Máte
otázku?

Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Košice

Otázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode

Dobrý deň, mám otázku ohľadom vysporiadania spoluvlastníctva po rozvode v nasledujúcej situácii. S manželkou sme sa rozviedli na jej žiadosť v roku 2006, no ostali sme žiť v spoločnej domácnosti s dvoma deťmi až do roku 2009, keď sa odsťahovala do bytu svojho nového priateľa. Deti zostali žiť a bývať so mnou. Začiatkom roka 2018 sa však bývalá manželka domáha polovice bytu, pretože sa s priateľom rozišli a z jeho bytu nedostala vyplatenú dohodnutú čiastku. Má nárok na polovicu bytu, keďže počas posledných 8 rokov som do domácnosti prispieval len ja a najväčšiu časť nákladov na deti som tiež pokryl ja? Navyše, bytový dom nedávno prešiel rekonštrukciou s nadstavbou a zateplením, čím sa výrazne zvýšila hodnota bytu. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode

 

 

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :

Základná právna úprava úprava predmetnej problematiky je upravená v ust. Občianskeho zákonníka ("OZ") :

Pre Vašu informáciu na zodpovedanie otázky je dôležité : 

Podľa ust. § 143  OZ  "v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka."

Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.  Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150 OZ , t.j. :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

 

Platí, že ak dôjde  k vyporiadaniu dohodou, sú manželia povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali. 
(3) Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.

V otázke uvádzate, že ste sa rozviedli v r. 2006 a neuvádzate, že by ste vyporiadali BSM či už súdnou cestou alebo dohodou v lehote do 3 rokov.

Platí pre Vás prípad ust. § 149 ods. 4 OZ : 
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

 

Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ bol byt v bezpodielovom spoluvlastníctve, uplynutím troch rokov od zániku BSM keďže nedošlo k vyporiadaniu cestou súdu ani dohodou, predmetný byt je vo Vašom podielovom spoluvlastníctve v podiele po 1/2 k celku.

 

Uvádzame z relevantnej judikatúry : 

NS SR 5Cdo 111/1997  : "Ak manželia po dobu troch rokov od rozvodu užívali spoločný byt aj s bytovým zariadením tak, že každý z nich užíval vyčlenené časti bytu a zvyšok bytu užívali spoločne bez toho, aby si vyporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo dohodou alebo aby podali na súd návrh na jeho vyporiadanie, došlo k vyporiadaniu hnuteľných vecí nachádzajúcich sa v spoločnom byte zo zákona podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka tak, že veci užívané vo vyčlenených častiach bytu nadobudol každý z nich do výlučného vlastníctva a veci v spoločne užívaných častiach bytu nadobudli do podielového spoluvlastníctva."

KS BB 12Co/168/2006 : "V konaní o  zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ktoré vzniklo podľa ust. § 149 odst. 4 druhá veta OZ /Pozn. : Váš prípad/ už nemožno zohľadniť, ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločnej veci."

 

ODPORÚČANIE 

1./ V otázke sa pýtate, či bývalá manželka má nárok na jednu polovicu bytu aj keď nijako neprispievala na byt. Vo veci môžete predmetný byt vyporiadať v zmysle ust. § 142 a nasl. OZ o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva :

"Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti."

V zmysle ust. §  100 ods. 2 OZ platí, že "premlčujú sa všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 105."

 

2./ Otázka na možný zápočet je riešená v ust. § 580  OZ :

"Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.
Započítanie nie je prípustné proti pohľadávke na náhradu škody spôsobenej na zdraví, ibaže by išlo o vzájomnú pohľadávku na náhradu škody toho istého druhu. Započítanie nie je prípustné ani proti pohľadávkam, ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia.
Započítať nemožno premlčané pohľadávky, pohľadávky, ktorých sa nemožno domáhať na súde, ako aj pohľadávky z vkladov. Proti splatnej pohľadávke nemožno započítať pohľadávku, ktorá ešte nie je splatná.
Dohodou účastníkov možno započítaním vyrovnať aj pohľadávky uvedené v odsekoch 1 a 2.
Započítanie proti pohľadávkam na výživné upravuje Zákon o rodine."

Z uvedeného vyplýva, že vzájomnou dohodou je možné započítanie. Je však treba uviesť, že aj keď na byt manželka malou sumou prispievala na byt, plynie premlčacia lehota v zmysle ust. §   OZ. Nepredpokladáme, že by manželka tento inštitút námietky premlčania nevyužila. Naviac zrejme ste proti nej neuplatnili žiaden nárok na súde, a teda nemáte splatnú pohľadávku voči nej. 


Vo veci odporúčame kontaktovať advokáta za účelom riešenia cestou súdu prípadne na spísanie dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva. Sme názoru, že bez znaleckého dokazovania sa nezaobídete.

 

Dúfame, že naša právna rada Vám pomôže.
Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.

 

Trápi vás "Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ak bol rozvod manželov právoplatný v roku 2006, vypočítava sa cena nehnuteľnosti pri podielovom vyporiadaní z roku 2006, aj keď sa podielové vyporiadanie rieši v roku 2022? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode

(odpoveď odoslaná: 02.12.2022)

Dobrý deň,  pokiaľ ste si bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nevyporiadali do troch rokov od právoplatnosti rozvodu, uplatňuje sa zákonná domnienka, že nehnuteľnosti sú vo vašom podielovom spoluvlastníctve. Pre podielové spoluvlastníctvo platia iné zásady vyporiadania ako pre to bezpodielové. Tiež len pre zaujimavosť sa pozerá inak na hodnotu nehnuteľnosti ako je to napríklad pri dedičskom konaní (tam sa ide z ceny v čase úmrtia poručiteľa - to je príklad, kedy sa berie do úvahy cena minulá). Preto pri vyporiadaní vášho podielového spoluvlastníctva sa bude vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase vyporiadania. 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vysporiadanie spoluvlastníctva 12 rokov po rozvode" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.