Máte
otázku?

Dohoda o vyporiadaní BSM


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, s exmanželom sme sa dohodli na dohode ohľadom vyporiadania BSM, exmanžela idem vyplatiť z rodinného domu. Na výplatu si beriem hypoúver + na splatenie už existujúcich záväzkov voči bankám, pôžičky sme nadobudli počas manželstva. Dáva sa na kataster aj v tomto prípade aj dohoda o vyporiadaní BSM, nestačí len kúpna zmluva na kúpu jeho podielu? Dohoda je dosť obšírna a súkromná, hlavne čo sa týka stanovenia kúpnej ceny za nehnuteľnosti (započítanie rôznych pôžičiek, dlžôb, čo som vyplatila po rozvode za exmanžela). Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

Dobrý deň, 

 

bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") je možné po jeho zániku (napríklad právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva) vyporiadať troma spôsobmi. Prvým a Občianskym zákonníkom preferovaným spôsobom je uzatvorenie dohody o vyporiadaní BSM. Druhým spôsobom vyporiadania BSM je rozhodnutím súdu. V prípade, že do troch rokov od rozvodu manželstva nie je uzatvorená dohoda o vyporiadaní BSM, ani podaná žaloba o vyporiadanie BSM uplynutím času sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania BSM (§ 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka).

 

Právna úprava vyporiadania BSM

 

Vzhľadom na Vami vyššie uvedené skutočnosti došlo medzi bývalými manželmi k uzatvoreniu dohody o vyporiadaní. Pre platnosť tejto dohody je veľmi dôležité dodržanie už spomínanej trojročnej lehoty od rozvodu manželstva (t.j. že dohoda bola podpísaná do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva).

 

Následne musí mať dohoda jednak všetky všeobecné zákonné náležitosti, ktoré vyžadujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale tiež určenie tzv. masy BSM (veci, ktoré patrili do BSM a budú predmetom vyporiadania), určenie ďalších nárokov podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka (napríklad vnos jedného z manželov do manželstva, prípadne investície zo spoločného majetku na výlučný majetok manžela) a tiež spôsob vyporiadania BSM (t.j. ktorý z manželov nadobudne veci patriace do BSM). Dohoda o BSM následne môže obsahovať aj ďalšie ustanovenia, na ktorých sa bývalí manželia dohodli (napr. aj Vami spomínané niektoré súkromné veci).

 

Veľmi dôležité je uviesť, že pre platnosť dohody o vyporiadaní BSM sa vyžaduje, aby bola uzatvorená jednak v súlade s ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, ale tiež aby neodporovala alebo neobchádzala zákonné ustanovenia.

 

Podľa ustanovenia § 150 Občianskeho zákonníka

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka, ale aj zo samotného charakteru inštitútu BSM nie je možné, aby sa manželia o vyporiadaní BSM (napríklad o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti) dohodli v rámci kúpnej zmluvy. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM kúpnou zmluvou obchádza ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce inštitút BSM. Takáto zmluva by bola podľa nášho právneho názoru neplatná.

 

Právna úprava zápisu zmeny vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v BSM

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je možné skonštatovať, že na zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti patriacej do BSM je spôsobilým právnym úkonom dohoda o vyporiadaní BSM a nie kúpna zmluva. Vychádzajúc z nižšie citovaného zákonné ustanovenia totiž kataster pri zavkladovaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti skúma, či zmluva (dohoda) neodporuje zákonu alebo ho neobchádza.

 

Z toho dôvodu by na základe iba kúpnej zmluvy kataster nehnuteľností nevykonal zmenu zápisu vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti.

 

Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 Zákona o katastri nehnuteľností

Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

 

Rovnako dôležité je, aby podpisy bývalých manželov boli na dohode o vyporiadaní BSM úradne overené (či už notárom alebo na ktorejkoľvek matrike).

 

Podľa ustanovenia § 42 ods. 3 Zákona o katastri nehnuteľností

 

Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok alebo ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovenú vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovanú advokátom.

 

Zhrnutie

Hoci Vaša dohoda o vyporiadaní BSM obsahuje osobitné a súkromné dojednania medzi bývalými manželmi, iba tento právny úkon je spôsobilý na zápis do katastra vlastníckeho práva. Kataster v rámci katastrálneho konania skúma iba to, či má dohoda všetky zákonné náležitosti. Neskúmajú sa ostatné dojednania, ktoré nemajú vplyv na prevod vlastníckeho práva. Máme za to, že ak by ste katastru predložili iba kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z BSM, katastrálne konanie by nebolo úspešné z dôvodu obchádzania zákonných ustanovení.

Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či dohodu o vyporiadaní BSM spísanú u notára môžem dať odobriť na súd, aby som to mala poistené do budúcna. Ak áno, budem platiť poplatok tie 3% zo sumy majetku, alebo iba bežný poplatok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň, ak ste s vašim manželom uzavreli dohodu o vyporiadaní BSM, potom aj v prípade, ak ste ňou nevyporiadavali žiadnu nehnuteľnosť, nie je nutné ju dávať odobriť súdu. Súd vyporiadava BSM iba za predpokladu, že ex-manželia sa na vyporiadaní nevedia dohodnúť. 

Ak ale predmetom vyporiadania BSM bola aj nehnuteľnosť, potom vlastnícke právo k nej sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. V takomto prípade je potom potrebné podať návrh na vklad a Dohodu o vyporiadaní BSM zavkladovať v katastri.

Co by sme Vám odporúčali skôr je nechať si pozrieť tú zmluvu odborníkovi na majetkové právo, či ste dostatočne chránená. To, že ju robil notár nie je zárukou toho, že určite bude platná. My sme videli množstvo neplatných úkonov notárov. 


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem, mám otázku. Po rozvode sa chceme s exmanželom hneď dohodnúť na vyporiadaní BSM. Je možné, aby sme si túto tzv. dohodu o vyporiadaní spísali sami doma podľa nejakého vzoru, alebo to treba dať urobiť právnikovi a následne ju dať overiť na matrike? Ďakujem veľmi pekne za info.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 27.08.2022)

Dobrý deň,
v otázke neuvádzate čo je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré zaniklo rozvodom. Musím uviesť, že neodporúčam spisovanie dohody podľa nejakých vzorov na internete, lebo môžu opomínať podstatné okolnosti a údaje, ktoré spôsobia následné problémy.

Ak by išlo o vyporiadanie nehnuteľností, tu uvádzame, že v prípade ich vyporiadania dohodou, dohoda nadobúda účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností v zmysle ust. § 149a/ Obč. zákonníka, pričom dohoda musí mať písomnú formu.

Rovnako platí, že ak nehnuteľnosť je zaťažená hypotékou, samotné vyporiadanie BSM po rozvode manželstva dohodou nemá vplyv na hypotéku. Banka nie je viazaná dohodou o vyporiadaní BSM po rozvode manželstva. V otázke tiež nepíšete, či máte prípadne pôžičky a pod., čo je tiež potrebné vyporiadať.

Odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie dohody o vyporiadaní BSM po rozvode.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na zrušenie BSM. Rozviedli sme sa pred vyše 10 rokmi a teraz sme zistili, že kus pozemku ešte zostal v BSM. Všetok hnuteľný majetok sme si rozdelili bez papierov, byt sme spolu predali a peniaze sme si tiež rozdelili. Teraz by som chcela prenechať bývalému ten kus pozemku, ale neviem aký je postup na kataster po uplynutí 3 ročnej lehoty na vyporiadanie. Mám napísať na kataster žiadosť aby rozdelili BSM na 1/2 a 1/2 (priložiť kópiu rozsudku o rozvode? ) a následne darovacou zmluvou na neho previesť svoj podiel? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 12.01.2021)

Dobrý deň,
ak rozsudok o rozvode manželstva nadobudol právoplatnosť pred 10 rokmi a pozemok bol v BSM, zo zákonného ustanovenia § 149 ods. 4 Obč. zákonníka platí, že pozemok je v podielovom spoluvlastníctve Vás ako bývalých manželov. Vyporiadanie tohto pozemku v rámci vyporiadania BSM teraz už nie je možné.

Vzhľadom na uvedené je potrebné spísať darovaciu zmluvu. Následne darovaciu zmluvu dáte zapísať do KN a pripojíte aj úradne overenú kópiu rozsudku o rozvode manželstva.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, môže byt do dohody o vyporiadaní BSM vložená podmienka prevodu vyporiadaného podielu k nehnuteľnosti bývalého manžela po jeho smrti na syna ako jediného vlastníka nehnuteľnosti a vecné bremeno práva užívania nehnuteľnosti jeho súčasnou partnerkou?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.06.2020)

Dobrý deň,
prvá časť Vašej otázky týkajúca sa prevodu, resp. skôr prechodu vlastníctva nehnuteľnosti po smrti bývalého manžela je potrebné a nutné riešiť závetom a nie v dohode o vyporiadaní BSM. V dohode o vyporiadaní BSM sa vysporiadavajú vzťahy medzi manželmi a do budúcna. Nie je v dohode možné zaviazať niekoho na určité úkony po vyporiadaní BSM, a to už vôbec nie k smrti (nie je možné účinnosť právnych úkonov viazať na smrť osoby - okrem závetu). O osude nehnuteľnosti môže rozhodovať iba vlastník nehnuteľnosti, a to na základe slobodnej vôle. Z otázky nie je zrejmé, či chcete vecné bremeno zriadiť v súčasnosti v prospech určitej osoby alebo tiež až v okamihu smrti bývalého manžela v prospech synovej partnerky. Ak ide o druhý prípad, také konanie v zmysle vyššie uvedeného nebude možné. Rovnako zriadiť vecné bremeno odporúčame až po vyporiadaní BSM, kedy bude nehnuteľnosť vo vlastníctve jedného z bývalých manželov a bude postačujúce zriadiť obyčajnú zmluvu o zriadení vecného bremena.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Ďakujem pekne za odpoveď, ako Ste odporučil, som odpovedala a poslala ex-manželovmu právnikovi Dna 3. 2. 2020 som Vám poslala list, ohľadom započítania, (suma 377, 52 a funkčný prívesný vozík s plachtou a s EČV) Od "Rozhodnutia OS BA xy.  Ubehlo 7, pomaly 8 mesiacov a pokladala som v dobrej viere za to, že táto záležitosť je kompenzáciou a započítaním ukončená. Týmto Vás žiadam o písomne vyjadrenie. Ak s predmetným započítaním Vás klient nebude súhlasiť, tiež môžem podať návrh na exekučné konanie, čím obidvom stranám vzniknú zbytočné náklady. A ten mi odpovedal takto : Dobrý deň, bol mi doručený Vás list. Pán H. trvá na tom, aby ste to uhradila. Mám pokyn podať návrh na vykonanie exekúcie, Nemôžem Vás poučovať ako protistranu, ale on nemal v rozsudku napísané, že je povinný Vám vozík vydať, z toho dôvodu Vás návrh na vykonanie exekúcie by bol teraz s najväčšou pravdepodobnosťou zamietnutý.  V rozhodnutí okr.  súdu bol takto nariadený rozsudok : xC/xyz/2012 xy. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti súd prikázal byt s hnuteľnými vecami, ktoré tvoria zariadenie bytu a s prívesným vozíkom s plachtou do výlučného vlastníctva žalovanej, pričom majetok nadobudnutý žalovanou predstavuje sumu 114. 010 e. Rodinný dom s hnuteľnými vecami, ktoré tvoria zariadenie domu a motorové vozidlo Citroen Jumper a odsávačka pilín prikázal súd do výlučného vlastníctva žalobcu, pričom majetok nadobudnutý žalobcom predstavuje sumu 115. 655 e. Celková hodnota vysporiadaného majetku bola 229.665 e z čoho polovica predstavuje 114. 832, 50 e. Nakoľko žalobca nadobudol majetok v hodnote o 822,50 e vyššej ako predstavovala polovica vysporiadaného majetku, žalovanej by vznikol nárok voči žalobcovi na zaplatenie uvedeného rozdielu, avšak nakoľko súd pri vysporiadaní zohľadnil aj peňažný zisk žalobcu z predaja motorového vozidla Škoda Octavia a poistného plnenia z poistnej udalosti v sume 1. 191, 31 v prospech žalovanej, súd žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi vyrovnanie tohto rozdielu v sume 377, 52 e (2. 391, 33 e - 822, 50 e - 1. 191, 31 e. ďakujem Vám za Vás čas a vôbec za to, že sa takýmto možno niekomu triviálnym veciam venujete. Preposlala som Vám znenie rozhodnutia, pretože mám dilemu, keďže po pomaly 8-mich mesiacoch žiada odo mňa ex súdom nariadený poplatok. A on mne prikázanú neodovzdal. Ďakujem ešte raz H.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, ak okresný súd  rozhodol o vyporiadaní rozsudkom a je pravdou to, čo píše právnik, teda, že Vám prisúdil do vlastníctva byt so zariadením a prívesný vozík a bývalému manželovi v otázke uvedené veci, Vy ste potom povinná uhradiť sumu ako píše advokát  resp. ako cituje z rozsudku. Povinnosť uhradiť predmetnú sumu 377,52 € musí vyplývať z právoplatného rozsudku.

