Máte
otázku?

Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Dobrý deň, v r. 2011 som zdedila po matke 1/10 rodičovského domu. Využíva ho jej rodina, ktorú som viackrát kontaktovala ohľadom vysporiadania sa. Mala som záujem o vyplatenie mojej časti, na toto však nepristúpili a v kontakte nie sme. Mám aj naďalej záujem o to, aby ma vyplatili - k čomu ich donútiť zrejme nemôžem. Mám teda alternatívu - prenajať svoju časť. Môžem im navrhnúť takéto riešenie? I, keď realizácia bude náročná, keďže bývam v BA a dom sa nachádza na východnom Slovensku. Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Dobrý deň,

 

Právna úprava podielového spoluvlastníctva

 

Právnu úpravu podielového spoluvlastníctva nájdete v ustanoveniach §§ 137 – 142 Občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z právnej doktríny sa v našom právnom poriadku podielové spoluvlastníctvo chápe ako tzv. ideálne. Tzn. že každý z Vás vlastní z 1 m2 rovnakú časť predstavujúcu výšku Vášho podielu. Nie je možné vymedziť, ktorá časť nehnuteľnosti patrí Vám a ktorá časť nehnuteľnosti ostatným podielovým spoluvlastníkom.

 

Z toho dôvodu nie je možné prenajať iba Váš spoluvlastnícky podiel. Pri nehnuteľnostiach, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb sa prenajíma celá nehnuteľnosť ako celok, prípadne jej samostatné miestnosti (podľa ustanovenia § 719 Občianskeho zákonníka). Nie je možné prenajať iba Váš spoluvlastnícky podiel.

 

Ak by ste chceli prenajať aspoň časť nehnuteľnosti a mať z toho majetkový prospech, o prenajatí tejto časti nehnuteľnosti by museli rozhodovať všetci podieloví spoluvlastníci na základe dohody, resp. hlasovania. O hospodárení a nakladaní so spoločnou vecou totiž rozhodujú vždy všetci podieloví spoluvlastníci.

 

Podľa ustanovenia § 139 Občianskeho zákonníka
O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

 

Prevod spoluvlastníckeho podielu

 

Svoj spoluvlastnícky podiel však môžete previesť na inú osobu, avšak musíte rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných podielových spoluvastníkov upravené v ustanovení § 140 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

 

Tzn. že ak by ste chceli svoj spoluvlastnícky podiel predať alebo darovať inej osobe (s výnimkou blízkych osôb), musíte svoj spoluvlastnícky podiel najprv ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom. Až v prípade neprejavenia ich záujmu o odkúpenie Vášho podielu môžete na tretiu osobu previesť svoj spoluvlastnícky podiel.

 

Dlho sa v právnej praxi i teórii viedli diskusie o tom, či sa to uplatní aj pri darovaní spoluvlastníckeho podielu alebo nie. Túto otázku vyriešila až judikatúra.

 

Podľa R 58/2005

Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

 

Náhrada za neužívanie nehnuteľnosti

 

Okrem vyššie uvedeného však máte nárok od podielového spoluvlastníka, ktorý užíva nehnuteľnosť požadovať náhradu za neužívanie nehnuteľnosti, resp. Vášho spoluvlastníckeho podielu.

 

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2012, sp. zn. 4 M Cdo 12/2011

Zmyslom vyporiadania spôsobom podľa § 142 ods. 1 vety tretej Občianskeho zákonníka nie je len poskytnutie primeranej náhrady za spoluvlastnícky podiel, ale vyriešenie všetkých vzťahov, ktoré sa vytvorili medzi podielovými spoluvlastníkmi v súvislosti s existenciou podielového spoluvlastníctva. So zreteľom na to sa toto vyporiadanie vykonáva ako vyporiadanie v širšom slova zmysle, v rámci ktorého sa prihliada aj k tomu, či a do akej miery ten-ktorý spoluvlastník zhodnotil spoločnú nehnuteľnosť investíciami, príp. iným spôsobom.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v širšom slova zmysle je možné vykonať na základe návrhu účastníka (§ 79 ods. 1 O.s.p.) alebo vzájomného návrhu (§ 97 ods. 1, § 98 O.s.p.). O návrhu (vzájomnom návrhu) požadujúcom zaplatenie určitej čiastky z dôvodu širšieho vyporiadania je však vždy treba rozhodnúť samostatným výrokom rozsudku, nie len v rámci náhrady za spoluvlastnícky podiel a to z dôvodu, že pohľadávka z dôvodu zaplatenia náhrady za spoluvlastnícky podiel vzniká až na základe právoplatnosti rozsudku vo veci samej.

Pri vyporiadaní zrušovaného podielového spoluvlastníctva, ktoré súd vyporiadava podľa § 142 ods. 1 veta tretia Občianskeho zákonníka, ako vyporiadanie v širšom zmysle na návrh účastníka, je totiž treba z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu veci a nákladmi na opravu a údržbu veci, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežnej záležitosti a v ostatných záležitostiach (§ 139 Občianskeho zákonníka), medzi nákladmi, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas alebo ktoré boli niektorým spoluvlastníkom vynaložené bez tohto súhlasu. Treba tiež zisťovať, či za trvania podielového spoluvlastníctva došlo medzi spoluvlastníkmi k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov, pretože až vtedy by bolo možné správne posúdiť aj prípadnú námietku premlčania (ktorú žalovaná aj vzniesla) voči takejto pohľadávke. S prihliadnutím k tomu potom pôjde buď o majetkové právo investujúceho spoluvlastníka uplatňované voči druhému spoluvlastníkovi podľa § 511 ods. 3, § 137 ods. 1 a § 139 ods. 1,2,3 Občianskeho zákonníka, ktoré sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka, pre ktorej počiatok je rozhodujúca doba vynaloženia nákladov na opravu a údržbu, alebo o právo na vydanie bezdôvodného obohatenia ktoré môže uplatňovať investujúci spoluvlastník už za trvania spoluvlastníckeho vzťahu, ktoré sa premlčí v dobe podľa § 107 Občianskeho zákonníka v súvislosti s vynaložením nákladov na opravu alebo údržbu, alebo o právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu vo výške zhodnotenia podielu druhého spoluvlastníka v súvislosti so zánikom podielového spoluvlastníctva, ktoré sa premlčí v dvojročnej premlčacej dobe podľa § 107 Občianskeho zákonníka od zániku tohto spoluvlastníctva.

 

Túto skutočnosť môžete využiť vo svoj prospech pri rokovaniach o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

 

Rovnako Vám odporúčame vyzvať ostatných podielových spoluvlastníkov prostredníctvom advokáta na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vyplatením Vášho podielu. Veľakrát totiž uspeje práve až výzva advokáta, keď si ostatní podieloví spoluvlastníci uvedomia, že to myslíte vážne. So súdnym konaním sú totiž spojené oveľa vyššie náklady a tiež trvá dlhší čas.

 

Takýmto spôsobom však môžete na nich zapôsobiť a nakoniec je možné, že budú súhlasiť i s mimosúdnym vyporiadaním podielového spoluvlastníctva (vyplatením Vášho podielu).

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Bývame v bytovom dome, kde sú štyri byty a mame podielové spoluvlastníctvo každý 10/40. Sused prenajíma byt cca štyri roky bez nášho súhlasu, ktorý myslím si bol potrebný. Môžeme požadovať finančne odškodnenie za neoprávnene prenajímanie a nakladanie s našim majetkom ? Ďakujeme.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.05.2019)

Dobrý deň,

vlastník bytu nepotrebuje súhlas ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome k tomu, aby mohol prenajímať svoj byt, ktorý je v jeho vlastníctve.

Podľa ust. § 11 ods. 9 zákona o vlastníctve bytov "vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."

Prenajímateľ nehnuteľnosti je povinný registrovať sa u príslušného správcu dane /daňový úrad/ v súlade s ust. zákona o dani z príjmov.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa informovať. Predávam byt, ktorý patrí mne a neplnoletému synovi, s tým, že súčasne dávam žiadosť na súd o schválenie predaja tohto bytu. Mám kupca, ktorý sa chce nasťahovať ešte pred rozhodnutím súdu, je možné dohodnúť s kupcom napr. zmluvou o prenájme bytu ešte pred rozhodnutím? Prípadne inou zmluvou?

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na okolnosť, že podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti je maloletý a v zmysle ust. § 139 Občianskeho zákonníka platí, že "o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd", bude potrebné pre prenájom nehnuteľnosti schválenie tohto úkonu súdom

Neodporúčame odovzdávať byt do užívania budúcemu kupujúcemu, nakoľko právny úkon -  kúpnopredajná zmluva, ktorej účastníkom je maloletý, nemusí byť súdom schválená.

Odporúčame samotný návrh na schválenie právneho úkonu maloletého /kúpnopredajná zmluva/,  ktorý pokiaľ ste už tento predložili súdu, aby ste tento nechali prekontrolovať advokáta, aby posúdil, či návrh spĺňa všetky náležitosti podľa zákona, resp. posúdil možnosti urýchlenia súdneho konania.

 

 

 

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som predať pozemok, ktorý je v mojom vlastníctve a, ku ktorému vedie jediná prístupová cesta, ktorú vlastním spolu so susedom. Zaujímalo by ma ako mám postupovať. Na spoločnom pozemku by som chcela aj naďalej zostať ako spoluvlastníčka, keďže pri pozemku je dom, ktorý mame so susedom v spoluvlastníctve. Chcela by som predať len nejakú časť môjho podielu, ktorá by bola postačujúca na to, aby sa budúci majiteľ pozemku, ktorý predám mohol bez problémov dostať na pozemok.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame, že vec je možné zmluvne riešiť.

Ak chcete predať len časť svojho pozemku a prípadne aj časť prístupovej cesty, ktorý máte v podielovom spoluvlastníctve, právne je to možné.
Pred spísaním kúpnopredajnej zmluvy bude potrebný geometrický plán, aby bol jasne určený predmet prevodu pokiaľ tento predmet je iný ako je zapísaný na Vašom liste vlastníctva, teda ak dôjde  k rozdeleniu Vášho pozemku.

Je potrebné sa dohodnúť s budúcim kupujúcim najlepšie vopred spísaním zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy, s tým, že riadne kúpnopredajná zmluva bude uzatvorená po vyhotovení geom. plánu ak je tento potrebný.

Ak by malo dôjsť k prevodu aj časti pozemku slúžiaceho ako prístupová cesta bude potrebné spísať zmluvu o zrušení podielového spoluvlastníctva, kde ako ďalší spoluvlastník bude vystupovať nový kupujúci.


Vec ohľadom prístupovej cesty, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Vás a ešte jedného spoluvlastníka môžete riešiť aj tak, že žiaden podiel na predmetnom pozemku nepredáte a budúci kupujúci bude mať zriadené buď vecné bremeno, ktoré sa zapíšete do katastra nehnuteľností, s tým, že si dojednáte finančnú odmenu za toto Vaše obmedzenie, prípadne uzatvoríte zmluvu o nájme predmetného pozemku - prístupovej cesty. 

Odporúčame predovšetkým kontaktovať autorizovaného geodeta, aby ste mali vopred jasné kto a čo bude kupovať. 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám záujem o predaj svojho spoluvlastníckeho podielu na pozemku, pričom jedna sestra súhlasí s jeho predajom cudzej osobe a nemá záujem o kúpu môjho podielu. Posledná tretina (každý zo súrodencov má 1/3 podiel) je vo vlastníctve zosnulého brata, po ktorom už viac ako 5 rokov prebieha dedičské konanie. Je možné pozemok predať bez toho, aby som porušila predkupné právo? Respektíve komu mám pozemok ponúknuť, aby nebolo porušené predkupné právo spoluvlastníka (dedičom, ktorých okruh je mi známy)? Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň, dedičstvo sa po poručiteľovi nadobúda okamihom jeho smrti. Dedičské konanie sa považuje za akési formálne "potvrdenie" nadobudnutia dedičstva (jeho spoluvlastnícky podiel totiž nemusia nadobudnúť všetci dedičia rovnakým dielom, môžu sa dohodnúť inak). Podľa ustálenej judikatúry sa má za to, že od okamihu smrti poručiteľa do právoplatného vyporiadania dedičstva (právoplatné ukončenie dedičského konania) sú dedičia v postavení podielových spoluvlastníkov. T.j. ak mal Váš brat dve deti, tak by vo vzťahu k nehnuteľnosti, o ktorú sa jedná, mali v súčasnosti obaja postavenie akoby podielových spoluvlastníkov, pričom ich podiel by bol vo výške 1/6 (1/2 z 1/3, nakoľko dedia rovným dielom). Podľa nášho názoru by ste v takejto situácii mali ponuku na uplatnenie predkupného práva adresovať domnelým dedičom (všetkým, aj keby jeden z nich nemá záujem o nadobudnutie podielu na nehnuteľnosti). V ponuke Vám však odporúčame vysvetliť, prečo adresujete túto ponuku práve im. Máme za to, že týmto postupom budú naplnené zákonné požiadavky pre ponuku spoluvlastníckeho podielu ostatným podielovým spoluvlastníkom.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Znamená to teda, že ako spoluvlastník v ideálnom spoluvlastnickom podieli NEMÔŽEM prenajať svoju časť bez súhlasu spolumajiteľa? Ďakujem za odpoveď. Veľmi si to vážim.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň, áno správne ste pochopili odpoveď na Vašu otázku. Kým nedôjde k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nie je možné hovoriť o "Vašej" alebo "jeho" polovici. Hoci by ste takým spôsobom nehnuteľnosť užívali, išlo by čisto o užívanie nehnuteľnosti, avšak tá časť, ktorú by ste užívali by nepatrili iba Vám, ale naďalej by patrila do podielového spoluvlastníctva.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastním 1/2 domu v ideálnom spoluvlastníckom podiele. Môžem svoju ideálnu polku/resp. byt/dať do prenájmu aj bez vedomia a súhlasu spolumajiteľov nehnuteľnosti? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 13.06.2018)

Dobrý deň, prenájom nehnuteľnosti je hospodárením so spoločnou vecou, o ktorej sa musia podieloví spoluvlastníci buď dohodnúť alebo hlasovať, pričom pri hlasovaní sa uplatní tzv. princíp majority (rozhoduje väčšina počítaná podľa podielov). Žiadny, ani väčšinový, spoluvlastník nemôže dať nehnuteľnosť sám do prenájmu bez vedomosti ostatných podielových spoluvlastníkov. V zmysle súdnej praxe sa dokonca vytvoril právny názor, ktorý je v súčasnosti akceptovaný aj právnou teóriou, že nájomnú zmluvu na prenájom spoločnej veci musia podpísať všetci podieloví spoluvlastníci. Kým ste v podielovom spoluvlastníctve a spoločná vec nebola reálna rozdelená, nie je možné hovoriť o Vašej polke.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, po dedkovej smrti sa dom rozdelil v dedičskom konaní nasledovne 3 vlastníci majú po 1/4 a dvaja  vlastníci majú po 1/8 / čomu nerozumieme prečo to majú tak, nevieme sa dopátrať, všetko boli deti až na tých dvoch, nakoľko ďalší syn zomrel a po 1/8 zdedili jeho žena a dcéra. Chcem sa spýtať dom nám ta žena s dcérou zamedzili aj na vstup / trvá to už 10 rokov, vyhrážajú sa políciou, že tam nemôžeme vstúpiť, chcem sa spýtať mame právo vstupovať na pozemok a do domu, keď tam ani oni nebývajú a dom neskutočne chátra / suseda nás vyhadzuje za ňu / a majú vymenené zámky? Nastala totiž situácia, že jedna sestra po smrti manžela nemá kam ísť a my chceme, aby sa tam nasťahovala / všetci traja mame po 1/4 / a užívala nehnuteľnosť. Na manželku zosnulého brata sa nevieme nakontaktovať nakoľko je v zahraničí a každý pokus o kontakt zrušila, že sa môžeme postaviť na hlavu a nič nezmôžeme a jej dcéra si pýta peniaze, že ona to zadarmo nedá. Je nefér, že rodičovský dom nemôže obývať dcéra, a že cudzí ľudia nás nepustia do domu. Je možnosť, aby sme tam vošli ako majitelia a vymenili zámky? Porobili nutné opravy / ak tam ma ta manželka nejaké veci, tak by sa spratali do jednej izby /, aby zvyšok mohla jedna vlastnícka užívať? Je v kritickej situácii, a preto to potrebujeme súrne riešiť. Zatiaľ sme sa nikde nestretli s pochopením, nakoľko matka s dcérou na SR nechodia a nemáme kontakt, nevieme už ako to riešiť a suseda sa stále vyhráža políciou ak vstúpime na pozemok, podľa mňa /vnučky si to nemôže cudzia osoba dovoliť/. A ešte sa chcem spýtať, ak by sme ju tam teda nasťahovali a spravili nejaké opravy, nakoľko nám zamedzovala toľké roky prístup a nič sa tam nerobilo nejaké odškodnenie? My by sme chceli odkúpiť jej čiastku ale nevieme ako sa nakontaktovať, sme už zúfalí. Ďakujem za skorú odpoveď.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.06.2018)

Dobrý deň, 

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Pokiaľ sa jedná o podiely na nehnuteľnosti, je treba vychádzať z dedičského rozhodnutia,  kde bolo aplikované jednak ust. § 473 Obč. zákonníka,  prípadne závet alebo dohoda dedičov. Stav na liste vlastníctva zistite na tomto linku : http://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

2./ Vo veci odporúčame spísať návrh dohody o užívaní nehnuteľnosti Vami určeným spoluvlastníkom a túto poslať na Vám známe adresy ostatných podielových spoluvlastníkov. Súhlas problémových spoluvlastníkov zrejme nezískate, ale budete mať súhlas väčšinových spoluvlastníkov /3/4 k celku/ a súčasne problémovým spoluvlastníkom do uzatvorenia dohody o zrušení spoluvlastníctva navrhnete cenu za užívanie ich podielu, ako aj cenu za ich podiel pri dohode o zrušení podielového spoluvlastníctva.

Podľa ust. § 139 Obč. zákonníka platí : "O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd."

3./ Súhlas s predmetnou dohodou zrejme nezískate, ako ani súhlas na zrušenie podiel. spoluvlastníctva dohodou a preto podáte návrh na súd na zrušenie podielového spoluvlastníctva. Súd s väčšou pravdepodobnosťou rozhodne o jeho zrušení za náhradu, ktorou bude hodnota podľa znaleckého posudku. 

Táto časť odpovede sa týkala podielového vlastníctva a jeho vyporiadania.

 

4./ Pokiaľ sa jedná o vstup do nehnuteľnosti menšinový spoluvlastník Vám nemôže zamedziť vstup do nehnuteľnosti. Názor susedov  na vstup na pozemok je po právnej stránke nepodstatný. Vo veci odporúčame podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia  podľa ust. Civilného sporového poriadku, prípadne resp. súčasne obrátiť sa na obec podľa ust. § 5 Obč. zákonníka :

"Ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, možno sa domáhať ochrany na obci. Obec môže predbežne zásah zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Tým nie je dotknuté právo domáhať sa ochrany na súde."

Odporúčame Vám na známu adresu problémového spoluvlastníka oznámiť, že vyžadujete vstup do domu.

Sme názoru toho, že je potrebné obrátiť sa na advokáta, aby vec bola urýchlene podaná na súd a to ako žaloba o zrušenie podielového spoluvlastníctva, tak aj návrh na vydanie neodkladného opatrenia.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem pekne za odpoveď. Rada by som sa opýtala, či by bolo možné aj prostredníctvom Vašej advokátskej kancelárie vyzvať ostatných podielových spoluvlastníkov - ako ste uviedli v odpovedi na moju otázku. Samozrejme by som tento úkon uhradila. Prajem príjemný deň.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.08.2017)

Dobrý deň, áno je to možné, bude potrebné osobné stretnutie. Stretnutie s nami si môžete dohodnúť vyplnením formulára na našej stránke (modré tlačidlo vpravo hore).


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku