POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Čo patrí do BSM?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Čo patrí do BSM?

Keď sa dcéra odsťahovala zo spoločnej domácnosti pred rozvodom a všetko nechala v spoločnom byte, potrebuje kúpiť elektrospotrebiče do prenajatého bytu. Budú sa tieto spotrebiče započítavať do BSM?

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

BSM podľa § 148 ods. 1 Občianskeho zákonníka zaniká, okrem iného zánikom manželstva. Podľa názorov odbornej verejnosti Samotné zrušenie spoločnej domácnosti, opustenie spoločnej domácnosti jedným z manželov alebo oddelené hospodárenie manželov nemá za následok zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov trvá aj keď manželia nežijú v spoločnej domácnosti a so spoločným majetkom hospodária oddelene. Tieto skutočnosti by samé osebe nemohli byť ani dôvodom zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa § 148 ods. 2 OZ. Aplikačná prax súdov sa ustálila na tom, že zrušenie spoločnej domácnosti nemá za následok zánik BSM manželov, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov trvá ďalej i po zrušení spoločného hospodárenia a na právach a povinnostiach manželov vyplývajúcich z tohto spoluvlastníctva sa tým nič nemení.

Z tohto možno dospieť k názoru, že aj keď sa jeden z manželov odsťahuje zo spoločnej domácnosti, nemá táto skutočnosť sama o sebe vplyv na trvanie BSM. BSM ako také trvá naďalej so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré z toho pre manželov vyplývajú.

Ak by jeden z manželov nadobudol veci (nie darom, či dedením), počas manželstva, patrili by tieto do BSM. Výnimku tvoria veci osobnej potreby, či veci slúžiace na výkon povolania. Tie do BSM nepatria. Pokiaľ ide o veci slúžiace osobnej potrebe, sem sa zaraďujú najmä obvykle šatstvo, kozmetické prípravky, zdravotnícke pomôcky a iné predmety obvyklé a primerané osobnej potrebe. Dôležité je posúdiť, či táto vec skutočne aj slúži osobnej potrebe. Ak by bola aj táto vec bola podľa svojej povahy spôsobilá slúžiť osobnej potrebe, no reálne by jej neslúžila, nepatrila by do výlučného majetku dotyčného manžela, ale do BSM.

Podľa môjho názoru elektrospotrebiče nespĺňajú charakteristiku veci slúžiacej osobnej potrebe, a preto patria do BSM. Môžu však existovať aj právne názory, že takáto vec nebude v BSM.

Rovnako je dôležité aj to, z akých prostriedkov budú veci nadobudnuté. Ak by boli napr. spotrebiče kúpené z výlučného majetku jedného z manželov (napr. majetku, ktorý získal darom, či dedením, a preto do BSM nepatrí), nepatrili by tieto veci do BSM, aj keby nespĺňali charakteristiku vecí slúžiacich osobnej potrebe jedného z manželov. Išlo by totiž len o tzv. transformáciu majetku.

Ak teda pôjde  veci, ktoré svojou povahou neslúžia osobnej potrebe jedného z manželov, budú patriť do BSM, a preto na nich bude mať rovnaký nárok tak manžel, ako aj manželka. 

Po zániku manželstva tradične nasleduje vyporiadanie BSM, kde si manželia rozdelia svoj majetok. Pri vyporiadaní sa postupuje podľa § 149 a nasl. Občianskeho zákonníka:

Ak podnikateľskú činnosť po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vykonáva podnikateľ spoločne alebo s pomocou manžela, ktorý nie je podnikateľom, rozdelia sa medzi nich príjmy z podnikania v pomere určenom písomnou zmluvou; ak taká zmluva nebola uzavretá, rozdelia sa príjmy rovným dielom.

§ 149

(1) Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150.

(2) Ak dôjde k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

(4) Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

(5) Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objaví majetok, ktorý nebol zahrnutý v rámci vyporiadania, platí preň domnienka uvedená v odseku 4.

§ 149a Pokiaľ sa dohody medzi manželmi podľa ustanovení § 143 a 149 týkajú nehnuteľností, musia mať písomnú formu a nadobúdajú účinnosť vkladom do katastra.

§ 150 Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

Trápi vás "Čo patrí do BSM?" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku. Pokiaľ ide o pozemok v BSM, ktorý bol kúpený na úver a ktorý som rok splácala sama, následne sme po zosobášení vzali spoločný úver na dom. Predchádzajúci úver na pozemok sa nám potom refinancoval. Chcela by som vedieť, či sa budem musieť po rozvode vysporiadať aj s týmto pozemkom. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 25.04.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že ak ste pozemok kúpili pred uzatvorením manželstva na úver, pozemok je vo Vašom výlučnom vlastníctve a nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, čo vyplýva z ust. § 143 Občianskeho zákonníka :

"V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Predmetom vyporiadania po rozvode v rámci vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov budú splátky úveru na tento pozemok, keďže ste ich platili spolu s manželov z prostriedkov patriacich do BSM a manžel je oprávnený žiadať, aby sa mu vrátila jedna polovica uhradených splátok úveru na pozemok, keďže  v podstate investoval do cudzej nehnuteľnosti a to napriek tomu, že ste manželia. Uvedené vyplýva z ust. § 150 Obč. zákonníka :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rád by som sa informoval, či detské prídavky patria do bezúhonnosti spôsobilosti materiálnej (BSM). Manželka a ja sme sa po piatich rokoch rozišli. Počas tejto doby som pracoval v zahraničí a prídavky ešte neboli vyplatené, ale budú. Mám nárok na polovicu z nich, aj keď dieťa nie je moje? Ďakujem.

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 04.04.2023)

Dobrý deň,
rozvodom Vaše manželstvo zaniklo.

Spolu so zánikom manželstva zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, teda BSM. 

Akýkoľvek príjem Vašej manželky po zániku BSM, bude patriť výlučne jej.

Na takýto príjem po zániku BSM nebudete mať žiadny právny nárok. 

Možno ste mali na mysli, či sa pri vysporiadaní BSM bude na tento príjem prihliadať. Odpoveď je taká, že ak pôjde o peňažné plnenie (či už ide o prídavky na dieťaťa alebo akýkoľvek príjem) vyplatený a prijatý po zániku BSM, tak sa nebude na neho prihliadať. V rámci vysporiadania BSM sa bude medzi manželov rozdeľovať len majetok nadobudnutý manželmi počas trvania manželstva s určitými výnimkami, ako je dar alebo dedičstvo.

Je to dobre vedieť z dôvodu, že ak by ste to chceli neskôr žalovať a toto by bola jediná vec, ktorú by ste riešili, tak začatím súdneho konania voči exmanzelke by ste prišli o ďalšie peniaze (súdne trovy, trovy zastupovania..) 


Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mala by som na vás otázku. Moji rodičia nežili dlhodobo, približne 18 rokov, v spoločnej domácnosti. Otec bol zdravotne na tom zle a matka ho umiestnila do zariadenia sociálnych služieb, kde bol pod stálym dozorom lekárov. Z tohto dôvodu sa matka rozhodla zbaviť sa zodpovednosti za neho a so zariadením sociálnych služieb sa dohodli na zbavení jej otcovej plnej zpôsobilosti k právnym úkonom. Súhlasila so zastupovaním otca zariadením všetkých záležitostí. Vzdala sa aj výživného na manželku, ktorý jej ponúklo zákon zariadenie sociálnych služieb. Otec nedávno zomrel a matka si začala uplatňovať nárok na bezpodielové vyrovnanie. V tomto prípade, patrí jej niečo? Otec nemal majetok, mal len sporiteľnú knižku, ktorú mu zriadilo zariadenie sociálnych služieb. Okrem toho majú spolu 4 deti. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 30.08.2022)

Dobrý deň,

 

vychádzam z predpokladu, že otec nemal zriadený závet. V takom prípade bude po ňom dediť v prvej dedičskej skupine manželka spolu s deťmi. všetci títo dedičia (dokopy piati) budú dediť po zosnulom poručiteľovi v rovnakom pomere, a síce 1/5 z jeho majetku. Manželka má okrem toho nárok na to, aby sa v dedičskom vysporiadalo aj ich bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, ktoré smrťou zaniklo. Chápem, že sa to za daných okolností nemusí javiť ako spravodlivé, ale takto máme nastavené zákonné dedenie.


Trápi vás "Čo patrí do BSM?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledovnú vec. Počas nášho manželstva som nadobudol byt prostredníctvom darovacej zmluvy. Neskôr sme s manželkou vzali úver, ktorého časť sme použili na rekonštrukciu bytu a zvyšok na nákup auta. Celý úver som splatil z mojej mzdy, keďže manželka bola veľakrát nezamestnaná. Má moja manželka po rozvode nárok na časť úveru, ktorý bol investovaný do bytu, ak je byt výlučne v mojom osobnom vlastníctve? Problémom je, že celá suma investícií do bytu nie je dokázateľná. Myslím si, že by mi pomohlo, keby som pred rozvodom preniesol byt na deti. Potom by sa investície do bytu neregistrovali ako moje vynaložené náklady na zveľadenie môjho bytu. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 22.08.2022)

Dobrý deň,

 

byt je nepochybne Vaším výlučným majetkom. Pokiaľ ide o spoločný záväzok - úver, ktorý si zobrali obaja manžela počas trvania manželstva, tak prostriedky z nech použité na váš výlučný majetok (na byt) by som vnímal ako spoločné ,a teda po rozvode by v tomto smere mala mať Vaša manželka refundačný nárok podľa § 150 Občianskeho zákonníka. To, že by ste byt teraz previedli na deti by podľa môjho názoru na veci nič nezmenilo. Tiež to, že ste úver splácali prevažne s prostriedkov, ktoré ste počas manželstva zarobili Vy, nie je rozhodujúce, išlo totiž o spoločné prostriedky, hoci reálne ste ich zarobili Vy. Nemusí sa to javiť ako spravodlivé, ale takto je nastavená úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov.


Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
riešim teraz po troch rokoch z bývalou BSM. Žili sme v dvoch domácnostiach, manželka v nájomnom byte, a ja na chalupe. Mal som vercajch na prerábku chalupy, a prevádzku živnosti, ktorú som riešil svojpomocne. /nehnuteľnosti sme už vysporiadali/
A ona si teraz nárokuje na taniere, práčku, televízor, sporák, chladničku. Čo ona mala samozrejme v byte tiež. Ale požaduje samozrejme polovicu ceny tej mojej časti. Tiež požaduje polovicu nákupnej ceny za stroje a nástroje, ktoré som predtým používal k prevádzke živnosti a k prerábke spoločných dvoch chalúp. Tie už ale majú 10-15 rokov a polovica z nich už dávno doslúžila.

Podstatné ale je, že za manželstva si robila popri zamestnaní VŠ, ktorú sme platili 5 rokov zo spoločných príjmov. Vtedy to pol jeden plat, ktorý išiel na školu, a z druhého sme žili. Po škole manželka v práci postúpila a teraz ma vďaka tomu nadštandartný príjem /z 800 euro poskočila na cca 3-4 tisíc eur plus ročne odmeny 10 000/ a ja mám akurát trvalo poškodené tri medzistavcové platničky.
Manželka si ale chodila po drahých dovolenkách, na lyžovačky /s milencami, čo bol po precitnutí aj dôvod rozvodu-nevera z jej strany, čo sa už ale nedá dokázať/ a ja som doma gazdoval, choval zvieratá a ak som nejaký príjem mal, tak som kúpil dačo k hospodáreniu. Traktorík, kosačku, šrotovník.
V ústnej dohode a cez mail sme sa dohodli o vyrovnaní majetku. Ona si zobrala auto, ktoré ešte pred rozvodom predala za 6300 eur, a mne mala ostať 30 ročná toyota, dcére som daroval zánovné auto, ktoré som zdedil. Vždy, keď dostala čo chcela, tak požadovala ďalšie a ďalšie veci, a nakoniec, keď som už povedal, že nič, tak to na poslednú chvíľu dala na súd.

S domom sme sa už vyrovnali, vyplatil som jej podiel, a prevzal úver a ona si ešte k tomu nechala peniaze zo spoločne predanej nehnuteľnosti, o ktorých mlčí, A hneď po právoplatnosti rozvodu si kúpila v BA byt.

Moja otázka je, či za manželstva získaná platená Vysoká škola patrí do BSM, alebo nie?
Či dohoda o vysporiadaní majetku z mailovej komunikácie ma pred súdom dáku váhu?
Či má právo zdokladovať, kde sú peniaze z predanej nehnuteľnosti-cca 38 tisíc
Či mám pred súdom šancu uspieť bez právnika, alebo ma zase ošklbe ako moráka, zo svojim firemným právnikom a budem platiť aj za to, čo nemám?
Ďakujem za odpoveď s pozdravom Andrej

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 12.03.2022)

Dobrý deň, z otázky nevieme usúdiť, či už Vám bola doručená žaloba zo strany súdu na vyjadrenie, ktorú zrejme podala bývalá manželka.

V otázke uvádzate, že teraz riešite po troch rokoch vyporiadanie BSM, pričom z následného textu vyplýva, že nehnuteľnsoti ste už vyporiadali. Uvádzame, že ak od právoplatnosti rozsudu o rozvode manželstva uplynuli viac ako 3 roky, potom v zmysle ust. §  149 ods. 4 Obč. zákonníka platí :

"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."
 
Uvedené ustanovenie je jasné : ak do troch rokov nebol podaný návrh na súd o vyporiadanie BSM alebo nedošlo k dohode o vyporiadaníBSM, potom zo zákona platí pre hnuteľné veci, že manželia sa vyporiadali podľa stavu, v akom užívajú vecu z BSM pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti /v ptázke uvádzate, že žijete osobitne/. Ak užívate veci, ktoré ste uviedli v otázke, k ich vyporiadaniu došlo v  podstate faktickým užívaním a držbou vami. Manželka na tieto veci nemá právny nárok s poukázaním na cit. zákonné ustanovenie.
 
V prípade, že by Vám bola zo strany súdu bola doručená žaloba, tak nás kontaktujte.

 

 

 

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Ak jeden z manželov má finančné prostriedky uložené na účte v banke vedenom na jeho meno, stanú sa v prípade smrti druhého manžela, ktorý nemá právo disponovať s týmto účtom, tieto prostriedky predmetom dedičského konania?

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 28.08.2020)

Dobrý deň,
ak tieto prostriedky boli nadobudnuté počas manželstva, sú predmetom BSM (bezohľadu na to, na koho meno je evidovaný účet) a v prípade smrti, polovicu dostane druhý manžel a zvyšok bude predmetom dedičstva, kde dedí aj manžel a ostatní dedičia. Ak sú to prostriedky výlučné (darované, zdedené, nadobudnuté, pred manželstvom, a pod.), tak budú v celosti predmetom dedičstva.


Trápi vás "Čo patrí do BSM?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Rád by som sa opýtal, ktoré veci osobného vlastníctva sa nevzťahujú na BSM. Predtým som si prečítal paragrafické znenie v Občianskom zákonníku, no zaujíma ma konkrétne, či sa na to vzťahuje aj mobilný telefón. Manželia sa rozhodli rozviesť a počas hádky manžel zobral manželke mobilný telefón, ktorý mala položený na nohách, rozbil ho a nakoniec ho hodil do svojho auta. Potom odišiel a mobil jej nevrátil.

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 24.07.2020)

Dobrý deň,
zákon skutočne presne nerieši, čo je vec slúžiaca osobnej potrebe jedného z manželov. Podľa môjho právneho názoru však mobilný telefón bude vec, ktorá vzhľadom na svoju povahu slúži výlučne osobnej potrebe daného manžela a nebude tak patriť do BSM.


Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Patrí majetok do BSM s.r.o., kde je konateľom len jeden z manželov? Ide o dom, ktorý jeden z manželov kúpil počas manželstva a zaregistroval ho na firmu.

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň prajem,

ak je na liste vlastníctva evidovaný dom na SRO, tak vlastníkom je SRO. Tento dom nebude predmetom BSM. Ak sa kúpna cena zaplatila z majetku patriaceho do BSM, môžete ju vymáhať od SRO. Predmetom vyporiadania je totiž len to, čo patrí manželom ku dňu právoplatnosti rozvodu.


Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, spadá majetok s.r.o. do bezpodielového spoločného majetku, ak bol nadobudnutý počas manželstva, aj keď som v nej jediným konateľom?

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 27.08.2019)

Dobrý deň prajem,

majetok spoločnosti patrí len spoločnosti. Do BSM však môže patrť len hodnota obchodného podielu, ktorý vlastní ako spoločník, jeden z manželov. Pri vyporiadaní by sa táto hodnota brala do úvahy. Nie je relevantné, či ste, alebo nie ste konateľ. Konateľ je "len" štatutárny zástupca a nemá zo zákona podiel v spoločnosti. Ak ste aj spoločník, tak predmetná hodnota obchodného podielu patrí do BSM, resp. sa pri vyporiadaní na ňu prihliada.


Trápi vás "Čo patrí do BSM?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Čo patrí do BSM? (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Rada by som sa informovala, ako je možné previesť nehnuteľnosť do BSM. Nehnuteľnosť sme nadobudli ešte pred svadbou a každý z nás vlastní polovicu nehnuteľnosti. Mali by sme záujem previesť nehnuteľnosť do BSM. Viete mi prosím poradiť, ako je potrebné postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Čo patrí do BSM?

(odpoveď odoslaná: 05.05.2019)

Dobrý deň, 

previesť nehnuteľnosť, ktorú ste nadobudli po podielového spoluvlastníctva pred uzatvorením manželstva do bezpodielového spoluvlastníctva z právneho hľadiska nie je možné.

Podľa ust. § 143a Občianskeho zákonníka platí, že "manželia môžu dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva. Obdobne sa môžu dohodnúť aj o správe spoločného majetku."

Predmetná dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice a je možné ju spísať s účinkami len do budúcnosti, teda len ohľadom majetku, ktorý by jeden z manželov mal nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva po uzatvorení tejto dohody; alebo inakšie : uzatvorenie dohody so spätnými účinkami, aby sa táto vzťahovala aj na nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve nie je právne možné.

Najvyšší súd (R 30/2008) sa priklonil výkladu, že dohodou (vo forme notárskej zápisnice) už nemožno meniť existujúce vlastnícke vzťahy.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Čo patrí do BSM?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.