Máte
otázku?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, touto cestou sa na Vás obraciam o poskytnutie právnej rady v prípade podania návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Som väčšinovou vlastníčkou rodinného domu (13/15) so záhradou (11/12), ktoré som získala v dedičskom konaní pred 3 rokmi. Nehnuteľnosť je odvtedy neobývaná a náklady, hoci minimálne, na jej chod nesiem ja. Naskytla sa mi možnosť zameniť spomínanú nehnuteľnosť, ktorá je v obci, za byt v meste. Preto som sa chcela dohodnúť s ďalšími spoluvlastníkmi na ich vysporiadaní. Bohužiaľ, dohoda nevyšla. Odmieta sa mi podvoliť výhradzke, keďže mi povedali, že mi to podpíšu len v prípade, ak im zaplatím 15 000 eur. Preto by som chcela vedieť, aká je moja šanca pri podaní návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou, aký je najlepší postup, aby som platila čo najmenší súdny poplatok a či moja nezamestnanosť od marca tohto roku by mohla byť dôvodom na oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva postupuje súd tak, že nechá ohodnotiť nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vyporiadania.

 

V konaní bude vypracovaný znalecký posudok nezávislým znalcom, ktorý stanoví trhovú cenu nehnuteľností. Následne, bude súd zisťovať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Vo Vašom prípade vlastníte dom v podieli 13/15 a záhradu v podieli 11/12, takže ste väčšinový vlastník. Nepredpokladám, že ide o veľkú nehnuteľnosť a že by pri rozdelení nehnuteľnosti na ostatných spoluvlastníkov pripadli samostatné bytové jednotky, pretože ich podiel sú len 2/15.

S najväčšou pravdepodobnosťou súd poukáže na Váš podiel a nehnuteľnosť prisúdi Vám.

 

Súd nechá v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vypracovať znalecký posudok a určí zároveň podľa tohto znaleckého posudku akú hodnotu majú ich podiel 2/15 a zaviaže Vás, aby ste spoluvlastníkom sumu zaplatili v primeranej lehote (obyčajne 1 mesiac od právoplatnosti).  Zároveň súd určí, že Vy sta stávate výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Môžete požadovať aj dlhšiu dobu splatnosti, maximálne však 1 rok.

 

Otázka ceny, akú máte vyplatiť spoluvlastníkom bude teda daná znaleckým posudkom. Najskôr však musíte spoluvlastníkom zaslať mimosúdnu výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vo výzve na vyporiadanie im navrhnite konkrétne riešenie vášho podielového spoluvlastníctva.

 

Nakoľko sa však protistrana nechcela dohodnúť a žiadala neprimeranú sumu, môžete požadovať od nich náhradu trov súdneho konania, tj. súdny poplatok a trovy právneho zastupovania (ak budete právne zastúpená). Na to, aby Vám súd priznal náhradu trov je potrebné, aby ste spoluvlastníkom dali ponuku, t.j. určili konkrétnu sumu, ktorú im chcete vyplatiť. Ak oni požadujú 15.000,- € a súd určí, že im patrila iba suma, ktorú ste im navrhovali Vy, potom zaplatia všetky trovy súdneho konania.

 

Taktiež máte možnosť, ešte pred začatím súdneho konania, nechať si vypracovať znalecký posudok, ktorým sa stanoví trhová cena nehnuteľností. Na tento znalecký posudok potom môžete v súdnom konaní poukazovať. Ak by ostatní spoluvlastníci s cenou nehnuteľnosti nesúhlasili, súd v konaní nechá vypracovať znalecký posudok nezávislým znalcom, z ktorého bude súd potom vychádzať.

 

Pokiaľ by však súd určil, že spoluvlastníkmi navrhovaná cena nehnuteľností je primeraná, potom by oni mohli požadovať náhradu trov súdneho konania voči Vám. Preto je veľmi dôležité správne nastaviť ponuku na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak je ich požiadavka neprimeraná, potom nemajú žiadnu šancu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva uspieť.

 

Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, to, že ste nezamestnaná ešte nemusí znamenať, že Vás súd od súdnych poplatkov oslobodí. Požiadať o oslobodenie však môžete, súd Vám zašle tlačivo, ktoré vyplníte a odošlete späť súdu. Na základe vyplneného tlačiva súd rozhodne o tom, či Vám patrí oslobodenie od súdnych poplatkov. Nakoľko sa platí súdny poplatok z ceny požadovaného podielu, t.j. vo Vašom prípade z 13/15, potom by bol súdny poplatok pomerne vysoký. Zaplateniu vysokého súdneho poplatku sa dá vyhnúť. A to tak, že časť nehnuteľnosti prevediete na blízku osobu (na blízku osobu kvôli predkupnému právu ostatných spoluvlastníkov!), pričom táto blízka osoba by podala návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vy by ste boli v konaní ako žalovaná. Súdny poplatok by platila táto blízka osoba iba zo svojho podielu. Takto zabezpečíte, že za súdne konanie sa zaplatí iba nízky súdny poplatok.

 

S celým súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctvaVám môžeme pomôcť, pričom náhradu trov konania (ak budete požadovať len skutočne to, čo Vám patrí) bude hradiť protistrana. Právne zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade, ak súd zaviaže protistranu na náhradu trov právneho zastupovania, Vás nemusí nič stáť.

 

 

Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom vlastníme garáž na základe darovacej zmluvy každý polovičný podiel. Je možné uzavrieť dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v ktorej by celú garáž nadobudol len môj manžel v plnej výmere?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, áno môžete uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní vášho podielového spoluvlastníctva ku garáži. V tejto sa môžete dohodnúť, že garáž nadobudne do výlučného vlastníctva váš manžel. Dohodu je potrebné nechať zavkladovať v katastri, nakoľko až vkladom do katastra nehnuteľností sa nadobúda vlastnícke právo. Musí to byť bezodplatne. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou spolu vlastníme záhradu v rovnakom podiele. Geodet ju premraval a teraz z nej sú dve parcely, ktoré znova spolu vlastníme. Sestra chce, aby som podpísala zámenú zmluvu u notárky. S tým nesúhlasím a ona sa rozhodla vec riešiť súdnou cestou. Ja by som v budúcnosti chcela odkúpiť jej podiel, ale ona požaduje za m2 100 eur, ako za stavebný pozemok. Skutočnosť je, že pozemok je zarastený trávou a nevedú tam žiadne inžinierske siete. Ďalej chce vymerať prístupovú cestu k pozemku, ale ja si to neviem predstaviť, pretože od môjho domu po susedov je to približne 7 metrov a obávam sa, že by to mohlo negatívne ovplyvniť statiku domu, pretože je to 50-ročná stavba. Mám otázku na vás - ako by som mala postupovať a čo berie súd do úvahy v takom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že záhrada je v intraviláne obce a že je v podielovom spoluvlastníctve vás ako dvoch sestier, pričom sestra by bola aj ochotná predať vám jej podiel na pozemku, avšak za cenu, s ktorou vy nesúhlasíte. Sporom je aj prípadná prístupová cesta. Uvádzame, že aj keď geodet pozemok rozdelil geom. plánom, aj tieto parcely sú naďalej vo vašom podielovom spoluvlastníctve, keďže nie ej spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Zámennú zmluvu predloženú notárom nie ste povinná podpísať pokiaľ s ňou nesúhlasíte. Všeobecne možno uviesť, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve s ďalšou osobou. Je vecou hlavne dohody, či spoluvlastníctvo pozemku rozdelíte na dve samostatné parcely a akým spôsobom z hľadiska ich umiestnenia v teréne.
Nevieme z otázky kde sa pozemok nachádza a ani to, aká je jeho veľkosť, sestra zrejme pri ponúkanej odkupnej cene 100 € za 1 m2 vychádzala z toho, že ide o intravilán obce a pozemok môže slúžiť ako stavebný pozemok. Ohľadom ceny by sme odporúčali kontaktovať obec a nazrieť aj do územného plánu obce a cenu zistiť aj prostredníctvom realitných kancelárií /ponuka a dopyt v konkrétnej lokalite/. Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v splátkach ak by ste sa na tom dohodli. AK by ste sa so sestrou nedohodli na zrušené a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctve, v prípade súdneho konania súd bude vychádzať z trhovej hodnoty nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku. Odporúčam vám samostatne kontaktovať advokáta znalého uvedenej problematiky a určite sa nájde dobré riešenie pre všetkých.  

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku, týkajúcu sa rozvodu s manželkou. Súčasne bývame v dome, ktorý sme získali od jej otca prostredníctvom darovacej zmluvy. Dom je zapísaný na oboch nás. Rád by som sa informoval o mojom práve na dom po rozvode. Manželka konzultovala túto situáciu s právnikom, ktorý jej potvrdil, že nemám nárok na 50 % hodnoty domu, ale len na toľko, koľko som do neho investoval. Je táto informácia pravdivá alebo by som mal podať súdnu žalobu? Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom, Tibor

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dom ste nadobudli spolu s manželkou za trvania manželstva a to na základe darovacej zmluvy, pričom darcom bol otec manželky Predpokladáme, že podiely na dome sú rovnaké a teda ste spoluvlastníkmi domu v podiele 1/2 k celku. Dom teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak je to tak, potom v prípade rozvodu sa podstata vlastníctva domu nemení, a naďalej zostáva v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov. Keďže dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nebude ani predmetom vyporiadania BSM. Ak sú podiely na dome rovnaké, potom vám patrí finančná náhrada v podiele 1/2 k celku, a nie vaše investície počas trvania manželstva. Je však vecou dohody ako a kedy vyporiadate toto podielové spoluvlastníctvo.

Odporúčam nepodpisovať žiadnu dohodu o vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva k predmetnému domu, na základe ktorej by vám vznikol nárok len na vložené investície.

V prípade potreby kontaktujte advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, zdedili sme dom, ktorý teraz chceme predať. Stretávame sa však s problémom, a to s tým, že pri dome je kus spoločného pozemku, ktorý patrí aj domu nad naším. Susedia nesúhlasia s iným prerozdelením pozemkov, ktoré by umožnilo vytvoriť inú spoločnú cestu (ktorá by neprechádzala cez môj pozemok). V takom prípade by vznikli dve samostatné parcely bez vzájomných prechodov. Navrhujem, aby spoločná cesta bola umiestnená na okraji pozemkov, tak aby aj susedia mali prístup na svoj pozemok. S pripravenosťou som ochotný pokryť všetky náklady spojené s prepisom a vybudovaním novej cesty. Pokiaľ s týmto nesúhlasia, môj dom sa stáva v podstate nepredajný so spoločným pozemkom. Existuje nejaké iné riešenie okrem dohody s nimi? Ďakujem. Adrián

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.05.2022)

Dobrý deň, pochopili sme vašu otázku.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta, aby susedom na základe podkladov, ktor máte k dispozícii, aj susedom ako spoluvlastníkom pozemku vysvetlil význam riešenie podielového spoluvlastníctva, keďže vyporiadaním pozemku a prístupovej cesty pre vás, ako aj pre suseda, sa značne zjednudoší situácia z hľadiska vlastníckeho práva, ako aj stúpne samotná hodnota oboch nehnuteľností. A v konečenom dôsledku ide o vyporiadanie do budúcnosti, teda aj pre budúce generácie. Riešenie zmierčou cestou považujem preto po vysvetlení advokátom za aktuálne a reálne, naviac bez zbytočných súdnych sporov, ktoré stoja aj súdne poplatky a ďalšie náklady /znalecký posudok, geom. plán a pod./.

Ak by sa advokátovi vec neporadilo riešiť zmierčou cestou, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva. Je to nehnuteľnosť (dom) a príslušný pozemok. Tento majetok je v spoluvlastníctve dvoch osôb s rovnakým podielom. Problém je, že jedna strana chce vysporiadať a zrušiť spoluvlastníctvo, zatiaľ čo druhá strana nesúhlasí a trvá na zachovaní pôvodného stavu. Dom sa už používa rozdelené (každá zo strán má vlastný vchod a priestory), a pozemok je v spoločnom používaní. V prípade, ak strany nedosiahnu dohodu, aká je prax súdu pri rozhodovaní? Čo sa týka predkupného práva, v prípade zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva je zmluvne dohodnuté predkupné právo rovnako silné ako zákonné? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 24.11.2021)

Dobrý deň,

k Vašej otázke uvádzam, že spoluvlastníka nikto nemôže nútiť, aby ste zotrvával v spoluvlastníctve proti jeho vôli. V prípade ako píšete, ak medzi spoluvlastníkmi nedôjde k dohode o zrušení a vyporiadaní ich podielového spoluvlastníctva, môže podať aj len jeden z nich žalobu na súd, tento je však pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva viazaný poradím spôsobov vyporiadania uvedených v zákone a nie návrhom strán sporu. To znamená, že najprv bude súd skúmať, či je vec deliteľná, ak nie je, až potom rozhodne o prikázaní nehnuteľnosť niektorému zo spoluvlastníkov s povinnosťou vyplatiť ostatných.  Ak by vo veci rozhodoval súd na podklade podanej žaloby, skúmal by teda najprv deliteľnosť nehnuteľnosti. Pozemok zásadne je deliteľný. Pokiaľ ide o dom, tento nemusí byť hneď deliteľný na bytové jednotky. To závisí od toho, ako je dom postavený a či reálne prichádza do úvahy rozdelenie. Súd v konečnom dôsledku by mohol dospieť aj k záveru, že dom nie je možné rozdeliť podľa výšky spoluvlastníckych podielov. V tom prípade by súd mohol rozhodnúť tak, že dom pripadne jednému zo spoluvlastníkov s povinnosťou výplaty druhého spoluvlastníka. Ak by ani uvedený spôsob neprichádzal do úvahy, súd nariadi predaj nehnuteľnosti a výťažok z predaja rozdelí medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich spoluvlastníckych podielov.  

Čo sa týka zákonného predkupného práva, toto patri každému zo spoluvlastníkov priamo zo zákona. Je rovnako silné ako zmluvné predkupné právo, nakoľko v prípade, že by bolo porušené, viete to napadnúť tak, že buď sa budete domáhať určenia neplatnosti tohto právneho úkonu, na podklade ktorého došlo k nadobudnutiu spoluvlastníckeho podielu treťou osobou bez toho, aby Vám bol najskôr ponúknutý tento podiel na predaj, alebo si budete uplatňovať svoje právo priamo voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu, aby Vám ho tento odpredal. Pokiaľ by tak neurobil, viete si svoje právo uplatniť súdnou cestou. 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať: Môj otec zomrel a zanechal svoju časť majetku sestre, čo znamená, že mám 1/6 z domu a pozemku a sestra má 5/6. Sestra ma chce silou mocou vyplatiť sumou, s ktorou nesúhlasím. Je nejaký spôsob, ako môže sa dosiahnúť mojej časti majetku, keď nesúhlasím s ponúkanou cenou a preto to nechcem predať? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Robert

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 25.10.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že dedičské konanie je právoplatné ukončené. Na základe výsledkov dedič. konania ste sa stali podiel.  spoluvlastníkom nehnuteľností v podiele 1/6 a sestra v podiele 5/6 z celku.

Predpokladáme, že v nehnuteľnosti nebývate, túto obýva sestra a zrejme aj otec.

Riešenie :

1./ Nevieme, na základe čoho sestra určila cenu Vášho podielu na pozemku a dome, zrejme to nebude znalecký posudok na určenie trhovej hodnoty nehnuteľností. S návrhom sestry /zrejjem ústny návrh o cene za podiel/ súhlasiť nemusíte. Odporúčame, ak sestra znal. posudok nemá, aby ste ju požiadali, aby predložila znalecký posudok na trhovú hodnotu nehnuteľností, prípadne tento môžete nechať vypracovať Vy. Následne ak medzi Vami dôjde k dohode o cene podielu, spíšete zmluvu o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva v súlade s ust. § 141 a nasl. Obč. zákonníka.

2./ Ak sestra dom užíva v celosti,  potom užíva aj Váš spoluvlastnícky podiel a teda na jej strane v zmysle práva vzniklo bezdôvodné obohatenie, lebo užíva bez právneho dôvodu aj Vš podiel. Riešením je, aby ste ju požiadali o vydanie bezdôvodného obohatenia v súlade s ust. § 451 Obč.  zákonníka, prípadne predložili zmluvu o nájme Vášho podielu na čas až do vyporiadania podiel. spoluvlastníctva v zmysle bodu 1./ tejto odpovede. Bezdôvodné obohatenie je vo výške nájmu za obvyklú nehnuteľnosť v mieste nehnuteľností.

Z otázky vidíme, že túto píšete zo zahraničia, preto je vhodné z Vašej strany na riešenie splnomocniť advokáta, ktorý zabezpečí kompletné vyporiadanie nehnuteľností vrátane zavkladovania nového stavu do katastra nehnuteľností.

Vo veci môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Ak manželia kúpia byt, ktorý bude patriť do spoločenstva BSM, ako bude vyzerať dedičstvo po jeho smrti? Manžel má dcéru z predchádzajúceho manželstva. Je to tak, že jeho smrťou spoločenstvo BSM zanikne, manželka zdedí polovicu bytu a dcéra druhú polovicu? Kristína.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 21.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade ide o dedenie v 1. skupine dedičov podľa § 473 Obč. zákonníka :

"(1) V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

(2) Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci."
 
Vzhľadom na okolnosť, že byt patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v prípade úmrtia jedného z manželov BSM zo zákona zanikne a vyporiada sa v dedičskom konaní.
Keďže byt je v BSM, predmetom dedenia bude len podiel 1/2. Druhá polovica zo zákona patrí pozostalému manželovi. Vo Vašom prípade,  ak manžel má dieťa z predchádzajúceho manželstva, a zomrie skôr ako manželka, potom toto dieťa nadobudne zo zákona 1/4 z celku, a pozostalá manželka 1/4 z celku. Je však otázkou dohody dedičov v dedičskom konaní, aby sa dohodli aj inak /napr. podiel poručiteľa na byte nadobudne pozostalá manželka a bude povinná dieťaťu - dcére manžela vyplatiť alikvótnu sumu v €/.

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, Môj brat vlastní dom s vecným bremenom. Prístupová cesta (dvor), ktorá je bez brány, slúži aj ako prístupová cesta k susednému domu. V tomto susednom dome býva stará pani, ktorá má svoj dom riadne oplotený. Ak však chce dostať sa na ulicu, musí prechádzať dvorom môjho brata. Podľa listu vlastníctva sú vlastníkmi tohto dvora obaja - môj brat a stará pani. Môj brat by rád svoj dvor riadne ohradil a dal si bráničku, pretože momentálne je tento pozemok otvorený a občas sa tam v noci objavia cudzí ľudia. Stará pani mu to však nechce dovoliť. Tvrdí, že nič nepodpíše a trvá na tom, aby bratov pozemok zostal bez brány. Pritom sa predtým s bratom dohodla, že mu bránu povolí a samozrejme by od tej brány dostala aj kľúč. Ide tu v podstate o riadne ohradenie a ochranu vecí na dvore. Existuje nejaká možnosť, ako sa s týmto problémom popasovať? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,

z otázky vyplýva, že dvor medzi domami, ktorý dvor je zaťažený vecným bremenom v prospech susedy, chcete oplotiť, aby ste mali zabezpečený samostatný priestor dvora, ktorý by prislúchal k domu.

Pozemok - dvor je v podielovom spoluvlastníctve. predpokladáme, že vecné bremeno - právo prechodu a prejazdu v prospech susedy je aj zapísané na liste vlastníctva v KN.

Riešením Vami uvedenej situácie je, aby ste dali vyhotoviť geom. plán na rozdelenie pozemku s prihliadnutím na zriadené vecné bremeno práva prechodu v prospech susedy, ktoré by bolo v geom. pláne aj riadne vyznačené. Najlepšie by bolo, ak by suseda ako spoluvlastníčka pozemku súhlasila s týmto riešením. Následne na základe geom. plánu bude vyhotovená zmluva o  zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva, ktorý geom. plán by bol podkladom pre vyhotovenie uvedenej zmluvy.

Vo veci odporúčame kontaktovať autorizovaného geodeta, ktorý aj na mieste posúdi najprimeranejšie riešenie rozdelenia pozemku vzhľadom na zriadené vecné bremeno.

Ak by suseda s uvedeným riešením nesúhlasila, potom riešením je len podanie návrhu na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva v zmysle ust. § 142 Obč. zákonníka :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov."

 

Riešenie cestou súdu je však pomerne zdĺhavé a môže trvať aj niekoľko rokov, preto odporúčame vec bez účasti súdu.

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, ako postupovať pri zrušení spoluvlastníctva jednoizbového bytu v prospech jedného majiteľa, ak s tým druhý spoluvlastník súhlasí.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.05.2021)

Dobrý deň,
ak s podmienkami zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva obaja spoluvlastníci súhlasia, postačuje spísať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V dohode sa presne definuje čo je predmetom spoluvlastníctva, že ste sa dohodli na zrušení a akým spôsobom sa vyporiadava. Určia sa podmienky výplaty vyrovnacieho podielu. Na základe takej dohody dôjde k zmene vlastníckeho práva aj na katastri nehnuteľností.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, vlastníme pozemok o výmere 365 m2 a sme štyria spoluvlastníci, pričom každý má určitý podiel. Traja spoluvlastníci chcú svoje podiely predať, s čím nemám problém, vzhľadom na to, že sa jedná o blízke osoby. Len ja si chcem svoj podiel ponechať. Problém však je, že na katastri tvrdia, že musím tiež predať svoj podiel, čo sa mi nezdá správne.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 02.10.2020)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva existencia pozemku, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve 4 spoluvlastníkov, pričom 3 spoluvlastníci chcú predať.

Spoluvlastníci pozemku nepotrebujú Váš súhlas s predajom pozemku prípadne s jeho darovaním. Vy zo zákona v súlade s ust. § 140 Obč. zákonníka máte predkupné právo na spoluvlastnícke podiely :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by spoluvlastníci chceli svoje podiely predať alebo darovať blízkej osobe, nemusia si splniť ponukovú povinnosť voči Vám.

Ak by spoluvlastníci chceli svoje podiely predať alebo darovať inej cudzej osobe, t.j. : nie blízkej osobe, máte predkupné právo zo zákona. Ak Vám svoje podiely spoluvlastníci neponúknu na predaj, napriek tomu bude darovacia alebo kúpnopredajná zmluva platná. Vy sa však môžete cestou súdu domáhať týchto podielov a to od nových spoluvlastníkov pozemku, a to aj cestou súdu, t.j. aby noví spoluvlastníci Vám predali svojej podiely za rovnakých podmienok, za ktorých ich oni sami nadobudli, prípadne sa môžete cestou súdu domáhať vyslovenia relat. neplatnosti zmluvy o prevode spoluvlastníckych podielov v zmysle ust. § 40a/ Obč. zákonníka. V smere platí ust. § 603 Obč. zákonníka :

"Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované."

Treťou možnosťou je, že voči novým spoluvlastníkom nevykonáte žiadne právne kroky, predkupné právo Vám zostáva naďalej zachované.

Vo veci, hlavne z hľadiska právnej istoty budúcich kupujúcich, ktorí odkúpia podiely 3 spoluvlastníkov, je uviesť do zmluvy, že Vy ako podiel. spolluvlastník súhlasíte s prevodom pozemku na nich a neuplatňujete predkupné právo v zmysle ust. §ú 140 Obč. zákonníka. Ale táto iniciatíva by mala vyjsť od podiel. spoluvlasntíkov, ktorý predávajú svoje podiely.

Na vypracovanie zmluvy odporúčame kontaktovať advokáta.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava