Rodinné právo

Rodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi, a ďalšími členmi rodiny. Tieto práva a povinnosti vznikajú priamo zo zákona, sú nepremlčateľné, nie sú predmetom dedenia.

V oblasti rodinného práva v našej advokátskej kancelárii poskytujeme tieto služby právnej pomoci:

právne poradenstvo a zastupovanie pri bezdetnom rozvode podľa zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine,

právne poradenstvo a zastupovanie v rozvode manželstva s deťmi,

poradenstvo a zastupovanie pri úprave práv k maloletým deťom (zverenie detí do starostlivosti, výživné na dieťa, zastupovanie dieťaťa, správa majetku dieťaťa),

právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa výživného, (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, náhradné výživné podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom podľa rodinného práva

poradenstvo v oblasti zrušenia výživného, (zrušenie výživného pre plnoleté dieťa, zrušenie výživného na manžela, príspevku na výživu rozvedeného manžela, a iné),

poradenstvo a zastupovanie v oblasti výživného detí k rodičom, výživné medzi ostatnými príbuznými, výživné na manželku / manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke podľa rodinného práva,

poradenstvo v oblasti zrušenia a vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti schválenia úkonu za maloleté dieťa,

právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti určenia rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva (poradenstvo, zastupovanie) podľa rodinného práva,

právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti osvojenia (adopcie) dieťaťa podľa rodinného práva,

právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti vypracovania dohôd o správe spoločného majetku,

Na tejto stránke nájdete Všetko o rozvode manželstva.

Na našich stránkach používame cookies. Nastavenia cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies.
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku