Máte
otázku?

Prevod spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, vlastním 1/6 pozemku aj rodinného domu, môžem môj podiel predať, prípadne darovať aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň. Na prevod spoluvlastníckeho podielu nepotrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov ako taký. Na druhej strane Občiansky zákonník v ustanovení § 140 upravuje zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. Podľa tohto ustanovenia "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov". V prípade, že toto ustanovenie porušíte, resp. ak neponúknete Váš podiel ostatným spoluvlastníkom na odkúpenie, právny úkon, ktorým Váš podiel prevediete na tretiu osobu bude relatívne neplatný (viď. ustanovenie § 40a Občianskeho zákonníka).

Pokiaľ ide o termín prevod, týmto sa rozumie aj odplatný (predaj) aj bezodplatný (darovanie). Nasvedčuje tomu aj rozsudok KS v Prešove sp.zn. 1 Co/282/2006, podľa ktorého: "Predkupné právo podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti pri prevode podielu k takejto nehnuteľnosti treba rešpektovať aj v prípade, ak ide aj o darovaciu zmluvu, s výnimkou prevodu týkajúcich sa blízkych osôb."

Pre úplnosť ešte uvádzam legálnu definíciu blízkych osôb (t.j. osôb, pri ktorých sa predkupné právo nemusí uplatniť). "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu" (ustanovenie § 116 Občianskeho zákonníka).

Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
Svokra vlastní 1/2 domu a jej 3 deti 1/6.
Chcela by však polovicu domu prepísať na jedno z deti. Druhé dve deti súhlasia. Ako sa to prosím dá? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
najčastejšie sa to rieši darovacou zmluvou. Ide o najjednoduchší spôsob prevodu a najčastejší v praxi. Ak by okrem toho vlastnila ešte ďalšie veci a dedilo by sa, tento dar sa započíta na dedičský podiel tohto dediča, ktorý získal polovicu domu darovaním.

Často, aby to bolo spravodlivejšie sa rieši táto situácia kúpnou zmluvou, kde sa kúpna cena určí ako hodnota budúcich podielov na domu ostatných súrodencov a ako miesto výplaty kúpnej ceny sa určia priamo bankové účty detí.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom rodinného domu v 1/2 a druhu 1/2 vlastnia 7 spoluvlastníci. Moja polovica sa používa samostatne už od roku1988, nakoľko stojí na parcele, ktorú vlastním ja. Chcel by som ju mať vo svojom vlastníctve, ale spoluvlastníci to brzdia. Čo mám robiť, aby som získal polovicu domu do výlučného vlastníctva. Ďakujem Miro

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že dom je v podiel. spoluvlastníctve a Vy ako spoluvlastník hcete, aby Váš podiel na rodinno dome, ktorý v podstate užívate samostatne od roku 1988, aby bol zapísaný ako samostatná stavba aj v KN.
Riešenie je pomerne jednoduché, ale zrejme bude nákladnejšie. Je potrebné kontaktovať znalca, ktorý vypracuje znalecký posudok na technické rozdelenie nehnuteľnosti, z ktorého bude vyplývať, čo všetko je potrebné stavebne prerobiť atď. z hľadiska toho, aby Vaša časť na nehnuteľnosti mohla byť zapísaná na LV ako samostatná stavba. Následne budete musieť podľa predmetného znalec. posudku požiadať o stav. povolenie v rozsahu podľa znal. posudku a až po kolaudačnom rozhodnutí požiadať a zápis stavby do katastra nehnuteľnosti. Potrebný bude rovnako geom. plán ohľadom domu, ako aj pozemku, aby ste aj pozemok mali vyporiadaný.

 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
je možné, aby som ako spoluvlastník rodinného domu, kde môj podiel je 1/8, prepísal na dcéru? Sú potrebné k prepisu spoluvlastnícke súhlasy?

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,

zásadne pri prevode spoluvlastníckeho podielu majú zo zákona ostatní spoluvlastníci tzv. predkupné právo. Z tohto pravidla existuje však výnimka, a síce ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza na blízku osobu. Kto je blízka osoba vymedzuje § 116 Občianskeho zákonníka. Keďže Vaša dcéra je vo vzťahu k Vám blízkou osobou, nemusíte Váš podiel ponúkať na odkúpenie ostatným spoluvlastníkom. Spoluvlastnícky podiel tak môžete previesť na dcéru, nepotrebujete k tomu súhlasy ostatných spoluvlastníkov.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať :
Som 1/4 vlastník bytu a chcel by som svoj podiel previesť na sestru, ktorá je tiež 1/4 toho bytu, takže v podstate by vlastnila už 2/4.
Treba nato súhlas aj ostatných spoluvlastníkov alebo toto moje rozohodnutie môžem urobiť slobodne. A ak áno, tak kde by som mohol urobiť prepis. Ďakujem pekne. Karol

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň, Vaša sestra v zmysle ust. § 116 Obč. zákonníka je blízkou osobou a preto v zmysle ust. §  140 Obč. zákonníka nemusíte svoj podiel na byte ponúknuť na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom /citujeme/ :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že súhlas ostatných podiel. spoluvlastníkov nepotrebujete.

Je potrebné len spísanie darovacej alebo kúpnej zmluvy, podľa toho ako sa so sestrou dohodnete. V otázke totiž uvádzate, že chcete previesť podiel na sestru, z čoho nie je zrejmé, či pôjde o darovanie alebo kúpnu zmluvu.

Vo veci spísania zmluvy môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Poznámka na záver

Po uzatvorení zmluvy a jej zavkladovaní do katastra nehnuteľností je potrebné ešte vyporiadať daň z nehnuteľnosti v zmysle ust. zákona o miestnych daniach. Tlačivo na podanie čiastkového daňového priznania nájdete na stránke obce/mesta.

Vo veci spísania zmluvy môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím, je možné, aby som ako spoluvlastník nehnuteľnosti s manželkou s jej súhlasom predal môj podiel jej synovi z prvého manželstva?

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2021)

Dobrý deň,

áno, je to možné, ale je treba rozlišovať nasledovné situácie:

Neuviedli ste, či nehnuteľnosť máte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) alebo v podielovom spoluvlastníctve. V prípade, ak ju máte v BSM, je nutné, aby ste ako účastníci zmluvy na strane predávajúcich vystupovali obaja, teda Vy aj Vaša manželka (prevod sa môže týkať tak celej nehnuteľnosti, alebo aj len častí vyjadrenej veľkosťou podielu). Ak by ste účastníkom zmluvy na strane predávajúceho boli iba Vy, potom je nutné do zmluvy zakomponovať súhlas Vašej manželky, že s prevodom súhlasí. V opačnom prípade by ste s vecou nakladali bez súhlasu druhého manžela, a takýto úkon (keďže prevod nie je bežným úkonom) by bol neplatný.

V prípade, ak nehnuteľnosť máte v podielovom spoluvlastníctve, potom Vy ako podielový spoluvlastník môžete previesť na jej syna Váš podiel. V tomto prípade súhlas manželky nepotrebujete, pretože vec nie je v BSM, ale daný podiel je vo Vašom vlastníctve, a ako (spolu)vlastník s ním môžete nakladať. Odporúčam Vám vo veci kontaktovať advokáta, prípadne môžete využiť i služby realitných kancelárii (posúdiť sa musia aj ďalšie faktory, napr. prípadné viaznuce ťarchy na nehnuteľnosti, eventuálne aj predkupné právo iných spoluvlastníkov, ak by sa na LV vyskytovali). Zmluvy týkajúce sa nehnuteľností podliehajú katastrálnemu konaniu, a preto musia byť správne vyhotovené, inak kataster vklad nepovolí.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň.
Vlastním pozemok v intraviláne obce v podiele 1/1.
Ale nevlastním žiadny podiel na prístupovej ceste, ktorá ma 375 spoluvlastníkov. Cesta je normálna asfaltová aj s inžinierskymi sieťami.
Ako by som mal postupovať, aby som vlastnil aspoň nejaký malý podiel na prístupovej ceste?
Vďaka.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
ak chcete vlastniť podiel na ceste, jediná možnosť je, že sa dohodnete s jej vlastníkmi na odkúpení malej časti podielu. Inak neviete získať podiel na ceste. Stačí sa dohodnúť s jedným vlastníkom, aby Vám odpredal podiel. Je tam ale komplikácia s predkupným právom na podiel, ktoré majú ostatní spoluvlastníci a keď sa poruší, môžu žiadať, aby ste im ho ponúkli na predaj. Druhá možnosť je, že by ste na pozemku mali stavbu a následne podali žalobu o zriadenie vecného bremena - práva cesty.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím o radu som spoluvlastníkom 1/2 rodinného domu. Spoluvlastníkom nehnuteľnosti je môjho bývalého partnera mama (neboli sme manželia). Ja, som sa kôli nezhodám s partnerom odsťahovala. Moje práva ako spolumajiteľky vôbec nerešpektujú. V dome bývajú ľudia, ktorí nemajú k nehnuteľnosti právo ani užívanie nehnuteľnosti. Podávala som písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu bývalému partnerovi obec sa vyjadrila, že sa môže iba vtedy zrušiť ak stým súhlasí aj spoluvlastník teda jeho mama. Dom ma dva samostatne vchody kde jednu polovicu užíva spolumajiteľka a tu druhu teda jej syn. Prosím o radu ako ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň, 
pokiaľ ide o zrušenie trvalého pobytu, je pravdou, že podľa zákona o hlásení pobytu občanov na zrušenie trvalého pobytu je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Treba však vedieť, že prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti, má len evidenčný charakter.

Otázka spoluvlastníctva nehnuteľnosti : Uvádzate, že osoba, ktorá nehnuteľnosť užíva bez nájomnej zmluvy, tu je potrebné, aby ste predmetnej osobe buď predložili návrh nájomnej zmluvy a to aj za obdobie spätne, vrátane vyporiadania úhrady nájomného. Ak nechcete, aby daná osoba v nehnuteľnosti bývala, musíte podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Súčasne bude potrebné vyriešiť aj otázku užívania nehnuteľnosti bez nájomnej zmluvy a keďže nájomná zmluva nie je, môžete od uvedenej osoby žiadať len bezdôvodné obohatenie, ktoré na jej strane vzniklo jej užívaním.  Otázka výšky bezdôvodného obohatenia predstavuje sumu, ktorú by ste mohli dosiahnúť za nájom podobnej nehnuteľnosti v mieste a čase. 
Možnosťou definitívneho vyriešenia veci je, aby ste sa so spoluvlastníčkou dohodli na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, čo v podstate znamená, že jej predáte svoj spoluvlastnícky podiel (§ 141 Obč. zákonníka).
Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Ešte raz Ďakujem veľmi pekne za všetky odpovede a prajem veľa úspechov v pracovnom a súkromnom živote. Veľmi ste mi pomohli ĎAKUJEM! Majte sa krásne S pozdravom a úctou Jána K.

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď mám už len doplnok k nej: Po maminej smrti by sa na dedičskom konaní neriešil len rod.dom ale i peniaze na účtoch (teda pokiaľ ich mama neminie ale myslím, že to nehrozí, mama je dosť šetrivka), takže to chápem dobre, že by sme ja a ml. brat dostali oveľa menšiu sumu ako st. brat? Ďakujem krásne za odpovede a určite môžte počítať s mojim kladným hodnotením. S pozdravom J. 

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 
odpoveď pre Vás uvádzame v zjednodušenom príklade :
Predmetom dedenia by boli napr. fin. prostriedky 100000 €, hodnota RD v čase darovania Vám a ml. bratovi by bola 50000 € :
Keďže ste 3 súrodenci  a Vy ste dostali podiel na RD darom, hodnoty sa spočítajú : 100000 € + 50000 € = 150000 €  delené 3 = 50000 € na každého z troch súrodencov.

Keďže ste dostali podiel na RD darom Vy a ml. brat spolu v hodnote 50000 € predpokladáme, že v rovnakom pomere  po 25000 €, z Vášho dedič. podielu 50000 € by sa odpočítala suma 25000 € a dostali by ste Vy a Váš ml. brat  z dedičstva prejednávaného v dedič. konaní po 25 000 € a starší brat 50000 €, čo je spolu 100000 €. 

Takto by bol majetok v dedič. konaní spravodlivo rozdelený medzi dedičov podľa dedič. podielov pokiaľ by však medzi dedičmi nedošlo k inej dohode.


 


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, Prosila by som o radu. Po otcovej smrti sme zdelili polovicu domu 3 súrodenci+mama, druhá polovica patrí mame. Dom obýva sama mama ale teraz na jeseň sa k nej prisťahoval naspäť najstarší brat lebo tam ma podiel a podľa zákona i právo. Moja mama ho ale v dome nechce je to strašne arogantný človek a nedá sa s ním vôbec na ničom dohodnúť a vidím, že to mame ani po psychickej stránke nerobí dobre bývanie s ním, nerešpektuje ak ho o niečo poprosí čo sa týka šetrenia energií a vody, necháva naschvál zapnuté svetlá po dome a na bývanie jej prispieva minimálnou čiastkou. Ja s mladším bratom s ním takisto nemáme dobre vzťahy, nechceme, aby tam s mamou býval. Mama sa s ním chce dohodnúť, že by mu vyplatila jeho podiel a prepísala to na mňa(dcéra) ale už dopredu vieme, že s tým nebude súhlasiť. Ostáva nám teda riešiť to súdnou cestou? Sme proti nemu v počte hlasov 3:1. Ďalej sa chcem opýtať ak sa mame podarí vyriešiť túto situáciu chcela by svoju polovicu domu a časť po ocovi darovať darovacou zmluvou za života na mňa a ml. Brata, samozrejme s tým, že môže dom obývať do svojej smrti. Mame ale obavy, že by to raz na dedičskom konaní mohol napadnúť, že ho mama vydedila ak by ho z toho vynechala. Mama nechce, aby sme s ním my v budúcnosti mali nejaké opletačky ohľadne domu lebo už teraz vieme, že by si chcel dom nechať ale na vyplatenie by nemal peniaze, keďže vieme, že je v zlej finančnej situácii a museli by sme to riešiť súdnou cestou. Ďakujem Vám za rady a Všetko dobre do Nového roku prajem Jána N.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 
otázka obsahuje niekoľko právnych problémov, ku ktorým uvádzame :
1./ Vaša mama ako podielový spoluvlastník môže svoj podiel na RD darovať Vám a Vášmu mladšiemu bratovi a to bez toho, aby svoj podiel ponúkla na predaj aj druhému bratovi, ktorý s ňou v RD býva. Je to tak z dôvodu, že Vy ako súrodenci ste blízkymi osobami v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka a nie je povinnosťou Vašej matky ponúknuť podiel  RD aj druhému staršiemu bratovi.
2./ To, že by Vaša mama daroval podiel na RD Vám ako svojim ďeťom má vplyv na dedičské konanie iba v tom smere, že tento majetok - podiel na RD sa Vám započítava na Váš dedičský podiel a v podstate z majetku, ktorý by bol predmetom dedičského konania, by ste o toľko menej dostali, lebo hodnota daru by sa Vám započítala na dedičský podiel. Ak by predmetom dedičského konania po Vašej mame už nebol žiadny majetok, potom Vy a Váš mladší brat by ste neboli povinný platiť svojmu staršiemu bratovi nič z toho dôvodu, že ste nadobudli podiel na RD na základe darovania. 
3./ Ak by ste sa stali spolu s mladším bratom väčšinovými spoluvlastníkmi RD, Váš starší brat ako podiel spoluvlastník ako teraz, tak aj následne po darovaní Vám, je povinný prispievať na úhrady za užívanie domu /voda, el., plyn, dane, odpad a pod./ V tomto smere budete musieť uzatvoriť dohodu v zmysle ust. § 137 a nasl. Obč. zákonníka.
4./ Riešením problému užívania RD je možnosť aj jeho rozdelenia na dve samostatné časti s majetkoprávnym vyporiadaním. 
Ak sa na užívaní domu a úhrade nákladov spojených s bývaním v ňom nedohodnete, vec budete musieť riešiť cestou súdu o vydanie bezdôvodného obohatenia.

5./ Rovnako ak sa po darovaní podielu Vám a Vášmu ml. bratovi so starším bratom nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd o zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlastníctva. Možnosťou ako predísť problémom je aj rozdelenie RD na dve samostatné časti ak je to technicky možné aj po prípadných stav. úpravách.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, Ešte posledná otázočka ak by Vám to nevadilo: Ak by brata mama vyplatila z jeho podielu, či už dohodou (čo pochybujem, že bude súhlasiť ) alebo súdnou cestou, ktorou to chce mama teraz urobiť, bude sa to potom na dedičskom konaní rátať do jeho dedičského podielu? Veď za svoj podiel dostane zaplatené. S pozdravom J.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 02.01.2020)

Dobrý deň, 

Vaša mama môže so svojim majetkom počas svojho života nakladať podľa svojho uváženia a nepotrebuje súhlas Vášho mladšieho brata k tomu, aby na Vás ako dcéru previedla svoj podiel na RD.

Ak by sa Vaša mama rozhodla ml. bratovi darovať väčší obnos peňazí, potom ohľadom darovania odporúčame spísať darovaciu zmluvu a peniaze poslať bankovým prevodom aj vzhľadom na platný zákon o obmedzení platieb v hotovosti (zákaz prevodu medzi fyzickými osobami  - nepodnikateľmi je prevod nad 15 000 €), ako aj vzhľadom na dedičské konanie.

Rovnako aj v tomto prípade platí, že ak by išlo o väčší obnos peňazí, teda nie obvyklé darovanie, potom by sa tento finančný dar započítal Vášmu ml. bratovi na jeho dedičský podiel a o toľko by menej dedil.

Nie je právny dôvod nateraz, aby vec Vaša mama riešila cestou súdu; ml. brat ak chce dar - peniaze prijme alebo neprijme.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, Bratranec chce prieviesť na mňa 1/2 svojej garáže, v ktorej je jediný vlastník v pomere 1/1. Bratranec je ženatý a garáž nadobudol pred manželstvom. 

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň,

ak je bratranec výlučným vlastníkom garáže, túto nadobudol pred uzatvorením manželstva, môže na vás previesť dohodnutý podiel na nehnuteľnosti. Následne resp. súčasne otázkou bude ako a dohodnete na užívaní garáže.
 


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Prosím je potrebné uviesť na zmluve túto klauzulu, keďže tohto času je bratranec ženatý, ale garáž nadobudol pred manželstvom? :  V zmysle § 145 ods. 1 OZ súhlasím so všetkými vyššie uvedenými právnymi úkonmi manžela.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.10.2019)

Dobrý deň, 
ako ste uviedli, garáž ako nehnuteľnosť ste nadobudli pred uzatvorením manželstva, je teda vo vašom výlučnom vlastníctve. Na právne úkony spojené s prevodom (predaj, darovanie) nepotrebujete súhlas manželky, lebo nehnuteľnosť nepatrí do BSM.

V prípade, že za trvania manželstva ste do vašej nehnuteľnosti investovali spoločné prostriedky patriace do BSM, manželka teoreticky má nárok na ich vrátenie v rozsahu jednej polovice investícií a toto právo voči vám si môže uplatniť až v prípade zániku BSM (§ 114 Obč. zákonníka).

Zrejme uvedenú vetu chcete zakomponovať do zmluvy z dôvodu, že garáž užívate spoločne s manželkou. Predmetnú vetu môžete dať do KPZ, manželka však nie je účastníkom zmluvy, preto nie je právny dôvod aby zmluvu podpisovala a katastrálny odbor jej súhlas nevyžaduje.

Predmetný súhlas vám môže dať písomne osobitnou listinou, v ktorej vysloví súhlas s predajom, toto však nevyrieši otázku užívania nehnuteľnosti.
Kúpnopredajnú zmluvu odporúčame nechať skontrolovať advokátovi.
 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, som vydatá, žijem v dome, kde som vlastníkom 1/3 podielu, ostatné časti má moja matka a brat. Obávam sa, že životný štýl manžela sa nezmení a bojím sa zbytočných dlžôb, prichádza do úvahy aj rozvod, teda nechcem sa súdiť s manželom o majetok a chcela by som prepísať svoj podiel na dcéru. Ako to vlastne je ? Ak prepíšem svoj podiel a nebudem mať žiadny majetok, môže pri rozvode manžel niečo ešte požadovať ? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 27.09.2019)

Dobrý deň,

podiel na RD ste zrejme nadobudli dedením, preto tento majetok v súlade s ust. § 143 Obč. zákonníka je vylúčený z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Predpokladáme tiež, že do RD, ktorý je v podiel. spoluvlastníctve vás, vašej matky a brata, ste počas manželstva investovali finančné prostriedky. 
V prípade rozvodu potom následne platí ust. § 150 Obč. zákonníka, z ktorého vyplýva, že vy by ste boli povinná uhradiť manželovi, čo sa zo spoločného majetku v BSM  vynaložilo na majetok vo vašom výlučnom vlastníctve.
Z uvedeného vyplýva, že prevod vášho podielu na RD na dcéru je nadbytočný, nakoľko podiel na RD je vašim výlučným vlastníctvom a nespadá do BSM. Manžel v prípade rozvodu na RD nemá nárok.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
pred dvoma rokmi mi vzdialený príbuzný daroval svoj podiel na rodinnom dome, odplatou za to, že sa oňho postarám. Pred časom som sa dozvedela, že mal najprv ponúknuť tento podiel druhému spoluvlastníkovi, čo neurobil. Je to bratranec mojej mamy, neviem, či v tomto prípade platí, že sme podľa zákona "blízke osoby". Ak by to tak mohlo byt, tak na základe čoho? Ako to viem zdokladovať? Vtedy sme nežili v spoločnej domácnosti, iba som sa oňho čiastočne starala, teraz cca 1, 5 roka bývame spolu. Môže spoluvlastník napadnúť darovaciu zmluvu? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.09.2019)

Dobrý deň,

pri prevodoch spoluvlastníckeho podielu platí, že podiel, ktorý bol na vás prevedený mal byť skutočne ponúknutý druhému spoluvlastníkovi, pretože mu z tohto titulu vyplýva na podiel predkupné právo. 

Pri vami uvedenom pojme blízka osoba sa uplatňuje  § 116 Občianskeho zákonníka a vtedy sa predkupné právo neuplatní. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Pri ujme, ktorú druhá dôvodne pociťuje ako vlastnú, by sa malo skúmať , či si osoby vzájomne prejavujú záujem, či si pomáhajú, ak žijú v spoločnej domácnosti, skúmajú sa pomery, v akých spoločne žijú a pod. Napriek objektivizujúcemu prvku „dôvodnosti“ pociťovanej ujmy ako vlastnej je splnenie tejto podmienky veľmi individuálne a je potrebné ho skúmať v každom jednotlivom prípade individuálne. Práve preto nevieme s určitosťou povedať, či práve vás vo vzťahu k bratrancovi vašej mamy, je možné nazývať blízkou osobou.

Avšak dôležitým faktorom pre určenie vás ako blízkej osoby, môže byť práve to, že ste sa o neho starali a teraz i spolu bývate v jednej domácnosti. A prihliadnuc na to, môžeme tvrdiť že sa radíte pod blízku osobu. 

Spoluvlastník má predkupné právo na podiel, ktorý sa previedol na vás, a teda môže napadnúť darovaciu zmluvu. Môže tak urobiť žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Ak by spoluvlastník darovaciu zmluvu napadol v súdnom konaní, máte priestor na to preukázať a tvrdiť, že ste blízkou osobou a rovnako tak aj spoluvlastník musí uniesť dôkazné bremeno v súdnom konaní. Pokiaľ spoluvlastník nebude mať hodnoverné dôkazy, ktorými preukáže svoje tvrdenia, avšak vy áno, v tom prípade viete preukázať skutočnosť, že ste blízka osoba  a predkupné právo sa nemuselo uplatňovať. Ak spoluvlastník vaše tvrdenia nijak nevyvráti, či nenamietne, má sa za to, že sú preukázané.

Pokiaľ by však spoluvlastník nenapadol darovaciu zmluvu v premlčacej lehote, jeho právo z porušenia predkupného práva by sa tak premlčalo. V tomto prípade sa uplatní trojročná premlčacia lehota, ktorá začína plynúť odo dňa, keď toto právo (to je právo na napadnutie neuplatneného predkupného práva) mohlo byť vykonané po prvýkrát.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň. S manželkou som sa rozviedol. Nadobudli sme počas manželstva nehnuteľnosť, na ktorú bola brána hypotéka v SS.
Nehnuteľnosť po rozvode sme predali. Časť sumy s nehnuteľnosti, ktorú sme predali bola vyplatená hypotéka v SS a nakoľko sme mali ešte úver v PSS zvyšok peňazí z nehnuteľnosti t.j 23 700e sa malo vložiť na sporiaci účet v PSS na splatenie dlhu. Manželka peniaze do PSS nevložila a peniaze minula. Ako mám prosím ďalej postupovať?

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 30.07.2019)

Dobrý deň,

pokiaľ bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo vyporiadané dohodou alebo nebol v lehote do 3 rokov podaný návrh na súd, potom podľa ust. § 149 ods. 4  Obč. zákonníka platí /citujeme/ :
"Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné."

Pokiaľ ste nemali ešte vysporiadané BSM a vaša manželka minula prostriedky, ktoré neboli vyporiadané, tak to, čo použila z vašej časti majetku vám bude musieť vrátiť. Ak BSM vyporiadané bolo, napríklad dohodou alebo predmetom rozhodnutia bola povinnosť manželky peniaze vložiť na PSS, tak môžete podať na súd žalobu na splnenie povinnosti a zároveň v rámci nej žiadať bezdôvodné obohatenie, keďže časť prostriedkov bola zrejme vaša. Keďže neuvádzate, či ste si bezpodielové spoluvslatníctvo vysporiadali, tak danú situáciu nevieme presne posúdiť. 

Pokiaľ by prostriedky nepatrili do BSM, čo zjavne patria, keďže sú z predaja spoločnej nehnuteľnosti, ale by boli vo výlučnom vlastníctve manželky, tak sú to jej peniaze a môže si s nimi robiť, čo chce. Ak mala uloženú povinnosť ich vložiť a peniaze z nehnuteľnosti ani samotná nehnuteľnosť nebola vyporiadaná, časť zo sumy 23 700 EUR je ešte vaša a je ju potrebné vyporiadať. Manželka bude musieť teda minimálne vašu časť majetku vrátiť.


Tu však platí premlčacia doba na vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 107 Obč. zákonníka 
"(1) Právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. 
(2) Najneskôr sa právo na vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia premlčí za tri roky, a ak ide o úmyselné bezdôvodné obohatenie, za desať rokov odo dňa, keď k nemu došlo."


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň prajem, s priateľkou sme vlastnili pozemok v podiele 1/2 ja a 1/2 ona, avšak sme sa rozišli. Ako postupovať, ak sme s bývalou priateľkou dohodnutí, že jej 1/2 pozemku prepíšeme na mňa a budem jediným vlastníkom? Celú výšku kúpnej sumy za pozemok som hradil ja. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 29.04.2019)

Dobrý deň, v tomto prípade je možné previesť podiel kúpnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka. Táto zmluva musí byť písomná. V  zmluve je potrebné čo najpresnejšie špecifikovať nehnuteľnosť, ktorá bude predmetom prevodu. Na základe tejto zmluvy potom podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Po povolení vkladu do sa stanete výlučným vlastníkom pozemku.

Kúpnu cenu započítate s bezdôvodným obohatením na strane priateľky. Pozor na 2 ročnú premlčaciu lehotu. Ak budete chcieť pomôcť, napíšte mi. 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať na podielové spoluvlastníctvo. Vlastním dom, polovicu ja a polovicu brat. (1/2 a 1/2) Ako mám postupovať, keď chcem časť zo svojho podielu prepísať na manželku. Následne brat bude mať 2/4, ja budem vlastniť 1/4 a manželka 1/4. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 06.04.2019)

Dobrý deň, je potrebné spísať darovaciu zmluvu na podiel, ktorý chcete previesť na svoju manželku.

Vzhľadom na okolnosť, že sa Vaša manželka sa považuje za blízku osobu v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka, nepotrebujete súhlas Vášho brata na prevod časti Vášho spoluvlastníckeho podielu na Vašu manželku.

Podľa ust. § 140 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Podľa ust. § 116 Občianskeho zákonníka platí :

"Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

Na spísanie zmluvy nás môžete kontaktovať.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás o postup. Som majiteľ nehnuteľnosti získanej dedením a darovaním. Rada by som určila spoluvlastníka, manžela. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 04.03.2019)

Dobrý deň, veci nadobudnuté dedením, alebo darovaním nepatria do BSM. Preto ak chcete, aby bol Váš manžel spoluvlastníkom, môžete mu darovať časť domu podľa toho, v akom pomere chcete dom vlastniť - napr. 1/2. Následne podáte návrh na vklad do katastra nehnuteľností a po povolení vkladu súd zapíše aj Vášho manžela ako vlastníka o veľkosti pomeru, ktorý si určíte.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň. Traja spoluvlastníci (matka, dcéra, syn) - matka a syn sa rozhodli previesť svoj podiel na dcéru, s tým, že matke ostane právo doživotného užívania. Je možné takýto prevod urobiť jednou darovacou zmluvou? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 19.11.2018)

Dobrý deň, 

Váš právny problém je možné vyriešiť jednou darovacou zmluvou, ktorou by dvaja podieloví spoluvlastníci darovali svoje podiely tretiemu podielovému spoluvlastníkovi a zároveň by v prospech jedného bolo zriadené vecné bremeno v podobe práva doživotného užívania a bývania v nehnuteľnosti. Je potrebné si však dať veľký pozor na formuláciu darovacej zmluvy, aby z nej nevyplývalo, že sa vecné bremeno zriaďuje ako určitá forma odplaty za darovanie podielu na nehnuteľnosti. Takáto zmluva, resp. formulácia by totiž mohli byť považované za neplatná, nakoľko darovacou zmluvou sa má nehnuteľnosť prevádzať bezodplatne.

 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň prajem. Chcela by som previesť svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti vo výške 1/2 na tretiu osobu. Z prechádzajúcich príspevkov viem, že platí predkupné právo - musím svoj spoluvlastnícky podiel ponúknuť spoluvlastníkovi na predaj. Je tam lehota 2 mesiace, a to je strašne dlhá doba. Môžeme prosím uzatvoriť dohodu alebo môže sa spoluvlastník vzdať predkupného práva alebo ako prosím postupovať? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 13.08.2018)

Dobrý deň. Ak spoluvlastník nemá problém s tým, že budete Váš spoluvlastnícky podiel prevádzať na tretiu osobu, postupujte tak, že mu pošlete výzvu na uplatnenie predkupného práva. Následne stačí, ak Vám dotyčný spoluvlastník písme oznámi, že na uplatnení svojho predkupného práva netrvá. Následne môžete pristúpiť k prevodu spoluvlastníckemu podielu.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň. Po dedení po otcovi zostali 2/3 manželke, 1/6 dcére a 1/6 synovi. Syn sa o mamu nezaujíma vyše 6 rokov, preto mama chce 2/3 podielu svojho majetku dať dcére. Ako to najlepšie spraviť? Prosím o tieto rady: 1. Zrušenie spoluvlastníctva, 2. Závet a vydedenie a 3. Iné možnosti? Jedna sa najmä o to, že mama tvrdí, že majetok, ktorý bude v dedení po nej, nechce, aby zdedil jej syn, chce to ešte pred tým kým sa niečo stane, darovať, prepísať závetom alebo nejako inak dať svojej dcére. Ako to najlepšie právne spraviť, aby sa to nedalo napadnúť žalobou na súde. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.08.2018)

Dobrý deň,

počas života možno napr. spísať závet, ktorým by bol podiel 2/3 odkázaný dcére. Tu však nie je záruka toho, že by to syn nenapadol. Preto sa bezpečnejším riešením javí byť spísanie darovacej zmluvy, ktorej predmetom bude 2/3 podiel matky. Týmto podielom môže matka slobodne disponovať a pokiaľ ide o prevod blízkej osobe (teda aj dcére) nemusí ho ponúkať najskôr synovi. Darovacia zmluva musí byť písomná a po rozhodnutí katastra by sa dcéra stala vlastníkom aj podielu 2/3. Spolu by teda mala podiel 5/6. Syn by síce mohol namietať, prečo nebol darovaný jemu, avšak jeho námietky by boli neúčinné, pretože matka môže svojím podiel disponovať aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov a pokiaľ jej právny úkon bude mať všetky náležitosti, potom pôjde o platný prevod.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň. Manželka s bratom zdedili a vlastnia po 1/2 polovici domu. Brat manželky je domove sociálnych služieb zo zdravotných dôvodov. Dcéra mu je opatrovníčkou. Nevieme sa s ňou dohodnúť na vyporiadaní spoluvlastníctva, preto sme záležitosť podali na súd. Súd jednanie odročil, s tým, aby sme sa dohodli do konca septembra, vtedy je vytýčené pojednávanie. Môže brat previesť svoj spoluvlastnícky podiel na dcéru v krátkej dobe do času vytýčeného pojednávania? Je mu to osoba blízka, preto nemusí ponúknuť svoj podiel spoluvlastníčke. Ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 27.07.2018)

Dobrý deň. Správne uvádzate, že druhý spoluvlastník v zásade môže previesť svoj spoluvlastnícky podiel na svoju dcéru, nakoľko by išlo o prevod spoluvlastníckeho práva na blízku osobu, ktorý nie je obmedzený predkupným právom druhého spoluvlastníka. Okrem toho prevod vlastníckeho/spoluvlastníckeho práva k nehnuteľnosti možno vykonať aj v relatívne krátkom čase, keďže katastrálny zákon umožňuje aj zrýchlené katastrálne konanie, v rámci ktorého by sa namiesto 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad malo rozhodnúť do 15 dní.

V zadanej otázke však uvádzate, že spoluvlastník je v domove sociálnych služieb a má dcéru ustanovenú ako opatrovníčku. Ak by bola táto osoba obmedzená na právnych úkonoch týkajúcich sa okrem iného scudzovania nehnuteľností, prevod spoluvlastníckeho podielu by nebolo možné zrealizovať v tak krátkej dobe, ako sa uvádza vyššie. Právny úkon, ktorým sa prevádza spoluvlastnícke právo k nehnuteľnosti, totiž nemožno označiť za bežný úkon, a teda takýto úkon by musel podliehať schváleniu súdom. Uvedené by znamenalo, že samotný prevod spoluvlastníckeho práva na dcéru by musel byť takpovediac odobrený súdom, čo by sa zrejme do konca septembra nestihlo. 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa chcela spýtať, či nejestvuje, nejaký iný spôsob, prípadne aj súdnou cestou, lebo nemôžeme predať spoluvlastníkom svoje podiely tým by sa stal náš dom nepredajný a boli by sme ich rukojemníkmi. 3/4 cesty je len prístup k nášmu domu, hoci oni si spravili dieru do plota a prechádzajú tadiaľ, ale majú aj iný prístup na pešo. Prosím poraďte mi, ďakujem pekne.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň. Vec môžete skúsiť vyriešiť aj tak, že sa s ostatnými spoluvlastníkmi pokúsite uzavrieť dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Ak by to nevyšlo, môžete podať žalobu na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, nakoľko platí zásada, že nikoho nemožno proti jeho vôli nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve (výnimka je upravená iba v § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
Zákon tiež rieši situáciu, ak sa nejaká stavba ocitne bez prístupovej cesty. V zmysle § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka platí, že: „Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.“
 


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Chcem predať dom s prístupovou cestou, kde sme 3 spoluvlastníci. Cestu sme vybudovali iba my, pretože to je jediný prístup k domu. Spoluvlastníci dali súhlas. V katastri je zapísaná ako cesta. Právnik nám povedal, že musíme svoje podiely na ceste ponúknuť najskôr spoluvlastníkom, čo je nenormálne a nemysliteľné. Dom sa nedá predať bez cesty. Ako mame predať dom aj s našimi podielmi na ceste?

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 17.05.2017)

Dobrý deň. Faktom je, že pokiaľ sa prevádza spoluvlastnícky podiel (v tomto prípade podiel na ceste), tento podiel by mal byť najskôr ponúknutý ostatným spoluvlastníkom a až keď títo nevyužijú svoje zákonné predkupné právo, potom môžete podiel na ceste predať tretej osobe. V opačnom prípade totiž môže byť právny úkon napadnuteľný z dôvodu relatívnej neplatnosti.
Pokiaľ teda chcete predať dom spolu s podielom ceste, vo vzťahu k ceste musíte mať vyhlásenie spoluvlastníkov o tom, že títo si neuplatňujú svoje predkupné právo.
 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu v súvislosti s tým, že dcéra so zaťom chcú kúpiť na hypotéku 2–izbový byt, teda so záložným pravom banky na tento byt, do ktorého by počas trvania manželstva manžel išiel bývať. Manžel má podmienku, že v tomto byte bude mať spoluvlastníctvo, napr. 1/3 inu. Obávame sa, že manžel by svoju časť bytu mohol po rozvode previesť na svoju priateľku na základe darovacej zmluvy, alebo - v závete prenechať svoju časť svojej priateľke, dedila by jeho časť aj napriek tomu, že na byte bude záložné právo? Nevieme ako by sme mohli tomuto zabrániť, pretože nechceme mať nič s cudzou osobou o to viac, že za tento byt na hypotéku bude potrebné zaplatiť oveľa viac peňazí, ako keby sme ho kúpili za hotovosť.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 20.04.2017)

Dobrý deň, prevodu spoluvlastníckeho podielu na tretiu osobu prakticky nedokážete zabrániť, aj keď má dcéra a zať predkupné právo ako spoluvlastníci. V prípade smrti by dedila dcéra po svojom otcovi, ak by však svoj podiel previedol pred svojou smrťou, dcéra by nededila túto nehnuteľnosť.

Podiel je možné previesť, aj keď je na nehnuteľnosti záložné právo.

Pokiaľ manžel do bytu neinvestuje vôbec nič,investuje dostať žiaden podiel. Ak však investuje do kúpy nehnuteľnosti, potom je spravodlivé, aby vo výške uhradenej kúpnej ceny dostal aj adekvátny podiel.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň. Strýko mojej manželky jej chce darovať spoluvlastnícky podiel na pozemku. Musí byť uplatnené predkupné právo ostatných spoluvlastníkov? Definícia §116 a 117 je v tomto nejasná, keďže sa tam nespomína darovanie neteri. Ešte jeden dotaz, spoluvlastníci sú veľmi neprajní, môžu toto darovanie napadnúť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 01.04.2017)

Dobrý deň, predkupné právo sa vzťahuje aj na darovanie (hoci sa hovorí o predkupnom práve). Najskôr je potrebné ponúknuť darovanie spoluvlastníkom. Ak však ide o blízku osobu, predkupné právo sa neuplatňuje. Neter môže byť blízka osoba.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Sme 6 súrodenci a otec. Súrodenci vlastnia na nehnuteľnosti podiely v 1/12 otec v 1/2. Brat chce predať svoj spoluvlastnícky podiel ďalšiemu bratovi. Ak dobre rozumiem tak predávajúci brat nemusí ponúknuť svoj podiel ostatným spoluvlastníkom a môže bez problémov predať svoj podiel jednému zo súrodencov.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 09.03.2017)

Dobrý deň. 

 

Váš brat môže ďalšiemu bratovi, ktorý je podielovým spoluvlastníkom danej nehnuteľnosti, predať svoj spoluvlastnícky podiel k tejto nehnuteľnosti bez toho, aby tento svoj spoluvlastnícky podiel ponúkol na predaj ostatným spoluvlastníkom. Týmto svojím konaním neporuší predkupné právo ostatných spoluvlastníkov, keďže brat sa považuje za blízku osobu v zmysle §  116 Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, prosím Vás, keď sa jedná o darovanie svojho spoluvlastníckeho podielu (byt) v tom prípade, keď ho chcem darovať dcére svojej bývalej manželky..Je to možné? ako treba postupovať. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 08.11.2016)

Dobry den, ak je to pre Vas blizka osoba, potom nemusite uplatnit predkupne pravo. 

 

Takyto prevod, ako pisete je mozny.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Chcem darovať synovi môj 1/3- vý spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti (zastavaná plocha-hospodárska budova a k tomu patriaci dvor). Další spoluvlastníci sú moje sestry, každá po 1/3. Moja otázka je : či je "blizkou osobou príbuzný v prvom rade aj sym? Teda či treba "súhlas" resp "stanovisko" mojich sestier na citované darovanie? Podľa môjho vyrozumenia z uvedeného textu. Považujem to za právny nezmysel. Podľa vyčítania z internetu v Česku je to inak - teda netreba, čo je jasnejšie než svetlo slnečné......ale ak je to tak, tomu sa ani nedivým po tých všeliakých právnych krokoch na Slovensku...... S pozdravom, Bratislava

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 19.07.2015)

Dobrý deň, syn sa  považuje za blízku osobu v priamom rade. Takže sestry nemôžu napadnúť zmluvu z dôvodu neuplatnenia predkupného práva, ktorou darujete synovi svoj spoluvlastnícky podiel.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som previesť svoj podiel na rodinnom dome synovi. Chcem sa spýtať, či je nutné mať písomnú zmluvu alebo stačí ústna. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 22.04.2015)

Dobrý deň, 

podľa § 46 OZ písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov. Pre uzavretie zmluvy písomnou formou stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, musia byť prejavy účastníkov na tej istej listine.

Ako je uvedené nižšie v rozhodnutí súdu, aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu je nutná písomná zmluva. Prejavy vôle sa musia nachádzať na tej istej zmluve. V zmluve je potrebné náležite označiť zmluvné strany, ďalej nehnuteľnosť (z listu vlastnícva), uviesť práva a povinnosti, vo Vašom prípade je to prevod práv a povinností na inú osobu, napokon je potrebné zmluvu podpísať, pričom každá zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Pripájam časť spomínaného rozhodnutia:

Z I, str. 582

Právna úprava nerozlišuje medzi prevodom nehnuteľnosti ako celku alebo len jej časti (ideálne alebo reálne oddelenej). Ustanovenie § 46 ods. OZ, ktoré predpisuje písomnú formu zmlúv o prevode nehnuteľnosti, tiež nerozlišuje medzi prevodom celej nehnuteľnosti alebo jej časti. Niet pochýb o tom, že zákonný predpis o obligatórnej písomnej forme pri prevode nehnuteľnosti má všeobecný dosah, a teda že písomnú formu musí mať napríklad aj zmluva o prevode ideálnej časti nehnuteľnosti.

Ak dôjde k prevodu podielu, zmení tým konkrétne určená časť nehnuteľnosti (spoluvlastnícky podiel) toho spoluvlastníka, do ktorého práv a povinností vstupuje iná osoba a spoluvlastnícke práva a povinnosti prevodcu zanikajú.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku