Máte
otázku?

Zrušenie BSM počas trvania manželstva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trenčín

Otázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Dobrý deň, ako sa ruší BSM počas trvania manželstva?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

Dobrý deň, pokiaľ ide o zrušenei BSM počas manželstva, existencia bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM) je v zásade závislá od existencie manželstva. Situácia, že BSM zanikne, hoci manželstvo naďalej trvá, preto nastáva iba výnimočne. Na návrh niektorého z manželov môže súd zo závažných dôvodov (najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom) zrušiť BSM aj počas trvania manželstva (viď. ustanovenie § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ide o prípady, kedy napríklad jeden z manželov nakladá so spoločným majetkom nehospodárne, ničí spoločný majetok, neprejavuje záujem o rodinu a pod. Treba si však uvedomiť, že posúdenie rozporu s dobrými mravmi je prísne individuálne. Ďalším prípadom, kedy súd rozhodne o zrušení BSM počas trvania manželov je ten, keď jeden z manželov, prípadne obaja získajú oprávnenie na podnikateľskú činnosť (viď. ustanovenie § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka). Presný procesný postup pri zániku BSM počas trvania manželstva závisí od toho, o ktorý z vyššie uvedených prípadov ide.
Okrem toho osobitné zákony upravujú situácie, kedy BSM zaniká počas trvania manželstva priamo zo zákona (t.j. bez potreby podať návrh na súd). Konkrétne ide o Trestný zákon, v prípade uloženia trestu prepadnutia majetku jednému z manželov a Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, v prípade vyhlásenia konkurzu na jedného z manželov.

Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som samozamestnaná osoba a s priateľom sa plánujeme zosobášiť. V minulosti som si nahromadila dlhy, o ktorých môj partner nevie, a chcela by som, aby to tak ostalo z určitých dôvodov. Mám dlhy voči sociálnej poisťovni, nemocenskej poisťovni a tiež od operátora z mladosti. Rada by som sa dozvedela, či budú tieto dlhy, ktoré som nadobudla pred manželstvom, ovplyvňovať aj jeho. Môžu sa moje veritelia domáhať jeho majetku? Ak kúpi byt, ktorý bude zapísaný len na jeho meno, môžu ho zhabať alebo siahnuť na jeho príjem? Pomohla by v tejto situácii predmanželská zmluva? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 27.10.2023)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že na území SR nie je právne upravená tzv. predmanželská zmluva.
Ak máte dlhy a ste SZČO, čo predpokladáme, že váš budúci manžel vie /SZČO/, potom riešením by bolo, aby po uzatvorené manželstva bolo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušené. Toto je však možné len na základe toho, že návrh na súd by podal manžel a to až po uzatvorení manželstva z dôvodu vykonávania živnostenského oprávnenia vami v súlade s ust. § 148a/ Občianskeho zákonníka. Vy tento návrh na súd sama ako SZČO nemôžete.

Možnosťou riešenia je aj spísanie dohody o zúžení BSM v zmysle ust. § 143a/ Občianskeho zákonníka, ktorú dohodu môže spísať výlučne notár a to až po uzatvorení manželstva, lebo bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká uzatvorením manželstva.

Pokiaľ ide o prípadnú kúpu bytu alebo rodinného domu budúcim manželom z jeho výlučných finančných prostriedkov, dom - prípadne byt nemôže byť predmetom exekúcie, lebo bude vo výlučnom vlastníctve budúceho manžela. Predmetom exekúcie však môže byť váš podiel na majetku, ktorý bude v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Odporúčam prípadne, čo je na vašom rozhodnutí, oboznámiť budúceho manžela o vašich dlhoch, aby ho táto skutočnosť v konečnom dôsledku neprekvapila vo váš neprospech.

V prípade záujmu o riešenie veci odporúčam kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné zrušiť BSM z dôvodu, že môj manžel konzumuje alkohol vo väčšej miere a začal hrať hazardné hry, na ktoré si berie úvery.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 23.02.2023)

Dobrý deň, áno, samozrejme je to možné. Platí v tomto prípade ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka :

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Práve toto zákonné ustanovenie sa týka Vami uvedených prípadov a je určený na ochranu majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Odporúčam na podanie návrhu na súd kontaktovať advokáta.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. S manželom sme kúpili dom, ktorý je, samozrejme, na oboch z nás. Muž však začal mať problémy s alkoholom, prestal chodiť do práce a nahromadil dlhy. Všetko sa vyriešilo, ale dohodli sme sa, že keďže som momentálne na materskej dovolenke, odídem do zahraničia zarobiť, pretože on má so zamestnaním stále väčšie ťažkosti. Rozmýšľali sme nad tým, či by bolo možné uzavrieť nejakú zmluvu, ktorá by v prípade rozvodu (daj Bože) zabezpečila, aby deti neprišli o dom a ja taktiež. Súhlasí s tým aj on. Ďakujem, R.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 28.09.2022)

Dobrý deň, ak je situácia taká, že manžel požíva alkohol a narobil dlhy počas trvania manželstva, ochranou pre vás a deti, ako aj manžela je to, aby ste podali návrh na súd o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v súlade s ust. § 148 Obč. zákonníka :

"Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva."

Následne po právoplatnosti rozsudku bude potrební vyporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a teda aj dom. Zmluva medzi vami ako manželmi, ktorou by ste teraz vyporiadali BSM právne nie je možná.

Na spísanie návrhu na súd, ako aj na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporúčam kontaktovať advokáta.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja manželka žije a pracuje vo Škótsku. Vlastníme rodinný dom, ktorý mi chce darovať, pretože sa neplánuje vrátiť na Slovensko. Čo mám urobiť? Momentálne sa nachádza na Slovensku.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,
na vami položenú otázku uvádzame, že ak dom patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, manželka vám dom darovať nemôže. Riešením v prípade, že nedošlo k rozvodu, by bolo podanie žiadosti na súd o zrušenie BSM za trvania manželstva v prípade podnikania jedného z manželov /živnosť, slobodné povolanie a pod., nie však založenie s.r.o. jedným z manželov/ a následné vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kedy by sa vyporiadal aj predmetný dom.

Ak dom patrí do podielového spoluvlastníctva manželov, potom je to právne možné, aby vám darovala podiel na dome, k čomu je potrebné spísanie darovacej zmluvy a vklad do katastra nehnuteľností. Za týmto účelom odporúčam kontaktovať advokáta na spísanie darovacej zmluvy, aby zmluva bola právne perfektná.

Vzhľadom na terajšiu prítomnosť manželky na území SR odporúčam kontaktovať advokáta a nájsť v súčinnosti s ním riešenie podľa konkrétnych okolností prípadu.


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Môj manžel je dlhoročný konateľ spoločnosti s r.o. Tento mesiac som si založila svoju vlastnú spoločnosť s r.o. Je to dostatočný dôvod na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov? Manžel má ako fyzická osoba aj exekúcie a obávam sa o svoj majetok.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň,
nie. Súdna prax stanovila, že nepostačuje byť spoločníkom a konateľom s.r.o. Podnikateľské oprávnenie musí mať priamo jeden z manželov. Tzn. že jeden z Vás by mal mať akúkoľvek voľnú živnosť. Následne bude možné BSM zrušiť. Pri s.r.o. totiž aj tak platí zásada, že za dlhy ručí s.r.o. (ak sú splatené všetky vklady) a nie spoločník alebo konateľ


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Rada by som sa informovala, či je psychické týranie zo strany manžela dostatočným dôvodom na zrušenie BSM ešte počas trvania manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 25.07.2022)

Dobrý deň,
Občiansky zákonník podľa ustanovenia § 148 ods. 2 pripúšťa zrušenie BSM počas trvania manželstva zo závažných dôvodov. Podľa súdnej praxe ide najmä o gamblerstvo, nehospodárne nakladanie s majetkom... Výlučne psychické týranie, ktoré nemá nič spoločné s majetkom je skôr dôvod na rozvod manželstva, než na zrušenie BSM počas trvania manželstva.

 

Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Je možné zrušiť BZM v prípade, ak sme obaja SZČO už dlhšiu dobu, alebo je možné zrušiť BZM iba na začiatku podnikania? Ďalšia otázka: Koľko asi trvá tento proces od podania žiadosti až po schválenie súdom? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 13.06.2022)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka platí, že "súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich." Nakoľko v otázke uvádzate, že podnikateľmi ste obaja, návrh na zrušenie BSM môže podať ktorýkoľvek z vás. Zákon neobmedzuje podanie návrhu k momentu začatia podnikania. Návrh je preto možné podať kedykoľvek potom ako ste začali podnikať. Výkon podnikateľskej činnosti však musí trvať v čase rozhodovania súdu o návrhu na zrušenie BSM počas manželstva. Súd však zruší vaše BSM ku dňu právoplatnosti rozsudku súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Dĺžka súdneho konania závisí od toho, ktorý súd bude vo veci rozhodovať, avšak spravidla sa súdne konanie ukončí do troch mesiacov. Nemožno však vylúčiť, že by súdne konanie mohlo trvať aj dlhšie. Závisí vždy od toho za aký čas po podaní návrhu súd vytýči pojednávanie.  

 

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám prosbu o radu. Môj manžel, ktorý je podnikateľ, skrachoval. Jeho firma má úver v banke, ktorý bohužiaľ nedokáže splácať. Z tohto dôvodu bola na firmu uvalená exekúcia a rovnako má exekúciu aj na seba ako na osobu, opäť kvôli nesplatenému úveru. Chcela by som sa opýtať, či mi môže exekútor siahnuť na byt, ktorý je vo vlastníctve iba moje. Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Katarína.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 30.03.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že manžel ako podnikateľ má exekúcie, rovnako má exekúcie ako FO - nepodnikateľ. Obávate sa toho, aby ste neprišli o byt, ktorý je vo Vašom vlastníctve.
Neuvádzate v otázke kedy a na základe čoho ste nadobudli konkrétny byt, ktorý zrejme užívate spolu s Vašim manželom.

Ak by sme vychádzali z predpokladu, že byt ste nadobudli pred uzatvorením manželstva Vy sama, prípadne ste ho nadobudli dedením alebo darovaním výlučne vo Váš prospech, potom byt nemôže byť predmetom exekučného konania. Uvedené vyplýva z ust. exekučného poriadku, že majetkom podliehajúcim v exekúcii môže byť len majetok vo vlastníctve povinného prípadne jeho spoluvlastnícky podiel, pričom exekučný poriadok uvádza, ktoré veci vo vlastníctve povinného nemôžu byť predmetom exekúcie /§ 115 exek. poriadku : bežný odev, nevyhnutné vbavenie domácnosti, a pod./.

Vo veci odporúčam konzultáciu u advokáta na riešenie veci /zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva podľa ust. § 148 ods. 2 Obč. zákonníka/.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či výživné od bývalého partnera na moju dcéru patrí do spoločného majetku súčasného manželstva. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 24.03.2022)

Dobrý deň,

výživné, ktoré plní otec vo vzťahu k svojmu dieťaťu nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, toto patrí priamo dieťaťu, aj keď je vyplácané k rukám druhého rodiča. Teda aj keď je výživné vyplatené na Váš účet, je majetkom vášho dieťaťa, ktorý vy zo zákona spravujete ako správca jeho majetku. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrí v zmysle ust. § 143 ods. 1 Občianskeho zákonníka "všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka." Vzhľadom na uvedené výživné plnené vo vzťahu k vášmu dieťaťu zo strany jeho otca sa nikdy nestane vašim vlastníctvom a preto ani nikdy nebude predmetom vášho BSM. 


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie BSM počas trvania manželstva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám snúbenca, ktorý vyhlásil osobný bankrot, a to z dôvodu zdedenia dlhov po otcovi. Snúbenec je zároveň SZČO už niekoľko rokov. Máme v pláne uzatvoriť manželstvo a po jeho uzatvorení by sme radi zrušili BSM z dôvodu manželovho podnikania. Rada by som sa opýtala: Ak by manžel v priebehu trvania manželstva zrušil živnosť (napríklad by sa zamestnal), zaniklo by automaticky aj zrušenie BSM alebo by toto zrušenie BSM pokračovalo po celú dobu trvania manželstva?

Odpoveď: Zrušenie BSM počas trvania manželstva

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
zrušené BSM počas manželstva, sa môže obnoviť iba na návrh niektorého z manželov, a to súdom. Ak sa BSM súdnym rozhodnutím zruší, zániku podnikateľského oprávnenia nezaniká rozhodnutie súdu o zrušení BSM účinnosť. Ak ani jeden z Vás návrh na obnovenie BSM nepodá, BSM sa nikdy neobnoví.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie BSM počas trvania manželstva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava