Máte
otázku?

Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Bratislava

Otázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Dobrý deň, v roku 2011 som po matke zdedila 1/10 rodičovského domu. Dom využíva jej rodina, s ktorou som sa viackrát pokúsila skontaktovať ohľadom vysporiadania sa. Mala som záujem o vyplatenie svojej časti, avšak na toto rodina nepristúpila a v súčasnosti so mnou nenaväzuje kontakt. Aj napriek tomu mám stále záujem o to, aby ma vyplatili, aj keď zrejme nemám možnosť ich k tomu donútiť. Mám teda aj inú alternatívu - prenajať svoju časť. Môžem im navrhnúť takéto riešenie? Realizácia by ale bola náročná, keďže bývam v Bratislave a dom sa nachádza na východe Slovenska. Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

Dobrý deň,

 

Právna úprava podielového spoluvlastníctva

 

Právnu úpravu podielového spoluvlastníctva nájdete v ustanoveniach §§ 137 – 142 Občianskeho zákonníka. Vychádzajúc z právnej doktríny sa v našom právnom poriadku podielové spoluvlastníctvo chápe ako tzv. ideálne. Tzn. že každý z Vás vlastní z 1 m2 rovnakú časť predstavujúcu výšku Vášho podielu. Nie je možné vymedziť, ktorá časť nehnuteľnosti patrí Vám a ktorá časť nehnuteľnosti ostatným podielovým spoluvlastníkom.

 

Z toho dôvodu nie je možné prenajať iba Váš spoluvlastnícky podiel. Pri nehnuteľnostiach, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb sa prenajíma celá nehnuteľnosť ako celok, prípadne jej samostatné miestnosti (podľa ustanovenia § 719 Občianskeho zákonníka). Nie je možné prenajať iba Váš spoluvlastnícky podiel.

 

Ak by ste chceli prenajať aspoň časť nehnuteľnosti a mať z toho majetkový prospech, o prenajatí tejto časti nehnuteľnosti by museli rozhodovať všetci podieloví spoluvlastníci na základe dohody, resp. hlasovania. O hospodárení a nakladaní so spoločnou vecou totiž rozhodujú vždy všetci podieloví spoluvlastníci.

 

Podľa ustanovenia § 139 Občianskeho zákonníka
O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.

 

Prevod spoluvlastníckeho podielu

 

Svoj spoluvlastnícky podiel však môžete previesť na inú osobu, avšak musíte rešpektovať zákonné predkupné právo ostatných podielových spoluvastníkov upravené v ustanovení § 140 Občianskeho zákonníka.

 

Podľa ustanovenia § 140 Občianskeho zákonníka

Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov.

 

Tzn. že ak by ste chceli svoj spoluvlastnícky podiel predať alebo darovať inej osobe (s výnimkou blízkych osôb), musíte svoj spoluvlastnícky podiel najprv ponúknuť ostatným podielovým spoluvlastníkom. Až v prípade neprejavenia ich záujmu o odkúpenie Vášho podielu môžete na tretiu osobu previesť svoj spoluvlastnícky podiel.

 

Dlho sa v právnej praxi i teórii viedli diskusie o tom, či sa to uplatní aj pri darovaní spoluvlastníckeho podielu alebo nie. Túto otázku vyriešila až judikatúra.

 

Podľa R 58/2005

Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

 

Náhrada za neužívanie nehnuteľnosti

 

Okrem vyššie uvedeného však máte nárok od podielového spoluvlastníka, ktorý užíva nehnuteľnosť požadovať náhradu za neužívanie nehnuteľnosti, resp. Vášho spoluvlastníckeho podielu.

 

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR z 27. februára 2012, sp. zn. 4 M Cdo 12/2011

Zmyslom vyporiadania spôsobom podľa § 142 ods. 1 vety tretej Občianskeho zákonníka nie je len poskytnutie primeranej náhrady za spoluvlastnícky podiel, ale vyriešenie všetkých vzťahov, ktoré sa vytvorili medzi podielovými spoluvlastníkmi v súvislosti s existenciou podielového spoluvlastníctva. So zreteľom na to sa toto vyporiadanie vykonáva ako vyporiadanie v širšom slova zmysle, v rámci ktorého sa prihliada aj k tomu, či a do akej miery ten-ktorý spoluvlastník zhodnotil spoločnú nehnuteľnosť investíciami, príp. iným spôsobom.

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v širšom slova zmysle je možné vykonať na základe návrhu účastníka (§ 79 ods. 1 O.s.p.) alebo vzájomného návrhu (§ 97 ods. 1, § 98 O.s.p.). O návrhu (vzájomnom návrhu) požadujúcom zaplatenie určitej čiastky z dôvodu širšieho vyporiadania je však vždy treba rozhodnúť samostatným výrokom rozsudku, nie len v rámci náhrady za spoluvlastnícky podiel a to z dôvodu, že pohľadávka z dôvodu zaplatenia náhrady za spoluvlastnícky podiel vzniká až na základe právoplatnosti rozsudku vo veci samej.

Pri vyporiadaní zrušovaného podielového spoluvlastníctva, ktoré súd vyporiadava podľa § 142 ods. 1 veta tretia Občianskeho zákonníka, ako vyporiadanie v širšom zmysle na návrh účastníka, je totiž treba z hľadiska povahy nárokov a ich premlčania rozlišovať medzi nákladmi na nutnú opravu a údržbu veci a nákladmi na opravu a údržbu veci, ktoré neboli nevyhnutné, medzi nákladmi v bežnej záležitosti a v ostatných záležitostiach (§ 139 Občianskeho zákonníka), medzi nákladmi, s ktorými spoluvlastníci vyslovili súhlas alebo ktoré boli niektorým spoluvlastníkom vynaložené bez tohto súhlasu. Treba tiež zisťovať, či za trvania podielového spoluvlastníctva došlo medzi spoluvlastníkmi k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov, pretože až vtedy by bolo možné správne posúdiť aj prípadnú námietku premlčania (ktorú žalovaná aj vzniesla) voči takejto pohľadávke. S prihliadnutím k tomu potom pôjde buď o majetkové právo investujúceho spoluvlastníka uplatňované voči druhému spoluvlastníkovi podľa § 511 ods. 3, § 137 ods. 1 a § 139 ods. 1,2,3 Občianskeho zákonníka, ktoré sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe podľa § 101 Občianskeho zákonníka, pre ktorej počiatok je rozhodujúca doba vynaloženia nákladov na opravu a údržbu, alebo o právo na vydanie bezdôvodného obohatenia ktoré môže uplatňovať investujúci spoluvlastník už za trvania spoluvlastníckeho vzťahu, ktoré sa premlčí v dobe podľa § 107 Občianskeho zákonníka v súvislosti s vynaložením nákladov na opravu alebo údržbu, alebo o právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu vo výške zhodnotenia podielu druhého spoluvlastníka v súvislosti so zánikom podielového spoluvlastníctva, ktoré sa premlčí v dvojročnej premlčacej dobe podľa § 107 Občianskeho zákonníka od zániku tohto spoluvlastníctva.

 

Túto skutočnosť môžete využiť vo svoj prospech pri rokovaniach o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.

 

Rovnako Vám odporúčame vyzvať ostatných podielových spoluvlastníkov prostredníctvom advokáta na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vyplatením Vášho podielu. Veľakrát totiž uspeje práve až výzva advokáta, keď si ostatní podieloví spoluvlastníci uvedomia, že to myslíte vážne. So súdnym konaním sú totiž spojené oveľa vyššie náklady a tiež trvá dlhší čas.

 

Takýmto spôsobom však môžete na nich zapôsobiť a nakoniec je možné, že budú súhlasiť i s mimosúdnym vyporiadaním podielového spoluvlastníctva (vyplatením Vášho podielu).

Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčkou nehnuteľnosti, ktorú bývalý manžel prenajíma. Nepodpísala som nájomnú zmluvu a nedostávam časť nájomného. Na liste vlastníctva máme BSM, pretože ma bývalý manžel nevyplatil. Podala som žalobu na súd na vyporiadanie BSM, od rozvodu už prešli 3 roky. Na súde to však vyzerá nadlho, ako sa môžem domôcť nájomného? Platím vysoké splátky hypotéky a bývalý manžel býva sám v spoločnom rodinnom dome, kde nemám prístup. Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 10.07.2024)

Dobrý deň,

pri dispozícii s nehnuteľnosťou, ktorá patrí do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), rozhodujú manželia spoločne. Prenájom nehnuteľnosti nie je bežnou vecou, a preto je na platnosť tohto právneho úkonu potrebný súhlas oboch manželov. Ak jedna strana tento úkon nedovolí, môže sa dovolať relatívnej neplatnosti, čo znamená, že zmluva je platná až do chvíle, keď sa druhá strana dovolá neplatnosti právneho úkonu.

Vo Vašom prípade bývalý manžel uskutočnil prenájom bez Vášho súhlasu, čo znamená, že nájomná zmluva môže byť z hľadiska práva považovaná za neplatnú, keď to napadnete.

Odporúčam Vám oficiálne písomne namietať neplatnosť nájomnej zmluvy a požadovať podiel na nájomnom, ktorý Vám patrí z dôvodu spoločného vlastníctva nehnuteľnosti. Pokiaľ bude nájomca pokračovať v užívaní nehnuteľnosti, máte nárok na náhradu bežného nájomného so spätným uplatnením.

Ďalším krokom je urgovať urýchlenie konania o vyporiadaní BSM na súde. Súčasne môžete zvážiť podanie neodkladného opatrenia na súd, aby zabránil bývalému manželovi v užívaní a disponovaní s nehnuteľnosťou bez Vášho súhlasu.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, od roku 2016 žijeme s otcom a mamou v dvojgeneračnom rodinnom dome, ktorý patril otcovým rodičom. Spodnú časť domu zdedil môj otec a hornú časť vlastní otcova sestra, kde býva ona so svojou rodinou. Nehnuteľnosť má dvoch vlastníkov – otca a jeho sestru. Dom má spoločný vstup. Keď sme sa sťahovali, otcova sestra mi musela vydávať súhlas s trvalým pobytom. Zaujímalo by ma, či je možné, aby bez nášho vedomia ubytovali hocikoho v podnájme? Viem, že ak by chceli dom predávať, máme ako prví právo na jeho odkúpenie, ale ako je to s ubytovaním cudzích osôb? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 28.03.2024)

Dobrý deň, podľa § 139 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z nájomnej zmluvy vzťahujúcej sa na spoločnú vec sú všetci spoluvlastníci oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

Spoluvlastníci rozhodujú podľa veľkosti svojich podielov o tom ako sa bude nakladať s nehnuteľnosťou.


Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o radu. Bývame v podnájme v rodinnom dome. Platíme pani, ktorá tu koná ako nájomník, no ona nie je majiteľka domu. Skutočný majiteľ býva v zahraničí. Nemám ani nájomnú zmluvu ani žiadne ďalšie doklady. Nájomné sa navyše stále zvyšuje a obyvatelia obce tvrdia, že majiteľku nepoznajú. Viete mi poradiť, ako postupovať ďalej? Ďakujem. J.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.09.2023)

Dobrý deň, naša rad pre začiatok je jednoduchá : hľadajte iný nájom v každom prípade a so spísaním riadnej nájomnej zmluvy.

Dôvody : Ak nemáte spísanú nájomnú zmluvu a peniaze platíte nejakej osobe, ktorá nie je vlastníkom nehnuteľnosti, ide na jej strane o bezdôvodné obohatenie v zmysle ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka ak nie aj o trestný čin. Zvyšovanie nájmu samozrejme bez spísania dodatku k nájomnej zmluve nie je v súlade s právom. Otázkou je, či máte doklady o platbe, že ste doteraz nájomné a úhrady za služby spojené s bývaním. Žiadajte nateraz od osoby, ktorej platí písomné splnomocnenie od vlastníka nehnuteľnosti. Zvýšené nájomné neuhradzujte, lebo predpokladáme, že vlastník nehnuteľnosti nie je evidovaný u správcu dane  - daňový úrad - ako prenajímateľ /povinnosť registrácie mu vyplýva z daňových zákonov/.

Vlastníka nehnuteľnosti - jeho meno a adresu trvalého pobytu nájdete na stránke katastrálneho portálu.

Vo veci odporúčam kontaktovať advokáta prípadne kontaktovať Centrum právnej pomoci vo vašom okrese /adresy kancelárií nájdete tu : https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu.


Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Máme pozemky, ktoré však nie sú úplne naše - existuje tam viacero vlastníkov na jednej parcele. Problém spočíva v tom, že na týchto pozemkoch je postavený ranč. Na súkromných pozemkoch si cudzí človek dovolil niečo postaviť bez toho, aby sa nás pýtal. Radi by sme mu to dali do prenájmu. Ja a môj ujo máme na niektorých parcelách podiely. Je to možné? Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 18.06.2023)

Dobrý deň,
pokiaľ ide o spoločný pozemok viacerých spoluvlastníkov, tak platí, že na hospodárení, s ním, ako ho budú užívať, sa majú spoluvlastníci dohodnúť. Teda spoluvlastníci sa majú dohodnúť aj na tom, či vec dajú do nájmu niekomu inému. Aj sama judikatúra uzavrela, že na užívanie veci nestačí súhlas iba niektorých spoluvlastníkov.  Preto by ideálne bolo, ak by ste sa dohodli aj s ostatnými spoluvlastníkmi na hospodárení so spoločnou vecou, nakoľko v opačnom prípade, ak by ste mu dali nehnuteľnosť do nájmu bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov, neznamenalo by to, že nájomca nehnuteľnosť užíva už oprávnene, naopak ostatní spoluvlastníci by sa stále mohli žalobou na súde domáhať ochrany ich spoluvlastníckeho práva negatórnou žalobou (žalobou na vydanie veci) proti tomuto nájomcovi. 

Ak sa s nimi na hospodárení so spoločnou vecou neviete dohodnúť, potom je asi ideálne pristúpiť k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva. Najprv by ste sa ale mohli pokúsiť zaslať ostatným spoluvlastníkom spolu s vašim strýkom výzvu, v ktorej by ste im objasnili Vaše zámery s predmetom podielového spoluvlastníctva., 


Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, s mojou sestrou sme po rodičoch zdědili dom. Navrhol som jej odkúpiť polovicu, čo však odmietla so slovami, že nie je predajná. Následne som jej ponúkol predaj mojej polovice za rovnakú sumu, ale znovu mi odmietla. Dom je neobývaný a postupne chátra, čo znamená stratu jeho hodnoty. Neviem, čo mám robiť.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 13.09.2022)

Dobrý deň,
ak ste ponúkli sestre podiel a nereagovala, resp. neprijala, môžete svoj podiel predať komukoľvek, kto by za tú cenu prejavil záujem. Neporušíte už jej predkupné právo.

Ďalším riešením je žaloba o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak totiž nie je možná dohoda, súd rozhodne. Súd bude vedieť rozhodnúť o tom, že Vás má vyplatiť, prípadne Vy ju, pričom toto rozhodnutie bude musieť rešpektovať, či sa jej páči alebo nie. Samozrejme odvolanie podať môže, ale ak krajský súd potvrdí rozsudok okresného súdu, dôjde k zmene zápisu na katastri a jedna druhú budete musieť vyplatiť.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Žijeme v bytovom dome, kde sú štyri byty a každý z nás má podielové spoluvlastníctvo 10/40. Náš sused prenajíma byt približne štyri roky bez nášho súhlasu, ktorý si myslím, že bol potrebný. Môžeme požadovať finančné odškodnenie za neoprávnené prenajímanie a nakladanie s naším majetkom? Ďakujeme.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 31.05.2019)

Dobrý deň,

vlastník bytu nepotrebuje súhlas ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome k tomu, aby mohol prenajímať svoj byt, ktorý je v jeho vlastníctve.

Podľa ust. § 11 ods. 9 zákona o vlastníctve bytov "vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."

Prenajímateľ nehnuteľnosti je povinný registrovať sa u príslušného správcu dane /daňový úrad/ v súlade s ust. zákona o dani z príjmov.

 


Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať. Predávam byt, ktorý patrí mne a môjmu neplnoletému synovi. Súčasne som podal žiadosť na súd o schválenie predaja tohto bytu. Mám záujemcu, ktorý sa chce nasťahovať ešte pred rozhodnutím súdu. Je možné sa s ním dohodnúť, využitím napríklad zmluvy o prenájme bytu, ešte pred vynesením rozhodnutia? Prípadne existuje iný typ zmluvy, ktorý by to umožňoval?

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 21.01.2019)

Dobrý deň, 

vzhľadom na okolnosť, že podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti je maloletý a v zmysle ust. § 139 Občianskeho zákonníka platí, že "o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd", bude potrebné pre prenájom nehnuteľnosti schválenie tohto úkonu súdom

Neodporúčame odovzdávať byt do užívania budúcemu kupujúcemu, nakoľko právny úkon -  kúpnopredajná zmluva, ktorej účastníkom je maloletý, nemusí byť súdom schválená.

Odporúčame samotný návrh na schválenie právneho úkonu maloletého /kúpnopredajná zmluva/,  ktorý pokiaľ ste už tento predložili súdu, aby ste tento nechali prekontrolovať advokáta, aby posúdil, či návrh spĺňa všetky náležitosti podľa zákona, resp. posúdil možnosti urýchlenia súdneho konania.

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som predať pozemok, ktorý vlastním a ktorý je prístupný jedinou cestou, jejž vlastním spolu so susedom. Rada by som vedela, akým spôsobom mám postupovať. Chcela by som naďalej zostáť spoluvlastníčkou spoločného pozemku, na ktorom se nachádza dom v spoluvlastníctve so susedom. Môj zámer spočíva v predaji len časti môjho podielu, ktorá by bola dostatočná pre budúceho majiteľa pozemku, aby sa naň mohol bez problémov dostať.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 17.11.2018)

Dobrý deň, 
na Vašu otázku uvádzame, že vec je možné zmluvne riešiť.

Ak chcete predať len časť svojho pozemku a prípadne aj časť prístupovej cesty, ktorý máte v podielovom spoluvlastníctve, právne je to možné.
Pred spísaním kúpnopredajnej zmluvy bude potrebný geometrický plán, aby bol jasne určený predmet prevodu pokiaľ tento predmet je iný ako je zapísaný na Vašom liste vlastníctva, teda ak dôjde  k rozdeleniu Vášho pozemku.

Je potrebné sa dohodnúť s budúcim kupujúcim najlepšie vopred spísaním zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy, s tým, že riadne kúpnopredajná zmluva bude uzatvorená po vyhotovení geom. plánu ak je tento potrebný.

Ak by malo dôjsť k prevodu aj časti pozemku slúžiaceho ako prístupová cesta bude potrebné spísať zmluvu o zrušení podielového spoluvlastníctva, kde ako ďalší spoluvlastník bude vystupovať nový kupujúci.


Vec ohľadom prístupovej cesty, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve Vás a ešte jedného spoluvlastníka môžete riešiť aj tak, že žiaden podiel na predmetnom pozemku nepredáte a budúci kupujúci bude mať zriadené buď vecné bremeno, ktoré sa zapíšete do katastra nehnuteľností, s tým, že si dojednáte finančnú odmenu za toto Vaše obmedzenie, prípadne uzatvoríte zmluvu o nájme predmetného pozemku - prístupovej cesty. 

Odporúčame predovšetkým kontaktovať autorizovaného geodeta, aby ste mali vopred jasné kto a čo bude kupovať. 


Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám záujem o predaj svojho spoluvlastníckeho podielu na pozemku. Jedna sestra súhlasí s jeho predajom cudzej osobe a nemá záujem o kúpu môjho podielu. Posledná tretina podielu - každý zo súrodencov má 1/3 podielu - je vo vlastníctve zosnulého brata, po ktorom už viac ako 5 rokov prebieha dedičské konanie. Je možné predať pozemok bez toho, aby som porušila predkupné právo? Ktorým osobám by som mala ponúknuť pozemok, aby nebolo porušené predkupné právo spoluvlastníka (dedičom, ktorých okruh je mi známy)? Ďakujem.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 08.08.2018)

Dobrý deň, dedičstvo sa po poručiteľovi nadobúda okamihom jeho smrti. Dedičské konanie sa považuje za akési formálne "potvrdenie" nadobudnutia dedičstva (jeho spoluvlastnícky podiel totiž nemusia nadobudnúť všetci dedičia rovnakým dielom, môžu sa dohodnúť inak). Podľa ustálenej judikatúry sa má za to, že od okamihu smrti poručiteľa do právoplatného vyporiadania dedičstva (právoplatné ukončenie dedičského konania) sú dedičia v postavení podielových spoluvlastníkov. T.j. ak mal Váš brat dve deti, tak by vo vzťahu k nehnuteľnosti, o ktorú sa jedná, mali v súčasnosti obaja postavenie akoby podielových spoluvlastníkov, pričom ich podiel by bol vo výške 1/6 (1/2 z 1/3, nakoľko dedia rovným dielom). Podľa nášho názoru by ste v takejto situácii mali ponuku na uplatnenie predkupného práva adresovať domnelým dedičom (všetkým, aj keby jeden z nich nemá záujem o nadobudnutie podielu na nehnuteľnosti). V ponuke Vám však odporúčame vysvetliť, prečo adresujete túto ponuku práve im. Máme za to, že týmto postupom budú naplnené zákonné požiadavky pre ponuku spoluvlastníckeho podielu ostatným podielovým spoluvlastníkom.


Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, ďakujem za vašu odpoveď. Znamená to teda, že ako spoluvlastník v ideálnom spoluvlastníckom podieli nemôžem prenajať svoju časť bez súhlasu spolumajiteľa? Ďakujem za odpoveď. Veľmi si to vážim.

Odpoveď: Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti

(odpoveď odoslaná: 14.06.2018)

Dobrý deň, áno správne ste pochopili odpoveď na Vašu otázku. Kým nedôjde k zrušeniu a vyporiadaniu podielového spoluvlastníctva reálnym rozdelením nie je možné hovoriť o "Vašej" alebo "jeho" polovici. Hoci by ste takým spôsobom nehnuteľnosť užívali, išlo by čisto o užívanie nehnuteľnosti, avšak tá časť, ktorú by ste užívali by nepatrili iba Vám, ale naďalej by patrila do podielového spoluvlastníctva.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prenájom spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.