Máte
otázku?

Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislava

Otázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

Dobrý deň, odchádzam z práce a posledný deň si chcem vziať paragraf na návštevu lekára.

Načo ma môj zamestnávateľ donútil podpísať dovolenku (ostali mi ešte 3 dni).

Keď mu aj tak pošlem paragraf, môže mi to neprijať alebo odmietnuť?

Koľko paragrafov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára?

Čítala som, že 2 najviac. Mám nárok na platené voľno?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

Dobrý deň, 

na tejto stránke dole nájdete všetky otázky a odpovede týkajúce sa témy "Paragraf na návštevu lekára". Ak by ste nenašli svoj prípad, napíšte mi. 

 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: ak ide o vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení:

 

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnanec chce čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy na družku. Je potrebné, aby doložil zamestnávateľovi potvrdenie, že žijú v spoločnej domácnosti? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 24.02.2023)

Dobrý deň, áno, je to potrebné, aby doložil potvrdenie o žití v spoločnej domácnosti /čestné prehlásenie s úradne overeným podpisom alebo preukázanie trvalého pobytu na rovnakej adrese/ čo vyplýva z ust. § 141 ods. 2 písm. písm. c/ bod 1 Zákonníka práce, ktoré odkazuje na ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce /citujeme/ :

"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, som zamestnanec MsU uvoľnený po komunálnych voľbách na výkon funkcie poslanca MsZ a zároveň som začala vykonávať funkciu zástupkyne primátora mesta. Mám nárok pri tejto funkcii na náhradu mzdy pri návšteve lekára? Prosím o stanovisko. Pozdravujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.02.2023)

Dobrý deň, nakoľko na vašu prácu sa primárne vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z.o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý ale prekážky v práci neupravuje, je potrebné aplikovať Zákonník práce. Z tohto dôvodu máte aj vy ako zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme nárok na tzv. paragraf, resp. pracovné voľno za účelom návštevy lekára s náhradou mzdy maximálne. Maximálny rozsah takýchto dní, kedy vám zamestnávateľ je povinný poskytnúť náhradu mzdy je 7 dní v kalendárnom roku. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, keď ma pošle zamestnávateľ na preventívnu prehliadku. Mám nárok na celý deň na paragraf, lebo firma je od mesta, kde idem na prehliadku päť kilometrov.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 07.02.2023)

Dobrý deň,
pracovné voľno sa v prípade návštevy lekára poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, a po vykonaní lekárskej prehliadky bude potrebné sa do práce vrátiť. Uvedené upravuje ust. § 141 ods. 2 písm. a) bod 1 Zákonníka práce:

1/Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:   a/vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení   pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.    
Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, zaujímalo by ma, je možné, že v práci na 12 hodinovej nepretržitej smene máme nárok len na 5 paragrafov ročne? Nemá ich byť klasický 7 na seba a 7 na člena rodiny? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.01.2023)

Dobrý deň, očividne je to možné, ak sa to u vás deje, čo je skutočne veľmi smutné, avšak takéto konanie zamestnávateľa nie je v súlade so zákonom.

V zmysle zákonníka práce má každý zamestnanec nárok na pracovné voľno za účelom vyšetrenia u lekára s náhradou mzdy v rozsahu 7 dní ročne. Uvedené rovnako platí aj pre prípad návštevy lekára s členom rodiny, tzv. doprovod. Ak by vám zamestnávateľ nechcel preplatiť aj šiestu a siedmu návštevu lekára, potom je potrebné sa ozvať a upozorniť zamestnávateľa, že jeho konanie je v rozpore so zákonom. Ak by nepristúpil k náprave, potom by bolo namieste na uvedené konanie upozorniť inšpekciu práce. 

Prekážky v práci na strane zamestnanca a ich rozsah upravuje ust. § 141 Zákonníka práce. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak si zamestatnec vyčerpal 7 dni na lekárske vyšetrenie a potrebuje ďalšie ošetrenie, zamestnávateľ mu to umožní, ale bez náhrady mzdy. Je to pravda, že na tento čas, keď nedostane náhradu mzdy, ho zamestnávateľ odhlási zo sociálnej a zdravotnej poisťovne a musí si to zamestnanec doplatiť sám?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.01.2023)

Dobrý deň, uvedené nie je pravda. Zamestnávateľ neodhlási zamestnanca zo Sociálnej ani zdravotnej poisťovne, ak zamestnanec prekročí limit 7 dní na lekárske vyšetrenie s náhradou mzdy.  Dôsledkom uvedeného je iba to že zamestnancovi nevznikne nárok na náhradu mzdy za tento deň, kedy absolvoval už v poradí ôsme vyšetrenie. Avšak to nevyhnutne neznamená, že zamestnávateľ mu náhradu mzdy nevyplatí. Niektorí zamestnávatelia poskytujú zamestnancom náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnanca z dôvodu návštevy lekára aj nad zákonom stanovený rozsah 7 dní v roku. 

Zamestnávateľ však aj za takýto deň odvedie odvody za zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvod nie je náhrada mzdy. Odvody je povinný zamestnávateľ vykonávať za každého zamestnanca, ktorý pre neho vykonáva závislú prácu, a to počas celého trvania pracovného pomeru. Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce a zaniká výpoveďou/dohodou o skončené pracovného pomeru/okamžitým skončením pracovného pomeru alebo skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe.  

Vzhľadom na uvedené, odvody za takéto dni si zamestnanec neplatí sám, vykonáva ich jeho zamestnávateľ.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnávateľ vyhlásil, že nebude akceptovať paragraf od lekára, ktorý ordinuje v meste, v ktorom sa firma nachádza a ani od lekárov v jednom ďalšom meste. Má na to právo?  Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.01.2023)

Dobrý deň, vyhlásenie zamestnávateľa predpokladáme, že je aj písomné, ku ktorému uvádzame, že nie je v súlade so zákonom resp. zamestnávateľ si poskytovanie prac. voľna na vyšetrenie alebo ošetrenie vysvetlil nie celkom správne. Podstatné z hľadiska ust. § 141 Zákonníka práce je to, že zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy najviac na sedem dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie v prípade, že toto ošetrenie alebo vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ďalej platí ust. §144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci (1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. (2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci."   Takže pri uplatnení nároku na pracovné voľno s náhradou mzdy je potrebné vychádzať z vyššie uvedených ustanovení a následne vyhlásenie zamestnávateľa o neuznaní § je bezpredmetné. Ide hlavne o to, aby aj zo strany zamestnancov nedochádzalo k zneužívaniu uvedeného zákonného ustanovenia § 141 Zákonníka práce a objednávanie sa na vyšetrenia výlučne v rámci pracovného času.  

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, či môže zamestnávateľ žiadať od zamestnancov odpracovanie každej jednej pečiatky -návštevy lekára?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň, uvedené zamestnávateľ nemôže od svojich zamestnancov žiadať, je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno za účelom návštevy lekára a to buď s náhradou mzdy (7 dní v roku) alebo bez náhrady mzdy (nad 7 dní v roku), ak vyšetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času. Na uvedené má každý zamestnanec zo zákona nárok a konanie zamestnávateľa, ktoré uvádzate, je preto v rozpore so Zákonníkom práce. Ak by s vami z dôvodu, že nerešpektujete takéto jeho nariadenie, chcel váš zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer pre porušenie pracovnej disciplíny, takéto skončenie by bolo neplatné. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
bola som dlhodobo PN. Od 1. 1. 2022 mi skončila PN. Od 1. 1. mám čerpanie dovolenky. Môžem využiť počas dovolenky priepustka na vyšetrenie a ak áno aký počet ? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 06.01.2023)

Dobrý deň,
zrejem ste v otázke uviedli nesprávny dátum, a teda platí, že od 1.1.2023 Vám skončila PN a čerpáte dovolenku, v rámci ktorej chcete čerpať pracovné voľno  s náhradou mzdy na ošetrenie alebo vyšetrenie v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce.

Ak je to tak a chcete ísť na ošetrenie alebo vyšetrenie k lekárovi sama so sebou, potom Vám v tom nič nebráni využiť čas dovolenky aj nie tieto vyšetrenia, ale samotná dovolenka sa Vám tým neprerušuje a zamestnávateľ Vám nevyplatí náhradu mzdy v zmysle ust. Zákonníka práce, čo vyplýva z ust. § 114 Zákonníka práce :

"Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo na otcovskú dovolenku."

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím, ak som ako zamestnávateľ riadne po schválení zamestnancami nariadil dovolenku od 22. 12. do 31. 12., zamestnanci súhlasili. Po skončení nariadenej dovolenky mi viacerí priniesli "P" celodenné ošetrenie od lekára na cca 3 dni, niektorí PNku na tieto dni. Musím to ako zamesnavateľ akceptovať, aj keď bola nariadená mnou dovolenka? Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.01.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ ide o vystavenie práceneschopnosti, túto musí vystaviť ošetrujúci lekár na predpísanom tlačive v zmysle zákona, a aj keď ide o práceneschopnosť v čase dovolenky, túto budete musieť rešpektovať.

2./ Pokiaľ ide o vyšetrenie alebo o ošetrenie zamestnanca v čase dovolenky, tu uvádzame, že je vecou zamestnanca ako so svojou dovolenkou nakladá a čo v čase dovolenky bude robiť resp. nerobiť.

Zároveň upriamujeme Vašu pozornosť na ust. § 114 Zákonníka práce :

"Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa sa prešušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom na materskú dovolenku alebo na otcovskú dovolenku."   V uvedenom zák. ustanovené nie sú uvedené prekážky v práci uvedené v zmysle ust. §  141 Zákonníka práce, preto aj v prípade absolvovania týchto ošetrení alebo vyšetrení v čase dovolenky, tieto nemusíte rešpektovať, lebo z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že dovolenka sa absolvovaním týchto vyšetrení alebo ošetrení neprerušuje.  
Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môžem si vybrať počas čerpania dovolenky priepustku na lekárske vyšetrenie?
Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, áno môžete aj počas čerpania dovolenky ísť na lekárske vyšetrenie, potom však, ak si toto vo vzťahu k zamestnávateľovi uplatníte ako prekážku v práci, ušetríte si deň dovolenky, nakoľko v tento deň budete mať paragraf. O uvedenom však vopred informujte vášho zamestnávateľa. Informujte ho aj o tom, že sa jedná o celodenné vyšetrenie, ak je tomu tak, a že v tento deň preto dovolenku čerpať nebudete. To, či ho budete mať s náhradou mzdy alebo bez nej závisí od toho, o koľké v poradí vyšetrenie sa jedná, nakoľko zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno za účelom návštevy lekára s náhradou mzdy zamestnancovi len v rozsahu 7 dní počas jedného kalendárneho roka. Nad uvedený rozsah zamestnávateľ nemá povinnosť poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy. 

V zmysle ust. § 144 ods. 1, 2 Zákonníka práce:

"Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci."


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, ak som nastúpila do zamestnania 1. septembra na koľko paragrafov mám nárok do decembra? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň, v tomto prípade sa uplatní ust. 141 ods. 6 Zákonníka práce: "Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

Vzhľadom na uvedené, celkový zákonný nárok zamestnanca na tzv. paragraf v rámci jedného roka predstavuje 7 dní na jeho vyšetrenie a 7 dní na sprevádzanie člena rodiny na vyšetrenie. Pokiaľ váš pracovný pomer trvá u zamestnávateľa menej ako jeden rok, potom zamestnávateľ zo zákona môže, ale nemusí váš zákonný celoročný nárok na paragraf znížiť. Musí vám ale poskytnúť minimálne 1/3 nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok je povinný zaokrúhliť na celé kalendárne dni nahor tak ako uvádza vyššie zmienené zákonné ustanovenie. Ak váš pracovný pomer začal 1. septembra, potom je zamestnávateľ povinný vám poskytnúť minimálne nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu troch dní za účelom návštevy lekára a troch dní za účelom sprevádzania rodinného príslušníka.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, či zamestnávateľ koná správne. Pracujem v nepretržitej prevádzke 12 h väčšinou D, N, 2 dni voľno, sem tam nejaká smena navyše. Občas máme aj hodiny navyše za čo si berieme náhradné voľno. Chcela som si uplatniť budúci mesiac 2 paragrafy na dni, na ktoré mi pripadá smena, nakoľko tam mám lekárov a zamestnávateľ mi ich zrušil, že mi smenári nemáme nárok na paragraf, že si tam mám zobrať len voľno, aby som nemala navyše hodiny. Ak by som tie služby normálne odrobila taktiež by som mala hodiny navyše. Takže pokiaľ mám nejaké hodiny navyše nesmiem si uplatniť paragraf na návštevu lekára, ale musím si len vyhodiť službu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 29.11.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že pracujete v nepretržitej prevádzke a dňami v práci a voľna.

Podstatné vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 141 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého je zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu okrem iných na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Vy sama musíte zamestnávateľovi preukázať, že plánované vyšetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času resp. v deň, keď máte v práci voľno, čo by bolo možné len potvrdenou objednávkou od lekára, ktorú by ste predložili zamestnávateľovi. Následne v zmysle ust. § 144 Zákonníka práce platí, že prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať.

Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci.

Uvádzame záverom, že ak by ste absolvovali vyšetrenie v čase voľna, teda v dňoch, kedy nemáte smenu, za realizované návštevy v týchto dňoch Vám neprislúcha náhrada mzdy ako pri prekážke v práci.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prečítala som si Vaše rady a vysvetlenia ohľadom paragrafu 141 Zákonníka práce. Rozumiem tomu správne, že ak zamestnanec nastúpil do zamestnania začiatkom mesiaca júna (približne 6. 6. ), nárok sa mu počíta za každú začatú tretinu kalendárneho roka pracovného pomeru, teda v tomto prípade k dnešnému dňu 28. 11.  je to už druhá začatá tretina kalendárneho roka pracovného pomeru a nárok sa počíta 7/3*2, čo je 4,66 dni, a teda po zaokrúhlení ma zamestnanec nárok na 5 dni návštev lekára? Vopred Vám ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.11.2022)

Dobrý deň, áno správne ste tomu porozumeli, zamestnávateľ je vám povinný poskytnúť minimálne 5 dní na návštevu lekára a 5 dní na sprevádzanie člena rodiny za účelom návštevy lekára. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, do zamestnania som nastúpila 20.10.2022, koľko dni mám nárok na paragraf do konca roka? Za celý rok je to 7+7.
Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.11.2022)

Dobrý deň, áno správne predpokladáte, celkový zákonný nárok zamestnanca na tzv. paragraf v rámci jedného roka predstavuje 7 dní na jeho vyšetrenie a 7 dní na sprevádzanie člena rodiny na vyšetrenie. Pokiaľ váš pracovný pomer trvá u zamestnávateľa menej ako jeden rok, potom zamestnávateľ zo zákona môže váš zákonný celoročný nárok na paragraf znížiť. Je však povinný vám poskytnúť minimálne 1/3 nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok je povinný zaokrúhliť na celé kalendárne dni nahor. Vzhľadom na uvedené, nakoľko váš pracovný pomer začal v októbri tohto roka, zamestnávateľ vám musí poskytnúť minimálne nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu troch dní za účelom návštevy lekára a troch dní za účelom sprevádzania rodinného príslušníka. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnanec žiada o návštevu lekára na štvrtok+piatok a následne pondelok+utorok. Je možné mu poskytnúť dni u lekára, nakoľko som čítala, že môže byt iba dva dni po sebe. Len otázne je, či sa to vzťahuje aj v tomto prípade, nakoľko je medzi dňami víkend.
Zároveň prosím o informáciu, či môže zamestnanec mať napr. 3 a viac priepustiek po sebe.

Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.11.2022)

Dobrý deň, nefunguje to tak ako uvádzate v otázke. ZP súčasne nestanovuje, že zamestnanec môže využiť resp. má oprávnenie na pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie dva dni po sebe.

Podľa ust. § 144  Zákonníka práce platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci (1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. (2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci. (3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody." Z uvedeného zák. ustanovenia ZP jasne vyplýva, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný vopred zamestnávateľa požiadať o poskytnutie prac. voľna. Zdrav. zariadenie je povinné zamestnancovi potvrdiť  doklad o existencii prekážky a o jej trvaní. Zo ZP § platí, že pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie je nárok len v prípade, ak toto nebolo možné realizovať mimo pracovného času /§ 141 ods. 1/ a 2/ ZP/. Nárok na pracovné voľno za deň 17.11.2022 zamestnanec nemá, lebo ide o štátny sviatok a predpokladáme, že v uvedený deň nie je u vás pracovným dňom. Pre odpoveď na Vašu otázku treba vchádzať zo základu toho, či ošetrenie alebo vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času a zároveň žiadať od zamestnanca splnenie jeho povinností podľa §  144 ods. 1 ZP - oznámenie prekážky v práci vopred ak je to možné. K otázke 3 dní uvádzame, že toto je síce právne možné, ale nepredpokladáme, že došlo k objednaniu u lekárov na vyšetrenia alebo ošetrenia 3 dni po sebe.  Žiadajte od zamestnanca potvrdenia od lekára a o trvaní prekážky v konkrétnom čase.  
Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Koná zamestnávateľ správne, ak vyžaduje od zamestnanca v deň doprovodu rodinného príslušníka - dieťaťa k lekárovi (atď. Podľa príslušného zákona) po absolvovaní lekárskeho vyšetrenia príchod do zamestnania aj napriek tomu, že by som do zamestnania prišiel už len na 1 alebo 2 hodiny pred koncom pracovnej zmeny? V opačnom prípade, teda ak neprídem, mi uzná "paragraf" len na pol dna a pol dna musím čerpať dovolenku. Ďakujem za odpoveď!

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.11.2022)

Dobrý deň,
áno, koná správne. Samotný Zákonník práce totiž upravuje, že sa osobná prekážka vzťahuje na nevyhnutne potrebný čas. Tzn. že ak sprevádzanie trvá 2-3 hodiny, pričom z Vašej zmeny ešte zostávajú 2-3 alebo menej hodín, môže od Vás požadovať, že v tomto čase, kedy už sprevádzanie neprebieha, a teda nie je to nevyhnutne potrebný čas na sprevádzanie, ste sa dostavili do práce a pracovali. Stačí mu však preukázať, že sprevádzanie trvalo celú domu (napríklad potreba cestovania, čakanie u lekára...).


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám nárok na mzdu, keď som doniesla 4 priepustky (paragraf) od doktora?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.11.2022)

Dobrý deň,
ak máte na mysli nárok na náhradu mzdy za 4 dni osobných prekážok, tak v takom prípade áno, ak ste u zamestnávateľa odpracovali celý rok a máte nárok na všetkých 7 dní osobných prekážok na vyšetrenia. Ak ste však pracovali u zamestnávateľa iba krátko, tak sa počet dní, na ktoré máte nárok krátia podľa odpracovanej doby.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, že keď som v tomto roku v auguste nastúpila do pracovného pomeru (prvý v tomto roku), na koľko paragrafov mám nárok na seba a koľko paragrafov na ošetrenie člena rodiny? Ďakujem, Rebeka

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.11.2022)

Dobrý deň,
vo vami uvedenom prípade platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že nárok na vyšetrenie alebo ošetrenie Vás samej, a na sprevádzanie rodinného príslušníka môže zamestnávateľ určiť na jednu tretinu za každú začatú tretinu kalendárneho roka, teda to Vašom prípade to predstavuje 5 dni na ošetrenie Vás samej, a v rovnakom rozsahu aj na sprevádzanie v rozsahu 5 dní. Uvádzame, že ide o možnosť zamestnávateľa, nie jeho povinnosť.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať, ako sa môže čerpať paragraf. Platí na 7 dni v kalendárnom roku, ale môže sa to rozpočítať aj na 7 x 8 hodín=56 hodín, pri pracovnej dobe 8 hodín, ak nebolo vždy čerpaných celých 8 hodín? Je teda možné uznať viac ako 7 jednotlivých potvrdení od lekára na kalendárny rok? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.10.2022)

Dobrý deň, uvedenú problematiku rieši ust. § 141 Zákonníka práce, v zmysle ktorého zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných aj 7 kalendárnych dní na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Za jeden deň v zmysle uvedeného zák. ustanovenia § 141 ods. 4 Zákonníka práce sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať. Ak vychádzame z ust. § 144 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci, potom je možný aj postup podľa vami uvedenej otázky, lebo nie vždy ste u lekára 8 hodín v pracovnom čase, ale len napr. 2 hodiny, čo potvrdí aj príslušné zdrav. zariadenie. Naviac, ako vyplýva z uvedeného zák. ustanovenia, zdrav. zariadenie je povinné potvrdiť doklad o existencii prekážky a o jej trvaní. Odpoveď na otázku je áno, možno uznať viac potvrdení od lekára ako 7. Aby však bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, musí byť splnená podmienka 7 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie v zmysle § 141 ods. 2 Zákonníka práce ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.    


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať. Zo synom som objednaná na vyšetrenie na ORL a taktiež na alergológiu, sú to dva odlišné termíny. V práci ma odbili s tým, že žiadne paragrafy mi neuznajú, vraj si tam mám dať dovolenku. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.10.2022)

Dobrý deň, podstatné vo vami uvedenom prípade je to, či ošetrenie resp. vyšetrenie bolo možné vykonať mimo pracovného času, čo vyplýva z ust. § Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnanec má právo na pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ďalej platí ust. § 144 Zákonníka práce /citujeme/ :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ustanovenie prvej vety a druhej vety neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje iný spôsob preukazovania a potvrdzovania prekážky v práci."
 
Ak ste postupovali v zmysle uvedených ust. ZP, nechajte si potvrdiť od lekára čas /od - do/ vyšetrenia u lekárov a toto potvrdenie odovzdajte zamestnávateľovi /fotokópiu si urobte pre svoje potreby/. Dovolenku nie je právny dôvod brať na uvedený účel sprevádzania dieťaťa, lebo na sprevádzanie máte právny nárok v zmysle Zákonníka práce.

V prípade problémov so zamestnávateľom kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
ak som bol na vyšetrení u jedného lekára v piatok a potom aj nasledujúci pondelok a vyšetrenia trvali celé dni, stačí mi jedno potvrdenie (jeden papierik s jednou počiatkou a napísaným rozsahom dni napr. 19-19. 9. )?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 27.09.2022)

Dobrý deň,
ak ide o toho istého lekára a lekárske zákroky zabrali celé dni, postačí ak Vám dá jedno potvrdenie. Je však potrebné presne uviesť dni, kedy sa konali a aj čas (rozsah). Aby bolo zamestnávateľ potom nemohol namietať, že ste návštevu lekára využili inak než ho predvída Zákonník práce (na nevyhnutný čas).


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môžem mať 3 dni po sebe od toho istého lekára potvrdenie o celodennom vyšetrení? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 24.09.2022)

Dobrý deň,

Zákonník práce (ZP) uvedené neupravuje. V ust. § 141 ods. 2 ZP sú uvedené podmienky poskytnutia pracovného voľna zamestnancovi za účelom absolvovania jeho vyšetrenia alebo ošetrenia v zdravotníckom zariadení. Toto je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 7 dní v kalendárnom roku, za predpokladu, že vyšetrenie tento nemôže vykonať mimo pracovného času.  Zákonník práce však už neuvádza, že by dané vyšetrenia zamestnanec nemohol absolvovať aj viac dní po sebe. Predmetné však môže upravovať vnútorný predpis zamestnávateľa. Ak to však neupravuje, potom máme za to, že svoju neprítomnosť v práci viete ospravedlniť aj tri dni po sebe potvrdením od toho istého lekára. Musíte ale vedieť preukázať zamestnávateľovi, že to bolo nevyhnutné. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, keď mám na seba nárok na 7 dní paragrafov, tak mám nárok aj na 7 dní na rodinného príslušníka?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.08.2022)

Dobrý deň,

V zmysle § 141 Zákonníka práce zamestnancovi patrí pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, ak vzniknú určité skutočnosti týkajúce sa priamo osoby zamestnanca, ktoré nemožno vybaviť mimo pracovného času. Dôležité osobné prekážky v práci, počas ktorých má zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku alebo bez náhrady mzdy je:

1. vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 7 dní v kalendárnom roku. Ak zamestnanec potrebuje ďalšie vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení, patrí mu pracovné voľno, ale bez náhrady mzdy, a to na nevyhnutne potrebný čas. 

2. sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

 

To znamená, že v zmysle ustanovení Zákonníka práce máte nárok tak na 7 dní na návštevu lekára ako aj na 7 dní v prípade sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi.  


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, preventívna prehliadka u všeobecného lekára (alebo u zubného, či na gynekológii) sa počíta do paragrafu- 7 dni, ktoré môžem čerpať na seba ako zamestnanec? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.07.2022)

Dobrý deň,
áno. Pri týchto prekážkach na strane zamestnanca sa nezohľadňuje to, či ide o preventívnu prehliadku alebo plánovaný zákrok, prípadne iný úkon. Podstatné je, že v určitý deň a čas nie je v  zamestnaní práve z dôvodu návštevy lekára.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Ak som minulý týždeň vybral alebo bol u lekára dvakrát a zobral som si od neho paragraf. Mám nárok aj na ten ďalší týždeň vziať si paragraf?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
tzv. dôležité osobné prekážky nie sú obmedzené časovo. Tzn. že môžete všetky zákonom garantované dni vyčerpať postupne alebo obtýždeň. Zákon však upravuje ich celkový počet. Ak ich vyčerpáte, následne už nebudete mať nárok na náhradu mzdy pri návšteve lekára. Ak ste mali minulý týždeň dva dni, tento môžete mať pokojne ďalší deň, prípadne aj viac dní.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
rada by som sa spýtala, ako je to ohľadom doprovodu k lekárovi.
Zamestnanec má trvalý pobyt na SK, ale žije v Maďarsku. Požiadal o priepustku, nakoľko potrebuje ísť s dieťaťom k lekárovi v Maďarsku. Je možné akceptovať priepustku podpísanú maďarským lekárom?
Ďakujem za odpoveď. Edita

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 23.05.2022)

Dobrý deň,
z otázky vyplýva, že zamestnanec žiada o pracovné voľno na sprevádzanie dieťaťa k lekárovi, ktorý ordinuje v Maďarsku, pričom trvalý pobyt má zamestnanec v SR. Z údajov, ktoré ste poskytli pri zadaní otázky, vyplýva, že fakticky ide o mesto na hraniciach SR a Maďarska, a teda vzdialenosť ošetrujúceho lekára dieťaťa by nemala byť veľká resp. minimálna.

Čo je však podstatné v uvedenom prípade ?

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov okrem iných aj na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že pracovné voľno sa poskytne okrem prípadov náhleho ochorenia len v prípade, ak sprevádzanie bolo nevyhnutné, čo pri maloletom dieťati je jasné, avšak len v prípade, ak uvedené sprevádzanie na vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. V zmysle ust. § 144 ods. 2 Zákonníka práce prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, ako je to s nárokom na pracovné voľno (návšteva lekára), keď v priebehu roka mením zamestnanie. Na koľko dní pracovného voľna mám nárok u nového zamestnávateľa, keď som si u toho predchádzajúceho už nejaké dni vyčerpal? Alebo napríklad, keď by som mal vyčerpaných 7 dní, tak už do konca roka nemám žiadny nárok na uvedené voľno?
Ďakujem

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.05.2022)

Dobrý deň,  pokiaľ ide o využitie paragrafu na návštevu lekára, podľa ust. § 141 ods. 2 Zákonníka práce  (ZP) platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 7 dní v kalendárnom roku, za predpokladu, že vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Zákonník práce však neupravuje situáciu, ak by došlo na strane zamestnanca k zmene zamestnávateľa počas roka. Vzhľadom na to, platí, že u každého zo zamestnávateľov má zamestnanec nárok na pracovné voľno na jeho vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení s náhradou mzdy najviac na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 7 dní v kalendárnom roku. Preto, ak ste u predchádzajúceho zamestnávateľa vyčerpali už 3 dni, tieto sa Vám nijako nezapočítavajú u nového zamestnávateľa. Naopak u tohto máte opäť nárok na predmetné pracovné voľno v rovnakom rozsahu ako ho zákon určuje zamestnancom pracujúcim u zamestnávateľa počas celého roka, t.j. najviac 7 dní v kalendárnom roku. 

Súčasne pri prekážke v práci z dôvodu návštevy lekára je dôležité to, či nebolo možné vykonať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času. Preto, ak je zamestnancovi prekážka v práci známa vopred, je potrebné, aby tento zamestnávateľa požiadal o poskytnutie pracovného voľna včas, t.j. aspoň deň vopred. V opačnom prípade platí, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci bez zbytočného odkladu (ráno v daný deň návštevy). 

Pokiaľ ide o vašu druhú otázku, tu platí, že ak ste už vyčerpali u svojho zamestnávateľa 7 dní z dôvodu existencie predmetnej prekážky v práci na vašej strane, potom Vám v zmysle ust. § 141 ods. 3 ZP zamestnávateľ môže z tohto dôvodu poskytnúť aj ďalšie pracovné voľno, avšak nie je povinný Vám ho poskytnúť s náhradou mzdy. Teda zákonný nárok na ďalšie pracovné voľne z tohto dôvodu vám už nevznikne. 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
na základe, ktorého paragrafu môže zamestnávateľ od zamestnanca žiadať informáciu pri doprovode rodinného príslušníka v rozsahu meno doprevadzaneho a rodinný vzťah. Ďakujem, Andrea

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.05.2022)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce paltí, že zamesntávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných aj v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času, ako aj v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku.

Rodinného príslušníka definuje ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce :

 

"Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

Oprávnenie zamestnávateľa požadovať údaj o sprevádzanej osobe vyplýva z vyššie uvedených zákonných ustanovení a zamestnanec je povinný prekážku v práci a jej trvanie zamestnávateľovi preukázať, čo vyplýva z § 144 Zákonníka práce. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať koľko paragrafov od lekára môžem mať za mesiac?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.04.2022)

Dobrý deň,
nie je to obmedzené na mesiac. Obmedzené je to zákonom na rok, pričom máte nárok na 7. Ak ich využijete v priebehu jedného mesiaca, zvyšok roka Vám už nevzniká nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy. Tzn. že ak si všetky vyčerpáte v jeden mesiac, zvyšok roka už nebudete mať nárok na na pracovné voľno s náhradou mzdy.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o odpoveď na moju otázku : môžem dať zamestnávateľovi na preplatenie 5 priepustiek v jednom týždni? Každý deň inú. V pondelok doprovod s dieťaťom u pediatra, v utorok ja zubár, v stredu ja môj všeobecný lekár, štvrtok ja môj gynekológ a v piatok doprovod s dieťaťom u špecialistu? Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.04.2022)

Dobrý deň,
Zákonník práce nevylučuje, aby ste vyšetrenia a ošetrenia, prípadne doprovod absolvovali v jeden týždeň. Treba si však uvedomiť, že si tým vyčerpáte takmer všetky dni voľna na ošetrenie. Rovnako je dôležité, že na ošetrenie/vyšetrenie sa dáva pracovné voľno s náhradou mzdy iba na nevyhnutne potrebný čas. Napríklad ak máte zamestnanie aj lekára v jednom meste, pričom samotné ošetrenie u obvodného trvá 30-40 minút. Ak by ste mali voľno na celý deň, išlo by zrejme o obchádzanie zákona, nakoľko ste voľno nepotrebovali celý deň.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môj nadriadený robí už dlhšiu dobu všetko možné, len aby mi znepríjemnil pobyt v práci. Som si istá, že jeho konanie hraničí s mobbingom. Štyri dni pred vyšetrením môjho skoro 16 ročného syna som za ním prišla s priepustkou na celodenné vyšetrenie môjho syna u dvoch lekárov. Povedal mi, že celý deň tam určite nebudem a musím mu poslať emailom odkedy dokedy trvali vyšetrenia. Samozrejme, že predtým s tým problém nikdy nebol. Je voči mne zaujatý a vďaka jeho konaniu voči mojej osobe sa mi rapídne zhoršil môj zdravotný stav. Trpím ťažkými depresiami, som psych. pacient. Ako mám prosím postupovať? Ďakujem vopred za radu. Erika

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.04.2022)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ste už absolvovali vyšetrenia s maloletým synom, pričom
nadriadený Vás žiadal poslať email o časovom rozpätí vyšetrení.

K požiadavke zasielania emailu v čase vyšetrení resp. v ich priebehu sa radšej nebudeme vyjadrovať. Ak ste mali podpísanú proepustku a zamestnávateľ vedel o vyšetrení syna vo Vašom sprievode, podstatné v tomto smere je ust. § 144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zdrav. zariadenie je povinné zo zákona povinné potvrdiť doklad o existencii prekážky v práci a jej trvaní uvedenej prekážky - čase vyšetrenia resp. ošetrenia. Toto potvrdenie máte predložiť zamestnávateľovi. Aj keď je zákonný nárok na sprevádzanie rodinného príslušníka v rozsahu sedem dní v kalendárnom roku, to ešte neznamená, že vyšetrenie resp. ošetrenie muselo trvať celý pracovný deň. Aby ste v budúcnosti predišli problémom so zamestnávateľom, dbajte na to, aby čas strávený v zdrav. zariadení ste mali uvedený v priepustke, k čomu treba prirátať čas do a zo zdrav. zariadenia. Týmto krokom predídete problémom so zamestnávateľom.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, je správne ak u nás v práci paragraf na poobednú smenu neplatí. Čo v prípade ak je syn menšom chirurgickom zákroku a potrebuje celodennú opateru. Alena

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.02.2022)

Dobrý deň,
vo Vami uvedenom prípade platí ust. § 141 ods. 2 písm. d/ Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
sprevádzanie
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,"
 
Podľa ods. 4  a 5 cit. zák. ustanovenia § 141 Zákonníka práce platí, že "za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať. Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni. "
Náhrada mzdy pri prekážkach v práci sa poskytuje v sume priemerného zárobku zamestnanca.
 
Dôležité pre to, aby zamestnávateľ Vám uznal pracovné voľno na celý deň, teda nielen poobednú sme, je ust. § 144 Zákonníka práce  a to v tom, že Vy ako zamestnanec ste povinná preukázať prekážku v práci a jej trvanie, pričom zdravotnécke zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, môže zamestávateľ vydať predpis, že paragraf na návštevu u dokotora môžem použiť iba dva dni po sebe a viac nie? Musím ísť k zubarovi a bude to zdĺhavý a bolestný proces. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.01.2022)

Dobrý deň,
uvedený vnútorný predpis Vášho zamestnávateľa by bol v rozpore so Zákonníkom práce (ZP). Zákonník práce v ust. § 1 ods. 6 jasne deklaruje, že v pracovnoprávnych vzťahoch možno upraviť podmienky zamestnania a pracovné podmienky zamestnanca výhodnejšie ako to upravuje ZP alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to ZP výslovne nezakazuje alebo ak z povahy jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť. Vo Vami uvedenom prípade však zamestnávateľ pristúpil svojím interným predpisom k úprave, ktorá je voči Vám ako zamestnancom nevýhodná a obmedzujúca. ZP totiž neustanovuje žiadne takéto pravidlo. Je na zamestnancovi ako naloží so svojimi tzv. "paragrafmi na návštevu lekára". Podľa ust. § 141 ods. 2 ZP má zamestnanec nárok pracovné voľno, ktoré mu je zamestnávateľ povinný poskytnúť v prípade vyšetrenia v zdravotníckom zariadení v tomto rozsahu:

a) pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy  na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

c) pracovné voľno s náhradou mzdy  na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Vzhľadom na uvedené je na zamestnancovi ako naloží počas kalendárneho roka so svojimi siedmymi dňami, za ktoré mu patrí náhrada mzdy v prípade čerpania pracovného voľna z dôvodu návštevy lekára. Pozerá sa však na to objektívne. Ak niekto subjektívne zvláda určitý zákrok ťažšie, neznamená to, že má nárok na 2 dni za sebou. 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Mám otázku, ak som prekročil stanovený limit a bol som viac krát u lekára ako 7 a mám aj viac priepustiek, ako sa to potom rieši? Vďaka.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.12.2021)

Dobrý deň,
všeobecne podľa Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na jeho vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení na nevyhnutne potrebný čas. Zákon ďalej hovorí, že najviac na sedem dní poskytne zamestnávateľ zamestnancovi na tento účel pracovné voľno s náhradou mzdy, ak nebolo možné vykonať takéto vyšetrenie mimo pracovného času. Nad uvedený rámec 7 dní je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno zamestnancovi za splnenia rovnakých podmienok, avšak už bez náhrady mzdy.

Vzhľadom na uvedené, pokiaľ ste v práci vymeškali počas jedného kalendárneho roka z dôvodu návštevy lekára viac ako 7 dní, za zvyšné vymeškané dni v práci (za osmy deň a nasledujúce) nemáte nárok na náhradu mzdy, avšak Vaša neprítomnosť v práci bude ospravedlnená a nemôžete byť za ňu inak sankcionovaný, za predpokladu, že ste Vášmu zamestnávateľovi preukázali potvrdenie o návšteve lekára za takéto dni. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa informovať. Ak ukončím PN, môžem mať ešte deň alebo dva priepustku? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.12.2021)

Dobrý deň,

v zmysle ust. § 141 Zákonníka práce, ktoré upravuje tzv. dôležité osobné prekážky v práci, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, s tým že zákon stanovuje aj rozsah. Na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku. Ak ste si tento rozsah nevyčerpali, zamestnávateľ je povinný poskytnúť Vám pracovné voľno na tento účel a vyplatiť Vám náhradu mzdy za toto pracovné voľno: Skutočnosť, že ste boli predtým na PN, nie je prekážku a zamestnávateľ je povinný postupovať v súlade s ust. § 141 tohto zákona. Ak ste si tento rozsah, t.j. sedem dní v kalendárnom roku, už vyčerpali, môžete ísť na vyšetrenie alebo ošetrenie k lekárovi s tým že zamestnávateľ Vám za tento čas poskytne pracovné voľno, avšak už bez nároku na náhradu mzdy. Ak ste sa dozvedeli o tejto prekážke v práci na Vašej strane, zamestnávateľa o nej bezodkladne upovedomte.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dostal som od zamestnávateľa kárne - hrubé porušenie pracovnej disciplíny za dochádzku a absenciu za jeden deň. Na tento deň som doložil priepustku od lekára, ktorú firma prijala a zaevidovala riadne do dochádzky. Tento mesiac mám riadne odpracovaný a splnený fond pracovného času. Je toto kárne opodstatnené a platné ? Ďakujem za odpoveď. Peter

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.12.2021)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že Zákonník práce nerieši formu ani spôsob toho, ako sa brániť voči tzv. kárnemu opatreniu /upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny/. Pojem kárne opatrenie je pojmom z bývalého Zákonníka práce.

Ak Vás zamestnávateľ upozornil písomne na hrubé porušenie pracovnej disciplíny, pritom ste až následne doložili dôvod neprítomnosti v práci /neprítomnosť z dôvodu vyšetrenia u lekára/, potom v podstate bol dôvod na toto upozornenie, keďže v čase vydania upozornenia zamestnávateľ nemal doklad o vyšetrení u lekára. Deň keď podľa rozhodnutia zamestnávateľa došlo k porušeniu prac. disciplíny /neprítomnosť na pracovisku/ a deň, kedy toto upozornenie bolo vydané a Vám doručené, toto v otázke neuvádzate. Zrejme ide o niektorý prechádzajúci mesiac, ktorý však neuvádzate.

Ak by Vám za uvedený deň, kedy ste absolvovali vyšetrenie u lekára, nemali vyplatenú náhradu mzdy, potom je treba zamestnávateľa požiadať o jej doplatenie v súlade s ust. § 141 ods. 7 Zákonníka práce.

Pokiaľ ide o samotné písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, toto zamestnávateľ nie je povinný zrušiť na základe Vášho požiadania a rovnako ani súd do tohto zasiahnuť nemôže tak, že by zamestnávateľovi nariadil zrušiť upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny. Riešením z Vašej strany je len oznámiť mu, že ste doložili doklad o dôvode neprítomnosti v práci s preukázaním dokladu zo zdrav. zariadenia podľa § 144 Zákonníka práce.

Ak by malo dôjsť ku skončeniu pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa aj s odkazom na toto upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, uvádzame, že v takomto prípade máte možnosť podať žalobu na súd o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v zmysle ust. §  77 Zákonníka práce a to v lehote do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť. Súd nie je viazaný právnym názorom zamestnávateľa na dôvod skončenia prac. pomeru a dôvody skončenia prac. pomeru posúdi súd sám.

Otázkam prekážok v práci na strane zamestnanca /prac. voľno na vyšetrenie, ošetrenie, sprevádzanie rodinného príslušníka a pod./ sa venujeme v mnohých našich odpovediach, kde nájdete aj postup ako v týchto prípadoch zo strany zamestnanca postupovať /napr. : https://ficek.sk/vysetrenie-u-lekara-pracovne-volno-33974/, ktoré odporúčam prečítať, resp. odpovede pod názvom  "Paragraf za návštevu lekára /kompletný sprievodca/, čo zadáta do vyhľadávacieho poľa na úvodnej stránke.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás ako to je s čerpaním paragrafov pri zmene zamestnania, Rátajú sa na celý kalendárny rok alebo u každého zamestnávateľa zvlášť?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 08.12.2021)

Dobrý deň,
nie, u nového zamestnávateľa kam ste nastúpili nemusíte mať nárok na všetky dni, ktoré priznáva Zákonník práce. Samozrejme zamestnávateľ Vám ich môže dať.

Upravuje to ustanovenie § 141 ods. 6 Zákonníka práce

Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, keď v priebehu roka zamestnanec nevyčerpá paragrafy, je zamestnávateľ povinný mu tieto dni preplatiť alebo nie?
Ďakujem. Mikuláš

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.12.2021)

Dobrý deň,
nie, zamestnávateľ Vám nevyčerpané pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie nepreplatí a tieto nevyčerpané dni sa ani neprenášajú do nasledujúceho kalendárneho roka.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať. V práci mi nechcú zobrať paragraf. Som tehotná a poradňa mi vyšla na deň, ktorý som mala pracovať 12-tku. Namiesto mňa išla do práce kolegyňa a ja pôjdem za ňu zajtra. Takže nemám nárok na paragraf? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.12.2021)

Dobrý deň,

Zákonník práce stanovuje povinnosť zamestnávateľovi poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení s tým, že pracovné voľno musí poskytnúť s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Osobitne zákon stanovuje povinnosť zamestnávateľovi poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie nie je možné realizovať mimo pracovného času, pričom v týchto prípadoch spojených s tehotenstvom je tento nárok zamestnanca bez časového obmedzenia v kalendárnom roku. Nárok na ospravedlnenie Vašej neprítomnosti s náhradou mzdy z uvedeného dôvodu preto máte. Zákon však počíta s tým, že ak je zamestnancovi prekáža v práci vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Ak ste tak urobili, alebo ste aspoň bezodkladne zamestnávateľa upovedomili o vzniknutej prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní, nárok na pracovné voľno ste mali a zamestnávateľ bol povinný návštevu lekára akceptovať.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Rada by som vedela, či priepustku od lekára mimo okresu kde pracujem platí na celý deň.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.10.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 141 ods. 2 písm. a) je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu  vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je povinný vám poskytnúť pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas v rozsahu najviac 7 dní v roku. Niekedy môže samozrejme zamestnávateľ posudzovať odôvodnenosť a nevyhnutnosť návštevy u lekára počas pracovnej doby, avšak musí brať do úvahy, že lekára nie je možné navštíviť mimo vašej pracovnej doby, že cestujete aj mimo okres a taktiež po niektorých vyšetreniach sa vyžaduje pokoj.  Odporúčam vám, aby vám lekár v potvrdení pre zamestnávateľa o návšteve lekára napísal poznámku - "platí celý deň".

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Dobrý deň, chcem sa opýtať mám nárok na paragraf pri doprovode syna 8r. K psychologicke na vyšetrenie. 

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.10.2021)

Dobrý deň,

v zmysle § 141 ods. 2 písm. c) je povinný zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z dôvodu sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas a to najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Na základe vyššie uvedeného ide o povinnosť zamestnávateľa uvoľniť vás z práce za účelom sprevádzania syna k lekárovi. Zamestnávateľovi vopred oznámte, že na uvedený deň má váš syn naplánované vyšetrenie a je nevyhnutné, aby ste ho sprevádzali a následne si dajte u psychologičky oraziť potvrdenie o návšteve v zdravotníckom zariadení, prípadne niektorí zamestnávatelia majú priepustky, ktoré sa potvrdzujú u lekára. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám otázku. Platí mi priepustka na poobednú smenu, keď dochádzam do práce mimo okres cca 50 km? Mame zmluvnú dopravu ale nestíham to.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.10.2021)

Dobrý deň,

rozumiem Vašej otázke, odpoveď na ňu dáva Zákonník práce v ustanovenia o tzv. dôležitých osobných prekážkach na strane zamestnanca. Zákon výslovne hovorí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to na nevyhnutne potrebný čas, ak toto vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Prekážku v práci a jej trvanie musíte však vždy preukázať zamestnávateľovi potvrdením vydaným príslušným zdravotníckym zariadením. Do nevyhnutného času sa počíta cesta k lekárovi a od neho a ošetrenie. Vzhľadom na to, že za prácou dochádzate mimo okres, je zrejmé, že nemusíte stihnúť v daný deň prísť do práce. Priepustka Vám bude trvať celý pracovný deň, avšak je nutné, aby ste takto potvrdený čas mali lekárom na priepustke potvrdené. Sledovať treba aj rozsah v akom ste už túto prekážku v práci uplatnili, pretože zo zákona máte nárok na ospravedlnenie Vašej neprítomnosti v práci z tohto dôvodu v rozsahu sedem dní v kalendárnom roku.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môžem si uplatniť 4 paragrafy po sebe na dieťa od jedného lekára ? Z fin. hľadiska je to lepšie ako PN. Ďakujem. Tatiana

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.10.2021)

Dobrý deň, pochopili sme Vašu otázku. Musíme však uviesť, že aby ste si mohli u zamestnávateľa uplatniť prekážku v práci s náhradou mzdy pri sprevádzaní dieťaťa na ošetrenie alebo vyšetrenie podľa ust. § 141 Zákonníka práce, potom musia byť splnené podmienky v zmysle cit. zákonného ustanovenia a to, že "rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Naviac podľa ust. §  144 ZP platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že o prekážke v práci ak je Vám vopred známa, ste povinná zamestnávateľa informovať a požiadať o poskytnutie voľna. Naviac zdrav. zariadenie je povinné Vám potvrdiť doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
Keďže vyšetrenie alebo ošetrenie netrvá obvykle celú prac. dobu obvykle od 8.00 hod. do 16,00 hod., je malý predpoklad aj v závislosti od konkr. okolností prípadu, aby ste čerpali po sebe 4 dni prekážky v práci a túto prekážku Vám aj legálne potvrdilo zdrav. zariadenie. Prekážku v práci Vám musí potvrdiť zdrav. zariadenie.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
pracujem na 12 h smeny.
Otázka je taká mal by mi zamestnávateľ rešpektovať priepustku na celý deň v tom prípade, že ráno vstanem s migrénou a som rád, že dojdem na wc a v ten deň som mal pracovať, ale hneď ráno oznámim zamestnávateľovi, že neprídem z dôvodu migrény. Kto ju zažil tak vie, že sa v práci tak fungovať nedá a nie to lietať v ten deň k lekárovi. Zamestnávateľ si ide svoje, že priepustka je len na lekárske vyšetrenie, a že si mám vziať dovolenku. A ja sa mu snažím vysvetliť, že mi bolo spätne. Samozrejme, že by som priepustku zamestnávateľovi poslal za ten ten deň, keď som v práci nebol.
Alebo som mal klamať a povedať, že potrebujem ísť súrne na lekárske vyšetrenie.
Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.10.2021)

Dobrý deň,
chápeme Vašu situáciu. Je čiastočne chybou resp. škoda, že ste v ten deň nekontaktovali svojho obvodného lekára o svojom zdravotnom stave. Možnosťou totiž je, aby Vám aj spätne vystavil  práceneschopnosť. V prílohe posielame link - informácia Soc. poisťovne Ústredie, o tom, ako môže obvodný lekár postupovať aj pri vypísaná práceneschopnosti spätne a to aj tri dni :

https://www.socpoist.sk/pravidla-uznavania-docasnej-pracovnej-neschopnosti/58432s.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem ako to je z uznaním paragrafu ak mi chcú uznať iba takto, jedna pečiatka = 4 hodiny, ak pracujem 12 hodín, vyžadujú odo mňa 3 x pečiatku. Ďakujem za odpoveď. Miroslav

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade je podstatné to, či vyšetrenie alebo ošetrenie bolo možné vykonať

keďže podľa § 141 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť prac. voľno na nevyhnutne potrebný čas a to s náhradou mzdy okrem iných aj v prípade, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ak Vaše vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času, potom zdravotnícke zariadenie je povinné v zmysle ust. § 144 ods. 2 Zákonníka práce "prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

Odporúčame kontaktovať lekára, u ktorého ste boli na ošetrení, aby potvrdil prekážku v práci a rozsah jej trvania v hodinách a toto potvrdenie predložíte zamestnávateľovi.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím Vás ma manžel nárok na paragraf, keď ja ako matka potrebujem ísť k zubárovi.
Aby strážil syna?
Môj zubár nieje v mieste výkonu jeho práce.
Platí mu paragraf na celý deň?
Ďakujem pekne za odpoveď.

Pekný deň.
Veronika.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.09.2021)

Dobrý deň,
nárok na tzv. LV (lekárske vyšetrenie) alebo paragraf ako sa tomu ľudovo hovorí má iba v tom prípade, ak ide sám na lekárske vyšetrenie alebo Vás ako matku sprevádza na lekárske vyšetrenie. Pracovné voľno na to, aby strážil dieťa v čase kedy Vy sama idete na vyšetrenie nevzniká. Zamestnávateľ mu môže také voľno poskytnúť, ale iba na báze dobrovoľnosti. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môže učiteľ prerušiť letnú dovolenku paragrafom - návštevou lekára? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.09.2021)

Dobrý deň,

áno môže. Podľa ust. § 112 ods. 2 Zákonníka práce upravujúceho spoločné ustanovenia o dovolenke platí, že zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Vzhľadom na to, že návšteva zdravotníckeho zariadenia patrí v zmysle uvedeného ustanovenia k ostatným prekážkam v práci na strane zamestnanca, čerpanie dovolenky počas tejto prekážky by bolo možné určiť len so súhlasom, resp. na žiadosť zamestnanca. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v tejto súvislosti nemá osobitné ustanovenie, ktoré by vylučovalo aplikáciu predmetného ustanovenia Zákonníka práce, preto aj učiteľ ako zamestnanec pracujúci pri výkone práce vo verejnom záujme môže týmto spôsobom postupovať.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som na PN, vzhľadom na môj zdravotný stav musím aj v tomto období chodiť na objednané vyšetrenia. Môžem si počas PN nárokovať prekážku v práci na strane zamestnanca - návšteva lekára ?
Ďakujem za odpoveď. Pavol

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 07.09.2021)

Dobrý deň,
logickým výkladom ust. § 141 Zákonníka práce vyplýva, že nárok na prekážku v práci mal len zamestnanec, ktorý pracuje a je v práci a z dôvodu prekážky v práci sa tam nemôže dostaviť.

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chem sa spýtať, či mám nárok na sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi (teta, slobodná, bezdetná) a nebývam s ňou v jednej domácnosti? Na koľko hodín mi platí priepustka, keď ideme k lekárovi v okrese, ale cesta je tam 20 km a spať 20 km? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 06.09.2021)

Dobrý deň,

uviedli ste, že sa jedná o tetu, slobodnú a bezdetnú. Žiaľ, nárok na "priepustku" v sprievode Vám nevznikne, pretože pre účely Zákonníka práce sa za rodinného príslušníka považuje manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti. Ak by Vaša teta žila s Vami v spoločnej domácnosti, nárok by Vám vznikol.

Vo všeobecnosti sa "priepustka" poskytuje na nevyhnutne potrebný čas ošetrenia alebo vyšetrenia v zdravotníckom zariadení, zákon tento čas neobmedzuje počtom hodín. Zákon však limituje túto prekážku v práci na strane zamestnanca počtom dní v kalendárnom roku, ktorý je v prípade sprevádzania rodinného príslušníka v rozsahu siedmich kalendárnych dní. Ak v súvislosti s lekárskym vyšetrením potrebujete do zdravotníckeho zariadenia vycestovať, táto cesta sa považuje za úkon v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Okrem toho, ako zamestnanec máte nárok na ďalších sedem dní, ak by ste potrebovali absolvovať Vy lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie na nevyhnutne potrebný čas. Prekážku v práci a jej trvanie musí však vždy preukázať zamestnávateľovi potvrdením vydaným príslušným zdravotníckym zariadením.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, že ak som nastúpila začiatkom mája do pracovného pomeru, na koľko paragrafov mám nárok do konca roka? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.09.2021)

Dobrý deň,

Zákonník práce takúto situáciu výslovne nerieši, preto treba vychádzať zo všeobecnej právnej úpravy v ust. § 141 a nasl. Zákonníka práce (ZP). Nakoľko je Vaša otázka týkajúca sa paragrafov všeobecná, vyjadrím sa len k tým, o ktorých predpokladám, že máte záujem sa informovať. 

 

Čo sa týka paragrafu na návštevu lekára, podľa ust. § 141 ods. 2 ZP platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac však na 7 dní v kalendárnom roku, za predpokladu, že vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Rovnako to platí aj v prípade sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia. Výnimka je v prípade sprevádzania zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy. Tu zákon hovorí, že pracovné voľno s náhradou mzdy sa zamestnancovi poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 10 dní v kalendárnom roku. Zamestnávateľ však môže zamestnancovi poskytnúť pracovné voľno aj nad vyššie uvedený rozsah, avšak toto už bude poskytnuté bez náhrady mzdy. 

Čo je však pri prekážke v práci z dôvodu návštevy lekára podstatné je to, či nebolo možné vykonať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času. Súčasne je potrebné, ak je zamestnancovi prekážka v práci známa vopred, aby zamestnávateľa požiadal o poskytnutie pracovného voľna včas, t.j. aspoň deň vopred. V opačnom prípade platí, že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci bez zbytočného odkladu (ráno v daný deň návštevy). Záverom teda dodávam, že do konca kalendárneho roka máte nárok na pracovné voľno pri prekážkach v práci  v rovnakom rozsahu ako ho zákon zaručuje zamestnancom pracujúcim u zamestnávateľa počas celého roka. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
končí mi pracovná zmluva, koľko som mohla vybrať paragrafov k lekárovi za 8 mesiacov.
Ďakujem Ondrej

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 30.08.2021)

Dobrý deň,
z otázky predpokladáme, že Váš pracovný pomer skončí o 8 mesiacov. Pýtate sa na pracovné voľno s náhradou mzdy na návštevu lekára za uvedenú dobu 8 mesiacov.

Uvádzame, že Zákonník práce takto otázku prekážok v práci na strane zamestnanca nerieši.

Vo Vašom prípade platí ust. § 142 ods. 2  Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a)vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1.pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že máte nárok na celkom 7 dní v kalendárnom roku a to za podmienky, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Ďalej platí ust. § 144  Zákonníka práce, v zmysle ktorého platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
keď prinesiem papier zamestnávateľovi o úmrtí v rodine mám nárok na 2 dni ? Zamestnávateľ mi dá platené voľno alebo to rieši podľa paragrafov to znamená, že mi zoberie 2 dni, ako keby som navštívila lekára ? Miroslava

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.08.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade platí ust. §  141 Zákonníka práce a to, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov okrem iných aj v prípade, že úmrtia rodinného príslušníka

1. pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,
2. pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.
 
V otázke neuvádzate o akého rodinného príslušníka vo Vašom prípade ide.
Uvedené zákonné ustanovenie priamo uvádza v akom rozsahu zamestnávateľ poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy a pri úmrtí konkrétne ktorého rodinného príslušníka a v akom rozsahu. V podstate pri úmrtí manžela alebo vlastného dieťaťa je nárok na dva dni. Pri úmrtí rodiča, súrodenca zamestnanca, alebo rodičov a súrodencom manžela zamestnanca je nárok na jeden deň a v prípade, že konkrétny zamestnanec aj obstaráva pohreb, potom na dva dni prac. voľna.
Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím ako je to s návštevou lekára/sprievod pri pružnom pracovnom čase, kde základná pracovná doba je od 8:00 hod. do 14:00 hod, a pružný pracovný čas je od 6. 00 hod. do 16:00 hod., t.j. pracovný deň ma 7, 5 hod./37, 5 hod. týždeň. Ak má zamestnanec potvrdenú priepustku od lekára na celý deň, platí mu táto priepustka 7, 5 hod. alebo iba 6 hod. (8:00-14, 00) a zvyšok pracovného času , t.j. 1, 5 hod. si musí odpracovať? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.08.2021)

Dobrý deň,

zákonník práce myslí aj na tieto situácie, a pri pružnom pracovnom čase jednoznačne stanovuje v ust. § 143 ods. 1 ZP, že sa tieto prekážky v práci na strane zamestnanca posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

Ak zamestnanec neodpracuje pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v tomto ustanovení ZP celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného obdobia, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jej odpadnutí túto neodpracovanú časť pracovného času odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Zamestavatel nám chce nariadiť, že návšteva u lekára bude platiť len 4 hodiny a potom sa musíme do zamestnania vrátiť. Môže to uskutočniť alebo si môžem vybrať voľno na celý deň aj na dvanásť hodinovú smenu?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.08.2021)

Dobrý deň,
postup zamestnávateľa nie je správny. Podľa Zákonníka práce Vám prináleží voľno na nevyhnutný čas. Ak vyšetrenie aj s cestou a všetkým s tým spojeným  zaberie 6 hodín, máte nárok na 6 hodín, resp. celý deň, ak by sa jednalo o podstatnú časť pracovnej doby.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môže sa patagraf čerpať aj medzi dvomi dňami dovolenky /napr. Pondelok dovolenka, utorok paragraf, streda-piatok dovolenka/? Môže si zamestnanec uplatniť paragraf, keď ma nahlasenú dovokenku 2 týždne vkuse? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.07.2021)

Dobrý deň,
áno nie je to vylúčené. Vami uvedeným postupom môžete mať kombináciu dovolenky a ošetrenia. V jeden deň však nemôžete mať oba. Tzn. že v deň ošetrenia je potrebné akoby prerušiť dovolenku.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, môjho manžela veľmi boli chrbát, tak, že sa nemôže ani pohnúť a vôbec nie zdvíhať ťažké kolesá, lenže zamestnávateľ ho nechce pustiť z práce, aby mohol navštíviť lekára. Moja otázka teda znie : môže sa takto zamestnávateľ chovať k zamestnancovi?
Ďakujem pekne. Kristína

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 19.07.2021)

Dobrý deň, úvodom poznamenávame, že postup zamestnávateľa nie je zákonný.

Podľa ust. § Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Vzhľadom na obsah otázky pokiaľ ide o bolesti manžela Vy sama ako jeho manželka zrejme usudzujete, že tento stav je akútny a preto treba využiť ust. § 144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."
 
Navštíviť okamžite lekára, lebo následky neliečenia poškodenia zdravia môžu mať aj vážne následne.
Od lekára telefonicky alebo formou SMS informovať zamestnávateľa, že manžel musel pre zhoršenie zdrav. stavu lekára navštíviť, teda informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa a predložiť následne zamestnávateľovi potvrdenie o návšteve zdrav. zariadenia v zmysle § 144 ods. 2 ZP, pričom zrejme pôjde o práceneschopnosť aj niekoľkých dní.
Uvádzame, že práve toto ust. § 144 ods. 1 druhá veta ZP je určená pre takéto prípady náhleho zhoršenie zdravia, kedy nie je možné vopred žiadať zamestnávateľa o prac. voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie /napr. rôzne úrazy a pod./, kedy je absurdné, aby ste zamestnávateľa požiadali o pracovné voľno.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som opýtať na koľko dni má nárok zamestnanec súkromnej firmy čerpať paragraf v roku na sprievod rodinného príslušníka. Pýtam kvôli preto, lebo zamestnávateľ my chce uznať 10 hodín v roku nakoľko nežijeme v jednej domácnosti.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 02.07.2021)

Dobrý deň,
podľa ust. §  141 ods. 2 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov okrem iných aj v prípade sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

V otázke neuvádzate kto vo Vašom konkrétnom prípade je rodinným príslušníkom pri sprevádzaní ktorého na vyšetrenie alebo ošetrenie Vám zamestnávateľ nechce uznať prac. voľno s náhradou mzdy.

Podľa ust. § 40 ods. 5 Zákonníka práce platí, že "rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že spoločné žitie v jednej domácnosti sa vyžaduje v posledne uvedenom prípade, t.j. inej osoby, čo môže byť v podstate ktokoľvek, ale je potrebné žitie v spoločnej domácnosti. Najčastejšie ide o problémy s poskytnutím prac. voľna pri sprevádzaní družky, resp. druha a podobne. V ostatných prípadoch v zmysle citovaného zák. ustanovenia nie je potrebné žitie v spoločnej domácnosti /dieťa, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca a ost./.

Napíšte prípadne o akú osobu vo Vašom prípade ide, lebo v otázke ste to neuviedli.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať, či je možné v priebehu kalendárneho roka využiť 7 paragrafov na seba a 7 ako doprovod na dieťa ? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.06.2021)

Dobrý deň, v zmysle ust. § 141 a nasl. Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu okrem iných aj v prípade vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného čas, ako aj na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. 

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že zásadou je, aby zamestnanec sa objednával k lekárom na vyšetrenie alebo ošetrenie na mimopracovný čas. Nie vždy je to však možné, napr. pri rôznych úrazoch alebo náhlom zhoršení zdravia.

Ďalej v zmysle ust. § 144 Zákonníka práce platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať, prísl.  zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás, platí mi priepustka aj na nočnú zmenu?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,

v tomto prípade je na zvážení zamestnávateľa, či Vám poskytne pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia u lekára aj počas nočnej zmeny, pretože lekári spravidla ordinujú od rána do poobedia. Ak by ste však napríklad boli v daný deň, keď máte nočnú zmenu na vyšetrení u lekára, ktorý Vám odporučil ostať doma a liečiť sa, a máte o tom potvrdenie (priepustku podpísanú lekárom), zamestnávateľ by to mal rešpektovať a na daný deň Vám poskytnúť pracovné voľno. Uvedené je však na posúdení zamestnávateľom, ktorý si skutočnosť, či ste boli na vyšetrení, ako aj ordinačné hodiny lekára, môže overiť priamo u daného lekára.


Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.06.2021)

Dobrý deň,

v tomto prípade je na zvážení zamestnávateľa, či Vám poskytne pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia u lekára aj počas nočnej zmeny, pretože lekári spravidla ordinujú od rána do poobedia. Ak by ste však napríklad boli v daný deň, keď máte nočnú zmenu na vyšetrení u lekára, ktorý Vám odporučil ostať doma a liečiť sa, a máte o tom potvrdenie (priepustku podpísanú lekárom), zamestnávateľ by to mal rešpektovať a na daný deň Vám poskytnúť pracovné voľno. Uvedené je však na posúdení zamestnávateľom, ktorý si skutočnosť, či ste boli na vyšetrení, ako aj ordinačné hodiny lekára, môže overiť priamo u daného lekára.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Ja by som sa chcela opýtať koľko dni mám nárok na lekárske vyšetrenie dieťaťa? Pracujem na 8 hodín, od 7_15 h, tak by som sa chcela informovať na koľko dni v roku mám nárok na jedno dieťa na LV? A na dve deti koľko do roka? Na seba mám nárok sedem dni, áno? A na dvoje deti koľko? Na každé zvlášť koľko dni? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
podľa Zákonníka práce máte pri sprevádzaní nárok na 7 dní. Nerozlišuje sa pri tom, či idete s jedným alebo druhým dieťaťom, prípadne s rodičom alebo inou blízkou osobou.

Na seba máte 7 dní. Ďalšie dni máte bez náhrady mzdy.

sprevádzanie
1.
rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2.
zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môžeme zamestnancovi preplatiť viac ako sedem paragrafov od lekára, pokiaľ ich nečerpá na celý deň? Chodieva k zubárovi na dve hodiny denne, ale viac krát ako sedem. Môže takto čerpať paragraf po hodinách, teda, že mu postupne preplatíme 7x8=56 hodín?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.06.2021)

Dobrý deň, v otázke sa pýtate, či môžete zamestnancovi preplatiť ošetrenie u zubára viac ako 7 dní v kal. roku, pričom uvádzate, že návšeteva u lekára trvá cca 2 hodiny denne.

Z otázky teda vyplýva, že zamestnanec je na ošetrení u zubára cca 2 hodiny denne, , potom mu nie je potrebné preplatiť celý deň, ale jednotlivé hodiny, na ktoré pripadá vyšetrenie resp. ošetrenie u zubára.

Podľa ust. Zákonníka práce platí :

"§ 141 ods. 2  ZP :
Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,... "
"
§ 144 ZP :
Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."
 
Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že zamestnanec má nárok na prac. voľno s náhradou mzdy na ošetrenie alebo vyšetrenie, ak toto nebolo možné vykonať mimo prac. času. Zamestnanec je povinný o prekážke v práci informovať zamestnávateľa vopred, ak je mu táto vopred známa.
Zdrav. zariadenie je povinní potvrdiť zamestnancovi doklad o existencii prekážky a o jej trvaní. Z uvedených ustanovení ZP vyplýva, že za každé dvojhodinové vyšetrenie alebo ošetrenie zubára je potrebné preplatiť celý deň, ale spočítavať jednotlivé ošetrenia u zubára v jednotlivých dňoch.

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na nosenie paragrafov - LV od zamestnancov. Neriešim teraz nárok ale to, či môže na jednom papieri (Potvrdenie o účasti na lekárskom vyšetrení) mať uvedený rozsah nie jeden deň, ale napr. menovaný bol na lekárskom vyšetrení dňa 21. -22. 04. 2021 alebo musí mať na každý deň samostatné potvrdenie? To je u nás problém nakoľko sme mali prípady, že lekár im potvrdí papier bez dátumu a mali sme aj prípad, keď si tam zamestnanec perom dopísal rozpätie až 3 dni. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.05.2021)

Dobrý deň,

Zákonník práce to takto výslovne nerieši a ustanovuje v § 141 ods. 2 písm. a) iba, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. S prihliadnutím na účel tohto ustanovenia vyplýva, že potvrdenie by malo byť vystavené na daný deň, keď zamestnanec vyšetrenie absolvoval.  Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi dôvod a rozsah trvania vyšetrenia v zdravotníckom zariadení na základe potvrdenia vystaveného zariadením. Na  potvrdení o návšteve zdravotníckeho zariadenia  je uvedené  meno, dátum narodenia, dátum návštevy a čas trvania vyšetrenia, od-do, resp. poznámka o celodennom ošetrení, pečiatka  a podpis lekára. Je pomerne časté, že lekár potvrdenie opečiatkuje a podpíše. Na druhej strane, pokiaľ nejde o celodenné ošetrenie alebo vyšetrenie, lekár ho nevie ani objektívne vyplniť, pretože napr. lekár nepozná čas príchodu zamestnanca do práce po vyšetrení. Zamestnanec by si v takýchto prípadoch po príchode do práce mal sám zhodnotiť, koľko času trávil na ošetrení alebo vyšetrení. Malo by byť v záujme zamestnanca, aby tento čas bol čo najkratší, pretože na túto neprítomnosť v práci má zamestnanec z tohto dôvodu nárok iba v rozsahu 7 kalendárnych dní (s náhradou mzdy). 

Samozrejme, iná je situácia, ak dochádza k zneužívaniu tzv. priepustiek. Ak Vám zamestnanci nosia priepustky až po dobu dvoch troch dní, je podľa mňa namieste, aby ste si túto skutočnosť preverili. Ako zamestnávateľ sa totiž môžete obrátiť priamo na lekára, ktorý zamestnanca ošetroval alebo vyšetril, a zistiť, či zamestnanec bol v zdravotníckom zariadení a v akom čase, a to za účelom posúdenia nevyhnutne potrebného času. Ak by ste u lekára zistili, že zamestnanec bol v konkrétny čas na vyšetrení, a jeho zdravotný stav si nevyžadoval kľudový režim po dobu ďalších dní, a zamestnanec Vám priniesol priepustku v rozsahu dvoch, či dokonca troch dní, nemusíte mu ju akceptovať. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
má právo na paragraf aj zamestnanec pracujúci na dohodu ? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.05.2021)

Dobrý deň, vo vašom prípade platí ust. § 223 ods. 2 Zákonníka práce :

"Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124, šiestej časti a § 173 až 175. Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas. Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura. Ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v § 141 ods. 1 a ods. 2 písm. a) až g), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce, zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Za tento čas zamestnancovi náhrada odmeny nepatrí. Na splatnosť odmeny, výplatu odmeny a zrážky z odmeny sa primerane uplatnia ustanovenia § 129 až 132."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že máte nárok na prac. voľno, avšak bez náhrady odmeny.

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
zamestnávateľ chce sťahovať polovicu osobného príplatku, keď ráno prídem do práce a budem pýtať priepustku k lekárovi.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
na pracovné voľno za účelom návštevy lekára máte zákonný nárok. Nemôže Vás za to sankcionovať siahnutím na zákonom priznané príplatky. Ak sa však jedná o príplatok nad rámec zákona (nevyplýva nárok priamo zo Zákonníka práce), v interných predpisoch si môže zamestnávateľ upraviť podmienky ich získania. Častým sú napríklad benefity za to, že niekto nebol PN počas určitého obdobia.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Prosím o radu.
Môj zamestnávateľ vyžaduje, aby čerpanie paragrafu (pokiaľ je to v mieste bydliska) bolo len na nevyhnutný čas, aj napriek tomu, že mi lekár vystaví potvrdenie na celý deň. Pritom by som sa mala vrátiť na pracovisko možno len na jednu hodinu a aj po bolestivom zákroku u zubára.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.05.2021)

Dobrý deň,
aj Zákonník práce v ustanovení § 141 ods. 2 písm. a) bod 1 ZP upravuje, že sa pracovné voľno poskytuje na nevyhnutne potrebný čas. V ustanovení sa však hovorí iba o ošetrení, resp. vyšetrení, nie o tom, ak má človek nejaké následky po ošetrení, ktoré Vám znemožňuje v čase po zákroku výkon pracovný povinností. Ak Vás to neobmedzuje pri výkone práce, zamestnávateľ postupuje správne, že Vás volá späť do práce. V tomto smere by Vám mohol pomôcť zubár, ktorý by Vám vedel vydať potvrdenie o tom, že vzhľadom na zákrok a následky musíte mať do konca dňa kľudový režim.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
som zamestnaná na dobu určitú a pracovný pomer mi konci 31. 8. 2021.
Mám nárok na čerpanie P- čiek s náhradou mzdy v celom rozsahu 7 dni alebo môžem čerpať len pomernú časť ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.04.2021)

Dobrý deň, Zákonník práce vyslovene vami uvedneú situáciu nerieši z toho hľadiska aký je váš zákonný nárok v prípade, ak dôjde ku skončeniu prac. pomeru v priebehu kalendárneho roka a preto platí všeob. právna úprava obsiahnutá v ust. § 141 a nasl. Zákonníka práce.

Podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Z uvedeného vyplýva, že zamesntávateĺ je povinný poskytnúť prac. voľno len v prípade, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času.

Súčasne platí ust. § 144 Zákonníka práce, a to že ak je vám prekážka v práci vopred známa, ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak jste povinná upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.  Prekážku v práci a jej trvanie ste povinná zamestnávateľovi preukázať a príslušné zariadenie je povinné potvrdiť vám doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
mám otázku ohľadne čerpania paragrafov. Paragraf sa ma čerpať na lekárske ošetrenie, preventívnu prehliadku atď. Ako ma postupovať zamestnávateľ, ak zamestnanec je chorý a miesto klasickej pn-ky donesie potvrdenia napr. 4 dni po sebe na celodenné vyšetrenia. V ZP je uvedené 7 dni čerpania paragrafu s náhradou mzdy na návštevu lekára na nevyhnutné potrebný čas. Zamestnanci si však paragraf vysvetľujú po svojom, a aby v prípade nemoci neprišli o mzdu, tak si paragrafy nahrádzajú pnkou. Ako môže zamestnávateľ neuznať takéto paragrafy. Z praxe vieme, že lekár Vám paragraf za poplatok vypíše bez problémov.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.04.2021)

Dobrý deň,

vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 Zákonníka práce. Zákonník práce určuje jednak počet dní, za ktoré sa mu poskytne pracovné voľno a určuje aj to, kedy má zamestnanec nárok na náhradu mzdy, a kedy už nie.

 

Pracovné voľno sa zamestnancovi poskytne s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, avšak najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.  S tým, že ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

 

Z toho vyplýva, že zo zákona majú zamestnanci nárok na pracovné voľno z dôvodu vyšetrenia u lekára najviac na 7 dní v kalendárnom roku, pričom za tento čas im patrí náhrada mzdy. Akonáhle tento rozsah 7 dní v kalendárnom roku prekročia, majú síce nárok na pracovné voľno, avšak bez náhrady mzdy. V oboch prípadoch iba za podmienky, že vyšetrenie nebolo možné realizovať mimo pracovného času. 

 

Pokiaľ lekár dá potvrdenie, že zamestnanec je PN, tak s tým zamestnávateľ veľa neurobí. Je ťažké preukázať lekárovi, že to urobil za úplatok.  Lekár si neuvedomuje, že sa môže dopúšťať trestného činu.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Som poštová doručovateľka. Pracujem každý deň na poste v čase od 7. 00h do 15. OOh. V stredu som s trojročnou dcérou objednaná na trojročnú prehliadku v čase 12. 30h. Zamestnávateľ mi povedal, že mám prísť do zamestnania, a že o 12. 00h skončím a pôjdem s dcérou na trojročnú prehliadku. Musím ísť do zamestnania alebo mám nárok na paragraf na celý deň? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.03.2021)

Dobrý deň,
postup zamestnávateľa je správny v zmysle ust. par. 141 ods. 2 písm. c/ Zákonníka práce, keďže pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje na sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie na nevyhnutne potrebný čas.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ako zamestnanec musím ostať doma s maloletým 1 a pol ročným dieťaťom, v čase, keď manželka ide na poradňu a vyšetrenie s prebiehajúcim tehotenstvom. Zamestnávateľ nechce akceptovať žiaden papier od manželkinho lekára ma nato nárok? Stále sa ten deň vrátim do práce no papier zamestnavateľ nechce a pol dňa mám nezaplatený. Ako postupovať, načo mám nárok? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.03.2021)

Dobrý deň,

Zákonník práce upravuje tzv. dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca, pri ktorých zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy.

 

Zamestnávateľ je tak povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno podľa § 141 ods. 2 písm. c) aj na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Pracovné voľno s náhradou mzdy sa pritom poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku. 

 

Z Vašej otázky však vyplýva, že ste počas vyšetrenia Vašej manželky u lekára boli doma aj s maloletým dieťaťom. Podmienka sprevádzania rodinného príslušníka na vyšetrenie v zdravotníckom zariadení tak nie je splnená. Uviedli ste, že papier od lekára bol manželke vystavený. Predpokladám, že Vaša manželka je na rodičovskej dovolenke, pričom na vyšetrenie išla bez sprievodu. Ak aj napriek tomu jej lekár vystavil potvrdenie o tom, že bola na vyšetrení (spravidla na tzv. priepustke) mohli by ste ho zamestnávateľovi predložiť.

 

Žiaľ vy sám ste zamestnávateľovi oznámili, že počas vyšetrenia rodinného príslušníka ostávate doma s Vašim dieťaťom. Tým ste vylúčili, že ste s manželkou boli na vyšetrení v zdravotníckom zariadení ako sprevádzajúca osoba. Zamestnávateľ tak nemusí Váš doklad akceptovať, pretože podmienka podľa § 141 ods. 2 písm. c) nebola splnená.

 

Treba mať tiež na pamäti, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna, inak je povinný o nej upovedomiť bez zbytočného odkladu. 

 

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi aj pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa § 141 ods. 2, či už s náhradou mzdy alebo bez. Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ sa má sám rozhodnúť, či takéto voľno nad rámec zamestnancovi poskytne, alebo nie. Rovnako môže zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť, prípadne môže poskytnúť aj pracovné voľno, ktoré si zamestnanec odpracuje. Odporúčam Vám Vašu situáciu riešiť priamo so zamestnávateľom.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať či mám nárok na paragraf, aj na partnerku, ak sme neni zosobášený, ale žijeme už dlksiu dobu v spoločnej domácnosti s rovnakou adresou, mame malého syna a momentálne čakáme asi o mesiac ďalší prírastok a kvôli tomu s ňou musím chodiť na vyšetrenia. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 09.02.2021)

Dobrý deň,
áno v tomto prípade ide o prekážku na strane zamestnanca podľa ustanovenia § 141 ods. 2 písm. c) bod 1. v spojení s ustanovením § 40 ods. 5 Zákonníka práce. Aj takáto osoba sa považuje za rodinného príslušníka.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás bola som na lekárskom vyšetrení, ktoré trvali dva dni. Poslala som zamestnanavatelovi paragraf a jeho odpoveď bola že neprepláca paragraf iba odpracované dni a že mi dá dva dni dovolenku. Má na nato nárok ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 08.02.2021)

Dobrý deň,
zamestnávateľ môže posudzovať oprávnenosť prekážky v práci, no nie je nevyhnutnosť, či dôvodnosť. Ak ste boli u lekára a máte potvrdenie, lekár rozhoduje, či Vás dá na PN alebo Vás nechá ešte 1 deň doma. Toto nemá právo zamestnávateľ spochybňovať. Čerpanie dovolenky Vám môže nariadiť, ale to má tiež svoje pravidlá, kde musí dodržať lehotu, v ktorej Vám to musí pred čerpaním oznámiť (nemôže určiť čerpanie spätne) a hlavne dovolenku nemožno čerpať na čas, kedy ste mali prekážky v práci. Odporúčam mu napísať list, v ktorom ho vyzvete, aby uznal dané potvrdenia, že jeho postup je nezákonný a že pokiaľ nebude postupovať podľa zákona podáte na neho podnet na inšpektorát práce.

 

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
prosím Vás mám otázku, zamestnanec nám ráno oznámil, že ide k lekárovi len na priepustku, musíme mu tú priepustku uznať ? Keď nám nedal včas vedieť? Ráno neprišiel do práce a oznámil nám to neskôr, že nepríde. Ďakujem Táňa

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.12.2020)

Dobrý deň,
v otázke je trochu rozpor : píšete, že zamestnanec išiel k lekárovi na priepustku a následne uvádzate, že nedal včas vedieť o návšteve lekára.

K textu otázky uvádzame, že platí ust. § 144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.
(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Z uvedeného zák. textu § 144 ods. 1 ZP vyplýva, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie prac. voľna. V reálnom živote však to nie je vždy možné /náhle zhoršenie zdrav. stvau, úraz a podobne/, potom platí druhá veta cit. odstaca a to že zamestnanec je povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu /napr. aj telefonicky/. Zamestnanec následne musí Vám ako zamesntávateľovi predložiť doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní, pričom zdrav. zariadenie je povinné predmetný doklad potvrdiť.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcela by som sa informovať ohľadom využité návštevy lekára u zamestnávateľa. Jedna sa o nepretržitú prevádzku, má zamestnanec nárok na náhradu mzdy, keď sa nemohol dostaviť na zmenu počas víkendu kvôli zdravotným dôvodom a v ten deň bol na pohotovosti a má priepustku?
Ďakujem pekne za odpoveď. Dana

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.11.2020)

Dobrý deň,
podľa ust. § 141 ZP platí, že zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci, ak sa tento ; podrobil vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Z ust. § 144 ZP vyplýva, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Keďže vo Vašom. prípade došlo k náhlemu zhoršeniu zdravia, preto ste museli navštíviť pohotovosť, nemohli ste zamestnávateľa vopred informovať a požiadať o poskytnutie prac. voľna. Zamestnávateľovi ste predložili doklad o návšteve zdrav. zariadenia. Zamestnávateľ je povinný Vám poskytnúť náhradu mzdy.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem už vyše 2 roky z domu (miesto výkonu práce mám na domácej adrese a nie v sídle firmy). Mám aj v takomto prípade nárok na 7 dní lekára (ako to upravuje zákonník práce) alebo to legislatíva upravuje niekde inde? Do dnešného dňa som si uplatňovala tento paragraf (ospravedlnenku a platené voľno) bez problémov a dnes ma HR informovalo, že podľa platnej legislatívy (nebola menovaná) na to nemám nárok.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.10.2020)

Dobrý deň,
vo Vašom prípade platí ust.§ 52 Zákonníka práce :

"Domácka práca a telepráca
(1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca") alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:
a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,
b) pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,
c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.
(2) Zamestnávateľ prijme pri telepráci vhodné opatrenia, najmä
a) zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa svoje vlastné vybavenie,
b) zabezpečuje, najmä pokiaľ ide o softvér, ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci,
c) informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách v prípade porušenia týchto obmedzení.
(3) Zamestnávateľ prijme opatrenia, ktoré predchádzajú izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatných zamestnancov a dávajú mu možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami.
(4) Pracovné podmienky zamestnanca pri domáckej práci a telepráci nesmú znevýhodňovať zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa.
(5) Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že prac. voľno Vám patrí len v prípade úmrtia rodinného príslušníka; pracovné voľno s náhradou mzdy na návštevu lekára Vám nepatrí.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Pracovník v pracovnom pomere pracuje vždy jeden deň v týždni. Na koľko dni návštevy lekára ma nárok za rok?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,

 

ak ide o zamestnanca, tak "na seba" má nárok v zásade na 7 dní pokiaľ ide o návštevu lekára (zákon výslovne hovorí o "vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v zdravotníckom zariadení"), a to za predpokladu, že sa to nedá vykonať mimo pracovného času. Na týchto 7 dní má súčasne zamestnanec nárok na náhradu mzdy. Ak by išlo o návštevu nad rámec týchto 7 dní za rok, tak už zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy. Vždy však ide o ospravedlnenú neúčasť v práci, resp. o dôležitú prekážku na strane zamestnanca.

 

Uvedenú problematiku upravuje ustanovenie § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či zamestnávateľ postupoval správne ak mi neuznal priepustku na celý deň, keď som bol odviesť ako aj priviesť manželku do (z) pôrodnice. Bol som ako doprovod a nie pri pôrode a pod. Zamestnávateľ mi uznal len pol dňa a na druhu polovicu dňa mi dal dovolenku.
Druhú otázku by som mal, že mám trvalý pobyt v Bratislave, ale chodím k zubárovi na východné Slovensko. Priepustku mám na celý deň. Zamestnávateľ mi nechce uznať celý deň, že by som si mal vyhľadať zubára bližšie k bydlisku.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
najprv kúsok právnej teórie.

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí :

"Dôležité osobné prekážky v práci
(1) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,... ".

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ poskytne prac. voľno na nevyhnutne potrebný a to jednak na vyšetrenie alebo ošetrenie, ak toto ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času, ako aj v prípade sprevádzania manželky do a z pôrodnice.

K otázke dochádzania na ošetrenie na východné Slovensko, uvádzame, že je to rozhodnutie Vaše, že budete chodiť k zubárovi až na vých.Slovensko, preto sme názoru, že postup zamestnávateľa je správny. Iné by to bolo v prípade, ak by išlo o jediného špecialistu v rámci SR, ktorý by bol až na východnom Slovensku, prípadne by Vás k uvedenému špecialistovi poslal priamo zamestnávateľ.

Zamestnávatelia uznávajú cestu na ošetrenie, vyšetrenie alebo sprevádzanie v primeranom rozsahu s prihliadnutím na dĺžku cesty tam a späť, keďže bez uznania týchto ciest by nebol splnený účel ustanovenia § 141 Zákonníka práce, ktoré stanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť prac. voľno na nevyhnutne potrebný čas.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím odpoveď na otázku: zamestnanec pracuje na skrátený úväzok napr. 2 dni v týždni, ma tiež nárok na 7 platených dni na návštevu lekára a 7 na sprevádzanie rodinného príslušníka za rok? Ak má 3 takéto pracovné pomery, mal by nárok u každého zamestnávateľa na 7 dní. Nikde nevidím, že by zákonník práce takéto prípady riešil, ale je to realita.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
áno, máte pravdu, ZP takéto prípady vyslovene nerieši. Pri riešení takýchto prípadov je potrebné vychádzať z ust. § 141 ods. 2 ZP a to, že zamestnanec má nárok na max. 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času "

"(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
c) sprevádzanie
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,..."

Teda v prvom rade si má zamestnanec vyšetrenia a ošetrenia zabezpečovať mimo prac. času a až keď to nie je možné, tak v pracovnom čase, čo sa v podstate týka aj sprevádzania.

V otázke uvádzate, že zamestnanec je u Vás v prac. pomere 2 dni v týždni, z čoho nemožno vyvodiť resp. zamestnanec nemôže vychádzať z toho, že ako zamestnávateľ zo zákona ste povinný mu umožniť čerpanie 7 dní prac. voľna na vyšetrenie alebo ošetrenie; na vyšetrenia alebo ošetrenia má takýto zamestnanec dostatok času v pracovných ostatných dňoch. Uvedené však neplatí v prípade, že by došlo napr. k náhlemu úrazu, keďže tento nie je možné predvídať v zmysle ust. § 144 prvá veta /"vopred"/. Je na ostražitosti zamestnávateľa, aby potvrdenia od lekára občas skontroloval (ordinačné hodiny a pod.)

Súčasne platí ust. § 144 ZP  a to, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

 

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Keď idem k lekárovi po nočnej zmene, mám nárok na paragraf, napr. cez nočnú ma rozbolí zub a hneď ráno idem k zubárovi. Robím systém denná, nočná - dva dni voľna.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 141 ods. 2 ZP platí :

"2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,"

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ošetrenie u zubára absolvujete v čase, keď nemáte pracovnú zmenu, nemáte nárok na prac. voľno. V zmysle ust. ZP nárok na prac. voľno je v prípade, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať  mimo prac. času, teda išli by ste na pohotovosť v čase prac. zmeny.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadne PN. Mala by som podstúpiť estetickú operáciu s rekonvalescenciou cca 10 dni. Ide o platenú operáciu kedy mi bolo oznámené, že nemám nárok na PN v súvislosti s touto operáciou. Mám čerpať dovolenku alebo neplatené voľno. Je to pravda, ak áno aký paragraf sa na to vzťahuje ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ide o estetickú operáciu, a teda nejde o operáciu, ktorá zrejme nie je nevyhnutná z dôvodu predchádzajúcej choroby alebo úrazu. Pokiaľ ide o estetickú operáciu na Vaše želanie pre zlepšenie vzhľadu a pod. (viečka, tuk a pod.), potom je postoj zamestnávateľa správny a nemáte nárok na čerpanie prekážok v práci podľa ust. Zákonníka práce.

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí : 

"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Ak by však išlo o estetickú operáciu, ktorá je nevyhnutná z dôvodu choroby z povolania alebo prac. úrazu, za ktorý zodpovedá zamestnávateľ, potom podľa nášho názoru máte nárok na práceneschopnosť resp. čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval ohľadom paragrafu. Som invalidný dôchodca pracujem na polovičný úväzok. Jeden deň som sa zdravotné cítil zle. Doobeda som bol u lekára a povedal, že ak sa necítim dobre tak nech ostanem v domácej liečbe dal my aj paragraf, aby som nedostal absenciu. V práci my to neuznali a miesto toho my zobrali deň dovolenky. Otázka znie, či to bolo správne. Vopred ďakujem za porozumenie a skorú odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň,

základom vo Vami uvedenom prípade je ust. § 141 ods. 2 ZP, v zmysle ktorého "zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a  a to na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Podľa ust. § 144 ZP platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

V otázke uvádzate, že pracujete na polovičný prac. úväzok /t.j. zrejme nie každý deň, resp. každý deň len napr. 4 hodiny, potom zrejme zamestnávateľ vychádzal z toho, že ste mohli vyšetrenie u lekára absolvovať v mimopracovnom času, potom je jeho postup v súlade so ZP.

Je na Vás, aby ste  preukázali, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimopracovného času.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať.
Keď mám dieťa ale môj partner nie je jeho otcom, mohol by s ním ísť k lekárke a čerpať paragraf na doprovod dieťaťa ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.03.2020)

Dobrý deň, áno je to možné. Podľa ust. § 40 ods. 5 ZP platí : "Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

U zamestnávateľa však bude musieť preukázať spoločné žitie s Vami a dieťaťom, vrátane toho, že sprevádzanie bolo nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času (§ 141 ods. 2 písm. c/ bod 1. ZP).


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,

Chcem sa spýtať, či si môžem uplatniť paragraf 2 dni po sebe na seba + 3. deň na doprovod dieťaťa. Čiže 3 dni po sebe od 2 lekárov.

Ďakujem vopred.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.03.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa zákona máte nárok na 7 dní na lekárske vyšetrenie Vaše, prípadne ďalších 7 dní na sprevádzanie člena rodiny do zdravotníckeho zariadenia. V danom čase máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, pričom o tejto prekážke musíte zamestnávateľ bezodkladne informovať. K lekárovi by ste prioritne mali ísť v čase, kedy nepracujete, ak to objektívne nie je možné, tak aj počas pracovného času. Zamestnávateľ nemá právo posudzovať to, či vyšetrenie malo trvať celý deň, či kratšie. To je odborná otázka, o ktorej rozhoduje lekár. Každé jedno potvrdenie by však malo zodpovedať skutočnosti a síce tomu, že ste v daný deň boli u lekára a vyžadovalo si to neprítomnosť celý deň (pracovný čas počas dňa). Záleží však aj na tom ako ste dohodnutí so zamestnávateľom. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môže zamestnávateľ odo mňa požadovať pri čerpaní pracovného voľna pre celodennú návštevu lekára až dve potvrdenia od dvoch lekárov na jedno vyšetrenie? Ak idem napr. ku gynekológovi, tak nepotrebujem výmenný lístok od obvodného lekára, takže pri tomto vyšetrení navštívim len jedného lekára špecialistu a dostanem len jedno potvrdenie.
Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.03.2020)

Dobrý deň prajem,

rozsahu, v ktorom uzná návštevu u lekára posudzuje zamestnávateľ, a teda teoreticky nemusí uznať celodenné lekárske potvrdenie, ak objektívne postačovalo napr. 3 hodinové, či iné. To je však veľmi individuálne a pokiaľ Vám lekár potvrdí, že sa jedná o celodenné vyšetrenie, tak by to mal rešpektovať, pretože zamestnávateľ nie je odborník a nevie, aký je Váš zdravotný stav a prečo Vám lekár odporučil byť doma. To je Vaša súkromná vec. Môžete mu to skúsiť vysvetliť, prípadne si vyžiadať od lekára celodenné potvrdenie. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Včera som mala byt v práci, ale bolo mi zle, tak som nenastúpila. Dnes som išla k lekárke, ktorá mi povedala, že spätne nedáva paragraf. Takže mám na dnes a zajtra. Bola som dnes ešte aj u zubárky, od ktorej mám tiež §. Môžem dať od nej paragraf za včerajšok alebo je to protiprávne ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň,

obvodný lekár Vás môže uznať ako osobu dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni a to len na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby.

T.j. : Pokiaľ ste neboli na pohotovosti, všeobecný lekár Vás nemôže uznať spätne za dočasne práceneschopnú.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ stiahnuť z výplaty, preto, že som doniesol paragraf? Miesto zaplatenia mi stiahne 10 eur, lebo som doniesol paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň prajem,

nie je mi celkom zrejmé, aký je presne skutkový stav Vášho prípadu. Ak zamestnávateľ uzná lekárske vyšetrenie, tak máte nárok na náhradu mzdy v sume priemerného zárobku. Ak by ho neuznal a dal by vám absenciu, tak teoreticky Vám môže daný čas "strhnúť" z platu. Potreboval by som však bližšie informácie, aké boli okolnosti.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ uznať potvrdený paragraf od zubného technika/hygienika? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dôležité osobné prekážky v práci, tak Zákonník práce v danej súvislosti hovorí o "vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v zdravotníckom zariadení". Som toho názoru, že Váš prípad sa dá subsumovať (podriadiť) pod ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Z tohto dôvodu zastávam názor, že takúto dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ uznať.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, keď si chcem v práci zobrať paragraf, musím to za hlásiť dopredu. Zamestnávateľ ale nechce uznať paragraf priamo od lekára. Zamestnávateľ si spravil vlastne paragrafy a musíme si vypýtať tie. Je to v poriadku, aby mala firma takéto vlastne paragrafy a nechcela uznať paragraf od lekára?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň,

zákon neupravuje formu tzv. paragrafu (potvrdenia o návšteve u lekára). Vy ako zamestnanec musíte preukázať, že ste u lekára boli, kedy a ako dlho. Ak ste si toto splnili, tak potom nemá dôvod namietať formu tohto potvrdenia. Ak by aj spoločnosť mala vlastné tlačivá, v zásade by mali tiež obsahovať to isté. Ak by bezpodmienečne trval na firemnom tlačive, podľa môjho názoru by už konanie zamestnávateľa bolo možné považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Ak nechce uznať prekážku v práci, len preto, že potvrdenie nie je na danom tlačive, tak v takom prípade porušuje Zákonník práce. Ak idete k lekárovi, mali by ste to oznámiť vopred. Ak to vopred neviete, tak bez zbytočného odkladu.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Je zamestnávateľ povinný preplatiť 100% náhradu mzdy pri návšteve u lekára ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 ods. 7 Zákonníka práce pri prekážkach v práci na strane zamestnanca sa náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Právna úprava priemerného zárobku je upravená v ust. § 134 Zákonníka práce :

"Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

(1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

(4) Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Priemerný hodinový zárobok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov má použiť priemerný mesačný zárobok, postupuje sa tak, že priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor."


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať. Mám pružnú pracovnú dobu, avšak potreboval som navštíviť zubára - trhal mi zub. Platí mi potvrdenie od zubára celý deň, keďže som bol ubolený počas celého dna, alebo len 5, 5 hodiny?
Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 31.10.2019)

Dobrý deň prajem,

pri takýchto situáciách sa postupuje v zásade tak, že vyšetrenie u lekára, je prekážka v práci, pričom túto musíte preukázať zamestnávateľovi. Ak lekár určí priepustku na celý deň, mal by podľa môjho názoru zamestnávateľ takúto priepustku akceptovať, avšak je to na ňom. Pretože len zamestnávateľ môže rozhodnúť, či ju akceptuje. Mala by Vám platiť na celý deň, ale ako som uviedol, záleží to na zamestnávateľovi. V praxi si však neviem predstaviť, aby ste napr. kvôli jednému dňu išli na PN. Mohol by však trvať na tom, aby ste si zobrali dovolenku. Závažnosť vyšetrenia a ochorenia posudzuje lekár. Ak ten stanoví, že je to bolestivé a máte byť doma celý deň, tak by to mal zamestnávateľ rešpektovať.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, či mi je zamestnávateľ povinný uznať paragraf na celý deň, keď mám doktora mimo okresu?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň prajem,

ako zamestnanec máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní 7 dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Musíte však návštevu u lekára preukázať dokladom a zamestnávateľa o tom bezodkladne informovať. Je na zamestnávateľovi, aby posúdil doklady a rozhodol, či uzná, alebo neuzná prekážku v práci a v akom rozsahu. Ak však máte doktora mimo miesta bydliska, pričom daný lekár Vám dá priepustku na celý deň, potom by ju mal zamestnávateľ uznať, avšak zaručiť Vám to nevie nikto. Je to na zamestnávateľovi. 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, bola som na vyšetrenie 23. 8. A od lekára mám potvrdenie o lekárskom vyšetrení (LV) ale od 1. 8 - 26. 8. Som mala vypísanú dovolenku. Zamestnávateľ mi odmietol uznať LV, z dôvodu, že nemôže rozdeliť čerpanie dovolenky 1-22. 8 a potom a jeden deň 26. 8. Je to v poriadku? Jednoducho povedal, že priepustku mám hodiť do koša.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň prajem,

odpoveď na Vašu otázku sa nachádza v § 112 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Lekárske vyšetrenie, alebo ošetrenie je prekážka na strane zamestnanca (§ 141 ods. 2 ZP). Čerpanie dovolenky na čas, kedy ste boli u lekára a máte priepustku Vám môže určiť len s Vašim súhlasom a na Vašu výslovnú žiadosť. Priepustku si odporúčam ponechať. Zamestnávateľ pravdepodobne nezmení svoje rozhodnutie, no Vám ostane za čas, počas ktorého ste boli u lekára dovolenka v rovnakom rozsahu, ktorú si môžete čerpať. Ak Vám ju odmietne umožniť vyčerpať, musí Vám ju potom preplatiť, prípadne si ju budete môcť vybrať aj proti jeho vôli (za podmienok uvedených v § 113 ods. 2 Zákonníka práce).


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň! Prosím Vás, zamestnávateľ mi tvrdí, že mi neuzná priepustku od doktora, kde napísal, že celý deň. Že zo zákonníka práce je jedna priepustka=jedno potvrdenie na 4 hodiny, keď sa to týka miesta bydliska. Na jeden deň potrebujem podľa zamestnávateľa 2 priepustky=dve pečiatky. Je to pravda? Nachádza sa to v zákonníku práce? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň,

uvedené nie je zákonom, a teda Zákonníkom práce upravené. Vami uvedené väčšinou upravujú interné predpisy zamestnávateľa. Tvrdenia zamestnávateľa, že jedna priepustka je na niekoľko hodín, nie sú zákonom podložené.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcem sa prosím spýtať:Od začiatku roku 2019 do júna 2019 mám zo 14 p, čo je na celý rok vybraných 7. Môže mi zamestnávateľ v auguste 2019 povedať, že nemám teraz nárok na p lebo je ešte do konca roku ďaleko?
Je to prosím niekde nejako udané koľko môže mať vybraných za mesiac alebo polrok?
Ďakujem za odpoveď. A.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli "p" lekárske vyšetrenia tak zo zákona ich máte 7 a nie 14 (pravdepodobne ste spočítali lekárske vyšetrenia + ošetrenie člena rodiny), pričom zákon nestanovuje to, kedy si ich môžete vybrať, resp. nestanovuje ani limit, koľko si ich môžete vybrať za mesiac. Vždy si ich zamestnanec vyberá podľa toho, ako to potrebuje. Takže zamestnávateľ Vám nemôže zabrániť ísť k lekárovi, keď to potrebujete. 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, ohľadom paragrafu. Zamestnanci nosia potvrdenie o návšteve lekára s trvaním celý deň. Napr. v pondelok ráno ide na vyšetrenie, kde doktor mu dá dve potvrdenia na celý deň, teda pondelok utorok nepríde do práce a v stredu donesie dve potvrdenia (jedno z pondelkovým a druhé s utorkovým dátumom) kde trvanie od do je celý deň. Je takéto potvrdenie zamestnávateľ povinný akceptovať? Prípadne paragraf počas poobednej alebo nočnej smeny. Kedy zamestnanec využíva paragraf na zotavenie z choroby?

ďakujem pekne.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Zamestnávate je ten, kto posudzuje oprávnenosť prekážky. V zásade, pokiaľ lekár určí, že mi mal pacient (zamestnanec) ostať doma radšej po zvyšok dňa, potom by takéto rozhodnutie lekára mal podľa môjho názoru zamestnávateľ rešpektovať. Zamestnávateľ má totiž konať v súlade s oprávnenými záujmami zamestnanca a nekonať v rozpore s dobrými mravmi. To isté platí aj o zamestnancovi. V zásade je to na rozhodnutí zamestnávateľa, prípadne na interných pravidlách, aké máte zavedené. Ak sa chcete takémuto niečo vyhnúť, potom je dobré zaviesť internú smernicu, ktorá by presne upravila, ako sa bude návšteva u lekára posudzovať. 

Čo sa týka poobednej a nočnej, to je opäť na zvážení. Dôvodné by napr. bolo, ak by potvrdenie bolo napr. z pohotovosti. Avšak rovnako mohol lekár na doobeňajšom vyšetrení odporučiť nenastúpiť na najbližšiu zmenu. Odporúčam to riešiť v internej smernici.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň
Chcela by som sa informovať bola som u lekára na paragrafe a chcem sa spýtať, či zamestnávateľ ma právo volať lekárovi kvôli paragrafu na ten daný deň ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zákon neupravuje oprávnenie zamestnávateľa volať lekárovi, aby si overil, či ste boli u lekára. V zásade má právo posúdiť odôvodnenosť absencie, kvôli vyšetreniu. Podľa môjho názoru hraničí jeho konanie s konaním v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ ste mu predložili potvrdenie s pečiatkou a podpisom lekára, potom nemá dôvod si to overovať takýmto spôsobom.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či zamestnávateľ ma právo v prípade, že mame do mesiaca 2 celodenne vyšetrenia od lekára, tieto vyšetrenia neuznať a namiesto jedného strhnúť deň dovolenky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ má právo posúdiť odôvodnenosť návštevy u lekára, v zmysle, či ju nebolo možné vykonať mimo prac. času, prípadne kratšie. Ak však skutočne nebolo možné vykonať vyšetrenie v iný čas, musí Vám uznať potvrdenie. Zamestnávateľ si nemôže stanoviť, že Vám uzná max. 2 vyšetrenia mesačne, pretože to nie je možné predvídať. Zamestnanec nikdy nevie, či a koľko bude chorý. Uvedené môžete riešiť napr. na inšpekcii práce.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, riešim takú situáciu. Potrebujem ísť s dieťaťom na povinnú psychologickú a špeciálnopedagogickú rediagnostku dieťaťa do Centra špeciálnopedagogického poradenstva. Ide o dieťa so zdravotným postihnutím integrovaného v bežnej škole. Viem, že poradne vystavujú, alebo vystavovali ospravedlnenia rodičom v takýchto prípadoch (sama som v takom pracovala). Môj zamestnávateľ mi však oznámil, že mi ospravedlnenie z tohto zariadenia neuzná, lebo sa nejedná ani o zdravotnícke zariadenie, ako je to v zákonníku práce. Nemôžem sa asi odvolať ani na ďalší bod zákonníka, lebo Centrum špec. ped. poradenstva asi nespadá ani pod sociálne zariadenie. Ako si mám potom takúto prekážku v práci ospravedlniť? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň 

podľa ust. § 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve "zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti."

Medzi zdrav. zariadenia patria okrem iných aj zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek /§ 7 ods,. 3 písm. e/ cit. zákona.

Medzi predmetné zariadenia podľa cit. zákona patria aj centrá ako uvádzate v otázke, ktoré patria pod prísl. VÚC, ministerstvo zdravotníctva alebo vnútra. Odporúčame Vám len zistiť zriaďovateľa uvedeného Centra.

Podľa uvedeného v súlade s ust. § 141 Zákonníka práce máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy; teda vo Vašom prípade nie je podstatné to, že uvedené Centrum nemá vo svojom názve pojem zdravotnícke zariadenie.

Podľa ust. § 141 ods. 2 ZP platí :

" Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka  /naša pozn : rodinným príslušníkom je aj dieťa - § 40 ods. 5 ZP/  do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,.... "

Len pripomíname ust. § 144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

T.j. : Upovedomte zamestnávateľa o uvedenom povinnom vyšetrení s dieťaťom a doneste zamestnávateľovi potvrdenie z Centra /uvedený časový rozsah/.

 

 

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Prosím Vás, je v zákonníku práce definované, že 2 po sebe idúce paragrafy od jedného lekára, neplatia? Zamestnávateľ neakceptuje vyšetrenia 2 dni po sebe od jedného lekára. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 31.05.2019)

Dobrý deň prajem,

nie, takáto úprava v Zákonníku práce neexistuje. Je síce pravda, že zamestnávateľ má právo posúdiť odôvodnenosť pracovného voľna z dôvodu návštevy u lekára a zamestnanec sa má snažiť ísť k lekárovi mimo pracovného času, avšak nemôže paušálne povedať, že takéto pravidlo u neho platí. Niekedy jednoducho nie je možné ísť k lekárovi inokedy než počas pracovnej doby a niekedy je potrebné aj vyšetrenie u toho istého lekára. Podľa môjho názoru by preto mal skutočne zvážiť a odôvodniť Vám prečo má takéto pravidlo. Ak ste potrebovali vyšetrenie, nemá na to dôvod, Vám to neuznať. Ak by to neuznal, odporúčam zvážiť dať podnet na inšpektorát práce.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Cez dovolenku ( 3 dni ) som navštívil aj lekára. Tak chcem miesto dovolenky v ten jeden deň predložiť lekárske potvrdenie, teda chcem si vybrať paragraf. Otázka znie je to možné a ak áno môže mi zamestnávateľ v deň návštevy lekára ( paragrafu) dať výpoveď zo zamestnania? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 114 Zákonníka práce platí :

"Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1)."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že prerušenie dovolenky vo Vami uvedenom prípade a poskytnutie prac. voľa z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci /ošetrenie alebo vyšetrenie/ nie je možné, alebo inakšie : prerušenie dovolenky a jej nahradenie pracovným voľnom  z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci nie je možné.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ak som vo výpovednej lehote tak môžem využiť len pomernú časť paragrafov, alebo ich môžem využiť všetky, resp. ako to je? Od začiatku roka spolu s výpovednou lehotou odpracujem 4 mesiace. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, 

keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, potom platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

T.j. : Keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka a bude trvať celkom 4 mesiace, zamestnávateľ môže určiť v súlade s uvedeným ustanovením, že zo 7 dní máte nárok na celkom 5 dni a to z týchto dôvodov :  

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času

2./ sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

 

Poznamenávame, že pre prekážky v práci všeobecne, že vyšetrenie alebo ošetrenie je treba realizovať  vo Vašom mimopracovnom čase a až keď to nie je možné /napr.náhly úraz, zhoršenie zdrav. stavu a pod./ , nastupuje zákonná povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pracovné voľno v zákonnom rozsahu 7 dní v kalendárnom roku.

Ďalej platí ust. § 144 ZP a to, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pracovný deň som prišla do práce na cca 5h, a potom som odišla k lekárovi na kontrolu v súvislosti s tehotenstvom. Na priepustke mi lekár čas neuviedol. Predložila som ju zamestnávateľovi s tým, že som chcela uznať zvyšný prac. čas, čiže 3h. Zamestnávateľ mi však neuznal celé 3h, pretože podľa neho je moja pracovná doba od 9-15, teda uznal mi len ošetrenie lekárom do 15:00, čo sú 2h. Pričom pracovná doba od 9-15 zodpovedá základnej pracovnej dobe, pretože ako administratívny pracovník mám flexibilný pracovný čas. Má právo odo mňa zamestnávateľ požadovať odpracovanie 1h navyše? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 143 Zákonníka práce platí :

"Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného obdobia, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jej odpadnutí túto neodpracovanú časť pracovného času odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas."

Odpoveď : Zamestnávateľ postupoval správne. Možnosťou je dohodnúť sa so zamestnávateľom, že túto jednu hodinu si neodpracujete, ale potom samozrejme ju nebudete mať ani zaplatenú. Prípadne dohodnúť čerpanie dovolenky na jednu hodinu so súhlasom zamestnávateľa.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pracujem, ako vodič v SÚČ PSK. Dnes v priebehu dna som sa telefonicky objednal na odborné vyšetrenie na 4. IV. 2019. Keďže pracujeme neustále externe, tak som zistil pri návrate na stredisko, že mi zamestnávateľ dal na ďalší týždeň domácu pohotovosť. Pracujeme od 7 do 15 hodiny. Domáca pohotovosť trvá od 15 hodiny poobede do 7 hodiny ráno nasledujúceho dna. Domáca pohotovosť trvá 7 dni od pondelka do pondelka. Teraz k otázke, aby som mal v tom jasno. Ak dostanem § od lekára (psychiater) na celý deň, musím v prípade nejakej udalosti prísť do práce po 15 hodine ? Udalosťou myslím odstránenie následkov po nehode, alebo sprejazdnenie vozovky, alebo iná okolnosť, ktorá ohrozuje plynulosť cestnej premávky. Platí § len počas pracovnej doby, t.j. od 7 do 15 a nevzťahuje sa na domácu pohotovosť ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 144 Zákonníka práce platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Vychádzajúc z Vami uvedenej otázky, už teraz viete, že na deň 4.4.2019 ste objednaný na vyšetrenie.

Z ust. § 144 ZP vyplýva, že ste povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie prac. voľna.

Zdrav. zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky a o jej trvaní, teda uviesť dátum trvania vyšetrenia pre potreby zamestnávateľa. 

Ak Vám lekár nenapíše trvanie vyšetrenia, neznamená to, že tzv. § Vám patrí na celý deň v trvaní 24 hodín; alebo inakšie : pracovné voľno Vám patrí len v rozsahu aký je uvedený na potvrdení zdrav. zriadenie o trvaní prekážky, Ak by napr. vyšetrenie trvalo do 15.30 hod. podľa potvrdenia lekára, ste povinný nastúpiť na zamestnania.

 

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať. Pracujem na 12hodinové smeny. Mám nárok na priepustku? Ak áno, na koľko hodín? Nie vždy sa dá nevyhnutné ošetrenie u lekára zariadiť cez voľný deň, keďže mám aj neplnoleté dieťa. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce upravuje právo zamestnanca na pracovného voľno v prípade potreby lekárskeho vyšetrenia, či sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi. Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. 

Ak skutočne nie je možné lekára navštíviť mimo pracovného času, potom v zmysle zásady konania v súlade s dobrými mravmi, by Vás mal uvoľniť.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je potrebné (ak áno, dokedy) oznámiť zamestnávateľovi vopred plánované ošetrenie u lekára, teda, že využijem paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň,

zákon neustanovuje v takýchto prípadoch presnú lehotu. Podľa § 144 Zákonníka práce 

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Platí tu teda pravidlo, že je potrebné túto skutočnosť oznámiť čo najskôr, ako o nej viete. Ak ide o urgentné situácie, ktoré sa nedali oznámiť vopred, pri nich to samozrejme neplatí, no aj tu ste povinný oznámiť čím skôr.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ak vo výpovednej dobe pôjdem k lekárovi a on ma vypíše na pár dni, výpovedná doba sa neprerušuje? Prípadne môže ma poslať aj k inému lekárovi (vybraného zamestnávateľom)?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak máte počas výpovednej doby lekárske vyšetrenie, alebo Vás lekár vypíše na PN, sa výpovedná doba neprerušuje. Pokiaľ nejde o vyšetrenie, ktoré nariadil zamestnávateľ z dôvodu, že je potrebné posúdiť, či ste spôsobilý výkonu práce, môžete navštíviť akéhokoľvek lekára.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám otázku, koľko dni v roku mám nárok na návštevu lekára na dve deti. Viem, že paragraf bol 7 dni, ale neviem, či na jedno dieťa, alebo na obidve. Ja mám závažnú nemoc a tiež viem, že mám nárok na 7 dni na paragraf na seba, ale pýtam sa, či mám ešte nárok na ďalších desať dni na seba, ako je to u sprevádzania zdravotné postihnutého. Za vysvetlenie, alebo poradenie Vám ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. a) a c) ustanovuje nasledovné:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

Z tohto vyplýva, že zákon neupravuje pracovné voľno tak, že ho máte 7 dní na každého rodinného príslušníka. Chápe sa to tak, že máte 7 dní a je na Vás, kedy a na ktorého z nich tieto dni použijete. Čo sa týka spomínaných 10 dní, tie platia na sprevádzanie zdrav. postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, teda nie k lekárovi.

Na sprevádzanie dieťaťa (ktoré je rodinným príslušníkom) máte 7 dní na obe deti spolu. Ak by ste potrebovali navštíviť lekára aj po vyčerpaní týchto dní, máte na to samozrejme právo, avšak budete mať už len pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

Vždy musíte zamestnávateľovi preukázať potvrdenie od lekára a predtým ho informovať o tom, že musíte ísť k lekárovi.

Ak máte  dieťa do 15 rokov, môžete požiadať aj o úpravu pracovného času. Podľa § 164 ods. 2 Zákonníka práce Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ uznať z celodenného paragrafu len 5 hodín? Zvyšok si musím nadrobiť. Môj pracovný týždeň je normálne 40 hodinový, ale mám pohyblivú pracovnú dobu kde musím byt k dispozícii od 9, 00-14, 00.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň,

podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce je právo zamestnávateľa posúdiť rozsah poskytnutého pracovného voľna pre účely návštevy u lekára. Rozhodujúce však je to, čo uvedie aj lekár v tzv. priepustke, teda koľko trvalo vyšetrenie. Taktiež je v týchto prípadoch kľúčové aj to, či bolo možné návštevu u lekára vykonať mimo pracovného času. Ak áno, je zamestnanec povinný využiť čas mimo pracovnej doby. Ak to objektívne možné nie je, potom môže využiť aj pracovný čas. Odpoveď tak záleží na viacerých okolnostiach. V zásade však áno, zamestnávateľ môže rozhodnúť aj tak, že uzná len časť.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či môj nadriadený porušil zákon a ako mám postupovať. Jeden môj zamestnanec neprišiel do práce. Volal mi, že je u lekára s dcérou. Oznámil mi to pred začatím zmeny. Papier od lekára na ošetrenie člena rodiny ma. V tomto kalendárnom roku je to prvý paragraf čo ma. Ja som to hlásila svojmu nadriadenému a on ho bez váhania vyhodil. Napriek môjmu protestu nechce ustúpiť. Ma právo na prerušenie pracovného pomeru ak zamestnanec hlásil ošetrenie člena rodiny a ma aj potvrdenie od lekára?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 144 Zákonníka práce Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Tieto povinnosti zamestnanec splnil. Je však na zamestnávateľovi, ako vyhodnotí prekážku v práci z dôvodu vyšetrenia a či ju uzná. Zamestnanec má totiž povinnosť využiť napr. na vyšetrenie čas, ktorý je mimo pracovného času, až keď to skutočne nie je možné, môže ísť aj o pracovný čas.

Neuvádzate z akého dôvodu a akou formou s ním skončil pracovný pomer. Zamestnanec má právo oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával a rovnako aj právo podať žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ak zamestnávateľ svojvoľne vyhodnotil oprávnenú prekážku v práci na strane zamestnanca ako absenciu v práci, potom by mal zamestnanec značnú šancu uspieť v tomto spore.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je to v poriadku, keď mi, akože zaplatia celodenný paragraf a výplata je v konečnom dôsledku o cca 30e nižšia. Akým spôsobom sa vypláca paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň,

tzv. paragraf za návštevu u lekára je upravený v § 141 ods. 1 písm. a) bod 1 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ak Vám zamestnávateľ uznal pracovné voľno na lekárske vyšetrenie na celý deň, potom Vám patrí náhrada mzdy za čas, aký ste mali v danom dni odpracovať. Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca. K presnej výške mzdy sa vyjadriť nedokážem, nakoľko to záleží od viacerých okolností a ide skôr o účtovné hľadisko. V praxi však náhrada mzdy je takmer rovnaká ako mzda (ako keby ste boli v práci). Odporúčam sa pokúsiť informovať u mzdového účtovníka, či priamo zamestnávateľ na dôvod. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či paragraf je platný aj ak som sa objednala na prehliadku v zahraničí ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

 

Pre vás je dôležité vedieť to, že ak Vám je táto prekážka v práci vopred známa, ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna (§ 144 Zák. práce); inak ste povinná upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie ste  povinná zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

V otázke nepíšete, kde sa má Vami plánovaná prehliadka uskutočniť, preto uvádzame, že nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy je prípade, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Zákon nehovorí o vyšetrení alebo ošetrení v zahraničí, sme názoru, že nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy sa týka len času samotného ošetrenia alebo vyšetrenia a nie aj pracovného voľa na cestu do a z konkrétneho štátu do SR, maximum je uznanie trvania cesty z bydliska do zamestnania  a späť, teda nie celková cesta zo SR do zahraničia a späť.

 

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, dna 28. 02. 2019 mi konci pracovný pomer. Od začiatku roka som mala naplánovaných dvoch doktorov (na objednanie 03. 01. 2019 a 15. 02. 2019) medzi tým som bola chorá a dostala od obvodnej doktorky priepustku (celodenné ošetrenie) na dni 31. 01. 2019 a 01. 02. 2019. Je prosím Vás možné, aby mi zamestnávateľ krátil akýmsi spôsobom návštevu u doktora, keďže som vo výpovednej lehote? Pracovný pomer končím zo strany strany zamestnávateľa, nakoľko mi bolo zmenené miesto výkonu práce s čím som nesúhlasila. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, 

z dôvodu, že Vám končí pracovný pomer k 28.2.2019 Vám nemôže zamestnávateľ neuznať čerpanie pracovného voľna z dôvodu lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia.

Pre vás je dôležité vedieť to, že ak Vám bola táto prekážka v práci vopred známa, boli ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna (§ 144 Zák. práce). Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie ste  povinná zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ma právo zamestnanec na TPP na 7 dni lekára aj v prípade, že pracuje z domu, tzv. "telework"? Môj šéf tvrdí, že na lekára nemám nárok ak pracujem z domu. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 30.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 52 Zákonníka práce platí : 

"Domácka práca a telepráca

(1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca") alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:

a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,

b)pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,

c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak."

Záver : Zamestnávateľ Vám uviedol správnu informáciu /viď vyššie písm. b)/.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na TPP. Ku koncu februára plánujem ukončiť pracovný pomer. Keďže mám právo využiť 7 krát návštevu lekára a 7 krát návštevu lekára ako sprievod za celý rok, tak koľko návštev môžem teda vyčerpať do konca februára ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy. 
Pokiaľ plánujte ukončiť pracovný pomer k 28.2.2019 neznamená to, že máte nárok na predmetné voľno v alikvotnej časti za dva mesiaca roka 2019.

Vy môžete využiť aj sedem dní  ešte v priebehu mesiaca január a február 2019, len je potrebné zamestnávateľovi predmetný zákonný nárok preukázať v tom, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Zároveň platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (§  144 ZP).


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či platí paragraf aj na poobednú smenu. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce neobmedzuje právo zamestnanca na návštevu lekára len na doobedie. Preto je ho možné využiť aj poobede, avšak len v prípade, že nebolo možné navštíviť lekára mimo pracovnej zmeny, teda v iný čas. V prípadoch naliehavých zdrav. ťažkostí je ho teda možné využiť aj poobede.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, vopred naplánovaná smena mi mala trvať 12 hodín no ochorel som a od lekárky mám potvrdenie o návšteve - Pečko, na ktorom je napísané, že ošetrenie platí celý deň. Chcem sa teda opýtať, bude mi to u mzdárky rátané ako preplatenie mzdy za 8 hodín alebo za celý čas mojej vopred naplánovanej smeny čiže 12 hodín? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 platí (citujeme) :

"(4) Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať.

(5) Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni."

(7) Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca."

Podľa ust. § 134 Zákonníka práce priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás mám otázku, keď pôjdem nečakane k lekárovi trebárs mi bude zle ohlásim to zamestnávateľovi v deň paragrafu on mi ho síce uzná ale som povinná ho aj doložiť aj nadrobiť? Zamestnávateľ tvrdí, že pri nenahlasenom lekárovi týždeň vopred som povinná doložiť aj pecko aj si ho nadrobiť ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň,

zákon neukladá povinnosť zamestnancovi, ktorý zmeškal pracovnú zmenu, kvôli vyšetrení u lekára, aby si túto nadrobil. V kalendárnom roku máte nárok na 7 dní pracovného voľna s náhradou mzdy za vyšetrenie u lekára. Správny postup je teda, že zamestnávateľovi bezodkladne oznámite, že nemôžete prísť do práce kvôli lekárskemu vyšetreniu a následne mu o tom predložíte doklad. Nadpracovať si to nemusíte.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý večer, som ZŤP a pracujem v chránenej dielni na 4 hod. Na koľko paragrafov mám nárok nakoľko vedúca nám oznámila, že nám zaplatí len 4 § do roka. Na koľko dní máme nárok ?  Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 141 ods. 2 Zákonníka práce platí :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ostatné druhy prekážok v práci na strane zamestnanca stanovuje uvedený § 141 ZP.

Platí, že za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

T.j. :  Vo Vašom prípade sú to 4 hodiny, čo je v postate pracovné voľno 3,5 dňa, po zaokrúhlení 4 dní ročne pri 40 hodinovom pracovnom týždni. 

Podľa ZP zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov ošetrenia alebo vyšetrenia v zdrav. zariadení a v prípade sprevádzania rodinného príslušníka  sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru, alebo inakšie jedna tretina roka v pracovnom pomere = jedna tretina z ročného nároku na pracovné voľno s náhradou mzdy je 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie.  Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Spoločne pre všetky prekážky v práci na strane zamestnanca platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Celkovo k prekážke v práci ošetrenie alebo vyšetrenie v zdrav. zariadení treba uviesť, že tieto ošetrenia  alebo vyšetrenia má zamestnanec absolvovať v mimopracovnom čase a iba v prípade, ak to nie je možné, je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno. Nakoľko nie vždy je možné žiadať vopred o pac. voľno od zamestnávateľa, zamestnanec je povinný o prekážke v práci upovedomiť zamestnávateľa a o jej trvaní bez zbytočného odkladu.

 

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné dať dva dni po sebe paragraf od všeobecného lekára alebo to podľa zákona nie je možné ? Môže mi ho mzdárka neuznať? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 144 ZP platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

Súčasne platí, že tí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných aj v prípade vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

T.j. : Podstatné pre prípadné neuznanie nároku na pracovné voľno je to, či ste mohli realizovať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času. Až následne ak to nie je možné, zamestnávateľ Vám poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

Ak je Vám vopred známe, že pôjdete na ošetrenie alebo vyšetrenie, ste povinná túto okolnosť oznámiť zamestnávateľovi; keďže to vždy nie je možné /napr. úraz/ máte túto okolnosť potreby ošetrenia alebo vyšetrenia oznámiť zamestnávateľovi  a o realizovanom vyšetrení alebo ošetrení predložiť zamestnávateľovi potvrdenie od zdrav. zariadenie o existencii prekážky a čase jej trvania.

Teda ak predložíte zamestnávateľovi potvrdenie od zdrav. zariadenie s uvedením času ošetrenia alebo vyšetrenia a vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné realizovať mimo prac. času, nie je dôvod aby zamestnávateľ túto prekážku v práci neuznal.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň! Dnes som bol na kontrole v ortopedickej ambulancii po pol roku. Mal som dohodnutý termín na 10:30. Aby som mohol navštíviť doktorku, musel som sa ospravedlniť z vyučovania a odísť zo školy skôr. V čakárni som čakal do 13:10, kedy ma konečne sestrička poslala dňu. Sadol som si oproti doktorke, spýtala sa ma pár veci ohľadom stavu, zapísala a povedala, že to je všetko. Ja som ale ešte potreboval potvrdenie o návšteve lekára do školy. Poprosil som, aby mi ho dala. Ona sa na mňa obrátila, že vraj je to spoplatnené sumou 1e. Minulú návštevu mi nič také nepovedala tak som sa zamyslel a povedal som jej, že pri sebe nemám drobné. Ona mi povedala, že mi to nebude môcť napísať. Ale nakoniec som sa s ňou dohol, že mi to napíše a peniaze jej donesiem zajtra. Zdá sa mi to veľmi podozrivé a nechcem to nechať tak. Môže byt potvrdenie o návšteve lekára spoplatnené? A ešte podotýkam, že som jej dal hárok, ktorý mám zo školy, do ktorého stačilo dať pečiatku a podpis. Stále mi to ide hlavou, či to mohla spraviť. Prosím o odpoveď. Pekný deň. K.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň,

podľa § 44 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí, že "poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením."

Podľa cit. zákona 

Podľa cit. zákona lekári nemôžu požadovať úhradu za:

  • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
  • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
  • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
  • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
  • výmenný lístok k špecialistovi,
  • prednostné ošetrenie.

 

Vo veci môžete kontaktovať VÚC, ktoré kontrolujú cenníky lekárov. 

Poznamenávame, že cenník lekára musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v čakárni a na doklade o zaplatení poplatku musí byť  uvedená presná špecifikácia poplatku z cenníka.

Otázkou je, či Vami navštívený lekár má zverejnený cenník a či by Vám bol vydaný doklad o úhrade poplatku.

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi naznačil, že mi nemusí schváliť vopred ohlásenú jednodňovú návštevu u lekára (ľudovo povedané "pecko"). Pracujem ako učiteľka na základnej škole. Je to v súlade so zákonom? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Všeobecne podľa ust. § 140 a nasl. Zákonníka práce platí, že "zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnanec má absolvovať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času a až následne ak ho nebolo možné v uvedenom čase vykonať, patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.

Povinnosťou zamestnanca podľa ust. § 144 Zákonníka práce je, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Odpoveď na Vašu otázku je, či predmetné vyšetrenie alebo ošetrenie je možné vykonať aj mimo Vašich vyučovacích hodín; ak áno, potom máte ísť na vyšetrenie alebo ošetrenie v uvedenom čase, v prípade, že to nie je možné, tak aj v pracovnom čase, teda keď máte vyučovacie hodiny, a zamestnávateľ je povinný Vám poskytnúť prac. voľno.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý večer, dnes som bol s manželkou ako doprovod na odbornom zákroku. Bola objednaná na 14:00 hod. Ja som sa z práce vypýtal a odišiel o 13:15 hod. Manželka prišla z práce a ja som ju o 13:30 vyzdvihol na žel. Stanici. O 13:45 sme už stali na recepcii našej nemocnice. Manželka odovzdala pracovníčke-Zuzka-sa va odchodolala zdrav.dokumentáciu a MOJU PRIEPUSTKU pre môjho zamestnávateľa. A tu sme s manželkou ostali prekvapení. Hoci na tomto zákroku sme boli už asi 10x dnes nás táto Zuzka upozornila, že musí na moju priepustku napísať aj časy. Príchod a odchod. Príchod napísala 13:15. A milá Zuzka si dovolila odhadnúť aj odchod a napísala 14:15hod. Zuzka sa netrafila, manželka vyšla z ambulancie 14:20 a výsledky jej dal pán doktor do ruky 14:25. Rozčúlený som išiel na recepciu za Zuzkou a dosť ostro ale slušne som sa opýtal, že odkedy sa hra na veštkyňu. Čas odchodu mi prepísala na 14:45. Opýtal som sa jej, ako to mám v tom čase stíhať aj odviesť domov manželku- aj ja sa vrátiť do práce? Odpovedala mi, že ona mi môže potvrdiť len čas trávený v nemocnici. Opýtal som sa jej-logicky-kto mi potvrdí ČAS, KTORÝ SOM TRÁVIL PRESÚVANÍM sa. Cca 30-40 minút. Milá Zuzka-napoly zdr. sestra-napoly úradníčka mi oznámila, že ona nie, lebo čo, keď sa medzi tým budem flákať po meste? Milá Zuzka ma tak vytočila, že som ju požiadal, nech sa to láskavo opýta svojho šéfa na najbližšej porade, alebo nech ho zavolá. Prišiel šéf. Sympatický pán primár. Povedal, že Zuzka konala správne. A čo sa týka môjho času potrebného na PRESUN-30 až 4O minút-to sa mám dohodnúť so svojim zamestnávateľom. Povedal som pánovi primárovi, že táto jeho odpoveď mi nedáva logiku, a že sa budem pýtať kompetnejších. Dokážete mi v tom prosím pomôcť? Veľmi pekne Vám ďakujem. Peter R. P. S. Pracoval som u súkromníka 19 rokov. Tam na tzv § nebol nárok! Všetko som riešil cez dovolenky, nadčasy, odrábal som. Teraz pracujem vo firme, ktorá mi to umožňuje, ale.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 144  Zákonníka práce platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

T.j. : Postup zdrav. zariadenia bol správny, keďže má potvrdiť aký dlhý čas ste boli v zdrav. zariadení.

Zdrav. zariadenie nevie kde Vy sám pracujete a aká je vzdialenosť medzi zdrav. zariadením a Vašim pracoviskom, teda ani ako dlho Vám bude trvať cesta späť na pracovisko.

Ak vychádzame zo zákonného ustanovenia § 141 Zákonníka práce ("Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: ... sprevádzanie 1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,"), ktoré používa pojem sprevádzanie, čím sa nerozumie iba čas strávený v zdravotníckom zariadení, ale aj cesta naň a späť na pracovisko, sme názoru, že nie je zákonný dôvod, aby Vám zamestnávateľ neuznal túto prekážku v práci pokiaľ sa jedná o čas, ktorý pripadá na čas strávený cestou do a zo zdrav. zariadenia naspäť na pracovisko. 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás zamestnanec si môže čerpať "paragraf na návštevu lekára" aj napr. na 4 celé dni za sebou. Má lekár vyznačiť na priepustku, že ošetrenie trvalo celý deň? Koľko dní za sebou najviac môže zamestnanec čerpať paragraf na návštevu k lekárovi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň,

pracovné voľno s náhradou mzdy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi na lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie na nevyhnutný čas, teda na čas, počas ktorého malo trvať ošetrenie. Zamestnávateľ vychádza z potvrdenia od lekára, avšak je oprávnený rozhodnúť o tom, či potvrdenie uzná, alebo nie. Potvrdenie, ktoré bude vystavené na 4 dni za sebou od toho istého lekára, môže nasvedčovať, že ide o obchádzanie zákona a vzniká riziko, že zamestnávateľ ho neuzná. Tento inštitút by sa mal využívať na vyšetrenia a ošetrenia a nie na liečenie choroby, či úrazu. Na to existuje tzv. PN. Môže sa však stať, že každý deň idete buď k inému lekárovi, alebo idete na kontroly a vzhľadom na cestovanie, či čas strávený u neho je potrebné využiť celý deň.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či zamestnávateľ ma nárok nezaplatiť paragraf návštevu u lekára. Pracujem v chránenej dielni, a keď idem k lekárovi musím brat dovolenku lebo P mi nezaplatí ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň,

lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie je prekážkou v práci na strane zamestnanca, pri ktorej má zamestnávateľ povinnosť Vás uvoľniť a pokiaľ ide o návštevu v intervale 7 dní v kalendárnom roku, máte nárok na náhradu mzdy. Je to zamestnávateľova zákonná povinnosť, ktorej sa nemôže vyhnúť. Je síce pravdou, že zamestnávateľ posudzuje odôvodnenosť a nevyhnutnosť návštevy u lekára počas pracovnej doby, avšak pokiaľ nie je možné lekára navštíviť mimo Vašej pracovnej doby, máte na túto prekážku (teda pracovné voľno s náhradou mzdy) nárok. Tento nárok má prednosť pred dovolenkou, a preto Vás zamestnávateľ nemôže nútiť čerpať dovolenku, keď máte inak nárok na lekárske vyšetrenie. (§ 112 ods. 2 Zákonníka práce Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.)

Máte možnosť podať na neho podnet inšpektorátu práce, ktorý jeho postup preverí a môže mu uložiť sankciu.


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, má ZŤP osoba nárok na viac paragrafov ako 7 ročne? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň, pri tzv. dôležitej osobnej prekážke v práci Zákonník práce nerozlišuje osoby na ZŤP a nie ZŤP. Tzn. že i vo Vašom prípade sa pri návšteve lekára uplatní ustanovenie § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Nad rámec týchto 7 dní môže podľa ustanovenia § 141 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ poskytnúť ďalšie pracovné voľno za účelom návštevy lekára s náhradou mzdy alebo bez.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mi viete poradiť, ak by som chcela vziať paragraf na 2 pracovné dni na rodinného príslušníka (moja stará mama), ale má iné priezvisko ako ja (z maminej strany) a nežije so mnou v jednej domácnosti. Je možné vziať takéto  P na túto osobu? Ďakujem veľmi pekne za informáciu.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Začneme trochou právnej teórie :

1./ Podľa ust. § 141 a nasl. ZP zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, atď.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu okrem iných aj na sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku.

Podľa § 40 ZP rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

2./ Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je Vám povinný je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj vo Vašom prípade, aj keď stará mama má iné priezvisko a nežije s Vami spoločne v domácnosti. Otázkou je účel prac. voľna a aby ste  mali nárok na prac. voľno /"P"/ bolo platené, musí sa jednať o jeden z dôvodov ako uvádzame vyššie a to :

sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Podľa §  141 ods. 3 ZP zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z iných dôvodov s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, prípadne pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.

 

 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ak som mal paragraf z dôvodu pohrebu otca, ktorý bol len jeden deň môže mi to zamestnávateľ dať len ako riadne odpracovaný deň pričom som doložil doklad a pričom aj paragraf je lepšie platený a mal som naňho nárok.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 06.09.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 141  ods. Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných aj z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Teda patrí Vám jeden deň, v prípade, že by ste obstarávali pohreb, patrí Vám ďalší pracovný deň.

Podľa § 141 ods. 7 Zákonníka práce náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Podľa § 134 Zákonníka práce priemerný zárobok na pracovno právne účel je stanovený nasledovne : 

" (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak."


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Manžel pracuje na 12 hod. zmeny a zamestnávateľ mu neuznáva paragraf za návštevu lekára, že si to ma vybaviť cez voľno a ani vtedy, keď ho sám poslal na preventívnu prehliadku tak ho objednal hneď po nočnej cez jeho voľno, ako to vlastne je ?  Podľa ZP mi to vychádza, že nemá nárok, keď si to môže vybaviť mimo pracovného času. Ďakujem D. H.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 10.07.2018)

Dobrý deň, 
pri zodpovedaní Vašej otázky je potrebné vychádzať predovšetkým z ust.  Zákonníka práce ("ZP") ,

 ust. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a ust. zákona o  
1./ Ak sa v prípade Vášho manžela jedná o lekársku prehliadku vo vzťahu k vykonávanej práci potom platí ust. § 136 ZP :

"Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času."
Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak." 


Sme názoru, že v prípade lekárskej prehliadky, ktorú nariaďuje zamestnávateľ a je povinný znášať aj jej náklady, sa uplatnia pracovnoprávne pravidlá, ktoré umožňujú zamestnávateľovi disponovať len s pracovným časom zamestnanca a teda zamestnávateľ nemá určiť zamestnamncovi, aby túto prehliadku absolvoval v rámci svojho voľna v súlade s ust. § 138 ZP /citujeme/:
"Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní." 

Podľa § § 85 pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a keďže sa jedná o pracovnú povinnosť, má sa vykonávať v prac. čase. Zamestnávateľ nie je oprávnený určovať plnenie povinností v súvislosti s vykonávanou prácou mimo prac. času.

Jednoduchšie : Lekárska prehliadka v súvislosti s vykonávanou prácou sa má vykonať v prac. čase.

 

2./ Pre iné dôležité osobné prekážky v práci platí ust. § 141 ZP;  jedná  sa o ošetrenie, vyšetrenie, dočasnú prac. neschopnosť a podobne, teda o iné prekážky než ako sú uvedené v ust. § 136 ZP /viď vyššie/.

Zamestnávateľ v týchto iných dôležitých osobných prekážkach v práci  je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: 
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Súčasne platí, že v týchto prípadoch  ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. 
Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 

Jednoduchšie : Vyšetrenie alebo ošetrenie má sa vykonať mimo prac. času s povinnosťou oznámiť zamestnávateľovi túto prekážku v práci, ak vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času, vrátane preukázania trvania prekážky v práci.

 

©
 


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Žijem v spoločnej domácnosti so starou mamou. Platí o mne, že som rodinný príslušník, ktorý ju sprevádza k lekárovi a budem mať nárok na náhradu mzdy? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, podľa Zákonníka práce sa voľno s náhradou mzdy poskytuje za sprevádzanie rodinného príslušníka zamestnanca. Definícia rodinného príslušníka je uvedená v ustanovení § 40 ods. 5 Zákonníka práce. Podľa tejto definície je rodinným príslušníkom aj prarodič zamestnanca. Rodinným príslušníkom je dokonca aj iná osoba žijúca s Vami v spoločnej domácnosti bez ohľadu na príbuzenský vzťah. Na základe toho je možné uviesť, že Vám patrí voľno s náhradou mzdy za sprevádzanie Vašej starej mamy u lekára.


Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím Vás o radu. Ak končím pracovný vzťah vo firme ku poslednému dňu v mesiaci apríl mám nárok len na 3 paragraf od lekára takzvané "péčka" na seba a 3 na člena rodiny? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem a želám pekný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 23.04.2018)

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú aj odpovedáme.

1./ V uvedenej problematike platí ust. §§ a nasl. Zákonníka práce :

 

"Podľa § 141 ods. 2 ZP platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a)  vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení


1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, n a j v i a c na sedem dní v kalendárnom roku, ak v y š e t r e n i e alebo ošetrenie n e b o l o možné vykonať m i m o pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

 

Platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Z ust.  § 141 Zákonníka práce jasne vyplýva, že v kal. roku má zamestnanec nárok na prac. voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac 7 dní v roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času. 

To, že ukončujete prac. pomer k 30.4.2018 neznamená, že zo zákona máte nárok 3 dni paragraf a 3 dni na člena rodiny. 

Podstatné je to, či vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času. Súčasne platí, že ak prekážka v práci je zamestnancovi známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie prac. voľna, samozrejme s následným predložením potvrdenia od prísl. zdrav. zariadenie o prekážke v práci a jej trvaní.

 

2./ Pokiaľ sa jedná o voľno v rozsahu 3 dní na rodinného príslušníka, platí v ďalšom ust. § 141 ods. 2 ZP nasledovne :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: .....

" b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

   1.rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

   2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

d) úmrtie rodinného príslušníka

   1.pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,

   2.pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

   3.pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

e) svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,

f) znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň,

g) nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom,

h) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni; ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy,

i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať."

 

 

Podstatou prekážok v práci je to, že čerpanie prac. voľna musí byť zamestnávateľovi preukázané konktrétnou prekážkou s predložením príslušných dokladov, nie je teda rozhodujúce to, že ukončujete k 30.4.2018 prac. pomer a prac. voľno možné poskytnúť z dôvodu prekážok v práci ste si nevyčerpali.

 

 


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca] (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či tzv. paragraf od lekára, čerpanie dva dni môže byt vypísaný na jednom potvrdení, či sa musia vystaviť dva potvrdenia, na dva dni. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]

(odpoveď odoslaná: 26.02.2018)

 

Dobrý večer, 

k položenej otázke zaujímame nasledovný právny názor :

Najprv kúsok právnej teórie :

 

 

1./ Podľa ust. § 141 ZP platí :

"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak." 

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

    1.pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

    2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať      mimo pracovného času,

   3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

2./ Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

3./§ 144 ZP :  Pre prekážky v práci platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Záver : Odpoveď na Vašu otázku je treba hľadať v ust. ZP, podľa ktorého, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Nie vždy však vie zamestnanec, že pôjde na ošetrenie /napr. zlomenina ruky/, a v tomto prípade platí druhá veta ods. 1 § 144 ZP a to : "Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu." Nie vždy je možné vyšetrenie alebo ošetrenie vykonať mimo prac. času, čo treba posudzovať z konkrétneho prípadu. Sme názoru, že ak vyšetrenie alebo ošetrenie trvalo dva dni, potom aj fakticky boli realizované zdrav. úkony dva dni a preto potvrdenie zdrav. zariadenia  by malo byť osobitne za každý deň. 

V prípade ak zamestnanec napr. vopred vie, že vyšetrenie alebo ošetrenie bude trvať dva dni, má povinnosť včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna na príslušný počet dní, vo Vašom prípade na dva dni, a potom stačí jedno potvrdenie od zdrav. zariadenia.

 

 

 

 

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Paragraf na návštevu lekára [kompletný sprievodca]" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku