Máte
otázku?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Žilina

Otázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Dobrý deň, touto cestou sa na Vás obraciam o poskytnutie právnej rady v prípade podania návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Som väčšinovou vlastníčkou rodinného domu (13/15) so záhradou (11/12), ktoré som získala v dedičskom konaní pred 3 rokmi. Nehnuteľnosť je odvtedy neobývaná a náklady, hoci minimálne, na jej chod nesiem ja. Naskytla sa mi možnosť zameniť spomínanú nehnuteľnosť, ktorá je v obci, za byt v meste. Preto som sa chcela dohodnúť s ďalšími spoluvlastníkmi na ich vysporiadaní. Bohužiaľ, dohoda nevyšla. Odmieta sa mi podvoliť výhradzke, keďže mi povedali, že mi to podpíšu len v prípade, ak im zaplatím 15 000 eur. Preto by som chcela vedieť, aká je moja šanca pri podaní návrhu na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva súdnou cestou, aký je najlepší postup, aby som platila čo najmenší súdny poplatok a či moja nezamestnanosť od marca tohto roku by mohla byť dôvodom na oslobodenie od zaplatenia súdneho poplatku.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva postupuje súd tak, že nechá ohodnotiť nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom vyporiadania.

 

V konaní bude vypracovaný znalecký posudok nezávislým znalcom, ktorý stanoví trhovú cenu nehnuteľností. Následne, bude súd zisťovať, či je nehnuteľnosť deliteľná. Vo Vašom prípade vlastníte dom v podieli 13/15 a záhradu v podieli 11/12, takže ste väčšinový vlastník. Nepredpokladám, že ide o veľkú nehnuteľnosť a že by pri rozdelení nehnuteľnosti na ostatných spoluvlastníkov pripadli samostatné bytové jednotky, pretože ich podiel sú len 2/15.

S najväčšou pravdepodobnosťou súd poukáže na Váš podiel a nehnuteľnosť prisúdi Vám.

 

Súd nechá v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vypracovať znalecký posudok a určí zároveň podľa tohto znaleckého posudku akú hodnotu majú ich podiel 2/15 a zaviaže Vás, aby ste spoluvlastníkom sumu zaplatili v primeranej lehote (obyčajne 1 mesiac od právoplatnosti).  Zároveň súd určí, že Vy sta stávate výlučným vlastníkom nehnuteľnosti. Môžete požadovať aj dlhšiu dobu splatnosti, maximálne však 1 rok.

 

Otázka ceny, akú máte vyplatiť spoluvlastníkom bude teda daná znaleckým posudkom. Najskôr však musíte spoluvlastníkom zaslať mimosúdnu výzvu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vo výzve na vyporiadanie im navrhnite konkrétne riešenie vášho podielového spoluvlastníctva.

 

Nakoľko sa však protistrana nechcela dohodnúť a žiadala neprimeranú sumu, môžete požadovať od nich náhradu trov súdneho konania, tj. súdny poplatok a trovy právneho zastupovania (ak budete právne zastúpená). Na to, aby Vám súd priznal náhradu trov je potrebné, aby ste spoluvlastníkom dali ponuku, t.j. určili konkrétnu sumu, ktorú im chcete vyplatiť. Ak oni požadujú 15.000,- € a súd určí, že im patrila iba suma, ktorú ste im navrhovali Vy, potom zaplatia všetky trovy súdneho konania.

 

Taktiež máte možnosť, ešte pred začatím súdneho konania, nechať si vypracovať znalecký posudok, ktorým sa stanoví trhová cena nehnuteľností. Na tento znalecký posudok potom môžete v súdnom konaní poukazovať. Ak by ostatní spoluvlastníci s cenou nehnuteľnosti nesúhlasili, súd v konaní nechá vypracovať znalecký posudok nezávislým znalcom, z ktorého bude súd potom vychádzať.

 

Pokiaľ by však súd určil, že spoluvlastníkmi navrhovaná cena nehnuteľností je primeraná, potom by oni mohli požadovať náhradu trov súdneho konania voči Vám. Preto je veľmi dôležité správne nastaviť ponuku na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak je ich požiadavka neprimeraná, potom nemajú žiadnu šancu v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva uspieť.

 

Pokiaľ ide o Vašu otázku ohľadom oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, to, že ste nezamestnaná ešte nemusí znamenať, že Vás súd od súdnych poplatkov oslobodí. Požiadať o oslobodenie však môžete, súd Vám zašle tlačivo, ktoré vyplníte a odošlete späť súdu. Na základe vyplneného tlačiva súd rozhodne o tom, či Vám patrí oslobodenie od súdnych poplatkov. Nakoľko sa platí súdny poplatok z ceny požadovaného podielu, t.j. vo Vašom prípade z 13/15, potom by bol súdny poplatok pomerne vysoký. Zaplateniu vysokého súdneho poplatku sa dá vyhnúť. A to tak, že časť nehnuteľnosti prevediete na blízku osobu (na blízku osobu kvôli predkupnému právu ostatných spoluvlastníkov!), pričom táto blízka osoba by podala návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Vy by ste boli v konaní ako žalovaná. Súdny poplatok by platila táto blízka osoba iba zo svojho podielu. Takto zabezpečíte, že za súdne konanie sa zaplatí iba nízky súdny poplatok.

 

S celým súdnym konaním o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctvaVám môžeme pomôcť, pričom náhradu trov konania (ak budete požadovať len skutočne to, čo Vám patrí) bude hradiť protistrana. Právne zastupovanie v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v prípade, ak súd zaviaže protistranu na náhradu trov právneho zastupovania, Vás nemusí nič stáť.

 

 

Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, v roku 2014 som spolu s manželkou kúpil dom. V roku 2017 sme sa rozviedli a až tento rok som zrušil bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Teraz vlastním polovicu domu ja a polovicu vlastní moja bývalá manželka. Skúšal som sa s ňou dohodnúť, ale ona ma ignoruje a neodpovedá na emaily ani listy. Prečítal som si, že je potrebné podať žalobu o zrušenie podielového spoluvlastníctva, ale na ktorý súd mám podať žalobu, ak bývam v Bratislave a nehnuteľnosť je v Senci? Budem platiť súdny poplatok aj ja v tomto prípade?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 28.06.2024)

Dobrý deň,

aby ste zrušili podielové spoluvlastníctvo, ak dohoda s bývalou manželkou nie je možná, musíte podať žalobu o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva na súde. Keďže nehnuteľnosť sa nachádza v Senci, žaloba sa podáva na okresnom súde, ktorý je miestne príslušný podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Senec spadá pod Pezinok, teda na Okresnom súde v Pezinku. 

Povinnosť platiť súdny poplatok nesie navrhovateľ. Tento poplatok je stanovený podľa prílohy k zákonu o súdnych poplatkoch a musí byť uhradený po podaní návrhu, keď vás na to súd vyzve. Ak dosiahnete úspech v spore, môžete požiadať súd, aby trovy konania vrátane súdneho poplatku uhradil odporca – vaša bývalá manželka.

Odporúčam konzultovať postup s advokátom, aby ste zaistili správne podanie žaloby a prípravu potrebných dôkazov. Ak bývalá manželka nereaguje na výzvy, môžete sa obrátiť priamo na súd a zahrnúť aj žiadosť o náhradu trov konania.

Pozor musíte vedieť preukázať pokus o dohodu a aj to, čo ste navrhovali. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom parcely C v obci (záhrada), ktorá má 12 podielových spoluvlastníkov. Jeden spoluvlastník podal na súd žalobu o vyporiadanie a zrušenie podielového spoluvlastníctva. Má záujem odkúpiť podiely od ostatných spoluvlastníkov za 10 €/m². Aktuálne na portáli nehnutelnosti.sk ponúkajú realitné kancelárie v tomto katastrálnom území obdobné parcely mimo obce (hneď za tabuľou obce) od 30 do 50 €/m². Žalobca trvá na cene 10 €/m². Žalovaná strana preto uprednostňuje zrušenie podielového spoluvlastníctva predajom a výťažok rozdeliť podľa spoluvlastníckych podielov. Otázka: Môže súd vyhovieť žalovanej strane a rozhodnúť o zrušení podielového spoluvlastníctva predajom, alebo musí vyhovieť žalobcovi, ktorý má záujem odkúpiť podiely? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.06.2024)

Dobrý deň,

súd v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva postupuje v súlade s § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Najprv skúma, či je možné nehnuteľnosť reálne rozdeliť. Ak to nie je možné, prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, ktorí o to žiadajú. Až pokiaľ žiadny zo spoluvlastníkov nechce vec do svojho výlučného vlastníctva, súd môže nariadiť jej predaj a výťažok rozdeliť podľa podielov. 


Ak však nie je možné dosiahnuť dohodu a reálne rozdelenie nie je možné, môže súd prikázať celú nehnuteľnosť žalobcovi za primeranú náhradu. Primeranosť náhrady súd zhodnotí aj na základe trhovej hodnoty podobných nehnuteľností, preto je dôležité mať znalecký posudok alebo iné relevantné dôkazy o trhovej hodnote nehnuteľnosti.

Keďže žalobca trvá na cene 10 €/m2, ktorá zjavne nezodpovedá trhovej hodnote, súd môže rozhodnúť o predaji a rozdelení výťažku, ak žiadny zo spoluvlastníkov nebude chcieť nadobudnúť celú nehnuteľnosť za primeranú cenu, ktorá by mala byť vyššia. Je potrebné navrhnúť znalecké dokazovanie. 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal nasledovné: Som spolu s ďalšími tromi spoluvlastníkmi podielovým spoluvlastníkom úzkej dlhej (cca 800m) parcely v intraviláne obce. Jeden so spoluvlastníkov (sro-čka, ktorá skupuje a predáva pozemky) má väčšinový podiel (cez 70%), my ostatní (fyzické osoby) spoluvlastníme zvyšok. Väčšinový spoluvlastník sa rozhodol zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo (čo nám aj listom oznámil) delením tak, že podľa nového geometrického plánu mu zostane jeho podiel (70%) na pravej strane pôvodnej parcely a nám zostane ľavá časť. Potiaľ by to bolo v poriadku až na jeden problém. Pravá časť, ktorá by mala zostať podľa jeho návrhu terajšiemu väčšinovému spoluvlastníkovi je z nášho pohľadu lukratívnejšia z hľadiska budúceho predaja, pretože sa nachádza pri existujúcej infraštruktúre (obchody, parkovisko, voda, kanalizácia, ...), kde sa podľa územného plánu mesta plánuje v budúcnosti ďalšia výstavba. Tým pádom by sa mohla naša ľavá časť stať v budúcnosti nepredajnou, keďže by o ňu už nikto nemusel mať záujem (nemusí sa tam už uskutočniť žiadna výstavba). No proste by sme boli dosť nechutne "vyšachovaný z hry". Ako protinávrh mu chceme ponúknuť aj odkúpenie našich podielov, s čím ale pravdepodobne nebude súhlasiť. A konečne moja otázka: Máme šancu uspieť v prípadnom budúcom súdnom spore, kde by sme chceli namietať navrhnutý geometrický plán, pretože podľa $142 ods 1. Obč. zák. musí súd pri rozhodovaní prihliadať na "veľkosť podielov"? Tým pádom by bol väčšinový vlastník vo výhode a my by sme s tým mali ďalšie výdavky na súde, ktorý by bol možno dopredu prehratý. Ďakujem za odpoveď prípadne radu ako čo najefektívnejšie postupovať. 

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 23.04.2024)

Dobrý deň, v súvislosti s Vašou otázkou týkajúcou sa zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva, platí, že najprirodzenejším spôsobom zrušenia spoluvlastníckych vzťahov je rozdelenie veci medzi spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov. Podmienky pre takéto rozdelenie sú presne špecifikované: vec musí byť deliteľná a rozdelenie musí byť funkčne opodstatnené tak, aby rozdelením vznikli samostatné veci, ktoré môžu svojim vlastníkom aj naďalej slúžiť spôsobom, ktorý zodpovedá ich povahe. Súd musí dbať o to, aby bolo rozdelenie v súlade s právnymi predpismi a aby bolo možné takéto rozdelenie zapísať do katastra. Pri rozhodovaní o zrušení a vyrovnaní podielového spoluvlastníctva sa berú do úvahy aj ďalšie relevantné aspekty, ako napríklad tvorba nových parciel a zmene hraníc nehnuteľnosti, ktoré musia zodpovedať požiadavkám geodézie a kartografie.

Z Vašej otázky vyplýva, že nesúhlasíte s navrhnutým rozdelením z dôvodu jeho hospodárskej nevýhodnosti. V takom prípade je dôležité zdôrazniť, že v prípade sporu o spôsob vyrovnaní môže súd rozhodnúť na základe posudzovaných okolností a môžete uviesť dôvody, prečo navrhované rozdelenie nezodpovedá Vašim záujmom alebo prečo je neprimerané. Rozhodnutie súdu bude zohľadňovať všetky relevantné faktory, vrátane veľkosti podielov a možného vplyvu na všetkých spoluvlastníkov.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, s bývalou manželkou sme neuzavreli dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), ani sme nepodali návrh na jeho vyporiadanie súdom. Som vlastníkom podielu v rozsahu jednej polovice nehnuteľnosti a chcel by som svoj podiel predať. Keďže bývalá manželka má predkupné právo, poslal som jej návrh na odkúpenie môjho podielu. Ona však nemá záujem o odkúpenie. Moje otázky sú nasledovné: 1. Ak chcem predať svoj podiel tretej osobe, potrebujem k tomu súhlas bývalej manželky? 2. Ak by som podal súdu návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, je poplatok za podanie tohto návrhu na súde splatný po rozhodnutí súdu a zaplatí ho tá strana, ktorá v sporu neuspela? 3. Aký je Váš názor – bol by som na súde úspešný? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 18.04.2024)

Dobrý deň,
1. Podľa Občianskeho zákonníka majú spoluvlastníci zákonné predkupné právo k spoluvlastníckym podielom, čo znamená, že v prípade záujmu o predaj Vášho podielu tretej osobe, je potrebné najprv umožniť bývalej manželke využiť jej predkupné právo. Ak máte písomné potvrdenie o tom, že nemá záujem podiel odkúpiť, v právnej rovine je možné predať podiel tretej osobe bez jej ďalšieho súhlasu.

2. Ohľadom poplatku za návrh na súd v prípade žiadosti o zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, súdne poplatky musia byť zaplatené vopred. V prípade neúspechu v súdnom spore, môžete od nej žiadať náhradu za ten poplatok. 

3. Pokiaľ ide o úspešnosť na súde, dá sa to nastaviť tak, aby ste uspeli a aby Vám zaplatila aj trovy konania. 

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete podrobnejšie informácie, neváhajte navštíviť našu advokátsku kanceláriu. Konzultáciu si môžete objednať cez webovú stránku www.ficek.sk.


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, pred desiatimi rokmi po smrti nášho otca sme počas dedičského konania došli k dohode, že rodičovský dom bude naďalej vlastniť mama na 50 %, sestra 25 % a ja 25 %. Celý čas som žil s mamou a mám trvalý pobyt na tejto adrese. Bol som teda celý čas užívateľom domu a všetky účty a výdavky sme si platili spoločne s mamou. Moja sestra neplatila nič, pretože žije v inom meste a domov chodila len na príležitostné návštevy. Správala sa však často arogantne a povýšenecky, zdôrazňujúc, že je tiež majiteľkou domu a môže si robiť čo chce. Rovnako sa správal aj jej manžel. V záujme pokoja našej matky sme to tolerovali. Pred piatimi rokmi však mama ochorela natoľko, že potrebovala nepretržitú pomoc a asistenciu. Staral som sa o ňu sám takmer na 99 %. Sestra v podstate nepomáhala ani finančne, ani ľudsky. Keď sa už zapojila, tak iba veľmi sporadicky návštevami, avšak jej arogancia sa nezmenila. Situácia nám s chorou mamou spôsobovala veľký stres, ale sestra svoje správanie nezmenila. Teraz, keď mama neočakávane zomrela, budem rodičovský dom vlastniť so sestrou na 50 % každý. Sestra však už teraz odmieta akýmkoľvek finančným spôsobom prispievať na účty spojené s domom, ako sú plyn, elektrina, voda, televízia atď. Napriek tomu si vyhradzuje právo dom využívať a používať spoločne so svojou rodinou ako sa jej len zachce, hoci tu nemá ani trvalý pobyt. Prosím vás, musím ju respektíve jej rodinu vrátane manžela tolerovať a vpustiť do domu aj za vyššie uvedených okolností? Môžem ich vstup do domu odmietnuť? Ak áno, ako? Ak by ste mi mohli poradiť, ako mám postupovať v rámci slušnosti a zdravého rozumu, bol by som vám veľmi vďačný. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 13.04.2024)

Dobrý deň,

v zásade, ak nehnuteľnosť vlastníte spoluvlastníckym spôsobom, každý zo spoluvlastníkov má právo s nehnuteľnosťou nakladať do výšky svojho podielu, ale zároveň s ohľadom na práva ostatných spoluvlastníkov. Odmietnuť vstup sestre a jej rodine do domu by bolo komplikované, pretože ako spoluvlastníčka má právo nehnuteľnosť používať.

Platenie nákladov spojených s nehnuteľnosťou by malo byť rozdelené podľa veľkosti podielov na spoluvlastníctve, avšak ak sa o tom nedohodnete inak, je základné rozdelenie podľa vlastných podielov. Ona nemusí platiť za spotrebované energie, ak ich nespôsobila. Ak áno, tak ich musí platiť. 

Ak medzi Vami dochádza k neshodám ohľadom používania nehnuteľnosti alebo delenia nákladov, ideálnym riešením by bolo dohodnúť sa na nejakom spôsobe užívania, ktorý bude prijateľný pre všetkých, prípadne na predaji podielu nehnuteľnosti jednému zo spoluvlastníkov alebo tretej strane.

V prípade, že nedôjde k dohode, je možné obrátiť sa na súd s návrhom na určenie spôsobu užívania nehnuteľnosti alebo na vydanie rozhodnutia o vypočúvaní podielu spoluvlastníka zo spoluvlastníctva nehnuteľnosti. 

Ak ju vylúčite z užívania, mohla by požadovať náhradu za nadužívanie podielu. 


Vzhľadom na citlivosť a komplexnosť Vašej situácie by som odporučil konzultovať tento prípad s právnikom, ktorý Vám ponúkne detailný právny pohľad a možné kroky, ako postupovať v tejto ťažkej rodinnej a právnej situácii. K tomuto účelu si môžete objednať konzultáciu cez našu webovú stránku www.ficek.sk.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, žijem so svojím partnerom 18 rokov a máme spolu dve deti. Momentálne sa však pripravujeme na rozchod. Spoločne vlastníme rodinný dom, v ktorom má každý z nás polovičný podiel, čo je zaznamenáno aj na liste vlastníctva. V dome zostáva môj partner, no vyhráža sa mi, že mi nevyplatí moju polovicu. Ako som právne chránená v tejto situácii? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 06.04.2024)

Dobrý deň, ak sa rozhodnete rozísť a máte spoločný majetok, v tomto prípade rodinný dom v podiele na každého z vás polovicu, máte právo na spravodlivé vyporiadanie tohto spoluvlastníctva. Nie je možné vopred predvídať, ako by sa konkrétne majetkové práva mohli uplatniť vo Vašom špecifickom prípade bez dôkladnejšej analýzy a konzultácie. Možné kroky a právne mechanizmy zahŕňajú domáhanie sa vyporiadania spoluvlastníctva na súde, kde spoluvlastník, ktorý ostáva v nehnuteľnosti, môže byť nútený vyplatiť druhého spoluvlastníka podľa súčasnej hodnoty jeho časti majetku. Ďalej môžete sa dohodnúť mimosúdne a zmluvne stanoviť podmienky vyporiadania, prípadne ak dohoda nie je možná, súdne vyporiadanie spoluvlastníctva. Zákonné postupy zaistia náležitú ochranu Vašich práv ako spoluvlastníka. Pre konkrétnejšiu právnu radu a diskusiu o Vašej situácii si prosím objednajte konzultáciu cez webovú stránku našej kancelárie www.ficek.sk.


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčkou garzónky, ktorú som po matke zdedila vo výške polovičného podielu. Druhú polovicu podielu si počas dedičského konania, ktoré sa odohralo pred 12 rokmi, odkúpil môj syn od mojich synovcov. Môj syn si medzičasom založil rodinu a keďže už niekoľko rokov býva v inom byte, využívam garzónku momentálne len ja. V rodinnom dome s pozemkom v podhorí, v ktorom som predtým bývala a ktorého som výlučnou vlastníčkou, plánujem v najbližšej dobe darovať obom svojim deťom. Zároveň by som sa rada vyporiadala aj so spoluvlastníctvom garzónky. Rada by som sa poradila, či je možné, aby sa môj syn stal výlučným vlastníkom garzónky nie prostredníctvom darovania, ale vyporiadania a či je možné tento prevod zaťažiť bremenom môjho doživotného užívania. Nikde si nemôžem nájsť odpoveď sama. Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 05.02.2024)

Dobrý deň, odpoveď zo strany našej advokátskej kancelárie je stručná :

Áno, právne je to možné, aby syn bol vlastníkom garsónky a vo váš prospech bude zriadené právo doživotného užívania a bývania v uvedenej garsónke. Je to vec dohody o zriadení vecného bremena.

Na spísanie zmlúv a dohody o raidení vecného bremena odporúčam kontatkovať advokáta, ktorý samozrejme zabezpečí aj návrh na vklad nehnuteľností do katastra.

Môžete kontatkovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, s manželom vlastníme garáž na základe darovacej zmluvy každý polovičný podiel. Je možné uzavrieť dohodu o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v ktorej by celú garáž nadobudol len môj manžel v plnej výmere?

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, áno môžete uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní vášho podielového spoluvlastníctva ku garáži. V tejto sa môžete dohodnúť, že garáž nadobudne do výlučného vlastníctva váš manžel. Dohodu je potrebné nechať zavkladovať v katastri, nakoľko až vkladom do katastra nehnuteľností sa nadobúda vlastnícke právo. Musí to byť bezodplatne. 


Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, so sestrou spolu vlastníme záhradu v rovnakom podiele. Geodet ju premraval a teraz z nej sú dve parcely, ktoré znova spolu vlastníme. Sestra chce, aby som podpísala zámenú zmluvu u notárky. S tým nesúhlasím a ona sa rozhodla vec riešiť súdnou cestou. Ja by som v budúcnosti chcela odkúpiť jej podiel, ale ona požaduje za m2 100 eur, ako za stavebný pozemok. Skutočnosť je, že pozemok je zarastený trávou a nevedú tam žiadne inžinierske siete. Ďalej chce vymerať prístupovú cestu k pozemku, ale ja si to neviem predstaviť, pretože od môjho domu po susedov je to približne 7 metrov a obávam sa, že by to mohlo negatívne ovplyvniť statiku domu, pretože je to 50-ročná stavba. Mám otázku na vás - ako by som mala postupovať a čo berie súd do úvahy v takom prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 19.10.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že záhrada je v intraviláne obce a že je v podielovom spoluvlastníctve vás ako dvoch sestier, pričom sestra by bola aj ochotná predať vám jej podiel na pozemku, avšak za cenu, s ktorou vy nesúhlasíte. Sporom je aj prípadná prístupová cesta. Uvádzame, že aj keď geodet pozemok rozdelil geom. plánom, aj tieto parcely sú naďalej vo vašom podielovom spoluvlastníctve, keďže nie ej spísaná dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Zámennú zmluvu predloženú notárom nie ste povinná podpísať pokiaľ s ňou nesúhlasíte. Všeobecne možno uviesť, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v podielovom spoluvlastníctve s ďalšou osobou. Je vecou hlavne dohody, či spoluvlastníctvo pozemku rozdelíte na dve samostatné parcely a akým spôsobom z hľadiska ich umiestnenia v teréne.
Nevieme z otázky kde sa pozemok nachádza a ani to, aká je jeho veľkosť, sestra zrejme pri ponúkanej odkupnej cene 100 € za 1 m2 vychádzala z toho, že ide o intravilán obce a pozemok môže slúžiť ako stavebný pozemok. Ohľadom ceny by sme odporúčali kontaktovať obec a nazrieť aj do územného plánu obce a cenu zistiť aj prostredníctvom realitných kancelárií /ponuka a dopyt v konkrétnej lokalite/. Kúpnu cenu je možné uhradiť aj v splátkach ak by ste sa na tom dohodli. AK by ste sa so sestrou nedohodli na zrušené a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctve, v prípade súdneho konania súd bude vychádzať z trhovej hodnoty nehnuteľnosti na základe znaleckého posudku. Odporúčam vám samostatne kontaktovať advokáta znalého uvedenej problematiky a určite sa nájde dobré riešenie pre všetkých.  
Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

Podotázka: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, mám otázku, týkajúcu sa rozvodu s manželkou. Súčasne bývame v dome, ktorý sme získali od jej otca prostredníctvom darovacej zmluvy. Dom je zapísaný na oboch nás. Rád by som sa informoval o mojom práve na dom po rozvode. Manželka konzultovala túto situáciu s právnikom, ktorý jej potvrdil, že nemám nárok na 50 % hodnoty domu, ale len na toľko, koľko som do neho investoval. Je táto informácia pravdivá alebo by som mal podať súdnu žalobu? Ďakujem Vám za odpoveď. S pozdravom, Tibor

Odpoveď: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 09.09.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že dom ste nadobudli spolu s manželkou za trvania manželstva a to na základe darovacej zmluvy, pričom darcom bol otec manželky Predpokladáme, že podiely na dome sú rovnaké a teda ste spoluvlastníkmi domu v podiele 1/2 k celku. Dom teda nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak je to tak, potom v prípade rozvodu sa podstata vlastníctva domu nemení, a naďalej zostáva v podielovom spoluvlastníctve bývalých manželov. Keďže dom nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nebude ani predmetom vyporiadania BSM. Ak sú podiely na dome rovnaké, potom vám patrí finančná náhrada v podiele 1/2 k celku, a nie vaše investície počas trvania manželstva. Je však vecou dohody ako a kedy vyporiadate toto podielové spoluvlastníctvo.

Odporúčam nepodpisovať žiadnu dohodu o vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva k predmetnému domu, na základe ktorej by vám vznikol nárok len na vložené investície.

V prípade potreby kontaktujte advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.