Máte
otázku?

Kde podať trestné oznámenie


Online právna poradňa
Oblasť práva: Trestné právo, Nitra

Otázka: Kde podať trestné oznámenie

Prosím o odpoveď na otázku, kde môžem podať trestné oznámenie na osobu, ktorej sme zrušili trvalý pobyt v našej nehnuteľnosti (v rodnom dome zdedenom po rodičoch). Chcem podať trestné oznámenie na svojho synovca, ale neviem, kde ho mám podať. Chcem podať trestné oznámenie, pretože z tohto domu, kde býval, zmizla elektronika.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

Pokiaľ ide o odpoveď na otázku, kde podať trestné oznámenie, nie je rozhodujúce, kde táto osoba má trvalý pobyt. Pre určenie príslušnosti, kde podať trestné oznámenie to vôbec nie je dôležité.

 

Podozrenie zo spáchania trestného činu môžete oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor.

 

Trestné oznámenie možno urobiť písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom, elektronickými prostriedkami. Podanie urobené telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami je nutné potvrdiť či už písomne alebo ústne do 3 pracovných dní.


Trestné oznámenie môžete ohlásiť na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre. Pokiaľ podáte trestné oznámenie na prokuratúru, prokurátor Vaše trestné oznámenie odovzdá na vyšetrovateľovi alebo policajtovi. O tom budete písomne upovedomený krátkym listom. Trestné oznámenie je možné podať aj na súde a to ústne alebo písomne. Súd Vaše podanie postúpi prokurátorovi.

 

Pokiaľ podáte trestné oznámenie ústne, policajt spíše s Vami zápisnicu. O Vašom trestnom oznámení sa rozhodnúť do 30 dní. Pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, bude začaté trestné stíhanie. Spolu so začatím trestného stíhania môže byť vznesené už aj obvinenie konkrétnej osobe. Nie je teda rozhodujúce, kde ste podali trestné oznámenie, pretože Vaše trestné oznámenie sa dostane tomu správnemu orgánu, ktorý bude o ňom rozhodovať. Trestný čin sa vyšetruje v obvode, kde došlo k jeho spáchaniu.

 

Pokiaľ policajt posúdi, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania, policajt vec odovzdá príslušnému orgánu, ak skutok nie je trestným činom, ale mohol by byť priestupkom alebo vec odloží, ak je trestné stíhanie neprípustné (ak je páchateľ maloletý). O všetkých týchto úkonoch policajt oznamovateľa o tom upovedomí. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorú môžete podať do 3 dní od doručenia. Pozor však na preberanie zásielok z pošty po jej uložení na pošte. Lehota totiž nezačína plynúť vždy od doručenia a môže sa uplatniť fikcia doručenia, preto je vhodné zásielky z polície preberať ihneď. Sťažnosť by ste mali odôvodniť a doručiť orgánu, ktorý ho vydal. O sťažnosti rozhoduje, ak jej nevyhovie tento orgán, prokurátor.

 

Ak ani prokurátor okresnej prokuratúry podnetu, je možné podať podnet na krajskú prokuratúru na preskúmanie zákonnosti postupu Okresného prokurátora. Ak Vášmu podnetu nevyhovie ani krajská prokuratúra, možno sa ešte obrátiť na Generálnu prokuratúru SR.

Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo mám robiť v situácii, keď môj bývalý priateľ zadržiava moje veci – chladničku, práčku a nábytok. Tieto veci sú u neho doma a nechce mi ich vrátiť. Mám doklady potvrdzujúce, že ich zakúpenie som financovala ja. Je možné podať trestné oznámenie? Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 09.11.2023)

Dobrý deň,
v tomto prípade bude vhodnejšie využiť prostriedky civilného práva a podať žalobu, ktorou sa budete domáhať vydania vecí, ktoré Vám bývalý priateľ odmieta vydať.

Takéto konania sme už riešili. Dôležité je mať podklady k žalobe a správne naformulovanú žalobu.

Predtým však skúste adresovať bývalému priateľovi písomnú výzvu odoslanú poštou doporučene, a vyzvite ho na vrátenie vecí v určitej lehote. Poučte ho, že ak Vám veci v danej lehote nevráti, tak podáte žalobu, pričom disponujete aj dokladmi o kúpe daných vecí, teda pravdepodobne budete v spore úspešná, čo bude znamenať, že okrem vrátenia daných vecí bude povinný zaplatiť aj náklady spojené so súdnym konaním. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, môžem podať trestné oznámenie na môjho bývalého partnera, ktorému som požičala peniaze na vyplatenie jeho bývalej partnerky z ich spoločného domu? V októbri to budú dva roky a do dnešného dňa mi peniaze nevrátil. Dom je doposiaľ prepísaný na neho a ona sa k nemu opäť nasťahovala. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 12.07.2023)

Dobrý deň, v prípade, že ste požičali peniaze a dotyčný Vám ich nevrátil, môžete sa obrátiť na súd a žiadať o vrátenie peňazí. Nechajte si trestné oznámenie na neskor, keď to nevráti dobrovoľne, pretože po súdnom vymáhaní už policajti nemôžu povedať, ze si to mate riešiť súdnou cestou, pretože ju už budete mať za sebou. Ľudia robia tú chybu, ze to hneď dávajú na políciu a oni to odmietajú a neskôr sa už nedá opätovne podávať trestné oznámenie s tými istými argumentami. Argument polície je ten, že odpovedajú a napíšu ako dôvod: "ultima ratio". To vidíme často. 

Policajt musí vidieť v tom podvod a musí byť dobre napísané, určite ho nepodávajte ústne, treba sa na to pripraviť, inak to odmietnu. 


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, dňa 2. 2. 2023 som išla podať trestné oznámenie na políciu, pretože moja neter mi podvodom vylákala auto, ktoré mi môj otec daroval darovacou zmluvou 7. 11. 2022. Mojmu otcovi uviedla, že mu ho dá opraviť. Auto vzala z garáže 1. 2. 2023 s tým, že ho dajú na opravu. Auto je dočasne odhlásené, veľký technický preukaz je odovzdaný na dopravnom inšpektoráte, nemá platnú emisnú ani povinnú technickú kontrolu. Ako išiel vyšetrovateľ druhý deň, nikto so mnou trestné oznámenie nespísal. Neter mi mala auto vrátiť do 5. 2. 2023 ako uviedla môjmu otcovi, avšak auto mi dodnes nevrátila. Včera som znova išla podať trestné oznámenie za krádež, no opäť to so mnou odmietli spísať. Spísali len obyčajné oznámenie o odcudzení motorového vozidla. Od 1. 2. 2023 vôbec neviem, kde je auto a nikto na polícii mi nič nerieši. Moja neter včera prišla na políciu, kde som bola aj ja a doniesla pizzu ako rozvozárka. Keď som sa jej pýtala, kde mám auto, začala vrieskať pred policajtom, že mám ukázať splnomocnenie. Overená darovacia zmluva ju nezaujímala. Odmietla mi povedať, kde je auto a bola drzá aj na policajta. Potrebujem poradiť, ako toto vyriešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 13.02.2023)

Dobrý deň,
v prípade, že Vám daná osoba odmieta vec, resp. motorové vozidlo vydať, tak môžete podať žalobu na súd, nakoľko vlastníctvo k danej veci bolo na Vás prevedené darovacou zmluvou. Počas konania však budete musieť preukázať, že ste vlastníkom daného vozidla. Bolo by preto vhodné navštíviť pred podaním žaloby aj advokáta, ktorý by preveril či bola zmluva uzatvorená platne alebo nie. V prípade, ak by bola zmluva neplatná, tak by bol vlastníkom stále Váš otec a žalobu by musel podať on. 

Čo sa týka trestného oznámenia, tak orgány činné v trestnom konaní budú vo veci ďalej konať iba, ak sa osoba dopustí spáchania nejakého trestného činu. V prípade, ktorý ste popísali zrejme o trestný čin nepôjde a preto je potrebné podať žalobu o ktorej súd rozhodne v civilnom konaní.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, kde mám podať písomne trestné oznámenie na zamestnávateľa za nevyplatenie mzdy? Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 04.02.2023)

Dobrý deň,
trestné oznámenie môžete podať na polícií alebo prokuratúre, a to buď písomne poštou alebo ústne do zápisnice na jednom z daných orgánov. S vypracovaním trestného oznámenia Vám môže pomôcť advokát.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, existuje paragraf 421 alebo 422 pre prípady, keď niekto podporuje nacizmus na internetových stránkach?

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 21.12.2022)

Dobrý deň,
podporou nacizmu na internetových stránkach by dotyčný mohol naplniť uvedené skutkové podstaty ust. § 421 a § 422 Trestného zákona. Podporou a propagáciou sa v zmysle komentovaného znenia Trestného zákona rozumie napríklad:

Podporou takéhoto hnutia sa má na mysli jednak podpora materiálna (poskytnutie finančných darov, technických prostriedkov a pod.), alebo morálna (získavanie priaznivcov, umožnenie vydávať tlačoviny a letáky a pod.) (Trestný zákon II, 1. vydanie, 2011)

Propagácia takého hnutia môže byť uskutočňovaná otvorené, ale taktiež skryte.

Čo sa týka ust. § 422, tam je dôležitý prejav sympatií. Ten je upravený nasledovne:

Prejav sympatie v zmysle tohto ustanovenia znamená vyjadriť buď výslovne, alebo konkludentne svoj pozitívny názor a vzťah k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb. (Trestný zákon II, 1. vydanie, 2011)

Podajte trestné oznámenie na polícii alebo prokuratúre a to buď ústne do zápisnice alebo písomne poštou. Ďalší postup už budú mať v rukách orgány činné v trestnom konaní.  

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal, kde môžem podať trestné oznámenie. Bol som podvedený - zaplatil som a teraz daná osoba nereaguje a neozýva sa.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 30.11.2022)

Dobrý deň,
trestné oznámenie je možné podať ústne do zápisnice alebo písomne poštou na orgány činné v trestnom konaní, teda buď na políciu alebo prokuratúru. Ak v danej veci disponujete aj nejakými dôkazmi, tak ich pripojte k danému trestnému oznámeniu. Na daný účel by mohli poslúžiť napríklad snímky obrazovky komunikácie s danou osobou, prípadne nejaký záznam o platbe. Trestný čin podvodu znie v zmysle § 221 Trestného zákona nasledovne:

Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Nato, aby mohlo ísť o podvod je nevyhnutné, aby na cudzom majetku vznikla malá škoda, ktorá v zmysle trestného zákona predstavuje sumu 266 eur a 1 cent. 


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, kedy môžem podať trestné oznámenie na pani, ktorá sa dopúšťa podvodu na Facebooku. Predáva oblečenie, ktoré v skutočnosti nevlastní a po prijatí peňazí na svoj účet neodpovedá. Škoda už presiahla sumu 341 eur. Je možné podať trestné oznámenie hromadne? Aké dôsledky môže mať takéto konanie pre dotyčnú osobu? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 20.07.2022)

Dobrý deň,
danú situáciu môžete riešiť podaním trestného oznámenia, ktoré podajte buď na políciu alebo prokuratúru. Podanie môže urobiť aj osoba, ktorá nie je vo veci poškodená.

V prípade, ktorý uvádzate by mohlo ísť o trestný čin podvodu, pričom je potrebné z hľadiska naplnenia tejto skutkovej podstaty vznik malej škody, ktorej výška musí presahovať sumu 266 eur. Tento znak splnený bol, keďže ako tvrdíte škoda je v tomto prípade na úrovni 341 eur. Ďalší postup už budú mať v rukách orgány činné v trestnom konaní, teda polícia a prokuratúra. 

Určite je v tomto prípade vhodnejšie, aby sa vec riešila hromadne. Pretože ak by to každý riešil jednotlivo vo svojom obvode, policajti by sa nemuseli dozvedieť, že niekde na inom Okresnom riaditeľstve prebieha trestné stíhanie. Obyčajne podvodníci predávajú veci za sumu nižšiu ako je 266 eur, čo je hranica trestnosti. A preto pri hromadnom podaní sa sumy, o ktoré obrala iných ľudí spočítajú.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa vás opýtať, či je možné podať trestné oznámenie za príbuzného. V mojom prípade ide o brata, ktorému bolo ublížené na zdraví. Už 26 dní leží v nemocnici s vážnym poranením mozgu a je v bezvedomí. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 01.03.2021)

Dobrý deň,

 

trestné oznámenie môžete podať aj Vy (priamo). Nie je nevyhnutné, aby podal trestné oznámenie priamo poškodený. Oznámenie teda nebude podané za brata (v jeho zastúpení), ale priamo Vami.


Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, naša dedina Ondrejovce patrí pod obvod Kalná nad Hronom. Môžem podať akékoľvek trestné oznámenie aj tam, aj keď sa jedná o sumu 2800 eur, ktorú nám je jeden pán dlžný? Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 29.01.2021)

Dobrý deň,
trestné oznámenie môžete podať na hociktorom obvodnom oddelení policajného zboru. Môžete ho poslať aj poštou na okresnú prokuratúru. Avšak z oznámenia by malo vyplývať, že máte podozrenie, že dotyčný mohol spáchať trestný čin, napr. podvodu. Ak ide o "obyčajnú" pôžičku, ktorú Vám nevrátil, riešil by som to podaním žaloby na súde a nie trestným oznámení, pretože trestné právo slúži na potrestanie takého konania, kde nie je možné využiť prostriedky iného odvetvia - napr. občianskeho práva. Preto by som dlh vymáhal cez súd podaním žaloby.


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?

Podotázka: Kde podať trestné oznámenie (Trestné právo)

Dobrý deň, pred rokom a pol ma moja manželka udala za údajné domáce týranie, čo však nebola pravda. Vymyslela si to len zo strachu pred rodinou, ktorá jej to vnucovala. Verili jej však na polícii a pred väzením som vyviazol len tak-tak. Uvedomuje si, že to bola chyba, ktorú už hlboko oľutovala. Teraz spolu znovu žijeme a verím jej, že sa podobný incident už nezopakuje. Avšak ľudia sú nevyspytateľní a rád by som mal istotu. Existuje nejaký spôsob, ako sa preventívne chrániť pred jej prípadným ďalším nepravdivým udaním? Napadlo ma, že by mohla napísať úradne overené čestné vyhlásenie v zmysle, že ak ma v budúcnosti udá za týranie, bude to rovnako nepravda ako predtým. Alebo existuje aj iný spôsob, ako sa chrániť? Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Aj keď sa ľúbime a myslím si, že nás s deťmi čaká pekná budúcnosť, stále mám obavy - obávam sa, že ju k tomu znovu pritlačí jej rodina, ktorá ma nenávidí. Nechcem sa s ňou rozísť, milujem ju a máme spolu dve malé deti. Ďakujem.

Odpoveď: Kde podať trestné oznámenie

(odpoveď odoslaná: 06.01.2021)

Dobrý deň, čestné prehlásenie Vašej manželky ako požadujete resp. navrhujete v texte otázky by nemalo žiadne právne účinky. Vaša manželka sa nemôže vopred vzdať svojho práva podať prípadne trestné oznámenie.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Kde podať trestné oznámenie" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava