Máte
otázku?

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Trnava

Otázka: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Prosím Vás o radu. Vznikol mi dlh na výživnom, pretože som nemal dostatočný príjem a nedokázal som výživné plniť v plnej miere. Napriek tomu som vždy odosielal väčšiu časť výživného každý mesiac. Exekútor mi mesačne strháva peniaze z výplaty, no vzhľadom na vytvorený dlh má v úmysle mi zadržať vodičský preukaz. Som vodič z povolania a zadržanie VP by ma pripravilo o prácu. Chcem sa spýtať, či má exekútor právo zadržať VP, aj keď by ma tým pripravil o prácu a teda aj príjem, čo by mi znemožnilo úplne splatiť tento dlh. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Dobrý deň. V zmysle § 179a ods. 1 Exekučného poriadku platí, že: „exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.“ Z citovaného ustanovenia vyplýva, že exekútor je oprávnený zadržať vodičský preukaz ak je splnená jediná zákonná podmienka, a to neplnenie výživného stanoveného súdnym rozhodnutím. Je na rozhodnutí exekútora, či pristúpi alebo nepristúpi k tomuto spôsobu exekúcie. Odporúčam Vám, aby ste skúsili súdnemu exekútori vysvetliť, že pokiaľ Vám, ako vodičovi z povolania, zadrží vodičský preukaz, zmarí tým exekúciu ako takú, nakoľko nebudeme mať príjem, z ktorého by ste mohli uhradiť Váš dlh.

Trápi vás "Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám exekúciu kvôli dlžobám na daniach a chcú mi zobrať vodičský preukaz. Vráti sa mi vodičský preukaz až po splatení dlhu? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 24.04.2024)

Dobrý deň,

v zmysle §148a ods. 1 až 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), platí, že správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu – tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť napríklad u vodičov z povolania. Naopak, u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na prepravu či na cestu z a do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže. Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí Vám, ako aj príslušnému orgánu Policajného zboru. Taktiež rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania správca dane bezodkladne doručí príslušnému orgánu Policajného zboru. To znamená, že až potom ako bude vymáhaný nedoplatok splatený exekútor bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto sa doručí polícii, ktorá blokáciu Vášho vodičského preukazu zruší a vodičský preukaz Vám bude vrátený.  


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň, mám exekúciu z Daňového úradu a zadržiavajú mi vodičský preukaz. Má na to právo exekútor? Výživné si platím a nikdy som nemeškal. Ďakujem. Gabriel

Odpoveď: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 05.08.2021)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 98 daňového poriadku, v zmysle ktorého daňový úrad ako správca dane môže pri vykonávaní exekúcie v zmysle cit. zákona túto  vykonať aj zadržaním vodičského preukazu.

V zmysle ust. §  148a daň. poriadku platí :

"(1) Správca dane je oprávnený vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu, pričom daňová exekučná výzva neobsahuje údaje uvedené v § 91 ods. 2 písm. i).
(2) Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí daňovému dlžníkovi a orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka.
(3) Právoplatné rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania správca dane bezodkladne doručí orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak Vaše povolanie nie je podmienené vodičským oprávnením /napr. vodič autobusu a pod/., DÚ môže vodičské oprávnenie zadržať.
Odporúčame kontaktovať správcu dane a dohodnúť sa na splátkach v zmysle daň. poriadku.

Podotázka: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mala som stanovené výživné na dieťa, ktoré som pravidelne platila. Bohužiaľ, nezachovala som žiadne doklady o zaplatení. Po troch rokoch môj exmanžel súdu oznámil, že neplatím výživné. Následkom toho mi súd zadržal vodičský preukaz. Podala som proti tomu odvolanie, ale bez dôkazov sa situácia nezmenila. Následne súd rozhodol o zaplatení dlžnej čiastky, čo som samozrejme odmietla. Preto mi uložili dvojročnú podmienku. Po dvoch rokoch mi prišiel dokument, ktorý potvrdzoval, že som podmienku neporušila, a teda sa znova ocitám s čistým registrom. Moja otázka znie: bude mi na základe tohto rozhodnutia vrátený vodičský preukaz? Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku zasielame nasledovnú odpoveď :

Jedna vec je trestné konanie a druhá vec je tá, či ste dlh na výživnom, ktorý je zrejme predmetom exekučného konania aj uhradili. 

Podľa ust. § 179a/ exek. poriadku platí :

"(1)  Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. 
(2) Exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu exekútor doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného. 
(3) Exekútor exekučný príkaz doručí aj oprávnenému a povinnému. Povinnému sa príkaz doručí do vlastných rúk. 
(4) Ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu. Príkaz doručí orgánu Policajného zboru, príslušnému podľa miesta pobytu povinného, a upovedomí o tom povinného."

 

Z uvedeného vyplýva, že vodičské oprávnenie Vám bude vrátené až vtedy, ak dlžnú sumu výživného uhradíte resp. Váš bývalý manžel písomne oznámi súd. exekútorovi, že dlžnú sumu ste uhradili.

Výživné odporúčame vždy zasielať poštovou poukážkou alebo prevodom na účet, teda vždy tak, aby ste mali doklad o úhrade.


Trápi vás "Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, či mi exekútor môže zadržať vodičský preukaz kvôli neplateniu pôžičiek. Mám exekučný rozkaz a zistil som, že exekútor vydal rozkaz na zadržanie môjho vodičského preukazu. Ďakujem.

Odpoveď: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 24.10.2017)

Dobrý deň. Podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. g) Exekučného poriadku platí, že: „Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať príkazom na zadržanie vodičského preukazu.“

Samotná exekúcia príkazom na zadržanie vodičského oprávnenia je upravená v ustanovení § 179a Exekučného poriadku. Príkaz na zadržanie vodičského preukazu však môže exekútor vydať voči tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu. Následne, ak pominú dôvody exekúcie, exekútor bezodkladne vydá príkaz na vrátenie vodičského preukazu.


Podotázka: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu (Vymáhanie pohľadávok)

Dobrý deň. Mám vysoký dlh a momentálne som v skúšobnej dobe. Mám neplatené pôžičky, pretože som si ich vzala na inú osobu, ktorá ich neporadila splácať. Doposiaľ mi boli tieto dlhy strhávané z platu. Môže mi napriek tomuto zadržať vodičský preukaz?

Odpoveď: Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu

(odpoveď odoslaná: 15.02.2017)

Dobrý deň. Exekúciu príkazom na zadržanie vodičského preukazu možno viesť len v tých prípadoch, kedy je exekúcia vedené pre neplnenie vyživovacej povinnosti stanovenej rozhodnutím súdu. Preto ak je proti Vám vedená exekúcia na iný druh pohľadávky, ako je nesplatené výživné, vodičský preukaz Vám exekútor nesmie zadržať.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.