť osoby - okrem závetu). O osude nehnuteľnosti môže rozhodovať iba vlastník nehnuteľnosti, a to na základe slobodnej vôle. Z otázky nie je zrejmé, či chcete vecné bremeno zriadiť v súčasnosti v prospech určitej osoby alebo tiež až v okamihu smrti bývalého manžela v prospech synovej partnerky. Ak ide o druhý prípad, také konanie v zmysle vyššie uvedeného nebude možné. Rovnako zriadiť vecné bremeno odporúčame až po vyporiadaní BSM, kedy bude nehnuteľnosť vo vlastníctve jedného z bývalých manželov a bude postačujúce zriadiť obyčajnú zmluvu o zriadení vecného bremena.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem pekne za odpoveď, ako Ste odporučil, som odpovedala a poslala ex-manželovmu právnikovi Dna 3. 2. 2020 som Vám poslala list, ohľadom započítania, (suma 377, 52 a funkčný prívesný vozík s plachtou a s EČV) Od "Rozhodnutia OS BA xy.  Ubehlo 7, pomaly 8 mesiacov a pokladala som v dobrej viere za to, že táto záležitosť je kompenzáciou a započítaním ukončená. Týmto Vás žiadam o písomne vyjadrenie. Ak s predmetným započítaním Vás klient nebude súhlasiť, tiež môžem podať návrh na exekučné konanie, čím obidvom stranám vzniknú zbytočné náklady. A ten mi odpovedal takto : Dobrý deň, bol mi doručený Vás list. Pán H. trvá na tom, aby ste to uhradila. Mám pokyn podať návrh na vykonanie exekúcie, Nemôžem Vás poučovať ako protistranu, ale on nemal v rozsudku napísané, že je povinný Vám vozík vydať, z toho dôvodu Vás návrh na vykonanie exekúcie by bol teraz s najväčšou pravdepodobnosťou zamietnutý.  V rozhodnutí okr.  súdu bol takto nariadený rozsudok : xC/xyz/2012 xy. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti súd prikázal byt s hnuteľnými vecami, ktoré tvoria zariadenie bytu a s prívesným vozíkom s plachtou do výlučného vlastníctva žalovanej, pričom majetok nadobudnutý žalovanou predstavuje sumu 114. 010 e. Rodinný dom s hnuteľnými vecami, ktoré tvoria zariadenie domu a motorové vozidlo Citroen Jumper a odsávačka pilín prikázal súd do výlučného vlastníctva žalobcu, pričom majetok nadobudnutý žalobcom predstavuje sumu 115. 655 e. Celková hodnota vysporiadaného majetku bola 229.665 e z čoho polovica predstavuje 114. 832, 50 e. Nakoľko žalobca nadobudol majetok v hodnote o 822,50 e vyššej ako predstavovala polovica vysporiadaného majetku, žalovanej by vznikol nárok voči žalobcovi na zaplatenie uvedeného rozdielu, avšak nakoľko súd pri vysporiadaní zohľadnil aj peňažný zisk žalobcu z predaja motorového vozidla Škoda Octavia a poistného plnenia z poistnej udalosti v sume 1. 191, 31 v prospech žalovanej, súd žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi vyrovnanie tohto rozdielu v sume 377, 52 e (2. 391, 33 e - 822, 50 e - 1. 191, 31 e. ďakujem Vám za Vás čas a vôbec za to, že sa takýmto možno niekomu triviálnym veciam venujete. Preposlala som Vám znenie rozhodnutia, pretože mám dilemu, keďže po pomaly 8-mich mesiacoch žiada odo mňa ex súdom nariadený poplatok. A on mne prikázanú neodovzdal. Ďakujem ešte raz H.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, ak okresný súd  rozhodol o vyporiadaní rozsudkom a je pravdou to, čo píše právnik, teda, že Vám prisúdil do vlastníctva byt so zariadením a prívesný vozík a bývalému manželovi v otázke uvedené veci, Vy ste potom povinná uhradiť sumu ako píše advokát  resp. ako cituje z rozsudku. Povinnosť uhradiť predmetnú sumu 377,52 € musí vyplývať z právoplatného rozsudku.

Súd pri vyporiadaní BSM nemohol rozhodnúť o tom, že bývalý manžel je povinný Vám vydať prívesný vozík, lebo vydanie predmetného prívesného vozíka nebolo predmetom konania. Vydania veci - prívesného vozíka sa zrejme budete musieť domáhať osobitnou žalobou a preukázať, že bývalý manžel predmetný vozík má vo svojej dispozícii.

Odporúčame prípadne komunikovať priamo s bývalým manželom, keďže vzhľadom na rozsah vyporadúvaného majetku ide o zanedbateľnú sumu.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bývalým ex-manželom sme vysporiadaní. Súd mi nariadil vyplatiť sumu 377,52 €, no jemu nariadil mi vrátiť prívesný vozík s plachtou. Do dnešného dna mi nič nevrátil, no obdržala som list od jeho právnika, že uvedenú sumu požaduje, inak ma dá na exekúciu. Napísala som jeho právnikovi list, že považujem vec za ukončenú, keďže mi nevrátil vec, ktorá mi prináleží, a že beriem to ako kompenzáciu. Môže napriek tomu ex. žiadať odo mňa sumu 377, 52 € a dať ma na exekúciu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, ak súdnym rozhodnutím &vám bola uložená povinnosť zaplatiť bývalému manželovi sumu 377,52 €, povinnsoťou bolo uhradiť predmetnú sumu v lehote podľa rozsudku súdu. Na druhej strane povinnosťou bývalého manžela bolo vrátiť Vám prívesný vozík.

Ohľadom započítania platí ust. § 580 Obč. zákonníka :
"Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie."
 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že započítanie je možné jednostranným úkonom niektorej zo strán ak je plnenie rovnakého druhu. O plnenie rovnakého druhu ide napríklad v prípade peňazí. Vo Vami uvedenom prípade však nejde o plnenie rovnakého druhu  - peniaze/ prívesný vozík, a preto započítanie je možné len na základe dohody. 

Ak ste vykonali z Vašej strany započítanie, a nedošla Vám žiadna reakcia od bývalého manžela, resp. jeho advokáta, požiadajte ho písomne, aby Vám tiež písomne oznámil, že s uvedeným započítaním súhlasí a vec teda bude ukončená a vyrovnaná. Môžete uviesť tiež, že ak s predmetným započítaním nebude súhlasiť, tiež vo veci môžete podať návrh na exekučné konanie, čím obidvom stranám vzniknú zbytočné náklady.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zmluva o budúcej dohode o vysporiadaní BSM, stačí ak sú podpisy úradné overené? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ máte na mysli rozdiel medzi úradným overením podpisu na matrike alebo u notára, postačuje overenie podpisov na matrike - vyjde Vás to lacnejšie.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Rada by som sa Vás chcela spýtať, či je možné pri vysporiadaní BSM vyplatiť čiastku za nehnuteľnosť exmanželke po splátkach, nakoľko je dotyčný dôchodca a nemá samozrejme na vyplatenie bytu a byt za žiadnu cenu predávať nechce. Je nejaká možnosť? Vopred ďakujem pekne.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Najprv kúsok právnej teórie.
Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.
§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."


V otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.
Totižto dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť len do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode.
Vzhľadom na okolnosť, že vo  Vami uvedenom prípade sa jedná o nehnuteľnosť, dohoda  musí byť povinne písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra.
Je na rozhodnutí a dohode bývalých manželov, ako vyporiadajú BSM, teda je aj možnosť vyporiadania v splátkach. Platí zo zákona, že dohoda nesmie v zmysle ust. § 3 Obč. zákonníka  nesmie odporovať dobrým mravom /citujeme/ :
"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi."

V rozpore s dobrými mravmi by bolo, ak by splátky predstavovali takú sumu, že manželovi, ktorý má splátky uhrádzať by nezostalo ani životné minimum.

Ak predmetom BSM sú nehnuteľnosti a aj hnuteľné veci, vrátane financií, odporúčame vyporiadať všetok majetok v jednej dohode, aby v budúcnosti nevznikli pochybnosti.
Zo zákona totiž platí vyššie uvedený ods. 4 § 149 Obč. zákonníka, t.j. : pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva; o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Dohodu o vyporiadaní odporúčame nechať prekontrolovať advokátovi.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v 10/2017 nás s exmanželom rozviedli, ja žijem v byte, ktorý splácame ešte obaja do ŠFRB, žijem so 17,5 ročným synom, exmanžel platí výživné 250 euro, pracujeme obaja ako lekári. Chcem sa spýtať, do akej doby je nevyhnutné začať s vysporiadaním BSM, počula som info, že po roku od rozvodu je všetko vnútro bytu moje, spotrebiče, skrine a pod.V priebehu tohto roka by som chcela započať vysporiadavanie BSM, isto sa nedohodneme, takže dohoda neprichádza v úvahu, čo potom? Byt je nevyhnutné ohodnotiť súdnym znalcom? Kto ho ustanovuje? Ďakujem za info, prajem pekne dni v 2019.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň, v prom rade je potrebné sa skúsiť dohodnúť - ideálne písomne. Podľa § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka: "Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd."

Ak sa nedohodnete do 3 rokov, alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, potom sa uplatní domnienka, ktorú spomínate vo svojej otázke. Teda lehota sú 3 roky a nie 1 rok. Podľa § 149 ods. 4 OZ po uplynutí troch rokov platí, že: "pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Nie je tam teda lehota 1 roka ale 3 rokov.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať : presne 13 novembra 2018 to budú 3 roky čo som s manželom rozvedená. Koncom augusta som poslala ex manželovi list o vysporiadanie BSM. Na stretnutí bol 6. 11. 2018 a s mojim návrhom súhlasil. Keď nič ešte nepodpísal je možné, že ak nepodpíše nejaký súhlas do 13. 11. 2018 BSM zanikne ?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 11.11.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

V otázke uvádzate, že 13.11.2018 budú 3 roky čo ste  rozvedená.

Uvádzame, že BSM zaniká zo zákona rozvodom manželstva; rozhodujúci je dátum, kedy rozsudok nadobudol  právoplatnosť a vykonateľnosť, nie kedy bolo pojednávanie, kde bol vynesený rozsudok o rozvode manželstva. Teda z toho dátumu je potrebné vychádzať a od tohto dátumu počítať dobu 3 rokov - právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva.

Doložku právoplatnosti Vám vyznačí príslušný okresný súd, ktorý rozhodnutie vydal.

Z ust. § 149 Obč. zákonníka vyplýva :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Pokiaľ rozsudok nadobudol právoplatnosť 13.11.2018 a BSM tvorí aj nehnuteľnosť odporúčame podať návrh na súd obratom.

V prípade, že návrh na súd nepodáte, platí, že zo zákona došlo k vyporiadaniu tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva; o nhneuteľných veciach platí, že tieto sú v podielovom spoluvlastníctva s tým, že podiely oboch manželov sú rovnaké. 

Odporúčame kontaktovať advokáta alebo pomôckou pre spísanie návrhu na súd Vám môžu byť články v našej poradni : dohoda o vyporiadaní BSM, podanie návrhu na súd na vyporiadanie BSM, Zrušenie, Vysporiadanie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím o radu. Uzatvorila som s bývalým manželom dohodu o BSM ako zápisnica v advokátskej kancelárii. Napriek tomu, že som tvrdila, že chata je len moja aj LV bolo iba na mňa písané, získala som na ňu prostriedky z predaja môjho daru, získaného pred manželstvom, kúpená bola len z týchto prostriedkov, manžel vôbec neprispel. Pri spisovaní zápisnice mi bolo povedané, že je to spoločne a patrí to BSM. Ale na základe získaných rôznych informácií som presvedčená, že sa to nemalo do vysporiadania zahrnúť. Moja otázka znie. Môžem dať na súd žiadosť o prehodnotenie vzťahu k nehnuteľnosti a v prípade dôkazov dať zrušiť bod v dohode, ktorým túto nehnuteľnosť získal bývalý manžel. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 06.05.2018)

Dobrý deň, ak ste nehnuteľnosť nadobudli počas manželstva výlučne za prostriedky, ktoré patrili vám, potom táto nehnuteľnosť nepatrí do BSM a nemohla byť ani predmetom vysporiadania BSM. Pokiaľ je však zmluva urobená tak, že ste v nej vyhlásili, že táto nehnuteľnosť patrí do BSM, potom to môže byť problém.

 

Váš bývalý manžel by mohol využiť toto vaše vyhlásenie a kataster by to zapísal podľa priloženej dohody. 

 

Ak manžel nebude súhlasiť s tým, aby sa dohoda zmenila, nezostane vám nič iné, len podať návrh na súd a v súdnom konaní preukazovať, že táto nehnuteľnosť nepatrila do BSM.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je podmienkou v Dohode o vysporiadaní BSM uviesť právoplatnosť a účinnosť dohody? Predmetom dohody je nehnuteľnosť a ak sa nemýlim, účinnosť by mala nastať zápisom na katastra nehnuteľnosti. Ďakujem. 

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 31.05.2017)

Dobrý deň, ustanovenia o platnosti resp. účinnosti zmluvy majú len informatívny charakter pre zmluvné strany a z tohto dôvodu nie sú podstatnou obsahovou náležitosťou dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Bez ohľadu na to, či uvedené ustanovenie zmluva obsahuje, vlastníctvo k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vysporiadania, sa nadobudne až vkladom do katastra nehnuteľností. 


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

V minulosti sme zobrali s byvalym manzelom uver na byvanie. Po rozvode sme sa dohodli, ze sa vzdavam vsetkeho majetku ale ze cely uver prebera na seba bez toho, aby ma vyplatil z bytu. Byt je uz prepisany na neho ale v uvere som stale spoludlznik. Mal ma vymazat ale nespravil to. Mame spisanu dohodu o bsm, ze vsetko prebera na seba. Ale z banky prisiel papier, ze neplati a ze to mam hradit ja. V banke mi nevedeli nic povedat. Ta dohoda pre nich nic neznamena. Co v takomto pripade robit ? Vopred Vam za odpoved Dakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, dohoda uzavretá  medzi dlžníkmi o tom, kto bude plniť spoločný dlh veriteľovi, je bez súhlasu veriteľa voči nemu právne neúčinná. To znamená, že banka, ktorej ste spoločne s bývalým manželom zaviazaní splatiť úver, nemusí na obsah dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) prihliadať. Banka je teda stále oprávnená vymáhať povinnosť vrátiť požičané finančné prostriedky od Vás oboch ako spoludlžníkov v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o úvere. V prípade, že úver splatíte za Vášho bývalého manžela, máte právo na základe predmetnej dohody o vysporiadaní BSM, od neho požadovať preplatenie týchto peňažných prostriedkov.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, po rozvode sme uvavreli BSM dohodu a na jej základe som byt aj hypotéku prepísala na seba. Ďalším bodom dohody bolo vyplatenie finančnej čiastky, ktorú mi bývalý manžel odmieta zaplatiť. Ako mám postupovať, ak chcem dlh od neho vymôcť?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 14.03.2017)

Dobrý deň,

ak si Váš bývalý manžel nesplnil povinnosť dohodnutú v zmluve - vyplatiť Vám vyrovnací podiel, je potrebné domáhať sa splnenia tejto povinnosti súdnou cestou - podaním žaloby na splnenie uvedenej povinnosti.

V prípade, ak si nesplní túto povinnosť ani po tom, ako mu bude uložená súdom, budete ju môcť od neho vymáhať prostredníctvom súdneho exekútora.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som poprosiť o informáciu: ak sa v dohode o vyporiadaní BSM zabudne uviesť niečo, čo je predmetom BSM, alebo sa neskôr zistí, že bývalý manžel neuviedol všetko do dohody o vyporiadaní BSM, je neplatná celá zmluva, alebo sa dodatočne rieši alebo dorieši iba to, čo nebolo v zmluve uvedené?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň, tento problém riešila už aj judikatúra. Boli dva rozdielne názory na to, či je dohoda platná alebo neplatná. Česká judikatúra vychádza z toho, že takáto dohoda nie je neplatná a manželia sa môžu vysporiadať aj dodatočnou dohodou o vysporiadaní BSM, v ktorej bude predmetom iba majetok, ktorý nebol spomenutý v prvej dohode. Slovenská judikatúra uvádzala, že takáto dohoda je neplatná, pokiaľ nedôjde k vysporiadaniu celého majetku patriaceho do BSM. V súčasnosti prevláda však názor, že takáto dohoda je platná a pokiaľ bývali manželia nezahrnuli do vysporiadania všetok majetok. Teda sa neskôr môžu dodatočne vysporiadať o ďalšom majetku.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý večer, s manželom sme sa rozviedli minulý rok v septembri, od vtedy nieje vyriešené BSM, v ktorom predmetom je byt, kde on je hlavným dlžníkom a ja spoludlžníkom. Ako postupovať? Stačí písomná dohoda spísaná u notára? A rada by som nefigurovala na úvere ako spoludlžník. Je možné celý hypo úver prepísať naňho? Momentálne je nezamestnaný, okrem toho máme aj spotrebný úver braný na nábytok. Ja v byte nežijem, nevyužívam ho nakoľko pracujem v zahraničí. Vopred vďaka za odpoveď. 

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň,

vyporiadať zaniknuté BSM môžete samozrejme aj dohodou, nemusíte kvôli tomu podávať žalobu. Rovnako sa nevyžaduje, aby bola dohoda spísaná u notára. Stačí, ak sa na všetkých podmienkach dohodnete a budete obaja súhlasiť so spôsobom vyporiadania. Pokiaľ ide o úvery, je možné, aby ste už ako spoludlžník nefigurovali. K tomu je však potrebný súhlas danej banky s tým, že jediným dlžníkom by bol len Váš manžel. 


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať. Pred pol rokom som sa rozviedla. Manžel si našiel inú. A odsťahoval sa. Máme 2-izbový byt na hypotéku. Dohodli sme sa, že ja to budem platiť a mi nechá byt. Spísal papier, že sa vzdáva bytu a na matrike to dal, aby to bolo právoplatné. A otázka je: stačí ten papier, ak ho chcem vyhlásiť z bytu? Ja za neho nebudem nič platiť. On býva v Česku.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 24.02.2017)

Dobrý deň. Pokiaľ ste byt nadobudli počas manželstva a hypotéku ste si vzali tiež počas manželstva, je potrebné spísať riadnu dohodu o vyporiadaní BSM. Následne je potrebné na základe dohody o vyporiadaní BSM dať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Až keď budete na liste vlastníctva zapísaná ako výlučná vlastníčka, môžete bývalého manžela odhlásiť z trvalého pobytu a pod.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Bývalý manžel ešte pred vyporiadaním BSM si nechal a zároveň predal auto (zakúpené počas manželstva) a aj peniaze si nechal. On sa sám takto so sebou dohodol. BSM sme riešili mimo súdnou cestou. Chcem sa spýtať, je Dohoda o vyporiadaní BSM neplatná. Môžem ju napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 18.02.2017)

Dobrý deň, ak ste v dohode o vysporiadaní BSM neriešili auto alebo peniaze, ktoré si ponechal, potom to môžete riešiť aj teraz aj keď ste sa už dohodli. Podmienka je, aby neuplynuli viac ako 3 roky od rozvodu.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Pekný deň, prosím o informáciu, s bývalou manželkou sme si pocas trvania manzelstva rozdelili BSM z dovodu podnikatelskych aktivit u mna, aby ak nahodou neprišli deti o strechu nad hlavou. Väčšina majetku sa napísala na vtedy manželku vrátane domu a vkladu na kataster. Nedlho na to som dostal papier navrh na rozvod, bez toho, aby sme o tom rozpravali. Rozdelenie BSM beriem v tomto momente ako silne účelové, aby ex získala majetok a doslova ma s holým zadkom vykopla. Dá sa prosím v tomto prípade niečo urobiť, aby som časť majetku dostal naspäť...?...velmi pekne ďakujem za odpoved.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 27.01.2017)

Dobrý deň, na prvý pohľad to vyzerá ako stratená vec, nemusí to však tak byť. Určite by bolo dobré nechať pozrieť tu zmluvu advokátom. Niekedy sú zmluvy zle urobené a dá sa tam nájsť priestor na manévrovanie.

Je to však tiež aj na osobné konzultácie.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň ako mám postupovať ďalej, keď exmanžel nesplnil svoje povinnosti v zmysle dohody o vyporiadaní BSM v určenom termíne, ktorú podpísal dobrovoľne, s úradne overeným podpisom. A podľa jeho vyjadrenia ich plniť ani nebude.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 08.12.2016)

Dobrý deň,

v danom prípade máte viaceré možnosti.

V prípade, ak ste si v dohode dohodli právo odstúpiť od dohody v prípade, ak Váš manžel nesplní svoju povinnosť, o ktorú v danej veci ide, môžete od dohody odstúpiť. Dohody sa tím zrušuje od počiatku a obnovuje sa stav aký bol pred uzavretím Dohody.

Rovnako, ak Vám neplnením povinností Vášho bývalého manžela vznikne určitá škoda, môžete od neho túto škodu vymáhať v súdnom konaní. Napr. ak ste sa v dohode dohodli, že Váš manžel bude splácať hypotéku, ale ju nespláca a voči banke ste naďalej zaviazaní obaja a banka od Vás požaduje úhradu splátok, môžete sa následne tejto škody, ktorú Vám bývalý manžel spôsobil domáhať na súde.

Okrem vyššie uvedeného môžete požadovať splnenie povinnosti Vašim bývalým manželom na základe dohody na súde s tým, že po tom, ako mu súd túto povinnosť uloží plniť v rozhodnutí, budete disponovať exekučným titulom, na základe ktorého môže súdny exekútor v exekučnom konaní vymáhať splnenie tejto povinnosti prostriedkami ustanovenými v Exekučnom poriadku (napr. zrážky zo mzdy, ak sa zaviazal na peňažné plnenie; ukladanie pokút za konanie, ak je bývalý manžel povinný niečo strpieť a túto povinnosť porušuje a pod.).

Odporúčame Vám preto určiť, ktorý postup je pre Vás v danej situácii najvýhodnejší a následne sa rozhodnúť či sa budete domáhať svojho práva na plnenie povinnosti Vaším manželom alebo sa budete domáhať náhrady škody (prípadne využijete obidva inšitutúty) alebo či odstúpite od dohody (ak Vám také právo z dohody vyplýva).


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som sa opytat, ci by islo vysporiadat BSM tak, ze na rozdeleni bytu by sme sa s exmanzelom dohodli a o hodnotnu zbierku by sme sa sudili. Ze by sme tak napisali dohodu o rozdeleni majetku, ze na vyplateni z bytu sme sa dohodli a na vyplateni zo zbierky sme sa nedohodli a pokracujeme sudnou cetsou. Da sa to tak? Dakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 15.11.2016)

Dobry den, 

ciastocne vyriesenie BSM dohodou a nasledne sudne konanie o zvysku majetku je mozne. Judikatura sudov bola nestala ale v poslednych rokoch sa ustalilo, ze to je mozne.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, poprosil by som surne o radu, nakolko sa so snubenicou ideme brať, nechcem a ani si to nemôžem dovoliť, aby sa jej tykala moja exekucia vzniknuta už davnejšie. A to vžiadnom rozsahu (ani siahnutie na vyplatu a pod.) Dá sa to prosim Vás? Čo je potrebné? A musime to spísať ešte pred sobášom alebo stačí aj po nom? Dakujem velmi pekne za radu.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 11.10.2016)

Dobrý deň, dlhy, ktoré Vám vznikli pred uzavretím manželstva sú Vašimi výlučnými dlhmi. Ak kvôli niektorému dlhu prebieha exekúcia na Váš majetok, tak sa táto exekúcia týka iba Vášho majetku a nie aj jej majetku. Jej majetok by bol v ohrození v prípade, že počas trvania manželstva vám vznikne spoločný dlh alebo ak počas trvania manželstva vznikne dlh výlučne Vám. V prvom prípade je samozrejmé, že sa pohľadávka veriteľa môže vymôcť z majetku vás oboch. Pri druhom prípade (ak vznikne počas trvania manželstva dlh výlučne Vám) je možné pri exekúcii siahnuť aj na majetok patriaci do BSM. Ide o zákonné ustanovenie, ktoré sa v rámci BSM použije zo zákona a nie je možné vylúčiť jeho aplikáciu. Jednou z možností ako dosiahnuť, aby jej majetok nebol v ohrození je zrušenie BSM počas trvania manželstva, ak má jeden z Vás oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V takom prípade by ste mali oddelené majetky s Vašou manželkou a Vaše exekúcie by sa týkali iba Vás.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či poskytujete možnosť posúdiť už vypracovaný návrh dohody o vysporiadaní BSM (vypracovaný detailne podľa znaleckého posudku, kúpno-predajnej zmluvy a listu vlastníctva), keďže by som sa chcela vyhnúť zamietnutiu návrhu na vklad zo strany Katastrálneho úradu. Koľko by trvalo posúdenie? A aká by bola cena za túto kontrolu, resp. v prípade potreby za doplnenie údajov? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 06.10.2016)

Dobrý deň, áno Vami uvedené služby poskytujeme. Vopred nie je možné určiť cenu za poskytnutú službu, nakoľko tá závisí na rozsahu dohody a jej zložitosti. V prípade, že máte záujem o poskytnutie právnej pomoci pri spripomienkovaní, resp. kontrole dohody o vyporiadaní BSM, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našej stránke. Najlepšie by bolo, ak by ste vo Vašom e-maile priamo zaslali aj dohodu o vyporiadaní BSM, aby bolo možné službu naceniť a zároveň Vám oznámiť aj termín, do kedy bude kontrolu dohody vykonaná. 


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

S bývalým manželom sme nebrali žiadne pôžičky a nemali sme ani dlhy, aj preto sme nič nenadobudli, lebo sme sa takýmto záležitostiam chceli vyhnúť. Takže ak si veríme a naozaj sme nič nenadobudli, nemusím spisovať ani dohodu. V našom prípade by to bol len prejav takého uistenia sa, keby náhodou. Dobre som porozumela? A naozaj veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 15.08.2016)

Dobrý deň,

áno, odpovedi na Vašu otázku ste porozumela správne. Žiadny právny predpis nevyžaduje spísanie písomnej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva (okrem prípadu, ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť). Len ak by ste Vy alebo Váš bývalý manžel požadovali spísanie dohody v písomnej forme, len vtedy by ste boli povinní tak urobiť.

Ak z bezpodielového spoluvlastníctva nevznikol Vám ani Vášmu bývalému manželovi žiadny nárok (resp. všetky vzájomné nároky, ktoré Vám z manželstva vznikli, máte už vyporiadané), vzájomne si dôverujete (a preto nepožadujete spísanie dohody o vyporiadaní BSM v písomnej forme), nemusíte spisovať žiadny dokument.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás, čo by mala taká dohoda o vyporiadani BSM obsahovať? (Aké zákony by mala obsahovať a či má aj nejakú predpísanú formu.) Od rozvodu s mojím exmanželom ubehlo 9 mesiacov a chceli by sme to uzavrieť iba dohodou, keďže sme skutočne za trvania nášho manželstva nič nenadobudli (bývali sme u rodičov, užívali ich nábytok a pod.), nevlastníme žiadne nehnuteľnosti, auto a za dobu trvania manželstva (4 roky) sme obaja študovali a aj nadobudnuté financie išli do štúdia a bežných výdavkov. Je možné spísať dohodu o vyporiadaní BSM aj v prípade, že si nemáme čo deliť? A ako by mala takáto dohoda vyzerať, alebo pôjde len o čestné vyhlásenie obidvoch strán? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a želám pekný deň.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 09.08.2016)

Dobrý deň,

zánikom Vášho manželstva zaniklo aj Vaše bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM"). Podľa § 149 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak zanikne BSM, vykoná sa jeho vyporiadanie. Pod vyporiadaním treba rozumieť nielen rozdelenie veci tvoriace predmet bezpodielového spoluvlastníctva (hnuteľné aj nehnuteľné veci nadobudnuté počas manželstva, príjmy každého z manželov a pod.), ale kompletné riešenie majetkových vzťahov medzi bývalými spoluvlastníkmi, vrátane pohľadávok a dlhov, ktoré vznikli za trvania manželstva. 

Občiansky zákonník dáva pri zániku BSM prednosť jeho vyporiadaniu formou dohody medzi bývalými bezpodielovými spoluvlastníkmi pred ostatnými spôsobmi vyporiadania BSM (teda pred jeho vyporiadaním súdnym rozhodnutím a uplynutím doby).

Ak bývalý bezpodielový spoluvlastníci uzatvoria dohodu o vyporiadaní BSM, sú povinný vydať si písomné potvrdenie o tom, ako sa vysporiadali len v prípade, ak by ste o to Vy alebo Váš bývalý manžel požiadal. Dohoda o vyporiadaní BSM musí mať písomnú formu len v jednom prípade, a to, keď je jej predmetom vyporiadanie nehnuteľností patriacich do BSM (pretože v prípade nehnuteľností dohoda o vyporiadaní BSM nadobúda účinnosť až jej vkladom do katastra nehnuteľností). Vo Vašom prípade (keď ste do BSM nenadobudli žiadnu nehnuteľnosť) teda právny poriadok písomnú formu nevyžaduje. Dohodu o vyporiadaní BSM je možné uzatvoriť do troch rokov od jeho zániku, pretože po uplynutí tohto času sa vyporiadava BSM zo zákona, podľa nevyvrátiteľných právnych domnienok.

Samozrejme, v záujme právnej istoty obidvoch strán Vám možno odporúčiť spísanie jednoduchej dohody o vyporiadaní BSM, v ktorej uvediete skutočnosti, ktoré ste uviedli aj vo Vami zaslanom opise skutkového stavu s tým, že všetky vzájomné nároky boli vyporiadané vo vzťahu k celému BSM a žiadna zmluvná strana tejto dohody nemá žiadne ďalšie nároky. Je ale potrebné dôsledne zvážiť, že predmetom vyporiadania by mali byť okrem vecí patriacich do BSM aj všetky pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania manželstva (v praxi pôjde napríklad o prípady, keď si jeden z manželov zobral pôžičku, vynaloženú na spoločný majetok - v takomto prípade by bolo totiž dôležité v dohode vyporiadať nárok manžela, ktorý si bral pôžičku voči druhému manželovi, na náhradu toho, čo sa použilo z jeho výlučných prostriedkov - z pôžičky na spoločný majetok a pod.).

Rovnako v prípade, ak by ste si dohodu o vyporiadaní BSM uzavreli v písomnej forme, malo by to tú výhodu, že by ste vedeli neskôr v prípade potreby preukázať, že dohoda bola uzavretá, čo bráni tomu, aby napr. súd na návrh jedného z bývalých bezpodielových spoluvlastníkov zaniknuté BSM vyporiadaval.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcem sa spytat, ci dohodu o majetkovov vyrovnani mozme s ex manzelom napisat sami a podpisy dame overit len na matrike, alebo musi dohodu napisat notar (pravnik)? Dakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 27.06.2016)

Dobrý deň. Vaša otázka smeruje k vyporiadanu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) dohodou. V zásade nie je vylúčené, aby ste si s manželom napísali dohodu o vyporiadaní BSM sami, bez notára či advokáta. Ak je predmetom BSM aj nehnuteľnosť, dohoda musí spĺňať náležitosti katastrálneho zákona, Občianskeho zákonníka a prípadne aj zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám, odporúčam Vám, aby ste si predmetnú dohodu nechali vypracovať odborníkom.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, rada by som zistila, či je možné na Slovensku uzavrieť dohodu o zúžení BSM pred vznikom manželstva. Ak nie, je možná dohoda o budúcej dohode? Alebo aké riešenie na túto situáciu poskytuje slovenské právo? Vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň,

podľa § 143 Občianskeho zákonníka je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Dohodu o zúžení BSM nie je možné uzavrieť pred vznikom manželstva. Takúto dohodu je však možné uzavrieť pred nadobudnutím nejakého majetku, napr. ak sa rozhodnete pre kúpu bytu, je nutné ešte pred samotnou kúpnou zmluvou uzavrieť túto dohodu o zúžení BSM, ktorá však musí byť vo forme notárskej zápisnice. Rovnako je možné vyhradiť vznik BSM ku dňu zániku manželstva. To znamená, že počas celej doby manželstva bude, majetok vo výlučnom vlastníctve toho ktorého manžela (každý bude výlučným vlastníkom svojho majetku) a BSM vznikne až pri zániku manželstva. Ku dňu zániku manželstva by bolo predmetom BSM všetko, čo nadobudli manželia počas trvania manželstva


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Koľko kópii "Dohody o vysporiadaní BSM " je potrebné vyhotoviť a podpísať a je potrebných založiť do spisu o rozvode manzelstva? Je dohoda o BSM vyhotovená a podpísaná obidvoma stranami pred notárom právne napadnuteľná? 

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, v konaní o rozvode manželstva sa nepojednáva o vysporiadaní majetku patriaceho do BSM. Konanie o spoločnom majetku je samostatným konaním, teda na jeho začatie je potrebná samostatná žaloba na vysporiadanie. Po zániku BSM (napr. rozvodom manželstva), sa bývalí manželia majú dohodnúť na jeho vysporiadaní. Dohoda má byť ako právny úkon právne konformná, teda má obsahovať všetky zákonnom požadované náležitosti, inak je neplatná a teda právne napadnuteľná. V prípade dohody o vysporiadaní spoločnej nehnuteľnosti je požiadavka na bezchybnosť takejto dohody ešte zvýšená. Odporúčam Vám preto pri jej vypracovaní obrátiť sa na osobu právne vzdelanú. 


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den prajem. Rozviedla som sa pred tromi rokmi, po rozvode sme si podpisali dohodu vyporiadanie BSM. Kde moj ex podpisal, ze doplati uver vo VUB banke, kde sme spoludlzni obidvaja. Uver ,ktory sme si zobrali bol pouzity na kupu bytu. Ktory byt ostal mojmu ex manzelovi, a ja s tromi detmi som ostala v mestskom byte, s tym ze ja si odkupim , ten byt. O rok som si byt odkupila za 4000eur.Manzelovi ostal dlh vo vyske 6900eur . On tento uver neplatil pravidelne, preto prevzala spolocnot, eos.ksi. Od oktobra r. 2015 prestal platit mesacne splatky, a ani nechce dalej platit. Eos si pyta od o mna peniaze , hoci som im poslala dohodu ,ktora je medzi nami. Mojho ex,neviem donutit aby splatil dlh. Poradte mi ako mam postupovat? Dakujem

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 09.01.2016)

Dobrý deň, pre veriteľa nie je dohoda o vysporiadaní bsm záväzná a preto veriteľ (banka) môže od vás požadovať zaplatiť dlžnú sumu aj napriek tomu, že ste sa s manželom dohodli na tom, že si úver ponechá. Následne môžete požadovať nahradiť od manžela nahradiť sumu, ktorú ste za neho zaplatili.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtat, chceme s manželom spísat zmluvu u právnika, že ho vyplacam z nehnuteľnosti nakoľko už ma svoje bývanie a chce odisť len sme ešte manželia. Źiadosť o rozvod chcem podať buduci rok, ale nakoľko potrebujem zobrat hypoteku na vyplatenie z nehnuteľnosti a banka potrebuje potvrdenie, že sme sa s manželom dohodli na vysporiadani BSM, aby som mohla čerpat hypoteku. Môže právnik alebo notár takuto zmluvu spísať? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 27.12.2015)

Dobrý deň, samozrejme je možné takúto zmluvu spísať. Je však dôležité uviesť, že nemôžete uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, nakoľko Vaše BSM ešte nezaniklo (uvádzate, že ste ešte manželia). Môžete však uzatvoriť tzv. budúcu zmluvu o vyporiadaní BSM, v ktorej definujete základné podmienky uzatvorenia dohody o vyporiadaní BSM (predmet vyporiadania, spôsob vyporiadania...). Prípadne je možné spísať i samotnú dohodu o vyporiadaní BSM, avšak s tzv. odkladacou podmienkou. Tzn. že právne účinky tejto dohody vzniknú až po splnení určitej podmienky. Na posúdenie, ktorá možnosť je pre Vás výhodnejšia by bolo potrebné poznať viaceré detaily Vašej veci a tiež od toho, ktorú zmluvu by banka akceptovala.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, ideme sa rozvadzat, mame dom v BSM. Manzel si chce postavit novy dom, ak mu vyplatim polovicu domu, na co ja potrebujem hypoteku. Je mozne rovno pri ziadosti o rozvod prilozit aj dohodu o vysporiadani BSM, ktoru sme u notara podpisali? Kedy prechadza k prevodu BSM? Dakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 01.08.2015)

Dobrý deň, v rámci rozvodu sa nerieši vysporiadanie BSM a súd ani nebude zaujímať, ako ste sa majetkovo vysporiadali. Ak si zoberiete hypotéku, potom banka bude vyžadovať súhlas manžela s týmto úverom (obyčajne žiadaju podpis na úverovej zmluve). Manželovi nevyplácajte skôr peniaze, ak nemáte uzatvorenú zmluvu o vysporiadaní BSM. Vysporiadať BSM môžete iba ak máte zaniknuté BSM (ktoré zaniká rozvodom alebo rozhodnutím súdu). Zmluva o vysporiadaní BSM, ak ešte BSM nezaniklo je neplatná.

Počas manželstva (a trvajúceho BSM) môžete uzatvoriť iba zmluvu o budúcej zmluve o tom ako sa vysporiadate, resp. nastaviť do zmluvy odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy o vysporiadaní BSM. O odkladacej podmienke pri zmluve o vysporiadaní BSM sa však vedú polemiky. 

Rozvod sa dá urýchliť, ak budete správne postupovať, dokonca v určitých prípadoch je to možné aj bez pojednávania.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, dcéra má podanú žiadosť o rozvod, s manželom žije oddelene. Nechce si nárokovať na žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok. Na vyriešenie bytovej situácie si potrebuje vziať hypotéku. Aká forma vysporiadania BSM je v banke právne účinná? 1. Vzájomná dohoda manželov o vysporiadaní BSM uzatvorená pred právnikom. 2. Rozhodnutie súdu o zrušení BSM. Dcéra je aj živnostníčkou. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 10.05.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o záväznosť dohody o vysporiadaní BSM, tak táto je záväzná len medzi účastníkmi, ktorý ju podpísali. Nie záväzná pre tretie osoby. To isté platí aj pre rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM. Toto vysporiadanie nie je záväzné pre banku, pretože nie je účastníkom konania. Pred uzatvorením akejkoľvek dohody alebo zmieru v rámci súdneho konania je potrebné celú dohodu prediskutovať s bankou. 

Vyššie uvedené platí pre prípady spoločného úveru (hypotéky). Ak nemajú žiadny spoločný úver, nepotrebujú súhlas banky.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň chcela by som sa ešte opýtať,že keď príde K delenie majetku,podľa čoho sa delí...priateľ s manželkou nadobudli všetko spolu počas manželstva.Vlastnia tri domy,ona sa mu teraz vyhráža,že sa sním deliť o nič nebude,že všetko bude patriť jej.Jeden dom prepísala bez jeho vedomia na dcéru,darovacou zmluvu,kde on neni ani uvedený,ťarchu na dome je jeho manželka.Môže sa stať,že všetko prisudia jej a on zostane na ulici?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 15.11.2014)

Dobrý deň. V zmysle Občianskeho zákonníka majetok nadobudnutý počas manželstva partí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM). Pri vyporiadaní BSM vo všeobecnosti platí, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Pritom vyporiadať BSM možno buď dohodou manželelov, alebo rozhodnutím súdu. Ak však do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, uplatní sa nevyvrátiteľná právna domnienka, podľa ktorej ak ide o nehnuteľné veci platí, že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. Z uvedeného dôvodu by nemala nastať taká situácia, že Vášmu priateľovi nezostane nič.

Pokiaľ ide o darovaciu zmluvu, ktorou už bola jedna nehnuteľnosť prevedená na tretiu osobu, tento prevod možno napadnúť na súde. V zmysle ustanovenia § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka "bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný." Pritom prevod nehnuteľnosti nemožno považovať za "bežnú vec".V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku