'

Paragraf na návštevu lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 4. 2017

Otázka: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, odchádzam z práce a posledný deň si chcem vziať paragraf na návštevu lekára, načo ma môj zamestnávateľ donútil podpísať dovolenku (ostali mi ešte 3 dni). Keď mu aj tak pošlem paragraf, môže mi to neprijať - odmietnuť? Koľko paragrafov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára? Čítala som, že 2 najviac. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Cez dovolenku ( 3 dni ) som navštívil aj lekára. Tak chcem miesto dovolenky v ten jeden deň predložiť lekárske potvrdenie, teda chcem si vybrať paragraf. Otázka znie je to možné a ak áno môže mi zamestnávateľ v deň návštevy lekára ( paragrafu) dať výpoveď zo zamestnania? Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 114 Zákonníka práce platí :

"Ak nastúpi zamestnanec v priebehu dovolenky službu v ozbrojených silách, ak bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak ošetruje chorého člena rodiny, dovolenka sa mu prerušuje. To neplatí, ak zamestnávateľ určí čerpanie dovolenky na čas ošetrovania chorého člena rodiny na žiadosť zamestnanca. Dovolenka sa prerušuje aj nástupom materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 166 ods. 1)."

 

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že prerušenie dovolenky vo Vami uvedenom prípade a poskytnutie prac. voľa z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci /ošetrenie alebo vyšetrenie/ nie je možné, alebo inakšie : prerušenie dovolenky a jej nahradenie pracovným voľnom  z dôvodu dôležitých osobných prekážok v práci nie je možné.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či ak som vo výpovednej lehote tak môžem využiť len pomernú časť paragrafov, alebo ich môžem využiť všetky, resp. ako to je? Od začiatku roka spolu s výpovednou lehotou odpracujem 4 mesiace. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.04.2019)

Dobrý deň, 

keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka, potom platí ust. § 141 ods. 6 Zákonníka práce :

"Zamestnávateľ môže určiť, že ak pracovný pomer zamestnanca vznikol v priebehu kalendárneho roka, pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) prvom bode a písm. c) prvom bode sa poskytne v rozsahu najmenej jednej tretiny nároku za kalendárny rok za každú začatú tretinu kalendárneho roka trvania pracovného pomeru. Celkový nárok podľa prvej vety sa zaokrúhli na celé kalendárne dni nahor."

T.j. : Keďže Váš pracovný pomer vznikol v priebehu kalendárneho roka a bude trvať celkom 4 mesiace, zamestnávateľ môže určiť v súlade s uvedeným ustanovením, že zo 7 dní máte nárok na celkom 5 dni a to z týchto dôvodov :  

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času

2./ sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

 

Poznamenávame, že pre prekážky v práci všeobecne, že vyšetrenie alebo ošetrenie je treba realizovať  vo Vašom mimopracovnom čase a až keď to nie je možné /napr.náhly úraz, zhoršenie zdrav. stavu a pod./ , nastupuje zákonná povinnosť zamestnávateľa poskytnúť pracovné voľno v zákonnom rozsahu 7 dní v kalendárnom roku.

Ďalej platí ust. § 144 ZP a to, že "ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní."

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, v pracovný deň som prišla do práce na cca 5h, a potom som odišla k lekárovi na kontrolu v súvislosti s tehotenstvom. Na priepustke mi lekár čas neuviedol. Predložila som ju zamestnávateľovi s tým, že som chcela uznať zvyšný prac. čas, čiže 3h. Zamestnávateľ mi však neuznal celé 3h, pretože podľa neho je moja pracovná doba od 9-15, teda uznal mi len ošetrenie lekárom do 15:00, čo sú 2h. Pričom pracovná doba od 9-15 zodpovedá základnej pracovnej dobe, pretože ako administratívny pracovník mám flexibilný pracovný čas. Má právo odo mňa zamestnávateľ požadovať odpracovanie 1h navyše? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.04.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 143 Zákonníka práce platí :

"Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

(1) Prekážky v práci na strane zamestnanca sa pri uplatnení pružného pracovného času posudzujú ako výkon práce s náhradou mzdy len v rozsahu, v ktorom zasiahli do základného pracovného času. V rozsahu, v ktorom zasiahli do voliteľného pracovného času, sa posudzujú ako ospravedlnené prekážky v práci, nie však ako výkon práce a neposkytuje sa za ne náhrada mzdy.

(4) Ak zamestnanec neodpracoval pre ospravedlnené prekážky v práci uvedené v odseku 1 druhej vete celý prevádzkový čas určeného pružného pracovného obdobia, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný bez zbytočného odkladu po jej odpadnutí túto neodpracovanú časť pracovného času odpracovať v pracovných dňoch, ak sa so zamestnávateľom nedohodol inak. Odpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak sa nedohodla iná doba, a odpracovanie nie je prácou nadčas."

Odpoveď : Zamestnávateľ postupoval správne. Možnosťou je dohodnúť sa so zamestnávateľom, že túto jednu hodinu si neodpracujete, ale potom samozrejme ju nebudete mať ani zaplatenú. Prípadne dohodnúť čerpanie dovolenky na jednu hodinu so súhlasom zamestnávateľa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Pracujem, ako vodič v SÚČ PSK. Dnes v priebehu dna som sa telefonicky objednal na odborné vyšetrenie na 4. IV. 2019. Keďže pracujeme neustále externe, tak som zistil pri návrate na stredisko, že mi zamestnávateľ dal na ďalší týždeň domácu pohotovosť. Pracujeme od 7 do 15 hodiny. Domáca pohotovosť trvá od 15 hodiny poobede do 7 hodiny ráno nasledujúceho dna. Domáca pohotovosť trvá 7 dni od pondelka do pondelka. Teraz k otázke, aby som mal v tom jasno. Ak dostanem § od lekára (psychiater) na celý deň, musím v prípade nejakej udalosti prísť do práce po 15 hodine ? Udalosťou myslím odstránenie následkov po nehode, alebo sprejazdnenie vozovky, alebo iná okolnosť, ktorá ohrozuje plynulosť cestnej premávky. Platí § len počas pracovnej doby, t.j. od 7 do 15 a nevzťahuje sa na domácu pohotovosť ? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2019)

Dobrý deň, podľa ust. § 144 Zákonníka práce platí :

"Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

(3) Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody."

Vychádzajúc z Vami uvedenej otázky, už teraz viete, že na deň 4.4.2019 ste objednaný na vyšetrenie.

Z ust. § 144 ZP vyplýva, že ste povinný požiadať zamestnávateľa o poskytnutie prac. voľna.

Zdrav. zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky a o jej trvaní, teda uviesť dátum trvania vyšetrenia pre potreby zamestnávateľa. 

Ak Vám lekár nenapíše trvanie vyšetrenia, neznamená to, že tzv. § Vám patrí na celý deň v trvaní 24 hodín; alebo inakšie : pracovné voľno Vám patrí len v rozsahu aký je uvedený na potvrdení zdrav. zriadenie o trvaní prekážky, Ak by napr. vyšetrenie trvalo do 15.30 hod. podľa potvrdenia lekára, ste povinný nastúpiť na zamestnania.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Chcem sa opýtať. Pracujem na 12hodinové smeny. Mám nárok na priepustku? Ak áno, na koľko hodín? Nie vždy sa dá nevyhnutné ošetrenie u lekára zariadiť cez voľný deň, keďže mám aj neplnoleté dieťa. Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.03.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce upravuje právo zamestnanca na pracovného voľno v prípade potreby lekárskeho vyšetrenia, či sprevádzania rodinného príslušníka k lekárovi. Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. 

Ak skutočne nie je možné lekára navštíviť mimo pracovného času, potom v zmysle zásady konania v súlade s dobrými mravmi, by Vás mal uvoľniť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je potrebné (ak áno, dokedy) oznámiť zamestnávateľovi vopred plánované ošetrenie u lekára, teda, že využijem paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň,

zákon neustanovuje v takýchto prípadoch presnú lehotu. Podľa § 144 Zákonníka práce 

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Platí tu teda pravidlo, že je potrebné túto skutočnosť oznámiť čo najskôr, ako o nej viete. Ak ide o urgentné situácie, ktoré sa nedali oznámiť vopred, pri nich to samozrejme neplatí, no aj tu ste povinný oznámiť čím skôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám otázku, koľko dni v roku mám nárok na návštevu lekára na dve deti. Viem, že paragraf bol 7 dni, ale neviem, či na jedno dieťa, alebo na obidve. Ja mám závažnú nemoc a tiež viem, že mám nárok na 7 dni na paragraf na seba, ale pýtam sa, či mám ešte nárok na ďalších desať dni na seba, ako je to u sprevádzania zdravotné postihnutého. Za vysvetlenie, alebo poradenie Vám ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. a) a c) ustanovuje nasledovné:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

Z tohto vyplýva, že zákon neupravuje pracovné voľno tak, že ho máte 7 dní na každého rodinného príslušníka. Chápe sa to tak, že máte 7 dní a je na Vás, kedy a na ktorého z nich tieto dni použijete. Čo sa týka spomínaných 10 dní, tie platia na sprevádzanie zdrav. postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, teda nie k lekárovi.

Na sprevádzanie dieťaťa (ktoré je rodinným príslušníkom) máte 7 dní na obe deti spolu. Ak by ste potrebovali navštíviť lekára aj po vyčerpaní týchto dní, máte na to samozrejme právo, avšak budete mať už len pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

Vždy musíte zamestnávateľovi preukázať potvrdenie od lekára a predtým ho informovať o tom, že musíte ísť k lekárovi.

Ak máte  dieťa do 15 rokov, môžete požiadať aj o úpravu pracovného času. Podľa § 164 ods. 2 Zákonníka práce Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ak vo výpovednej dobe pôjdem k lekárovi a on ma vypíše na pár dni, výpovedná doba sa neprerušuje? Prípadne môže ma poslať aj k inému lekárovi (vybraného zamestnávateľom)?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak máte počas výpovednej doby lekárske vyšetrenie, alebo Vás lekár vypíše na PN, sa výpovedná doba neprerušuje. Pokiaľ nejde o vyšetrenie, ktoré nariadil zamestnávateľ z dôvodu, že je potrebné posúdiť, či ste spôsobilý výkonu práce, môžete navštíviť akéhokoľvek lekára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ uznať z celodenného paragrafu len 5 hodín? Zvyšok si musím nadrobiť. Môj pracovný týždeň je normálne 40 hodinový, ale mám pohyblivú pracovnú dobu kde musím byt k dispozícii od 9, 00-14, 00.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň,

podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce je právo zamestnávateľa posúdiť rozsah poskytnutého pracovného voľna pre účely návštevy u lekára. Rozhodujúce však je to, čo uvedie aj lekár v tzv. priepustke, teda koľko trvalo vyšetrenie. Taktiež je v týchto prípadoch kľúčové aj to, či bolo možné návštevu u lekára vykonať mimo pracovného času. Ak áno, je zamestnanec povinný využiť čas mimo pracovnej doby. Ak to objektívne možné nie je, potom môže využiť aj pracovný čas. Odpoveď tak záleží na viacerých okolnostiach. V zásade však áno, zamestnávateľ môže rozhodnúť aj tak, že uzná len časť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či môj nadriadený porušil zákon a ako mám postupovať. Jeden môj zamestnanec neprišiel do práce. Volal mi, že je u lekára s dcérou. Oznámil mi to pred začatím zmeny. Papier od lekára na ošetrenie člena rodiny ma. V tomto kalendárnom roku je to prvý paragraf čo ma. Ja som to hlásila svojmu nadriadenému a on ho bez váhania vyhodil. Napriek môjmu protestu nechce ustúpiť. Ma právo na prerušenie pracovného pomeru ak zamestnanec hlásil ošetrenie člena rodiny a ma aj potvrdenie od lekára?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 144 Zákonníka práce Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Tieto povinnosti zamestnanec splnil. Je však na zamestnávateľovi, ako vyhodnotí prekážku v práci z dôvodu vyšetrenia a či ju uzná. Zamestnanec má totiž povinnosť využiť napr. na vyšetrenie čas, ktorý je mimo pracovného času, až keď to skutočne nie je možné, môže ísť aj o pracovný čas.

Neuvádzate z akého dôvodu a akou formou s ním skončil pracovný pomer. Zamestnanec má právo oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával a rovnako aj právo podať žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ak zamestnávateľ svojvoľne vyhodnotil oprávnenú prekážku v práci na strane zamestnanca ako absenciu v práci, potom by mal zamestnanec značnú šancu uspieť v tomto spore.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk