Rodinné právo

Rodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi, a ďalšími členmi rodiny. Tieto práva a povinnosti vznikajú priamo zo zákona, sú nepremlčateľné, nie sú predmetom dedenia.

V oblasti rodinného práva v našej online právnej poradni poskytujeme tieto služby právnej pomoci:

online právne poradenstvo pri bezdetnom rozvode podľa zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine,

právne poradenstvo o rozvode manželstva s deťmi,

poradenstvo pri úprave práv k maloletým deťom (zverenie detí do starostlivosti, výživné na dieťa, zastupovanie dieťaťa, správa majetku dieťaťa),

právne poradenstvo týkajúce sa výživného, (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, náhradné výživné podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom podľa rodinného práva

poradenstvo v oblasti zrušenia výživného, (zrušenie výživného pre plnoleté dieťa, zrušenie výživného na manžela, príspevku na výživu rozvedeného manžela, a iné),

poradenstvo v oblasti výživného detí k rodičom, výživné medzi ostatnými príbuznými, výživné na manželku / manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke podľa rodinného práva,

poradenstvo v oblasti zrušenia a vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

právne poradenstvo v oblasti schválenia úkonu za maloleté dieťa,

právne poradenstvo v oblasti určenia rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva (poradenstvo, zastupovanie) podľa rodinného práva,

právne poradenstvo v oblasti osvojenia (adopcie) dieťaťa podľa rodinného práva,

právne poradenstvo v oblasti vypracovania dohôd o správe spoločného majetku,

Na tejto stránke nájdete Všetko o rozvode manželstva.

Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.