Paragraf na návštevu lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, odchádzam z práce a posledný deň si chcem vziať paragraf na návštevu lekára, načo ma môj zamestnávateľ donútil podpísať dovolenku (ostali mi ešte 3 dni). Keď mu aj tak pošlem paragraf, môže mi to neprijať - odmietnuť? Koľko paragrafov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára? Čítala som, že 2 najviac. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Pracovník v pracovnom pomere pracuje vždy jeden deň v týždni. Na koľko dni návštevy lekára ma nárok za rok?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.08.2020)

Dobrý deň,

 

ak ide o zamestnanca, tak "na seba" má nárok v zásade na 7 dní pokiaľ ide o návštevu lekára (zákon výslovne hovorí o "vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v zdravotníckom zariadení"), a to za predpokladu, že sa to nedá vykonať mimo pracovného času. Na týchto 7 dní má súčasne zamestnanec nárok na náhradu mzdy. Ak by išlo o návštevu nad rámec týchto 7 dní za rok, tak už zamestnanec nemá nárok na náhradu mzdy. Vždy však ide o ospravedlnenú neúčasť v práci, resp. o dôležitú prekážku na strane zamestnanca.

 

Uvedenú problematiku upravuje ustanovenie § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, či zamestnávateľ postupoval správne ak mi neuznal priepustku na celý deň, keď som bol odviesť ako aj priviesť manželku do (z) pôrodnice. Bol som ako doprovod a nie pri pôrode a pod. Zamestnávateľ mi uznal len pol dňa a na druhu polovicu dňa mi dal dovolenku.
Druhú otázku by som mal, že mám trvalý pobyt v Bratislave, ale chodím k zubárovi na východné Slovensko. Priepustku mám na celý deň. Zamestnávateľ mi nechce uznať celý deň, že by som si mal vyhľadať zubára bližšie k bydlisku.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2020)

Dobrý deň,
najprv kúsok právnej teórie.

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí :

"Dôležité osobné prekážky v práci
(1) Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny podľa osobitného predpisu, osobnej a celodennej starostlivosti o fyzickú osobu podľa osobitného predpisu a počas obdobia, kedy sa osoba, ktorá sa inak stará o dieťa mladšie ako desať rokov veku, podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,... ".

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že zamestnávateľ poskytne prac. voľno na nevyhnutne potrebný a to jednak na vyšetrenie alebo ošetrenie, ak toto ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času, ako aj v prípade sprevádzania manželky do a z pôrodnice.

K otázke dochádzania na ošetrenie na východné Slovensko, uvádzame, že je to rozhodnutie Vaše, že budete chodiť k zubárovi až na vých.Slovensko, preto sme názoru, že postup zamestnávateľa je správny. Iné by to bolo v prípade, ak by išlo o jediného špecialistu v rámci SR, ktorý by bol až na východnom Slovensku, prípadne by Vás k uvedenému špecialistovi poslal priamo zamestnávateľ.

Zamestnávatelia uznávajú cestu na ošetrenie, vyšetrenie alebo sprevádzanie v primeranom rozsahu s prihliadnutím na dĺžku cesty tam a späť, keďže bez uznania týchto ciest by nebol splnený účel ustanovenia § 141 Zákonníka práce, ktoré stanovuje povinnosť zamestnávateľa poskytnúť prac. voľno na nevyhnutne potrebný čas.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím odpoveď na otázku: zamestnanec pracuje na skrátený úväzok napr. 2 dni v týždni, ma tiež nárok na 7 platených dni na návštevu lekára a 7 na sprevádzanie rodinného príslušníka za rok? Ak má 3 takéto pracovné pomery, mal by nárok u každého zamestnávateľa na 7 dní. Nikde nevidím, že by zákonník práce takéto prípady riešil, ale je to realita.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.06.2020)

Dobrý deň,
áno, máte pravdu, ZP takéto prípady vyslovene nerieši. Pri riešení takýchto prípadov je potrebné vychádzať z ust. § 141 ods. 2 ZP a to, že zamestnanec má nárok na max. 7 dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času "

"(2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,
c) sprevádzanie
1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,..."

Teda v prvom rade si má zamestnanec vyšetrenia a ošetrenia zabezpečovať mimo prac. času a až keď to nie je možné, tak v pracovnom čase, čo sa v podstate týka aj sprevádzania.

V otázke uvádzate, že zamestnanec je u Vás v prac. pomere 2 dni v týždni, z čoho nemožno vyvodiť resp. zamestnanec nemôže vychádzať z toho, že ako zamestnávateľ zo zákona ste povinný mu umožniť čerpanie 7 dní prac. voľna na vyšetrenie alebo ošetrenie; na vyšetrenia alebo ošetrenia má takýto zamestnanec dostatok času v pracovných ostatných dňoch. Uvedené však neplatí v prípade, že by došlo napr. k náhlemu úrazu, keďže tento nie je možné predvídať v zmysle ust. § 144 prvá veta /"vopred"/. Je na ostražitosti zamestnávateľa, aby potvrdenia od lekára občas skontroloval (ordinačné hodiny a pod.)

Súčasne platí ust. § 144 ZP  a to, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Keď idem k lekárovi po nočnej zmene, mám nárok na paragraf, napr. cez nočnú ma rozbolí zub a hneď ráno idem k zubárovi. Robím systém denná, nočná - dva dni voľna.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.04.2020)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 141 ods. 2 ZP platí :

"2) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,"

 

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že pokiaľ ošetrenie u zubára absolvujete v čase, keď nemáte pracovnú zmenu, nemáte nárok na prac. voľno. V zmysle ust. ZP nárok na prac. voľno je v prípade, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať  mimo prac. času, teda išli by ste na pohotovosť v čase prac. zmeny.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu ohľadne PN. Mala by som podstúpiť estetickú operáciu s rekonvalescenciou cca 10 dni. Ide o platenú operáciu kedy mi bolo oznámené, že nemám nárok na PN v súvislosti s touto operáciou. Mám čerpať dovolenku alebo neplatené voľno. Je to pravda, ak áno aký paragraf sa na to vzťahuje ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.03.2020)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že ide o estetickú operáciu, a teda nejde o operáciu, ktorá zrejme nie je nevyhnutná z dôvodu predchádzajúcej choroby alebo úrazu. Pokiaľ ide o estetickú operáciu na Vaše želanie pre zlepšenie vzhľadu a pod. (viečka, tuk a pod.), potom je postoj zamestnávateľa správny a nemáte nárok na čerpanie prekážok v práci podľa ust. Zákonníka práce.

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí : 

"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Ak by však išlo o estetickú operáciu, ktorá je nevyhnutná z dôvodu choroby z povolania alebo prac. úrazu, za ktorý zodpovedá zamestnávateľ, potom podľa nášho názoru máte nárok na práceneschopnosť resp. čerpanie pracovného voľna s náhradou mzdy.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval ohľadom paragrafu. Som invalidný dôchodca pracujem na polovičný úväzok. Jeden deň som sa zdravotné cítil zle. Doobeda som bol u lekára a povedal, že ak sa necítim dobre tak nech ostanem v domácej liečbe dal my aj paragraf, aby som nedostal absenciu. V práci my to neuznali a miesto toho my zobrali deň dovolenky. Otázka znie, či to bolo správne. Vopred ďakujem za porozumenie a skorú odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.03.2020)

Dobrý deň,

základom vo Vami uvedenom prípade je ust. § 141 ods. 2 ZP, v zmysle ktorého "zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a  a to na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Podľa ust. § 144 ZP platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

V otázke uvádzate, že pracujete na polovičný prac. úväzok /t.j. zrejme nie každý deň, resp. každý deň len napr. 4 hodiny, potom zrejme zamestnávateľ vychádzal z toho, že ste mohli vyšetrenie u lekára absolvovať v mimopracovnom času, potom je jeho postup v súlade so ZP.

Je na Vás, aby ste  preukázali, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimopracovného času.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať.
Keď mám dieťa ale môj partner nie je jeho otcom, mohol by s ním ísť k lekárke a čerpať paragraf na doprovod dieťaťa ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2020)

Dobrý deň, áno je to možné. Podľa ust. § 40 ods. 5 ZP platí : "Rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti."

U zamestnávateľa však bude musieť preukázať spoločné žitie s Vami a dieťaťom, vrátane toho, že sprevádzanie bolo nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času (§ 141 ods. 2 písm. c/ bod 1. ZP).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň,

Chcem sa spýtať, či si môžem uplatniť paragraf 2 dni po sebe na seba + 3. deň na doprovod dieťaťa. Čiže 3 dni po sebe od 2 lekárov.

Ďakujem vopred.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2020)

Dobrý deň prajem,

podľa zákona máte nárok na 7 dní na lekárske vyšetrenie Vaše, prípadne ďalších 7 dní na sprevádzanie člena rodiny do zdravotníckeho zariadenia. V danom čase máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, pričom o tejto prekážke musíte zamestnávateľ bezodkladne informovať. K lekárovi by ste prioritne mali ísť v čase, kedy nepracujete, ak to objektívne nie je možné, tak aj počas pracovného času. Zamestnávateľ nemá právo posudzovať to, či vyšetrenie malo trvať celý deň, či kratšie. To je odborná otázka, o ktorej rozhoduje lekár. Každé jedno potvrdenie by však malo zodpovedať skutočnosti a síce tomu, že ste v daný deň boli u lekára a vyžadovalo si to neprítomnosť celý deň (pracovný čas počas dňa). Záleží však aj na tom ako ste dohodnutí so zamestnávateľom. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň,
môže zamestnávateľ odo mňa požadovať pri čerpaní pracovného voľna pre celodennú návštevu lekára až dve potvrdenia od dvoch lekárov na jedno vyšetrenie? Ak idem napr. ku gynekológovi, tak nepotrebujem výmenný lístok od obvodného lekára, takže pri tomto vyšetrení navštívim len jedného lekára špecialistu a dostanem len jedno potvrdenie.
Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2020)

Dobrý deň prajem,

rozsahu, v ktorom uzná návštevu u lekára posudzuje zamestnávateľ, a teda teoreticky nemusí uznať celodenné lekárske potvrdenie, ak objektívne postačovalo napr. 3 hodinové, či iné. To je však veľmi individuálne a pokiaľ Vám lekár potvrdí, že sa jedná o celodenné vyšetrenie, tak by to mal rešpektovať, pretože zamestnávateľ nie je odborník a nevie, aký je Váš zdravotný stav a prečo Vám lekár odporučil byť doma. To je Vaša súkromná vec. Môžete mu to skúsiť vysvetliť, prípadne si vyžiadať od lekára celodenné potvrdenie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Včera som mala byt v práci, ale bolo mi zle, tak som nenastúpila. Dnes som išla k lekárke, ktorá mi povedala, že spätne nedáva paragraf. Takže mám na dnes a zajtra. Bola som dnes ešte aj u zubárky, od ktorej mám tiež §. Môžem dať od nej paragraf za včerajšok alebo je to protiprávne ? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2020)

Dobrý deň,

obvodný lekár Vás môže uznať ako osobu dočasne práceneschopnú spätne najviac tri kalendárne dni a to len na základe lekárskeho nálezu zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby.

T.j. : Pokiaľ ste neboli na pohotovosti, všeobecný lekár Vás nemôže uznať spätne za dočasne práceneschopnú.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ stiahnuť z výplaty, preto, že som doniesol paragraf? Miesto zaplatenia mi stiahne 10 eur, lebo som doniesol paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.01.2020)

Dobrý deň prajem,

nie je mi celkom zrejmé, aký je presne skutkový stav Vášho prípadu. Ak zamestnávateľ uzná lekárske vyšetrenie, tak máte nárok na náhradu mzdy v sume priemerného zárobku. Ak by ho neuznal a dal by vám absenciu, tak teoreticky Vám môže daný čas "strhnúť" z platu. Potreboval by som však bližšie informácie, aké boli okolnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, môže zamestnávateľ uznať potvrdený paragraf od zubného technika/hygienika? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.01.2020)

Dobrý deň. Pokiaľ ide o dôležité osobné prekážky v práci, tak Zákonník práce v danej súvislosti hovorí o "vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v zdravotníckom zariadení". Som toho názoru, že Váš prípad sa dá subsumovať (podriadiť) pod ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení. Z tohto dôvodu zastávam názor, že takúto dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ uznať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, keď si chcem v práci zobrať paragraf, musím to za hlásiť dopredu. Zamestnávateľ ale nechce uznať paragraf priamo od lekára. Zamestnávateľ si spravil vlastne paragrafy a musíme si vypýtať tie. Je to v poriadku, aby mala firma takéto vlastne paragrafy a nechcela uznať paragraf od lekára?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2020)

Dobrý deň,

zákon neupravuje formu tzv. paragrafu (potvrdenia o návšteve u lekára). Vy ako zamestnanec musíte preukázať, že ste u lekára boli, kedy a ako dlho. Ak ste si toto splnili, tak potom nemá dôvod namietať formu tohto potvrdenia. Ak by aj spoločnosť mala vlastné tlačivá, v zásade by mali tiež obsahovať to isté. Ak by bezpodmienečne trval na firemnom tlačive, podľa môjho názoru by už konanie zamestnávateľa bolo možné považovať za konanie v rozpore s dobrými mravmi. Ak nechce uznať prekážku v práci, len preto, že potvrdenie nie je na danom tlačive, tak v takom prípade porušuje Zákonník práce. Ak idete k lekárovi, mali by ste to oznámiť vopred. Ak to vopred neviete, tak bez zbytočného odkladu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Je zamestnávateľ povinný preplatiť 100% náhradu mzdy pri návšteve u lekára ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.11.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 ods. 7 Zákonníka práce pri prekážkach v práci na strane zamestnanca sa náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Právna úprava priemerného zárobku je upravená v ust. § 134 Zákonníka práce :

"Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely

(1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

(4) Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Priemerný hodinový zárobok sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov má použiť priemerný mesačný zárobok, postupuje sa tak, že priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca. Priemerný mesačný zárobok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa spýtať. Mám pružnú pracovnú dobu, avšak potreboval som navštíviť zubára - trhal mi zub. Platí mi potvrdenie od zubára celý deň, keďže som bol ubolený počas celého dna, alebo len 5, 5 hodiny?
Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.10.2019)

Dobrý deň prajem,

pri takýchto situáciách sa postupuje v zásade tak, že vyšetrenie u lekára, je prekážka v práci, pričom túto musíte preukázať zamestnávateľovi. Ak lekár určí priepustku na celý deň, mal by podľa môjho názoru zamestnávateľ takúto priepustku akceptovať, avšak je to na ňom. Pretože len zamestnávateľ môže rozhodnúť, či ju akceptuje. Mala by Vám platiť na celý deň, ale ako som uviedol, záleží to na zamestnávateľovi. V praxi si však neviem predstaviť, aby ste napr. kvôli jednému dňu išli na PN. Mohol by však trvať na tom, aby ste si zobrali dovolenku. Závažnosť vyšetrenia a ochorenia posudzuje lekár. Ak ten stanoví, že je to bolestivé a máte byť doma celý deň, tak by to mal zamestnávateľ rešpektovať.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, či mi je zamestnávateľ povinný uznať paragraf na celý deň, keď mám doktora mimo okresu?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň prajem,

ako zamestnanec máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v trvaní 7 dní v kalendárnom roku na lekárske vyšetrenia a ošetrenie. Musíte však návštevu u lekára preukázať dokladom a zamestnávateľa o tom bezodkladne informovať. Je na zamestnávateľovi, aby posúdil doklady a rozhodol, či uzná, alebo neuzná prekážku v práci a v akom rozsahu. Ak však máte doktora mimo miesta bydliska, pričom daný lekár Vám dá priepustku na celý deň, potom by ju mal zamestnávateľ uznať, avšak zaručiť Vám to nevie nikto. Je to na zamestnávateľovi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, bola som na vyšetrenie 23. 8. A od lekára mám potvrdenie o lekárskom vyšetrení (LV) ale od 1. 8 - 26. 8. Som mala vypísanú dovolenku. Zamestnávateľ mi odmietol uznať LV, z dôvodu, že nemôže rozdeliť čerpanie dovolenky 1-22. 8 a potom a jeden deň 26. 8. Je to v poriadku? Jednoducho povedal, že priepustku mám hodiť do koša.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2019)

Dobrý deň prajem,

odpoveď na Vašu otázku sa nachádza v § 112 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.

Lekárske vyšetrenie, alebo ošetrenie je prekážka na strane zamestnanca (§ 141 ods. 2 ZP). Čerpanie dovolenky na čas, kedy ste boli u lekára a máte priepustku Vám môže určiť len s Vašim súhlasom a na Vašu výslovnú žiadosť. Priepustku si odporúčam ponechať. Zamestnávateľ pravdepodobne nezmení svoje rozhodnutie, no Vám ostane za čas, počas ktorého ste boli u lekára dovolenka v rovnakom rozsahu, ktorú si môžete čerpať. Ak Vám ju odmietne umožniť vyčerpať, musí Vám ju potom preplatiť, prípadne si ju budete môcť vybrať aj proti jeho vôli (za podmienok uvedených v § 113 ods. 2 Zákonníka práce).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň! Prosím Vás, zamestnávateľ mi tvrdí, že mi neuzná priepustku od doktora, kde napísal, že celý deň. Že zo zákonníka práce je jedna priepustka=jedno potvrdenie na 4 hodiny, keď sa to týka miesta bydliska. Na jeden deň potrebujem podľa zamestnávateľa 2 priepustky=dve pečiatky. Je to pravda? Nachádza sa to v zákonníku práce? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň,

uvedené nie je zákonom, a teda Zákonníkom práce upravené. Vami uvedené väčšinou upravujú interné predpisy zamestnávateľa. Tvrdenia zamestnávateľa, že jedna priepustka je na niekoľko hodín, nie sú zákonom podložené.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň.
Chcem sa prosím spýtať:Od začiatku roku 2019 do júna 2019 mám zo 14 p, čo je na celý rok vybraných 7. Môže mi zamestnávateľ v auguste 2019 povedať, že nemám teraz nárok na p lebo je ešte do konca roku ďaleko?
Je to prosím niekde nejako udané koľko môže mať vybraných za mesiac alebo polrok?
Ďakujem za odpoveď. A.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.08.2019)

Dobrý deň prajem,

ak máte na mysli "p" lekárske vyšetrenia tak zo zákona ich máte 7 a nie 14 (pravdepodobne ste spočítali lekárske vyšetrenia + ošetrenie člena rodiny), pričom zákon nestanovuje to, kedy si ich môžete vybrať, resp. nestanovuje ani limit, koľko si ich môžete vybrať za mesiac. Vždy si ich zamestnanec vyberá podľa toho, ako to potrebuje. Takže zamestnávateľ Vám nemôže zabrániť ísť k lekárovi, keď to potrebujete. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať, ohľadom paragrafu. Zamestnanci nosia potvrdenie o návšteve lekára s trvaním celý deň. Napr. v pondelok ráno ide na vyšetrenie, kde doktor mu dá dve potvrdenia na celý deň, teda pondelok utorok nepríde do práce a v stredu donesie dve potvrdenia (jedno z pondelkovým a druhé s utorkovým dátumom) kde trvanie od do je celý deň. Je takéto potvrdenie zamestnávateľ povinný akceptovať? Prípadne paragraf počas poobednej alebo nočnej smeny. Kedy zamestnanec využíva paragraf na zotavenie z choroby?

ďakujem pekne.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.08.2019)

Dobrý deň prajem,

rozumiem otázke. Podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Zamestnávate je ten, kto posudzuje oprávnenosť prekážky. V zásade, pokiaľ lekár určí, že mi mal pacient (zamestnanec) ostať doma radšej po zvyšok dňa, potom by takéto rozhodnutie lekára mal podľa môjho názoru zamestnávateľ rešpektovať. Zamestnávateľ má totiž konať v súlade s oprávnenými záujmami zamestnanca a nekonať v rozpore s dobrými mravmi. To isté platí aj o zamestnancovi. V zásade je to na rozhodnutí zamestnávateľa, prípadne na interných pravidlách, aké máte zavedené. Ak sa chcete takémuto niečo vyhnúť, potom je dobré zaviesť internú smernicu, ktorá by presne upravila, ako sa bude návšteva u lekára posudzovať. 

Čo sa týka poobednej a nočnej, to je opäť na zvážení. Dôvodné by napr. bolo, ak by potvrdenie bolo napr. z pohotovosti. Avšak rovnako mohol lekár na doobeňajšom vyšetrení odporučiť nenastúpiť na najbližšiu zmenu. Odporúčam to riešiť v internej smernici.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň
Chcela by som sa informovať bola som u lekára na paragrafe a chcem sa spýtať, či zamestnávateľ ma právo volať lekárovi kvôli paragrafu na ten daný deň ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.08.2019)

Dobrý deň prajem,

zákon neupravuje oprávnenie zamestnávateľa volať lekárovi, aby si overil, či ste boli u lekára. V zásade má právo posúdiť odôvodnenosť absencie, kvôli vyšetreniu. Podľa môjho názoru hraničí jeho konanie s konaním v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ ste mu predložili potvrdenie s pečiatkou a podpisom lekára, potom nemá dôvod si to overovať takýmto spôsobom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či zamestnávateľ ma právo v prípade, že mame do mesiaca 2 celodenne vyšetrenia od lekára, tieto vyšetrenia neuznať a namiesto jedného strhnúť deň dovolenky? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.08.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ má právo posúdiť odôvodnenosť návštevy u lekára, v zmysle, či ju nebolo možné vykonať mimo prac. času, prípadne kratšie. Ak však skutočne nebolo možné vykonať vyšetrenie v iný čas, musí Vám uznať potvrdenie. Zamestnávateľ si nemôže stanoviť, že Vám uzná max. 2 vyšetrenia mesačne, pretože to nie je možné predvídať. Zamestnanec nikdy nevie, či a koľko bude chorý. Uvedené môžete riešiť napr. na inšpekcii práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, riešim takú situáciu. Potrebujem ísť s dieťaťom na povinnú psychologickú a špeciálnopedagogickú rediagnostku dieťaťa do Centra špeciálnopedagogického poradenstva. Ide o dieťa so zdravotným postihnutím integrovaného v bežnej škole. Viem, že poradne vystavujú, alebo vystavovali ospravedlnenia rodičom v takýchto prípadoch (sama som v takom pracovala). Môj zamestnávateľ mi však oznámil, že mi ospravedlnenie z tohto zariadenia neuzná, lebo sa nejedná ani o zdravotnícke zariadenie, ako je to v zákonníku práce. Nemôžem sa asi odvolať ani na ďalší bod zákonníka, lebo Centrum špec. ped. poradenstva asi nespadá ani pod sociálne zariadenie. Ako si mám potom takúto prekážku v práci ospravedlniť? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.06.2019)

Dobrý deň 

podľa ust. § 7 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve "zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti."

Medzi zdrav. zariadenia patria okrem iných aj zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek /§ 7 ods,. 3 písm. e/ cit. zákona.

Medzi predmetné zariadenia podľa cit. zákona patria aj centrá ako uvádzate v otázke, ktoré patria pod prísl. VÚC, ministerstvo zdravotníctva alebo vnútra. Odporúčame Vám len zistiť zriaďovateľa uvedeného Centra.

Podľa uvedeného v súlade s ust. § 141 Zákonníka práce máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy; teda vo Vašom prípade nie je podstatné to, že uvedené Centrum nemá vo svojom názve pojem zdravotnícke zariadenie.

Podľa ust. § 141 ods. 2 ZP platí :

" Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka  /naša pozn : rodinným príslušníkom je aj dieťa - § 40 ods. 5 ZP/  do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,.... "

Len pripomíname ust. § 144 Zákonníka práce :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

T.j. : Upovedomte zamestnávateľa o uvedenom povinnom vyšetrení s dieťaťom a doneste zamestnávateľovi potvrdenie z Centra /uvedený časový rozsah/.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Prosím Vás, je v zákonníku práce definované, že 2 po sebe idúce paragrafy od jedného lekára, neplatia? Zamestnávateľ neakceptuje vyšetrenia 2 dni po sebe od jedného lekára. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2019)

Dobrý deň prajem,

nie, takáto úprava v Zákonníku práce neexistuje. Je síce pravda, že zamestnávateľ má právo posúdiť odôvodnenosť pracovného voľna z dôvodu návštevy u lekára a zamestnanec sa má snažiť ísť k lekárovi mimo pracovného času, avšak nemôže paušálne povedať, že takéto pravidlo u neho platí. Niekedy jednoducho nie je možné ísť k lekárovi inokedy než počas pracovnej doby a niekedy je potrebné aj vyšetrenie u toho istého lekára. Podľa môjho názoru by preto mal skutočne zvážiť a odôvodniť Vám prečo má takéto pravidlo. Ak ste potrebovali vyšetrenie, nemá na to dôvod, Vám to neuznať. Ak by to neuznal, odporúčam zvážiť dať podnet na inšpektorát práce.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Cez dovolenku ( 3 dni ) som navštívil aj lekára. Tak chcem miesto dovolenky v ten jeden deň predložiť lekárske potvrdenie, teda chcem si vybrať paragraf. Otázka znie je to možné a ak áno môže mi zamestnávateľ v deň návštevy lekára ( paragrafu) dať výpoveď zo zamestnania? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 114 Zákonníka práce platí :

"Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1)."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že prerušenie dovolenky vo Vami uvedenom prípade a poskytnutie prac. voľa z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci /ošetrenie alebo vyšetrenie/ nie je možné, alebo inakšie : prerušenie dovolenky a jej nahradenie pracovným voľnom  z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci nie je možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ak som vo výpovednej lehote tak môžem využiť len pomernú časť paragrafov, alebo ich môžem využiť všetky, resp. ako to je? Od začiatku roka spolu s výpovednou lehotou odpracujem 4 mesiace. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, 

keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, potom platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

T.j. : Keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka a bude trvať celkom 4 mesiace, zamestnávateľ môže určiť v súlade s uvedeným ustanovením, že zo 7 dní máte nárok na celkom 5 dni a to z týchto dôvodov :  

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času

2./ sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

 

Poznamenávame, že pre prekážky v práci všeobecne, že vyšetrenie alebo ošetrenie je treba realizovať  vo Vašom mimopracovnom čase a až keď to nie je možné /napr.náhly úraz, zhoršenie zdrav. stavu a pod./ , nastupuje zákonná povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pracovné voľno v zákonnom rozsahu 7 dní v kalendárnom roku.

Ďalej platí ust. § 144 ZP a to, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pracovný deň som prišla do práce na cca 5h, a potom som odišla k lekárovi na kontrolu v súvislosti s tehotenstvom. Na priepustke mi lekár čas neuviedol. Predložila som ju zamestnávateľovi s tým, že som chcela uznať zvyšný prac. čas, čiže 3h. Zamestnávateľ mi však neuznal celé 3h, pretože podľa neho je moja pracovná doba od 9-15, teda uznal mi len ošetrenie lekárom do 15:00, čo sú 2h. Pričom pracovná doba od 9-15 zodpovedá základnej pracovnej dobe, pretože ako administratívny pracovník mám flexibilný pracovný čas. Má právo odo mňa zamestnávateľ požadovať odpracovanie 1h navyše? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 143 Zákonníka práce platí :

"Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného obdobia, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jej odpadnutí túto neodpracovanú časť pracovného času odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas."

Odpoveď : Zamestnávateľ postupoval správne. Možnosťou je dohodnúť sa so zamestnávateľom, že túto jednu hodinu si neodpracujete, ale potom samozrejme ju nebudete mať ani zaplatenú. Prípadne dohodnúť čerpanie dovolenky na jednu hodinu so súhlasom zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pracujem, ako vodič v SÚČ PSK. Dnes v priebehu dna som sa telefonicky objednal na odborné vyšetrenie na 4. IV. 2019. Keďže pracujeme neustále externe, tak som zistil pri návrate na stredisko, že mi zamestnávateľ dal na ďalší týždeň domácu pohotovosť. Pracujeme od 7 do 15 hodiny. Domáca pohotovosť trvá od 15 hodiny poobede do 7 hodiny ráno nasledujúceho dna. Domáca pohotovosť trvá 7 dni od pondelka do pondelka. Teraz k otázke, aby som mal v tom jasno. Ak dostanem § od lekára (psychiater) na celý deň, musím v prípade nejakej udalosti prísť do práce po 15 hodine ? Udalosťou myslím odstránenie následkov po nehode, alebo sprejazdnenie vozovky, alebo iná okolnosť, ktorá ohrozuje plynulosť cestnej premávky. Platí § len počas pracovnej doby, t.j. od 7 do 15 a nevzťahuje sa na domácu pohotovosť ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 144 Zákonníka práce platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Vychádzajúc z Vami uvedenej otázky, už teraz viete, že na deň 4.4.2019 ste objednaný na vyšetrenie.

Z ust. § 144 ZP vyplýva, že ste povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie prac. voľna.

Zdrav. zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky a o jej trvaní, teda uviesť dátum trvania vyšetrenia pre potreby zamestnávateľa. 

Ak Vám lekár nenapíše trvanie vyšetrenia, neznamená to, že tzv. § Vám patrí na celý deň v trvaní 24 hodín; alebo inakšie : pracovné voľno Vám patrí len v rozsahu aký je uvedený na potvrdení zdrav. zriadenie o trvaní prekážky, Ak by napr. vyšetrenie trvalo do 15.30 hod. podľa potvrdenia lekára, ste povinný nastúpiť na zamestnania.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať. Pracujem na 12hodinové smeny. Mám nárok na priepustku? Ak áno, na koľko hodín? Nie vždy sa dá nevyhnutné ošetrenie u lekára zariadiť cez voľný deň, keďže mám aj neplnoleté dieťa. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce upravuje právo zamestnanca na pracovného voľno v prípade potreby lekárskeho vyšetrenia, či sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi. Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. 

Ak skutočne nie je možné lekára navštíviť mimo pracovného času, potom v zmysle zásady konania v súlade s dobrými mravmi, by Vás mal uvoľniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je potrebné (ak áno, dokedy) oznámiť zamestnávateľovi vopred plánované ošetrenie u lekára, teda, že využijem paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň,

zákon neustanovuje v takýchto prípadoch presnú lehotu. Podľa § 144 Zákonníka práce 

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Platí tu teda pravidlo, že je potrebné túto skutočnosť oznámiť čo najskôr, ako o nej viete. Ak ide o urgentné situácie, ktoré sa nedali oznámiť vopred, pri nich to samozrejme neplatí, no aj tu ste povinný oznámiť čím skôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ak vo výpovednej dobe pôjdem k lekárovi a on ma vypíše na pár dni, výpovedná doba sa neprerušuje? Prípadne môže ma poslať aj k inému lekárovi (vybraného zamestnávateľom)?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak máte počas výpovednej doby lekárske vyšetrenie, alebo Vás lekár vypíše na PN, sa výpovedná doba neprerušuje. Pokiaľ nejde o vyšetrenie, ktoré nariadil zamestnávateľ z dôvodu, že je potrebné posúdiť, či ste spôsobilý výkonu práce, môžete navštíviť akéhokoľvek lekára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám otázku, koľko dni v roku mám nárok na návštevu lekára na dve deti. Viem, že paragraf bol 7 dni, ale neviem, či na jedno dieťa, alebo na obidve. Ja mám závažnú nemoc a tiež viem, že mám nárok na 7 dni na paragraf na seba, ale pýtam sa, či mám ešte nárok na ďalších desať dni na seba, ako je to u sprevádzania zdravotné postihnutého. Za vysvetlenie, alebo poradenie Vám ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. a) a c) ustanovuje nasledovné:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

Z tohto vyplýva, že zákon neupravuje pracovné voľno tak, že ho máte 7 dní na každého rodinného príslušníka. Chápe sa to tak, že máte 7 dní a je na Vás, kedy a na ktorého z nich tieto dni použijete. Čo sa týka spomínaných 10 dní, tie platia na sprevádzanie zdrav. postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, teda nie k lekárovi.

Na sprevádzanie dieťaťa (ktoré je rodinným príslušníkom) máte 7 dní na obe deti spolu. Ak by ste potrebovali navštíviť lekára aj po vyčerpaní týchto dní, máte na to samozrejme právo, avšak budete mať už len pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

Vždy musíte zamestnávateľovi preukázať potvrdenie od lekára a predtým ho informovať o tom, že musíte ísť k lekárovi.

Ak máte  dieťa do 15 rokov, môžete požiadať aj o úpravu pracovného času. Podľa § 164 ods. 2 Zákonníka práce Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ uznať z celodenného paragrafu len 5 hodín? Zvyšok si musím nadrobiť. Môj pracovný týždeň je normálne 40 hodinový, ale mám pohyblivú pracovnú dobu kde musím byt k dispozícii od 9, 00-14, 00.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň,

podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce je právo zamestnávateľa posúdiť rozsah poskytnutého pracovného voľna pre účely návštevy u lekára. Rozhodujúce však je to, čo uvedie aj lekár v tzv. priepustke, teda koľko trvalo vyšetrenie. Taktiež je v týchto prípadoch kľúčové aj to, či bolo možné návštevu u lekára vykonať mimo pracovného času. Ak áno, je zamestnanec povinný využiť čas mimo pracovnej doby. Ak to objektívne možné nie je, potom môže využiť aj pracovný čas. Odpoveď tak záleží na viacerých okolnostiach. V zásade však áno, zamestnávateľ môže rozhodnúť aj tak, že uzná len časť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či môj nadriadený porušil zákon a ako mám postupovať. Jeden môj zamestnanec neprišiel do práce. Volal mi, že je u lekára s dcérou. Oznámil mi to pred začatím zmeny. Papier od lekára na ošetrenie člena rodiny ma. V tomto kalendárnom roku je to prvý paragraf čo ma. Ja som to hlásila svojmu nadriadenému a on ho bez váhania vyhodil. Napriek môjmu protestu nechce ustúpiť. Ma právo na prerušenie pracovného pomeru ak zamestnanec hlásil ošetrenie člena rodiny a ma aj potvrdenie od lekára?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 144 Zákonníka práce Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Tieto povinnosti zamestnanec splnil. Je však na zamestnávateľovi, ako vyhodnotí prekážku v práci z dôvodu vyšetrenia a či ju uzná. Zamestnanec má totiž povinnosť využiť napr. na vyšetrenie čas, ktorý je mimo pracovného času, až keď to skutočne nie je možné, môže ísť aj o pracovný čas.

Neuvádzate z akého dôvodu a akou formou s ním skončil pracovný pomer. Zamestnanec má právo oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával a rovnako aj právo podať žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ak zamestnávateľ svojvoľne vyhodnotil oprávnenú prekážku v práci na strane zamestnanca ako absenciu v práci, potom by mal zamestnanec značnú šancu uspieť v tomto spore.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je to v poriadku, keď mi, akože zaplatia celodenný paragraf a výplata je v konečnom dôsledku o cca 30e nižšia. Akým spôsobom sa vypláca paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň,

tzv. paragraf za návštevu u lekára je upravený v § 141 ods. 1 písm. a) bod 1 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ak Vám zamestnávateľ uznal pracovné voľno na lekárske vyšetrenie na celý deň, potom Vám patrí náhrada mzdy za čas, aký ste mali v danom dni odpracovať. Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca. K presnej výške mzdy sa vyjadriť nedokážem, nakoľko to záleží od viacerých okolností a ide skôr o účtovné hľadisko. V praxi však náhrada mzdy je takmer rovnaká ako mzda (ako keby ste boli v práci). Odporúčam sa pokúsiť informovať u mzdového účtovníka, či priamo zamestnávateľ na dôvod. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či paragraf je platný aj ak som sa objednala na prehliadku v zahraničí ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

 

Pre vás je dôležité vedieť to, že ak Vám je táto prekážka v práci vopred známa, ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna (§ 144 Zák. práce); inak ste povinná upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie ste  povinná zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

V otázke nepíšete, kde sa má Vami plánovaná prehliadka uskutočniť, preto uvádzame, že nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy je prípade, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Zákon nehovorí o vyšetrení alebo ošetrení v zahraničí, sme názoru, že nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy sa týka len času samotného ošetrenia alebo vyšetrenia a nie aj pracovného voľa na cestu do a z konkrétneho štátu do SR, maximum je uznanie trvania cesty z bydliska do zamestnania  a späť, teda nie celková cesta zo SR do zahraničia a späť.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, dna 28. 02. 2019 mi konci pracovný pomer. Od začiatku roka som mala naplánovaných dvoch doktorov (na objednanie 03. 01. 2019 a 15. 02. 2019) medzi tým som bola chorá a dostala od obvodnej doktorky priepustku (celodenné ošetrenie) na dni 31. 01. 2019 a 01. 02. 2019. Je prosím Vás možné, aby mi zamestnávateľ krátil akýmsi spôsobom návštevu u doktora, keďže som vo výpovednej lehote? Pracovný pomer končím zo strany strany zamestnávateľa, nakoľko mi bolo zmenené miesto výkonu práce s čím som nesúhlasila. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, 

z dôvodu, že Vám končí pracovný pomer k 28.2.2019 Vám nemôže zamestnávateľ neuznať čerpanie pracovného voľna z dôvodu lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia.

Pre vás je dôležité vedieť to, že ak Vám bola táto prekážka v práci vopred známa, boli ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna (§ 144 Zák. práce). Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie ste  povinná zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ma právo zamestnanec na TPP na 7 dni lekára aj v prípade, že pracuje z domu, tzv. "telework"? Môj šéf tvrdí, že na lekára nemám nárok ak pracujem z domu. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 52 Zákonníka práce platí : 

"Domácka práca a telepráca

(1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca") alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:

a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,

b)pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,

c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak."

Záver : Zamestnávateľ Vám uviedol správnu informáciu /viď vyššie písm. b)/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na TPP. Ku koncu februára plánujem ukončiť pracovný pomer. Keďže mám právo využiť 7 krát návštevu lekára a 7 krát návštevu lekára ako sprievod za celý rok, tak koľko návštev môžem teda vyčerpať do konca februára ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy. 
Pokiaľ plánujte ukončiť pracovný pomer k 28.2.2019 neznamená to, že máte nárok na predmetné voľno v alikvotnej časti za dva mesiaca roka 2019.

Vy môžete využiť aj sedem dní  ešte v priebehu mesiaca január a február 2019, len je potrebné zamestnávateľovi predmetný zákonný nárok preukázať v tom, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Zároveň platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (§  144 ZP).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či platí paragraf aj na poobednú smenu. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce neobmedzuje právo zamestnanca na návštevu lekára len na doobedie. Preto je ho možné využiť aj poobede, avšak len v prípade, že nebolo možné navštíviť lekára mimo pracovnej zmeny, teda v iný čas. V prípadoch naliehavých zdrav. ťažkostí je ho teda možné využiť aj poobede.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, vopred naplánovaná smena mi mala trvať 12 hodín no ochorel som a od lekárky mám potvrdenie o návšteve - Pečko, na ktorom je napísané, že ošetrenie platí celý deň. Chcem sa teda opýtať, bude mi to u mzdárky rátané ako preplatenie mzdy za 8 hodín alebo za celý čas mojej vopred naplánovanej smeny čiže 12 hodín? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 platí (citujeme) :

"(4) Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať.

(5) Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni."

(7) Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca."

Podľa ust. § 134 Zákonníka práce priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás mám otázku, keď pôjdem nečakane k lekárovi trebárs mi bude zle ohlásim to zamestnávateľovi v deň paragrafu on mi ho síce uzná ale som povinná ho aj doložiť aj nadrobiť? Zamestnávateľ tvrdí, že pri nenahlasenom lekárovi týždeň vopred som povinná doložiť aj pecko aj si ho nadrobiť ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň,

zákon neukladá povinnosť zamestnancovi, ktorý zmeškal pracovnú zmenu, kvôli vyšetrení u lekára, aby si túto nadrobil. V kalendárnom roku máte nárok na 7 dní pracovného voľna s náhradou mzdy za vyšetrenie u lekára. Správny postup je teda, že zamestnávateľovi bezodkladne oznámite, že nemôžete prísť do práce kvôli lekárskemu vyšetreniu a následne mu o tom predložíte doklad. Nadpracovať si to nemusíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý večer, som ZŤP a pracujem v chránenej dielni na 4 hod. Na koľko paragrafov mám nárok nakoľko vedúca nám oznámila, že nám zaplatí len 4 § do roka. Na koľko dní máme nárok ?  Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 141 ods. 2 Zákonníka práce platí :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ostatné druhy prekážok v práci na strane zamestnanca stanovuje uvedený § 141 ZP.

Platí, že za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

T.j. :  Vo Vašom prípade sú to 4 hodiny, čo je v postate pracovné voľno 3,5 dňa, po zaokrúhlení 4 dní ročne pri 40 hodinovom pracovnom týždni. 

Podľa ZP zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov ošetrenia alebo vyšetrenia v zdrav. zariadení a v prípade sprevádzania rodinného príslušníka  sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru, alebo inakšie jedna tretina roka v pracovnom pomere = jedna tretina z ročného nároku na pracovné voľno s náhradou mzdy je 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie.  Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Spoločne pre všetky prekážky v práci na strane zamestnanca platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Celkovo k prekážke v práci ošetrenie alebo vyšetrenie v zdrav. zariadení treba uviesť, že tieto ošetrenia  alebo vyšetrenia má zamestnanec absolvovať v mimopracovnom čase a iba v prípade, ak to nie je možné, je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno. Nakoľko nie vždy je možné žiadať vopred o pac. voľno od zamestnávateľa, zamestnanec je povinný o prekážke v práci upovedomiť zamestnávateľa a o jej trvaní bez zbytočného odkladu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné dať dva dni po sebe paragraf od všeobecného lekára alebo to podľa zákona nie je možné ? Môže mi ho mzdárka neuznať? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 144 ZP platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

Súčasne platí, že tí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných aj v prípade vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

T.j. : Podstatné pre prípadné neuznanie nároku na pracovné voľno je to, či ste mohli realizovať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času. Až následne ak to nie je možné, zamestnávateľ Vám poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

Ak je Vám vopred známe, že pôjdete na ošetrenie alebo vyšetrenie, ste povinná túto okolnosť oznámiť zamestnávateľovi; keďže to vždy nie je možné /napr. úraz/ máte túto okolnosť potreby ošetrenia alebo vyšetrenia oznámiť zamestnávateľovi  a o realizovanom vyšetrení alebo ošetrení predložiť zamestnávateľovi potvrdenie od zdrav. zariadenie o existencii prekážky a čase jej trvania.

Teda ak predložíte zamestnávateľovi potvrdenie od zdrav. zariadenie s uvedením času ošetrenia alebo vyšetrenia a vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné realizovať mimo prac. času, nie je dôvod aby zamestnávateľ túto prekážku v práci neuznal.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň! Dnes som bol na kontrole v ortopedickej ambulancii po pol roku. Mal som dohodnutý termín na 10:30. Aby som mohol navštíviť doktorku, musel som sa ospravedlniť z vyučovania a odísť zo školy skôr. V čakárni som čakal do 13:10, kedy ma konečne sestrička poslala dňu. Sadol som si oproti doktorke, spýtala sa ma pár veci ohľadom stavu, zapísala a povedala, že to je všetko. Ja som ale ešte potreboval potvrdenie o návšteve lekára do školy. Poprosil som, aby mi ho dala. Ona sa na mňa obrátila, že vraj je to spoplatnené sumou 1e. Minulú návštevu mi nič také nepovedala tak som sa zamyslel a povedal som jej, že pri sebe nemám drobné. Ona mi povedala, že mi to nebude môcť napísať. Ale nakoniec som sa s ňou dohol, že mi to napíše a peniaze jej donesiem zajtra. Zdá sa mi to veľmi podozrivé a nechcem to nechať tak. Môže byt potvrdenie o návšteve lekára spoplatnené? A ešte podotýkam, že som jej dal hárok, ktorý mám zo školy, do ktorého stačilo dať pečiatku a podpis. Stále mi to ide hlavou, či to mohla spraviť. Prosím o odpoveď. Pekný deň. K.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň,

podľa § 44 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí, že "poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením."

Podľa cit. zákona 

Podľa cit. zákona lekári nemôžu požadovať úhradu za:

  • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
  • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
  • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
  • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
  • výmenný lístok k špecialistovi,
  • prednostné ošetrenie.

 

Vo veci môžete kontaktovať VÚC, ktoré kontrolujú cenníky lekárov. 

Poznamenávame, že cenník lekára musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v čakárni a na doklade o zaplatení poplatku musí byť  uvedená presná špecifikácia poplatku z cenníka.

Otázkou je, či Vami navštívený lekár má zverejnený cenník a či by Vám bol vydaný doklad o úhrade poplatku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi naznačil, že mi nemusí schváliť vopred ohlásenú jednodňovú návštevu u lekára (ľudovo povedané "pecko"). Pracujem ako učiteľka na základnej škole. Je to v súlade so zákonom? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Všeobecne podľa ust. § 140 a nasl. Zákonníka práce platí, že "zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnanec má absolvovať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času a až následne ak ho nebolo možné v uvedenom čase vykonať, patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.

Povinnosťou zamestnanca podľa ust. § 144 Zákonníka práce je, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Odpoveď na Vašu otázku je, či predmetné vyšetrenie alebo ošetrenie je možné vykonať aj mimo Vašich vyučovacích hodín; ak áno, potom máte ísť na vyšetrenie alebo ošetrenie v uvedenom čase, v prípade, že to nie je možné, tak aj v pracovnom čase, teda keď máte vyučovacie hodiny, a zamestnávateľ je povinný Vám poskytnúť prac. voľno.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý večer, dnes som bol s manželkou ako doprovod na odbornom zákroku. Bola objednaná na 14:00 hod. Ja som sa z práce vypýtal a odišiel o 13:15 hod. Manželka prišla z práce a ja som ju o 13:30 vyzdvihol na žel. Stanici. O 13:45 sme už stali na recepcii našej nemocnice. Manželka odovzdala pracovníčke-Zuzka-sa va odchodolala zdrav.dokumentáciu a MOJU PRIEPUSTKU pre môjho zamestnávateľa. A tu sme s manželkou ostali prekvapení. Hoci na tomto zákroku sme boli už asi 10x dnes nás táto Zuzka upozornila, že musí na moju priepustku napísať aj časy. Príchod a odchod. Príchod napísala 13:15. A milá Zuzka si dovolila odhadnúť aj odchod a napísala 14:15hod. Zuzka sa netrafila, manželka vyšla z ambulancie 14:20 a výsledky jej dal pán doktor do ruky 14:25. Rozčúlený som išiel na recepciu za Zuzkou a dosť ostro ale slušne som sa opýtal, že odkedy sa hra na veštkyňu. Čas odchodu mi prepísala na 14:45. Opýtal som sa jej, ako to mám v tom čase stíhať aj odviesť domov manželku- aj ja sa vrátiť do práce? Odpovedala mi, že ona mi môže potvrdiť len čas trávený v nemocnici. Opýtal som sa jej-logicky-kto mi potvrdí ČAS, KTORÝ SOM TRÁVIL PRESÚVANÍM sa. Cca 30-40 minút. Milá Zuzka-napoly zdr. sestra-napoly úradníčka mi oznámila, že ona nie, lebo čo, keď sa medzi tým budem flákať po meste? Milá Zuzka ma tak vytočila, že som ju požiadal, nech sa to láskavo opýta svojho šéfa na najbližšej porade, alebo nech ho zavolá. Prišiel šéf. Sympatický pán primár. Povedal, že Zuzka konala správne. A čo sa týka môjho času potrebného na PRESUN-30 až 4O minút-to sa mám dohodnúť so svojim zamestnávateľom. Povedal som pánovi primárovi, že táto jeho odpoveď mi nedáva logiku, a že sa budem pýtať kompetnejších. Dokážete mi v tom prosím pomôcť? Veľmi pekne Vám ďakujem. Peter R. P. S. Pracoval som u súkromníka 19 rokov. Tam na tzv § nebol nárok! Všetko som riešil cez dovolenky, nadčasy, odrábal som. Teraz pracujem vo firme, ktorá mi to umožňuje, ale.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 144  Zákonníka práce platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

T.j. : Postup zdrav. zariadenia bol správny, keďže má potvrdiť aký dlhý čas ste boli v zdrav. zariadení.

Zdrav. zariadenie nevie kde Vy sám pracujete a aká je vzdialenosť medzi zdrav. zariadením a Vašim pracoviskom, teda ani ako dlho Vám bude trvať cesta späť na pracovisko.

Ak vychádzame zo zákonného ustanovenia § 141 Zákonníka práce ("Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: ... sprevádzanie 1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,"), ktoré používa pojem sprevádzanie, čím sa nerozumie iba čas strávený v zdravotníckom zariadení, ale aj cesta naň a späť na pracovisko, sme názoru, že nie je zákonný dôvod, aby Vám zamestnávateľ neuznal túto prekážku v práci pokiaľ sa jedná o čas, ktorý pripadá na čas strávený cestou do a zo zdrav. zariadenia naspäť na pracovisko. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás zamestnanec si môže čerpať "paragraf na návštevu lekára" aj napr. na 4 celé dni za sebou. Má lekár vyznačiť na priepustku, že ošetrenie trvalo celý deň? Koľko dní za sebou najviac môže zamestnanec čerpať paragraf na návštevu k lekárovi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň,

pracovné voľno s náhradou mzdy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi na lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie na nevyhnutný čas, teda na čas, počas ktorého malo trvať ošetrenie. Zamestnávateľ vychádza z potvrdenia od lekára, avšak je oprávnený rozhodnúť o tom, či potvrdenie uzná, alebo nie. Potvrdenie, ktoré bude vystavené na 4 dni za sebou od toho istého lekára, môže nasvedčovať, že ide o obchádzanie zákona a vzniká riziko, že zamestnávateľ ho neuzná. Tento inštitút by sa mal využívať na vyšetrenia a ošetrenia a nie na liečenie choroby, či úrazu. Na to existuje tzv. PN. Môže sa však stať, že každý deň idete buď k inému lekárovi, alebo idete na kontroly a vzhľadom na cestovanie, či čas strávený u neho je potrebné využiť celý deň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či zamestnávateľ ma nárok nezaplatiť paragraf návštevu u lekára. Pracujem v chránenej dielni, a keď idem k lekárovi musím brat dovolenku lebo P mi nezaplatí ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň,

lekárske vyšetrenie alebo ošetrenie je prekážkou v práci na strane zamestnanca, pri ktorej má zamestnávateľ povinnosť Vás uvoľniť a pokiaľ ide o návštevu v intervale 7 dní v kalendárnom roku, máte nárok na náhradu mzdy. Je to zamestnávateľova zákonná povinnosť, ktorej sa nemôže vyhnúť. Je síce pravdou, že zamestnávateľ posudzuje odôvodnenosť a nevyhnutnosť návštevy u lekára počas pracovnej doby, avšak pokiaľ nie je možné lekára navštíviť mimo Vašej pracovnej doby, máte na túto prekážku (teda pracovné voľno s náhradou mzdy) nárok. Tento nárok má prednosť pred dovolenkou, a preto Vás zamestnávateľ nemôže nútiť čerpať dovolenku, keď máte inak nárok na lekárske vyšetrenie. (§ 112 ods. 2 Zákonníka práce Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.)

Máte možnosť podať na neho podnet inšpektorátu práce, ktorý jeho postup preverí a môže mu uložiť sankciu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, má ZŤP osoba nárok na viac paragrafov ako 7 ročne? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.09.2018)

Dobrý deň, pri tzv. dôležitej osobnej prekážke v práci Zákonník práce nerozlišuje osoby na ZŤP a nie ZŤP. Tzn. že i vo Vašom prípade sa pri návšteve lekára uplatní ustanovenie § 141 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Nad rámec týchto 7 dní môže podľa ustanovenia § 141 ods. 3 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ poskytnúť ďalšie pracovné voľno za účelom návštevy lekára s náhradou mzdy alebo bez.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mi viete poradiť, ak by som chcela vziať paragraf na 2 pracovné dni na rodinného príslušníka (moja stará mama), ale má iné priezvisko ako ja (z maminej strany) a nežije so mnou v jednej domácnosti. Je možné vziať takéto  P na túto osobu? Ďakujem veľmi pekne za informáciu.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Začneme trochou právnej teórie :

1./ Podľa ust. § 141 a nasl. ZP zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, atď.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu okrem iných aj na sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku.

Podľa § 40 ZP rodinný príslušník na účely tohto zákona je manžel, vlastné dieťa, dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, rodič zamestnanca, súrodenec zamestnanca, manžel súrodenca zamestnanca, rodič manžela, súrodenec manžela, prarodič zamestnanca, prarodič jeho manžela, vnuk zamestnanca a iná osoba, ktorá so zamestnancom žije spoločne v domácnosti.

2./ Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ je Vám povinný je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj vo Vašom prípade, aj keď stará mama má iné priezvisko a nežije s Vami spoločne v domácnosti. Otázkou je účel prac. voľna a aby ste  mali nárok na prac. voľno /"P"/ bolo platené, musí sa jednať o jeden z dôvodov ako uvádzame vyššie a to :

sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Podľa §  141 ods. 3 ZP zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z iných dôvodov s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, prípadne pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy, alebo pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ak som mal paragraf z dôvodu pohrebu otca, ktorý bol len jeden deň môže mi to zamestnávateľ dať len ako riadne odpracovaný deň pričom som doložil doklad a pričom aj paragraf je lepšie platený a mal som naňho nárok.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.09.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 141  ods. Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných aj z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Teda patrí Vám jeden deň, v prípade, že by ste obstarávali pohreb, patrí Vám ďalší pracovný deň.

Podľa § 141 ods. 7 Zákonníka práce náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca.

Podľa § 134 Zákonníka práce priemerný zárobok na pracovno právne účel je stanovený nasledovne : 

" (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Manžel pracuje na 12 hod. zmeny a zamestnávateľ mu neuznáva paragraf za návštevu lekára, že si to ma vybaviť cez voľno a ani vtedy, keď ho sám poslal na preventívnu prehliadku tak ho objednal hneď po nočnej cez jeho voľno, ako to vlastne je ?  Podľa ZP mi to vychádza, že nemá nárok, keď si to môže vybaviť mimo pracovného času. Ďakujem D. H.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.07.2018)

Dobrý deň, 
pri zodpovedaní Vašej otázky je potrebné vychádzať predovšetkým z ust.  Zákonníka práce ("ZP") ,

 ust. zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, a ust. zákona o  
1./ Ak sa v prípade Vášho manžela jedná o lekársku prehliadku vo vzťahu k vykonávanej práci potom platí ust. § 136 ZP :

"Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas na výkon verejných funkcií, občianskych povinností a iných úkonov vo všeobecnom záujme, ak túto činnosť nemožno vykonať mimo pracovného času."
Pracovné voľno poskytne zamestnávateľ bez náhrady mzdy, ak tento zákon, osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodne inak." 


Sme názoru, že v prípade lekárskej prehliadky, ktorú nariaďuje zamestnávateľ a je povinný znášať aj jej náklady, sa uplatnia pracovnoprávne pravidlá, ktoré umožňujú zamestnávateľovi disponovať len s pracovným časom zamestnanca a teda zamestnávateľ nemá určiť zamestnamncovi, aby túto prehliadku absolvoval v rámci svojho voľna v súlade s ust. § 138 ZP /citujeme/:
"Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na rekondičných pobytoch, na povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní." 

Podľa § § 85 pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Povinnosť zamestnanca podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu upravuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a keďže sa jedná o pracovnú povinnosť, má sa vykonávať v prac. čase. Zamestnávateľ nie je oprávnený určovať plnenie povinností v súvislosti s vykonávanou prácou mimo prac. času.

Jednoduchšie : Lekárska prehliadka v súvislosti s vykonávanou prácou sa má vykonať v prac. čase.

 

2./ Pre iné dôležité osobné prekážky v práci platí ust. § 141 ZP;  jedná  sa o ošetrenie, vyšetrenie, dočasnú prac. neschopnosť a podobne, teda o iné prekážky než ako sú uvedené v ust. § 136 ZP /viď vyššie/.

Zamestnávateľ v týchto iných dôležitých osobných prekážkach v práci  je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: 
a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení 
1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času, 
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Súčasne platí, že v týchto prípadoch  ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. 
Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 

Jednoduchšie : Vyšetrenie alebo ošetrenie má sa vykonať mimo prac. času s povinnosťou oznámiť zamestnávateľovi túto prekážku v práci, ak vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času, vrátane preukázania trvania prekážky v práci.

 

©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Žijem v spoločnej domácnosti so starou mamou. Platí o mne, že som rodinný príslušník, ktorý ju sprevádza k lekárovi a budem mať nárok na náhradu mzdy? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.05.2018)

Dobrý deň, podľa Zákonníka práce sa voľno s náhradou mzdy poskytuje za sprevádzanie rodinného príslušníka zamestnanca. Definícia rodinného príslušníka je uvedená v ustanovení § 40 ods. 5 Zákonníka práce. Podľa tejto definície je rodinným príslušníkom aj prarodič zamestnanca. Rodinným príslušníkom je dokonca aj iná osoba žijúca s Vami v spoločnej domácnosti bez ohľadu na príbuzenský vzťah. Na základe toho je možné uviesť, že Vám patrí voľno s náhradou mzdy za sprevádzanie Vašej starej mamy u lekára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem. Prosím Vás o radu. Ak končím pracovný vzťah vo firme ku poslednému dňu v mesiaci apríl mám nárok len na 3 paragraf od lekára takzvané "péčka" na seba a 3 na člena rodiny? Za odpoveď veľmi pekne ďakujem a želám pekný deň. S pozdravom.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2018)

 

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku, na ktorú aj odpovedáme.

1./ V uvedenej problematike platí ust. §§ a nasl. Zákonníka práce :

 

"Podľa § 141 ods. 2 ZP platí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:
a)  vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení


1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, n a j v i a c na sedem dní v kalendárnom roku, ak v y š e t r e n i e alebo ošetrenie n e b o l o možné vykonať m i m o pracovného času,
2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,
3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

 

Platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.
Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Z ust.  § 141 Zákonníka práce jasne vyplýva, že v kal. roku má zamestnanec nárok na prac. voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac 7 dní v roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času. 

To, že ukončujete prac. pomer k 30.4.2018 neznamená, že zo zákona máte nárok 3 dni paragraf a 3 dni na člena rodiny. 

Podstatné je to, či vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo prac. času. Súčasne platí, že ak prekážka v práci je zamestnancovi známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie prac. voľna, samozrejme s následným predložením potvrdenia od prísl. zdrav. zariadenie o prekážke v práci a jej trvaní.

 

2./ Pokiaľ sa jedná o voľno v rozsahu 3 dní na rodinného príslušníka, platí v ďalšom ust. § 141 ods. 2 ZP nasledovne :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: .....

" b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

   1.rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

   2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

d) úmrtie rodinného príslušníka

   1.pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb,

   2.pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

   3.pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb,

e) svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,

f) znemožnenie cesty do zamestnania z poveternostných dôvodov individuálnym dopravným prostriedkom, ktorý používa zamestnanec so zdravotným postihnutím; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň,

g) nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak nemohol zamestnanec dosiahnuť miesto pracoviska iným primeraným spôsobom,

h) presťahovanie zamestnanca, ktorý má vlastné bytové zariadenie; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň pri sťahovaní v tej istej obci a pri sťahovaní do inej obce najviac na dva dni; ak ide o sťahovanie v záujme zamestnávateľa, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy,

i) vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať."

 

 

Podstatou prekážok v práci je to, že čerpanie prac. voľna musí byť zamestnávateľovi preukázané konktrétnou prekážkou s predložením príslušných dokladov, nie je teda rozhodujúce to, že ukončujete k 30.4.2018 prac. pomer a prac. voľno možné poskytnúť z dôvodu prekážok v práci ste si nevyčerpali.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či tzv. paragraf od lekára, čerpanie dva dni môže byt vypísaný na jednom potvrdení, či sa musia vystaviť dva potvrdenia, na dva dni. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.02.2018)

 

Dobrý večer, 

k položenej otázke zaujímame nasledovný právny názor :

Najprv kúsok právnej teórie :

 

 

1./ Podľa ust. § 141 ZP platí :

"Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci za čas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166), karantény, ošetrovania chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov, ktoré nemôže byť z vážnych dôvodov v starostlivosti detského výchovného zariadenia alebo školy, v ktorých starostlivosti dieťa inak je, alebo ak osoba, ktorá sa inak stará o dieťa, ochorela alebo sa jej nariadila karanténa (karanténne opatrenie), prípadne sa podrobila vyšetreniu alebo ošetreniu v zdravotníckom zariadení, ktoré nebolo možné zabezpečiť mimo pracovného času zamestnanca. Za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak." 

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

    1.pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

    2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať      mimo pracovného času,

   3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

2./ Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

3./§ 144 ZP :  Pre prekážky v práci platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.

Záver : Odpoveď na Vašu otázku je treba hľadať v ust. ZP, podľa ktorého, ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Nie vždy však vie zamestnanec, že pôjde na ošetrenie /napr. zlomenina ruky/, a v tomto prípade platí druhá veta ods. 1 § 144 ZP a to : "Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu." Nie vždy je možné vyšetrenie alebo ošetrenie vykonať mimo prac. času, čo treba posudzovať z konkrétneho prípadu. Sme názoru, že ak vyšetrenie alebo ošetrenie trvalo dva dni, potom aj fakticky boli realizované zdrav. úkony dva dni a preto potvrdenie zdrav. zariadenia  by malo byť osobitne za každý deň. 

V prípade ak zamestnanec napr. vopred vie, že vyšetrenie alebo ošetrenie bude trvať dva dni, má povinnosť včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna na príslušný počet dní, vo Vašom prípade na dva dni, a potom stačí jedno potvrdenie od zdrav. zariadenia.

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musia zhodovať a otázka musí byť vyplnená..
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..
Prosím vyberte svoj kraj..
Prosím vyberte kategóriu..
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto políčko..
Vyplňte prosím toto políčko..

Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku