Máte
otázku?

Vysporiadanie spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnava

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Môj syn je rozvedený a s bývalou manželkou majú spoločnú hypotéku na byt. Syn by si rád byt ponechal. Ako je to s vyplatením druhého partnera? Musí vyplatiť bývalej manželke polovicu úveru, ktorý už zaplatili, alebo polovicu z celkového úveru? Získali aj príspevok od štátu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva

Dobrý deň,

 

po zániku BSM sa má v súlade s právnou úpravou Občianskeho zákonníka uskutočniť jeho vyporiadanie. Veľmi dôležitou lehotou vyporiadania BSM sú tri roky odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 

Ak totiž nie je v trojročnej lehote odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uzatvorená mimosúdna dohoda o vyporiadaní BSM alebo podaná žaloba o vyporiadanie BSM na miestne príslušný súd, uplatní sa nevyvrátiteľná právna domnienka vyporiadania BSM podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

 

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Tým pádom by po uplynutí trojročnej lehoty vlastnili obaja nehnuteľnosť v tzv. podielovom spoluvlastníctve, každý v podiele 1/2. Rovnako by sa prihliadalo i na spoločný úver. I takéto spoluvlastníctvo sa dá vyporiadať, avšak toto vyporiadanie podlieha inej právnej úprave.

 

Z Vašej otázky však predpokladám, že trojročná lehota ešte neuplynula, avšak odporúčam Vášmu synovi túto lehotu sledovať a strážiť (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou je zdĺhavejšie a z pohľadu súdneho poplatku i finančne náročnejšie).

 

Zákonná úprava vyporiadania BSM

 

Tak, ako je načrtnuté vyššie, Občiansky zákonník upravuje dve možnosti vyporiadania BSM (ak nepočítame vyporiadanie právnou domnienkou). Občiansky zákonník dáva prednosť dohode bývalých manželov. Ak sa bývalí manželia nevedia dohodnúť na vyporiadaní BSM, môže hociktorý z nich podať žalobu o vyporiadanie BSM.

 

Podľa ustanovenia § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

 

Pri každom spôsobe vyporiadania BSM je potrebné ako prvé určiť tzv. masu BSM. Masa BSM sú veci, ktoré patria do BSM bývalých manželov, zvyknú sa tam zahŕňať i prípadné nároky z tzv. vnosov do BSM (ak jeden z manželov zo svojho výlučného majetku investoval do spoločného), ale i investície zo spoločného majetku na majetok vo výlučnom vlastníctve niektorého z manželov.

 

Masa BSM, resp. veci, ktoré majú patriť do BSM, sa určujú v súlade s ustanovením § 143 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Ak sa na byt Vášho syna neuplatní, niektorá z vyššie uvedených výnimiek, patrí táto vec do BSM a bude predmetom vyporiadania BSM.

 

Vyporiadanie BSM sa riadi ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú v zásade podiely oboch manželov rovnaké. Občiansky zákonník pripúšťa výnimky iba veľmi zriedkavo.

 

V zmysle tejto zásady teda platí, že obaja majú polovičný nárok na byt a rovnako sa majú v polovičnej výške podieľať na platení spoločnej hypotéky (ak medzi bývalými manželmi nie je osobitná dohoda o výške ich podielov).

 

Bežným spôsobom vyporiadania podobných BSM ako je to Vášho syna (byt zaťažený hypotékou) je, že ten z bývalých manželov, ktorý sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti sa zároveň stane aj výlučným dlžníkom na hypotekárnom úvere.

 

V takom prípade sa tzv. vyrovnací podiel vypočítava nasledovne:

 

Určí sa hodnota nehnuteľnosti (ak sa nebudú vedieť dohodnúť, budú musieť zabezpečiť znalecký posudok). Zistí sa zostatok hypotekárneho úveru ku dňu rozvodu manželstva.

 

V zmysle vyššie uvedenej zásady by na každého z nich mala pripadnúť polovica týchto hodnôt a záväzkov. Následne sa od polovice hodnoty nehnuteľnosti odpočíta výška jednej polovice zostatku hypotekárneho úveru. Tým sa zistí výška vyrovnacieho podielu, ktorý má Váš syn vyplatiť bývalej manželke.

 

Tzn. že Váš syn bude manželku vyplácať z nehnuteľnosti, ale vyplácaný podiel sa poníži o výšku hypotéky, ktorá pripadá na jeho bývalú manželku. Váš syn sa po tomto spôsobe vyporiadania BSM stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a jediným dlžníkom na hypotekárnom úvere.

 

V rámci vyporiadania BSM je možné pri vypočítaní vyrovnacieho podielu prihliadnuť na spomínané vnosy do BSM, investície zo spoločného majetku na výlučný majetok niektorého z bývalých manželov, na splácanie úveru po rozvode... Pre presný výpočet alebo odhad vyrovnacieho podielu je potrebné mať k dispozícii viac detailných informácií.

 

Zhrnutie

 

Ak sa chce Váš syn stať výlučným vlastníkom bytu, bude sa musieť stať i výlučným dlžníkom z hypotéky. Ide z jeho strany o najistejší spôsob vyporiadania BSM, nakoľko by sa mohlo stať, že jeho nehnuteľnosť zostane zaťažená hypotékou bývalej manželky a v prípade nesplácania úveru, banka vydraží jeho nehnuteľnosť. Postup výpočtu vyrovnacieho podielu je uvedený vyššie.

Trápi vás "Vysporiadanie spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s požiadavkou o právnu radu. Môj bývalý manžel mi ešte počas manželstva daroval štvrtinu domu. Od rozvodu uplynulo osem rokov, momentálne v ňom býva a vlastní zvyšné tri štvrtiny. Rada by som sa s ním finančne vysporiadala. Aký je postup, aby mi vyplatil moju štvrtinu z domu? Veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň, Občiansky zákonník v takýchto prípadoch dáva prednosť dohode podielových spoluvlastníkov. V prípade, že sa s ním nedokážete dohodnúť, tak je možné podať na miestne príslušný súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd bude v tomto konaní ako prvé skúmať, či je nehnuteľnosť reálne deliteľná. V prípade, že dospeje k tomu, že nie je účelné a ani možné nehnuteľnosť reálne rozdeliť, prikáže spoločnú vec jednému z podielových spoluvlastníkov do výlučného vlastníctva a zároveň ho zaviaže na vyplatenie vyrovnacieho podielu z aktuálnej trhovej hodnoty nehnuteľnosti s prihliadnutím na výšku spoluvlastníckeho podielu. Váš bývalý manžel musí súhlasiť s tým, že nehnuteľnosť nadobudne do svojho výlučného vlastníctva. Ak by s tým nesúhlasil, súd by mohol nariadiť predaj spoločnej veci, pričom získanú kúpnu cenu by rozdelil medzi podielových spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Z toho dôvodu, ak nebude možné sa s bývalým manželom dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, bude potrebné na príslušný súd podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Obraciam sa na Vás s prosbou o právnu radu. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sme spolu so sestrou zdedili po otcovi chatu v pomere 50 na 50. Počas celej tejto doby sa o chatu starala len ja a naša ešte stále žijúca matka. Keď som žiadal moju sestru, aby prispela aspoň na náklady spojené s nevyhnutnou údržbou a prevádzkovými nákladmi (dane, smeti, poistenie, elektrina, opravy, výmena elektrických zariadení, úpravy okolia, atď.), vždy sa vyhovárala, že nemá peniaze. Dovtedy bola ešte zamestnaná a takisto jej manžel. Približne pred siedmimi rokmi sa stala invalidnou dôchodkyňou a odvtedy zase tvrdí, že nemá z čoho prispieť. Pridal som jej doklady o všetkých nákladoch za posledných 25 rokov. Keď na moje ústne výzvy nereagovala, poslal som jej doporučený list so žiadosťou, aby prispela aspoň polovicou sumy, jej výšku som jej oznámil v prítomnosti našej matky. Jej reakcia bola, že už dlho nebola na chate (videozáznam a fotky hovoria opak), takže nemá ako spoluvlastník čo platiť. Naopak, keďže nemá peniaze, žiada, aby som ju z chaty vyplatil, inak ma dá na súd. Chcel by som vedieť, aké mám právo sa brániť a či ju musím vyplatiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 11.08.2016)

Dobrý deň  

podľa § 139 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“1) Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

2) O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

 

3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.” 

 

Teda spoluvlastníci majú práva ale aj povinnosti. Podielové spoluvlastníctvo možno vyporiadať dohodou alebo prostredníctvom súdu. Teda pokiaľ sa neviete dohodnúť, jeden z vás môže podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, kde môžete žiadať zohladnenie investícii ktoré ste do nehnuteľnosti investoval.

 

Súd môže rozhodnúť podľa § 142 ods. 1. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

 

“1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

 

2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.”

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.