Máte
otázku?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, touto cestou sa obraciam na Vás o poskytnutie právnej rady v prípade podania návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Som väčšinový vlastník rodinného domu (13/15) so záhradou (11/12) získaných v dedičskom konaním pred 3 rokmi. Nehnuteľnosť je odvtedy neobývaná, takže náklady, aj keď minimálne, na jej chod sú v mojej réžii. Keďže sa mi naskytla možnosť zameniť spomínanú nehnuteľnosť, ktorá je v obci za byt v meste, chcela som sa dohodnúť s ďalšími spoluvlastníkmi na ich vysporiadaní. Žiaľ bezúspešne. Vydierať sa nimi totiž nenechám, keďže mi povedali, že mi to podpíšu iba v prípade, ak im zaplatím 15000,-EURO. Preto by som chcela vedieť, aká je moja šanca pri podaní návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva cestou súdu, aký je najlepší postup, aby som platila čo najmenší súdny poplatok, či to, že som od marca tohto roku nezamestnaná by mohol byť dôvod na oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva postupuje súd tak, že nechá ohodnotiť nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vyporiadania.

 

V konaní bude vypracovaný znalecký posudok nezávislým znalcom, ktorý stanoví trhovú cenu nehnuteľností. Následne, bude súd zisťovať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Vo Vašom prípade vlastníte dom v podieli 13/15 a záhradu v podieli 11/12, takže ste väčšinový vlastník. Nepredpokladám, že ide o veľkú nehnuteľnosť a že by pri rozdelení nehnuteľnosti na ostatných spoluvlastníkov pripadli samostatné bytové jednotky, pretože ich podiel sú len 2/15.

S najväčšou pravdepodobnosťou súd poukáže na Váš podiel a nehnuteľnosť prisúdi Vám.

 

Súd nechá v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vypracovať znalecký posudok a určí zároveň podľa tohto znaleckého posudku akú hodnotu majú ich podiel 2/15 a zaviaže Vás, aby ste spoluvlastníkom sumu zaplatili v primeranej lehote (obyčajne 1 mesiac od právoplatnosti).  Zároveň súd určí, že Vy sta stávate výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Môžete požadovať aj dlhšiu dobu splatnosti, maximálne však 1 rok.

 

Otázka ceny, akú máte vyplatiť spoluvlastníkom bude teda daná znaleckým posudkom. Najskôr však musíte spoluvlastníkom zaslať mimosúdnu výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vo výzve na vyporiadanie im navrhnite konkrétne riešenie vášho podielového spoluvlastníctva.

 

Nakoľko sa však protistrana nechcela dohodnúť a žiadala neprimeranú sumu, môžete požadovať od nich náhradu trov súdneho konania, tj. súdny poplatok a trovy právneho zastupovania (ak budete právne zastúpená). Na to, aby Vám súd priznal náhradu trov je potrebné, aby ste spoluvlastníkom dali ponuku, t.j. určili konkrétnu sumu, ktorú im chcete vyplatiť. Ak oni požadujú 15.000,- € a súd určí, že im patrila iba suma, ktorú ste im navrhovali Vy, potom zaplatia všetky trovy súdneho konania.

 

Taktiež máte možnosť, ešte pred začatím súdneho konania, nechať si vypracovať znalecký posudok, ktorým sa stanoví trhová cena nehnuteľností. Na tento znalecký posudok potom môžete v súdnom konaní poukazovať. Ak by ostatní spoluvlastníci s cenou nehnuteľnosti nesúhlasili, súd v konaní nechá vypracovať znalecký posudok nezávislým znalcom, z ktorého bude súd potom vychádzať.

 

Pokiaľ by však súd určil, že spoluvlastníkmi navrhovaná cena nehnuteľností je primeraná, potom by oni mohli požadovať náhradu trov súdneho konania voči Vám. Preto je veľmi dôležité správne nastaviť ponuku na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak je ich požiadavka neprimeraná, potom nemajú žiadnu šancu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva uspieť.

 

Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, to, že ste nezamestnaná ešte nemusí znamenať, že Vás súd od súdnych poplatkov oslobodí. Požiadať o oslobodenie však môžete, súd Vám zašle tlačivo, ktoré vyplníte a odošlete späť súdu. Na základe vyplneného tlačiva súd rozhodne o tom, či Vám patrí oslobodenie od súdnych poplatkov. Nakoľko sa platí súdny poplatok z ceny požadovaného podielu, t.j. vo Vašom prípade z 13/15, potom by bol súdny poplatok pomerne vysoký. Zaplateniu vysokého súdneho poplatku sa dá vyhnúť. A to tak, že časť nehnuteľnosti prevediete na blízku osobu (na blízku osobu kvôli predkupnému právu ostatných spoluvlastníkov!), pričom táto blízka osoba by podala návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vy by ste boli v konaní ako žalovaná. Súdny poplatok by platila táto blízka osoba iba zo svojho podielu. Takto zabezpečíte, že za súdne konanie sa zaplatí iba nízky súdny poplatok.

 

S celým súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctvaVám môžeme pomôcť, pričom náhradu trov konania (ak budete požadovať len skutočne to, čo Vám patrí) bude hradiť protistrana. Právne zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade, ak súd zaviaže protistranu na náhradu trov právneho zastupovania, Vás nemusí nič stáť.

 

 

Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom vlastníme garáž po polovici na základe darovacej zmluvy. Môžme uzavrieť dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kde celú garáž nadobudne len manžel v celosti?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, áno môžete uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní vášho podielového spoluvlastníctva ku garáži. V tejto sa môžete dohodnúť, že garáž nadobudne do výlučného vlastníctva váš manžel. Dohodu je potrebné nechať zavkladovať v katastri, nakoľko až vkladom do katastra nehnuteľností sa nadobúda vlastnícke právo. Musí to byť bezodplatne. 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
so sestrou spolu vlastníme záhradu v rovnakom podiele. Geodet ju zameral a sú teraz z nej dve parcely a znova ich vlastníme spolu. Sestra chce, aby som podpísala u notárky zámennú zmluvu. Ja s tým nesúhlasím a ona to chce riešiť súdnou cestou. Ja by som chcela v budúcnosti odkúpiť jej podiel, ale ona pýta za m2 100 e ako za stavebnný pozemok. Je to zarastené trávou a nie sú tam ani inžinierske siete.
Ďalej chce vymerať prístupovú cestu k pozemku, ale ja si to neviem predstaviť, pretože od môjho domu po susedin je to cca 7 m a myslím si, že by to malo zlý vplyv na statiku domu, keďže ide o 50 ročný dom.
Ako mám postupovať a čo berie súd do úvahy v takomto prípade.
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že záhrada je v intraviláne obce a že je v podielovom spoluvlastníctve vás ako dvoch sestier, pričom sestra by bola aj ochotná predať vám jej podiel na pozemku, avšak za cenu, s ktorou vy nesúhlasíte. Sporom je aj prípadná prístupová cesta. Uvádzame, že aj keď geodet pozemok rozdelil geom. plánom, aj tieto parcely sú naďalej vo vašom podielovom spoluvlastníctve, keďže nie ej spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Zámennú zmluvu predloženú notárom nie ste povinná podpísať pokiaľ s ňou nesúhlasíte. Všeobecne možno uviesť, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve s ďalšou osobou. Je vecou hlavne dohody, či spoluvlastníctvo pozemku rozdelíte na dve samostatné parcely a akým spôsobom z hľadiska ich umiestnenia v teréne.
Nevieme z otázky kde sa pozemok nachádza a ani to, aká je jeho veľkosť, sestra zrejme pri ponúkanej odkupnej cene 100 € za 1 m2 vychádzala z toho, že ide o intravilán obce a pozemok môže slúžiť ako stavebný pozemok. Ohľadom ceny by sme odporúčali kontaktovať obec a nazrieť aj do územného plánu obce a cenu zistiť aj prostredníctvom realitných kancelárií /ponuka a dopyt v konkrétnej lokalite/. Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v splátkach ak by ste sa na tom dohodli. AK by ste sa so sestrou nedohodli na zrušené a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctve, v prípade súdneho konania súd bude vychádzať z trhovej hodnoty nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku. Odporúčam vám samostatne kontaktovať advokáta znalého uvedenej problematiky a určite sa nájde dobré riešenie pre všetkých.  

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
mal by som otázku. Rozvádzame sa s manželkou. Bývame v dome, čo sme dostali od jej otca cez darovaciu zmluvu, máme písaný dom na nás, chcem sa spýtať po rozvode aké mám právo z domu? Manželka bola u právnika, bolo jej povedané, že nemám nárok na 50 % z domu, ale len toľko koľko som do neho investoval, či je to reálne, alebo mám sa súdiť. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom Tibor

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dom ste nadobudli spolu s manželkou za trvania manželstva a to na základe darovacej zmluvy, pričom darcom bol otec manželky Predpokladáme, že podiely na dome sú rovnaké a teda ste spoluvlastníkmi domu v podiele 1/2 k celku. Dom teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak je to tak, potom v prípade rozvodu sa podstata vlastníctva domu nemení, a naďalej zostáva v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov. Keďže dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nebude ani predmetom vyporiadania BSM. Ak sú podiely na dome rovnaké, potom vám patrí finančná náhrada v podiele 1/2 k celku, a nie vaše investície počas trvania manželstva. Je však vecou dohody ako a kedy vyporiadate toto podielové spoluvlastníctvo.

Odporúčam nepodpisovať žiadnu dohodu o vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva k predmetnému domu, na základe ktorej by vám vznikol nárok len na vložené investície.

V prípade potreby kontaktujte advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
zdedili sme dom a teraz ho chceme predať. Problém je, že pred domom je kus spoločného pozemku, ktorý patrí aj domu nad našim. Susedia nesúhlasia s iným prerozdelením pozemkov, tak aby sa urobila iná spoločná cesta (ktorá nebude prechádzať cez môj pozemok). Tým pádom by vznikli 2 parcely samostatné bez vzájomných prechodov. Spoločná cesta by bola krajom pozemkov, aby aj susedia mali prístup na pozemok. Všetky prepisy a vybudovanie novej cesty som ochotný zaplatiť. Pokiaľ nebudú súhlasiť tento môj dom je v podstate nepredajný so spoločným pozemokom. Existuje nejaké iné riešenie ako dohôd s nimi? Ďakujem. Adrián

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň, pochopili sme vašu otázku.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby susedom na základe podkladov, ktor máte k dispozícii, aj susedom ako spoluvlastníkom pozemku vysvetlil význam riešenie podielového spoluvlastníctva, keďže vyporiadaním pozemku a prístupovej cesty pre vás, ako aj pre suseda, sa značne zjednudoší situácia z hľadiska vlastníckeho práva, ako aj stúpne samotná hodnota oboch nehnuteľností. A v konečenom dôsledku ide o vyporiadanie do budúcnosti, teda aj pre budúce generácie. Riešenie zmierčou cestou považujem preto po vysvetlení advokátom za aktuálne a reálne, naviac bez zbytočných súdnych sporov, ktoré stoja aj súdne poplatky a ďalšie náklady /znalecký posudok, geom. plán a pod./.

Ak by sa advokátovi vec neporadilo riešiť zmierčou cestou, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať ohľadne zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Jedná sa o nehnuteľnosť (dom) a okolitý pozemok. Tento majetok je v spoluvlastníctve 2 osôb s rovnakým podielom. Problémom je, že jedna strana chce vysporiadať a zrušiť spoluvlastníctvo a druhá strana nesúhlasí a trvá na zachovaní pôvodného stavu. Dom sa užíva rozdelené (každá zo strán ma vlastný vchod a priestory) a pozemok je v spoločnom užívaní. V prípade, ak strany nedospejú k dohode, aká je prax súdu pri rozhodovaní? Čo sa týka predkupného práva, v prípade zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva je zmluvne dohodnututé predkupné právo rovnako silné ako zákonné?
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 24.11.2021)

Dobrý deň,

k Vašej otázke uvádzam, že spoluvlastníka nikto nemôže nútiť, aby ste zotrvával v spoluvlastníctve proti jeho vôli. V prípade ako píšete, ak medzi spoluvlastníkmi nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní ich podielového spoluvlastníctva, môže podať aj len jeden z nich žalobu na súd, tento je však pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva viazaný poradím spôsobov vyporiadania uvedených v zákone a nie návrhom strán sporu. To znamená, že najprv bude súd skúmať, či je vec deliteľná, ak nie je, až potom rozhodne o prikázaní nehnuteľnosť niektorému zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť ostatných.  Ak by vo veci rozhodoval súd na podklade podanej žaloby, skúmal by teda najprv deliteľnosť nehnuteľnosti. Pozemok zásadne je deliteľný. Pokiaľ ide o dom, tento nemusí byť hneď deliteľný na bytové jednotky. To závisí od toho, ako je dom postavený a či reálne prichádza do úvahy rozdelenie. Súd v konečnom dôsledku by mohol dospieť aj k záveru, že dom nie je možné rozdeliť podľa výšky spoluvlastníckych podielov. V tom prípade by súd mohol rozhodnúť tak, že dom pripadne jednému zo spoluvlastníkov s povinnosťou výplaty druhého spoluvlastníka. Ak by ani uvedený spôsob neprichádzal do úvahy, súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.  

Čo sa týka zákonného predkupného práva, toto patri každému zo spoluvlastníkov priamo zo zákona. Je rovnako silné ako zmluvné predkupné právo, nakoľko v prípade, že by bolo porušené, viete to napadnúť tak, že buď sa budete domáhať určenia neplatnosti tohto právneho úkonu, na podklade ktorého došlo k nadobudnutiu spoluvlastníckeho podielu treťou osobou bez toho, aby Vám bol najskôr ponúknutý tento podiel na predaj, alebo si budete uplatňovať svoje právo priamo voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu, aby Vám ho tento odpredal. Pokiaľ by tak neurobil, viete si svoje právo uplatniť súdnou cestou. 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa Vás spýtať: Umrel otec a nechal na sestru svoju časť majetku, tzn. ja mám 1/6 z domu a pozemku a sestra 5/6. Ona ma chce silou mocou vyplatiť sumou, ktorá sa mne nepozdáva. Môže sa nejakým spôsobom domáhať mojej časti z majetku, keď ja s tou cenou nesúhlasím a tým pádom to nechcem predať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Robert

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že dedičské konanie je právoplatné ukončené. Na základe výsledkov dedič. konania ste sa stali podiel.  spoluvlastníkom nehnuteľností v podiele 1/6 a sestra v podiele 5/6 z celku.

Predpokladáme, že v nehnuteľnosti nebývate, túto obýva sestra a zrejme aj otec.

Riešenie :

1./ Nevieme, na základe čoho sestra určila cenu Vášho podielu na pozemku a dome, zrejme to nebude znalecký posudok na určenie trhovej hodnoty nehnuteľností. S návrhom sestry /zrejjem ústny návrh o cene za podiel/ súhlasiť nemusíte. Odporúčame, ak sestra znal. posudok nemá, aby ste ju požiadali, aby predložila znalecký posudok na trhovú hodnotu nehnuteľností, prípadne tento môžete nechať vypracovať Vy. Následne ak medzi Vami dôjde k dohode o cene podielu, spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v súlade s ust. § 141 a nasl. Obč. zákonníka.

2./ Ak sestra dom užíva v celosti,  potom užíva aj Váš spoluvlastnícky podiel a teda na jej strane v zmysle práva vzniklo bezdôvodné obohatenie, lebo užíva bez právneho dôvodu aj Vš podiel. Riešením je, aby ste ju požiadali o vydanie bezdôvodného obohatenia v súlade s ust. § 451 Obč.  zákonníka, prípadne predložili zmluvu o nájme Vášho podielu na čas až do vyporiadania podiel. spoluvlastníctva v zmysle bodu 1./ tejto odpovede. Bezdôvodné obohatenie je vo výške nájmu za obvyklú nehnuteľnosť v mieste nehnuteľností.

Z otázky vidíme, že túto píšete zo zahraničia, preto je vhodné z Vašej strany na riešenie splnomocniť advokáta, ktorý zabezpečí kompletné vyporiadanie nehnuteľností vrátane zavkladovania nového stavu do katastra nehnuteľností.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
ak manželia kúpia byt, ktorý bude patriť do BSM, ako bude vyzerať dedenie po jeho smrti ? Manžel má dcéru z predchádzajúceho manželstva. Je to tak, že jeho smrťou BSM zaniká, manželka zdedí polovicu bytu a dcéra druhú polovicu ? Kristína

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade ide o dedenie v 1. skupine dedičov podľa § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Vzhľadom na okolnosť, že byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v prípade úmrtia jedného z manželov BSM zo zákona zanikne a vyporiada sa v dedičskom konaní.
Keďže byt je v BSM, predmetom dedenia bude len podiel 1/2. Druhá polovica zo zákona patrí pozostalému manželovi. Vo Vašom prípade,  ak manžel má dieťa z predchádzajúceho manželstva, a zomrie skôr ako manželka, potom toto dieťa nadobudne zo zákona 1/4 z celku, a pozostalá manželka 1/4 z celku. Je však otázkou dohody dedičov v dedičskom konaní, aby sa dohodli aj inak /napr. podiel poručiteľa na byte nadobudne pozostalá manželka a bude povinná dieťaťu - dcére manžela vyplatiť alikvótnu sumu v €/.

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
brat vlastní dom s vecným bremenom. Prístupová cesta (dvor), ktorý je bez brány, je aj prístupovou cestou k susednému domu. V susednom dome býva stará pani, ktorá má svoj dom riadne oplotený. Ak sa ale chce dostať na ulicu, musí prejsť dvorom cez brata. Podľa listu vlastníctva sú majiteľmi toho dvora obaja (brat a aj stará pani).
Brat by si chcel dvor riadne ohradiť, dať si bráničku, pretože takto je to pozemok otvorený, nie raz sa stalo, že mu tam v noci behali cudzí ľudia. Stará pani mu to ale nechce dovoliť, vraj mu nič nepodpíše, ona chce, aby bratov pozemok zostal bez brány. Pritom sa predtým s bratom dohodla, že bránu mu povolí, kľúč by od brány samozrejme dostala. Ide tu vlastne o riadne ohradenie, ochranu veci na dvore.
Je možnosť ako si s tým poradiť?
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že dvor medzi domami, ktorý dvor je zaťažený vecným bremenom v prospech susedy, chcete oplotiť, aby ste mali zabezpečený samostatný priestor dvora, ktorý by prislúchal k domu.

Pozemok - dvor je v podielovom spoluvlastníctve. predpokladáme, že vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu v prospech susedy je aj zapísané na liste vlastníctva v KN.

Riešením Vami uvedenej situácie je, aby ste dali vyhotoviť geom. plán na rozdelenie pozemku s prihliadnutím na zriadené vecné bremeno práva prechodu v prospech susedy, ktoré by bolo v geom. pláne aj riadne vyznačené. Najlepšie by bolo, ak by suseda ako spoluvlastníčka pozemku súhlasila s týmto riešením. Následne na základe geom. plánu bude vyhotovená zmluva o  zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ktorý geom. plán by bol podkladom pre vyhotovenie uvedenej zmluvy.

Vo veci odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta, ktorý aj na mieste posúdi najprimeranejšie riešenie rozdelenia pozemku vzhľadom na zriadené vecné bremeno.

Ak by suseda s uvedeným riešením nesúhlasila, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

 

Riešenie cestou súdu je však pomerne zdĺhavé a môže trvať aj niekoľko rokov, preto odporúčame vec bez účasti súdu.

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, ako postupovať pri zrušení spoluvlastníctva 1. Izb. Bytu, v prospech jedného majiteľa, ak s tým spoluvlastník súhlasí.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
ak s podmienkami zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva obaja spoluvlastníci súhlasia, postačuje spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V dohode sa presne definuje čo je predmetom spoluvlastníctva, že ste sa dohodli na zrušení a akým spôsobom sa vyporiadava. Určia sa podmienky výplaty vyrovnacieho podielu. Na základe takej dohody dôjde k zmene vlastníckeho práva aj na katastri nehnuteľností.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, máme pozemok o výmere 365 m2 a vlastníme ho 4, každý nejaký diel - traja s toho chcú svoje podieli predať - ja s tým problém nemám, keďže ide o blízku osobu - len ja si svoj podiel chcem nechať - a problém je, že na katastri tvrdia, že aj musím dať svoj diel, čo sa my nezdá správne.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.10.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva existencia pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve 4 spoluvlastníkov, pričom 3 spoluvlastníci chcú predať.

Spoluvlastníci pozemku nepotrebujú Váš súhlas s predajom pozemku prípadne s jeho darovaním. Vy zo zákona v súlade s ust. § 140 Obč. zákonníka máte predkupné právo na spoluvlastnícke podiely :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by spoluvlastníci chceli svoje podiely predať alebo darovať blízkej osobe, nemusia si splniť ponukovú povinnosť voči Vám.

Ak by spoluvlastníci chceli svoje podiely predať alebo darovať inej cudzej osobe, t.j. : nie blízkej osobe, máte predkupné právo zo zákona. Ak Vám svoje podiely spoluvlastníci neponúknu na predaj, napriek tomu bude darovacia alebo kúpnopredajná zmluva platná. Vy sa však môžete cestou súdu domáhať týchto podielov a to od nových spoluvlastníkov pozemku, a to aj cestou súdu, t.j. aby noví spoluvlastníci Vám predali svojej podiely za rovnakých podmienok, za ktorých ich oni sami nadobudli, prípadne sa môžete cestou súdu domáhať vyslovenia relat. neplatnosti zmluvy o prevode spoluvlastníckych podielov v zmysle ust. § 40a/ Obč. zákonníka. V smere platí ust. § 603 Obč. zákonníka :

"Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované."

Treťou možnosťou je, že voči novým spoluvlastníkom nevykonáte žiadne právne kroky, predkupné právo Vám zostáva naďalej zachované.

Vo veci, hlavne z hľadiska právnej istoty budúcich kupujúcich, ktorí odkúpia podiely 3 spoluvlastníkov, je uviesť do zmluvy, že Vy ako podiel. spolluvlastník súhlasíte s prevodom pozemku na nich a neuplatňujete predkupné právo v zmysle ust. §ú 140 Obč. zákonníka. Ale táto iniciatíva by mala vyjsť od podiel. spoluvlasntíkov, ktorý predávajú svoje podiely.

Na vypracovanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Mám otázku. Moja mama má môjho brata, ktorý s ňou býva v jednej domácnosti. Zdedil po otcovej smrti určitú časť v byte je to 1/12 z 80 m2 bytu. Chce, aby opustil byt s tým, že ho vyplatí, čo mu patrí. Nechce opustiť byt. Má možnosť vyhrať súd ? Problém je v tom, že kvôli čomu ho chce dostať, je, že je silný alkoholik. Prestal pracovať a chodí do dňa opitý aj 5 krát.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.09.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že byt je v podiel. spoluvlastníctve, Vaša mama je zrejme spoluvlastníkom v podiele min. 1/2 bytu a brat 1/12 = 6,6 m2.

Z predmetného vzťahu podiel. spoluvlastníctva a spoločnej domácnosti vyplýva okrem iného povinnosť podieľať sa na úhrade nájomného a platieb spojených s užívaním bytu, k čomu zrejme zo strany brata, ktorý nepracuje, nedochádza a všetky platby za byt znáša Vaša mama.

Vzhľadom na uvedené riešením podiel. spoluvlastníctva je, aby brata vyzvala písomne k vyporiadaniu a ak k tomu nedôjde a neopustí byt, podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Možnosťou je kontaktovať políciu, aj keď by išlo o dočasné riešenie, v zmysle ust. § 27a/ zákona o policajnom zbore :

"Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu, u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia takúto osobu aj počas jej neprítomnosti."


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

DOBRÝ DEŇ, S BRATOM VLASTNÍME ROD. DOM A POZEMOK OKOLO DOMU. BRAT MA STÁLE OBMEDZUJE VO VYUŽÍVANÍ POZEMKU A NAVYŠE SA MNE A MOJEJ RODINE VYHRÁŽA A VULGÁRNE NADÁVA. VŠETKO MÁME VO VLASTNÍCTVE 1/2 a 1/2. ČO MÁM ROBIŤ ? PROSÍM PORAĎTE MI UŽ TO TRVÁ ASI 10 ROKOV. ĎAKUJEM.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 24.08.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že s bratom máte v  podielovom spoluvlastníctve RD a pozemok okolo domu v podieloch po 1/2 k celku. ďalej rpe nás vyplýva, že RD obývate spolu, v čom zrejme problém nie je, problém je v užívaní pozemku.

Ak je RD v podielovom spoluvlastníctve v podieloch 1/2 k celku a v rovnakom pomere je aj pozemok, potom riešením je, aby ste sa dohodli na konkrétnej časti pozemku, ktorej vlastníkom budete Vy a ktorej časti bude vlastníkom Váš brat. K tomu je potrebné, aby ste kontaktovali autorizovaného geodeta za účelom rozdelenia pozemku geom. plánom,  následne spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ktorej prílohou bude geom. plán a podáte návrh na KN. Budete mať tak samostatné pozemky obaja, teda pozemky budú vo výlučnom vlastníctve každého z Vás, avšak pozemok pod RD bude v podielovom spoluvlastníctve. Následne si budete môcť svoje pozemky po vytýčený geodetom aj samostatne oplotiť.

 


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
kúpili sme pozemok na polosamote, kde vlastníme 12/14. 2/14 vlastnia dve vlastnícky, ktoré o pozemok nemajú záujem, ale nedá sa s nimi ani dohodnúť na odpredaji. Jedna býva totiž v Taliansku a nemá záujem tam ísť ani na matriku potvrdiť podpis na kúpno predajnej zmluve a druhá povedala, že nemá dôvod sa ponáhľať s predajom. Bez vysporiadania týchto 2/14 sa nemôžeme pohnúť, nemôžeme tam nič postaviť. Pozemok kosíme, odvodňujeme, vyčistili sme ho od divých kríkov, pravidelne prehlbujeme potok čo stojí peniaze. Tak isto platíme my daň za celý pozemok. Čo robiť, aby sme mohli kúpiť tie 2/14 a je to v poriadku, že my platíme daň i všetky náklady na udržiavanie pozemku, kde tie dve spolumajiteľky majú ešte stále svoje 2/14?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
nakoľko dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva nie je možná, budete musieť podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

V súdnom konaní sa vykoná znalecký posudok, určí všeobecná hodnota nehnuteľnosti a následne súd rozhodne o tom, že za primeranú náhradu prikáže celú nehnuteľnosť do Vášho výlučného vlastníctva. Nakoľko sú podiely ostatných podielových spoluvlastníkov príliš malé, nepredpokladáme, že by prichádzalo do úvahy reálne rozdelenie nehnuteľnosti.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, spolu s neterou vlastníme nehnuteľnosť po mojich rodičoch. Ja mám 3/4 a neter 1/4 nehnuteľnosti. Už dlhšie sa nemôžeme dohodnúť, ja mám záujem o odkúpenie 1/4 od netere. Neter o nehnuteľnosť nemá záujem, nakoľko žije v zahraničí a vyjadrila sa, že jej jedno, či dom chátra, ale svoju čiastku nepredá. Ale mne nie je jedno, ako dom vyzerá, je to môj rodičovský dom. Mám šancu súdnou cestou kúpiť podiel 1/4 nehnuteľnosti. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.07.2020)

Dobrý deň,
odporúčame podielovej spoluvlastníčke (neter) uviesť, že Vám na nehnuteľnosti záleží, chcete ju rekonštruovať (čo predpokladáme a v prípadnom súdnom konaní by to bolo vo Váš prospech) a aj ona ako podiel. spoluvlastník je povinná sa o dom starať.
Citujeme ust. § 86 stav. poriadku :
" Údržba stavby
(1) Vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
(2) Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa v určenej lehote a za určených podmienok postaral o nápravu. Užívatelia bytov a nebytových priestorov sú povinní umožniť vykonanie nariadenej údržby stavby."

Oznámte jej, že vzhľadom na jej nezáujem o nehnuteľnosť chcete od nej jej podiel odkúpiť za Vami určenú sumu s tým oznámením, že zmluvné vyporiadnie zabezpečíte Vy a aj budete znášať všetky náklady spojené s vypracovaním zmluvy a vkladom do katastra. Poskytnite súčasne aj primeranú lehotu, napr. jeden mesiac.
Môžete jej oznámiť, že ak nebude súhlasiť s predajom, budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :
 
"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."


V prípade záujmu kontaktujte našu advokátsku kanceláriu, aby sme vec vyporiadali mimosúdne, prípadne súdnou cestou.Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či ak mi otec daruje svoj podiel na rodinnom dome darovacou zmluvou zostane zachované predkupné právo na podiely ostatných spoluvlastníkov alebo týmto prevodom predkupné právo zaniká? Tiež, či je možné sa potom vysporiadať iba s 1 vlastníčkou, ktorá je ochotná, ostatné 2 vlastnícky sa nechcú dohodnúť, a preto uvažujem podať návrh na súd, a chcem ak by to bolo možné, sa vysporiadať s jednou sestrou, aby ona bola mimo toho. Ešte chcem dodať, že otec vlastní 3/8, sestra ochotná sa dohodnúť 3/8 domu a 2 vlastnícky, čo sa nechcú dohodnúť po 1/8. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 30.06.2020)

Dobrý deň,

 

tým, že darovanie by sa uskutočnilo medzi blízkymi osobami by nemuselo byť pre ostatných uplatnené predkupné právo (to sa totiž podľa súdnej praxe vzťahuje aj na darovanie). Ak teda Vy nadobudnete podiel na základe darovania, stanete sa spoluvlastníčkou, kde voči ostatným pre prípad prevodu podielov na tretie osoby (ktoré ale nie sú blízkymi osobami) budete mať zachované predkupné právo.

 

Tiež nie je vylúčené sa dohodnúť na odkúpení podielu len jedného z viacerých spoluvlastníkov, tu ale treba opätovne dávať pozor, či nejde o prevod medzi blízkymi osobami. Ak by nešlo o takýto prevod, treba ponúknuť prevádzaný podiel aj ostatným spoluvlastníkom na kúpu.

 

Ak budete podávať návrh na súd, kde sa má vyporiadať podielové spoluvlastníctvo, je potrebné ,aby boli zúčastnení na konaní všetci podieloví spoluvlastníci, inak bude žaloba zamietnutá pre nedostatok legitimácie.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Ako najjednoduchšie (a najlacnejšie) upraviť spoluvlastnícke vzťahy?
S manželom sme vlastnili 2 nehnuteľnosti. Mame 3 deti. V dedičskom konaní sme previedli nehnuteľnosti na naše 3 deti (každé 2/12 -iný) a ja 6/12 v každej nehnuteľnosti. Teraz by sme potrebovali previesť jednu nehnuteľnosť na jedno dieťa (v celosti), druhá nehnuteľnosť by prešla do vlastníctva 2 deti (každé v 1/2) - s vecným bremenom môjho doživotného užívania bytu. Nie sú medzi nami žiadne rozpory, preto chceme mimosúdne vysporiadanie spoluvlastníctva. Môžete mi prosím poradiť, aká forma vysporiadania spoluvlastníctva je pre nás najvhodnejšia? Ďakujem. Danka.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň, 

pokiaľ sa viete dohodnúť, tak sa to dá všetko urobiť jednou zmluvou medzi deťmi. Keďže chcete zriadiť aj vecné bremeno, tak sa budú overovať podpisy všetkých účastníkov zmluvy. 

Ak sú deti dospelé, tak zmluvu budú uzatvárať sami, inak by bolo potrebné schvaľovať úkon o prevode na súde. 

V zmluve bude potrebné si dať pozor na správne definovanie kto-komu-čo prevádza.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)Ďakujem. Sme dohodnutí, tak dúfam, že to dobre zvládneme. Dá sa, prosím, do jednej zmluvy dať Zámenná i Darovacia (deti si vymieňajú svoje podiely, ja chcem darovať moje podiely). Ako by sa taká Zmluva nazvala? A Návrh do katastra? Jeden, alebo na každý prevod zvlášť?


Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 29.06.2020)

Dobrý deň,
Zmluvu nazvite "zmluva o prevode vlastníctva". 

Dá sa to urobiť v jednej zmluve a urobiť jeden návrh na vklad do katastra. Všetci by ste boli účastníkmi zmluvy. Nemusíte robiť návrhy na vklad osobitne. 

Pokiaľ ide o poplatok na kataster, tak kataster vyrubuje poplatok za právny úkon. Vy by ste mali viac úkonov (zámena, darovanie, vecné bremeno). 

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň.
Sme piati vlastníci pozemku, poslednú časť 4/16 ma v správe SPF. Existujú na túto časť aj dedičia, vnúčatá po pôvodnom vlastníkovi, ale nemajú záujem riešiť dodatočne dedičské konanie (kontaktovali sme sa s nimi). My ostatní by sme chceli pozemok predať, nakoľko je to celé iba zarastené, a aj susedia sa na to sťažujú.
V prípade, že podáme návrh na súd na vysporiadanie spoluvlastníctva, odporcom bude SPF? Ten by potom v rámci súdneho konania ponúkol túto časť nám ostatným na odkúpenie? Alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že tieto 4/16 pridelí ostatným vlastníkom? Prípadne, mohol by súd pátrať po dedičoch, vnúčatách?
Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.05.2020)

Dobrý deň, vyriešenie veci môžete postupovať niektorým z nižšie uvedených spôsobov :

1./ Požiadať dedičov, aby podali návrh na dodatočné konanie o prejednanie dedičstva podľa ust. § 211 Civil. mimospor. poriadku :

"(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.

(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.

(3) Súd dodatočné konanie o dedičstve zastaví, ak majetok označený v návrhu nebol vo vlastníctve poručiteľa."

Možnosťou je tiež s dedičmi uzatvoriť zmluvu o uzatvorení bud. zmluvy, s tým, že po skončení dedič. konania o dodatočnom prejednaní dedičstva Vám pozemok predajú za vopred dohodnutú cenu v samotnej zmluve o uzatvorené bud. zmluvy.

2./ Predate svoje podiely na pozemku kupujúcemu a on následne vyporiada pozemok, ktorý je nateraz v správe SPF podľa postupu v bode 1./.

3./ Podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva by nebolo úspešné a to z dôvodu, že vlastník zomrel a jeho dedičia nemajú záujem o vyporiadanie cestou dodatočného konania o dedičstve, pozemky sú len v správe SPF.

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý večer,
sme štyria vlastníci domu na dedine, každý po štvrtine. Jedna sestra tam býva, druhá často dochádza, ja tam chodím zriedkavo, neter skoro vôbec.
Na rekonštrukciách a opravách - strecha, plastové okná sme sa podieľali
traja, neter nie, lebo ona tam nebýva, povedala. Teraz chce, aby sme jej podiel vyplatili.
Musíme sa dohodnúť? Čo sa stane, keď sa nedohodneme ?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 142 a nasl. Obč. zákonníka platí, že "spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu."

Podľa ods. 2 cit. § 142 ďalej platí, že "ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. ; Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že najjednoduchším riešením je, aby ste sa ako spoluvlastníci dohodli na zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva. Neter má pravdu v tom smere, že ste sa vopred nedohodli na rekonštrukcii a preto ona nie je ochotná sa podieľať na predmetných nákladoch; na druhej strane pri stanovení hodnoty nehnuteľnosti sa nebude brať zreteľ na toto zhodnotenie nehnuteľnosti, na ktorom sa neter finančne nepodieľala, keďže tým stúpla jej cena a preto vyporadúvaného jej podielu bude v podstate nižšia.

Podľa ust. § 139 ods.2 Obč. zákonníka platí, že "o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."

V otázke sa pýtate, či sa musíte dohodnúť. Odpoveď je, že nemusíte sa dohodnúť, ale neter môže podať žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva a súčasne žiadať od ostatných spoluvlastníkov náhradu za užívanie jej podielu, ktorého je ona spoluvlastníkom v podstate vo výške nájomného za obdobný druh a miesto nehnuteľnosti, a to aj spätne  2 roky, max. 3 roky. So súdnym konaním sú spojení ako náklady (súdny poplatok, trovy právneho zastupovania), ako aj môže trvať pomerne dlhý čas.

Odporúčame spísať dohodu o zrušení vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva s určením kúpnej ceny za podiel Vašej netere, na spísanie ktorej odporúčame kontaktovať advokáta. Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

Platí súčasne ust. § 140 Obč. zákonníka, podľa ktorého "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov" ; ako spoluvlastníci máte nárok na podiel netere vo výške 1/3. 

 
 
 

Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Mám jeden problém s pozemkom. Som väčšinový spoluvlastník pozemku. Pozemok ma 1251m2, z toho 20m2 vlastní iný spoluvlastník. Chcem si urobiť geometrický plán a chcem sa opýtať, či môžem bez jeho súhlasu. Nakoľko mi nechce dať súhlas ani odpredať za rozumnú cenu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.05.2020)

Dobrý deň,
sme názoru, že odčlenenie časti pozemku menšinového spoluvlastníka vo výmere 20 m2 je síce reálne, ale využitie pozemku o výmere 20 m2 nebude zrejmé reálne. Na to, aby pozemok vo výmere 20 m2 ako samostatná parcela bol zapísaný aj do KN, je potrebný geom. plán, ku ktorému musí dať súhlas aj menšinový spoluvlastník a súčasne je potrebná dohoda o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva.

Keďže ide o podielové spoluvlastníctvo a menšinový spoluvlastník Vám nechce svoj podiel na pozemku predať, vec je možné riešiť, ako uvádzate aj v otázke, dohodou o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva alebo podáte žalobu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Vo veci môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som 4/5-novou vlastníčkou pozemku a starorodicovdkeho domu. 1/5 vlastní sesternica, ktorá si postavila dom vedľa tohto pozemku a je to spoločný dvor. Chcela som získať tu 1/5, ale sesternicin manžel moje 4/5. Vyhráža sa, že na nič nedá súhlas.
Preto sa pýtam, keď pozemok oddelim plotom (ak sa dohodneme), bude to už môj samostatný pozemok, na čo si musím pýtať povolenie, a či vôbec.
Ďakujem pekne.
Príjemný deň.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň, 

Úvodom je potrebné uviesť, že každý z podielových spoluvlastníkov vlastní celý pozemok a nielen iba jeho časť, pripadajúcu k výške jeho podielu. Podiel podielového spoluvlastníka je potrebné chápať ako mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci (teda právo vec držať, brať plody a úžitky z veci).

Spoluvlastníci sa teda nepodieľajú nielen na právach ale aj na povinnostiach v súvislosti so spoločnou vecou (napr. platiť elektrinu, vodu, náklady na opravu a iné). 

Máte možnosť sa dohodnúť a spísať so sesternicou dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorá bude následne slúžiť ako podklad pre zápis do katastra nehnuteľností. V opačnom prípade máte možnosť podať na súd žalobu a ten podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka rozhodne o vyporiadaní. 

Na základe vyššie uvedeného teda nemôžete iba tak postaviť plot na spoločnom pozemku a tým vytvoriť samostatný pozemok, ktorý by bol automaticky už iba vo vašom výlučnom vlastníctve. 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, píšem v mene mojej mamy, ktorá je v situácii, kde ju jej sestra žiada o vyplatenie polovice z rodičovského domu, ktorý spoločne zdedili. Moja mama v dome celý život bývala aj so svojim manželom a rodinou. Otec im zomrel, keď boli malé, a tak žili len s mamou, potom si založili rodiny a sestra sa odsťahovala a moja mama ostala bývať tam (aj s manželom, mnou a mojim bratom). O dom sa starala len mama so svojou mamou (mojou bábkou) cca 15 rokov. Po smrti ich mamy žiada sestra o vyplatenie svojej polovice, najprv v hodnote domu podľa notára, neskôr v trhovej hodnote. Dom sme sa pokúsili predať ale nedalo sa s ňou dohodnúť, a tak pravdepodobne rozhodne súd. Má sestra nárok na vyplatenie? Aké máme možnosti ? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.05.2019)

Dobrý deň,

dôležité pri riešení Vášho problému je to, či Vaša mama a Vy ako jej deti dom v súčasnosti užívate a teda či máte záujem o nadobudnutie nehnuteľnosti ako celku do Vášho vlastníctva. 

Pokiaľ dom užívate aj v súčasnosti, najjednoduchším riešením by bolo, aby sestra Vašej mamy previedla svoj podiel kúpnou zmluvou na Vašu a mamu alebo  Vás ako jej deti, aj keď nemáte predkupné právo ako podielový spoluvlastníci, za dohodnutú cenu prípadne za cenu podľa znaleckého posudku o určení trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Je to vec dohody.

Ak sa nedohodnete, sestra Vašej mamy ako podielový spoluvlastník môže podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd na určenie ceny nehnuteľnosti nariadi znalecké dokazovanie /trhová cena nehnuteľnosti/.

Podľa ust. § 142 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Odporúčame vec riešiť dohodou, nakoľko súdne konanie môže trvať pomerne dlhú dobu, je spojené s nákladmi /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania / a v konečnom dôsledku sestra Vašej mamy môže žiadať aj náhradu za užívanie nehnuteľnosti, ktorej je podielovým spoluvlastníkom /spätne až tri roky/. 

Poznamenávame, že ak by súd prisúdil dom Vašej mame musela by podľa súdneho rozhodnutia uhradiť náhradu za podiel svojej sestre v lehote podľa rozhodnutia súdu /(obyčajne 1 až 6 mesiacov/, na základe žiadosti maximálne do jedného roka.

Odporúčame požiadať sestru Vašej mamy, aby Vám predložila cenovú ponuku a vec riešiť dohodou.

 

 

 


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako mám postupovať pri vyplatení čiastky pozemku - záhrada - po riadnom dedičskom konaní po smrti môjho otca v r. 1983. Patrí mi 1/3, bratovi tiež 1/3, zvyšok vlastní moja mama. Nakoľko nemám s nimi dobre vzťahy chcela by som to riešiť súdnou cestou. Ďakujem s pozdravom J.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


Z otázky vyplýva, že pozemok - záhrada je v podielovom spoluvlastníctve na základe dedičského uznesenia.

Vec môžete riešiť tak, že Váš podiel na nehnuteľnosti ponúknete ostatným podiel. spoluvlastníkom na predaj za Vami určenú cenu, prípadne podľa znaleckého posudku, pričom znalec určí trhovú cenu nehnuteľnosti. Len poznamenávame, že ak by sa vo Vašom prípade jednalo o záhradu pri rodinnom dome, cena podielu na pozemku je určite vyššia ako cena podielu na záhrade napr. v záhradkovej oblasti.

Ďalšou možnosťou je, že nájdete kupca z radu blízkych osôb v zmysle ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka, ktorému predáte svoj podiel na nehnuteľnosti a vtedy nemusíte najprv pozemok najprv ponúknuť na predaj Vášmu bratovi a matke.
Podľa ust . § 116 Občianskeho zákonníka "blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."


V prípade, že sa Vám uvedené nepodarí resp. matka a brat nebudú reagovať na Vašu ponuku, prípadne nedôjde medzi Vami k dohode, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

S celým súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Vám môžeme pomôcť, pričom náhradu trov konania (ak budete požadovať len skutočne to, čo Vám patrí) bude hradiť protistrana, teda právne zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade, ak súd zaviaže protistranu na náhradu trov právneho zastupovania, Vás nemusí nič stáť.
 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, je prosím možné napadnúť dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorú sme ja a moji súrodenci uzatvorili so sestrou? Jedná sa o pozemky, je nás viac súrodencov a dohodli sme sa, že pozemky napíšeme iba na jedného z nás, na sestru. Vzťahy sa však zhoršili a sestra sa rozhodla pozemky predať, s čím my nesúhlasíme. Na liste vlastníctva je napísaná sestra ako jediný vlastník. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 13.07.2018)

Dobrý deň. Akúkoľvek zmluvu (dohodu) možno takpovediac napadnúť vtedy, ak takáto zmluva trpí určitými vadami, ktoré napríklad spôsobujú jej neplatnosť.

Z Vašej otázky však nevyplýva existencia vád v dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ale skôr nespokojnosť s tým, ako chce Vaša sestra, ako výlučná vlastníčka, naložiť s pozemkami, ktoré boli pred uzavretím dohody v spoluvlastníctve všetkých súrodencov. Nakoľko je v súčasnosti Vaša sestra evidovaná na liste vlastníctva ako výlučná vlastníčka, v zásade má možnosť voľne disponovať svojim majetkom, a teda ho aj predať.

Iná situácia by bola napríklad vtedy, ak by ste mali k pozemkom zriadené napríklad predkupné právo. Zriadenie predkupného práva však zo zadanej otázky nevyplýva, a preto mám za to, že Vaša sestra môže pozemky predať bez akéhokoľvek obmedzenia.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, manželka zdedila pozemok o výmere 500 m2 (v intraviláne - orná pôda, v územnom pláne ide o pozemky určené na výstavbu; na pozemku už sú aj dotiahnuté všetky IS). Chceli by sme prikúpiť susedný pozemok o výmere 700 m2 a postaviť rodinný dom. Susedný pozemok je v podielovom spoluvlastníctve: 1/2 vlastní staršia pani (je ochotná svoj podiel predať) no 2. podiel vlastní pán, ktorý je už dlhšie nebohý. Dedičské konanie už prebehlo dávno, no na tento podiel sa pri ňom vraj zabudlo. Nebohý pán ma 4 deti. Je možné odkúpiť 1/2 pozemku od staršej pani a rozdeliť ho podaním žaloby, keď je druhý spolumajiteľ momentálne "neznámy"? Prípadne aký postup by ste navrhovali? Rozprával som sa s jedným zo 4 "potencionálnych dedičov" a potvrdil mi, že uvedenú nehnuteľnosť by mali aj oni určite záujem odpredať, no nevedno ako dlho bude ešte trvať ďalšie dedičské konanie atď.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby ste kúpili aj iba spoluvlastnícky podiel. Ak by ste však na danom pozemku chceli stavať, bolo by prekážkou podielové spoluvlastníctvo, ktoré by bolo potrebné zrušiť a vyporiadať. Pritom ak je na liste vlastníctva stále evidovaná zomrelá osoba, s touto dohodu uzavrieť nemôžete a aj v rámci prípadného súdneho konania by sa muselo počať na výsledok dodatočného konania o dedičstve, ktorého predmetom bude spoluvlastnícky podiel po nebohom (nedá sa totiž žalovať zomrelá osoba).

Pokiaľ ide o kúpu spoluvlastníckeho podielu, treba vziať do úvahy aj to, že ostatní podieloví spoluvlastníci majú zákonné predkupné právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel. Tu však treba poznamenať, že Vy sa nachádzate v osobitnej situácii, kedy druhý spoluvlastník nežije, a teda si ani nemôže uplatniť svoje zákonné predkupné právo.

Záverom možno skonštatovať, že ak sa chcete vyhnúť akýmkoľvek prípadným komplikáciám, bolo by vhodné počkať na výsledok dodatočného konania o dedičstve a následne kúpiť aj podiel, ktorý je predmetom dodatočného konania o dedičstve od dediča/dedičov zomrelého spoluvlastníka.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o poskytnutie právnej rady vo veci zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva. Som 1/6 spolumajiteľ nehnuteľnosti, nachádzajúcich sa na troch parcelách. Prvá parcela o veľkosti 930 m2 je situovaná pri hlavnej komunikácii a na 500 m2 je budova s obchodnými priestormi. V časti budovy (80 m2), ktorá má dva samostatne vchody a je ľahko geometrický oddeliteľná, podnikáme s manželkou od roku 1990. Táto činnosť je našim jediným zdrojom obživy. Ostatné obchodné priestory sú v prenájme. Zvyšných 430 m2 je dvor. Za uvedenou parcelou sú ďalšie dve, pričom jedna (400 m2) je záhrada a druhá (800 m2) je záhrada so sto ročnými zanedbanými rodinnými domami, v ktorých od roku 2006 nikto nebýva. V roku 2016 sa väčšinoví spolumajitelia rozhodli odpredať nehnuteľnosť s obchodnými priestormi a dvorom (930 m2) jednému z nájomcov. Rozhodol som sa svoj podiel nepredať. Navrhol som spolunajitelom dohodu o mimosúdnom vysporiadaní. Záujemca o kúpu nehnuteľnosti kladie spolumajiteľom podmienku, že odkúpi nehnuteľnosť iba ako celok. Mnou navrhovanú dohodu o vysporiadaní spolumajitelia neakceptovali a nútia ma môj podiel predať pod hrozbou deložovania z priestorov, v ktorých podnikáme, z titulu rozhodnutia väčšiny o spôsobe užívania spoločných priestorov. Mohol by súd v prípadnom súdnom konaní "o zrušení a vysporiadaní. " rozhodnúť tak, že určí môj podiel na parceliach so starými, vlhkými a schátranými domami a záhradami a väčšinovým spolumajiteľom by prisúdil parcelu s obchodnými priestormi, v ktorých 28 rokov s manželkou pracujeme? Za Vašu radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, rozumiem Vašej ťažkej situácii. Podľa toho, čo ste napísali máte veľkú šancu získať túto časť nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. Súd prihliada aj na účelné využitie nehnuteľnosti. Nečakajte a podajte návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

To je problém, lebo s bývalou družkou sa dohodnúť nedá. Tak to budem musieť riešiť asi súdnou cestou. Ako mám teda postupovať?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 14.05.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ sa s Vašou bývalou družkou nedá dohodnúť a situáciu chcete riešiť, bude potrebné obrátiť sa na súd. Vašu situáciu môžete riešiť v zásade dvojako, a to buď podaním štandardnej žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, alebo podaním žaloby na vrátenie daru. Táto druhá spomenutá alternatíva však prichádza do úvahy jedine za predpokladu, ak ste polovicu domu na bývalú družku previedli darovacou zmluvou (bezodplatne).

Vrátenie daru je na mieste vtedy, ak je splnená podmienka uvedená v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka, ktorú určuje: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Bývalej družke som napísal polovicu môjho domu, ale ona mi tam narobila dlžobu na energiách, poškodila ústredné kúrenie a odsťahovala sa z domu. Chcel by som jej zrušiť spoluvlastníctvo. Ona nemá záujem o dom ani neprispieva finančnou čiastkou. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 11.05.2018)

Dobrý deň. Ak máte záujem o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, z hľadiska postupu je dôležité najmä to, ako sa k danej veci stavia druhá strana - Vaša bývalá družka. V zadanej otázke uvádzate, že o dom nemá záujem, z čoho usudzujem, že by bola možná dohoda. Ak sa na zrušení vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodnete, ide o rýchlejší a lacnejší spôsob, než sa súdiť. Ak však k akceptovateľnej dohode nebudete vedieť dospieť a Váš záujem na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva bude pretrvávať, zrejme sa nevyhnete súdnemu konaniu.

Záverom len pre úplnosť uvádzam, že jednostranne sa spoluvlastníctvo zrušiť nedá, buď sa na tom spoluvlastníci dohodnú, alebo o tom rozhodne súd.

 


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, moja otázka bude k rozhodnutiu súdu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Spoločne vlastníme dom a pozemok po našich starých rodičoch v podielovom spoluvlastníctve takto: Žalobca v 1. rade - 11/24 Žalobca v 2. rade - 11/24 Žalovaný - 2/24. Pre zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu sme sa ja a moja sestra rozhodli z toho dôvodu, že od roku 2007 nemáme so svojim bratom žiaden kontakt. Dom je od roku 2011 neobývaný. Ja so sestrou na ňom spoločne robíme udržiavacie práce. Na dom a pozemok sme si dali vypracovať znalecký posudok pre jasné vyčíslenie finančnej náhrady bratovho podielu. Advokátka, ktorá mňa a sestru zastupovala pred súdom, napísala žalobu asi takto: "Žalobcovia navrhujú, aby konajúci súd zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. xxxx a vyporiadal ich tak, že ich prikáže do výlučného vlastníctva žalobcu v 1. rade s určením povinnosti poskytnúť žalobkyni v 2. rade a žalovanému finančnú náhradu za zaniknutý spoluvlastnícky podiel ekvivalentnú finančnú náhradu." Otec ako zástupca brata s rozsudkom súhlasil. Aj napriek tomu, že sme advokátke vraveli, že ja so sestrou chceme zrušiť podielové spoluvlastníctvo LEN NÁŠHO BRATA, čiže tých 2/24, ktoré by sa prerozdelili na polovicu medzi nás dvoch alebo jednému z nás, tak v žalobe sa už rušil aj sestrin podiel 11/24. Chcem sa spýtať, či bolo možné zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva LEN NÁŠHO BRATA v podiele 2/24 tak, že jeho podiel by sa prerozdelil medzi nás dvoch alebo pridelil jednému z nás alebo bolo nevyhnutné zrušiť oba podiely, čiže bratov a sestrin a prideliť ich mne?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.04.2017)

Dobrý deň, podielové spoluvlastníctvo možno zrušiť a vysporiadať aj vo vzťahu len k jednému z viacerých podielových spoluvlastníkov. To znamená, že niektorí účastníci konania môžu navrhovať, aby voči nim podielové spoluvlastníctvo súd zachoval, a to za primeranú náhradu za nadobudnutý spoluvlastnícky podiel vylúčeného spoluvlastníka. Považujem však za zvláštne, ak ste sa o navrhovanom spôsobe vysporiadania dozvedeli až z obsahu súdneho rozhodnutia, ak Vaša vôľa a snaha Vašej sestry smerovali k inému spôsobu. V danom prípade vidím zlyhanie komunikácie medzi Vami a splnomocneným advokátom, resp. nesprávne právne posúdenie prípadu.  


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, keď nechcem predať bratovi svoju časť rodičovského domu a dá ma na súd, môžu zobrať moju časť majetku? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.04.2017)

Dobrý deň. Z Vašej otázky vyplýva, že spolu s bratom ste podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti. Pri podielovom spoluvlastníctve v zásade platí, že žiadneho spoluvlastníka nemožno nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve. S poukazom na uvedené právny poriadok umožňuje zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva aj súdnou cestou.
Pokiaľ by došlo k súdnemu konaniu, nemožno vylúčiť takú možnosť, že súd by podielové spoluvlastníctvo zrušil a Váš podiel na nehnuteľnosti prikázal bratovi, avšak za primeranú náhradu. Inak povedané, ak by sa mal Váš brat stať výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, musel by Vám vyplatiť hodnotu Vášho spoluvlastníckeho podielu.
 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás vo veci manžel je spoluvlastník nehnuteľnosti spolu so svojou matkou, aký je spôsob keby sme sa odsťahovali z domu zrušiť naše spoluvlastníctvo s tým, že by sa nám vrátili peniaze, ktoré sme do polovice domu investovali, nakoľko sme si na to brali úver, ktorý musíme splácať ale keby sme odišli je to asi nezmysel platiť za niečo čo nie je naše, sme nútení odísť nakoľko sa zatiaľ nič nevyriešilo ohľadom švagra problém som Vám medzičasom písala, budem Vám vďačná za každú informáciu, už nie sme naozaj ochotný to naďalej znášať, sme aj platcovia poplatkov, teda v skratke chceme odísť, zrušiť vzťah k nehnuteľnosti a začať na inom mieste budem rada za každú informáciu a skorú odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.04.2017)

Dobrý deň. 

V zmysle § 141 ods. 1 Občianskeho zákonníka spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

Z uvedeného dôvodu je potrebné druhého spoluvlastníka vyzvať na uzavretie dohody o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva, pričom v tejto výzve uvediete svoj návrh na vyporiadanie spoluvlastníctva k domu. Vami vynaložené finančné prostriedky na polovicu domu sa premietnu do trhovej ceny nehnuteľnosti, z ktorej bude vypočítaný Váš podiel pri vyplatení druhým spoluvlastníkom. 

V prípade, ak bude druhý spoluvlastník súhlasiť, tak sa následne spíše dohoda o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva, ktorá sa podá na kataster nehnuteľnosti.

Ak však druhý spoluvlastník nebude súhlasiť so zrušením a vyporiadaním spoluvlastníctva, máte právo sa obrátiť so svojim návrhom na súd. Súd však nie je Vašim návrhom viazaný a preto môže rozhodnúť aj inak. Súd prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Vlastním 5/6 - ín podielu pozemku a so spoluvlastníkom sa nedá dohodnúť už roky. Môžem dať zrušiť spoluvlastníctvo tým, že vyplatím druhú stranu bez ohľadu na to, či si chce druhá strana ponechať svoj podiel? Odmena advokátovi sa vypláca z časti predmetu sporu t.j. 1/6?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 03.04.2017)

Dobrý deň,

pokiaľ by ste žiadali podielové spoluvlastníctvo zrušiť súdnou cestou, súd prioritne skúma, či sa dá pozemok reálne rozdeliť, pričom prihliada aj na záujmy všetkých spoluvlastníkov. Pokiaľ súd ustáli, že nie sú splnené podmienky na rozdelenie veci, môže prikázať jeho podiel do Vášho výlučného vlastníctva za odplatu, ktorá je obvyklá v danom mieste a čase. Odmena advokáta sa počíta z hodnoty požadovaného podielu, teda z 1/6 - iny hodnoty pozemku. 

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Prosím Vás poraďte mi, Bol som slobodný staral som sa o mamu po jej smrti som sa stal1/3 spoluvlastníkom RD so súrodencami a otec sa vzdal v nás prospech podielu s tým, že ho dochovame, Nehnuteľnosť bola ohodnotená na 500 tis, sk, Dohodli sme sa, že im dám po 100 tis, sk a budú vyplatený čo som aj urobil a v plnej viere k súrodencom som dal peniaze z ruky do ruky bez akéhokoľvek potvrdenia, Tvrdili, že chalupa je moja, Otec ochorel musel som sa o neho starať našiel som si priateľku, s ktorou som sa oženil a spoločne sme otca dochovali a pochovali, Keď sme si chceli zobrať hypotéku a chalupu prerobiť nastali problémy už nechceli na nás previesť podieli, Požiadali sme ich o odkúpenie podielov odpísali, že ich brat prevádza na sestru, že nemôžu predať, Potom bola verzia, že synovec ich už vyplatil v tom čase, keď som žiadal o odkúpenie ich podielov musia to predať jemu, Dobre tak som sa dohodol so synovcom, že mu predám aj ja svoj podiel s čím súhlasil a začal údajne vybavovať úver, Vo všetkom som mu vyhovoval išiel mu po ruke, aby sa to vybavilo čo najskôr, lenže už to trvá 8 mesiacov stále sa vyhovára a teraz sa prestal kontaktovať, Ja stále bývam v nehnuteľnosti nemôžem nič robiť lebo nemám peniaze, tak s predaja môjho podielu asi nebude nič a čo mám robiť, Súrodenci sú mrtvi chrobáci ani kúpiť ani predať, Ja chcem ísť bývať k manželke, ktorá je invalidná a ma starý domček, ktorý treba zrekonštruovať a bez peňazí čo narobíme, Prosím Vás pomôžte mi a poraďte čo mám v takomto prípade robiť, keď nemám peniaze ani na súd lebo ďalšia sestra ma tak zadĺžila, že budem za ňu platiť do konca života, Preto ona ani nededila lebo ma roky exekúcie, A za dobrotu, že som jej chcel pomoct som prišiel na zebrotu, Prosím Vás pomôžte lebo som už bezradný, Ďakujem Vám veľmi pekne 

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.03.2017)

Dobrý deň, ak Vám súrodenci nechcú previesť zmluvou ich spoluvlastnícke podiely, za ktoré ste im už dávno zaplatili, prichádza do úvahy zrejme len súdna cesta, treba sa však ešte pred začatím súdneho sporu pokúsiť sa s nimi dohodnúť, t.j. poslať im písomne výzvu na vyporiadanie spoluvlastníckych podielov. Ak na ňu nezareagujú, zostáva už len obrátiť sa na súd.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné zrušiť podiel na nehnuteľnosti, ktorý som po smrti otca podpísal matke. Ja so ženou a s dvomi deťmi bývame vo veľkom rodinnom dome už 6 rokov, aj so svojou matkou. Mám ešte dvoch súrodencov, s, ktorými sme sa dohodli, keď otec zomrel, že dom napíšeme na matku s tým, že, keď žena doštuduje a sa zamestná, tak sa odtiaľ odsťahujeme. Naše vzťahy s matkou sa po smrti otca veľmi narušili a začala nás vyhadzovať z domu. Chcel by som späť môj podiel na dome, dá sa to zrušiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.02.2017)

Dobrý deň, v súkromnom práve platí staro-rímska zásada pacta sunt servanda (dohody sa musia dodržiavať). Vzhľadom na to, že ste sa v rámci dedičského konania dohodli, že nehnuteľnosť nadobudne Vaša mama, musíte v súčasnosti túto dohodu rešpektovať. Nie je možné v súčasnosti požadovať späť Váš podiel z dedičstva, nakoľko ste sa dohodli, že pripadne po smrti Vášho otca Vašej mame. Táto dohoda je pre Vás záväzná. Čo sa týka možnosti obývania a užívania nehnuteľnosti je dôležité, či pri dohode v rámci dedičského konania ste dohodli vecné bremeno, právo doživotného užívania nehnuteľnosti. Ak takéto právo zriadené nebolo, Vaša mama má právo žiadať od Vás, aby ste nehnuteľnosť opustili. V prípade, že by ste ju neopustili dobrovoľne bude môcť podať žalobu o vypratanie nehnuteľnosti.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Ďakujem pekne za odpoveď, mám ešte doplňujúcu otázku, či je možné vyrovnať v jednej dohode BSM aj podielové spoluvlastníctvo. Prípadne ak nedôjde k dohode, či môžem podať návrh na vyrovnanie BSM a podielového vlastníctva naraz na súd v jednom návrhu. Alebo to bude tak, že musí sa robiť pojednávanie zvlášť? Pekne ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.02.2017)

Dobrý deň, v jednej dohode je možné zároveň vyporiadať podielové aj bezpodielové spoluvlastníctvo. V dohode však musia byť striktne jednotlivé veci oddelené a určené, aby bola dohoda dostatočne určitá. V prípade, že by ste sa nedohodli, tak by bolo potrebné na súd podať dve žaloby. Nie je možné v rámci jedného konania vyporiadať podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželom sa rozvadzame pre domáce násilie z jeho strany. Dom sme si kupili pred sobášom, každý vlastní polovicu rovným dielom. Chcem manžela po rozvode vyplatiť s jeho polovice a dom by ostal v mojom výlučnom vlastníctve. Bude to možné?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 20.02.2017)

Dobrý deň,

podieloví spoluvlastníci sa môžu na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodnúť. Ak sa dohodnúť nevedia, hociktorý vlastník môže podať na súd žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Súd následne v súdnom konaní bude skúmať, či je nehnuteľnosť reálne deliteľná (teda či z nej možno urobiť dve samostatné veci). Ak reálne rozdelenie veci nebude podľa názoru súdu dobre možné, môže prikázať nehnuteľnosť do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov (napr. Vás) a súčasne by Vám určil povinnosť vyplatiť druhého spoluvlastníka. Na stanovenie hodnoty nehnuteľnosti súd spravidla v konaní na návrh ustanoví súdneho znalca.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobry den, chcem sa opytat na moju situaciu. Som vlastnikom pozemku zapisanom v katastri ako parcela E-KN, jedna sa o pozemok, kde mam podiel 6/13 a su tam este dalsi dvaja spoluvlastnici. Jeden z nich ma na pozemku stavbu. Moj otec sa s nimi vyporiadal cez sud uz v minulosti, v 70. rokoch, ked sud rozhodol tak, ze pozemok rozdelil na dve casti, jednu pre mojho otca, a druhu pre ostatnych 2 spoluvlastnikov /su rodina/, kde maju dom. Toto vsak sud nedal zapisat do katastra, pretoze po jeho smrti sa v dedicskom konani riesil opatovne nerozdeleny pozemok, pretoze takto bol zapisany v katastri. Po roep tam mame stale zapisane podiely, aj ja, aj dedicia po tych povodnych spoluvlastnikoch, s ktorymi sa otec sudil. Na katastri mi povedali, ze stare rozhodnutie sudu nezapisu, lebo ucastnici konania su ini ako teraz vlastnici zapisani na LV a s nimi sa dohodnut neda. Co mozem robit v takejto situacii? Znova sa s nimi sudit o zrusenie podielov? Vopred dakujem, ak si najdete cas na moju otazku, s pozdravom

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, nakoľko Vám na katastri povedali, že nezapíšu zmenu na LV z dôvodu, že sú v katastri zapísaní iní vlastníci než sú uvedení účastníci konania na súdnom rozhodnutí, pokúsil by som sa na Vašom mieste predložiť katastru rozhodnutie, ktorým bolo ukončené dedičské konanie. Z toho rozhodnutia bude zrejmé, že osoby označené na súdnom rozhodnutí už nežijú a dedičstvo nadobudli práve osoby, ktoré sú v súčasnosti zapísané v katastri. Nepredpokladám, že by kataster na základe toho vykonal zmenu v zápise na LV, ale môže sa stať, a týmto spôsobom by ste výrazne celý proces urýchlili a bol by menej finančne náročný. Ak Vám na základe tohto nezapíše kataster zmenu na LV a nepodarí sa Vám s nimi dohodnúť mimosúdne, nezostane Vám nič iné, ako podať opätovne žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súde. Môžete v žalobe argumentovať aj starým súdnym rozhodnutím, ktorým súd toto spoluvlastníctvo reálne rozdelil na dva pozemky. Súd síce bude musieť opätovne vykonať dokazovanie, ale je vysoká pravdepodobnosť, že ak nedošlo k výrazným zmenám v užívaní nehnuteľnosti, tak rozhodne podobným spôsobom a nehnuteľnosť reálne rozdelí.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý večer. Ako môžem zrušiť manželove spoluvlastníctvo na byte. Byt mi daroval otec ale manžela som dala tiež napísať ako spoluvlastníka. Vzhladom k tomu, že manžel začal piť a mam podozrenie, že robí dlhy v bankách, potrebujem zrušiť spoluvlastníctvo . Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 07.09.2016)

Dobrý deň, zrušiť a vysporiadať podielové spoluvlastníctvo možno písomnou dohodou medzi spoluvlastníkmi. Ak sa s manželom nedokážete dohodnúť, spoluvlastníctvo zruší a vysporiada súd na základe žaloby, v ktorej okrem ostatných náležitostí navrhnite spôsob vysporiadania. Vzhľadom k tomu, že Váš manžel nadobudol spoluvlastnícky podiel z titulu darovacej zmluvy a správa sa k Vám alebo k Vášmu otcovi alebo iným členom vašej rodiny v hrubom rozpore s dobrými mravmi, môže sa Váš otec ako darca domáhať vrátenia daru (spoluvlastníckeho podielu). V prípade, že sa Váš manžel kvôli osobným problémom neprimerane zadlžuje a v dôsledku toho je ohrozený aj majetok nadobudnutý za trvania manželstva (tvoriaci predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov - BSM), môžete sa domáhať na súde zrušenia BSM, aby neboli v budúcnosti ohrozené vaše ďalšie spoločne nadobudnuté majetkové hodnoty. Podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu v oblasti podielového spoluvlastníctva. Od babky sme s bratom formou daru dostali spolu 2/6 domu, 1/6 má otec, zvyšné 3/6 má otcov brat, ktorý v dome býva a má tam trvalý pobyt. Z nás nik ani otec nemá trvaly pobyt v dome. Vieme, ze otcov brat po babkinej smrti bude chcieť riešiť danú situáciu - zrejme návrhom na vysporiadanie spoluvlastníctva a získať dom celý. Poraďte mi prosím, ako môžem riešiť danú situáciu? Ak dá otcov brat návrh na vysporiadanie spoluvlastníctva, ako zamedziť, aby uspel v návrhu? Môže zmena trvaleho pobytu riešiť danú situáciu v môj prospech, či spojenie môjho s bratovym podielom? Prípadne aké kroky môžeme podniknúť. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 14.04.2016)

Dobrý deň, pri podielovom spoluvlastníctve platí, že nikoho nemožno nútiť, aby v ňom zotrval. Ak nedôjde k dohode o vyporiadaní medzi spoluvlastníkmi, o tejto skutočnosti rozhodne súd. V zmysle § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, len z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Sú to dôvody subjektívneho charakteru, ktoré by sa mohli vyskytovať na Vašej strane ako žalovaných najmä v prípade, že by ste v predmetnom dome bývali a zároveň by vyporiadanie nebolo vhodné s ohľadom na Váš vek, zdravotný stav, sociálnu situáciu, odkázanosť na bývanie v tejto nehnuteľnosti, pričom nie je možné uspokojiť bytové potreby inde. Dôvody na nezrušenie podielového spoluvlastníctva môžu byť aj na strane Vášho strýka ako žalobcu v súdnom spore, napr. ak by mu šlo len o vyriešenie užívacích vzťahov, pričom otázka zániku spoluvlastníctva nemá pre neho prioritu alebo nehnuteľnú vec ma v úmysle predať. V prípade, že v súdnom spore uplatníte niektorý z týchto dôvodov, súd musí skúmať, či Váš záujem na ponechaní nezmeneného spoluvlastníckeho stavu je významnejší a prednejší ako záujem Vášho strýka zrušiť podielové spoluvlastníctvo.  


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou sme zdedili po rodičoch dom, každá má 1/2. Ja som sa odsťahovala a v dome zostala sestra s priateľom. Užívajú 3 roky nehnuteľnosť. Na moje naliehanie sa rozhodli, že ma konečne vyplatia. Dohodli sme sa, že vyberieme spoločného znalca. Sestra však dohodu porušila a našli si vlastného. Navrhla som, že chcem byť prítomná, keď bude znalec v dome a zisťovať si informácie o nehnuteľnosti. Sestra mi však dala vedieť hodinu pred príchodom znalca, v čase, keď som bola odcestovaná a nemohla som sa toho zúčastniť. Sestra teraz čaká na posudok. Mne sa však jej konanie nepáči, lebo porušila každú našu dohodu. Chcela by som sa spýtať aké by ste odporučili kroky, keď chcem, aby sa už konečne všetko vysporiadalo v súlade so zákonom a aj po právnej stránke? Ak by som si dala vlastného znalca, sestra ho neakcpetuje, kedže si už dala vypracovať svoj znalecky posudok. Aby sme sa len zbytočne naťahovali. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.01.2016)

Dobrý deň. Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodou je v porovnaní so súdnym konaním tou lacnejšou a rýchlejšou alternatívou. Pre objektívne ocenenie predmetu vyporiadania je najvhodnejšie vybrať takého znalca, s ktorým budú súhlasiť všetky zainteresované strany. Preto ak zabezpečila Vaša sestra znalca sama a navyše ste pri obhliadke znalcom nebola prítomná, potom je na mieste nechať si vypracovaný znalecký posudok aspoň skontrolovať nezávislým znalcom, prípadne požadovať úplne nový znalecký posudok. Ako argument môžete použiť to, že pokiaľ nebudú Vaše podmienky akceptované, podáte na súd žalobu o vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Nikoho totiž nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý večer, chcel by som Vás poprosiť o radu. Mám spolu s mojou sestrou rodinný dom zdedený po mojom strýkovi, s mojou sestrou sa nevieme dohodnúť na predajnej cene. Sestra pýta vysokú sumu za nehnutelnosť, ja som dal rodinný dom ohodnotiť znalcovi. Touto cestou sa Vás chcem opýtať či sa dá aby mi vyplatila moju zdedenú čiastku danej nehnutelnosti. Za skorú odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 13.07.2015)

Dobrý deň, môžete sa so sestrou dohodnúť, aby Váš podiel odkúpila a vyplatila Vám polovicu trhovej hodnoty nehnuteľnosti. V prípade, že by sa s ňou dohodnúť nedalo, môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd v takomto konaní postupuje podľa zákona nasledovne:

1/ ak je nehnuteľnosť deliteľná (v prípade domov musia vzniknúť dve samostatné bytové jednotky), súd môže vec rozdeliť a každý zo spoluvlastníkov nadobudne svoju časť do výlučného vlastníctva,

2/ ak vec nie je deliteľná, tak súd môže prikázať vec do výlučného vlastníctva jedného zo spoluvlastníkov, ktorému prikáže vec do vlastníctva za náhradu,

3/ ak ani jeden zo spoluvlastníkov nechce vlastniť spoločnú vec, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov medzi spoluvlastníkov.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, môj problém spočíva v tom, že ako spoluvlastníci užívame jeden rodinný dom. Mne sa však súčasný spôsob užívania bytu (rozdelenia kto užíva ktorú izbu/ priestor) nepáči. Snažil som sa dohodnúť, no neúspešne. Chcel by som podať návrh na súd návrh, aby toto užívanie upravil. Súčasný stav nie je v poriadku. Ako môžem postupovať? A mám vôbec šancu uspieť? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň,

na Vami popisovanú situáciu sa mi podarilo nájsť časť rozhodnutia súdu, ktorým vysvetľuje práve takýto postup súdu. Podľa tohto rozhodnutia č. R 37/1971 Ak medzi podielovými spoluvlastníkmi nedošlo k dohode o spôsobe užívania spoločnej veci, návrh na rozhodnutie o nezhode o právach a povinnostiach spoluvlastníkov týkajúci sa užívania spoločnej veci, nemožno zamietnuť s poukazom na už existujúci stav užívania veci, ale spôsob užívania spoločnej veci treba určiť výrokom súdu. 

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že keď už podal na súd podaný návrh, očákava sa od súdu, že upraví tieto vzťahy, a to bezohľadu na to či sú v poriadku alebo nie. Jednoducho hoci, by výrok bol totožný so súčasným stavom užívania, musí ho súd vydať.

Máte samozrejme možnosť podať opravný prostriedok na krajský súd a v návrhu uviesť relevantné dôvody.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom rodinného domu, no moji ďalší dvaja súrodenci chcú zrušiť spoluvlastníctvo a potom dom predať. Ja s tým však nesúhlasím, pretože v dome žijem celý život a ani mojá finančná situácia mi nedovoľuje, aby som si našiel iné bývanie. Chcem sa spýtať či môže súd odmietnuť vyporiadať spoluvlastníctvo. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň,

Ako uvádza § 142 ods.2 z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

To, kedy ide o tzv. osobitný zreteľ, vysvetľuje jedno z rozhodnutí súdu, konkrétne č.

R 100/1999

Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, pre ktoré súd nezruší a nevyporiada podielové spoluvlastníctvo podľa § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, sú okolnosti prevažne subjektívneho charakteru tak na strane žalovaného (najmä jeho zdravotný stav, vek a sociálna situácia, stav jeho odkázanosti na bývanie v spornej nehnuteľnosti, nedostatok možností uspokojiť svoje bytové potreby inde, osobné väzby na nehnuteľnosť), ako aj na strane žalobcu (najmä ak mu ide len o vyriešenie užívacích vzťahov, pričom otázka zániku spoluvlastníctva nemá pre neho prioritu alebo že vec má v úmysle predať).

Na základe vyššie uvedeného, by bolo možné, aby súd nezrušil podielové spoluvlastníctvo.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať či je možné, aby podielový spoluvlastník, odmietal vyporiadať spoluvlastníctvo a opustiť dom a súd mu vyhovel a zamietol zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň,

ako uvádza § 142 ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

Podľa ustálenej súdnej praxe možno za dôvody hodné osobitného zreteľa, považovať napr. nepriaznivý zdravotný stav, nepriaznivú finančú situáciu a iné problémy sociálneho či zdravotného charatkeru. Súd na prax tak len skutočnosť, že spoluvlastník nechce opustiť dom a nemá na to relevantný dôvod nepovažuje za osobitný zreteľ. Potvrdzuje to aj rozhodnutie R 1/1989:

 Za dôvod hodný osobitného zreteľa podľa § 142 ods. 2 OZ nemožno považovať záujem niektorých spoluvlastníkov na zachovaní spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať či môže nastať situácia, že nehnuteľnosť, konkrétne dom, vlastnia dve od seba nezávislé osoby (nejde o spoluvlastníctvo). Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 04.12.2014)

Dobrý deň, 

Vami popisovanú situáciu sa snažil objasniť Najvyšší súd SR, v rozohdnutí NS ČR sp. zn. 22 Cdo 382/2002, ktorý uvádzam na záver odpovede.

V podstate, je vylúčené, aby  jednu vec vlastnili viaceré osoby a nešlo pritom o spoluvlastnícky vzťah. Vlastnícke právo k nejakej veci je právom výlučným. To znamená, že majiteľ má právo vec vlastniť, uživať, držať, scudziť (predať) dokonca ju aj zničiť. Nikto nemôže zasahovať do vlastníckeho práva majiteľa, okrem prípadov vyvlastnenia a pod.

Bližšie je problematika objasnená v nasledujúcom judikáte:

Rozsudok NS ČR sp. zn. 22 Cdo 382/2002

Je vylúčené , aby vlastnícke právo k celej veci malo viac osôb, ktoré nie sú jej spoluvlastníkmi. Nemožno totiž (mimo právny režim spoluvlastníctva) nadobudnúť vlastnícke právo k už existujúcej veci, bez toho, aby súčasne nezaniklo vlastnícke právo jej doterajšiemu vlastníkovi, a naopak, vlastník veci, ktorá naďalej existuje, nemôže zaniknúť vlastníctva k nej, bez toho aby ho súčasne nenadobudla iná osoba. Z tohto dôvodu nemôžu popri seba ako „rovnocenné právne tituly“ obstáť tituly svedčiace o vlastníctve rôznych osôb k tým istým nehnuteľnostiam, bez toho, aby išlo o spoluvlastníkmi. Je na súde, aby v prípade takejto existencie viacerých titulov posúdil, ktorý z nich vo vzájomnej konkurencii lepšie obstojí a je na rozdiel od druhého právne účinný. V týchto prípadoch, rovnako ako v tomto prípade, sa súd nezaobíde bez posudzovaní oboch titulov z hľadiska ich časovej postupnosti, ich právnych účinkov, záväznosti, prípadne vykonateľnosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku