Máte
otázku?

Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov


Online právna poradňa
Oblasť práva: Iné oblasti práva, Košice

Otázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možné, aby exekútor siahol na majetok mojich rodičov, napríklad na byt, v ktorom mám trvalý pobyt a v ktorom s nimi žijem v spoločnej domácnosti. Niekde som počula, že je to možné. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

Dobrý deň,

Pokiaľ ide o odpoveď, či môže exekútor siahnuť na majetok Vašich rodičov, t.j. na nehnuteľnosť, v ktorej máte zriadený trvalý pobyt, tak odoveď je: nie, nemôže. Nehnuteľnosť patrí Vám a Váš trvalý pobyt u Vašich rodičov neznamená, že máte vlastnícke práva k tejto nehnuteľnosti. Trvalý pobyt Vám umožňuje v tejto nehnuteľností bývať. 

Môže sa však stať, že exekútor bude predpokladať, že v tejto nehnuteľnosti sa nachádzajú hnuteľné veci, ktoré Vám patria. Vtedy by si exekútor mohol vynútiť vstup do nehnuteľnosti za účelom spísania hnuteľných vecí a následnej dražby. Toto sa však stáva len veľmi zriedka. 

Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Rada by som vám položila otázku. Mám sestru a brata a vlastním 4-izbový byt, ktorý je na mene nášho otca. V byte žije sestra s mužom, zatiaľ čo ja s priateľom bývam v nájme. Náš otec zomrel a tak sa odkaz 4-izbového bytu dedí medzi mňa, sestru a brata. Pred tromi rokmi mi môj bývalý požičal 100 000 eur a mám na to notársku zápisnicu. Zatiaľ som mu peniaze nevrátila. Potrebujem vedieť, čo sa stane, ak táto zápisnica vyjde na povrch. Môže táto suma byť strhnutá z hodnoty bytu, alebo môže byt byť predaný? Ďakujem za pochopenie, som trochu mimo moju oblasť odbornosti.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 23.03.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že dedičské konanie nie je ukončené.

Vy ako zákonný dedič máte budete mať právny nárok na podiel z byt v podiele 1/3 k celku. V žiadnom prípade dedičstvo po otcovi neodmietajte a ani sa nevzdávajte v prospech iného dediča.

Možno uviesť, že v prípade, že by došlo k exekučnému konaniu na základe notárskej zápisnice ako exekučného titulu, predmetom exekúcie môže byť len Váš podiel na byte, a nie podiel sestry a Vášho brata.

Premlčacia doba pokiaľ ide o uznanie dlhu, ktoré aj vyplýva z notárskej zápisnice ako exekučného titulu, v tomto prípade v súlade s ust. § 110 ods. 1 Obč. zákonníka je až desať rokov :

"(1) Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť. Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty."

Odporúčam konzultáciu u advokáta.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, Môj bývalý priateľ mal u mňa trvalý pobyt. Dom vlastním však len ja a exekútor mu poslal list, v ktorom, okrem iného, píše, že ak mu nebude umožnený prístup alebo nikto nebude doma, vylomí zámok za doprovodu polície. Bývalý priateľ však u mňa už 3 roky nebýva a má zrušený trvalý pobyt. Môže exekútor vstúpiť na môj pozemok v mojej neprítomnosti? Ďakujem. Naďa

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 16.05.2022)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že bývalý priateľ mal u na vašej adrese hlásený trvalý pobyt, ktorý ste mu zrušili. Priateľ má dlhy a obdržal od exekútora list, kde je uvedené, že vyžaduje vstup do nehnuteľnosti.

Z vyššie uvedeného vplýva, že list dostal priateľ a týka sa to jeho terajšieho trvalého pobytu, teda nie vašej adresy a vašej nehnuteľnosti. Nie je preto právny dôvod návštevy exekútora u vás. Predmetom exekúcie nemôže byť váš majetok, lebo vy nie ste povinnou v exekučnom konaní.


Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže exekútor zablokovať vozidlo, keď vlastníkom je maloletý syn, ale držiteľom je jeho otec, ktorý má dlh?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 06.04.2022)

Dobrý deň,  v zmysle ust. Exekučného poriadku platí, že predmetom exekúcie môže byť iba vec alebo právo, ktorých vlastníkom je povinný. Z uvedeného potom vyplýva, že nakoľko auto nie je vo vlastníctve otca ako povinného, voči ktorému je vedené exekučné konanie vo vami vymedzenom prípade, nemôže byť ani predmetom jeho exekúcie. Z tohto dôvodu preto exekútor nemôže zablokovať auto, ktorého je povinný de facto iba užívateľom, t.j. v zmysle zákona o cestnej premávke jeho držiteľom. Exekútor môže v exekučnom konaní postihovať iba povinného. 


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rada by som vás poprosila o radu. Ak moj slobodný 40-ročný brat nespláca dlh (nie som si istá, či ide o banku alebo nebankovú spoločnosť), môžu na to jeho rodičia doplatiť tým, že by sa peniaze mohli od nich vymáhať? Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď. Vera

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 01.11.2021)

Dobrý deň, dlh Vášho brata či už v banke alebo nebankovej spoločnosti nemôže veriteľ vymáhať od jeho rodičov alebo rodiny všeobecne, a to z prostého dôvodu, že oni nie sú dlžníkmi, spoludlžníkmi prípadne ručiteľmi.
V otázke uvádzate, že brat dlhy nespláca niekoľko rokov. K tejto časti otázky uvádzame, že platí všeobecná premlčacia doba 3 roky v zmysle ust. § 101 Obč. zákonníka, ktorá plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať prvý raz. Odporúčame bratovi, aby nebankovej spoločnosti prípadne banke nepodpisoval žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach prípadne dohodu o zrážkach zo mzdy, lebo by mohol uznať premlčaný dlh. Odporúčame bratovi súčasne, aby s dokladmi a podkladmi kontaktoval advokáta prípadne Centrum právnej pomoci, aby prezreli doklady a vykonali právne úkony na jeho ochranu ako dlžníka a spotrebiteľa.


Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, náš otec zomrel a zanechal za sebou aj určité dlhy. Sme dvaja bratia, ktorí budeme dediť dom. Môj brat by chcel polovicu domu prepísať na svoje neplnoleté dieťa. Má však exekúcie. Je možné, že sa tieto exekúcie dotknú aj domu, keď bude on jeho poručníkom?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 16.04.2021)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že ste dvaja dediči a jeden dedič - brat - má dlhy, ktoré sú vymáhané v exekučnom konaní. Z tohto dôvodu  sa chce, aby podiel na RD zdedil jeho syn.

Právne toto riešenie v rámci dedičského konania nie je možné, keďže brat ako poručiteľ žije a jeho syn nie je účastníkom dedičského konania. Nepíšete v otázke, aká je výška dlhu vymáhaná v exekučnom konaní.

Ak by sa brat vzdal dedičstva vo váš prospech a tým sa vyhol tomu, aby exekútor predal v exek. konaní jeho podiel na RD, toto riešenie tiež nie je vhodné. Ide o to, že brat ako dlžník v exekučnom konaní sa síce môže vzdať svojho podielu na dedičstve, avšak tým nedosiahne to, že podiel na dome nemôže byť predmetom exek. konaní. Podľa ust. § 61d/ exek. poriadku platí

" Nakladanie s majetkom podliehajúcim exekúcii
(1) Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie nemožno nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho písomného súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.
(2) Nakladanie s majetkom v rozpore so zákazom podľa odseku 1 nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný a nárok oprávneného môže byť uspokojený v exekúcii z toho, čo ušlo, a to bez toho, aby musel takémuto právnemu úkonu odporovať, ak ide o nakladanie s majetkom v prospech osôb podľa § 42a ods. 3 a 4 Občianskeho zákonníka, ktoré o prebiehajúcej exekúcii vedeli alebo pri vynaložení náležitej starostlivosti museli vedieť."
 
Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že ak by sa brat vzdal podielu na dedičstve, čo je možné len v prospech druhého brata ako dediča, potom exekútor by sa mohol od brata, ktorý nadobudne jeho podiel, domáhať uhradenia toho, čo z majetku povinného ve exekučnom konaní ušlo.
 
Ak by aj  brat dedičstvo prijal a následne prepísal na neplnoleté dieťa, platí rovnako čo je uvedené vyššie.
Nepíšete v otázke aký veľký je dlh vymáhaný cestou súdneho exekútora, ale ak by mal byť veľlký nepomer medzi hodnotou podielu na dome a výškou dlhu vymáhaného v exek. konaní,pričom brat platí splátky napr. cez zrážky zo mzdy, potom podľa nášho názoru nie je právny dôvod na predaj podielu na rodinnom dome.

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je možné, že ak dedič dedí po zosnulom a zosnulý má dlh a blokáciu na jednom z viacerých pozemkov, môže sa dedič vzdať dedičstva toho jedného blokovaného pozemku?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 23.02.2021)

Dobrý deň, zrejme, ako píšete v tázke, na zablokovanej nehnuteľnosti viazne exkučné záložné právo, teda s nehnuteľnosťou nie je možné nakladať, nakladať s nehnuteľnosťou je možné len na základe písomného súhlasu exekútora.

Pokiaľ ide o dlhy poručiteľa, platí ust. par. 470 Obč. zákonníka a to, že dedč zodpovedá za primerané náklady spojené s pohrebom a za dlhy poručiteľa, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou a to len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva.

Podľa ust. par. 466 Obč. zákonníka nie je možné dedičstvo odmietnúť len čiastočne, prípadne k odmietnutiu dedčstva pripojiť výhrady a podmienky, teda nie je možné, aby ste prijali dedičstvo s tou podmienkou, že odmietate blokovaný pozemok.


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mám nariadenú exekúciu, ktorú mi teraz strhávajú ako zrážku z mzdy. Po mojej nebohej mamičke mi patrí jedna tretina bytu, v ktorom býva môj otec a brat. Exekútor mi dal záložné právo na byt a na polovicu záhrady. Dokedy mi nestrhávali exekúciu z mzdy, platila som dobrovoľne. Za peniazmi chodil zamestnanec od exekútora. Môže exekútor siahnuť na majetok po mojej mamičke, keď s otcom nežijem v spoločnej domácnosti? Ďakujem za vašu odpoveď.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 18.01.2021)

Dobrý deň,
nevieme aká je výšky dlžnej sumy v exekučnom konaní. Ale vzhľadom na okolnosť, že sa Vám vykonávajú zrážky zo mzdy nie je právny dôvod, aby došlo k predaju Vášho spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach. Rozhodujúca je suma, ktorá je vymáhaná v exek. konaní, čo ste v otázke neuviedli.

Podľa ust. § 166 exek. poriadku platí, že spoluvlastníci - otec a brat majú možnosť zabrániť prípadnému predaju Vášho spoluvlastníckeho podielu  tým spôsobom, že vyplatia dlžnú sumu, ktorá je vymáhaná v exek. konaní s príslušenstvom.

 


Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o radu. Dostal som sa do finančných problémov, s ktorými si teraz neviem poradiť. Mám záväzky voči PSS, Unikredit a TB. Pracoval som v nešpecifikovanej automobilke a zarábal som slušne, a tak som si nabral tieto pôžičky. Teraz je situácia taká, že pracujem na živnosť, ktorú mám platnú od 4.1.2021, ale z výrobkom jednoducho neviem všetko pokryť. Chodia mi upomienky a rôzne spoločnosti mi vyvolávajú. Žijem so ženou v byte, ktorý je jej vlastníctvom a je v OV. Chcem sa opýtať, v prípade exekúcie, či exekútor môže siahnuť na jej majetok, keďže ja žiadny nemám. Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 07.01.2021)

Dobrý deň,
základom Vašej otázky je obava, či v prípade exek. konania môže exekútor siahnúť na majetok manželky, predovšetkým byt, ktorého je ona výlučným vlastníkom, pričom usudzujeme, že nepatrí do BSM. Poznámku, že nepatrí do BSM zdôrazňujeme, lebo je podstatné, či manželka nadobudla byt napr. pred manželstvom alebo napr. dedením.

AK je to tak, že byt do BSM nepatrí, exekútor na tento byt siahnúť nemôže . Uvádzate súčasne, že Vy žiadny majetok nemáte. Uvádzame, že majetok nadobudnutý počas trvania manželstva patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov /BSM/, a teda je to aj Váš majetok.

V zmysle ust. § 114a/ a nasl. exek. poriadku platí :

 "Ak sa majú exekúciou postihnúť hnuteľné veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním, exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru. Hnuteľné veci je povinný postihovať exekúciou v tomto poradí:
a) veci, ktoré neslúžia na podnikanie,
b) veci, ktoré súvisia s podnikaním, ale bez ktorých je podnikanie možné,
c) veci, bez ktorých nie je podnikanie možné.
§ 115
(1) Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami.
(2) Z exekúcie sú vylúčené
a) bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv,
b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač,
c) domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie,
d) veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331,94 eura,
e) zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu,
f) veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytované podľa osobitného predpisu a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru poskytované podľa osobitného predpisu,
g) osobné motorové vozidlo, ktoré povinný, ktorým je fyzická osoba, potrebuje na individuálnu prepravu a na uspokojovanie potrieb fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a potrieb jeho rodiny alebo členov domácnosti,
h) snubný prsteň a obrúčka,
i) hotové peniaze do sumy 165 eur,
j) študijná literatúra a hračky.
(3) Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde, ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby podľa osobitných predpisov,a chovné zvieratá, t. j. dojnice, vysokoteľné jalovice, plemenné býky, plemenné prasnice, plemenné kance, bahnice a plemenné barany.
(4) Z exekúcie je vylúčený podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde a podiel účastníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde zodpovedajúci výške príspevkov zamestnávateľa zaplatených za tohto účastníka a výnosov z ich investovania."

V otázke uvádzate, že máte dlhy v PSS a bankách, nepíšete kedy a koľko ste si požičali, koľko ste doteraz uhradili a od kedy ste v omeškaní s platením. Uvádzame, že platí všeob. premlčacia doba 3 roky, t.j. : pokiaľ od splatnosti neuhradenej splátky uplynuli viac ako 3 roky, je pohľadávka veriteľa /banka, PSS/ premlčaná. Uvádzate súčasne, že Vám vyvolávajú zrejme vymáhačské spoločnosti, tu odporúčame, aby ste nepodpisovali žiadne uznanie dlhu, dohodu o splátkach alebo dohodu o zrážkach zo mzdy.

 

 

 

 


Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, píšem Vám v mene mojej matky, ktorá je osoba so zdravotným postihnutím (ŤZP) a má určitý problém. Jej dcéra, moja sestra, si v roku 2015 vzala nejaký úver. Vtedy mala trvalé bydlisko u našej matky, ale nezdržiavala sa tam. V roku 2018 sa z tohto trvalého bydliska odhlásila. Minulý mesiac sme našli v schránke oznámenie, že jej exekútor má právo konfiškovať veci v byte. Môže to exekútor urobiť, aj keď sa mama nemôže preukázať, že tie veci sú vlastne jej? Veci v byte sú staré 20-30 rokov. Chcela by som ešte dodať, že naša mama je vdova a je vlastníčkou bytu. Sestra nemá žiadny majetok a nikdy nepracovala. Ďakujem.

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 26.08.2020)

Dobrý deň,
v otázke chýba základný údaj a to či sestra v predmetnom byte v súčasnosti býva (trvalé bydlisko nie je podstatné). Podľa ust. § 119 exek. poriadku platí :

"(1) Ak to vyžaduje účel exekúcie, exekútor je oprávnený urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok; na ten účel je oprávnený vymôcť si do bytu povinného alebo do iných priestorov, kde má povinný svoj majetok, prístup. K tomuto úkonu treba pribrať osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená.
(2) Osobnú prehliadku vykoná vždy osoba rovnakého pohlavia."

 

T.j. : Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že exekútor môže vstúpiť aj do bytu, ak Vaša sestra v predmetnom byte býva, keďže zákon predpokladá, že v mieste kde býva, má aj svoj majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie. Ak sestra v byte ani nebýva /trvalé bydlisko tam nemá/, je treba exekútorovi oznámiť, kde je jej súčasné bydlisko. Keďže, ako píšete, sestra nikdy, nepracovala, nemohla ani nadobudnúť žiadny majetok, ktorý by mohol byť predmetom exekúcie. Exekútor nemôže siahnúť na majetok Vašej matky.

 

Pokiaľ VAša sestra v predemtnom byte nebýva,


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?

Podotázka: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov (Iné oblasti práva)

Dobrý deň, možno to sem nepatrí, ale predsa to skúsim. Kúpil som motorové vozidlo (MV), avšak na Dopravnom inšpektoráte mi ho nechcú prepísať. Majiteľom vozidla je 13-ročný zdravotne postihnutý chlapec a držiteľom je jeho mama, ktorá je zároveň jeho zákonným zástupcom. Mama má na svoje meno exekúcie, a preto exekútor vozidlo zablokoval. Má vôbec exekútor právo blokovať takéto vozidlo? Veď majiteľom je 13-ročný chlapec, ktorý exekúcie nemá a navyše je zdravotne postihnutý. Čo by sme mali robiť v takomto prípade?

Odpoveď: Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov

(odpoveď odoslaná: 21.05.2020)

Dobrý deň, aj keď vlastníkom MV je maloletý, na predaj MV jeho matka ako zákonný zástupca by potrebovala súhlas súdu, ktorý by posúdil, či uvedený úkon je v prospech maloletého, čo vyplýva z ust. § 119 CIvil. mimosporového poriadku.

Na druhej strane vyhlásenie o majetku poviného /matky/v exek. konaní podľa ust. § 41 exek. poriadku obsahuje aj údaje o majetkových hodnotách, ku ktorým právo povinného /matky/ vyplýva z evidencie aj na DI. Exekútor síce MV v exekučnom konaní nemôže predať, ale zablokovať predaj MV môže.

Uvádzame, že aj keby súd udelil súhlas s predajom majetku maloletého, nie je isté, na aký účel by boli použité peniaze z predaja MV matkou maloletého a z uvedeného dôvodu súdny exekútor zablokoval MV.

Aby mohlo dôjsť k predaju MV je preto potrebný súhlas súdneho exekútora, ktorý by podmieňoval predaj MV tým, že kúpna cena bude uhradená na jeho účet.

 

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Môže exekútor siahnuť na majetok rodičov" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.