POZOR na PODVODNÝ EMAIL: Dostali ste z akoby našej mailovej adresy "kancelaria@ficek.sk" mail s predmetom "URGENTNÉ, OZNÁMENIE O EMBARGU" s nezmyslami o úveroch a dlhoch? Je to podvodná správa, neklikajte na link a ani prílohu. Problém intenzívne riešime.
Máte
otázku?

Splácanie úveru po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Splácanie úveru po rozvode

Dobrý deň, chcem sa informovať o spôsobe splácania úveru po rozvode. Riešim konkrétny problém: Moja priateľka si počas bývalého manželstva vzala s manželom úver, ktorý riadne splácala aj počas manželstva, aj teraz po rozvode. Chcem sa opýtať, je možné, aby súd rozdelil splátky medzi oboch bývalých manželov? Úver brali spoločne ako manželia, avšak úver bol písaný len na priateľku. Ako to teda funguje so splácaním úveru po rozvode? Ďakujem.

Odpoveď: Splácanie úveru po rozvode

Dobrý deň, 

problém Vašej priateľky je pomerne častý. Splácanie úveru po rozvode býva často problémom, na ktorom sa nechcú bývalí manželia dohodnúť. Pokiaľ si úver bral len jeden z maželov ešte automaticky to neznamená, že úver patrí do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Bude potrebné preukázať, že úver si brali spoločne. 

 

Pokiaľ by aj súd rozhodol o tom, že každý z bývalých manželov bude splácať polovicu úveru, takéto rozhodnutie súdu nie je záväzné pre banku a pokiaľ by jeden z bývalých manželov nesplácal, banka by mohla požadovať uhradiť jeho splávku druhým z bývalých manželov. Na to, aby takáto dohoda alebo rozhodnutie súdu boli pre banku záväzné, je potrebný súhlas banky.

Trápi vás "Splácanie úveru po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Splácanie úveru po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o radu. Počas manželstva sme mali dve príjmy, ktoré sme pravidelne ukladali na spoločný účet. V tomto období sme si tiež zobrali úver na výstavbu rodinného domu. Pred rozvodom sme však darovacou zmluvou preniesli všetky naše nehnuteľnosti v prospech našich dvoch dospelých dcér. Napriek tomu moja manželka naďalej býva v rodinnom dome a požaduje ode mňa, aby som naďalej sám splácal úver v plnej výške. Chcel by som sa opýtať, či je jej konanie správne. Ďakujem.

Odpoveď: Splácanie úveru po rozvode

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň,
úver by ste z pohľadu práva mali splácať spoločne. Ak ste sa osobitným spôsobom nedohodli, Vaše podiely na spoločnom dlhu sú rovnaké a každý z Vás by mal platiť 1/2 splátky.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Splácanie úveru po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Som ručiteľka pri hypotekárnom úvere, kde kupovaná nehnuteľnosť je na meno môjho manžela. Nie som tam rezidentkou. Po rozvode, som povinná splácať mesačné splátky v prípade, že by manžel neplatil? Moja ďalšia otázka je, či mi bude v budúcnosti poskytnutý nejaký úver? Ďakujem.

Odpoveď: Splácanie úveru po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.02.2021)

Dobrý deň,
ak dlžník z úveru (manžel) prestane kedykoľvek platiť splátky (či už počas manželstva alebo po rozvode), z ručiteľského záväzku Vám vyplýva povinnosť plniť svoj záväzok uhradiť splátky. Ak by ste tak nespravili, veriteľ môže od Vás dlžnú sumu vymáhať aj súdnou cestou, neskôr exekučne. To, či Vám bude poskytnutý úver bude závisieť od toho, či budete spĺňať podmienky banky na poskytnutie úveru, a či v dôsledku tejto situácie budete mať zápis v úverovom registri.


Podotázka: Splácanie úveru po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň. Keď som bol slobodný, ručil som svojou nehnuteľnosťou za úver, ktorý si vzala moja priateľka. Neskôr sme sa vzali a po roku manželstva sme sa rozviedli. Súd mi nariadil zaplatiť 2500 € za veci, ktoré sme nadobudli počas manželstva. Moja bývalá manželka tvrdí, že úver, ktorý si vzala ako slobodná - pričom ja som ručil nehnuteľnosťou a jej brat investoval do domu - dodnes nevie preukázať žiadnym dokladom. Úver prestala splácať a teraz ho musím splácať ja, pretože som ručil nehnuteľnosťou. Ako môžem dosiahnuť to, aby ho začala splácať ona? Ďakujem vám.

Odpoveď: Splácanie úveru po rozvode

(odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že po rozvode bolo vyporiadané BSM, kde v zmysle rozsudku súdu ste boli zaviazaný uhradiť bývalej manželke titulom vyporiadania BSM 2500 €, Nepíšete kedy nadobudol právoplatnosť rozsudok o vyporiadaní BSM a či ste predmetnú sumu  2500  € už aj uhradili.
V otázke neuvádzate kedy a koľko spolu ste titulom ručenia uhradili na úver, kde vystupujete ako ručiteľ. 

Ak ste doteraz neuhradili sumu 2500 € titulom vyporiadania BSM a uhradzovali ste splátky úveru titulom ručenia, riešenie ponúka ust. § 580 Obč. zákonníka  o započítaní :
"Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie."

T.j.: Je potrebné na adresu bývalej manželky napísať doporučený list, že na úhradu 2500 € podľa rozsudku započítavate Vami uhradené splátky úveru titulom ručenia s vedením konkrétnej sumy v €.  Ak ste titulom ručenia uhradili už viac ako 2500 €, vyzvite ju, aby sumu titulom uhradených splátok Vami ako ručiteľa uhradila na Vami uvedený bankový účet s tým, že ak dlžnú sumu neuhradí,  dlžnú sumu budete vymáhať cestou súdu v zastúpení advokátom, čím jej vzniknú ďalšie náklady spojené so súdnym konaním.

Poznamenávame na záver :

Nevieme o aký úver ide, kto je veriteľom (banka, nebanková spoločnosť), a teda či  samotná úverová zmluva a Váš ručiteľský záväzok sú platné a súladné so zákonom. Keďže ide o spotrebiteľskú zmluvu, odporúčame zmluvu o spotreb. úvere poslať na posúdenie na Komisiu pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv na Ministerstvo spravodlivosti SR. 
Ak by ste zmluvu nemali, požiadajte veriteľa o jej kópiu, súčasne požiadajte o oznámenie výšky dlhu a predloženie dokladov o tom,či uplatnil svoju pohľadávku priamo u dlžníka. Je pravdepodobné, že veriteľ /banka/ sa na Vás obrátili ako ručiteľa práve preto, že Vy ako ručiteľ ručíte nehnuteľnosťou a je väčšia pravdepodobnosť, že dlh namiesto dlžníka uhradíte, lebo by ste mohli prísť o nehnuteľnosť. Takto to však nie je, veriteľ - banka - v prvom rade musí žiadať od dlžníka /§ 548 ods. 1 Obč. zákonníka/.

Je možné, že Komisia pre posudzovanie podmienok spotreb. zmlúv  pri MS SR bude toho názoru, že zmluva o úvere je neplatná, lebo nespĺňa náležitosti Obč. zákonníka a potom bude lepšie kontaktovať advokáta a do určenia neplatnosti zmluvy súdom splátky úveru titulom ručenia neplatiť.

Poukazujeme na súvisiace ust. Občianskeho zákonníka :
"§ 547 : Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.
§ 548
(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.
(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.
(3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.
§ 549 : Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.
§ 550 : Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi."


V prípade potreby nás kontaktujte.


Trápi vás "Splácanie úveru po rozvode" a chcete pomôcť?

Podotázka: Splácanie úveru po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Prosím pekne, potrebujem radu ohľadom bytu. Sme nájomníci a nájomné platím ja, nie môj manžel. Ako to bude s týmto bytom po rozvode? Navyše, manžel má pôžičky, na ktorých je len jeho podpis, nie môj. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Splácanie úveru po rozvode

(odpoveď odoslaná: 24.08.2015)

Dobrý deň, po rozvode sa s manželom môžete dohodnúť, kto si ponechá byt a bude platiť nájomné aj naďalej. Spíšte túto dohodu písomne. Pokiaľ ide o jeho pôžičky, tak ak si tieto vzal sám a nie je tam Váš podpis, sú to jeho pôžičky a Vás sa netýkajú. Ak nebudete mať žiadny spoločný majetok, potom nebudete ani postihnuteľná. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Splácanie úveru po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.