Máte
otázku?

Zrušenie podielového spoluvlastníctva


Majetkové vysporiadanie podielového spoluvlastníctva

Zrušenie podielového spoluvlastníctva


Majetkovému vysporiadaniu podielového spoluvlastníctva predchádza zrušenie spoluvlastníctva viacerých spoluvlastníkov. Akým spôsobom je možné zrušiť podielové spoluvlastníctvo? Občiansky zákonník upravuje dva spôsoby zrušenia podielového spoluvlastníctva:

dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva všetkých spoluvlastníkov (nielen niektorých),
súdne rozhodnutie o zrušení podielového spoluvlastníctva,

Po zrušení podielového spoluvlastníctva nasleduje majetkové vysporiadanie. Zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznuce na nehnuteľnosti (záložné práva, vecné bremená), to znamená, že aj keď sa spoluvlastníci majetkovo-právne vysporiadali a spoločný majetok si rozdelili, záložné práva a vecné bremená nezanikajú.

Vysporiadanie podielového spoluvlastníctva


Ak nedôjde k dohode o majetkovom vysporiadaní spoluvlastníctva, zruší podielové spoluvlastníctvo a vykoná majetkové vysporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Spôsoby vysporiadania spoluvlastníctva sú nasledovné:
rozdelením veci, ak ide o deliteľnú vec (vec, ktorá sa dá rozdeliť na samostatné časti), pričom aj naďalej môže plniť svoj účel,
prikázaním jednému spoluvlastníkovi (viacerým spoluvlastníkom) za náhradu
predajom tretej osobe a rozdelením výťažku podľa veľkosti podielov.

Občiansky zákonník v zmysle § 142 uprednostňuje najskôr pri majetkovom vysporiadaní rozdelenie veci, až následne ak to nie je dobre možné vec pri vysporiadaní majetku prikáže jednému zo spoluvlastníkov. Ak žiadny zo spoluvlastníkov vec nechce, vec sa predá a výťažok sa rozdelí medzi spoluvlastníkov. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ pri majetkovom vysporiadaní jeden zo spoluvlastníkov chce spoločnú vec, ktorá je nedeliteľná (napr. byt), súd by ju nemal predať a rozdeliť výťažok, ale prikázať ju tomuto spoluvlastníkovi. Tohto spoluvlastníka zaviaže na vyplatenie náhrady druhému spoluvlastníkovi.

Z gramatického hľadiska občiansky zákonník uvádza pojem vyporiadanie a nie vysporiadanie. Zamieňanie týchto slov nerobí právny úkon neplatným. V tomto texte uvádzame oba pojmy. Ak chcete majetkové vysporiadanie (napríklad po rozvode) riešiť súdne, najskôr je potrebné vyčerpať možnosť riešiť vec dohodou.

(späť)
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.