Súd pri vyporiadaní BSM nemohol rozhodnúť o tom, že bývalý manžel je povinný Vám vydať prívesný vozík, lebo vydanie predmetného prívesného vozíka nebolo predmetom konania. Vydania veci - prívesného vozíka sa zrejme budete musieť domáhať osobitnou žalobou a preukázať, že bývalý manžel predmetný vozík má vo svojej dispozícii.

Odporúčame prípadne komunikovať priamo s bývalým manželom, keďže vzhľadom na rozsah vyporadúvaného majetku ide o zanedbateľnú sumu.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s bývalým ex-manželom sme vysporiadaní. Súd mi nariadil vyplatiť sumu 377,52 €, no jemu nariadil mi vrátiť prívesný vozík s plachtou. Do dnešného dna mi nič nevrátil, no obdržala som list od jeho právnika, že uvedenú sumu požaduje, inak ma dá na exekúciu. Napísala som jeho právnikovi list, že považujem vec za ukončenú, keďže mi nevrátil vec, ktorá mi prináleží, a že beriem to ako kompenzáciu. Môže napriek tomu ex. žiadať odo mňa sumu 377, 52 € a dať ma na exekúciu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 05.02.2020)

Dobrý deň, ak súdnym rozhodnutím &vám bola uložená povinnosť zaplatiť bývalému manželovi sumu 377,52 €, povinnsoťou bolo uhradiť predmetnú sumu v lehote podľa rozsudku súdu. Na druhej strane povinnosťou bývalého manžela bolo vrátiť Vám prívesný vozík.

Ohľadom započítania platí ust. § 580 Obč. zákonníka :
"Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie."
 

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, že započítanie je možné jednostranným úkonom niektorej zo strán ak je plnenie rovnakého druhu. O plnenie rovnakého druhu ide napríklad v prípade peňazí. Vo Vami uvedenom prípade však nejde o plnenie rovnakého druhu  - peniaze/ prívesný vozík, a preto započítanie je možné len na základe dohody. 

Ak ste vykonali z Vašej strany započítanie, a nedošla Vám žiadna reakcia od bývalého manžela, resp. jeho advokáta, požiadajte ho písomne, aby Vám tiež písomne oznámil, že s uvedeným započítaním súhlasí a vec teda bude ukončená a vyrovnaná. Môžete uviesť tiež, že ak s predmetným započítaním nebude súhlasiť, tiež vo veci môžete podať návrh na exekučné konanie, čím obidvom stranám vzniknú zbytočné náklady.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, zmluva o budúcej dohode o vysporiadaní BSM, stačí ak sú podpisy úradné overené? Ďakujem.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 12.08.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ máte na mysli rozdiel medzi úradným overením podpisu na matrike alebo u notára, postačuje overenie podpisov na matrike - vyjde Vás to lacnejšie.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prajem. Rada by som sa Vás chcela spýtať, či je možné pri vysporiadaní BSM vyplatiť čiastku za nehnuteľnosť exmanželke po splátkach, nakoľko je dotyčný dôchodca a nemá samozrejme na vyplatenie bytu a byt za žiadnu cenu predávať nechce. Je nejaká možnosť? Vopred ďakujem pekne.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 04.04.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :
Najprv kúsok právnej teórie.
Podľa ust. § 149 Obč. zákonníka platí :
"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.
(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.
(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.
(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.
§ 149a : Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra."


V otázke neuvádzate, kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode manželstva.
Totižto dohodu o vyporiadaní BSM možno uzatvoriť len do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode.
Vzhľadom na okolnosť, že vo  Vami uvedenom prípade sa jedná o nehnuteľnosť, dohoda  musí byť povinne písomná a účinnosť nadobúda vkladom do katastra.
Je na rozhodnutí a dohode bývalých manželov, ako vyporiadajú BSM, teda je aj možnosť vyporiadania v splátkach. Platí zo zákona, že dohoda nesmie v zmysle ust. § 3 Obč. zákonníka  nesmie odporovať dobrým mravom /citujeme/ :
"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi."

V rozpore s dobrými mravmi by bolo, ak by splátky predstavovali takú sumu, že manželovi, ktorý má splátky uhrádzať by nezostalo ani životné minimum.

Ak predmetom BSM sú nehnuteľnosti a aj hnuteľné veci, vrátane financií, odporúčame vyporiadať všetok majetok v jednej dohode, aby v budúcnosti nevznikli pochybnosti.
Zo zákona totiž platí vyššie uvedený ods. 4 § 149 Obč. zákonníka, t.j. : pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva; o ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Dohodu o vyporiadaní odporúčame nechať prekontrolovať advokátovi.


Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, v 10/2017 nás s exmanželom rozviedli, ja žijem v byte, ktorý splácame ešte obaja do ŠFRB, žijem so 17,5 ročným synom, exmanžel platí výživné 250 euro, pracujeme obaja ako lekári. Chcem sa spýtať, do akej doby je nevyhnutné začať s vysporiadaním BSM, počula som info, že po roku od rozvodu je všetko vnútro bytu moje, spotrebiče, skrine a pod.V priebehu tohto roka by som chcela započať vysporiadavanie BSM, isto sa nedohodneme, takže dohoda neprichádza v úvahu, čo potom? Byt je nevyhnutné ohodnotiť súdnym znalcom? Kto ho ustanovuje? Ďakujem za info, prajem pekne dni v 2019.

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 09.01.2019)

Dobrý deň, v prom rade je potrebné sa skúsiť dohodnúť - ideálne písomne. Podľa § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka: "Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd."

Ak sa nedohodnete do 3 rokov, alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, potom sa uplatní domnienka, ktorú spomínate vo svojej otázke. Teda lehota sú 3 roky a nie 1 rok. Podľa § 149 ods. 4 OZ po uplynutí troch rokov platí, že: "pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Nie je tam teda lehota 1 roka ale 3 rokov.


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?

Podotázka: Dohoda o vyporiadaní BSM (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Chcela by som sa Vás opýtať : presne 13 novembra 2018 to budú 3 roky čo som s manželom rozvedená. Koncom augusta som poslala ex manželovi list o vysporiadanie BSM. Na stretnutí bol 6. 11. 2018 a s mojim návrhom súhlasil. Keď nič ešte nepodpísal je možné, že ak nepodpíše nejaký súhlas do 13. 11. 2018 BSM zanikne ?

Odpoveď: Dohoda o vyporiadaní BSM

(odpoveď odoslaná: 11.11.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

V otázke uvádzate, že 13.11.2018 budú 3 roky čo ste  rozvedená.

Uvádzame, že BSM zaniká zo zákona rozvodom manželstva; rozhodujúci je dátum, kedy rozsudok nadobudol  právoplatnosť a vykonateľnosť, nie kedy bolo pojednávanie, kde bol vynesený rozsudok o rozvode manželstva. Teda z toho dátumu je potrebné vychádzať a od tohto dátumu počítať dobu 3 rokov - právoplatnosť rozsudku o rozvode manželstva.

Doložku právoplatnosti Vám vyznačí príslušný okresný súd, ktorý rozhodnutie vydal.

Z ust. § 149 Obč. zákonníka vyplýva :

"(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Pokiaľ rozsudok nadobudol právoplatnosť 13.11.2018 a BSM tvorí aj nehnuteľnosť odporúčame podať návrh na súd obratom.

V prípade, že návrh na súd nepodáte, platí, že zo zákona došlo k vyporiadaniu tak, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva; o nhneuteľných veciach platí, že tieto sú v podielovom spoluvlastníctva s tým, že podiely oboch manželov sú rovnaké. 

Odporúčame kontaktovať advokáta alebo pomôckou pre spísanie návrhu na súd Vám môžu byť články v našej poradni : dohoda o vyporiadaní BSM, podanie návrhu na súd na vyporiadanie BSM, Zrušenie, Vysporiadanie BSM - bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Dohoda o vyporiadaní BSM" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku