Máte
otázku?

Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Dobrý deň,chcela som sa opýtať,či je možné, aby exekútor siahol na majetok rodičov, napr. na byt, ak mám u nich trvalý pobyt a bývam s nimi v spoločnej domácnosti.Niekde som počula, že je možné, aby exekútor siahol na ich majetok. Ďakujem..

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o odpoveď, či môže exekútor siahnuť na majetok Vašich rodičov, t.j. na nehnuteľnosť, v ktorej máte zriadený trvalý pobyt, tak odoveď je: nie, nemôže. Nehnuteľnosť patrí Vám a Váš trvalý pobyt u Vašich rodičov neznamená, že máte vlastnícke práva k tejto nehnuteľnosti. Trvalý pobyt Vám umožňuje v tejto nehnuteľností bývať. 

Môže sa však stať, že exekútor bude predpokladať, že v tejto nehnuteľnosti sa nachádzajú hnuteľné veci, ktoré Vám patria. Vtedy by si exekútor mohol vynútiť vstup do nehnuteľnosti za účelom spísania hnuteľných vecí a následnej dražby. Toto sa však stáva len veľmi zriedka. 

4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,
Chcem sa opýtať ak dedič dedí po zosnulému a zosnulý ma dlh a blokáciu na jednom z viacerých pozemkov môže sa vzdať dedenia toho jedného blokovaného pozemku?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2021)

Dobrý deň, zrejme, ako píšete v tázke, na zablokovanej nehnuteľnosti viazne exkučné záložné právo, teda s nehnuteľnosťou nie je možné nakladať, nakladať s nehnuteľnosťou je možné len na základe písomného súhlasu exekútora.

Pokiaľ ide o dlhy poručiteľa, platí ust. par. 470 Obč. zákonníka a to, že dedč zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a to len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Podľa ust. par. 466 Obč. zákonníka nie je možné dedičstvo odmietnúť len čiastočne, prípadne k odmietnutiu dedčstva pripojiť výhrady a podmienky, teda nie je možné, aby ste prijali dedičstvo s tou podmienkou, že odmietate blokovaný pozemok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, mám nariadenú exekúciu, ktorú mi teraz sťahujú zrážkou zo mzdy. Po nebohej mamičke mi patrí jedna tretina bytu, v byte býva otecko a môj brat, exekútor mi dal na byt a polovicu záhrady záložné právo. Pokiaľ mi nezrážali exekúciu zo mzdy, dobrovoľne som si platila, pre peniaze chodil zamestnanec  od exekútora. Môže exekútor siahnuť na majetok po mamičke, keď ja s oteckom nežijem v spoločnej domácnosti? Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
nevieme aká je výšky dlžnej sumy v exekučnom konaní. Ale vzhľadom na okolnosť, že sa Vám vykonávajú zrážky zo mzdy nie je právny dôvod, aby došlo k predaju Vášho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach. Rozhodujúca je suma, ktorá je vymáhaná v exek. konaní, čo ste v otázke neuviedli.

Podľa ust. § 166 exek. poriadku platí, že spoluvlastníci - otec a brat majú možnosť zabrániť prípadnému predaju Vášho spoluvlastníckeho podielu  tým spôsobom, že vyplatia dlžnú sumu, ktorá je vymáhaná v exek. konaní s príslušenstvom.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, poprosil by som Vás o radu, dostal som sa do finančných problémov, s ktorým si teraz neviem dať rady. Mám záväzky voči PSS ZINC UNIKREDIT A TB. Pracoval som v nemenovanej automobilke a zarábal som slušne a tak som si nabral tieto pôžičky. Teraz je situácia taká že pracujem na živnosť, ktorú mám platnú od 4.1.2021, ale zárobkom jednoducho neviem všetko pokryť. Chodia mi upomienky a vyvolávajú mi všelijaké spoločnosti. Žijem z manželkou v byte, ktorý patrí jej a má ho v OV. Chcem sa opýtať v prípade exekúcie môže exekútor siahnuť na jej majetok, ja majetok nemám žiadny. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.01.2021)

Dobrý deň,
základom Vašej otázky je obava, či v prípade exek. konania môže exekútor siahnúť na majetok manželky, predovšetkým byt, ktorého je ona výlučným vlastníkom, pričom usudzujeme, že nepatrí do BSM. Poznámku, že nepatrí do BSM zdôrazňujeme, lebo je podstatné, či manželka nadobudla byt napr. pred manželstvom alebo napr. dedením.

AK je to tak, že byt do BSM nepatrí, exekútor na tento byt siahnúť nemôže . Uvádzate súčasne, že Vy žiadny majetok nemáte. Uvádzame, že majetok nadobudnutý počas trvania manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/, a teda je to aj Váš majetok.

V zmysle ust. § 114a/ a nasl. exek. poriadku platí :

 "Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí:
a) veci, ktoré neslúžia na podnikanie,
b) veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,
c) veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.
§ 115
(1) Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
(2) Z exekúcie sú vylúčené
a) bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c) domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d) veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
e) zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,
g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h) snubný prsteň a obrúčka,
i) hotové peniaze do sumy 165 eur,
j) študijná literatúra a hračky.
(3) Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde, ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov,a chovné zvieratá, t. j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.
(4) Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde a podiel účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výške príspevkov zamestnávateľa zaplatených za tohto účastníka a výnosov z ich investovania."

V otázke uvádzate, že máte dlhy v PSS a bankách, nepíšete kedy a koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili a od kedy ste v omeškaní s platením. Uvádzame, že platí všeob. premlčacia doba 3 roky, t.j. : pokiaľ od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli viac ako 3 roky, je pohľadávka veriteľa /banka, PSS/ premlčaná. Uvádzate súčasne, že Vám vyvolávajú zrejme vymáhačské spoločnosti, tu odporúčame, aby ste nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, píšem Vám v mene ŤZP mami má taký problém. Dcéra, sestra zobrala v roku 2015 nejaký úver. V tej dobe mala trvalé bydlisko u mami, ale nezdržiavala sa tam. V roku 2018 je z toho trvalého bydliska odhlásená. Minulý mesiac jednoducho bolo v schránke oznámenie, že jej exekútor má brať zariadenie, veci v byte. Má právo exekútor to urobiť, aj keď sa mama nemá čím preukázať ? Lebo sú to 20-30 ročné veci. Dodávam, že mama je vdova, je vlastníkom bytu. Sestra nemá žiadny majetok a nikdy nepracovala. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
v otázke chýba základný údaj a to či sestra v predmetnom byte v súčasnosti býva (trvalé bydlisko nie je podstatné). Podľa ust. § 119 exek. poriadku platí :

"(1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená.
(2) Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia."

 

T.j. : Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že exekútor môže vstúpiť aj do bytu, ak Vaša sestra v predmetnom byte býva, keďže zákon predpokladá, že v mieste kde býva, má aj svoj majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie. Ak sestra v byte ani nebýva /trvalé bydlisko tam nemá/, je treba exekútorovi oznámiť, kde je jej súčasné bydlisko. Keďže, ako píšete, sestra nikdy, nepracovala, nemohla ani nadobudnúť žiadny majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie. Exekútor nemôže siahnúť na majetok Vašej matky.

 

Pokiaľ VAša sestra v predemtnom byte nebýva,


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Zdravím, možno to sem nepatrí ale predsa skúsim.
Kúpil som auto MV, na dopr. Inšpektoráte mi ho nechcú prepísať. Majiteľom vozidla je 13 ročný zdravotne postihnutý chlapec, a držiteľom je jeho mama (zákonný zástupca - ktorá má exekúcie) a preto exekútor vozidlo zablokoval. Má vôbec právo exekútor blokovať takéto MV ? Veď majiteľ 13r. chlapec, ktorý exekúcie nemá a navyše je zťp.
Čo treba robiť v takomto prípade?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň, aj keď vlastníkom MV je maloletý, na predaj MV jeho matka ako zákonný zástupca by potrebovala súhlas súdu, ktorý by posúdil, či uvedený úkon je v prospech maloletého, čo vyplýva z ust. § 119 CIvil. mimosporového poriadku.

Na druhej strane vyhlásenie o majetku poviného /matky/v exek. konaní podľa ust. § 41 exek. poriadku obsahuje aj údaje o majetkových hodnotách, ku ktorým právo povinného /matky/ vyplýva z evidencie aj na DI. Exekútor síce MV v exekučnom konaní nemôže predať, ale zablokovať predaj MV môže.

Uvádzame, že aj keby súd udelil súhlas s predajom majetku maloletého, nie je isté, na aký účel by boli použité peniaze z predaja MV matkou maloletého a z uvedeného dôvodu súdny exekútor zablokoval MV.

Aby mohlo dôjsť k predaju MV je preto potrebný súhlas súdneho exekútora, ktorý by podmieňoval predaj MV tým, že kúpna cena bude uhradená na jeho účet.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, 19. 12. 2019 som si prevzala rozhodnutie o vyhlásení konkurzu aj s právoplatným od 19. 12. 2019. Avšak exekúcie od jednej exekútorky mi neboli zastavené a ešte mi dala 23. 12. 2019 ďalšie dva príkazy na zrážky zo sociálnej poisťovne. Som na PN po 15 ročnej práci v jednej firme. Exekútor podľa toho čo mi povedali už nemá právo mi zrážať peniaze ani viesť žiadne exekúcie voči mne. Ale naďalej to robí? Ako mám postupovať v tomto prípade? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, v tomto prípade mohlo nastať viacerých zlyhaní, ktoré spôsobili, že exekútor naďalej vykonal zrážky z dávok zo Sociálnej poisťovne. V prvom rade je potrebné kontaktovať priamo súdneho exekútora, ktorý vykonal tieto zrážky. Vzhľadom na to, že zrážky naďalej vykonal je možné, že vôbec nebol upovedomený o vyhlásení konkurzu. Rovnako sa mohlo stať, že hoci mu rozhodnutie bolo doručené, napríklad z dôvodu vysokého pracovného zaťaženia toto rozhodnutie nestihol spracovať, a preto nevedel vykonať pozastavenie zrážania z dávok zo Sociálnej poisťovne. Dôvodov, pre ktoré k ďalším zrážkam došlo môže viac veľa. V prvom kroku Vám odporúčame kontaktovať súdneho exekútora, upovedomiť ho o vyhlásení konkurzu. Následne, nakoľko jedným z účinkov vyhlásenia konkurzu je aj zastavenie všetkých súdnych a iných obdobných konaní, súdny exekútor by mal zrazené sumy vyplatiť povinnému.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Pekný deň. Platím kredit v Nemecku vo výške 820, - Eur mesačne. Z osobných a rodinných dôvodov sa musím vrátiť spať na Slovensko. Samozrejme nebudem možný takú vysokú spatku mesačne platiť. Z bankou sa neviem nejak dohodnúť na znížení splátky a tým pádom na predĺžení doby splácania. Čo môžem očakávať, keď to jednoducho nebudem platiť. Nemám žiadny majetok. Proste nič. Koľko mi bude, keď to dôjde k exekúcii strhávané na Slovensku z platu. Zarobím cca. 800 eur netto.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň,

záväzok voči banke v Nemecku nie je dôvodom, aby ste sa nemohli vrátiť späť na Slovensko.

Pokiaľ ide o podmienky zmluvy, ktorú máte uzatvorenú v Nemecku s ich bankou, odporúčame kontaktovať príslušný orgán v Nemecku na posúdenie platnosti zmluvy o úvere/pôžičke, keďže zmluva môže obsahovať nezákonné podmienky. 

Otázkou, podobne ako na Slovensku, bude posúdenie zmluvy či táto neobsahuje podmienky v rozpore s nariadeniami EÚ o ochrane spotrebiteľa a následné právne kroky na súde v Nemecku.

Odporúčame vo veci úverovej zmluvy príp. zmluvy o pôžičke kontaktovať príslušný orgán na posúdenie zmluvy

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň,

chcem sa opýtať, je možné, aby exekútor siahol na príjem dcéry v prípade, že otec s dcérou už dlhé roky nežije a je zadlžený?
Ide o prípad, kde dcéra pracuje, šetrila si finančne prostriedky na bankovom účte a v jeden deň, kedy si chcela peniaze vybrať z účtu zistila, že bankový účet je zablokovaný kvôli exekúcii jej otca.

Vopred ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň. V rámci exekúcie platí, že exekvovaný by mal byť v zásade len majetok dlžníka - povinného. Hoci aj tu existujú výnimky, napr. ak ide o majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, rozhodne nie je na mieste exekvovať majetok dcéry povinného. Povinný a jeho dcéra sú dve odlišné osoby a ak nejde o spoludlžníkov, resp. ak sa exekučný titul nevzťahuje na obe tieto osoby, nie je prípustné viesť exekúciu na inú osobu, než  na dlžníka. Nie je však vylúčené, že v danom prípade ide len o omyl. Každopádne Vám odporúčam, aby ste čo najskôr kontaktovali povereného exekútora a upozornili ho, že dal príkaz na blokovanie účtu tretej osoby a nie povinného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím Vás, chcem sa opytat, hrozia mi exekúcie som zamestnaná mám na seba písané 2 auta a zdedila som po otcovi 1 tretinu domu ináč dom je na mamu a sestru ja tam mám len tu čiastku. Môže nejako exekútor siahnuť na dom? A auta, keď som zamestnaná a majú mi z čoho sťahovať? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.03.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ je na Vás vedená exekúcia, exekútor všeobecne zisťuje majetok povinného a rozhoduje o tom, ktorý spôsob exekúcie sa použije. Nie je preto vylúčené, že Vám zablokuje autá, či zriadi exekučné záložné právo na Váš podiel. Ak by došlo až k exekúcii podielu na dome, môžu ostatní spoluvlastníci tento podiel odkúpiť, čím ostane nehnuteľnosť stále v ich vlastníctve.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, môže exekútor siahnuť na majetok súrodencov, rodičov poprípadne družky? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2019)

Dobrý deň, ak oni nie sú dlžníkmi, nemôže sa stať, že by exekútor siahnuť na ich majetok, aj keď bývate v spoločnej domácnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, mám otázku : Môj brat nadobudol nehnuteľnosť formou darovacej zmluvy od svojho otca, ale momentálne dostáva listy zo súdu, ktoré však kvôli dlhodobej neprítomnosti na území SR nepreberá, kvôli dlhom v banke za pôžičku, ktorú si rodičia zobrali takmer 15 rokov dozadu. Ma súd a exekútor právo siahnuť na danú nehnuteľnosť ? Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ V zásade je možné uviesť, že predmetom exekučného konania môže byť aj nehnuteľnosť, ktorú Váš brat nadobudol formou darovacej zmluvy, nakoľko sa jedná o jeho majetok ako dlžníka resp. povinného v exekučnom konaní.

2./ Z otázky nevyplýva, či sa jedná len o súdne konanie, v ktorom veriteľ uplatňuje svoj nárok z neuhradenej pôžičky na súde alebo ide už o exekučné konanie, rovnako ani to, na základe čoho je Váš brat žalovaný, ako dlžník, ako ručiteľ, ako dedič po rodičoch  alebo ako spoludlžník. Je možné, že pohľadávka veriteľa je už premlčaná, ale to by sme museli vedieť kto bol resp. je dlžníkom voči veriteľovi /tomu, kto finančné prostriedky požičal/, kedy došlo k splatnosti dlhu, koľko bolo požičané a koľko uhradené. 

3./ Ohľadom súdneho konania odporúčame, aby brat sa nechal v predmetnej veci zastupovať advokátom, prípadne nás môže kontaktovať na hlavný email advokat@ficek.sk.

Ak máte záujem na bližšej odpovedi, prosím uveďte podrobnejšie do podotázok.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám Pôžičky, ktoré mesačne platím cca 1700 eur ale moja pracovná pozicia sa zmenila a zarábam 420 eur nemám už na ďalšie splátky chcem sa opýtať koľko mi musí zamestnávateľ nechať peňazí a koľko sa mi bude strhávať ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.07.2018)

Dobrý deň, ak máte taketo vysoké dlhy, mozno by bolo na zváženie pokúsiť sa o oddlženie. Zbavíte sa tak svojich dlhov pomerne skoro a je to oveľa jednoduchšie ako to bolo kedysi. Rieši sa to cez centrum právnej pomoci.

Ohľadom výšky, aku Vám môže strhávať, tak to sa počíta podľa toho o aké dlhy ide, či máte vyživovacie povinnosti. Vo Vašom prípade to môže byť okolo 70 eur (ktore Vam strhnú).


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Mám otázku. Keď dotyčný nechce vyplatiť súdom stanovenú sumu do určitého dna a prichádza k veci exekútor ma tento právo v prípade nevyplatenia danej sumy siahnuť aj na majetok najbližších príbuzných dotyčného? Ďakujem za odpoveď s pozdravom.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2017)

Dobrý deň, na Vašu otázku odpovedáme nasledovne :

V súlade s ust. exekučného poriadku exekútor môže vykonať exekúciu LEN na majetok povinného, prípadne aj na jeho majetok, ktorý má v podielovom spoluvlastníctve.

V prípade manželstva a exekúcie len jedného z manželov je dôležité, kedy vznikol dlh.

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prajem. Mám takú otázku. Môj manžel ma viac exekútorov na krku. Neplatí sociálne ani zdravotné poistenie. Nemá preukázateľný príjem. Nebývame v spoločnej domácnosti, ale zatiaľ mame spoločný trvalý pobyt. Ja som riadne zamestnaná, mám vlastný príjem. Chcem sa informovať, či manželove dlžoby môžu strhávať z mojej výplaty, kým sme manželia.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.07.2017)

Dobrý deň. Exekúciu zrážkami zo mzdy pre pohľadávku veriteľa jedného z manželov možno viesť len zrážkami zo mzdy tohto manžela. Hoci podľa § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že „pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov“, toto ustanovenie nie je aplikovateľné na zrážky zo mzdy, pretože mzda sa stáva predmetom bezpodielového spoluvlastníctva až jej vyplatením, a nie už vznikom nároku na ňu.

Exekúciu na pohľadávku jedného manžela preto nemožno viesť zrážkami zo mzdy voči druhému manželovi. Uvedenému nasvedčuje aj súdna prax, ktorá potvrdila, že pri výkone rozhodnutia zrážkami zo mzdy neprichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 147 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pretože „mzda patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov až po jej vyplatení a prijatí“ (R 42/1972). „Pre peňažnú pohľadávku voči povinnému nemožno nariadiť výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy jeho manželky. Právo na vyplatenie mzdy nie je „vecou“, a teda nemôže tvoriť časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ (R 8/1966).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Moju známu zrazil na aute jeden chlap a mal jej platiť peniaze, ktoré však neplatil tak ho dala na exekúciu. Zaplatil však pár splátok a platiť prestal a známa exekúciu zastavila. Teraz jej po 10 rokoch prišlo platiť exekútorke poplatok 230 eur. Ma zaplatiť 10% z bolestného, ale exekútorka nevymohla žiadne peniaze. Známa je okrem toho už na dôchodku, nemalo by tam byt oslobodenie od poplatku alebo premlčanie po toľkých rokoch? Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.05.2017)

Dobrý deň. Súdny exekútor má nárok na odmenu, na náhradu výdavkov a nákladov od dňa začatia exekúcie až do skončenia exekúcie. V prípade zastavenie exekúcie má nárok na úhradenie výdavkov, ktoré musí preukázať. Výšku odmeny a výdavkov ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. Neuviedli ste kedy došlo k zastaveniu exekúcie a kedy a akým spôsobom si nárokuje súdna exekútorka preplatenie trov exekúcie. Súdna exekútorka musí preukázať všetky výdavky, ktoré reálne na exekúciu vynaložila. Pokiaľ je možné podať opravný prostriedok voči rozhodnutiu súdnej exekútorky napríklad námietky, odporúčam ich podať. O námietkach bude rozhodovať súd, ktorý posúdi, či nárok súdnej exekútorky je oprávnený alebo nie. Ak nie je možné podať opravný prostriedok odporúčam navštíviť osobne advokáta, ktorý posúdi, či trovy ktoré si súdna exekútorka uplatňuje sú oprávnené, alebo nie. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Kôli nesplácaniu stavebného úveru v banke, sú mi vykonávané zrážky zo mzdy exekútorom. Dlžná suma je cca 16000 e, ale exekútor odo mňa vymáha cca 22000 e. Je exekútor oprávnený žiadať až toľko? Zrážky sú mi vykonávané už cez 12 mesiacov, avšak exekútor na účet banky do dnešného dňa neposlal žiadne peniaze, ani len na vedenie účtu, čím ta suma narastá kvôli úrokom. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.04.2017)

Dobrý deň, peňažný záväzok nepozostáva len z istiny (požičaná suma) ale je tvorený aj jeho príslušenstvom, čo sú napr. úroky, spracovateľské poplatky, prípadne rôzne sankčné poplatky. V prípade prebiehajúceho exekučného konania sa suma zvyšuje aj o trovy exekúcie. Presnú výšku trov exekučného konania upravuje vyhláška č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Podľa § 29 ods. 8 Exekučného poriadku, ak exekútor prijme peňažné prostriedky, je povinný tieto poukázať oprávnenému najneskôr do siedmich dní od ich prijatia, ak sa exekútor s oprávneným písomne nedohodol inak. Lehota na poukázanie peňažných prostriedkov nesmie byť dlhšia ako 90 dní; dohoda, podľa ktorej má lehota presiahnuť 90 dní, je neplatná. Porušenie tejto povinnosti exekútora je závažným disciplinárnym previnením. Podľa ustanovení upravujúcich výkon zrážok zo mzdy platí, že výplatu zrazenej sumy oprávnenému, ako aj vrátenie jej zvyšku povinnému vykoná exekútor do siedmich dní odo dňa jej prijatia. V prípade, ak exekútor postupuje v rozpore so zákonom, môžete sa so svojim podnetom obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, som slobodná matka na rodičovskom príspevku, môj príjem je 200e mesačne. Do 9/2017 budem ešte poberať rodičovský no chcem sa zamestnat, ale mám nariadené exekúcie. Dve kvôli rodičom :/ jednu zo zdravotnej poisťovne. Chcela by som vedieť, keď začnem pracovať mám s nimi dohodnuté nejake splátky môžu mi aj tak siahnuť na plat? Môžu kým budem ešte poberať RP sťahovať viac? Myslím tým či musia z platu nechať životne minimum na mňa a dcérku alebo tým, že mám rodičovský tak už mi nemusíš nechať z platu zivotne minimum 198e a na dieťa cca 90e? Ďakujem moc za odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.02.2017)

Ak máte uzavretý splátkový kalendár, ktorý plníte, nie je dôvod, prečo by mal exekútor pristúpiť k zrážkam zo mzdy. Od 1. apríla 2017 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá upravuje podmienky pri uzatváraní splátkového kalendára, avšak ak aj podmienky spĺňať nebudete a oprávnený s tým bude súhlasiť, môžete pokračovať v splácaní. V prípade, že by sa exekúcia vykonávala zrážkami zo mzdy, existuje stanovená suma, ktorá sa nesmie dlžníkovi zraziť z jeho mesačnej mzdy, je to 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu  a na každú osobu, ktorej dlžník poskytuje výživné, sa započítava 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ci môže exekútor brať veci z bytu, v ktorom žijem len v prenájme a v danom byte nevlastnim nic, okrem oblečenia, hygieny a potravín a či môže brať nieco v byte, kde mám len trvalý pobyt, tam žije len moja matka so sestrou, ale nežijem tam, nakoľko žijem v tom prenájme. Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.12.2016)

Dobrý deň, exekútor nemôže exekuovať veci, ktoré nie sú vo vlastníctve povinného. 

Pokiaľ by exekútor spisal do majetku povinného aj hnuteľné veci, ktoré mu nepatria, potom je potrebné podať vylučovaciu žalobu a tým vylúčiť tieto spísané veci z exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Ako ste napísali ked som podal námietky voči exekúcií a trovám exekúcie, a exekútor koná aj napriek podaniu námietkam ako sa môžem brániť ? mám zato,že exekútor porušil zákon čo sa týka toho,že v exekúcii pokračuje . Prosím poradte ako postupovať dalej

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2016)

Dobrý deň. Pokiaľ máte za to, že vo Vašom prípade pochybil súdny exekútor (konal nezákonne), tak podľa Exekučného poriadku (§ 218a a nasl.) máte možnosť podať na postup súdneho exekútora sťažnosť. Takáto sťažnosť sa podáva na Slovenskú komoru exekútorov, ktorá je povinná každú sťažnosť vybaviť

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Prosím Vás nebanková spoločnosť odo mňa neustále požadovala splátky, ktoré boli už dávno uhradené. Nepomohlo ani písomné vyjadrenie až som sa jedného dňa dozvedel, že celé to prevzal exekútor, voči ktorému som sa odvolal, zaslal som všetky bankové výpisy o úhradách, aby bolo všetko preverené, no dali aj záložné právo na moju nehnuteľnosť. Nebankovke vraj dlhujem 600 eur a k tomu si exekútor naúčtoval 445 eur a spolu je to 1.045 eur. Môžu založiť moju nehnuteľnosť, keď som podal odpor voči exekúcií?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 09.09.2016)

Dobrý deň. V exekúcia sa môže povinný brániť niekoľkými prostriedkami, predovšetkým však podaním námietok proti exekúcii. Predpokladám preto, že ak spomínate odvolanie, resp. odpor voči exekúcii, z právneho hľadiska pôjde najskôr o námietky proti exekúcii. V zmysle zákona sa námietky musia podať do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Námietky pritom majú tzv. odkladný účinok, a preto by sa vo výkone exekúcie nemalo pokračovať do doby, kým nebude o námietkach rozhodnuté.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Po rokoch som dostal upovedomenie o začatí exekúcie. Išlo o peniaze požičané od pána exekútora. Ten však pohľadávku predal mne neznámej žene a vymáha ju exekútor-priateľ a zastupujúci exekútor exekútora, od ktorého som peniaze požičal ale aj vrátil. Podal som námietky, že som dlh splatil a doložil to dokladmi. Môžem sa brániť aj proti osobám exekútorov a ich osobnej známosti a aj tým, že jeden exekútor je zastupujúci druhého exekútora? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.01.2016)

Dobrý deň, podľa § 30 Exekučného poriadku, exekútor je vylúčený z vykonávania exekúcie, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, ktorá je predmetom exekúcie, k účastníkom exekučného konania alebo k ich zástupcom, možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti. Účastníci exekučného konania majú právo vyjadriť sa o osobe exekútora. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti u exekútora najneskôr do piatich dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie alebo do piatich dní odo dňa, odkedy sa mohol dozvedieť o dôvode, pre ktorý je exekútor vylúčený. V námietke zaujatosti musí byť uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť exekútor vylúčený a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o tomto dôvode dozvedel. Dovolím si Vás upozorniť, že v dôsledku prevodu pohľadávky zo strany exekútora na inú osobu, došlo k zmene veriteľa Vášho záväzku. V súčasnosti už nie ste v právnom vzťahu s exekútorom, od ktorého ste si požičali finančné prostriedky a ani exekútor už k tejto veci nemá žiadny vzťah. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, prosím o informáciu, či je môže exekútor z právneho hľadiska vynútiť prevzatie záväzku za plnoletú dcéru, resp. za matku? Pre upresnenie uvádzam, že moja dcéra má viacero exekúcií, momentálne je kóme, exekúcie neuhrádzala. Musela som ju prihlásiť na prechodný pobyt ku mne, kvôli vybavovaniu invalidného dôchodku, avšak ona je stále v nemocnici. O svoje deti sa nestarala, mala som ich v pestúnskej starostlivosti ja, teraz sa ešte starám o ťažko zdravotne postihnutú jej dcéru a jej vnučku. Ja mám starobný dôchodok, jej dcéra má invalidný dôchodok a vnučka je maloletá. Jej druhá dcéra je už zárobkovo činná. Môže nám exekútor siahnúť na majetok, resp. vynútiť splácanie exekúcií? Ďakujem

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.12.2015)

Dobrý deň, exekútor nemôže siahnuť na majetok, ktorý patrí niekomu inému. Nemôže Vás ani nútiť prevziať záväzok za inú osobu. Ak dlžníčka nemá majetok a ani príjem, exekútor svoj nič nevymôže.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Potrebujem surne poradit. Byvam s priateľom u mojich rodičov - ma u mojich rodičov aj trvaly pobyt. Dnes t.j 21.10.1015 mu prišlo oznamenie o vykonaní exekucie, že dňa 27.10.2015 o 10.00 h bude u nas doma teda u mojich rodičov vykonana exekucia predajom hnutelnych veci - že bude odobrany hnutelny majetok za učelom jeho predaja. Ďalej ho exekutor vyzýva, aby na tento termín vypratal všetok majetok, oddelil osobne veci... Preto sa pýtam, môže exekutor siahnuť na majetok mojich rodičov, ked neni rodinný prislušnik? Všetok hnutelny majetok si rodičia nadobudli počas manželstva, takže priatel nevlastni u mojich rodičov nič. Prosim vas odpište mi aspoň stručne, či je exekutor v prave. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.10.2015)

Dobrý deň, ak má exekútor pristúpiť k exekúcii hnuteľných vecí, tieto musí najskôr spísať. Odporúčam vypratať z bytu všetky hnuteľné veci, ktoré nie sú jeho, tak aby v byt zostali len jeho veci. Ak tam niečo zostane, exekútor môže spísať tieto veci a zapečatiť ich a to aj v prípade, ak to budú veci Vašich rodičov. V tomto prípade by rodičia museli podať na súd vylučovaciu žalobu, ktorou by sa domáhali toho, že tieto veci nepatria do exekúcie a sú v ich vlastníctve. To budú musieť v súdnom konaní dokázať. 

Ak v byte nebudú žiadne ich veci, potom ich exekútor nespíše.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať či pôžička z banky je považovaná ako prednostná alebo neprednostná pohľadávka pri výpočte mesačnej sumy, ktorú možno z príjmu zraziť pri exekúcii. Ďakujem

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.10.2015)

Dobrý deň, pôžička z banky nie je prednostnou pohľadávkou.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku