'

Paragraf na návštevu lekára


Online právna poradňa
Oblasť práva: Pracovné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 12. 4. 2017

Otázka: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, odchádzam z práce a posledný deň si chcem vziať paragraf na návštevu lekára, načo ma môj zamestnávateľ donútil podpísať dovolenku (ostali mi ešte 3 dni). Keď mu aj tak pošlem paragraf, môže mi to neprijať - odmietnuť? Koľko paragrafov môže byť najviac po sebe od toho istého lekára? Čítala som, že 2 najviac. Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Dobrý deň, 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

- vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je potrebné (ak áno, dokedy) oznámiť zamestnávateľovi vopred plánované ošetrenie u lekára, teda, že využijem paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň,

zákon neustanovuje v takýchto prípadoch presnú lehotu. Podľa § 144 Zákonníka práce 

(1) Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

(2) Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Platí tu teda pravidlo, že je potrebné túto skutočnosť oznámiť čo najskôr, ako o nej viete. Ak ide o urgentné situácie, ktoré sa nedali oznámiť vopred, pri nich to samozrejme neplatí, no aj tu ste povinný oznámiť čím skôr.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Mám otázku, koľko dni v roku mám nárok na návštevu lekára na dve deti. Viem, že paragraf bol 7 dni, ale neviem, či na jedno dieťa, alebo na obidve. Ja mám závažnú nemoc a tiež viem, že mám nárok na 7 dni na paragraf na seba, ale pýtam sa, či mám ešte nárok na ďalších desať dni na seba, ako je to u sprevádzania zdravotné postihnutého. Za vysvetlenie, alebo poradenie Vám ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň,

Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. a) a c) ustanovuje nasledovné:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

 

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku,

Z tohto vyplýva, že zákon neupravuje pracovné voľno tak, že ho máte 7 dní na každého rodinného príslušníka. Chápe sa to tak, že máte 7 dní a je na Vás, kedy a na ktorého z nich tieto dni použijete. Čo sa týka spomínaných 10 dní, tie platia na sprevádzanie zdrav. postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, teda nie k lekárovi.

Na sprevádzanie dieťaťa (ktoré je rodinným príslušníkom) máte 7 dní na obe deti spolu. Ak by ste potrebovali navštíviť lekára aj po vyčerpaní týchto dní, máte na to samozrejme právo, avšak budete mať už len pracovné voľno bez náhrady mzdy. 

Vždy musíte zamestnávateľovi preukázať potvrdenie od lekára a predtým ho informovať o tom, že musíte ísť k lekárovi.

Ak máte  dieťa do 15 rokov, môžete požiadať aj o úpravu pracovného času. Podľa § 164 ods. 2 Zákonníka práce Ak požiada tehotná žena a žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako 15 rokov o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný ich žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ak vo výpovednej dobe pôjdem k lekárovi a on ma vypíše na pár dni, výpovedná doba sa neprerušuje? Prípadne môže ma poslať aj k inému lekárovi (vybraného zamestnávateľom)?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.03.2019)

Dobrý deň, v prípade, ak máte počas výpovednej doby lekárske vyšetrenie, alebo Vás lekár vypíše na PN, sa výpovedná doba neprerušuje. Pokiaľ nejde o vyšetrenie, ktoré nariadil zamestnávateľ z dôvodu, že je potrebné posúdiť, či ste spôsobilý výkonu práce, môžete navštíviť akéhokoľvek lekára.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Môže mi zamestnávateľ uznať z celodenného paragrafu len 5 hodín? Zvyšok si musím nadrobiť. Môj pracovný týždeň je normálne 40 hodinový, ale mám pohyblivú pracovnú dobu kde musím byt k dispozícii od 9, 00-14, 00.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.03.2019)

Dobrý deň,

podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce je právo zamestnávateľa posúdiť rozsah poskytnutého pracovného voľna pre účely návštevy u lekára. Rozhodujúce však je to, čo uvedie aj lekár v tzv. priepustke, teda koľko trvalo vyšetrenie. Taktiež je v týchto prípadoch kľúčové aj to, či bolo možné návštevu u lekára vykonať mimo pracovného času. Ak áno, je zamestnanec povinný využiť čas mimo pracovnej doby. Ak to objektívne možné nie je, potom môže využiť aj pracovný čas. Odpoveď tak záleží na viacerých okolnostiach. V zásade však áno, zamestnávateľ môže rozhodnúť aj tak, že uzná len časť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň. Zaujímalo by ma, či môj nadriadený porušil zákon a ako mám postupovať. Jeden môj zamestnanec neprišiel do práce. Volal mi, že je u lekára s dcérou. Oznámil mi to pred začatím zmeny. Papier od lekára na ošetrenie člena rodiny ma. V tomto kalendárnom roku je to prvý paragraf čo ma. Ja som to hlásila svojmu nadriadenému a on ho bez váhania vyhodil. Napriek môjmu protestu nechce ustúpiť. Ma právo na prerušenie pracovného pomeru ak zamestnanec hlásil ošetrenie člena rodiny a ma aj potvrdenie od lekára?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň,

podľa § 144 Zákonníka práce Ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

Tieto povinnosti zamestnanec splnil. Je však na zamestnávateľovi, ako vyhodnotí prekážku v práci z dôvodu vyšetrenia a či ju uzná. Zamestnanec má totiž povinnosť využiť napr. na vyšetrenie čas, ktorý je mimo pracovného času, až keď to skutočne nie je možné, môže ísť aj o pracovný čas.

Neuvádzate z akého dôvodu a akou formou s ním skončil pracovný pomer. Zamestnanec má právo oznámiť zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby ho naďalej zamestnával a rovnako aj právo podať žalobu na neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ak zamestnávateľ svojvoľne vyhodnotil oprávnenú prekážku v práci na strane zamestnanca ako absenciu v práci, potom by mal zamestnanec značnú šancu uspieť v tomto spore.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je to v poriadku, keď mi, akože zaplatia celodenný paragraf a výplata je v konečnom dôsledku o cca 30e nižšia. Akým spôsobom sa vypláca paragraf. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň,

tzv. paragraf za návštevu u lekára je upravený v § 141 ods. 1 písm. a) bod 1 

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Ak Vám zamestnávateľ uznal pracovné voľno na lekárske vyšetrenie na celý deň, potom Vám patrí náhrada mzdy za čas, aký ste mali v danom dni odpracovať. Náhrada mzdy sa poskytne v sume priemerného zárobku zamestnanca. K presnej výške mzdy sa vyjadriť nedokážem, nakoľko to záleží od viacerých okolností a ide skôr o účtovné hľadisko. V praxi však náhrada mzdy je takmer rovnaká ako mzda (ako keby ste boli v práci). Odporúčam sa pokúsiť informovať u mzdového účtovníka, či priamo zamestnávateľ na dôvod. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či paragraf je platný aj ak som sa objednala na prehliadku v zahraničí ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

 

Pre vás je dôležité vedieť to, že ak Vám je táto prekážka v práci vopred známa, ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna (§ 144 Zák. práce); inak ste povinná upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie ste  povinná zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

V otázke nepíšete, kde sa má Vami plánovaná prehliadka uskutočniť, preto uvádzame, že nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy je prípade, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Zákon nehovorí o vyšetrení alebo ošetrení v zahraničí, sme názoru, že nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy sa týka len času samotného ošetrenia alebo vyšetrenia a nie aj pracovného voľa na cestu do a z konkrétneho štátu do SR, maximum je uznanie trvania cesty z bydliska do zamestnania  a späť, teda nie celková cesta zo SR do zahraničia a späť.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, prajem, dna 28. 02. 2019 mi konci pracovný pomer. Od začiatku roka som mala naplánovaných dvoch doktorov (na objednanie 03. 01. 2019 a 15. 02. 2019) medzi tým som bola chorá a dostala od obvodnej doktorky priepustku (celodenné ošetrenie) na dni 31. 01. 2019 a 01. 02. 2019. Je prosím Vás možné, aby mi zamestnávateľ krátil akýmsi spôsobom návštevu u doktora, keďže som vo výpovednej lehote? Pracovný pomer končím zo strany strany zamestnávateľa, nakoľko mi bolo zmenené miesto výkonu práce s čím som nesúhlasila. Ďakujem za odpoveď a radu.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.02.2019)

Dobrý deň, 

z dôvodu, že Vám končí pracovný pomer k 28.2.2019 Vám nemôže zamestnávateľ neuznať čerpanie pracovného voľna z dôvodu lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia.

Pre vás je dôležité vedieť to, že ak Vám bola táto prekážka v práci vopred známa, boli ste povinná včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna (§ 144 Zák. práce). Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu.

Prekážku v práci a jej trvanie ste  povinná zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť Vám doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, Ma právo zamestnanec na TPP na 7 dni lekára aj v prípade, že pracuje z domu, tzv. "telework"? Môj šéf tvrdí, že na lekára nemám nárok ak pracujem z domu. Ďakujem.

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2019)

Dobrý deň, 

podľa ust. § 52 Zákonníka práce platí : 

"Domácka práca a telepráca

(1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca") alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca") v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:

a) nevzťahujú sa na neho ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,

b)pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,

c) nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak."

Záver : Zamestnávateľ Vám uviedol správnu informáciu /viď vyššie písm. b)/.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Paragraf na návštevu lekára (Pracovné právo)

Dobrý deň, pracujem na TPP. Ku koncu februára plánujem ukončiť pracovný pomer. Keďže mám právo využiť 7 krát návštevu lekára a 7 krát návštevu lekára ako sprievod za celý rok, tak koľko návštev môžem teda vyčerpať do konca februára ?

Odpoveď: Paragraf na návštevu lekára

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2019)

Dobrý deň,

podľa ust. § 141 Zákonníka práce platí (citujeme) :

"Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu:

a) vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení

1. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. ďalšie pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

3. pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

b) narodenie dieťaťa zamestnancovi; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas na prevoz matky dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia a späť,

c) sprevádzanie

1. rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času,

2. zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len jednému z rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na desať dní v kalendárnom roku."

Z uvedeného zákonného textu vyplýva, v ktorých prípadoch a v akom rozsahu patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy. 
Pokiaľ plánujte ukončiť pracovný pomer k 28.2.2019 neznamená to, že máte nárok na predmetné voľno v alikvotnej časti za dva mesiaca roka 2019.

Vy môžete využiť aj sedem dní  ešte v priebehu mesiaca január a február 2019, len je potrebné zamestnávateľovi predmetný zákonný nárok preukázať v tom, že vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

Zároveň platí, že ak je prekážka v práci zamestnancovi vopred známa, je povinný včas požiadať zamestnávateľa o poskytnutie pracovného voľna. Inak je zamestnanec povinný upovedomiť zamestnávateľa o prekážke v práci a o jej predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu. Prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní. Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody (§  144 ZP).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.
Zaškrtnite, že nie ste robotPríbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk