Vysporiadanie spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Trnavský
Odpovedá: Advokát (Trnava)
Odpovedané dňa: 23. 10. 2017

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva

Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Môj syn je rozvedený a majú spoločnú hypotéku na byt. Syn by si chcel byt nechať. Ako je to s vyplatením druhého partnera? Musí manželke vyplatiť polovicu úveru čo už zaplatili alebo polovicu z celkového úveru? Dostali aj príspevok od štátu. Ďakujem.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva

Dobrý deň,

 

po zániku BSM sa má v súlade s právnou úpravou Občianskeho zákonníka uskutočniť jeho vyporiadanie. Veľmi dôležitou lehotou vyporiadania BSM sú tri roky odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

 

Ak totiž nie je v trojročnej lehote odo dňa právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva uzatvorená mimosúdna dohoda o vyporiadaní BSM alebo podaná žaloba o vyporiadanie BSM na miestne príslušný súd, uplatní sa nevyvrátiteľná právna domnienka vyporiadania BSM podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka

 

Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

 

Tým pádom by po uplynutí trojročnej lehoty vlastnili obaja nehnuteľnosť v tzv. podielovom spoluvlastníctve, každý v podiele 1/2. Rovnako by sa prihliadalo i na spoločný úver. I takéto spoluvlastníctvo sa dá vyporiadať, avšak toto vyporiadanie podlieha inej právnej úprave.

 

Z Vašej otázky však predpokladám, že trojročná lehota ešte neuplynula, avšak odporúčam Vášmu synovi túto lehotu sledovať a strážiť (vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou je zdĺhavejšie a z pohľadu súdneho poplatku i finančne náročnejšie).

 

Zákonná úprava vyporiadania BSM

 

Tak, ako je načrtnuté vyššie, Občiansky zákonník upravuje dve možnosti vyporiadania BSM (ak nepočítame vyporiadanie právnou domnienkou). Občiansky zákonník dáva prednosť dohode bývalých manželov. Ak sa bývalí manželia nevedia dohodnúť na vyporiadaní BSM, môže hociktorý z nich podať žalobu o vyporiadanie BSM.

 

Podľa ustanovenia § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

 

Pri každom spôsobe vyporiadania BSM je potrebné ako prvé určiť tzv. masu BSM. Masa BSM sú veci, ktoré patria do BSM bývalých manželov, zvyknú sa tam zahŕňať i prípadné nároky z tzv. vnosov do BSM (ak jeden z manželov zo svojho výlučného majetku investoval do spoločného), ale i investície zo spoločného majetku na majetok vo výlučnom vlastníctve niektorého z manželov.

 

Masa BSM, resp. veci, ktoré majú patriť do BSM, sa určujú v súlade s ustanovením § 143 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

Ak sa na byt Vášho syna neuplatní, niektorá z vyššie uvedených výnimiek, patrí táto vec do BSM a bude predmetom vyporiadania BSM.

 

Vyporiadanie BSM sa riadi ustanovením § 150 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú v zásade podiely oboch manželov rovnaké. Občiansky zákonník pripúšťa výnimky iba veľmi zriedkavo.

 

V zmysle tejto zásady teda platí, že obaja majú polovičný nárok na byt a rovnako sa majú v polovičnej výške podieľať na platení spoločnej hypotéky (ak medzi bývalými manželmi nie je osobitná dohoda o výške ich podielov).

 

Bežným spôsobom vyporiadania podobných BSM ako je to Vášho syna (byt zaťažený hypotékou) je, že ten z bývalých manželov, ktorý sa stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti sa zároveň stane aj výlučným dlžníkom na hypotekárnom úvere.

 

V takom prípade sa tzv. vyrovnací podiel vypočítava nasledovne:

 

Určí sa hodnota nehnuteľnosti (ak sa nebudú vedieť dohodnúť, budú musieť zabezpečiť znalecký posudok). Zistí sa zostatok hypotekárneho úveru ku dňu rozvodu manželstva.

 

V zmysle vyššie uvedenej zásady by na každého z nich mala pripadnúť polovica týchto hodnôt a záväzkov. Následne sa od polovice hodnoty nehnuteľnosti odpočíta výška jednej polovice zostatku hypotekárneho úveru. Tým sa zistí výška vyrovnacieho podielu, ktorý má Váš syn vyplatiť bývalej manželke.

 

Tzn. že Váš syn bude manželku vyplácať z nehnuteľnosti, ale vyplácaný podiel sa poníži o výšku hypotéky, ktorá pripadá na jeho bývalú manželku. Váš syn sa po tomto spôsobe vyporiadania BSM stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti a jediným dlžníkom na hypotekárnom úvere.

 

V rámci vyporiadania BSM je možné pri vypočítaní vyrovnacieho podielu prihliadnuť na spomínané vnosy do BSM, investície zo spoločného majetku na výlučný majetok niektorého z bývalých manželov, na splácanie úveru po rozvode... Pre presný výpočet alebo odhad vyrovnacieho podielu je potrebné mať k dispozícii viac detailných informácií.

 

Zhrnutie

 

Ak sa chce Váš syn stať výlučným vlastníkom bytu, bude sa musieť stať i výlučným dlžníkom z hypotéky. Ide z jeho strany o najistejší spôsob vyporiadania BSM, nakoľko by sa mohlo stať, že jeho nehnuteľnosť zostane zaťažená hypotékou bývalej manželky a v prípade nesplácania úveru, banka vydraží jeho nehnuteľnosť. Postup výpočtu vyrovnacieho podielu je uvedený vyššie.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk