Prevod spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 25. 10. 2014

Otázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, vlastním 1/6 pozemku aj rodinného domu, môžem môj podiel predať, prípadne darovať aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň. Na prevod spoluvlastníckeho podielu nepotrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov ako taký. Na druhej strane Občiansky zákonník v ustanovení § 140 upravuje zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. Podľa tohto ustanovenia "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov". V prípade, že toto ustanovenie porušíte, resp. ak neponúknete Váš podiel ostatným spoluvlastníkom na odkúpenie, právny úkon, ktorým Váš podiel prevediete na tretiu osobu bude relatívne neplatný (viď. ustanovenie § 40a Občianskeho zákonníka).

Pokiaľ ide o termín prevod, týmto sa rozumie aj odplatný (predaj) aj bezodplatný (darovanie). Nasvedčuje tomu aj rozsudok KS v Prešove sp.zn. 1 Co/282/2006, podľa ktorého: "Predkupné právo podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti pri prevode podielu k takejto nehnuteľnosti treba rešpektovať aj v prípade, ak ide aj o darovaciu zmluvu, s výnimkou prevodu týkajúcich sa blízkych osôb."

Pre úplnosť ešte uvádzam legálnu definíciu blízkych osôb (t.j. osôb, pri ktorých sa predkupné právo nemusí uplatniť). "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu" (ustanovenie § 116 Občianskeho zákonníka).

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Ešte raz Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede a prajem veľa úspechov v pracovnom a súkromnom živote. Veľmi ste mi pomohli ĎAKUJEM! Majte sa krásne S pozdravom a úctou Jána K.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: (odpoveď odoslaná: 02.01.2020)


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, Ešte posledná otázočka ak by Vám to nevadilo: Ak by brata mama vyplatila z jeho podielu, či už dohodou (čo pochybujem, že bude súhlasiť ) alebo súdnou cestou, ktorou to chce mama teraz urobiť, bude sa to potom na dedičskom konaní rátať do jeho dedičského podielu? Veď za svoj podiel dostane zaplatené. S pozdravom J.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 

Vaša mama môže so svojim majetkom počas svojho života nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje súhlas Vášho mladšieho brata k tomu, aby na Vás ako dcéru previedla svoj podiel na RD.

Ak by sa Vaša mama rozhodla ml. bratovi darovať väčší obnos peňazí, potom ohľadom darovania odporúčame spísať darovaciu zmluvu a peniaze poslať bankovým prevodom aj vzhľadom na platný zákon o obmedzení platieb v hotovosti (zákaz prevodu medzi fyzickými osobami  - nepodnikateľmi je prevod nad 15 000 €), ako aj vzhľadom na dedičské konanie.

Rovnako aj v tomto prípade platí, že ak by išlo o väčší obnos peňazí, teda nie obvyklé darovanie, potom by sa tento finančný dar započítal Vášmu ml. bratovi na jeho dedičský podiel a o toľko by menej dedil.

Nie je právny dôvod nateraz, aby vec Vaša mama riešila cestou súdu; ml. brat ak chce dar - peniaze prijme alebo neprijme.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď mám už len doplnok k nej: Po maminej smrti by sa na dedičskom konaní neriešil len rod.dom ale i peniaze na účtoch (teda pokiaľ ich mama neminie ale myslím, že to nehrozí, mama je dosť šetrivka), takže to chápem dobre, že by sme ja a ml. brat dostali oveľa menšiu sumu ako st. brat? Ďakujem krásne za odpovede a určite môžte počítať s mojim kladným hodnotením. S pozdravom J. 

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 
odpoveď pre Vás uvádzame v zjednodušenom príklade :
Predmetom dedenia by boli napr. fin. prostriedky 100000 €, hodnota RD v čase darovania Vám a ml. bratovi by bola 50000 € :
Keďže ste 3 súrodenci  a Vy ste dostali podiel na RD darom, hodnoty sa spočítajú : 100000 € + 50000 € = 150000 €  delené 3 = 50000 € na každého z troch súrodencov.

Keďže ste dostali podiel na RD darom Vy a ml. brat spolu v hodnote 50000 € predpokladáme, že v rovnakom pomere  po 25000 €, z Vášho dedič. podielu 50000 € by sa odpočítala suma 25000 € a dostali by ste Vy a Váš ml. brat  z dedičstva prejednávaného v dedič. konaní po 25 000 € a starší brat 50000 €, čo je spolu 100000 €. 

Takto by bol majetok v dedič. konaní spravodlivo rozdelený medzi dedičov podľa dedič. podielov pokiaľ by však medzi dedičmi nedošlo k inej dohode.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosila by som o radu. Po otcovej smrti sme zdelili polovicu domu 3 súrodenci+mama, druhá polovica patrí mame. Dom obýva sama mama ale teraz na jeseň sa k nej prisťahoval naspäť najstarší brat lebo tam ma podiel a podľa zákona i právo. Moja mama ho ale v dome nechce je to strašne arogantný človek a nedá sa s ním vôbec na ničom dohodnúť a vidím, že to mame ani po psychickej stránke nerobí dobre bývanie s ním, nerešpektuje ak ho o niečo poprosí čo sa týka šetrenia energií a vody, necháva naschvál zapnuté svetlá po dome a na bývanie jej prispieva minimálnou čiastkou. Ja s mladším bratom s ním takisto nemáme dobre vzťahy, nechceme, aby tam s mamou býval. Mama sa s ním chce dohodnúť, že by mu vyplatila jeho podiel a prepísala to na mňa(dcéra) ale už dopredu vieme, že s tým nebude súhlasiť. Ostáva nám teda riešiť to súdnou cestou? Sme proti nemu v počte hlasov 3:1. Ďalej sa chcem opýtať ak sa mame podarí vyriešiť túto situáciu chcela by svoju polovicu domu a časť po ocovi darovať darovacou zmluvou za života na mňa a ml. Brata, samozrejme s tým, že môže dom obývať do svojej smrti. Mame ale obavy, že by to raz na dedičskom konaní mohol napadnúť, že ho mama vydedila ak by ho z toho vynechala. Mama nechce, aby sme s ním my v budúcnosti mali nejaké opletačky ohľadne domu lebo už teraz vieme, že by si chcel dom nechať ale na vyplatenie by nemal peniaze, keďže vieme, že je v zlej finančnej situácii a museli by sme to riešiť súdnou cestou. Ďakujem Vám za rady a Všetko dobre do Nového roku prajem Jána N.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 
otázka obsahuje niekoľko právnych problémov, ku ktorým uvádzame :
1./ Vaša mama ako podielový spoluvlastník môže svoj podiel na RD darovať Vám a Vášmu mladšiemu bratovi a to bez toho, aby svoj podiel ponúkla na predaj aj druhému bratovi, ktorý s ňou v RD býva. Je to tak z dôvodu, že Vy ako súrodenci ste blízkymi osobami v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka a nie je povinnosťou Vašej matky ponúknuť podiel  RD aj druhému staršiemu bratovi.
2./ To, že by Vaša mama daroval podiel na RD Vám ako svojim ďeťom má vplyv na dedičské konanie iba v tom smere, že tento majetok - podiel na RD sa Vám započítava na Váš dedičský podiel a v podstate z majetku, ktorý by bol predmetom dedičského konania, by ste o toľko menej dostali, lebo hodnota daru by sa Vám započítala na dedičský podiel. Ak by predmetom dedičského konania po Vašej mame už nebol žiadny majetok, potom Vy a Váš mladší brat by ste neboli povinný platiť svojmu staršiemu bratovi nič z toho dôvodu, že ste nadobudli podiel na RD na základe darovania. 
3./ Ak by ste sa stali spolu s mladším bratom väčšinovými spoluvlastníkmi RD, Váš starší brat ako podiel spoluvlastník ako teraz, tak aj následne po darovaní Vám, je povinný prispievať na úhrady za užívanie domu /voda, el., plyn, dane, odpad a pod./ V tomto smere budete musieť uzatvoriť dohodu v zmysle ust. § 137 a nasl. Obč. zákonníka.
4./ Riešením problému užívania RD je možnosť aj jeho rozdelenia na dve samostatné časti s majetkoprávnym vyporiadaním. 
Ak sa na užívaní domu a úhrade nákladov spojených s bývaním v ňom nedohodnete, vec budete musieť riešiť cestou súdu o vydanie bezdôvodného obohatenia.

5./ Rovnako ak sa po darovaní podielu Vám a Vášmu ml. bratovi so starším bratom nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Možnosťou ako predísť problémom je aj rozdelenie RD na dve samostatné časti ak je to technicky možné aj po prípadných stav. úpravách.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Prosím je potrebné uviesť na zmluve túto klauzulu, keďže tohto času je bratranec ženatý, ale garáž nadobudol pred manželstvom? :  V zmysle § 145 ods. 1 OZ súhlasím so všetkými vyššie uvedenými právnymi úkonmi manžela.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň, 
ako ste uviedli, garáž ako nehnuteľnosť ste nadobudli pred uzatvorením manželstva, je teda vo vašom výlučnom vlastníctve. Na právne úkony spojené s prevodom (predaj, darovanie) nepotrebujete súhlas manželky, lebo nehnuteľnosť nepatrí do BSM.

V prípade, že za trvania manželstva ste do vašej nehnuteľnosti investovali spoločné prostriedky patriace do BSM, manželka teoreticky má nárok na ich vrátenie v rozsahu jednej polovice investícií a toto právo voči vám si môže uplatniť až v prípade zániku BSM (§ 114 Obč. zákonníka).

Zrejme uvedenú vetu chcete zakomponovať do zmluvy z dôvodu, že garáž užívate spoločne s manželkou. Predmetnú vetu môžete dať do KPZ, manželka však nie je účastníkom zmluvy, preto nie je právny dôvod aby zmluvu podpisovala a katastrálny odbor jej súhlas nevyžaduje.

Predmetný súhlas vám môže dať písomne osobitnou listinou, v ktorej vysloví súhlas s predajom, toto však nevyrieši otázku užívania nehnuteľnosti.
Kúpnopredajnú zmluvu odporúčame nechať skontrolovať advokátovi.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, Bratranec chce prieviesť na mňa 1/2 svojej garáže, v ktorej je jediný vlastník v pomere 1/1. Bratranec je ženatý a garáž nadobudol pred manželstvom. 

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň,

ak je bratranec výlučným vlastníkom garáže, túto nadobudol pred uzatvorením manželstva, môže na vás previesť dohodnutý podiel na nehnuteľnosti. Následne resp. súčasne otázkou bude ako a dohodnete na užívaní garáže.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, som vydatá, žijem v dome, kde som vlastníkom 1/3 podielu, ostatné časti má moja matka a brat. Obávam sa, že životný štýl manžela sa nezmení a bojím sa zbytočných dlžôb, prichádza do úvahy aj rozvod, teda nechcem sa súdiť s manželom o majetok a chcela by som prepísať svoj podiel na dcéru. Ako to vlastne je ? Ak prepíšem svoj podiel a nebudem mať žiadny majetok, môže pri rozvode manžel niečo ešte požadovať ? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.09.2019)

Dobrý deň,

podiel na RD ste zrejme nadobudli dedením, preto tento majetok v súlade s ust. § 143 Obč. zákonníka je vylúčený z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Predpokladáme tiež, že do RD, ktorý je v podiel. spoluvlastníctve vás, vašej matky a brata, ste počas manželstva investovali finančné prostriedky. 
V prípade rozvodu potom následne platí ust. § 150 Obč. zákonníka, z ktorého vyplýva, že vy by ste boli povinná uhradiť manželovi, čo sa zo spoločného majetku v BSM  vynaložilo na majetok vo vašom výlučnom vlastníctve.
Z uvedeného vyplýva, že prevod vášho podielu na RD na dcéru je nadbytočný, nakoľko podiel na RD je vašim výlučným vlastníctvom a nespadá do BSM. Manžel v prípade rozvodu na RD nemá nárok.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
pred dvoma rokmi mi vzdialený príbuzný daroval svoj podiel na rodinnom dome, odplatou za to, že sa oňho postarám. Pred časom som sa dozvedela, že mal najprv ponúknuť tento podiel druhému spoluvlastníkovi, čo neurobil. Je to bratranec mojej mamy, neviem, či v tomto prípade platí, že sme podľa zákona "blízke osoby". Ak by to tak mohlo byt, tak na základe čoho? Ako to viem zdokladovať? Vtedy sme nežili v spoločnej domácnosti, iba som sa oňho čiastočne starala, teraz cca 1, 5 roka bývame spolu. Môže spoluvlastník napadnúť darovaciu zmluvu? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň,

pri prevodoch spoluvlastníckeho podielu platí, že podiel, ktorý bol na vás prevedený mal byť skutočne ponúknutý druhému spoluvlastníkovi, pretože mu z tohto titulu vyplýva na podiel predkupné právo. 

Pri vami uvedenom pojme blízka osoba sa uplatňuje  § 116 Občianskeho zákonníka a vtedy sa predkupné právo neuplatní. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Pri ujme, ktorú druhá dôvodne pociťuje ako vlastnú, by sa malo skúmať , či si osoby vzájomne prejavujú záujem, či si pomáhajú, ak žijú v spoločnej domácnosti, skúmajú sa pomery, v akých spoločne žijú a pod. Napriek objektivizujúcemu prvku „dôvodnosti“ pociťovanej ujmy ako vlastnej je splnenie tejto podmienky veľmi individuálne a je potrebné ho skúmať v každom jednotlivom prípade individuálne. Práve preto nevieme s určitosťou povedať, či práve vás vo vzťahu k bratrancovi vašej mamy, je možné nazývať blízkou osobou.

Avšak dôležitým faktorom pre určenie vás ako blízkej osoby, môže byť práve to, že ste sa o neho starali a teraz i spolu bývate v jednej domácnosti. A prihliadnuc na to, môžeme tvrdiť že sa radíte pod blízku osobu. 

Spoluvlastník má predkupné právo na podiel, ktorý sa previedol na vás, a teda môže napadnúť darovaciu zmluvu. Môže tak urobiť žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Ak by spoluvlastník darovaciu zmluvu napadol v súdnom konaní, máte priestor na to preukázať a tvrdiť, že ste blízkou osobou a rovnako tak aj spoluvlastník musí uniesť dôkazné bremeno v súdnom konaní. Pokiaľ spoluvlastník nebude mať hodnoverné dôkazy, ktorými preukáže svoje tvrdenia, avšak vy áno, v tom prípade viete preukázať skutočnosť, že ste blízka osoba  a predkupné právo sa nemuselo uplatňovať. Ak spoluvlastník vaše tvrdenia nijak nevyvráti, či nenamietne, má sa za to, že sú preukázané.

Pokiaľ by však spoluvlastník nenapadol darovaciu zmluvu v premlčacej lehote, jeho právo z porušenia predkupného práva by sa tak premlčalo. V tomto prípade sa uplatní trojročná premlčacia lehota, ktorá začína plynúť odo dňa, keď toto právo (to je právo na napadnutie neuplatneného predkupného práva) mohlo byť vykonané po prvýkrát.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželkou som sa rozviedol. Nadobudli sme počas manželstva nehnuteľnosť, na ktorú bola brána hypotéka v SS.
Nehnuteľnosť po rozvode sme predali. Časť sumy s nehnuteľnosti, ktorú sme predali bola vyplatená hypotéka v SS a nakoľko sme mali ešte úver v PSS zvyšok peňazí z nehnuteľnosti t.j 23 700e sa malo vložiť na sporiaci účet v PSS na splatenie dlhu. Manželka peniaze do PSS nevložila a peniaze minula. Ako mám prosím ďalej postupovať?

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo vyporiadané dohodou alebo nebol v lehote do 3 rokov podaný návrh na súd, potom podľa ust. § 149 ods. 4  Obč. zákonníka platí /citujeme/ :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Pokiaľ ste nemali ešte vysporiadané BSM a vaša manželka minula prostriedky, ktoré neboli vyporiadané, tak to, čo použila z vašej časti majetku vám bude musieť vrátiť. Ak BSM vyporiadané bolo, napríklad dohodou alebo predmetom rozhodnutia bola povinnosť manželky peniaze vložiť na PSS, tak môžete podať na súd žalobu na splnenie povinnosti a zároveň v rámci nej žiadať bezdôvodné obohatenie, keďže časť prostriedkov bola zrejme vaša. Keďže neuvádzate, či ste si bezpodielové spoluvslatníctvo vysporiadali, tak danú situáciu nevieme presne posúdiť. 

Pokiaľ by prostriedky nepatrili do BSM, čo zjavne patria, keďže sú z predaja spoločnej nehnuteľnosti, ale by boli vo výlučnom vlastníctve manželky, tak sú to jej peniaze a môže si s nimi robiť, čo chce. Ak mala uloženú povinnosť ich vložiť a peniaze z nehnuteľnosti ani samotná nehnuteľnosť nebola vyporiadaná, časť zo sumy 23 700 EUR je ešte vaša a je ju potrebné vyporiadať. Manželka bude musieť teda minimálne vašu časť majetku vrátiť.


Tu však platí premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 107 Obč. zákonníka 
"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, s priateľkou sme vlastnili pozemok v podiele 1/2 ja a 1/2 ona, avšak sme sa rozišli. Ako postupovať, ak sme s bývalou priateľkou dohodnutí, že jej 1/2 pozemku prepíšeme na mňa a budem jediným vlastníkom? Celú výšku kúpnej sumy za pozemok som hradil ja. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade je možné previesť podiel kúpnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Táto zmluva musí byť písomná. V  zmluve je potrebné čo najpresnejšie špecifikovať nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom prevodu. Na základe tejto zmluvy potom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po povolení vkladu do sa stanete výlučným vlastníkom pozemku.

Kúpnu cenu započítate s bezdôvodným obohatením na strane priateľky. Pozor na 2 ročnú premlčaciu lehotu. Ak budete chcieť pomôcť, napíšte mi. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk