'

Paragraf na návštevu lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 4. 2017

Otázka: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, odchádzam z práce a posledný deň si chcem vziať paragraf na návštevu lekára, načo ma môj zamestnávateľ donútil podpísať dovolenku (ostali mi ešte 3 dni). Keď mu aj tak pošlem paragraf, môže mi to neprijať - odmietnuť? Koľko paragrafov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára? Čítala som, že 2 najviac. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na TPP. Ku koncu februára plánujem ukončiť pracovný pomer. Keďže mám právo využiť 7 krát návštevu lekára a 7 krát návštevu lekára ako sprievod za celý rok, tak koľko návštev môžem teda vyčerpať do konca februára ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy. 
Pokiaľ plánujte ukončiť pracovný pomer k 28.2.2019 neznamená to, že máte nárok na predmetné voľno v alikvotnej časti za dva mesiaca roka 2019.

Vy môžete využiť aj sedem dní  ešte v priebehu mesiaca január a február 2019, len je potrebné zamestnávateľovi predmetný zákonný nárok preukázať v tom, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Zároveň platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (§  144 ZP).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, vopred naplánovaná smena mi mala trvať 12 hodín no ochorel som a od lekárky mám potvrdenie o návšteve - Pečko, na ktorom je napísané, že ošetrenie platí celý deň. Chcem sa teda opýtať, bude mi to u mzdárky rátané ako preplatenie mzdy za 8 hodín alebo za celý čas mojej vopred naplánovanej smeny čiže 12 hodín? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 platí (citujeme) :

"(4) Za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať.

(5) Na účely určenia celkového rozsahu pracovného voľna poskytnutého zamestnancovi v kalendárnom roku pri prekážke v práci podľa odseku 2 písm. a) a c) sa za jeden deň považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni."

(7) Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca."

Podľa ust. § 134 Zákonníka práce priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.

Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či platí paragraf aj na poobednú smenu. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.01.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce neobmedzuje právo zamestnanca na návštevu lekára len na doobedie. Preto je ho možné využiť aj poobede, avšak len v prípade, že nebolo možné navštíviť lekára mimo pracovnej zmeny, teda v iný čas. V prípadoch naliehavých zdrav. ťažkostí je ho teda možné využiť aj poobede.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás mám otázku, keď pôjdem nečakane k lekárovi trebárs mi bude zle ohlásim to zamestnávateľovi v deň paragrafu on mi ho síce uzná ale som povinná ho aj doložiť aj nadrobiť? Zamestnávateľ tvrdí, že pri nenahlasenom lekárovi týždeň vopred som povinná doložiť aj pecko aj si ho nadrobiť ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.01.2019)

Dobrý deň,

zákon neukladá povinnosť zamestnancovi, ktorý zmeškal pracovnú zmenu, kvôli vyšetrení u lekára, aby si túto nadrobil. V kalendárnom roku máte nárok na 7 dní pracovného voľna s náhradou mzdy za vyšetrenie u lekára. Správny postup je teda, že zamestnávateľovi bezodkladne oznámite, že nemôžete prísť do práce kvôli lekárskemu vyšetreniu a následne mu o tom predložíte doklad. Nadpracovať si to nemusíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý večer, som ZŤP a pracujem v chránenej dielni na 4 hod. Na koľko paragrafov mám nárok nakoľko vedúca nám oznámila, že nám zaplatí len 4 § do roka. Na koľko dní máme nárok ?  Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 141 ods. 2 Zákonníka práce platí :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ostatné druhy prekážok v práci na strane zamestnanca stanovuje uvedený § 141 ZP.

Platí, že za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať, pričom sa zamestnanec posudzuje akoby pracoval päť dní v týždni.

T.j. :  Vo Vašom prípade sú to 4 hodiny, čo je v postate pracovné voľno 3,5 dňa, po zaokrúhlení 4 dní ročne pri 40 hodinovom pracovnom týždni. 

Podľa ZP zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov ošetrenia alebo vyšetrenia v zdrav. zariadení a v prípade sprevádzania rodinného príslušníka  sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru, alebo inakšie jedna tretina roka v pracovnom pomere = jedna tretina z ročného nároku na pracovné voľno s náhradou mzdy je 7 dní na vyšetrenie alebo ošetrenie.  Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor.

Spoločne pre všetky prekážky v práci na strane zamestnanca platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Celkovo k prekážke v práci ošetrenie alebo vyšetrenie v zdrav. zariadení treba uviesť, že tieto ošetrenia  alebo vyšetrenia má zamestnanec absolvovať v mimopracovnom čase a iba v prípade, ak to nie je možné, je zamestnávateľ povinný poskytnúť pracovné voľno. Nakoľko nie vždy je možné žiadať vopred o pac. voľno od zamestnávateľa, zamestnanec je povinný o prekážke v práci upovedomiť zamestnávateľa a o jej trvaní bez zbytočného odkladu.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, je možné dať dva dni po sebe paragraf od všeobecného lekára alebo to podľa zákona nie je možné ? Môže mi ho mzdárka neuznať? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.12.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 144 ZP platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

Súčasne platí, že tí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno okrem iných aj v prípade vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení a to

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

T.j. : Podstatné pre prípadné neuznanie nároku na pracovné voľno je to, či ste mohli realizovať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času. Až následne ak to nie je možné, zamestnávateľ Vám poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas.

Ak je Vám vopred známe, že pôjdete na ošetrenie alebo vyšetrenie, ste povinná túto okolnosť oznámiť zamestnávateľovi; keďže to vždy nie je možné /napr. úraz/ máte túto okolnosť potreby ošetrenia alebo vyšetrenia oznámiť zamestnávateľovi  a o realizovanom vyšetrení alebo ošetrení predložiť zamestnávateľovi potvrdenie od zdrav. zariadenie o existencii prekážky a čase jej trvania.

Teda ak predložíte zamestnávateľovi potvrdenie od zdrav. zariadenie s uvedením času ošetrenia alebo vyšetrenia a vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné realizovať mimo prac. času, nie je dôvod aby zamestnávateľ túto prekážku v práci neuznal.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, môj zamestnávateľ mi naznačil, že mi nemusí schváliť vopred ohlásenú jednodňovú návštevu u lekára (ľudovo povedané "pecko"). Pracujem ako učiteľka na základnej škole. Je to v súlade so zákonom? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Všeobecne podľa ust. § 140 a nasl. Zákonníka práce platí, že "zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že zamestnanec má absolvovať vyšetrenie alebo ošetrenie mimo pracovného času a až následne ak ho nebolo možné v uvedenom čase vykonať, patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.

Povinnosťou zamestnanca podľa ust. § 144 Zákonníka práce je, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Odpoveď na Vašu otázku je, či predmetné vyšetrenie alebo ošetrenie je možné vykonať aj mimo Vašich vyučovacích hodín; ak áno, potom máte ísť na vyšetrenie alebo ošetrenie v uvedenom čase, v prípade, že to nie je možné, tak aj v pracovnom čase, teda keď máte vyučovacie hodiny, a zamestnávateľ je povinný Vám poskytnúť prac. voľno.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň! Dnes som bol na kontrole v ortopedickej ambulancii po pol roku. Mal som dohodnutý termín na 10:30. Aby som mohol navštíviť doktorku, musel som sa ospravedlniť z vyučovania a odísť zo školy skôr. V čakárni som čakal do 13:10, kedy ma konečne sestrička poslala dňu. Sadol som si oproti doktorke, spýtala sa ma pár veci ohľadom stavu, zapísala a povedala, že to je všetko. Ja som ale ešte potreboval potvrdenie o návšteve lekára do školy. Poprosil som, aby mi ho dala. Ona sa na mňa obrátila, že vraj je to spoplatnené sumou 1e. Minulú návštevu mi nič také nepovedala tak som sa zamyslel a povedal som jej, že pri sebe nemám drobné. Ona mi povedala, že mi to nebude môcť napísať. Ale nakoniec som sa s ňou dohol, že mi to napíše a peniaze jej donesiem zajtra. Zdá sa mi to veľmi podozrivé a nechcem to nechať tak. Môže byt potvrdenie o návšteve lekára spoplatnené? A ešte podotýkam, že som jej dal hárok, ktorý mám zo školy, do ktorého stačilo dať pečiatku a podpis. Stále mi to ide hlavou, či to mohla spraviť. Prosím o odpoveď. Pekný deň. K.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.11.2018)

Dobrý deň,

podľa § 44 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti platí, že "poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu, nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak. Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením."

Podľa cit. zákona 

Podľa cit. zákona lekári nemôžu požadovať úhradu za:

  • objednanie pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na konkrétny čas,
  • vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu,
  • vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
  • potvrdenie o návšteve lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka,
  • výmenný lístok k špecialistovi,
  • prednostné ošetrenie.

 

Vo veci môžete kontaktovať VÚC, ktoré kontrolujú cenníky lekárov. 

Poznamenávame, že cenník lekára musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v čakárni a na doklade o zaplatení poplatku musí byť  uvedená presná špecifikácia poplatku z cenníka.

Otázkou je, či Vami navštívený lekár má zverejnený cenník a či by Vám bol vydaný doklad o úhrade poplatku.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý večer, dnes som bol s manželkou ako doprovod na odbornom zákroku. Bola objednaná na 14:00 hod. Ja som sa z práce vypýtal a odišiel o 13:15 hod. Manželka prišla z práce a ja som ju o 13:30 vyzdvihol na žel. Stanici. O 13:45 sme už stali na recepcii našej nemocnice. Manželka odovzdala pracovníčke-Zuzka-sa va odchodolala zdrav.dokumentáciu a MOJU PRIEPUSTKU pre môjho zamestnávateľa. A tu sme s manželkou ostali prekvapení. Hoci na tomto zákroku sme boli už asi 10x dnes nás táto Zuzka upozornila, že musí na moju priepustku napísať aj časy. Príchod a odchod. Príchod napísala 13:15. A milá Zuzka si dovolila odhadnúť aj odchod a napísala 14:15hod. Zuzka sa netrafila, manželka vyšla z ambulancie 14:20 a výsledky jej dal pán doktor do ruky 14:25. Rozčúlený som išiel na recepciu za Zuzkou a dosť ostro ale slušne som sa opýtal, že odkedy sa hra na veštkyňu. Čas odchodu mi prepísala na 14:45. Opýtal som sa jej, ako to mám v tom čase stíhať aj odviesť domov manželku- aj ja sa vrátiť do práce? Odpovedala mi, že ona mi môže potvrdiť len čas trávený v nemocnici. Opýtal som sa jej-logicky-kto mi potvrdí ČAS, KTORÝ SOM TRÁVIL PRESÚVANÍM sa. Cca 30-40 minút. Milá Zuzka-napoly zdr. sestra-napoly úradníčka mi oznámila, že ona nie, lebo čo, keď sa medzi tým budem flákať po meste? Milá Zuzka ma tak vytočila, že som ju požiadal, nech sa to láskavo opýta svojho šéfa na najbližšej porade, alebo nech ho zavolá. Prišiel šéf. Sympatický pán primár. Povedal, že Zuzka konala správne. A čo sa týka môjho času potrebného na PRESUN-30 až 4O minút-to sa mám dohodnúť so svojim zamestnávateľom. Povedal som pánovi primárovi, že táto jeho odpoveď mi nedáva logiku, a že sa budem pýtať kompetnejších. Dokážete mi v tom prosím pomôcť? Veľmi pekne Vám ďakujem. Peter R. P. S. Pracoval som u súkromníka 19 rokov. Tam na tzv § nebol nárok! Všetko som riešil cez dovolenky, nadčasy, odrábal som. Teraz pracujem vo firme, ktorá mi to umožňuje, ale.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.11.2018)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 144  Zákonníka práce platí, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

T.j. : Postup zdrav. zariadenia bol správny, keďže má potvrdiť aký dlhý čas ste boli v zdrav. zariadení.

Zdrav. zariadenie nevie kde Vy sám pracujete a aká je vzdialenosť medzi zdrav. zariadením a Vašim pracoviskom, teda ani ako dlho Vám bude trvať cesta späť na pracovisko.

Ak vychádzame zo zákonného ustanovenia § 141 Zákonníka práce ("Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: ... sprevádzanie 1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,"), ktoré používa pojem sprevádzanie, čím sa nerozumie iba čas strávený v zdravotníckom zariadení, ale aj cesta naň a späť na pracovisko, sme názoru, že nie je zákonný dôvod, aby Vám zamestnávateľ neuznal túto prekážku v práci pokiaľ sa jedná o čas, ktorý pripadá na čas strávený cestou do a zo zdrav. zariadenia naspäť na pracovisko. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prosím Vás zamestnanec si môže čerpať "paragraf na návštevu lekára" aj napr. na 4 celé dni za sebou. Má lekár vyznačiť na priepustku, že ošetrenie trvalo celý deň? Koľko dní za sebou najviac môže zamestnanec čerpať paragraf na návštevu k lekárovi? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.10.2018)

Dobrý deň,

pracovné voľno s náhradou mzdy je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi na lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie na nevyhnutný čas, teda na čas, počas ktorého malo trvať ošetrenie. Zamestnávateľ vychádza z potvrdenia od lekára, avšak je oprávnený rozhodnúť o tom, či potvrdenie uzná, alebo nie. Potvrdenie, ktoré bude vystavené na 4 dni za sebou od toho istého lekára, môže nasvedčovať, že ide o obchádzanie zákona a vzniká riziko, že zamestnávateľ ho neuzná. Tento inštitút by sa mal využívať na vyšetrenia a ošetrenia a nie na liečenie choroby, či úrazu. Na to existuje tzv. PN. Môže sa však stať, že každý deň idete buď k inému lekárovi, alebo idete na kontroly a vzhľadom na cestovanie, či čas strávený u neho je potrebné využiť celý deň.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk