Máte
otázku?

Súdny poplatok pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva


Súdny poplatok pri zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva

Podanie návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva podlieha poplatkovej povinnosti. Skôr než niektorý zo spoluvlastníkov rozhodne podať návrh na súd na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, mal by vyčerpať všetky možnosti vysporiadania majetku dohodou. Rovnako Vám navrhujeme informovať sa, aký je najlepší postup, aby ste platili čo najmenší súdny poplatok. Tak ako aj v iných súdnych sporoch platí, že kto bude v súdnom spore neúspešný, zaplatí celé trovy súdneho konania. V našej právnej poradni prostredníctvom on-line právnej poradne Vám poradíme ako postupovať, aby Vám bola priznaná úplná náhrada trov súdneho konania pri zrušení podielového spoluvlastníctva.

Súdne poplatky v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva:

súdny poplatok sa platí v sume 6 % z ceny predmetu konania (ceny nehnuteľnosti), najmenej 16,50 EUR, najviac 16.596,50 EUR,
v konaní o zrušení a o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva je základom poplatku cena podielu navrhovateľa, v tomto prípade je dobré sa poradiť s advokátom (právnikom), ktorý Vám poradí, ako by ste mali postupovať, aby Vaše súdne poplatky boli čo najmenšie, výšku poplatku dokážete totiž ovplyvniť.
pokiaľ sa navrhovateľ nachádza v takej situácii, že nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie súdneho poplatku, môže si spolu s návrhom vo veci samej podať aj žiadosť o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. V žiadosti uvedie svoju finančnú situáciu - výšku príjmu, vyživovacích povinností, iných záväzkov napr. náklady na bývanie, zvýšené náklady na lieky a iné. Súd môže rozhodnúť o oslobodení od poplatkovej povinnosti, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo vyzve navrhovateľa na zaplatenie poplatku. Advokát - právnik Vám poradí ako vyplniť tlačivo v žiadosti o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov a to nielen v konaní o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.