'

Paragraf na návštevu lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 4. 2017

Otázka: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, odchádzam z práce a posledný deň si chcem vziať paragraf na návštevu lekára, načo ma môj zamestnávateľ donútil podpísať dovolenku (ostali mi ešte 3 dni). Keď mu aj tak pošlem paragraf, môže mi to neprijať - odmietnuť? Koľko paragrafov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára? Čítala som, že 2 najviac. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcem sa prosím spýtať:Od začiatku roku 2019 do júna 2019 mám zo 14 p, čo je na celý rok vybraných 7. Môže mi zamestnávateľ v auguste 2019 povedať, že nemám teraz nárok na p lebo je ešte do konca roku ďaleko?
Je to prosím niekde nejako udané koľko môže mať vybraných za mesiac alebo polrok?
Ďakujem za odpoveď. A.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli "p" lekárske vyšetrenia tak zo zákona ich máte 7 a nie 14 (pravdepodobne ste spočítali lekárske vyšetrenia + ošetrenie člena rodiny), pričom zákon nestanovuje to, kedy si ich môžete vybrať, resp. nestanovuje ani limit, koľko si ich môžete vybrať za mesiac. Vždy si ich zamestnanec vyberá podľa toho, ako to potrebuje. Takže zamestnávateľ Vám nemôže zabrániť ísť k lekárovi, keď to potrebujete. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, ohľadom paragrafu. Zamestnanci nosia potvrdenie o návšteve lekára s trvaním celý deň. Napr. v pondelok ráno ide na vyšetrenie, kde doktor mu dá dve potvrdenia na celý deň, teda pondelok utorok nepríde do práce a v stredu donesie dve potvrdenia (jedno z pondelkovým a druhé s utorkovým dátumom) kde trvanie od do je celý deň. Je takéto potvrdenie zamestnávateľ povinný akceptovať? Prípadne paragraf počas poobednej alebo nočnej smeny. Kedy zamestnanec využíva paragraf na zotavenie z choroby?

ďakujem pekne.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Zamestnávate je ten, kto posudzuje oprávnenosť prekážky. V zásade, pokiaľ lekár určí, že mi mal pacient (zamestnanec) ostať doma radšej po zvyšok dňa, potom by takéto rozhodnutie lekára mal podľa môjho názoru zamestnávateľ rešpektovať. Zamestnávateľ má totiž konať v súlade s oprávnenými záujmami zamestnanca a nekonať v rozpore s dobrými mravmi. To isté platí aj o zamestnancovi. V zásade je to na rozhodnutí zamestnávateľa, prípadne na interných pravidlách, aké máte zavedené. Ak sa chcete takémuto niečo vyhnúť, potom je dobré zaviesť internú smernicu, ktorá by presne upravila, ako sa bude návšteva u lekára posudzovať. 

Čo sa týka poobednej a nočnej, to je opäť na zvážení. Dôvodné by napr. bolo, ak by potvrdenie bolo napr. z pohotovosti. Avšak rovnako mohol lekár na doobeňajšom vyšetrení odporučiť nenastúpiť na najbližšiu zmenu. Odporúčam to riešiť v internej smernici.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň
Chcela by som sa informovať bola som u lekára na paragrafe a chcem sa spýtať, či zamestnávateľ ma právo volať lekárovi kvôli paragrafu na ten daný deň ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zákon neupravuje oprávnenie zamestnávateľa volať lekárovi, aby si overil, či ste boli u lekára. V zásade má právo posúdiť odôvodnenosť absencie, kvôli vyšetreniu. Podľa môjho názoru hraničí jeho konanie s konaním v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ ste mu predložili potvrdenie s pečiatkou a podpisom lekára, potom nemá dôvod si to overovať takýmto spôsobom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či zamestnávateľ ma právo v prípade, že mame do mesiaca 2 celodenne vyšetrenia od lekára, tieto vyšetrenia neuznať a namiesto jedného strhnúť deň dovolenky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ má právo posúdiť odôvodnenosť návštevy u lekára, v zmysle, či ju nebolo možné vykonať mimo prac. času, prípadne kratšie. Ak však skutočne nebolo možné vykonať vyšetrenie v iný čas, musí Vám uznať potvrdenie. Zamestnávateľ si nemôže stanoviť, že Vám uzná max. 2 vyšetrenia mesačne, pretože to nie je možné predvídať. Zamestnanec nikdy nevie, či a koľko bude chorý. Uvedené môžete riešiť napr. na inšpekcii práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, riešim takú situáciu. Potrebujem ísť s dieťaťom na povinnú psychologickú a špeciálnopedagogickú rediagnostku dieťaťa do Centra špeciálnopedagogického poradenstva. Ide o dieťa so zdravotným postihnutím integrovaného v bežnej škole. Viem, že poradne vystavujú, alebo vystavovali ospravedlnenia rodičom v takýchto prípadoch (sama som v takom pracovala). Môj zamestnávateľ mi však oznámil, že mi ospravedlnenie z tohto zariadenia neuzná, lebo sa nejedná ani o zdravotnícke zariadenie, ako je to v zákonníku práce. Nemôžem sa asi odvolať ani na ďalší bod zákonníka, lebo Centrum špec. ped. poradenstva asi nespadá ani pod sociálne zariadenie. Ako si mám potom takúto prekážku v práci ospravedlniť? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň 

podľa ust. § 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve "zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti."

Medzi zdrav. zariadenia patria okrem iných aj zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek /§ 7 ods,. 3 písm. e/ cit. zákona.

Medzi predmetné zariadenia podľa cit. zákona patria aj centrá ako uvádzate v otázke, ktoré patria pod prísl. VÚC, ministerstvo zdravotníctva alebo vnútra. Odporúčame Vám len zistiť zriaďovateľa uvedeného Centra.

Podľa uvedeného v súlade s ust. § 141 Zákonníka práce máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy; teda vo Vašom prípade nie je podstatné to, že uvedené Centrum nemá vo svojom názve pojem zdravotnícke zariadenie.

Podľa ust. § 141 ods. 2 ZP platí :

" Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka  /naša pozn : rodinným príslušníkom je aj dieťa - § 40 ods. 5 ZP/  do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,.... "

Len pripomíname ust. § 144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

T.j. : Upovedomte zamestnávateľa o uvedenom povinnom vyšetrení s dieťaťom a doneste zamestnávateľovi potvrdenie z Centra /uvedený časový rozsah/.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Prosím Vás, je v zákonníku práce definované, že 2 po sebe idúce paragrafy od jedného lekára, neplatia? Zamestnávateľ neakceptuje vyšetrenia 2 dni po sebe od jedného lekára. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2019)

Dobrý deň prajem,

nie, takáto úprava v Zákonníku práce neexistuje. Je síce pravda, že zamestnávateľ má právo posúdiť odôvodnenosť pracovného voľna z dôvodu návštevy u lekára a zamestnanec sa má snažiť ísť k lekárovi mimo pracovného času, avšak nemôže paušálne povedať, že takéto pravidlo u neho platí. Niekedy jednoducho nie je možné ísť k lekárovi inokedy než počas pracovnej doby a niekedy je potrebné aj vyšetrenie u toho istého lekára. Podľa môjho názoru by preto mal skutočne zvážiť a odôvodniť Vám prečo má takéto pravidlo. Ak ste potrebovali vyšetrenie, nemá na to dôvod, Vám to neuznať. Ak by to neuznal, odporúčam zvážiť dať podnet na inšpektorát práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Cez dovolenku ( 3 dni ) som navštívil aj lekára. Tak chcem miesto dovolenky v ten jeden deň predložiť lekárske potvrdenie, teda chcem si vybrať paragraf. Otázka znie je to možné a ak áno môže mi zamestnávateľ v deň návštevy lekára ( paragrafu) dať výpoveď zo zamestnania? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 114 Zákonníka práce platí :

"Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1)."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že prerušenie dovolenky vo Vami uvedenom prípade a poskytnutie prac. voľa z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci /ošetrenie alebo vyšetrenie/ nie je možné, alebo inakšie : prerušenie dovolenky a jej nahradenie pracovným voľnom  z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci nie je možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ak som vo výpovednej lehote tak môžem využiť len pomernú časť paragrafov, alebo ich môžem využiť všetky, resp. ako to je? Od začiatku roka spolu s výpovednou lehotou odpracujem 4 mesiace. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, 

keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, potom platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

T.j. : Keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka a bude trvať celkom 4 mesiace, zamestnávateľ môže určiť v súlade s uvedeným ustanovením, že zo 7 dní máte nárok na celkom 5 dni a to z týchto dôvodov :  

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času

2./ sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

 

Poznamenávame, že pre prekážky v práci všeobecne, že vyšetrenie alebo ošetrenie je treba realizovať  vo Vašom mimopracovnom čase a až keď to nie je možné /napr.náhly úraz, zhoršenie zdrav. stavu a pod./ , nastupuje zákonná povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pracovné voľno v zákonnom rozsahu 7 dní v kalendárnom roku.

Ďalej platí ust. § 144 ZP a to, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pracovný deň som prišla do práce na cca 5h, a potom som odišla k lekárovi na kontrolu v súvislosti s tehotenstvom. Na priepustke mi lekár čas neuviedol. Predložila som ju zamestnávateľovi s tým, že som chcela uznať zvyšný prac. čas, čiže 3h. Zamestnávateľ mi však neuznal celé 3h, pretože podľa neho je moja pracovná doba od 9-15, teda uznal mi len ošetrenie lekárom do 15:00, čo sú 2h. Pričom pracovná doba od 9-15 zodpovedá základnej pracovnej dobe, pretože ako administratívny pracovník mám flexibilný pracovný čas. Má právo odo mňa zamestnávateľ požadovať odpracovanie 1h navyše? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 143 Zákonníka práce platí :

"Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného obdobia, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jej odpadnutí túto neodpracovanú časť pracovného času odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas."

Odpoveď : Zamestnávateľ postupoval správne. Možnosťou je dohodnúť sa so zamestnávateľom, že túto jednu hodinu si neodpracujete, ale potom samozrejme ju nebudete mať ani zaplatenú. Prípadne dohodnúť čerpanie dovolenky na jednu hodinu so súhlasom zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pracujem, ako vodič v SÚČ PSK. Dnes v priebehu dna som sa telefonicky objednal na odborné vyšetrenie na 4. IV. 2019. Keďže pracujeme neustále externe, tak som zistil pri návrate na stredisko, že mi zamestnávateľ dal na ďalší týždeň domácu pohotovosť. Pracujeme od 7 do 15 hodiny. Domáca pohotovosť trvá od 15 hodiny poobede do 7 hodiny ráno nasledujúceho dna. Domáca pohotovosť trvá 7 dni od pondelka do pondelka. Teraz k otázke, aby som mal v tom jasno. Ak dostanem § od lekára (psychiater) na celý deň, musím v prípade nejakej udalosti prísť do práce po 15 hodine ? Udalosťou myslím odstránenie následkov po nehode, alebo sprejazdnenie vozovky, alebo iná okolnosť, ktorá ohrozuje plynulosť cestnej premávky. Platí § len počas pracovnej doby, t.j. od 7 do 15 a nevzťahuje sa na domácu pohotovosť ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 144 Zákonníka práce platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Vychádzajúc z Vami uvedenej otázky, už teraz viete, že na deň 4.4.2019 ste objednaný na vyšetrenie.

Z ust. § 144 ZP vyplýva, že ste povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie prac. voľna.

Zdrav. zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky a o jej trvaní, teda uviesť dátum trvania vyšetrenia pre potreby zamestnávateľa. 

Ak Vám lekár nenapíše trvanie vyšetrenia, neznamená to, že tzv. § Vám patrí na celý deň v trvaní 24 hodín; alebo inakšie : pracovné voľno Vám patrí len v rozsahu aký je uvedený na potvrdení zdrav. zriadenie o trvaní prekážky, Ak by napr. vyšetrenie trvalo do 15.30 hod. podľa potvrdenia lekára, ste povinný nastúpiť na zamestnania.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk