Máte
otázku?

Zrušenie BSM počas trvania manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Dobrý deň, ako sa ruší BSM za trvania manželstva?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Dobrý deň, pokiaľ ide o zrušenei BSM počas manželstva, existencia bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) je v zásade závislá od existencie manželstva. Situácia, že BSM zanikne, hoci manželstvo naďalej trvá, preto nastáva iba výnimočne. Na návrh niektorého z manželov môže súd zo závažných dôvodov (najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom) zrušiť BSM aj počas trvania manželstva (viď. ustanovenie § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ide o prípady, kedy napríklad jeden z manželov nakladá so spoločným majetkom nehospodárne, ničí spoločný majetok, neprejavuje záujem o rodinu a pod. Treba si však uvedomiť, že posúdenie rozporu s dobrými mravmi je prísne individuálne. Ďalším prípadom, kedy súd rozhodne o zrušení BSM počas trvania manželov je ten, keď jeden z manželov, prípadne obaja získajú oprávnenie na podnikateľskú činnosť (viď. ustanovenie § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka). Presný procesný postup pri zániku BSM počas trvania manželstva závisí od toho, o ktorý z vyššie uvedených prípadov ide.
Okrem toho osobitné zákony upravujú situácie, kedy BSM zaniká počas trvania manželstva priamo zo zákona (t.j. bez potreby podať návrh na súd). Konkrétne ide o Trestný zákon, v prípade uloženia trestu prepadnutia majetku jednému z manželov a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, v prípade vyhlásenia konkurzu na jedného z manželov.

Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
je možné zrušiť BZM v prípade, ak sme obaja SZČO už dlhšiu dobu, alebo je možné zrušiť BZM iba na začiatku podnikania. Podotázka, koľko asi trvá tento proces od podania žiadosti až po schválenie súdom.
Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že "súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich." Nakoľko v otázke uvádzate, že podnikateľmi ste obaja, návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z vás. Zákon neobmedzuje podanie návrhu k momentu začatia podnikania. Návrh je preto možné podať kedykoľvek potom ako ste začali podnikať. Výkon podnikateľskej činnosti však musí trvať v čase rozhodovania súdu o návrhu na zrušenie BSM počas manželstva. Súd však zruší vaše BSM ku dňu právoplatnosti rozsudku súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dĺžka súdneho konania závisí od toho, ktorý súd bude vo veci rozhodovať, avšak spravidla sa súdne konanie ukončí do troch mesiacov. Nemožno však vylúčiť, že by súdne konanie mohlo trvať aj dlhšie. Závisí vždy od toho za aký čas po podaní návrhu súd vytýči pojednávanie.  

 

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň prajem, prosím Vás mám otázku. Môj manžel ako podnikateľ skrachoval, jeho firma má úver v banke, ktorý bohužiaľ nedokáže splácať, z tohto dôvodu má uvalenú na firmu exekúciu, a tak isto maá exekúciu na seba ako na osobu (opäť nesplatený úver). Prosím Vás môže mi exekútor siahnuť na byt, ktorý mám vo vlastníctve iba ja. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Katarína

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.03.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že manžel ako podnikateľ má exekúcie, rovnako má exekúcie ako FO - nepodnikateľ. Obávate sa toho, aby ste neprišli o byt, ktorý je vo Vašom vlastníctve.
Neuvádzate v otázke kedy a na základe čoho ste nadobudli konkrétny byt, ktorý zrejme užívate spolu s Vašim manželom.

Ak by sme vychádzali z predpokladu, že byt ste nadobudli pred uzatvorením manželstva Vy sama, prípadne ste ho nadobudli dedením alebo darovaním výlučne vo Váš prospech, potom byt nemôže byť predmetom exekučného konania. Uvedené vyplýva z ust. exekučného poriadku, že majetkom podliehajúcim v exekúcii môže byť len majetok vo vlastníctve povinného prípadne jeho spoluvlastnícky podiel, pričom exekučný poriadok uvádza, ktoré veci vo vlastníctve povinného nemôžu byť predmetom exekúcie /§ 115 exek. poriadku : bežný odev, nevyhnutné vbavenie domácnosti, a pod./.

Vo veci odporúčam konzultáciu u advokáta na riešenie veci /zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva podľa ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka/.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či výživné od bývalého partnera na moju dcéru patrí do BSM súčasného manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 24.03.2022)

Dobrý deň,

výživné, ktoré plní otec vo vzťahu k svojmu dieťaťu nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, toto patrí priamo dieťaťu, aj keď je vyplácané k rukám druhého rodiča. Teda aj keď je výživné vyplatené na Váš účet, je majetkom vášho dieťaťa, ktorý vy zo zákona spravujete ako správca jeho majetku. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí v zmysle ust. § 143 ods. 1 Občianskeho zákonníka "všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka." Vzhľadom na uvedené výživné plnené vo vzťahu k vášmu dieťaťu zo strany jeho otca sa nikdy nestane vašim vlastníctvom a preto ani nikdy nebude predmetom vášho BSM. 


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
mám snúbenca, ktorý vyhlásil osobný bankrot, z dôvodu zdedenia dlhov po otcovi. Snúbenec je zároveň SZČO už niekoľko rokov. Chceli by sme uzatvoriť manželstvo s tým, že by sme po uzatvorení manželstva zrušili BSM z dôvodu podnikania manžela. Moja otázka znie: v prípade, že by manžel zrušil živnosť (niekedy v priebehu trvania manželstva -napr. By sa zamestnal) automaticky by zaniklo zrušenie BSM alebo toto zrušenie BSM už bude pokračovať po celú dobu trvania manželstva?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
zrušené BSM počas manželstva, sa môže obnoviť iba na návrh niektorého z manželov, a to súdom. Ak sa BSM súdnym rozhodnutím zruší, zániku podnikateľského oprávnenia nezaniká rozhodnutie súdu o zrušení BSM účinnosť. Ak ani jeden z Vás návrh na obnovenie BSM nepodá, BSM sa nikdy neobnoví.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Som s manželom 6 rokov rozvedená máme nehnuteľnosť v BSM, ktorá sa nevysporiadaná, a ktorú by som chcela predať, ale manžel nechce podpísať papiere na predaj maklérovi. On v dome už nebýva vyše 10 rokov a ani náklady týkajúce sa domu odvtedy neplatí/myslím na hypotekárny úver, elektrika. Chcem sa opýtať, ako by sa dalo riešiť tento problém, aby som mohla ja predať dom bez jeho súhlasu?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 02.01.2022)

Dobrý deň,
ak ste už rozvedení 6 rokov a BSM je nevysporiadané, dom vlastníte v podielovom spoluvlastníctve, každý o podiele 1/2. Môžete postupovať dvoma spôsobmi. Ak by ste našli záujemcu, ktorý je ochotný kúpiť Váš podiel na dome, môžete mu podiel po uplynutí lehoty na uplatnenie predkupného práva predať. Druhou možnosťou je podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde by ste mohli navrhnúť súdu, že ak manžel nechce predať dom, nech vyplatí Váš podiel. Ak ho nebude chcieť vyplatiť a nikto nebude chcieť dom, súd nariadi jeho predaj. 

Inak bez jeho súhlasu dom ako celok neviete predať.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či môžem (so súhlasom manžela) zrušiť BSM pri žiadaní hypotéky a kúpe bytu. Manžel nemá slovenské občianstvo a tým pádom nemá nárok na hypotéku. Ja ako Slovenský občan, by som si chcela zažiadať o hypotéku a kúpiť byt na SVK len na moje meno. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.12.2021)

Dobrý deň,
požiadať počas manželstva o zrušenie BSM je možné len ak sú na to zákonné dôvody, nakoľko existencia bezpodielového spoluvlastníctva manželov je závislá na existencii manželstva. Takýmto dôvodmi sú podľa Občianskeho zákonníka len len závažné dôvody, kedy by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Jedná sa najmä o prípady, kedy napríklad jeden z manželov nakladá so spoločným majetkom nehospodárne alebo spoločný majetok ničí, prípadne, ak neprejavuje žiadny záujem o rodinu a pod.  Rozpor s dobrými mravmi sa vždy posudzuje vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu. Druhým dôvodom, kedy možno žiadať o zrušenie BSM počas manželstva je prípad, ak manžel získa oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Vtedy je oprávnený ten manžel, ktorý nie je podnikateľom podať žalobu o zrušenie BSM počas manželstva. Čo však zákon pripúšťa je modifikácia rozsahu BSM počas manželstva. Vo Vami uvedenom prípade by potom prichádzalo do úvahy predmetnú nehnuteľnosť a finančné prostriedky získané úverom vyňať z BSM tak, že pred jej kúpou a pred uzavretím zmluvy o úvere uzatvoríte so svojím manželom Dohodu o zúžení BSM. Takýmto spôsobom sa vlastne dohodnete, že veci, ktoré by inak patrili do BSM, budú vo výlučnom vlastníctve jedného z Vás, a to tak, že poskytnutý úver, ktorý by bol bez uzavretia takejto dohody vo Vašom BSM (bez ohľadu na to, že zmluvu o úvere by uzatvoril iba jeden z Vás) bude uzavretím dohody patriť iba Vám, t.j. bude vo Vašom výlučnom vlastníctve, rovnako aj kúpená nehnuteľnosť. Základom však je, aby takáto dohoda bola uzatvorená skôr než dôjde k nadobudnutiu nehnuteľnosti a poskytnutiu úveru.  Záverom uvádzam, že dohoda o zúžení BSM nie je právnym titulom vzniku vlastníckeho práva. Na základe tejto dohody musí byť následne uzatvorená niektorá zo scudzovacích zmlúv, nakoľko až táto je právnym titulom, na základe ktorého nadobudne niektorý z manželov výlučné vlastníctvo k veci, prípadne obaja manželia založia spoluvlastnícky vzťah (vec nadobudnú do podielového spoluvlastníctva). Zúženie BSM sa robí u notára notárskou zápisnicou. 


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Potreboval by som poradiť, s manželkou by sme potrebovali zrušiť BSM. Manželka by podala návrh vzhľadom nato, že som szčo, no moja otázka je, či to je možné, aj keď ja ako szčo mám nejaké dlhy. Adrián

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 17.09.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že návrh na súd musí podať ten z manželov, ktorý nemá oprávnenie na podnik. činnosť. V návrhu na súd je potrebné preukázať, že jen z manželov má toto oprávnenie. Vo Vašom prípade manželka musí podať návrh na súd. Následne vyporiadate BSM dohodou v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM za trvania manželstva. Ak k dohode nedôjde, potom v tej istej lehote musíte podať návrh na súd o vyporiadanie BSM. To, že máte dlhy ako podnikateľ bude zohľadnené pri vyporiadaní BSM.

Ak by ste sa nedohodli na vyporiadaní BSM dohodou alebo nepodali návrh na súd v lehote do 3 rokov, potom následne platí ust. § 149 ods. 4 Obč. zákonníka :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
viete mi poradiť ako zrušiť BSM? Ja som živnostník a manžel pracuje. Obáva sa toho, že ak mi moja podnikateľská činnosť nevyjde, môže on prísť o svoj majetok.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň,

ak ste získali oprávnenie na podnikateľskú činnosť (živnosť), súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, a to aj za trvania manželstva. Návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, to znamená návrh môže podať Váš manžel (za predpokladu, že nie je živnostníkom). Návrh na zrušenie BSM môže Váš manžel podať na miestne príslušný súd, ktorým je súd, v obvode ktorého máte Vy (ako žalovaná strana) adresu trvalého pobytu.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadne zrušenia BSM počas trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti manžela (manžel má živnosť i SRO). Z akého dôvodu súd vytýčil pojednávanie, ak sme obaja súhlasili s rozhodnutím vo veci bez nariadenia pojednávania(ja v samotnom návrhu a manžel vo vyjadrení k návrhu)? Podľa mojich informácií súd nemá inú možnosť ako návrhu vyhovieť, tak z akého dôvodu to takto predlžuje ? Daniela

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.07.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade súd konanie nepredlžuje. Bol síce podaný návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva z dôvodu podnikateľskej činnosti manžela, ktorý má ako živnosť, tak aj s.r.o.

Podľa § 148 ods. 2 Obč. zákonníka platí :

 

"Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Uvádzame, že samotná majetková účasť manžela v s.r.o. nie je podnikateľskou činnosťou v zmysle ust. § 2 Obchodného zákonníka a preto majetková účasť manžela v s.r.o. manželom nie je dôvodom na zrušenie BSM v zmysle ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka. Súd v zmysle ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka BSM zruší len v prípade existencie živnostenského oprávnenia manžela ako podnikateľa.

Podľa § 2 Obchod. zákonníka platí :

"Podnikateľom podľa tohto zákona je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu."

Z tohto dôvodu je potrebné upraviť návrh na súd.

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
náš  problém spočíva v tom, že som gambler, narobil som dlhy a teraz to splácame s manželkou. Manželka ale sa chce uistiť, alebo sa ochrániť seba a deti keby som ešte narobil ďalšie, aby nemalo na nich dopad. Aké sú možnosti ochranu majetku pred takými "prípadmi" ako som ja. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 21.05.2021)

Dobrý deň,
riešením Vami uvedeneého problému je zrušenie BSM za trvania manželstva podľa ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Zákon síce hovorí v cit. ustanovení "len" o dobrých mravoch, vo Vašom prípade sme názoru, že podmienky na zrušenie BMS sú splnené, keďže aj gamblerstvo možno považovať za skutočnosť, ktorá BSM ohrozuje a ohrozuje hlavne manželku a deti. Chceme tiež uviesť, že zrušenie BSM v prípade súdneho rozhodnutia sa vzťahuje len na majetok nadobudnutý v budúcnosti, čo sa týka aj dlhov, teda Vy aj manželka budete nadobúdať veci, aj dlhy len na svoje meno. Po zrušení BSM súdnou cestou, bude potrebné vyporidať BSM, teda teda aktíva a pasíva BSM.

V otázke uvádzate, že máte dlhy, zrejme ste uzatvorili rôzne zmluvy o pôžičke, ktoré je treba hlavne riešiť a neplatiť /predpokladáme/ nebankovým spoločnostiam/ nezákonné úroky a poplatky. O dlhoch však nepíšete bližšie skutočnosti. V tomto smere odporúčame, aby ste zmluvy o spotreb. úveroch poslali na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR /pošlite len kópie zmlúv/.

Ak pri spísaní zmlúv neboli splnené podmienky Obč. zákonníka, zákonov o ochrane spotrebiteľa a zákona o spotreb. úveroch, potom v prípade súdneho konania by boli súdom zmluvy o spotreb. úveroch vyhlásené za neplatné a boli by ste povinný uhradiť len istinu bez úrokov a poplatkov.

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcem pokračovať v podnikaní  (prerušené), ale žena nesúhlasí z dôvodu neistoty. Preto ju chcem odbremeniť a prevziať všetko len na seba. Ďakujem Jaro

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.04.2021)

"Dobrý deň,
riešením vami uvedenej situácie je využitie ust. § 148a/ ods. 2 Obč. zákonníka :

" Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Návrh v tomto prípade musí podať vaša manželka. To, že v súčasnosti máte prerušenú živnosť nie je právnou prekážkou toho, aby súd BSM za trvania manželstva nezrušil /viď napr. rozs. : rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9Co/853/2015 zo dňa 02.06.2016/.

Po nadobdunutí právoplatnosti rozsudku následne na základe dohody vyporiadate bezdpodielové spoluvlastníctvo manželov.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
riešim podvod, ktorý na mňa a na dcéru spáchala moja manželka, keď nás podviedla a oklamala nás, že potrebuje financie pre svoju kamarátku, ale pravda bola taká, že ich potrebovala pre svoju internetovú lásku a takto nás okradla/podviedla o cca 19000e. Podal som na manželku TO ale uznesením mi napísali, že to nie je trestný čin podľa paragrafu 197, aj keď viem, že podľa paragrafu 221 sa jedna o podvod. Môžete mi poradiť?
M.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 19.04.2021)

Dobrý deň,
sme názoru, že vzhľadom na okolnosť, že ste peniaze manželke poskytli dobrovoľne, aj keď ich použila iným spôsobom, nedošlo k spáchaniu trestného činu.

Nevieme čo máte v úmysle vo veci riešiť, resp. ako sa postaviť k tejto závažnej situácii vzhľadom na manželstvo, riešením vo vami uvedenom prípade je podať návrh na súd na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva  v zmysle ust. § 148 Obč. zákonníka :

"(1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."
 
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by BSM za trvania manželstva bolo zrušené, uvedená suma 19000 € by sa započítalo na jej podiel pri vyporiadaní.

Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
potrebujem sa informovať na internete som našla veľa informácií o zrušení BSM počas trvania manželstva, ale všetko je z dôvodu podnikania. Ja by som chcela zrušiť BSM z dôvodu, že môj manžel si počas manželstva bral úvery, o ktorých som až do dnešného dna nevedela. Je takáto možnosť? Ako mám postupovať alebo kde nájdem vzor tejto žiadosti. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.03.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 148 Obč. zákonníka :

"(1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."
T. j.  možnosťou riešenia Vami uvedeného problému je podať návrh na zrušenie BSM počas trvania manželstva z dôvodu brania úverov mnaželom s doložením dokladov  (zmluvy o pôžičke a pod.)  a s poukázaním na vyššie uvedené zákonné ustanovenie. Aj keď Obč. zákonník vyslovene neuvádza takéto konanie ako dôvod na zrušenie BSM, samotný zákon nemôže postihnúť všetky okolnosti, ktoré nastanú v realite a preto ich ani nemúže vymenovať.
Na naše stránke nájdete množstvo informácií ohľadom uvedenej problematiky (do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke dajte výraz : zrušenie BSM počas trvania manželstva).

 

 

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Bývame v dome, ale mame aj byt, v ktorom sme bývali, kým sme sa pred 3 tokmi nepresťahovali do domu. Manželka nevyužitý byt odmieta predať, a tak isto odmieta prenajať. Takto sa ja nemôžem dostať k svojmu majetku. Nemám z neho žiadny úžitok a dokonca tam treba platiť stále nejaké poplatky. Som dôchodca a ako poznám manželku, ten byt ostane nevyužitý do mojej smrti. Viem to, lebo dom, ktorý zdedila s bratom po rodičoch tak isto odmietla predať a dom je nevyužitý a chátra. Byt som si ušetril a nepredal, keď som staval dom, aj keď by sa mi boli peniaze zišli. Teraz z neho nemám žiadny úžitok. Živnosť mám a občas ju využívam tak, že si zarobím niečo k dôchodku. Neviem, či by to bolo dostatočne na tieto účely. Myslel som si, že jednoduchšie by bolo vysporiadať zrušením BSM. Myslíte, že by to mohli byt dôvodom na zrušení BSM?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.11.2020)

Dobrý deň, z otázky usudzujeme, že nevyužívaný byt je v BSM.

Keďže Vy máte živnostenské oprávnenie, návrh na zrušenie BSM by musela podať manželka; Vy tento návrh podať nemôžete. Zrejme sú závažné dôvody, prečo manželka odmieta prenajať alebo predať byt v BSM.

Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta pre podrobnú špecifikáciu problematiky neochoty predať alebo prenajať byt, aby našiel najlepšie riešenie.

 

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Máme rodinný dom a garáže. Nechceme sa rozviesť, ale chceme si rozdeliť nehnuteľnosti. Sme dôchodcovia. Muž začal moc míňať a ja mám strach, že ma zadĺži na majetku. Chceli by sme dohodu o rozdelení BSM alebo ako sa poistiť, aby ma muž nemohol zadĺžiť alebo predať nehnuteľnosti bez môjho súhlasu. Prosím o pomoc. Vďaka.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 18.09.2020)

Dobrý deň,
Nehnuteľnosti v bezpodielovom spoluvlastníctve Vás ako manželov manžel predať nemôže.

Riešením vo Vašom prípade, keďže sa nechcete rozviesť, je podať návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva v súlade s ust. § 148 Obč. zákonníka :

"(1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Dôvod ten, ako ho uvádzate v otázke, je dôvodom na zrušenie BSM rozhodnutím súdu.

Ďalšou možnosťou je, aby ste majetok prepísali na Vaše deti, avšak zo zriadením vecného bremena vo Váš prospech ako oprávnených z vecného bremena (právo doživ. užívania a bývania v nehnuteľnosti).


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
prosím o radu. Manžel dostal do daru pre 10-timi rokmi rodinný dom. V tomto má aj miesto podnikania ako živnostník. Teraz idem na živnosť aj ja. Je v našom prípade nutné zrušenie BSM ? Z našej strany to nepovažujeme za nutné, ale každý nám to odporúča.
Sídlo firmy budem mať aj ja na adrese rodinného domu, ale otváram predajňu, kde budem mať prevádzku, resp. miesto podnikania. Tieto priestory zas má manžel v podnájme a ja budem využívať dve miestnosti s jeho súhlasom, zatiaľ len ústny súhlas od prenajímateľa a vlastníka mám. Prosím Vás poraďte, aký typ dokladu musím spísať so všetkými tromi ? (stačí písomný súhlas, alebo nájomná zmluva so všetkými, alebo len s manželom? ) Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2020)

Dobrý deň,
zasielame Vám nasledovnú odpoveď :

1./ Zrušenie BSM počas trvania manželstva z dôvodu výkonu podnik. činnosti /živnosť/ je možné len na základe súdneho rozhodnutia v súlade s ust. § 148a/ Obč. zákonníka :

"(1) Na použitie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov potrebuje podnikateľ pri začatí podnikania súhlas druhého manžela. Na ďalšie právne úkony súvisiace s podnikaním už súhlas druhého manžela nepotrebuje.
(2) Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich."

Či podať návrh na zrušenie BSM, sme názoru, že to závisí hlavne od tohto, koľko do podnikania vložíte fin. prostriedkov na obstaranie rôzneho tovaru, nástrojov, prístrojov zo spoločného majetku, a aký bude resp. už je príjem z podnikania. Ak je rozdiel veľký medzi Vami dvoma ako manželmi, potom radšej zrušiť BSM počas trvania manželstva, kedy bude potrebné podať návrh súd.

2./ Pokiaľ ide o priestory, ktoré má Váš manžel v nájme ako nebytové priestory a časť z týchto priestorov budete resp. chcete využívať Vy, potrebujete písomný súhlas vlastníka ako prenajímateľa (§ 6 zákona o nájme a podnájme nebyt. priestorov). Zmluvu o podnájme spíšete s Vašim manželom ako nájomcom.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Ocitla som sa s deťmi vo veľmi vážnej situácii. Manžel začal podnikať počas manželstva ako konateľ a jediný spoločník v s.r.o. Narobil dlhy ako vo firme, tak aj na svoju osobu. Neviem presne koľko, lebo mi to nepovie. Museli sme predať byt, ktorý bol na jeho meno (získaný pred manželstvom). Momentálne nežijeme spolu. Niektoré dlhy splatil, ale určite nie všetky. Nemáme žiadny majetok, okrem zvyšku hotovosti, ktorú mi dal na účet po predaji bytu. Chcela by som zrušiť BSM alebo vysporiadať tak, aby voči mne neboli nárokované prip. existujúce dlhy. Rozmýšľam aj nad rozvodom. Ďakujem vopred za radu, ktorá by nám veľmi pomohla.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 20.08.2020)

Dobrý deň,
riešenie ponúka ust. § 148 Obč. zákonníka :

"(1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak manžel koná nehospodárne vo vzťahu k BSM, ktoré zaťažuje dlhmi, je dôvodom na zrušenie BSM za trvania manželstva.

V otázke uvádzate, že manžel je konateľom a jediným spoločníkom s.r.o.. Je síce možnosť podať návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva z dôvodu podnikania jedného z manželov, prípadne oboch manželov, ale vo Vašom prípade resp. v prípade Vášho manžela to nie je možné, keďže ide o s.r.o. Citujeme z rozsudku Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 2Co/416/2012 :

 "Odporca nemá oprávnenie na podnikateľskú činnosť ako fyzická osoba, ale oprávnenie podnikať má právnická osoba, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá za svoje záväzky bez ohľadu na to, že odporca je jediným konateľom a spoločníkom v tejto obchodnej spoločnosti. Nie je tak splnená zákonná podmienka, a to že odporca získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť."

Ak súd rozsudkom zruší BSM za trvania manželstva, následne by malo dôjsť k jeho vyporiadaniu dohodou alebo na základe súdneho rozhodnutia, pričom návrh na súd o vyporiadanie BSM musíte podať v lehote do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku, ktorým došlo k zrušeniu BSM.

Na podanie návrhu na súd o zrušenie BSM za trvania manželstva odporúčame kontaktovať advokáta.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Nachádzam sa v komplikovanej situácii. Viem, že manžel má milenku už skoro 2 roky. Dnes som zistila, keď sa mi priznal, že dostal výpoveď, a že pred vyše rokom zobral bezúčelový úver, pri ktorom som nemusela byť ja vo výške 30000 € a tie peniaze dal jej. Teraz vlastne musíme ďalej platiť hypotéku a ten úver. Samozrejme nemajú žiadnu zmluvu. Ako sa môžem aspoň ja brániť, alebo čo robiť? Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 01.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky nevieme usúdiť, či plánujete rozvod manželstva.

Dočasným riešením do yvriešenia situácie s bankou alebo nebank. spoločnosťou, je, aby dotyčná pani prevzala záväzok zo zmluvy o spotreb úvere, avšak na uvednené bude nevyhnutný súhlas banky resp. nebankovej spoločnosti.

Ďalšou možnosťou je, aby dotyčná osoba uznala záväzok v celom rozsahu so záväzkom, že tento bude splácať Vám v sume minimálne, akú Vy platíte banke resp. nebank. spoločnosti.

Ďalšou možnosťou pre Vás ako manželku je podať návrh na súd o zrušenie BSM za trvania manželstva z dôvodov, ako uvádzate v otázke, čo poskytuje aj ust. ust. § 148 Obč. zákonníka :

"(1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Ak súd na Váš návrh BSM zruší, následne bude musieť byť vyporiadané BSM, teda aj predmetný dlh.

 

 


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, potrebovala by som veľmi Vašu radu. Ide o to, že môj manžel má bez môjho vedomia množstvo úverov a pôžičiek. Zistila som to len teraz a vôbec netuším čo mám robiť. Vôbec neviem kde peniaze míňal, ale do spoločnej domácnosti to nebolo. Akú mám možnosť chrániť seba a naše dve malé deti. Našim spoločným majetkom je jediné nové auto, nič iné nemáme. Teda okrem jeho obrovských dlhoch(niekoľko desiatok tisíc eur), presnú sumu neviem, nakoľko mi celé roky klamal a zatajoval. Mohla by som na základe tohto zrušiť BSMko už teraz počas trvania manželstva? Ako to viem dokázať, keď všetky papiere od pôžičok má on, ja v rukách nemám vôbec nič. Ako mám postupovať ?  Veľmi pekne ďakujem za rýchlu odpoveď a a Vašu pomoc. S pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovné :

1./ V prípadnom súdnom konaní bude nevyhnutné preukázať to, že tieto dlhy existujú, teda na základe akej skutočnosti ste sa dozvedeli, že má úvery a pôžičky.

2./ Podľa ust. Občianskeho zákonníka platí : 

"§ 146 

(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd.

§ 147

(1) Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

§ 148 

(1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

 

 

Odporúčame kontaktovať advokáta ako vo veci  podania návrhu na súd ohľadom zrušenia BSM, tak aj prípadne vo veci samotných dlhov z pôžičiek a úverov (neprijateľné zmluvné podmienky).

 

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa spýtala ako sa postupuje s nehnuteľnosťou (domom vo Veľkom Bieli) v prípade rozvedených manželov, ktorí si zrušili bezpodielové spoluvlastníctvo. V septembri tohto roku to budú 3r. Je potrebné, pokiaľ jeden z manželov v dome nebýva, aby ho manželka z jeho polovice vyplatila? Prípadne, je povinná mu platiť mesačne nájomné pokiaľ nemá na vyplatenie nehnuteľnosti, či je nutné nehnuteľnosť predať? Ide o bývalých manželov v dôchodkovom veku, ktorí si dobre nevychádzajú, takže nejaká forma dohody ani nenastane. Exmanžel prišiel za bývalou manželkou s tým, aby ho vyplatila, no nakoľko je to staršia pani po infarkte obáva sa čo sa teraz bude diať. Na čo má ona právo, na čo má právo on? Tak by som bola veľmi povďačná, keby ste mi vedeli objasniť, ako sa v takomto prípade postupuje. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 25.06.2017)

Dobrý deň, po zrušení BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) je potrebné pristúpiť k vyporiadaniu BSM. To je možné urobiť dvomi spôsobmi, a to dohodou alebo podaním žaloby na súd. Nakoľko sa nevedia dohodnúť, nezostane im nič iné ako podať žalobu na mieste príslušný súd. V žalobe sa môže ten z manželov, ktorý nehnuteľnosť neobýva žiadať vyplatenie 1/2 hodnoty nehnuteľnosti. Tá sa určí na základe znaleckého posudku. Rovnako však môže žiadať i to, aby nehnuteľnosť bola prikázaná jemu do výlučného vlastníctva a on vyplatí druhého manžela. Závisí na tom, čo chce ten ktorý manžel dosiahnuť. V prípade, že do uplynutia trojročnej lehoty nepodá ani jeden z nich žalobu o vyporiadanie BSM, pri vyporiadaní BSM sa uplatní zákonná domnienka vyporiadania. Tá hovorí, že sa nehnuteľnosť stane podielovým spoluvlastníctvom oboch manželov, každý v podiele 1/2. Z finančnej stránky (nižší súdny poplatok) je lepšie podať žalobu o vyporiadanie BSM ako žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, už od 1. 8. 2016 rieši môj platený advokát zrušenie BSM z dôvodu podnikateľskej činnosti manžela, jeho dlhom, neprispievaním na našu spoločnú domácnosť, ja platím všetky náklady /byt, nájom, telefón a prípadne nedoplatky z elektrickej energie, plynu aj nájmu bytu už viac ako 10 rokov/, je pravda, že sa priznal, že hra automaty, bale dôkaz na to nemám, takže môj advokát, tak do tej žaloby uviedol len ten paragraf podnikanie manžela ako taxikár, takže ja fakt už neviem, čo sa deje, manžel je tak zadlžený, že nám hrozí aj exekúcia na nás spoločný byt, ktorý máme vo vlastníctve, advokát mi neberie telefón ani na mail neodpovedá, takže neviem čo fakt ďalej, trvá to rozhodnutie súdu nejako dlho, ak ma on zastupuje, som z toho už zúfalá, tak snáď sa nájde nejaká dobrá duša, ktorá mi poradí. Je tiež pravda, že manžel nepreberá postu ani predvolanie na súd, je možné ho nejako donútiť cez políciu alebo ako s ním ďalej, je to hrozné s takým človekom. Ďakujem veľmi pekne za radu.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 11.04.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Vychádzame z predpokladu, že s advokátom máte spísanú zmluvu o poskytovaní právnej pomoci a v nej dojednané podmienky, vrátane odmeny, práva a povinnosti účastníkov zmluvy.  Advokát Vás má informovať o všetkých úkonoch, ktoré  v danej veci vykonal, vrátane podania návrhu na súd.

2./ Stav konania na súde : Na príslušnom súde, kde bola žaloba podaná, v informačnej kancelárii Vám povedia, či žaloba bola podaná, kedy a číslo konania. Ak žaloba na súd podaná nebola,  usudzujúc z Vašej otázky potom treba vykonať nevyhnutné právne kroky.

3./ Pokiaľ sa jedná o advokáta, odporúčame zistiť na adrese Slov. advokátskej komory zistiť  aktuálny stav. Podľa zistení na súde a reakcie advokáta na uvedený stav súdneho konania prípadne nekonania podať aj sťažnosť na prísl. orgán Slov. advokátskej komory.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať ako sa dá zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň. Spôsobov zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) je niekoľko. BSM primárne zaniká spolu so zánikom manželstva. Okrem toho môže súd na návrh niektorého z manželov BSM zrušiť aj počas trvania manželstva, avšak len zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom. Súd na návrh zruší BSM aj v prípade, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. V takomto prípade môže podať návrh ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ však majú takéto oprávnenie obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Po zrušení BSM- počas trvania manželstva pred 2 a pol rokmi pre gamblerstvo manželky prišiel na manželkinu, teda našu adresu list z Provident bank--upomienka, posledná predexekúčna výzva na splácanie úveru-pôžičky v hodnote 91600 ck-ktorý, zabudla, splácať. Pýtam sa : je možné aj po zrušení BSM-počas trvania manželstva siahnuť na majetok, dôchod, plat, alebo nehnuteľný aj hnuteľľný majetok ostatných členov rodiny-manžela, deti? Okresný súd pred 2 a pol rokmi na môj podnet vyhovel návrhu a BSM - zrušil pre gamblérsto manželky, potom podarená manželka zdrhla do ČR- a pokračuje v diele skazy. List-upomienku som jej preposlal na jej poslednú známu adresu, neviem, či pracuje, telefón neberie, od jej posledného známeho zamestnávateľa žiadne info. Pýtam sa čo mám robiť a čo ma čaká-teda nás- manžela a deti. Som ako ešte manžel dôchodca a dôchod mám cca 288 E. Jedna dcéra už platí za, mamu, pôžičky, tiež z dôchodku, na tie pôžičky ju naviedla a oklamala za, účelom, opráv domu a peniaze, mater, jej zobrala a prehrala v automatoch a na účely neznáme. Pýtam sa, ako ďalej a čo s tým? Hnuteľný majetok manželka nemá, dokonca okrem nábytku -aj to starého nemá doma nič, lebo ona nič nekupovala, všetko prehrala v lósoch a automatoch- sú len spoločne nadobudnuté veci-zariadenia. Dcéra si pred rokom -teda 1, 5 roka po zrušení BSM kúpila za ťažko ušetrené peniaze auto a boji sa, že o to auto príde, potrebuje sa dopraviť do zamestnania-preto a aj preto, že to je jej vlastníctvo. Dcéry mám slobodné, bývajú so mnou v rod. Dome-ten som -sme kúpili, vymenili za môj byt -za slobodná. Teda na čo môže siahnuť exekútor? Alebo už nemôže? Myslím veci mnou vlastnené ako PC, kosačka a chladnička a pod.? Alebo aj na môj dôchodok? Prečo, keď mám rozsudok o gamblérstve manželky pri po pojednávaní o zrušení BSM aj rozsudok o dĺžňom výživnom na syna? Ďakujem a pozdravujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ BSM zaniklo, príjmy, ako dôchodok, plat a iné sa už stávajú súčasťou výlučného majetku, inak povedané už nepatria do spoločného majetku. Podľa Občianskeho zákonníka môže exekútor siahnuť na veci patriace do BSM len vtedy, ak pohľadávka vznikla za trvania manželstva. Dôležité ale je to, či už bolo BSM aj vyporiadané, ak áno, potom už exekútor nemôže siahnuť na to, čo bolo predtým spoločné (v BSM). Pokiaľ ide o auto Vašej dcéry, na to exekútor siahnuť rovnako nemôže, pretože ide o výlučný majetok Vašej dcéry. S tým súvisí aj skutočnosť, že majetku detí sa exekúcia netýka. Je to ich výlučný majetok. Vás sa zase týka len za vyššie uvedených podmienok (dlh vznikol za manželstva a BSM ešte nie je vyporiadané). Dovoľujem si uviesť, že napr. na Váš plat, či iný príjem, Vám exekútor siahnuť nemôže, to môže spraviť len v prípade dlžníka-povinného (Vašej bývalej manželky). Pokiaľ ide o dom, celkom nerozumiem, či ste ho kúpili, alebo len vymenili. To je totiž dôležité pri určovaní toho, či patrí do BSM.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Po zrušení BSM - počas trvania manželstva pred 2 a pol rokmi pre gamblerstvo manželky prišiel na manželkinu, teda našu adresu list z Provident bank/CZ-upomienka, posledná predexekučna výzva na splácanie úveru-pôžičky v hodnote 91600 ck, ktorý zabudla splácať. Je možné aj po zrušení BSM-počas trvania manželstva siahnuť na majetok, dôchod, plat, alebo nehnuteľný aj hnuteľľný majetok ostatných členov rodiny-manžela, deti? Okresný súd pred 2 a pol rokmi na môj podnet vyhovel návrhu a BSM - zrušil, potom podarená manželka zdrhla do ČR- a pokračuje v diele skazy. List-upomienku som jej preposlal na jej poslednú známu adresu, neviem, či pracuje, telefón neberie, od jej posledného známeho zamestnávateľa žiadne info. Pýtam sa čo mám robiť a čo ma čaká-teda nás- manžela a deti. Som ako ešte manžel dôchodca a dôchod mám cca 288 E. Jedna dcéra už platí za mamu pôžičky, tiež z dôchodku, na tie pôžičky ju naviedla a oklamala za účelom opráv domu a peniaze, mater jej zobrala a prehrala v automatoch a na účely neznáme. Ako ďalej a čo s tým? Hnuteľný majetok manželka nemá, dokonca okrem nábytku -aj to starého nemá doma nič, lebo ona nič nekupovala, všetko prehrala v lósoch a automatoch- sú len spoločne nadobudnuté veci-zariadenia. Dcéra si pred rokom -teda 1, 5 roka po zrušení BSM kúpila za ťažko ušetrené peniaze auto a bojí sa, že o to auto príde, potrebuje sa dopraviť do zamestnania-preto a aj preto, že to je jej vlastníctvo. Dcéry mám slobodné, bývajú so mnou v rod. dome-ten som -sme kúpili spoločne. Teda na čo môže siahnuť exekútor? Alebo už nemôže? Myslím veci mnou vlastnené ako PC, kosačka a chladnička a pod.? Alebo aj na môj dôchodok, alebo dokonca na ten biedny dom? Prečo, keď mám rozsudok o zrušení BSM aj rozsudok o dĺžňom výživnom na syna? Na pojednávaní o zrušení BSM neuviedla žiadne pôžičky ani dlžoby. Ďakujem a pozdravujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 17.02.2017)

Dobrý deň, pokiaľ máte zrušené BSM a nemáte už žiadny spoločný majetok, potom Vám nič nehrozí. Ak by manželia po zrušení BSM mali spoločný majetok a tento majetok by nebol vysporiadaný, potom môže exekútor uspokojiť svoju pohľadávku z tejto spoločnej veci. Samotné zrušenie BSM nestačí, ale je potrebná dohoda o vysporiadaní BSM. Na majetok tretích osôb exekútor siahnuť nemôže. Dcérino auto je teda chránené pred exekúciou.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ak si zrušíme BSM (manžel má živnost.oprávnenie) a dohodneme sa, že všetok majetok a všetky aktíva či pasíva ktoré by v budúcnosti vznikli (alebo vyšli najavo z minulosti) preberá manžel, a ja odchádzam "bez absolutneho majetku z BSM", nechám si len svoje dedičstvo po rodičoch...môže sa stať že by mi následne po čase nejaký dlžník alebo nedajboh exekútor zaslal výzvu na spolupodieľaní sa dlhu, ktorý manžel narobil ešte počas trvanie BSM? Môžu odo mňa vyžadovať spolupodieľanie sa na zaplatení takýchto dlhov? a a ak ano- akého druhu- alebo všetky? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 16.09.2016)

Dobrý deň,

podľa § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

BSM môže z dôvodu podnikania jedného z manželov zrušiť len súd, a to rozsudkom. Právoplatnosťou rozsudku zaniká BSM. Až kým nie je BSM vyporiadané, podľa analógie a judikatúry súdov SR platí, že stále ide o majetok v BSM. Síce sa už doň nový majetok nenadobúda, ale stále platí režim, ako keby ešte BSM nebolo zrušené.

Odpoveďou na Vašu otázku teda je, že po vyporiadaní BSM, už nebude môcť exekútor siahnuť na majetok v BSM, nakoľko takýto majetok vyporiadaním prestane existovať. Veci z BSM už budú vo výlučnom vlastníctve alebo podielovom spoluvlastníctve každého z manželov.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na vyporiadanie BSM počas trvania manželstva. Manžel sa odsťahoval zo spoločnej domácnosti a momentálne predávame spoločný byt, kde sme dohodnutí na delení 50/50. Je možné podpísať platnú zmluvu o rozdelení majetku (všetkého) k určitému okamihu s tým, že po tomto termíne sa nebude akýkoľvek nadobudnutý majetok zahrňovaný do BSM? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2016)

Dobrý deň  

podľa § 143 zák. č. 40/1964 Zb.: “V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.” 

TedadaTedada  sa nerozvediete alebo si nezrušíte bsm počas manželstva a budete nadobúdať majetok aj naďalej (i keď spolu nežijete v jednej domácnosti) tento bude  vždy spadať do BSM. 

 

Pokiaľ nerozmýšlate nad rozvodom, je tu možnosť zúžiť rozsah BSM a to iba formou notárskej zápisnice.

 

Taktiež zákon dáva možnosť manželom dohodnúť sa, že vyhradia vznik BSM ku dňu zániku manželstva.  “Platná zmluva” o rozdelení majetku k určitému okamihu počas manželstva náš zákon nepozná. Je momož uzatvorenie iba zmluvy o budicej zmluve o vysporiadaní BSM. 

 

Ak hospodárite teraz z finančnými prostriedkami je Vaše rozhodnutie, teda pokiaľ sa viete dohodnúť. Pokiaľ by ste sa s manželom rozviedli alebo zrušili BSM, vyporiadanie BSM môžete urobiť aj formou dohody.

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, prosím Vás dá sa zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov aj keď sme stále manželia (tzn. bez rozvodu)? Manželke stále chodí exekúcia kde si svoje dlhy narobila ešte pred našim manželstvom. A ja som o jej dlhoch nevedel a ešte stále neviem aké sa môžu vyskytnúť. Chcem byť chránený pred tým, aby brali aj môj majetok. Máme spoločný byt aj auto, ktoré sme nadobudli až v manželstve a nerád by som odovzdal aj moju časť bytu aj auta exekútorovi. Chcem byť pred takýmto prípadom chránený. Prosím vás dá sa to aby si svoje dlhy splácala sama? Ďakujem, s pozdravom.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 08.09.2016)

Dobrý deň. Zákon umožňuje zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len BSM) aj počas trvania manželstva. Zákonným dôvodom na zrušenie BSM počas trvania manželstva je podnikateľská činnosť jedného, príp. oboch manželov (pozri § 148a Občianskeho zákonníka). V zmysle zákona môže súd zrušiť BSM počas trvania manželstva aj zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom (pozri § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka). V oboch prípadoch je potrebné podať návrh na súd, pričom v prvom prípade súd musí BSM zrušiť ak je preukázaný zákonný dôvod a v druhom spomenutom prípade súd môže zrušiť BSM.

Len pre úplnosť si Vám dovoľujem dať do pozornosti ustanovenie § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.“ S poukazom na citované ustanovenie by teda nemala nastať situácia, že dlhy Vašej manželky, ktoré vznikli ešte pred manželstvom, by boli uspokojované z majetku patriaceho do BSM.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

dobry den, v roku 1995 nam bolo zrusene, respektive zuzene bezpodielove spoluvlastnictvo s manzelkou z dovodu mojej podnikatelskej cinnosti. Vlani zacala podnikat moja manzelka, ja nepodnikam. Ma toto zuzenie BSM, stale pravnu ucinnost? Dakujem za odpoved

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 31.08.2016)

Dobrý deň,

v prípade ak došlo k zániku BSM, z dôvodu, že ste začali podnikať, tak sa to mohlo stať len na návrh. Zaniknuté BSM možno obnoviť jedine súdnym rozhodnutím ale chcem zdôrazniť, že sa tak musí stať opäť len na návrh a tiež je dôležité aby manželstvo ešte trvalo.

Obnova bezpodielového spoluvlastníctva pôsobí odo dňa právoplatnosti súdneho rozhodnutia - v tejto súvislosti dávam do pozornosti ustanovenie § 151 Občianskeho zákonníka - Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov. To znamená, že ak ste nepodali návrh na obnovu bezpodielového spoluvlastníctva, tak BSM je stále v taktom stave v akom bolo po rozhodnutí súdom v roku 1995.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, manžel si založí živnosť čoskoro a preto chceme zrušiť BSM (ja nepodnikám). Je možné tak urobiť priamo u notára alebo sa musí podať návrh - žiadosť na súd? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 29.06.2016)

Dobrý deň, v zmysle Občianskeho zákonníka môže za trvania manželstva zrušiť BSM výlučne súd. Nie je možné BSM zrušiť súhlasným vyhlásením manželov pred notárom alebo akýmkoľvek iným úkonom pred notárom. Súd BSM v takýchto prípadoch zruší iba na návrh toho manžela, ktorý nenadobudol oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Tzn. že Vy musíte podať na súd návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva. Návrh okrem všeobecných náležitostí podľa ustanovenia § 42 ods. 3 OSP musí obsahovať aj preukázanie tej skutočnosti, že Váš manžel nadobudol oprávnenie na podnikateľskú činnosť (osvedčenie o živnostenskom oprávnení priložte k Vášmu návrhu v kópiách ako dôkaz o jeho podnikateľskej činnosti). Váš návrh bude Vášmu manželovi zaslaný na vyjadrenie sa, kde mu odporúčam súhlasiť s návrhom a žiadať zrušenie BSM za trvania manželstva. Súd následne nariadi pojednávanie, na ktorom rozhodne o zrušení BSM. Dovoľujem si Vám dať do pozornosti, že po zrušení BSM musí dôjsť aj k jeho vyporiadaniu buď dohodou alebo súdnym rozhodnutím do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM.  Ak do troch rokov nedôjde k vyporiadaniu BSM uplatní nevyvrátiteľná právna domnienka vyporiadania BSM ustanovená v § 149 ods. 4 OZ.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dakujem za odpoved, rada by som sa este polozila dodatocne otazky. Na ktory sud je potrebne zaslat navrh na zrusenie BSM? Je mozne ziadat o zrusenie BSM ihned, ako manzel obdrzi opravnenie, alebo je potrebne dodrzat nejaku lehotu? Aka je vyska poplatku, a kedy sa vlastne tento poplatok musi uhradit (aka je naslednost)? A ako dlho asi moze trvat proces so zrusenim BSM? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 15.05.2016)

Dobrý deň, návrh na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) sa podáva na všeobecný súd odporcu. Všeobecným súdom odporcu je okresný súd, v ktorého obvode má odporca svoje bydlisko. Návrh na zrušenie BSM môžete podať hneď ako Váš manžel získal podnikateľské oprávnenie. Tzn. že návrh je možné podať ihneď ako Váš manžel oficiálne získal podnikateľské oprávnenie (nemusí uplynúť žiadna lehota). Súdny poplatok je vypočítaný a určený v zmysle zákona číslo 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. V tomto prípade je súdny poplatok vo výške 165,50 €. Súdny poplatok je možné uhradiť na základe výzvy súdu alebo je možné poplatok uhradiť spolu s podaním návrhu vo forme kolkov. Ak súdny poplatok neuhradíte vo forme kolkov na návrhu, súd Vás v lehote 1-2 mesiacov vyzve na úhradu súdneho poplatku výzvou doručenou poštou. V prípade, že súdny poplatok uhradíte vo forme kolkov, týmto spôsobom urýchlite samotné rozhodovanie vo veci (súd Vás nebude vyzývať na úhradu súdneho poplatku). Ako dlho bude súd rozhodovať o Vašom návrhu nie je možné presne povedať. Závisí to najmä na pracovnej vyťaženosti súdu.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Z manželom máme zrušené BSM za trvania manželstva od r. 2012 a vysporiadané dohodou - som výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti a " akehokoľvek majetku , kt. ku dňu zrušenia BSM slúžil potrebám domácnosti a ktorý sa ku dňu uzatvorenia dohody v domácnosti nachádzal". Voči manželovi je vedené exekučné konanie. Manžel má v nehnuteľnosti trvalé bydlisko. Je exekútor oprávnený zabaviť hnuteľné veci nachádzajúce sa v domácnosti ako aj moje osobné veci- mobil, počítač, šperky ako i osobné veci dospelej dcéry? Podľa stanoviska exekútora nie je povinný zisťovať, komu veci patria a následne si máme požiadať súd o vylúčenie vecí z exekúcie. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 26.03.2016)

Dobrý deň, 

pokiaľ vznikol dlh za trvania manželstva môže exekútor siahnuť aj na majetok patriaci do BSM. Ak však bolo Vaše BSM zrušené a veci patria do Vášho výlučného vlastníctva potom je možné domnievať sa, že exekútor nie je oprávnený postihnúť tieto veci exekúciou. Trvalý pobyt má len evidenčný charakter a nevzniká ním užívacie ani vlastnícke právo k nehnuteľnosti.

Tak, ako uviedol exekútor, môžete podať na súd tzv. excindačnú žalobu (na vylúčenie veci z exekúcie) podľa § 55 ods. 1 Exekučného poriadku. Túto žalobu podávate proti oprávnenému z exekúcie. V návrhu je potrebné uviesť dôvody, pre ktoré podľa Vás nie je možné postihnúť uvedené veci exekúciou, čiže skutočnosť, že BSM bolo zrušené a ide o Váš výlučný majetok.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň , prosím o info ohľadne vysporiadanie BSM manželov počas manželstva týkajúce sa jednej konkrétnej nehnuteľnosti - bytu , čiže nie vysporiadanie celého majetku: -čo je potrebné k vysporiadaniu BSM v uvedenom rozsahu a v akej forme ? (Dohoda o vysporiadaní , LV , Znalecký posudok , Návrh na vklad , ....?) - aká je odmena advokáta pri vypracovaní Dohody a Návrhu na vklad do KN? Pre potreby vysporiadania zabezpečíme sami LV , Znalecký posudok Vopred ďakujem za info S úctou.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, na to, aby ste sa mohli vysporiadať k bytu, ktorý patrí do BSM, je potrebné, aby zaniklo BSM. Ak máte stále BSM, potom sa nemôžete vysporiadať. BSM zaniká rozhodnutím súdu a to rozvodom alebo zrušením BSM počas manželstva

Advokát k vysporiadaniu nepotrebuje znalecký posudok, stačí LV a pôvodná zmluva, ktorou ste nadobudli nehnuteľnosť. Najskôr je teda potrebné vyriešiť zrušenie BSM.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Chcela by som zrušiť BSM počas trvania manželstva z dôvodu odsťahovania sa manžela zo spoločného domu. Manžel je podnikateľ, stavia si nový dom cez firmu ( s.r.o.) ako sídlo firmy. Zobral si úver. Nie sme rozvedení a obávam sa v prípade problémov v podnikaní a tiež nevhodného rozhadzovania peňazí zo strany jeho novej priateľky ( už raz spreneverila peniaze vo firme, v ktorej pracovala) aby som ja nemusela hradiť jeho dlhy. Bolo by mi to v takomto prípade umožnené? Mám obavy, že keby som zažiadala o rozvod ( z dôvodu nevery) a na súde by boli pretriasané všetky skutočnosti, ktorých sa na nás dopustil, mohol by deťom ( sú vysokoškoláci) prestať požičiavať auto a hradiť niektoré výdavky navyše mesačne mi platí na každé dieťa pravidelne po 250 €, ale len na dobré slovo ( už 4 mesiace). S deťmi vychádza dobre, ale oni majú pred ním rešpekt, so mnou sa vôbec nebaví. Peniaze dokáže ako stavbár odpísať tak, že vykazuje 600 eurový príjem, takže sa obávam aj toho, aby mu súd nakoniec nevyrubil nižšie výživné ako tých 250 €. Čo môžem robiť pre zlepšenie našej finančne situácie, žijeme z učiteľského platu. Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 08.09.2015)

Dobrý deň, pokiaľ chcete zrušiť BSM počas manželstva, najjednoduchšie riešenie je zrušenie BSM z dôvodu, že manžel je podnikateľ. Podnikateľom nie je konateľ alebo spoločník SRO, preto ak manžel nemá živnosť resp. nevykonáva inú formu podnikania, potom nie je možné zrušiť BSM z tohto dôvodu. Ak manžel súhlasi so zrušením BSM, potom sa dohodnite, že nech si on založí živnosť a Vy podáte návrh na súd (alebo naopak). 

Ak s tým nebude súhlasiť, potom druhá možnosť je podanie návhru na zrušenie BSM z dôvodu, že manžel ohrozuje spoločný majetok. Tu však nemusí súd vyhovieť návrhu. Musíte preukázať jeho konanie. Zákonná veta znie takto: "Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Manželka už niekoľko rokov robí opakovane dlhy. Po analýze situácie mi vychádza ako riešenie rozvod alebo zrušenie BSM. Chcel by som to riešiť zrušením BSM. Moja otázka je: ako to bude s jej dlhmi po zrušení BSM v prípade jej úmrtia v budúcnosti? Budeme ich dediť?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 04.09.2015)

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 470 Občianskeho zákonníka dedič, resp. dedičia zodpovedajú za poručiteľove dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Inak povedané v dedičskom konaní nemôžete po poručiteľovi zdediť tie dlhy, ktoré by prevyšovali cenu nadobudnutého dedičstva. Nemusíte sa preto obávať toho, že by ste zdedili iba dlhy.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobry den, chcem sa opytat ci sa da majetkovo vysporiadat este aj pocas manzelstva alebo az po rozvode? Myslim bezpodielove spoluvlastnicto manzelov .

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.08.2015)

Dobrý deň, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej len "BSM") možno počas trvania manželstva vysporiadať vo dvoch prípadoch.

1/ Ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, môže druhý z manželov (ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť) podať na súd návrh na zrušenie BSM. Po právoplatnom rozhodnutí súdu o zrušení BSM sa vyporiadanie BSM riadi ustanoveniami § 149 a 150. Tzn. že sa môžete o vyporiadaní dohodnúť, ak sa nedohodnete môže niektorý z manželov podať v lehote 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia na súd návrh na vyporiadanie BSM. Ak sa v lehote 3 rokov nedohodnete, ani nepodáte návrh na súd uplatní sa zákonná domnienka vyporiadania BSM (hnuteľné veci nadobudne každý z manželov podľa stavu ako ich užíva pre vlastnú potrebu alebo potrebu svojej rodiny a nehnuteľné veci do podielového spoluvlastníctva).

2/ Počas trvania manželstva možno podať návrh na zrušenie BSM, ak by ďalšie trvanie BSM bolo zo závažných dôvodov v rozpore s dobrými mravmi. Závažné dôvody súd bližšie nešpecifikuje, avšak z judikatúry vyplýva, že pôjde najmä o nasledovné prípady: ničenie spoločného majetku, nehospodárne nakladanie so spoločným majetkom na úkor rodiny, nezáujem jedného z manželov o rodinu a pod. Súd v takomto konaní skúma závažné dôvody a na základe nich sa rozhoduje, či BSM zruší alebo nezruší. Súd nemá povinnosť BSM zrušiť v týchto konaniach. Vyporiadanie BSM po právoplatnom rozhodnutí súdu o zrušení sa následny riadi postupom opísaným v bode 1.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

dobrý deň ,chcem sa opýtať či sa po rozvode automaticky ruší BSM a či keď si jeden z nás nechá nehnuteľnosť na ktorú je uzavretý úver a buďe ho splácať iba jeden z nás a druhý sa vzdá nehnuteľnosti zbavia ho aj úveru ktorý bol zobraný na nehnuteľnosť?Na nehnuteľnosti a úvere sa podieľa iba jeden z nás čo sa týka splácania dlhu voči banke. Ak teda ideme podľa predpokladu že na majetkovo právnom sa jeden z nás dobrovoľne vzdáva nehnuteľnosti za podmienok zbavenia sa dlhu ,,úveru,, v Banke.VUB. je niečo takéto vôbec možné a dá sa to takto urobiť? Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.08.2014)

Dobrý deň,

pojem automatické zrušenie BSM v práve nie je, vysvetlím Vám, ako to funguje: Po rozvode zanikne BSM, teda všetky veci, ktoré nadobudnute už nebudete nadobúdať do BSM ale každý sám do výlučného vlastníctva. Všetky veci, ktoré ste nadobudli počas manželstva ale budú stále v BSM (aj nehnuteľnosti a aj úvery). Tieto je potrebné do 3 rokov od rozvodu vyporiadať. Ak to nie je možné dohodou, tak potom súdnou cestou.

Ak jeden z manželov zostane bývať v nehnuteľnosti patriacej do BSM, neznamená to, že mu táto nehnuteľnosť pripadne. Rovnako aj v prípade úveru, platenie spoločného úveru po rozvode neznamená, že tento úver zostane tomuto manželovi. Dokonca v prípade spoločných úverov platí, že aj keby sa manželia dohodli, že si jeden z nich zoberie úver na seba, tak táto dohoda ešte nie je záväzná pre banku a banka s ňou nemusí súhlasiť (aj keby bola schválená súdom).

S manželom sa môžete dohodnúť (osobitnou dohodou) tak, že jeden z Vás si nechá nehnuteľnosť a prípade aj úver a druhého vyplatí (ak vôbec bude z čoho ešte vyplácať). Dohodu - podpisy overíte u notára a dáte na kataster zavkladovať. Úver je však tiež potrebné vysporiadať tak, aby v budúcnosti nenastali problémy.

 


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom zrušenia BSM. Ešte sme manželia a muž si chce zobrať na seba úver, musí tam byť aj môj podpis (súhlas) aj ked chce z nebankovky? Ako zrušiť bsm, aby som potom nemusela platiť jeho možné dlhy? On je živnostník. Ak som pred svadbou vlastnila majetok, ktorý som pred svadbou investovala do auta a mužovej fototechniky, ktoré si on samozrejme chce zobrať, mám nárok na nejaké finančné odškodnenie od muža? Ďakujem

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 25.10.2013)

Dobrý deň, 

zrušenie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov) je možné aj počas manželstva. Pokiaľ je manžel podnikateľ, potom je možné požiadať súd o zrušenie BSM počas manželstva. Pokiaľ budete mať správne napísaný návrh na súd, pôjde to pomerne rýchlo. Pripravte sa však na to, že vo všeobecnosti (pri dobre spísanom návrhu) to môže trvať 2-3 mesiace. Ak by ste návrh na zrušenie BSM nemali dobre spracovaný, môže to trvať o niekoľko mesiacov dlhšie.

Pokiaľ si niektorý z manželov zoberie pôžičku (úver) počas manželstva, veritelia môžu požadovať, aby boli uspokojený za majetku patriaceho do BSM. Ak však v čase, keď budú veritelia požadovať vrátenie peňazí nebudete mať žiadny spoločný majetok patriaci do BSM, na Váš súkromný majetok alebo príjem Vám siahnuť nemôžu.

 

Okrem toho, že podáte návhr na súd na zrušenie BSM počas manželstva, je potrebné sa do 3 rokov od rozhodnutia súdu (právoplatnosti) majetkovo vyporiadať. Pokiaľ svoje právo na vrátenie vložených peňazí (majetku) neuplatníte do 3 rokov, resp. sa nevyporiadate do 3 rokov od zániku BSM, potom Vám Váš nárok na náhradu tohto majetku zanikne. Manžela po zrušení BSM požiadajte ihneď o vyporiadanie dohodou. Ak nebude súhlasiť, obráťte sa na súd.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku