Máte
otázku?

Rodinné právo

Rodinnému právu sa v našej kancelárii venuje prevažne JUDr. Ficek, ktorá hovorí, že: "Nesprávne riešený rozvod môže spôsobiť problémy v neskoršom majetkovom vysporiadaní, preto je dôležité neurobiť chybu ani v rozvode".Rodinné právo je oblasťou práva, ktoré upravuje najmä práva a povinnosti osobnej povahy medzi rodičmi, deťmi, medzi manželmi a ďalšími členmi rodiny. Tieto práva a povinnosti vznikajú priamo zo zákona sú nepremlčateľné a nie sú predmetom dedenia.

V oblasti rodinného práva klientom poskytujeme:

právne poradenstvo a zastupovanie pri bezdetnom rozvode podľa zákona č. 36/2005 Z.z. zákon o rodine,

právne poradenstvo a zastupovanie v rozvode manželstva s deťmi,

poradenstvo a zastupovanie pri úprave práv k maloletým deťom (zverenie detí do starostlivosti, výživné na dieťa, zastupovanie dieťaťa, správa majetku dieťaťa),

právne poradenstvo a zastupovanie týkajúce sa výživného, (určenie výživného, zvyšovanie výživného, znižovanie výživného, vymáhanie výživného, náhradné výživné podľa zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom podľa rodinného práva

poradenstvo v oblasti zrušenia výživného, (zrušenie výživného pre plnoleté dieťa, zrušenie výživného na manžela, príspevku na výživu rozvedeného manžela, a iné),

právne poradenstvo a zastupovanie v oblasti schválenia úkonu za maloleté dieťa,

právne poradenstvo a zastupovanie vo veciach uznania rozvodu na Slovensku,

JUDr. Milan Ficek, advokát
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.