Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 29. 10. 2013

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, touto cestou sa obraciam na Vás o poskytnutie právnej rady v prípade podania návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Som väčšinový vlastník rodinného domu (13/15) so záhradou (11/12) získaných v dedičskom konaním pred 3 rokmi. Nehnuteľnosť je odvtedy neobývaná, takže náklady, aj keď minimálne, na jej chod sú v mojej réžii. Keďže sa mi naskytla možnosť zameniť spomínanú nehnuteľnosť, ktorá je v obci za byt v meste, chcela som sa dohodnúť s ďalšími spoluvlastníkmi na ich vysporiadaní. Žiaľ bezúspešne. Vydierať sa nimi totiž nenechám, keďže mi povedali, že mi to podpíšu iba v prípade, ak im zaplatím 15000,-EURO. Preto by som chcela vedieť, aká je moja šanca pri podaní návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva cestou súdu, aký je najlepší postup, aby som platila čo najmenší súdny poplatok, či to, že som od marca tohto roku nezamestnaná by mohol byť dôvod na oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva postupuje súd tak, že nechá ohodnotiť nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vyporiadania.

 

V konaní bude vypracovaný znalecký posudok nezávislým znalcom, ktorý stanoví trhovú cenu nehnuteľností. Následne, bude súd zisťovať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Vo Vašom prípade vlastníte dom v podieli 13/15 a záhradu v podieli 11/12, takže ste väčšinový vlastník. Nepredpokladám, že ide o veľkú nehnuteľnosť a že by pri rozdelení nehnuteľnosti na ostatných spoluvlastníkov pripadli samostatné bytové jednotky, pretože ich podiel sú len 2/15.

S najväčšou pravdepodobnosťou súd poukáže na Váš podiel a nehnuteľnosť prisúdi Vám.

 

Súd nechá v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vypracovať znalecký posudok a určí zároveň podľa tohto znaleckého posudku akú hodnotu majú ich podiel 2/15 a zaviaže Vás, aby ste spoluvlastníkom sumu zaplatili v primeranej lehote (obyčajne 1 mesiac od právoplatnosti).  Zároveň súd určí, že Vy sta stávate výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Môžete požadovať aj dlhšiu dobu splatnosti, maximálne však 1 rok.

 

Otázka ceny, akú máte vyplatiť spoluvlastníkom bude teda daná znaleckým posudkom. Najskôr však musíte spoluvlastníkom zaslať mimosúdnu výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vo výzve na vyporiadanie im navrhnite konkrétne riešenie vášho podielového spoluvlastníctva.

 

Nakoľko sa však protistrana nechcela dohodnúť a žiadala neprimeranú sumu, môžete požadovať od nich náhradu trov súdneho konania, tj. súdny poplatok a trovy právneho zastupovania (ak budete právne zastúpená). Na to, aby Vám súd priznal náhradu trov je potrebné, aby ste spoluvlastníkom dali ponuku, t.j. určili konkrétnu sumu, ktorú im chcete vyplatiť. Ak oni požadujú 15.000,- € a súd určí, že im patrila iba suma, ktorú ste im navrhovali Vy, potom zaplatia všetky trovy súdneho konania.

 

Taktiež máte možnosť, ešte pred začatím súdneho konania, nechať si vypracovať znalecký posudok, ktorým sa stanoví trhová cena nehnuteľností. Na tento znalecký posudok potom môžete v súdnom konaní poukazovať. Ak by ostatní spoluvlastníci s cenou nehnuteľnosti nesúhlasili, súd v konaní nechá vypracovať znalecký posudok nezávislým znalcom, z ktorého bude súd potom vychádzať.

 

Pokiaľ by však súd určil, že spoluvlastníkmi navrhovaná cena nehnuteľností je primeraná, potom by oni mohli požadovať náhradu trov súdneho konania voči Vám. Preto je veľmi dôležité správne nastaviť ponuku na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak je ich požiadavka neprimeraná, potom nemajú žiadnu šancu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva uspieť.

 

Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, to, že ste nezamestnaná ešte nemusí znamenať, že Vás súd od súdnych poplatkov oslobodí. Požiadať o oslobodenie však môžete, súd Vám zašle tlačivo, ktoré vyplníte a odošlete späť súdu. Na základe vyplneného tlačiva súd rozhodne o tom, či Vám patrí oslobodenie od súdnych poplatkov. Nakoľko sa platí súdny poplatok z ceny požadovaného podielu, t.j. vo Vašom prípade z 13/15, potom by bol súdny poplatok pomerne vysoký. Zaplateniu vysokého súdneho poplatku sa dá vyhnúť. A to tak, že časť nehnuteľnosti prevediete na blízku osobu (na blízku osobu kvôli predkupnému právu ostatných spoluvlastníkov!), pričom táto blízka osoba by podala návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vy by ste boli v konaní ako žalovaná. Súdny poplatok by platila táto blízka osoba iba zo svojho podielu. Takto zabezpečíte, že za súdne konanie sa zaplatí iba nízky súdny poplatok.

 

S celým súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctvaVám môžeme pomôcť, pričom náhradu trov konania (ak budete požadovať len skutočne to, čo Vám patrí) bude hradiť protistrana. Právne zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade, ak súd zaviaže protistranu na náhradu trov právneho zastupovania, Vás nemusí nič stáť.

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som 4/5-novou vlastníčkou pozemku a starorodicovdkeho domu. 1/5 vlastní sesternica, ktorá si postavila dom vedľa tohto pozemku a je to spoločný dvor. Chcela som získať tu 1/5, ale sesternicin manžel moje 4/5. Vyhráža sa, že na nič nedá súhlas.
Preto sa pýtam, keď pozemok oddelim plotom (ak sa dohodneme), bude to už môj samostatný pozemok, na čo si musím pýtať povolenie, a či vôbec.
Ďakujem pekne.
Príjemný deň.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň, 

Úvodom je potrebné uviesť, že každý z podielových spoluvlastníkov vlastní celý pozemok a nielen iba jeho časť, pripadajúcu k výške jeho podielu. Podiel podielového spoluvlastníka je potrebné chápať ako mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci (teda právo vec držať, brať plody a úžitky z veci).

Spoluvlastníci sa teda nepodieľajú nielen na právach ale aj na povinnostiach v súvislosti so spoločnou vecou (napr. platiť elektrinu, vodu, náklady na opravu a iné). 

Máte možnosť sa dohodnúť a spísať so sesternicou dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, ktorá bude následne slúžiť ako podklad pre zápis do katastra nehnuteľností. V opačnom prípade máte možnosť podať na súd žalobu a ten podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka rozhodne o vyporiadaní. 

Na základe vyššie uvedeného teda nemôžete iba tak postaviť plot na spoločnom pozemku a tým vytvoriť samostatný pozemok, ktorý by bol automaticky už iba vo vašom výlučnom vlastníctve. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, píšem v mene mojej mamy, ktorá je v situácii, kde ju jej sestra žiada o vyplatenie polovice z rodičovského domu, ktorý spoločne zdedili. Moja mama v dome celý život bývala aj so svojim manželom a rodinou. Otec im zomrel, keď boli malé, a tak žili len s mamou, potom si založili rodiny a sestra sa odsťahovala a moja mama ostala bývať tam (aj s manželom, mnou a mojim bratom). O dom sa starala len mama so svojou mamou (mojou bábkou) cca 15 rokov. Po smrti ich mamy žiada sestra o vyplatenie svojej polovice, najprv v hodnote domu podľa notára, neskôr v trhovej hodnote. Dom sme sa pokúsili predať ale nedalo sa s ňou dohodnúť, a tak pravdepodobne rozhodne súd. Má sestra nárok na vyplatenie? Aké máme možnosti ? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2019)

Dobrý deň,

dôležité pri riešení Vášho problému je to, či Vaša mama a Vy ako jej deti dom v súčasnosti užívate a teda či máte záujem o nadobudnutie nehnuteľnosti ako celku do Vášho vlastníctva. 

Pokiaľ dom užívate aj v súčasnosti, najjednoduchším riešením by bolo, aby sestra Vašej mamy previedla svoj podiel kúpnou zmluvou na Vašu a mamu alebo  Vás ako jej deti, aj keď nemáte predkupné právo ako podielový spoluvlastníci, za dohodnutú cenu prípadne za cenu podľa znaleckého posudku o určení trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Je to vec dohody.

Ak sa nedohodnete, sestra Vašej mamy ako podielový spoluvlastník môže podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd na určenie ceny nehnuteľnosti nariadi znalecké dokazovanie /trhová cena nehnuteľnosti/.

Podľa ust. § 142 Občianskeho zákonníka platí :

"(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

Odporúčame vec riešiť dohodou, nakoľko súdne konanie môže trvať pomerne dlhú dobu, je spojené s nákladmi /súdny poplatok, trovy právneho zastupovania / a v konečnom dôsledku sestra Vašej mamy môže žiadať aj náhradu za užívanie nehnuteľnosti, ktorej je podielovým spoluvlastníkom /spätne až tri roky/. 

Poznamenávame, že ak by súd prisúdil dom Vašej mame musela by podľa súdneho rozhodnutia uhradiť náhradu za podiel svojej sestre v lehote podľa rozhodnutia súdu /(obyčajne 1 až 6 mesiacov/, na základe žiadosti maximálne do jedného roka.

Odporúčame požiadať sestru Vašej mamy, aby Vám predložila cenovú ponuku a vec riešiť dohodou.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať ako mám postupovať pri vyplatení čiastky pozemku - záhrada - po riadnom dedičskom konaní po smrti môjho otca v r. 1983. Patrí mi 1/3, bratovi tiež 1/3, zvyšok vlastní moja mama. Nakoľko nemám s nimi dobre vzťahy chcela by som to riešiť súdnou cestou. Ďakujem s pozdravom J.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.09.2018)

Dobrý deň,
na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :


Z otázky vyplýva, že pozemok - záhrada je v podielovom spoluvlastníctve na základe dedičského uznesenia.

Vec môžete riešiť tak, že Váš podiel na nehnuteľnosti ponúknete ostatným podiel. spoluvlastníkom na predaj za Vami určenú cenu, prípadne podľa znaleckého posudku, pričom znalec určí trhovú cenu nehnuteľnosti. Len poznamenávame, že ak by sa vo Vašom prípade jednalo o záhradu pri rodinnom dome, cena podielu na pozemku je určite vyššia ako cena podielu na záhrade napr. v záhradkovej oblasti.

Ďalšou možnosťou je, že nájdete kupca z radu blízkych osôb v zmysle ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka, ktorému predáte svoj podiel na nehnuteľnosti a vtedy nemusíte najprv pozemok najprv ponúknuť na predaj Vášmu bratovi a matke.
Podľa ust . § 116 Občianskeho zákonníka "blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."


V prípade, že sa Vám uvedené nepodarí resp. matka a brat nebudú reagovať na Vašu ponuku, prípadne nedôjde medzi Vami k dohode, budete musieť podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

S celým súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva Vám môžeme pomôcť, pričom náhradu trov konania (ak budete požadovať len skutočne to, čo Vám patrí) bude hradiť protistrana, teda právne zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade, ak súd zaviaže protistranu na náhradu trov právneho zastupovania, Vás nemusí nič stáť.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, manželka zdedila pozemok o výmere 500 m2 (v intraviláne - orná pôda, v územnom pláne ide o pozemky určené na výstavbu; na pozemku už sú aj dotiahnuté všetky IS). Chceli by sme prikúpiť susedný pozemok o výmere 700 m2 a postaviť rodinný dom. Susedný pozemok je v podielovom spoluvlastníctve: 1/2 vlastní staršia pani (je ochotná svoj podiel predať) no 2. podiel vlastní pán, ktorý je už dlhšie nebohý. Dedičské konanie už prebehlo dávno, no na tento podiel sa pri ňom vraj zabudlo. Nebohý pán ma 4 deti. Je možné odkúpiť 1/2 pozemku od staršej pani a rozdeliť ho podaním žaloby, keď je druhý spolumajiteľ momentálne "neznámy"? Prípadne aký postup by ste navrhovali? Rozprával som sa s jedným zo 4 "potencionálnych dedičov" a potvrdil mi, že uvedenú nehnuteľnosť by mali aj oni určite záujem odpredať, no nevedno ako dlho bude ešte trvať ďalšie dedičské konanie atď.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.06.2018)

Dobrý deň. V zásade nie je vylúčené, aby ste kúpili aj iba spoluvlastnícky podiel. Ak by ste však na danom pozemku chceli stavať, bolo by prekážkou podielové spoluvlastníctvo, ktoré by bolo potrebné zrušiť a vyporiadať. Pritom ak je na liste vlastníctva stále evidovaná zomrelá osoba, s touto dohodu uzavrieť nemôžete a aj v rámci prípadného súdneho konania by sa muselo počať na výsledok dodatočného konania o dedičstve, ktorého predmetom bude spoluvlastnícky podiel po nebohom (nedá sa totiž žalovať zomrelá osoba).

Pokiaľ ide o kúpu spoluvlastníckeho podielu, treba vziať do úvahy aj to, že ostatní podieloví spoluvlastníci majú zákonné predkupné právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel. Tu však treba poznamenať, že Vy sa nachádzate v osobitnej situácii, kedy druhý spoluvlastník nežije, a teda si ani nemôže uplatniť svoje zákonné predkupné právo.

Záverom možno skonštatovať, že ak sa chcete vyhnúť akýmkoľvek prípadným komplikáciám, bolo by vhodné počkať na výsledok dodatočného konania o dedičstve a následne kúpiť aj podiel, ktorý je predmetom dodatočného konania o dedičstve od dediča/dedičov zomrelého spoluvlastníka.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň. Prosím o poskytnutie právnej rady vo veci zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva. Som 1/6 spolumajiteľ nehnuteľnosti, nachádzajúcich sa na troch parcelách. Prvá parcela o veľkosti 930 m2 je situovaná pri hlavnej komunikácii a na 500 m2 je budova s obchodnými priestormi. V časti budovy (80 m2), ktorá má dva samostatne vchody a je ľahko geometrický oddeliteľná, podnikáme s manželkou od roku 1990. Táto činnosť je našim jediným zdrojom obživy. Ostatné obchodné priestory sú v prenájme. Zvyšných 430 m2 je dvor. Za uvedenou parcelou sú ďalšie dve, pričom jedna (400 m2) je záhrada a druhá (800 m2) je záhrada so sto ročnými zanedbanými rodinnými domami, v ktorých od roku 2006 nikto nebýva. V roku 2016 sa väčšinoví spolumajitelia rozhodli odpredať nehnuteľnosť s obchodnými priestormi a dvorom (930 m2) jednému z nájomcov. Rozhodol som sa svoj podiel nepredať. Navrhol som spolunajitelom dohodu o mimosúdnom vysporiadaní. Záujemca o kúpu nehnuteľnosti kladie spolumajiteľom podmienku, že odkúpi nehnuteľnosť iba ako celok. Mnou navrhovanú dohodu o vysporiadaní spolumajitelia neakceptovali a nútia ma môj podiel predať pod hrozbou deložovania z priestorov, v ktorých podnikáme, z titulu rozhodnutia väčšiny o spôsobe užívania spoločných priestorov. Mohol by súd v prípadnom súdnom konaní "o zrušení a vysporiadaní. " rozhodnúť tak, že určí môj podiel na parceliach so starými, vlhkými a schátranými domami a záhradami a väčšinovým spolumajiteľom by prisúdil parcelu s obchodnými priestormi, v ktorých 28 rokov s manželkou pracujeme? Za Vašu radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.05.2018)

Dobrý deň, rozumiem Vašej ťažkej situácii. Podľa toho, čo ste napísali máte veľkú šancu získať túto časť nehnuteľnosti do svojho vlastníctva. Súd prihliada aj na účelné využitie nehnuteľnosti. Nečakajte a podajte návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

To je problém, lebo s bývalou družkou sa dohodnúť nedá. Tak to budem musieť riešiť asi súdnou cestou. Ako mám teda postupovať?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.05.2018)

Dobrý deň. Pokiaľ sa s Vašou bývalou družkou nedá dohodnúť a situáciu chcete riešiť, bude potrebné obrátiť sa na súd. Vašu situáciu môžete riešiť v zásade dvojako, a to buď podaním štandardnej žaloby o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, alebo podaním žaloby na vrátenie daru. Táto druhá spomenutá alternatíva však prichádza do úvahy jedine za predpokladu, ak ste polovicu domu na bývalú družku previedli darovacou zmluvou (bezodplatne).

Vrátenie daru je na mieste vtedy, ak je splnená podmienka uvedená v ustanovení § 630 Občianskeho zákonníka, ktorú určuje: "Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu. Bývalej družke som napísal polovicu môjho domu, ale ona mi tam narobila dlžobu na energiách, poškodila ústredné kúrenie a odsťahovala sa z domu. Chcel by som jej zrušiť spoluvlastníctvo. Ona nemá záujem o dom ani neprispieva finančnou čiastkou. Ďakujem za radu.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.05.2018)

Dobrý deň. Ak máte záujem o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, z hľadiska postupu je dôležité najmä to, ako sa k danej veci stavia druhá strana - Vaša bývalá družka. V zadanej otázke uvádzate, že o dom nemá záujem, z čoho usudzujem, že by bola možná dohoda. Ak sa na zrušení vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodnete, ide o rýchlejší a lacnejší spôsob, než sa súdiť. Ak však k akceptovateľnej dohode nebudete vedieť dospieť a Váš záujem na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva bude pretrvávať, zrejme sa nevyhnete súdnemu konaniu.

Záverom len pre úplnosť uvádzam, že jednostranne sa spoluvlastníctvo zrušiť nedá, buď sa na tom spoluvlastníci dohodnú, alebo o tom rozhodne súd.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk