Máte
otázku?

Prevod spoluvlastníckeho podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Trnava

Otázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň, vlastním jednu šestinu pozemku aj rodinného domu. Môžem svoj podiel predať alebo darovať aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov? Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

Dobrý deň. Na prevod spoluvlastníckeho podielu nepotrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov ako taký. Na druhej strane Občiansky zákonník v ustanovení § 140 upravuje zákonné predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. Podľa tohto ustanovenia "ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov". V prípade, že toto ustanovenie porušíte, resp. ak neponúknete Váš podiel ostatným spoluvlastníkom na odkúpenie, právny úkon, ktorým Váš podiel prevediete na tretiu osobu bude relatívne neplatný (viď. ustanovenie § 40a Občianskeho zákonníka).

Pokiaľ ide o termín prevod, týmto sa rozumie aj odplatný (predaj) aj bezodplatný (darovanie). Nasvedčuje tomu aj rozsudok KS v Prešove sp.zn. 1 Co/282/2006, podľa ktorého: "Predkupné právo podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti pri prevode podielu k takejto nehnuteľnosti treba rešpektovať aj v prípade, ak ide aj o darovaciu zmluvu, s výnimkou prevodu týkajúcich sa blízkych osôb."

Pre úplnosť ešte uvádzam legálnu definíciu blízkych osôb (t.j. osôb, pri ktorých sa predkupné právo nemusí uplatniť). "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu" (ustanovenie § 116 Občianskeho zákonníka).

Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, rád by som sa spýtal, čo musí obsahovať kúpna zmluva pri prevode bytu z vlastníctva jednej osoby na dvoch súrodencov, a to v rovnakom podielovom spoluvlastníctve, teda na 1/3 pre každého. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 17.07.2023)

Dobrý deň, kúpnu zmluvu pre takúto transakciu je potrebné zostaviť s mnohými podrobnosťami. Musí obsahovať plné identifikačné údaje všetkých strán (predávajúci a kupujúci - v tomto prípade obaja súrodenci), popis a údaje o byte, cenu a forma platby, rozdelenie vlastníctva (1/3 pre každého) a podmienky prevodu vlastníctva. Ak máte záujem môžem Vám oceniť vypracovanie zmluvy. 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať o vlastníctvo podielu na parcele týkajúcej sa orná povrchu v intraviláne, konkrétne ide o 1/4. Rád by som tento podiel daroval dvom susedovým dcéram, každej teda 1/8. Je to možné? Alebo môžem darovať, prípadne predať, len celý svoj podiel jednej z nich? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 12.05.2023)

Dobrý deň, v prípade podielového spoluvlastníctva, v ktorom máte aj vy danú ornú pôdu spolu s ostatnými spoluvlastníkmi, platí predkupné právo. Vychádzame pritom  z ust. § 140 Občianskeho zákonníka (OZ):

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Toto neplatí, a teda spoluvlastník nie je povinný ponúknuť na predaj svoj podiel iba v tom prípade, že by ho chcel previesť na svoju blízku osobu. "Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu." (v ust. § 116 OZ)

Preto, ak možno susedove dcéry považovať v zmysle vyššie citovaného ustanovenia za vaše blízke osoby, potom im môžete darovať váš podiel na predmetnej nehnuteľnosti s tým, že takýto prevod nemôžu ostatní spoluvlastníci oprávnene napadnúť z dôvodu porušenia ich zákonného predkupného práva. V opačnom prípade, ak susedove dcéry nepredstavujú pre vás blízke osoby, potom musíte najprv ponúknuť na predaj váš podiel ostatným spoluvlastníkom. Až potom, čo títo vašu ponuku nepríjmu, môžete ho previesť na susedove dcéry za tých istých podmienok, za ktorých ste podiel ponúkli vašim spoluvlastníkom. 

Pokiaľ ide o vašu konkrétnu otázku, nakoľko sa jedná o spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti v intraviláne, teda v zastavanom území obce, potom platí, že tento sa nepovažuje za poľnohospodársky pozemok, a preto môžete váš podiel rozdeliť na menšie časti ako je 3tisíc m2, aj na na 1/8 a 1/8 a takto ho previesť.  

 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o tom, ako by bolo najlepšie previesť nejaké spoluvlastnícke práva na priateľa, s ktorým nie som zosobášená. Mám dve deti. Mám na mysli, či je pre mňa výhodnejšie to urobiť formou darovacej zmluvy alebo kúpno-predajnej zmluvy. Existuje aj iný spôsob? Som nejako zákonom limitovaná v tom, akú časť by som mohla previesť? Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 19.04.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že Vy ste vlastníčkou nehnuteľnosti. Chcete podiel na nehnuteľnosti previesť na priateľa, ktorý je otcom Vašich dvoch detí.
Uvádzame, že ak ste vlastníčkou nehnuteľnosti, nie je Vašou povinnosťou podiel na nehnuteľnosti predať alebo darovať otcovi Vašich detí.

Z hľadiska finančného je samozrejme lepšie, aby ste mu podiel na nehnuteľnosti predali. Pýtate sa aj na alternatívu darovania podielu na nehnuteľnosti,. ktoré darovanie v zmysle ust. § 628 Obč. zákonníka je bezodplatné, teda za darovanie podielu na nehnuteľnosti nedostanete žiadne peniaze.

Uvádzame tiež, že priateľovi ako otcovi Vašich detí v jeho prospech zriadiť aj vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľnosti a to na základe dohody, ktorá podlieha vkladovému konaniu do katastra nehnuteľnosti. Uvádzame tiež, že samotné zriadenie vecného bremena v prospech priateľa neznamená, že bude spoluvlastníkom nehnuteľnosti.

Odporúčam vo veci konzultáciu u advokáta.

 


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, svokra vlastní polovicu domu a jej tri deti spolu vlastnia jednu šestinu. Chce však prepísať svoj podiel na jedno z detí, s ktorým sú druhé dve deti súhlasné. Ako je to možné, prosím? Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 14.01.2022)

Dobrý deň,
najčastejšie sa to rieši darovacou zmluvou. Ide o najjednoduchší spôsob prevodu a najčastejší v praxi. Ak by okrem toho vlastnila ešte ďalšie veci a dedilo by sa, tento dar sa započíta na dedičský podiel tohto dediča, ktorý získal polovicu domu darovaním.

Často, aby to bolo spravodlivejšie sa rieši táto situácia kúpnou zmluvou, kde sa kúpna cena určí ako hodnota budúcich podielov na domu ostatných súrodencov a ako miesto výplaty kúpnej ceny sa určia priamo bankové účty detí.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníkom rodinného domu v pomere 1/2, pričom druhú polovicu vlastnia 7 spoluvlastníkov. Moju polovicu užívam samostatne od roku 1988, nakoľko stojí na parcele, ktorú vlastním. Chcel by som túto polovicu domu previesť do svojho výhradného vlastníctva, avšak ostatní spoluvlastníci mi to komplikujú. Potreboval by som radu, ako postupovať, aby som získal výlučné vlastníctvo nad polovicou domu. Ďakujem, Miro.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 08.10.2021)

Dobrý deň, v otázke uvádzate, že dom je v podiel. spoluvlastníctve a Vy ako spoluvlastník hcete, aby Váš podiel na rodinno dome, ktorý v podstate užívate samostatne od roku 1988, aby bol zapísaný ako samostatná stavba aj v KN.
Riešenie je pomerne jednoduché, ale zrejme bude nákladnejšie. Je potrebné kontaktovať znalca, ktorý vypracuje znalecký posudok na technické rozdelenie nehnuteľnosti, z ktorého bude vyplývať, čo všetko je potrebné stavebne prerobiť atď. z hľadiska toho, aby Vaša časť na nehnuteľnosti mohla byť zapísaná na LV ako samostatná stavba. Následne budete musieť podľa predmetného znalec. posudku požiadať o stav. povolenie v rozsahu podľa znal. posudku a až po kolaudačnom rozhodnutí požiadať a zápis stavby do katastra nehnuteľnosti. Potrebný bude rovnako geom. plán ohľadom domu, ako aj pozemku, aby ste aj pozemok mali vyporiadaný.

 


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
je možné, aby som ako spoluvlastník rodinného domu, kde môj podiel je 1/8, prepísal ho na dcéru? Sú k prepisu potrebné súhlasy spoluvlastníkov?

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 26.08.2021)

Dobrý deň,

zásadne pri prevode spoluvlastníckeho podielu majú zo zákona ostatní spoluvlastníci tzv. predkupné právo. Z tohto pravidla existuje však výnimka, a síce ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza na blízku osobu. Kto je blízka osoba vymedzuje § 116 Občianskeho zákonníka. Keďže Vaša dcéra je vo vzťahu k Vám blízkou osobou, nemusíte Váš podiel ponúkať na odkúpenie ostatným spoluvlastníkom. Spoluvlastnícky podiel tak môžete previesť na dcéru, nepotrebujete k tomu súhlasy ostatných spoluvlastníkov.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať: Som 1/4 vlastník bytu a chcel by som svoj podiel previesť na sestru, ktorá je tiež 1/4 vlastníkom toho istého bytu. Po prevode by teda vlastnila už 2/4. Potrebujem na to súhlas ostatných spoluvlastníkov alebo môžem toto rozhodnutie urobiť sám? A ak áno, kde by som mohol uskutočniť prepis? Ďakujem pekne. Karol.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 30.07.2021)

Dobrý deň, Vaša sestra v zmysle ust. § 116 Obč. zákonníka je blízkou osobou a preto v zmysle ust. §  140 Obč. zákonníka nemusíte svoj podiel na byte ponúknuť na predaj ostatným podielovým spoluvlastníkom /citujeme/ :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zák. ustanovenia vyplýva, že súhlas ostatných podiel. spoluvlastníkov nepotrebujete.

Je potrebné len spísanie darovacej alebo kúpnej zmluvy, podľa toho ako sa so sestrou dohodnete. V otázke totiž uvádzate, že chcete previesť podiel na sestru, z čoho nie je zrejmé, či pôjde o darovanie alebo kúpnu zmluvu.

Vo veci spísania zmluvy môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Poznámka na záver

Po uzatvorení zmluvy a jej zavkladovaní do katastra nehnuteľností je potrebné ešte vyporiadať daň z nehnuteľnosti v zmysle ust. zákona o miestnych daniach. Tlačivo na podanie čiastkového daňového priznania nájdete na stránke obce/mesta.

Vo veci spísania zmluvy môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň,
prosím, je možné, aby som ako spoluvlastník nehnuteľnosti s manželkou predal môj podiel jej synovi z prvého manželstva, so súhlasom mojej manželky?

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 08.07.2021)

Dobrý deň,

áno, je to možné, ale je treba rozlišovať nasledovné situácie:

Neuviedli ste, či nehnuteľnosť máte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) alebo v podielovom spoluvlastníctve. V prípade, ak ju máte v BSM, je nutné, aby ste ako účastníci zmluvy na strane predávajúcich vystupovali obaja, teda Vy aj Vaša manželka (prevod sa môže týkať tak celej nehnuteľnosti, alebo aj len častí vyjadrenej veľkosťou podielu). Ak by ste účastníkom zmluvy na strane predávajúceho boli iba Vy, potom je nutné do zmluvy zakomponovať súhlas Vašej manželky, že s prevodom súhlasí. V opačnom prípade by ste s vecou nakladali bez súhlasu druhého manžela, a takýto úkon (keďže prevod nie je bežným úkonom) by bol neplatný.

V prípade, ak nehnuteľnosť máte v podielovom spoluvlastníctve, potom Vy ako podielový spoluvlastník môžete previesť na jej syna Váš podiel. V tomto prípade súhlas manželky nepotrebujete, pretože vec nie je v BSM, ale daný podiel je vo Vašom vlastníctve, a ako (spolu)vlastník s ním môžete nakladať. Odporúčam Vám vo veci kontaktovať advokáta, prípadne môžete využiť i služby realitných kancelárii (posúdiť sa musia aj ďalšie faktory, napr. prípadné viaznuce ťarchy na nehnuteľnosti, eventuálne aj predkupné právo iných spoluvlastníkov, ak by sa na LV vyskytovali). Zmluvy týkajúce sa nehnuteľností podliehajú katastrálnemu konaniu, a preto musia byť správne vyhotovené, inak kataster vklad nepovolí.


Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň.
Vlastním pozemok v intraviláne obce v podiele 1/1, ale nevlastním žiadny podiel na prístupovej ceste, ktorej spoluvlastníkmi sú ďalších 375 osôb. Cesta je normálne asfaltovaná a disponuje inžinierskymi sieťami.
Mohli by ste mi poradiť, ako by som mal postupovať, aby som získal aspoň malý podiel na prístupovej ceste?
Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 19.08.2020)

Dobrý deň,
ak chcete vlastniť podiel na ceste, jediná možnosť je, že sa dohodnete s jej vlastníkmi na odkúpení malej časti podielu. Inak neviete získať podiel na ceste. Stačí sa dohodnúť s jedným vlastníkom, aby Vám odpredal podiel. Je tam ale komplikácia s predkupným právom na podiel, ktoré majú ostatní spoluvlastníci a keď sa poruší, môžu žiadať, aby ste im ho ponúkli na predaj. Druhá možnosť je, že by ste na pozemku mali stavbu a následne podali žalobu o zriadenie vecného bremena - práva cesty.


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Prevod spoluvlastníckeho podielu (Občianske právo)

Dobrý deň, som spoluvlastníčkou 1/2 rodinného domu a potrebujem poradiť. Spoluvlastníčkou nehnuteľnosti je mama môjho bývalého partnera (neboli sme manželia). Kôli nezhodám s partnerom som sa odsťahovala. Moje práva ako spoluvlastníčky vôbec nerešpektujú. V dome bývajú ľudia, ktorí nemajú na nehnuteľnosť právo ani oprávnenie ju užívať. Keď som podala písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu bývalému partnerovi, obec sa vyjadrila, že sa to môže urobiť, len ak s tým súhlasí aj spoluvlastník, čiže jeho mama. Dom má dva samostatné vchody, pričom jednu polovicu užíva spoluvlastníčka a druhú jej syn. Prosím o radu, ako ďalej postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Prevod spoluvlastníckeho podielu

(odpoveď odoslaná: 26.03.2020)

Dobrý deň, 
pokiaľ ide o zrušenie trvalého pobytu, je pravdou, že podľa zákona o hlásení pobytu občanov na zrušenie trvalého pobytu je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov. Treba však vedieť, že prihlásenie na trvalý pobyt nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti, má len evidenčný charakter.

Otázka spoluvlastníctva nehnuteľnosti : Uvádzate, že osoba, ktorá nehnuteľnosť užíva bez nájomnej zmluvy, tu je potrebné, aby ste predmetnej osobe buď predložili návrh nájomnej zmluvy a to aj za obdobie spätne, vrátane vyporiadania úhrady nájomného. Ak nechcete, aby daná osoba v nehnuteľnosti bývala, musíte podať návrh na súd na vypratanie nehnuteľnosti. Súčasne bude potrebné vyriešiť aj otázku užívania nehnuteľnosti bez nájomnej zmluvy a keďže nájomná zmluva nie je, môžete od uvedenej osoby žiadať len bezdôvodné obohatenie, ktoré na jej strane vzniklo jej užívaním.  Otázka výšky bezdôvodného obohatenia predstavuje sumu, ktorú by ste mohli dosiahnúť za nájom podobnej nehnuteľnosti v mieste a čase. 
Možnosťou definitívneho vyriešenia veci je, aby ste sa so spoluvlastníčkou dohodli na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, čo v podstate znamená, že jej predáte svoj spoluvlastnícky podiel (§ 141 Obč. zákonníka).
Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Prevod spoluvlastníckeho podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava