Máte
otázku?

Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo, Nitra

Otázka: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom

Vlastním pozemky v podielovom spoluvlastníctve. Je potrebné zabezpečiť súhlasy väčšinových spoluvlastníkov k vypracovaniu nájomnej zmluvy, ak ide o trvalú stavbu na daných pozemkoch? Prečo nemôže byť spoluvlastnícky podiel predmetom nájmu? Je súhlas spoluvlastníkov podmienkou prenájmu pozemku? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom

Dobrý deň, o hospodárení a nakladaní so spoločnou vecou rozhodujú podieloví spoluvlastníci spolu na základe ich dohody. Ak sa nedokážu dohodnúť, tak o predmetnom spôsobe naloženia so spoločnou vecou (napr. prenájom) hlasujú. Pri hlasovaní sa uplatní väčšinový princíp. Tzn. že väčšina počítaná podľa spoluvlastníckych podielov rozhoduje. Ak väčšinoví spoluvlastníci nebudú chcieť prenajať predmetnú nehnuteľnosť, nebudete ju môcť prenajať sám. Je to potrebné brať do úvahy najmä vo Vašom prípade, kedy chcete na nehnuteľnosti vybudovať stavbu, pričom by išlo o výrazný zásah do doterajšieho spôsobu nakladania s nehnuteľnosťou. Takáto zmluva by bola relatívne neplatná. Samotný spoluvlastnícky podiel sa nedá prenajať, je ho však možné predať alebo darovať (ak už nechcete zotrvať v podielovom spoluvlastníctve). Pri takýchto prevodoch spoluvlastníckeho podielu je však potrebné zohľadniť zákonné predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov (to neplatí ak spoluvlastnícky podiel prevádzate na blízku osobu).

Trápi vás "Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či ako väčšinový spoluvlastník pozemku môžem prenajať časť pozemku bez súhlasu menšinového vlastníka. Plánujem mu z nájomného vyplatiť jeho podiel. Aká by mala byť výška nájomného? Viem, že obec si prenajala pozemok v danej lokalite za 1 euro za meter štvorcový na rok. Mojim zámerom je pomôcť početnej rómskej rodine tým, že by som im umožnil bývať na tomto pozemku v unimobunkách. Sú nejaké kotraventy, ktorým by som sa mal vyvarovať? Ďakujem.

Odpoveď: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom

(odpoveď odoslaná: 02.05.2020)

Dobrý deň,
najprv kúsok citácie zákona a to ust. § 139 Obč. zákonníka :

"(1)Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne.

(2)O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd.
(3) Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd." ;
 
Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že ak chcete dať pozemok v podielovom spoluvlastníctve do nájmu, potrebujete súhlas druhého spoluvlastníka, nie je podstatné, že ide o výmeru, ktorá zodpovedá menšej výmere, než aká predstavuje Váš spoluvlastnícky podiel.
Vzhľadom na účel nájmu odporúčame kontaktovať druhého spoluvlastníka a oboznámiť ho s Vašim zámerom a spoločne spísať zmluvu o nájme predmetného pozemku na uvedený účel. Ak by ste tak neurobili a pozemok dali do nájmu, druhý spoluvlastník by sa mohol domáhať toho, aby unimobunka bola z pozemku odstránená a vzikli by aj ďalšie problémy.
K otázke výšky nájmu sa vyjadriť nevieme, je to vec dohody prenajímateľa a nájomcu a toho, aký je v konkrétnej lokalite dopyt a ponuka po nájme pozemkov na stavebné účely; cenu nájmu by ste mohli zistiť napr. z dopytu a ponuky na stránke realitných kancelárií vo Vašej lokalite.
Vo veci spísania zmluvy môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom (Spoluvlastníctvo)

Môže obec, ktorá si prenajíma pozemok v podielovom spoluvlastníctve, kde spoluvlastnícky podiel všetkých vlastníkov nie je rovnaký a je uvedený v katastri, zaplatiť nájomné jednotlivým vlastníkom podľa počtu vlastníkov bez ohľadu na veľkosť ich spoluvlastníckeho podielu? Argumentom obce je, že už navrhla túto metódu platby, pretože sa jedná o malú výmeru a tomu zodpovedajúce nájomné. Takéto zmluvy už podpísalo 43 vlastníkov. (Dodávam, že celkovo je 80 vlastníkov s rôznym spoluvlastníckym podielom).

Odpoveď: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom

(odpoveď odoslaná: 23.07.2019)

Dobrý deň, argument obce, že nájomné vypláca v podstate paušálne jednotlivým spoluvlastníkom  v pomere k počtu spoluvlastníkov bez ohľadu na veľkosť spoluvlastníckeho podielu nie je správny. 

Správne má byť vyplácané nájomné podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu každého jednotlivého spoluvlastníka na celej nehnuteľnosti čo zodpovedá ust. § 137 ods. 1 Obč. zákonníka :

"(1) Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci."


Podotázka: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom (Spoluvlastníctvo)

Je v rozpore so zákonom uzavrieť nájomnú zmluvu s menšinovým spoluvlastníkom - so mnou ako dedičkou pozemku, súkromnou osobou, pričom ostatní spoluvlastníci sú firmy, ktoré pravdepodobne väčšinové pozemky odkúpili. Ide o pozemok, na ktorom je vybudovaná vodohospodárska stavba, ktorú nie je možné zmeniť alebo inak využiť. Má právo nájomca ako užívateľ pozemku odmietnuť vypracovať nájomnú zmluvu, keď sú parcely a ich výmery podľa katastra nehnuteľností známe? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom

(odpoveď odoslaná: 14.12.2016)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že podielové spoluvlastníctvo neznamená, že vlastníte určitú presne vymedzenú časť nehnuteľnosti. V našom právnom poriadku je podielové spoluvlastníctvo postavené na tzv. ideálnych podieloch. Nie je možné presne vymedziť a určiť Váš podiel ako časť nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť je vašou spoločnou vecou, preto o nakladaní s ním rozhodujete spoločne. Rovnako sa to týka uzatvárania nájomných alebo iných zmlúv týkajúcich sa nehnuteľnosti. Účastníkmi takejto zmluvy musia byť všetci spoluvlastníci. Nie je možné uzatvoriť nájomnú zmluvu iba s jedným spoluvlastníkom a užívať časť nehnuteľnosti ako prenajatú.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Pozemky v podielovom spoluvlastníctve a ich prenájom" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.