Máte
otázku?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, touto cestou sa na Vás obraciam o poskytnutie právnej rady v prípade podania návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Som väčšinovou vlastníčkou rodinného domu (13/15) so záhradou (11/12), ktoré som získala v dedičskom konaní pred 3 rokmi. Nehnuteľnosť je odvtedy neobývaná a náklady, hoci minimálne, na jej chod nesiem ja. Naskytla sa mi možnosť zameniť spomínanú nehnuteľnosť, ktorá je v obci, za byt v meste. Preto som sa chcela dohodnúť s ďalšími spoluvlastníkmi na ich vysporiadaní. Bohužiaľ, dohoda nevyšla. Odmieta sa mi podvoliť výhradzke, keďže mi povedali, že mi to podpíšu len v prípade, ak im zaplatím 15 000 eur. Preto by som chcela vedieť, aká je moja šanca pri podaní návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou, aký je najlepší postup, aby som platila čo najmenší súdny poplatok a či moja nezamestnanosť od marca tohto roku by mohla byť dôvodom na oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva postupuje súd tak, že nechá ohodnotiť nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vyporiadania.

 

V konaní bude vypracovaný znalecký posudok nezávislým znalcom, ktorý stanoví trhovú cenu nehnuteľností. Následne, bude súd zisťovať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Vo Vašom prípade vlastníte dom v podieli 13/15 a záhradu v podieli 11/12, takže ste väčšinový vlastník. Nepredpokladám, že ide o veľkú nehnuteľnosť a že by pri rozdelení nehnuteľnosti na ostatných spoluvlastníkov pripadli samostatné bytové jednotky, pretože ich podiel sú len 2/15.

S najväčšou pravdepodobnosťou súd poukáže na Váš podiel a nehnuteľnosť prisúdi Vám.

 

Súd nechá v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vypracovať znalecký posudok a určí zároveň podľa tohto znaleckého posudku akú hodnotu majú ich podiel 2/15 a zaviaže Vás, aby ste spoluvlastníkom sumu zaplatili v primeranej lehote (obyčajne 1 mesiac od právoplatnosti).  Zároveň súd určí, že Vy sta stávate výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Môžete požadovať aj dlhšiu dobu splatnosti, maximálne však 1 rok.

 

Otázka ceny, akú máte vyplatiť spoluvlastníkom bude teda daná znaleckým posudkom. Najskôr však musíte spoluvlastníkom zaslať mimosúdnu výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vo výzve na vyporiadanie im navrhnite konkrétne riešenie vášho podielového spoluvlastníctva.

 

Nakoľko sa však protistrana nechcela dohodnúť a žiadala neprimeranú sumu, môžete požadovať od nich náhradu trov súdneho konania, tj. súdny poplatok a trovy právneho zastupovania (ak budete právne zastúpená). Na to, aby Vám súd priznal náhradu trov je potrebné, aby ste spoluvlastníkom dali ponuku, t.j. určili konkrétnu sumu, ktorú im chcete vyplatiť. Ak oni požadujú 15.000,- € a súd určí, že im patrila iba suma, ktorú ste im navrhovali Vy, potom zaplatia všetky trovy súdneho konania.

 

Taktiež máte možnosť, ešte pred začatím súdneho konania, nechať si vypracovať znalecký posudok, ktorým sa stanoví trhová cena nehnuteľností. Na tento znalecký posudok potom môžete v súdnom konaní poukazovať. Ak by ostatní spoluvlastníci s cenou nehnuteľnosti nesúhlasili, súd v konaní nechá vypracovať znalecký posudok nezávislým znalcom, z ktorého bude súd potom vychádzať.

 

Pokiaľ by však súd určil, že spoluvlastníkmi navrhovaná cena nehnuteľností je primeraná, potom by oni mohli požadovať náhradu trov súdneho konania voči Vám. Preto je veľmi dôležité správne nastaviť ponuku na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak je ich požiadavka neprimeraná, potom nemajú žiadnu šancu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva uspieť.

 

Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, to, že ste nezamestnaná ešte nemusí znamenať, že Vás súd od súdnych poplatkov oslobodí. Požiadať o oslobodenie však môžete, súd Vám zašle tlačivo, ktoré vyplníte a odošlete späť súdu. Na základe vyplneného tlačiva súd rozhodne o tom, či Vám patrí oslobodenie od súdnych poplatkov. Nakoľko sa platí súdny poplatok z ceny požadovaného podielu, t.j. vo Vašom prípade z 13/15, potom by bol súdny poplatok pomerne vysoký. Zaplateniu vysokého súdneho poplatku sa dá vyhnúť. A to tak, že časť nehnuteľnosti prevediete na blízku osobu (na blízku osobu kvôli predkupnému právu ostatných spoluvlastníkov!), pričom táto blízka osoba by podala návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vy by ste boli v konaní ako žalovaná. Súdny poplatok by platila táto blízka osoba iba zo svojho podielu. Takto zabezpečíte, že za súdne konanie sa zaplatí iba nízky súdny poplatok.

 

S celým súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctvaVám môžeme pomôcť, pričom náhradu trov konania (ak budete požadovať len skutočne to, čo Vám patrí) bude hradiť protistrana. Právne zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade, ak súd zaviaže protistranu na náhradu trov právneho zastupovania, Vás nemusí nič stáť.

 

 

Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, s bývalou manželkou sme neuzavreli dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ani sme nepodali návrh na jeho vyporiadanie súdom. Som vlastníkom podielu v rozsahu jednej polovice nehnuteľnosti a chcel by som svoj podiel predať. Keďže bývalá manželka má predkupné právo, poslal som jej návrh na odkúpenie môjho podielu. Ona však nemá záujem o odkúpenie. Moje otázky sú nasledovné: 1. Ak chcem predať svoj podiel tretej osobe, potrebujem k tomu súhlas bývalej manželky? 2. Ak by som podal súdu návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, je poplatok za podanie tohto návrhu na súde splatný po rozhodnutí súdu a zaplatí ho tá strana, ktorá v sporu neuspela? 3. Aký je Váš názor – bol by som na súde úspešný? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 18.04.2024)

Dobrý deň,
1. Podľa Občianskeho zákonníka majú spoluvlastníci zákonné predkupné právo k spoluvlastníckym podielom, čo znamená, že v prípade záujmu o predaj Vášho podielu tretej osobe, je potrebné najprv umožniť bývalej manželke využiť jej predkupné právo. Ak máte písomné potvrdenie o tom, že nemá záujem podiel odkúpiť, v právnej rovine je možné predať podiel tretej osobe bez jej ďalšieho súhlasu.

2. Ohľadom poplatku za návrh na súd v prípade žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, súdne poplatky musia byť zaplatené vopred. V prípade neúspechu v súdnom spore, môžete od nej žiadať náhradu za ten poplatok. 

3. Pokiaľ ide o úspešnosť na súde, dá sa to nastaviť tak, aby ste uspeli a aby Vám zaplatila aj trovy konania. 

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete podrobnejšie informácie, neváhajte navštíviť našu advokátsku kanceláriu. Konzultáciu si môžete objednať cez webovú stránku www.ficek.sk.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, pred desiatimi rokmi po smrti nášho otca sme počas dedičského konania došli k dohode, že rodičovský dom bude naďalej vlastniť mama na 50 %, sestra 25 % a ja 25 %. Celý čas som žil s mamou a mám trvalý pobyt na tejto adrese. Bol som teda celý čas užívateľom domu a všetky účty a výdavky sme si platili spoločne s mamou. Moja sestra neplatila nič, pretože žije v inom meste a domov chodila len na príležitostné návštevy. Správala sa však často arogantne a povýšenecky, zdôrazňujúc, že je tiež majiteľkou domu a môže si robiť čo chce. Rovnako sa správal aj jej manžel. V záujme pokoja našej matky sme to tolerovali. Pred piatimi rokmi však mama ochorela natoľko, že potrebovala nepretržitú pomoc a asistenciu. Staral som sa o ňu sám takmer na 99 %. Sestra v podstate nepomáhala ani finančne, ani ľudsky. Keď sa už zapojila, tak iba veľmi sporadicky návštevami, avšak jej arogancia sa nezmenila. Situácia nám s chorou mamou spôsobovala veľký stres, ale sestra svoje správanie nezmenila. Teraz, keď mama neočakávane zomrela, budem rodičovský dom vlastniť so sestrou na 50 % každý. Sestra však už teraz odmieta akýmkoľvek finančným spôsobom prispievať na účty spojené s domom, ako sú plyn, elektrina, voda, televízia atď. Napriek tomu si vyhradzuje právo dom využívať a používať spoločne so svojou rodinou ako sa jej len zachce, hoci tu nemá ani trvalý pobyt. Prosím vás, musím ju respektíve jej rodinu vrátane manžela tolerovať a vpustiť do domu aj za vyššie uvedených okolností? Môžem ich vstup do domu odmietnuť? Ak áno, ako? Ak by ste mi mohli poradiť, ako mám postupovať v rámci slušnosti a zdravého rozumu, bol by som vám veľmi vďačný. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 13.04.2024)

Dobrý deň,

v zásade, ak nehnuteľnosť vlastníte spoluvlastníckym spôsobom, každý zo spoluvlastníkov má právo s nehnuteľnosťou nakladať do výšky svojho podielu, ale zároveň s ohľadom na práva ostatných spoluvlastníkov. Odmietnuť vstup sestre a jej rodine do domu by bolo komplikované, pretože ako spoluvlastníčka má právo nehnuteľnosť používať.

Platenie nákladov spojených s nehnuteľnosťou by malo byť rozdelené podľa veľkosti podielov na spoluvlastníctve, avšak ak sa o tom nedohodnete inak, je základné rozdelenie podľa vlastných podielov. Ona nemusí platiť za spotrebované energie, ak ich nespôsobila. Ak áno, tak ich musí platiť. 

Ak medzi Vami dochádza k neshodám ohľadom používania nehnuteľnosti alebo delenia nákladov, ideálnym riešením by bolo dohodnúť sa na nejakom spôsobe užívania, ktorý bude prijateľný pre všetkých, prípadne na predaji podielu nehnuteľnosti jednému zo spoluvlastníkov alebo tretej strane.

V prípade, že nedôjde k dohode, je možné obrátiť sa na súd s návrhom na určenie spôsobu užívania nehnuteľnosti alebo na vydanie rozhodnutia o vypočúvaní podielu spoluvlastníka zo spoluvlastníctva nehnuteľnosti. 

Ak ju vylúčite z užívania, mohla by požadovať náhradu za nadužívanie podielu. 


Vzhľadom na citlivosť a komplexnosť Vašej situácie by som odporučil konzultovať tento prípad s právnikom, ktorý Vám ponúkne detailný právny pohľad a možné kroky, ako postupovať v tejto ťažkej rodinnej a právnej situácii. K tomuto účelu si môžete objednať konzultáciu cez našu webovú stránku www.ficek.sk.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, žijem so svojím partnerom 18 rokov a máme spolu dve deti. Momentálne sa však pripravujeme na rozchod. Spoločne vlastníme rodinný dom, v ktorom má každý z nás polovičný podiel, čo je zaznamenáno aj na liste vlastníctva. V dome zostáva môj partner, no vyhráža sa mi, že mi nevyplatí moju polovicu. Ako som právne chránená v tejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.04.2024)

Dobrý deň, ak sa rozhodnete rozísť a máte spoločný majetok, v tomto prípade rodinný dom v podiele na každého z vás polovicu, máte právo na spravodlivé vyporiadanie tohto spoluvlastníctva. Nie je možné vopred predvídať, ako by sa konkrétne majetkové práva mohli uplatniť vo Vašom špecifickom prípade bez dôkladnejšej analýzy a konzultácie. Možné kroky a právne mechanizmy zahŕňajú domáhanie sa vyporiadania spoluvlastníctva na súde, kde spoluvlastník, ktorý ostáva v nehnuteľnosti, môže byť nútený vyplatiť druhého spoluvlastníka podľa súčasnej hodnoty jeho časti majetku. Ďalej môžete sa dohodnúť mimosúdne a zmluvne stanoviť podmienky vyporiadania, prípadne ak dohoda nie je možná, súdne vyporiadanie spoluvlastníctva. Zákonné postupy zaistia náležitú ochranu Vašich práv ako spoluvlastníka. Pre konkrétnejšiu právnu radu a diskusiu o Vašej situácii si prosím objednajte konzultáciu cez webovú stránku našej kancelárie www.ficek.sk.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčkou garzónky, ktorú som po matke zdedila vo výške polovičného podielu. Druhú polovicu podielu si počas dedičského konania, ktoré sa odohralo pred 12 rokmi, odkúpil môj syn od mojich synovcov. Môj syn si medzičasom založil rodinu a keďže už niekoľko rokov býva v inom byte, využívam garzónku momentálne len ja. V rodinnom dome s pozemkom v podhorí, v ktorom som predtým bývala a ktorého som výlučnou vlastníčkou, plánujem v najbližšej dobe darovať obom svojim deťom. Zároveň by som sa rada vyporiadala aj so spoluvlastníctvom garzónky. Rada by som sa poradila, či je možné, aby sa môj syn stal výlučným vlastníkom garzónky nie prostredníctvom darovania, ale vyporiadania a či je možné tento prevod zaťažiť bremenom môjho doživotného užívania. Nikde si nemôžem nájsť odpoveď sama. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.02.2024)

Dobrý deň, odpoveď zo strany našej advokátskej kancelárie je stručná :

Áno, právne je to možné, aby syn bol vlastníkom garsónky a vo váš prospech bude zriadené právo doživotného užívania a bývania v uvedenej garsónke. Je to vec dohody o zriadení vecného bremena.

Na spísanie zmlúv a dohody o raidení vecného bremena odporúčam kontatkovať advokáta, ktorý samozrejme zabezpečí aj návrh na vklad nehnuteľností do katastra.

Môžete kontatkovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom vlastníme garáž na základe darovacej zmluvy každý polovičný podiel. Je možné uzavrieť dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v ktorej by celú garáž nadobudol len môj manžel v plnej výmere?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, áno môžete uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní vášho podielového spoluvlastníctva ku garáži. V tejto sa môžete dohodnúť, že garáž nadobudne do výlučného vlastníctva váš manžel. Dohodu je potrebné nechať zavkladovať v katastri, nakoľko až vkladom do katastra nehnuteľností sa nadobúda vlastnícke právo. Musí to byť bezodplatne. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou spolu vlastníme záhradu v rovnakom podiele. Geodet ju premraval a teraz z nej sú dve parcely, ktoré znova spolu vlastníme. Sestra chce, aby som podpísala zámenú zmluvu u notárky. S tým nesúhlasím a ona sa rozhodla vec riešiť súdnou cestou. Ja by som v budúcnosti chcela odkúpiť jej podiel, ale ona požaduje za m2 100 eur, ako za stavebný pozemok. Skutočnosť je, že pozemok je zarastený trávou a nevedú tam žiadne inžinierske siete. Ďalej chce vymerať prístupovú cestu k pozemku, ale ja si to neviem predstaviť, pretože od môjho domu po susedov je to približne 7 metrov a obávam sa, že by to mohlo negatívne ovplyvniť statiku domu, pretože je to 50-ročná stavba. Mám otázku na vás - ako by som mala postupovať a čo berie súd do úvahy v takom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že záhrada je v intraviláne obce a že je v podielovom spoluvlastníctve vás ako dvoch sestier, pričom sestra by bola aj ochotná predať vám jej podiel na pozemku, avšak za cenu, s ktorou vy nesúhlasíte. Sporom je aj prípadná prístupová cesta. Uvádzame, že aj keď geodet pozemok rozdelil geom. plánom, aj tieto parcely sú naďalej vo vašom podielovom spoluvlastníctve, keďže nie ej spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Zámennú zmluvu predloženú notárom nie ste povinná podpísať pokiaľ s ňou nesúhlasíte. Všeobecne možno uviesť, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve s ďalšou osobou. Je vecou hlavne dohody, či spoluvlastníctvo pozemku rozdelíte na dve samostatné parcely a akým spôsobom z hľadiska ich umiestnenia v teréne.
Nevieme z otázky kde sa pozemok nachádza a ani to, aká je jeho veľkosť, sestra zrejme pri ponúkanej odkupnej cene 100 € za 1 m2 vychádzala z toho, že ide o intravilán obce a pozemok môže slúžiť ako stavebný pozemok. Ohľadom ceny by sme odporúčali kontaktovať obec a nazrieť aj do územného plánu obce a cenu zistiť aj prostredníctvom realitných kancelárií /ponuka a dopyt v konkrétnej lokalite/. Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v splátkach ak by ste sa na tom dohodli. AK by ste sa so sestrou nedohodli na zrušené a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctve, v prípade súdneho konania súd bude vychádzať z trhovej hodnoty nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku. Odporúčam vám samostatne kontaktovať advokáta znalého uvedenej problematiky a určite sa nájde dobré riešenie pre všetkých.  
Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku, týkajúcu sa rozvodu s manželkou. Súčasne bývame v dome, ktorý sme získali od jej otca prostredníctvom darovacej zmluvy. Dom je zapísaný na oboch nás. Rád by som sa informoval o mojom práve na dom po rozvode. Manželka konzultovala túto situáciu s právnikom, ktorý jej potvrdil, že nemám nárok na 50 % hodnoty domu, ale len na toľko, koľko som do neho investoval. Je táto informácia pravdivá alebo by som mal podať súdnu žalobu? Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom, Tibor

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dom ste nadobudli spolu s manželkou za trvania manželstva a to na základe darovacej zmluvy, pričom darcom bol otec manželky Predpokladáme, že podiely na dome sú rovnaké a teda ste spoluvlastníkmi domu v podiele 1/2 k celku. Dom teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak je to tak, potom v prípade rozvodu sa podstata vlastníctva domu nemení, a naďalej zostáva v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov. Keďže dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nebude ani predmetom vyporiadania BSM. Ak sú podiely na dome rovnaké, potom vám patrí finančná náhrada v podiele 1/2 k celku, a nie vaše investície počas trvania manželstva. Je však vecou dohody ako a kedy vyporiadate toto podielové spoluvlastníctvo.

Odporúčam nepodpisovať žiadnu dohodu o vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva k predmetnému domu, na základe ktorej by vám vznikol nárok len na vložené investície.

V prípade potreby kontaktujte advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedili sme dom, ktorý teraz chceme predať. Stretávame sa však s problémom, a to s tým, že pri dome je kus spoločného pozemku, ktorý patrí aj domu nad naším. Susedia nesúhlasia s iným prerozdelením pozemkov, ktoré by umožnilo vytvoriť inú spoločnú cestu (ktorá by neprechádzala cez môj pozemok). V takom prípade by vznikli dve samostatné parcely bez vzájomných prechodov. Navrhujem, aby spoločná cesta bola umiestnená na okraji pozemkov, tak aby aj susedia mali prístup na svoj pozemok. S pripravenosťou som ochotný pokryť všetky náklady spojené s prepisom a vybudovaním novej cesty. Pokiaľ s týmto nesúhlasia, môj dom sa stáva v podstate nepredajný so spoločným pozemkom. Existuje nejaké iné riešenie okrem dohody s nimi? Ďakujem. Adrián

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň, pochopili sme vašu otázku.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby susedom na základe podkladov, ktor máte k dispozícii, aj susedom ako spoluvlastníkom pozemku vysvetlil význam riešenie podielového spoluvlastníctva, keďže vyporiadaním pozemku a prístupovej cesty pre vás, ako aj pre suseda, sa značne zjednudoší situácia z hľadiska vlastníckeho práva, ako aj stúpne samotná hodnota oboch nehnuteľností. A v konečenom dôsledku ide o vyporiadanie do budúcnosti, teda aj pre budúce generácie. Riešenie zmierčou cestou považujem preto po vysvetlení advokátom za aktuálne a reálne, naviac bez zbytočných súdnych sporov, ktoré stoja aj súdne poplatky a ďalšie náklady /znalecký posudok, geom. plán a pod./.

Ak by sa advokátovi vec neporadilo riešiť zmierčou cestou, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Je to nehnuteľnosť (dom) a príslušný pozemok. Tento majetok je v spoluvlastníctve dvoch osôb s rovnakým podielom. Problém je, že jedna strana chce vysporiadať a zrušiť spoluvlastníctvo, zatiaľ čo druhá strana nesúhlasí a trvá na zachovaní pôvodného stavu. Dom sa už používa rozdelené (každá zo strán má vlastný vchod a priestory), a pozemok je v spoločnom používaní. V prípade, ak strany nedosiahnu dohodu, aká je prax súdu pri rozhodovaní? Čo sa týka predkupného práva, v prípade zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva je zmluvne dohodnuté predkupné právo rovnako silné ako zákonné? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 24.11.2021)

Dobrý deň,

k Vašej otázke uvádzam, že spoluvlastníka nikto nemôže nútiť, aby ste zotrvával v spoluvlastníctve proti jeho vôli. V prípade ako píšete, ak medzi spoluvlastníkmi nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní ich podielového spoluvlastníctva, môže podať aj len jeden z nich žalobu na súd, tento je však pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva viazaný poradím spôsobov vyporiadania uvedených v zákone a nie návrhom strán sporu. To znamená, že najprv bude súd skúmať, či je vec deliteľná, ak nie je, až potom rozhodne o prikázaní nehnuteľnosť niektorému zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť ostatných.  Ak by vo veci rozhodoval súd na podklade podanej žaloby, skúmal by teda najprv deliteľnosť nehnuteľnosti. Pozemok zásadne je deliteľný. Pokiaľ ide o dom, tento nemusí byť hneď deliteľný na bytové jednotky. To závisí od toho, ako je dom postavený a či reálne prichádza do úvahy rozdelenie. Súd v konečnom dôsledku by mohol dospieť aj k záveru, že dom nie je možné rozdeliť podľa výšky spoluvlastníckych podielov. V tom prípade by súd mohol rozhodnúť tak, že dom pripadne jednému zo spoluvlastníkov s povinnosťou výplaty druhého spoluvlastníka. Ak by ani uvedený spôsob neprichádzal do úvahy, súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.  

Čo sa týka zákonného predkupného práva, toto patri každému zo spoluvlastníkov priamo zo zákona. Je rovnako silné ako zmluvné predkupné právo, nakoľko v prípade, že by bolo porušené, viete to napadnúť tak, že buď sa budete domáhať určenia neplatnosti tohto právneho úkonu, na podklade ktorého došlo k nadobudnutiu spoluvlastníckeho podielu treťou osobou bez toho, aby Vám bol najskôr ponúknutý tento podiel na predaj, alebo si budete uplatňovať svoje právo priamo voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu, aby Vám ho tento odpredal. Pokiaľ by tak neurobil, viete si svoje právo uplatniť súdnou cestou. 


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať: Môj otec zomrel a zanechal svoju časť majetku sestre, čo znamená, že mám 1/6 z domu a pozemku a sestra má 5/6. Sestra ma chce silou mocou vyplatiť sumou, s ktorou nesúhlasím. Je nejaký spôsob, ako môže sa dosiahnúť mojej časti majetku, keď nesúhlasím s ponúkanou cenou a preto to nechcem predať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Robert

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že dedičské konanie je právoplatné ukončené. Na základe výsledkov dedič. konania ste sa stali podiel.  spoluvlastníkom nehnuteľností v podiele 1/6 a sestra v podiele 5/6 z celku.

Predpokladáme, že v nehnuteľnosti nebývate, túto obýva sestra a zrejme aj otec.

Riešenie :

1./ Nevieme, na základe čoho sestra určila cenu Vášho podielu na pozemku a dome, zrejme to nebude znalecký posudok na určenie trhovej hodnoty nehnuteľností. S návrhom sestry /zrejjem ústny návrh o cene za podiel/ súhlasiť nemusíte. Odporúčame, ak sestra znal. posudok nemá, aby ste ju požiadali, aby predložila znalecký posudok na trhovú hodnotu nehnuteľností, prípadne tento môžete nechať vypracovať Vy. Následne ak medzi Vami dôjde k dohode o cene podielu, spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v súlade s ust. § 141 a nasl. Obč. zákonníka.

2./ Ak sestra dom užíva v celosti,  potom užíva aj Váš spoluvlastnícky podiel a teda na jej strane v zmysle práva vzniklo bezdôvodné obohatenie, lebo užíva bez právneho dôvodu aj Vš podiel. Riešením je, aby ste ju požiadali o vydanie bezdôvodného obohatenia v súlade s ust. § 451 Obč.  zákonníka, prípadne predložili zmluvu o nájme Vášho podielu na čas až do vyporiadania podiel. spoluvlastníctva v zmysle bodu 1./ tejto odpovede. Bezdôvodné obohatenie je vo výške nájmu za obvyklú nehnuteľnosť v mieste nehnuteľností.

Z otázky vidíme, že túto píšete zo zahraničia, preto je vhodné z Vašej strany na riešenie splnomocniť advokáta, ktorý zabezpečí kompletné vyporiadanie nehnuteľností vrátane zavkladovania nového stavu do katastra nehnuteľností.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.