'

Dohoda o vyporiadaní BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 22. 11. 2017

Otázka: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, s exmanželom sme sa dohodli na dohode ohľadom vyporiadania BSM, exmanžela idem vyplatiť z rodinného domu. Na výplatu si beriem hypoúver + na splatenie už existujúcich záväzkov voči bankám, pôžičky sme nadobudli počas manželstva. Dáva sa na kataster aj v tomto prípade aj dohoda o vyporiadaní BSM, nestačí len kúpna zmluva na kúpu jeho podielu? Dohoda je dosť obšírna a súkromná, hlavne čo sa týka stanovenia kúpnej ceny za nehnuteľnosti (započítanie rôznych pôžičiek, dlžôb, čo som vyplatila po rozvode za exmanžela). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, 

 

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") je možné po jeho zániku (napríklad právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva) vyporiadať troma spôsobmi. Prvým a Občianskym zákonníkom preferovaným spôsobom je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Druhým spôsobom vyporiadania BSM je rozhodnutím súdu. V prípade, že do troch rokov od rozvodu manželstva nie je uzatvorená dohoda o vyporiadaní BSM, ani podaná žaloba o vyporiadanie BSM uplynutím času sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

 

Právna úprava vyporiadania BSM

 

Vzhľadom na Vami vyššie uvedené skutočnosti došlo medzi bývalými manželmi k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní. Pre platnosť tejto dohody je veľmi dôležité dodržanie už spomínanej trojročnej lehoty od rozvodu manželstva (t.j. že dohoda bola podpísaná do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva).

 

Následne musí mať dohoda jednak všetky všeobecné zákonné náležitosti, ktoré vyžadujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale tiež určenie tzv. masy BSM (veci, ktoré patrili do BSM a budú predmetom vyporiadania), určenie ďalších nárokov podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka (napríklad vnos jedného z manželov do manželstva, prípadne investície zo spoločného majetku na výlučný majetok manžela) a tiež spôsob vyporiadania BSM (t.j. ktorý z manželov nadobudne veci patriace do BSM). Dohoda o BSM následne môže obsahovať aj ďalšie ustanovenia, na ktorých sa bývalí manželia dohodli (napr. aj Vami spomínané niektoré súkromné veci).

 

Veľmi dôležité je uviesť, že pre platnosť dohody o vyporiadaní BSM sa vyžaduje, aby bola uzatvorená jednak v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, ale tiež aby neodporovala alebo neobchádzala zákonné ustanovenia.

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj zo samotného charakteru inštitútu BSM nie je možné, aby sa manželia o vyporiadaní BSM (napríklad o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) dohodli v rámci kúpnej zmluvy. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM kúpnou zmluvou obchádza ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce inštitút BSM. Takáto zmluva by bola podľa nášho právneho názoru neplatná.

 

Právna úprava zápisu zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v BSM

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné skonštatovať, že na zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM je spôsobilým právnym úkonom dohoda o vyporiadaní BSM a nie kúpna zmluva. Vychádzajúc z nižšie citovaného zákonné ustanovenia totiž kataster pri zavkladovaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti skúma, či zmluva (dohoda) neodporuje zákonu alebo ho neobchádza.

 

Z toho dôvodu by na základe iba kúpnej zmluvy kataster nehnuteľností nevykonal zmenu zápisu vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti.

 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 Zákona o katastri nehnuteľností

Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

 

Rovnako dôležité je, aby podpisy bývalých manželov boli na dohode o vyporiadaní BSM úradne overené (či už notárom alebo na ktorejkoľvek matrike).

 

Podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Zákona o katastri nehnuteľností

 

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

 

Zhrnutie

Hoci Vaša dohoda o vyporiadaní BSM obsahuje osobitné a súkromné dojednania medzi bývalými manželmi, iba tento právny úkon je spôsobilý na zápis do katastra vlastníckeho práva. Kataster v rámci katastrálneho konania skúma iba to, či má dohoda všetky zákonné náležitosti. Neskúmajú sa ostatné dojednania, ktoré nemajú vplyv na prevod vlastníckeho práva. Máme za to, že ak by ste katastru predložili iba kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z BSM, katastrálne konanie by nebolo úspešné z dôvodu obchádzania zákonných ustanovení.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk