Máte
otázku?

Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo,

Otázka: Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva

Rád by som sa informoval, ako by som měl postupovat, pokud chci svůj podíl využívat samostatně. Ostatní spoluvlastníci mají odlišnou představu o využívání našeho pozemku. Mohu využívat tu část pozemku, která mi podle katastru náleží samostatně, tedy odděleně od nich?

Odpoveď: Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva

Dobrý deň, s poukazom na rozhodnutie - rozsudok KS v Prešove sp. zn. 1 Co/16/2006 a vzhľadom na charakter podielového spoluvlastníctva nie je možné užívať predmet spoluvlastníctva samostatne (oddelene od ostatných spoluvlastníkov). V prípade, že chcete užívať reálnu časť predmetu, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve,  musíte požiadať o zrušenie a vyporiadnie podielového spoluvlastníctva. Najskôr to skúste mimosúdne, a pokiaľ táto snaha zostane bezúspešná, môžete sa obrátiť na súd.

 Podľa vyššie uvedeného judikátu:

 

Podľa ustanovenia § 137 ods. 1 OZ podiel vyjadruje mieru, ako sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Vychádzajúc z tohto ustanovenia je zrejmé, že platná právna úprava nepozná tzv. delené spoluvlastníctvo, t.j. také, pri ktorom by z titulu spoluvlastníctva patrilo jednotlivým spoluvlastníkom právo vylučujúce disponovať reálne oddelenou časťou veci. Na to, aby podielový spoluvlastníci mohli nakladať s jej reálnou časťou, sa vyžaduje zrušenie spoluvlastníctva niektorým zo spôsobov uvedených v ustanovení § 141 a 142 OZ. Dovtedy totiž nie je známe, komu zo spoluvlastníkov patrí tá-ktorá časť spoločnej veci. Ani prípadná existencia dohody o užívaní určitých vydelených častí nehnuteľnosti jednotlivými spoluvlastníkmi, totiž nemôže ovplyvniť ich postavenie spoluvlastníkov vo vzťahu k častiam nehnuteľnosti, ktoré neužívajú.

Trápi vás "Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý podvečer. Rád by som získal radu ohľadne toho, ako mám postupovať pri vysťahovaní súrodenky a jej manžela z môjho domu, ktorého som majiteľom. Problém je, že 1/3 pozemku pod domom je na meno môjho súrodenca, ktorý porušil našu ústnu dohodu o výmene resp. predaji pozemkov. Pôvodne som jej dal pozemok pred domom a súrodenec mi mal na oplátku cediť časť domu, na ktorý už však mám vlastnícke práva. Počas vypracovania zmluvy o prepise ma však sestra podviedla a 1/3 pozemku pod domom jej stále patrí. Mám obavy o svoj majetok, pretože oni majú dlhy a neviem, či ho to neohrozí.

Odpoveď: Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 08.05.2017)

Dobrý deň,

na Vašu otázku odpovedáme nasledovné :

1./ Podľa ust. §  119  a nasl.  Obč. zákonníka platí, že  "nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Stavby, vodné toky a podzemné vody nie sú súčasťou pozemku."  To znamená, že stavba môže byť vo vlastníctve inej osoby a pozemok tiež vo vlastníctve inej osoby. Odporúča sa však hlavne z dôvodu  toho, aby nedochádzalo k nedorozumeniam, aby stavba a pozemok mali toho istého /istých/ vlastníkov.

2./ Nepíšete, na základe čoho obýva Vaša sestra a jej manžel predmetnú nehnuteľnosť.

3./ Pokiaľ sa jedná o Vašu obavu ohľadom toho, že majú dlhy, treba vedieť, že predmetom exekúcie môže byť iba majetok povinného a nie Váš. V prípade podielového spoluvlastníctva /pozemok/ by Vám exekútor oznámil skutočnosť, že predmetom exekúcie bude aj predmetný podiel na pozemku. Podľa ust.  § 166 exek. poriadku platí, že "Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť." Tu preto odporúčame riešiť samotný dlh /nie je premlčaný voči veriteľovi ? nie je nezákonný z hľadiska úrokov ?/.

4./ Vysťahovanie : Nevieme, na základe akých skutočností obýva Vaša sestra nehnuteľnosť, či je spísaná medzi Vami nejaká zmluva.  Ak nedôjde medzi Vami k dohode,  tak prichádza do úvahy len riešenie cestou súdu, čo je riešenie na dlhšie  obdobie. Odporúčame preto riešenie dohodou aj ohľadom nájmu, ako aj ohľadom vyporiadania pozemku. Neodporúčame, aby ste sestru a jej rodinu vysťahoval svojpomocne bez súdneho rozhodnutia. Nepíšete, či sestra a jej rodina hradia náklady spojené s bývaním, ak by z Vašej strany bola záporná odpoveď, môžete toto riešiť resp. vyžadovať aj za predchádzajúce  obdobie titulom bezdôvodného obohatenia.

 


Podotázka: Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva (Občianske právo)

Dobrý deň, spolu so svojou sestrou vlastním pomerne rozsiahly pozemok. Pozostáva z orné pôdy, ktorú využívame, a ovocného sadu. S mojou sestrou sme mali dohodu, že ja budem využívať sad a ona pole. Avšak, táto dohoda bola narušená z jej strany. Rád by som sa informoval, či je možné na súde žiadať o zakázanie jej prístupu k ovocnému sadu. Ďakujem.

Odpoveď: Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva

(odpoveď odoslaná: 27.03.2015)

Dobrý deň,

Paragraf 137 ods. 1 uvádza, že podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Následne odsek 2 dodáva, že ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. Je teda jasné, že zakázať Vašej sestre užívať vec jednoducho nemôžete, pretože má úplne rovnaké práva ako Vy.  Tento fakt potvrdzuje aj ustálená judikatúra a napríklad Rozsudok NS ČR sp. zn. 33 Odo 355/2005, v ktorom súd jednozančen vyslovil záver, že "Odovzdanie ideálneho podielu pozemkov je nereálne. Podielové spoluvlastníctvo charakterizuje spoluvlastnícky podiel, ktorý je vyjadrený zlomkom, príp. v percentách, a vyjadruje mieru účasti spoluvlastníka na právach a povinnostiach k spoločnej veci. Napriek pretrvávajúcim zavádzajúcim názorom v právnom povedomí, ktoré počítajú s neobmedzenými právami k reálne vydelenej časti, ide pri podielových spoluvlastníkov a o tzv. ideálny podiel na spoločnej veci. Nejde o reálne vymedzenie k určitej časti spoločnej veci.".

Ak chcete, aby Vaša dohoda bola skutočne účinnou odporúčal by som Vám dohodnúť sa so sestrou psomne alebo potom podať návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle § 141  a § 142 OZ.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Užívanie časti pozemku - spoluvlastníctva" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava