Máte
otázku?

Možno podať trestné oznámenie pre urážky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešov

Otázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

Mozno podat na suseda tresne oznamenia za to, ze vulgarne urazal moju manzelku, mojho otca, prosto celu rodinu?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

Dobrý deň, samotné slovné urážky spravidla nie sú spôsobilé na založenie trestnej zodpovednosti pre páchateľa. Nie je však vylúčený postih v priestupkovom konaní. Podľa § 49 ods. 1 pís. s) zákona o priestupkoch, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V prípade, že sa cítite byť dotknutý na svojich právach, podajte oznámenie pre podozrenie zo spáchania horeuvedeného priestupku okresnému úradu, v obvode ktorého mal byť priestupok spáchaný. 

Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
chcem Vás pekne poprosiť o radu a pomoc.
Čo mám urobiť alebo ako postupovať? Spoznala som muža a stali sme sa kamarátmi, rozprávali sme sa o rodine a problémoch ako normálny kamaráti. Mal problémy a sa uzavrel a s nikým nekonunikoval.
Ja som sa náhodou spoznala s priateľom a zistila som časom, že sú rodina, rozišli sme sa.
Teraz mi dokonca aj ten kamarát písal urážlivé slova a ohovárajú ma a špinia moje meno, nielen v meste kde žijem ja, ale i v ich. Príde mi to už ako šikanovanie a dotýka sa to už aj mojej rodiny.
Môžem podať nejaký podnet, oznámenie na podklade písomného urážania a vymyslených bankových obvinení?
Už mám strach a som zúfalá.
Ďakujem pekne.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,

vo Vami uvádzanom prípade by sa mohlo jednať aj o trestný čin. Trestný zákon upravuje v ust. § 373 ods. 1 trestný čin ohovárania:

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Definíciu pojmu značná miera trestný zákon neupravuje, avšak posudzuje sa podľa konkrétnych okolností prípadu. V tejto veci môžete podať trestné oznámenie na polícií alebo prokuratúre, a to buď písomne poštou alebo ústne do zápisnice. Ak konania uvedených dvoch osôb nedosahujú intenzity potrebnej na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, tak prichádza do úvahy zodpovednosť za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu za ktorý môže byť páchateľom uložená pokuta.

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, možno podať trestné oznámenie, keď ma niekto uráža na sociálnej sieti, citujem slovíčka odporná a lenivá. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 09.01.2023)

Dobrý deň,
veríme, že uvedené situácia musí byť nepríjemná, avšak v takomto prípade by pravdepodobne nešlo o trestný čin. Páchateľ by však mohol byť zodpovedný za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ust. § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech   Za takéto konanie môže byť páchateľovi uložená pokuta do 33 eur. Druhou možnosťou je domáhať sa ochrany svojich práv v civilnom spore a to žalobou na ochranu osobnosti v zmysle ust. § 11 a § 13 Občianskeho zákonníka:   § 11 Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.   § 13 (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.    

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
môžem podať trestné oznámenie na osobu, ktorá ma uráža cez sms?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
záleží na obsahu daných sms správ, avšak domnievam sa, že v uvedenom prípade bude prichádzať do úvahy skôr zodpovednosť za priestupok v zmysle ust. § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,   Za takéto konanie môže byť páchateľovi uložená pokuta do 33 eur.   Ďalšou možnosťou je podať žalobu na ochranu osobnosti v zmysle nasledovných ustanovení Občianskeho zákonníka:   § 11 Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.   § 13 (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.   (2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
ak mi niekto na pracovisku bezdôvodne vulgárne nadáva, môžem podať konkrétne na osobu alebo firmu trestné oznámenie. Poprípade ako to mám riešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ vám niekto vulgárne nadáva, bez ohľadu na to, či sa to deje na pracovisku, bude zodpovedať za svoje činy práve táto osoba, teda nie váš zamestnávateľ. Voči takejto osobe môžete urobiť oznámenie o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý jej hrozí pokuta do výšky 33,- EUR. Takéto konanie totiž nenapĺňa ešte znaky žiadneho z trestných činov. Bolo by tomu tak iba za predpokladu, ak by sa jednalo zo strany takejto osoby voči Vám o vyhrážania sa smrťou a pod. V opačnom prípade sa jedná len o priestupok podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch 

Ak by sa však takéhoto konania voči vám dopúšťal váš zamestnávateľ alebo váš nadriadený, potom vám odporúčam obrátiť sa na zamestnaneckú radu. Ak by to nepomohlo, tak na Inšpektorát práce, prípadne podať žalobu na súd vo veci ochrany osobnosti vás ako zamestnanca. 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať ako mám postupovať, keď pri oprávnenej reklamácií pre nedodanie objednaného a zaplateného tovaru zo zásielkového obchodu ma majiteľ uvedeného obchodu v telefóne urazil na cti. Pri požiadavke o sprístupnenie údajov o podaní mi povedal, že neviem počítať. Keď som sa ohradil voči jeho neslušnému správaniu, tak mi oznámil, že sa správam ako dement a ukončil telefonické spojenie.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2022)

Dobrý deň, uvedené konanie by sme mohli klasifikovať v zmysle ust. § 49 ods. 1 písm. a) priestupkového zákona ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, ktorý ustanovuje, že: "Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,". Za takýto priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur. 

 

Vzhľadom na uvedené, v prípade, že sa cítite byť uvedeným konaním dotknutý na svojich právach, podajte oznámenie pre podozrenie zo spáchania horeuvedeného priestupku. Toto adresujte okresnému úradu, v obvode ktorého mal byť priestupok spáchaný. 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
pekný večer prajem. Idem po radu, môj syn ma susedu, ktorá ho krivo obviňuje, že užíva drogy, že varí v pivnici drogy, že jej kazí bycikel, že ju chce zabiť, no proste, robí takéto problémy, už si nevedia dať rady ani iní susedia, každému nadáva, s každým ma problém. No na syna si zasadla ako včela na med. Prosím čo a ako mame postupovať. Je to na zúfanie. Ďakujem za akúkoľvek radu, či pomoc.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 12.09.2022)

Dobrý deň,
uvedená situácia by mohla napĺňať skutkovú podstatu krivého obvinenia, avšak je potrebné zistiť či daná suseda podala trestné oznámenie na polícií alebo prokuratúre. Skutková podstata krivého obvinenia v zmysle § 345 ods. 1 Trestného zákona:

Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. 

Taktiež je potrebné dané, aby osoba konala v úmysle privodiť trestné stíhanie, a teda podávala napriek vedomosti o tom, že osoba, na ktorú dané oznámenie podáva je nevinná.

Ak boli tieto predpoklady splnené, tak je podanie trestného oznámenia na mieste. Taktiež by mohlo ísť v tomto prípade aj o ohováranie nakoľko ide zo strany danej susedy o závažné obvinenia. Trestný čin ohovárania upravuje § 373 ods. 1 Trestného zákona: 

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
 
Danú situáciu treba riešiť. Podajte trestné oznámenie na polícií alebo prokuratúre buď písomne alebo ústne do zápisnice na jednom z daných orgánov.

Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
poprosila by som Vás o radu. Asi pred dvomi týždňami som vyhodila môjho partnera z bytu, stále ma klamal a začal ma podvádzať. Teraz utrpelo jeho ego, ako som si to mohla dovoliť. Neustále ma v jeho práci ohovára pred kolegovcami, oni ma ani nepoznajú, robí zo seba chudáčika, padajú tam na moje meno urážky. Prosím, dá sa s tým niečo robiť alebo to mám nechať tak? Ak mi poradíte budem Vám vďačná.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 25.08.2022)

Dobrý deň,

chápem Vás a verím, že vyššie uvedená situácia nie je príjemná, avšak v tomto prípade pravdepodobne nepôjde o trestný čin. Je síce pravdou, že trestný zákon pozná trestný čin ohovárania. Skutková podstata tohto trestného činu podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona znie nasledovne :

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Neviem akého charakteru boli vyjadrenia Vašeho bývalého partnera na Vašu adresu, avšak nato, aby táto skutkové podstata mohla byť naplnená, tak by muselo ísť o rozširovanie nepravdivého údaja a zároveň by tento údaj musel značnou mierou ohroziť vážnosť u spoluobčanov alebo ďalšie následky predpokladané týmto ustanovením. Trestné právo je prostriedkom ultima ratio a teda nastupuje tam, kde nepostačuje ochrana iných právnych odvetví. V tomto prípade však podľa môjho názoru prichádza do úvahy skôr použitie Zákona o priestupkoch a Občianskeho zákonníka.

Toto konanie zo strany Vášho bývalého partnera by mohlo napĺňať znaky priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý Vášmu manželovi môže byť uložená pokuta. Konkrétne § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.

Taktiež v takýchto prípadoch Vám patrí ochrana v zmysle Občianskeho zákonníka (OZ). § 11 OZ:

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

V prípade, ak je do týchto Vašich osobnostných práv zasiahnuté, tak potom máte právo v zmysle § 13 OZ:

Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.

Skúste najprv bývalého priateľa vyzvať, aby s daným konaním prestal a ak to nepomôže, tak využite vyššie spomínané prostriedky ochrany.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či by som mohla podať trestne oznámenie za urážky a vyhrážky, že ma zabije. Je v podmienke a už som ho udala tri krát. No nezmenilo sa to a je to čím ďalej tým horšie. Zakázal mi chodiť von aj jesť, že ho len vyžieram. Nemám kam ísť, pretože nemám rodinu a kvôli nemu ani žiadne kamarátky.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 05.08.2022)

Dobrý deň,
bezpochyby ide o vážnu situáciu, ktorú treba riešiť. Vyhrážanie sa zabitím napĺňa skutková podstatu nebezpečného vyhrážania podľa Trestného zákona. Píšete, že ste ho udali, avšak z textu neviem zistiť akým spôsobom. Podajte trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní, teda na políciu alebo prokuratúru, ktoré sú v zmysle zákona povinné sa nimi zaoberať. Trestné oznámenie podajte písomne, prípadne ústne do zápisnice na jednom zo spomínaných orgánov. Opíšte v ňom všetko čo zažívate, pretože uvedené skutočnosti by tiež mohli odôvodňovať vzatie danej osoby do väzby, nakoľko je predpoklad, že daná osoba bude v trestnej činnosti pokračovať.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
máme doma problém s tatkom. Stále na mamu žiarli a to bude mať už 80r a mama 75r. Stále má na ňu slovné urážky, všetkých susedov obviňuje, že mama s nimi spáva, že chodia za ňou, že ona chodí za nimi, taktiež, keď príde k nám nejaký kuriér a mama berie zásielku, tak vykrikuje na ňu, že prišla pre ňu dodávka, keď ide do obchodu, či do kostola, stále skratka vykrikuje, že už by mohla s tým prestať chodiť s chlapmi. Toto je denno denne. Uráža i všetkých susedov. Tatko pije, niekedy si zoberie nôž a chodí s ním po dvore. Viete mi poradiť čo by sme mali urobiť. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 02.08.2022)

Dobrý deň,

v tomto prípade môže ísť o priestupok. Avšak ochranu by mohli poskytnúť aj tzv. neodkladné opatrenia, ktorými sa dá docieliť aj to, že Váš otec by sa k Vašej matke nemohol priblížiť, resp. nemohol by vstupovať na miesta, kde sa Vaša matka nachádza. Nariadenie týchto opatrení vyžaduje podmienku, aby osoba, teda Váš otec, ktorému sa má takto sloboda pohybu obmedziť, ohrozoval svojím konaním telesnú alebo duševnú integritu druhej osoby, teda Vašej matky.

Myslím si však, že táto podmienka splnená bola, nakoľko ako uvádzate, Vaša matka musí neustále znášať slovné útoky zo strany Vášho otca. Návrh by musela podať Vaša matka. 

To, či takéto konanie je trestným činom ešte z vášho mailu nevyplýva. Ale mohol by byť uznaný z priestupku, ak by ste podali podnet. 


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
prosím Vás ako možno postupovať ak dochádza ohováraniu, klamstvu rodinným členom v rodinnom kruhu s cieľom zosmiešnenia a urážke na cti, ktoré poškodzuje osobu? O vyjadreniach ma informovali príbuzní, urážkam čelím tiež tvárou v tvár, nemám však priamy dôkaz na predloženie. Osoba v ohováraní pokračuje aj na vyzvanie, že vec podstúpim na políciu. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 19.07.2022)

Dobrý deň,
Trestný zákon upravuje trestný čin ohovárania, ktorý je upravený v §373. Túto skutkovú podstatu naplní osoba, ktorá rozširuje o inej osobe  nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu. V takomto prípade je možné podať trestné oznámenie.

Ďalej Vám prináleží ochrana aj na základe občianskeho zákonníka, podľa, ktorého má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.

To znamená, že máte právo domáhať sa, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby Vám bolo dané primerané zadosťučinenie.

Pokiaľ by sa vyššie uvedené zadosťučinenie nezdalo postačujúce najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

A taktiež v takomto prípade môže ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, podľa zákona o priestupkoch a danej osobe môže byť uložená pokuta podľa §49 ods. 2 zákona o priestupkoch.

Už sme takéto súdne konania mali a porušovateľ práva bol zaviazaný na na úhradu nákladov (cez 1000 eur) a ospravedlnenie. Ak by pokračoval, tak sa to dá dať na políciu.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, je možné podať trestne oznámenie na človeka, ktorý sa mi prišiel vyhrážať do práce (kolegynin manžel). Musela som odísť z práce, zobrať si nútene voľno, keďže som ďalej nebola schopná práce v ten deň, ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 14.06.2022)

Dobrý deň,
Trestný zákon obsahuje skutkovú podstatu nebezpečného vyhrážania (§360). Ak sa vám spomínaný manžel vašej kolegyne vyhrážal smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, ide o trestný čin v zmysle §360 Trestného zákona a teda môžete podať trestné oznámenie.

Takéto konanie by mohlo byť považované aj za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

Ak sa vám v takejto intenzite nevyhráža, prichádza do úvahy občianskoprávna zodpovednosť, kde v zmysle ustanovenia §11 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti a ak je fyzickej osobe do tohto práva zasahované má právo nato, aby sa upustilo od daných zásahov, má právo na odstránenie následkov týchto zásahov a na primerané zadosťučinenie, ak by takýto postih nebol postačujúci má osoba, ktorej práva boli dotknuté takýmto zásahom, právo aj na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
mám taký problém a chcela by som sa poradiť. Som rozvedená, mám dve deti, našla som si priateľa, ktorého sestra stále atakuje na moju osobu SMS správami typu, že som suka, kurva a kadečo možné. Uráža ma a píše nepravdivé veci. Môžem v takom to prípade podať trestne oznámenie? Lebo už som naozaj zúfalá. Sme spolu pol roka a vkuse len také správy mu chodia. Ďakujem za pomoc.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 09.05.2022)

Dobrý deň, môžete podať trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania v zmysle ust. § 373 Trestného zákona, podľa ktorého platí, že "Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky." Trestné oznámenie formulujte tak, že máte podozrenie, že konaním vašej sestry mohlo dôjsť k trestnému činu ohovárania. Rovnako priložte k trestnému oznámeniu aj kópie takýchto správ ako dôkaz. Neviem však, nakoľko sa bude polícia takýmto trestným oznámením skutočne aj zaoberať, avšak už len samotná skutočnosť, že ste ho podali, môže na vašu sestru pôsobiť odstrašujúco a viesť ju k tomu, aby s predmetnými SMS správami prestala. 


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
Chcem poprosiť o radu. Ja spievam v kapele a jeden mladý pán na sociálnej sieti zverejnil, že som sa opila a nebola schopná dokončiť akciu. Je pravda, že som zaspala ale nebolo to alkoholom ale únavou. Veľmi ma tým urazil a pokazil mi meno. Čo môžem urobiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 20.04.2022)

Dobrý deň,
ak šíril o Vás nepravdivú informáciu, tak zasiahol do Vašich osobnostných práv. V takýchto prípadoch by sa primárne mimosúdnou výzvou žiadalo, aby svoj status odstránil zo sociálnej siete a najlepšie, rovnakým spôsobom, sa Vám ospravedlnil (aby sa jeho ospravedlnenie dostalo k rovnakým subjektom, ako sa mohol dostať jeho nepravdivý status).

Ak by nereagoval, je možné voči nemu podať aj žalobu o ochranu osobnosti.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či môže ma jedna osoba na mňa podať trestne oznámenie, že som jej povedala, že ma trvali pobyt zrušený, že to je môjho manžela chalupa, že ona nemá čo tam robiť a ona sa do mňa spustila a ja od zlosti som jej povedala, že ty pi. skap do rána. A teraz sa mne vyhráža, že ma nahrávku.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 21.10.2021)

Dobrý deň,
samozrejme trestné oznámenie môže podať ktokoľvek za akýkoľvek čin, ale to ešte automaticky neznamená, že bude vo veci začaté trestné stíhanie alebo bude niekto odsúdený. To, že má nahrávku nemusí nič znamenať, lebo predpokladám, že nahrávku získala táto osoba nezákonne a určite ste jej nedali súhlas na nahrávanie Vášho rozhovoru.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
Chcel by som sa opýtať, či môžem podať trestne oznámenie na meskú políciu za zosmiešňovanie mojej osoby?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 27.09.2021)

Dobrý deň,
áno. Trestné oznámenie môžete podať na kohokoľvek, aj na štátnu políciu. Trestného činu sa totiž môže dopustiť každá osoba, hoci je to verejný činiteľ (policajt).


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň,
Suseda mi nadávala, že som kurva čo mám robiť?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 12.06.2021)

Dobrý deň,
podajte ohlásenie na obvodnom oddelení PZ SR. Jej konanie prejednajú ako priestupok.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môžem zobrať spať podanie na políciu, ktorú som podala, že mi sused povedal, že som stará smradľavá špina. On ma týmto neurazil, ale som chcela, aby sa v budúcnosti zdržal takýchto reči na moju osobu. Sme už starší ľudia a nechcem, aby sme kvôli tomu mali zle susedské vzťahy. Ďakujem 

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 06.08.2020)

Dobrý deň,
ak Vás označil týmto hrubým spôsobom tak ste mali právo urobiť oznámenie a nemol by Vás napr. obvinniť z krivého obvinenia. To by mohol, ak by ste si to vymsleli, čo nie je Váš prípad. Oznámenie na polícii nie je možné len tak zobrať späť, pretože orgány musia konať z úradnej povinnosti, ak sa dozvedia, že by nejaké konanie mohlo byť priestupkom, či trestným činom. Ak to nebude príliš závažné, bude sa to posudzovať ako priestupok. Ak to bude posúdené ako priestupok urážky na cti, môžete ho vziať späť. Ak to ale posúdia, ako iný priestupok, napr. proti občianskemu spolunažívaniu, tak nie. 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý večer,
chcem sa poradiť: s jedným mužom, ktorý chcel so mnou silou mocou vzťah a to aj napriek tomu, že som vydatá, naďalej násiliu mi finančne pomohol v istej záležitosti, suma nebola spísaná a podpísaná žiadnou zmluvou a ani na papier, mi kvôli tomu zobral peňaženku, kde som mala VP, OP kartičku poistenca moju aj synovu a aj TP od auta, ktoré mame požičané z požičovne na dobu 1 roka. Čo sa týka peňazí, som mu jasne povedala, že mu ich vrátim, ale až keď sa realitný trh naplno rozbehne, keďže som mala kvôli Covidu zavretú prevádzku a som platená provízne.
Chcem sa teda spýtať, či môžem jeho konanie voči mne považovaný za vydieranie a aj za trestný čin?

Ďakujem za skorú odpoveď

S pozdravom.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 16.07.2020)

Dobrý deň,
z Vami opísaného skutku nie je úplne zrejme napríklad to, či Vám vzal spomínanú peňaženku práve z dôvodu, že na Vás chcel pôsobiť, aby ste mu peniaze vrátili, prípadne z iného dôvodu. Rovnako by bolo potrebné sa presne pozrieť na to, ako došlo k poskytnutiu peňazí, či ide o pôžičku...

Bez ohľadu na to, nikto nemá právo, aby Vám týmto spôsobom vzal osobné veci, zadržiaval ich a prípadne ešte aj žiadal nejaké plnenie, aby Vám ich vrátil. Z právneho hľadiska budú jeho konanie posudzovať policajti. Stačí ak podáte čo najpresnejšie trestné oznámenie, popíšete čo sa stalo, resp. čo sa deje ak ide o dlhodobejšiu záležitosť, a oni jeho konanie posúdia po právnej stránke.


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opytat, či by som mohla podať žalobu/sťažnosť na moju vedúcu v robote, že ma odsúdila ohľadom tehotenstva?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 23.04.2020)

Dobrý deň,

nepíšete síce o čo presne ide, no možností je viacero. Ak Vás napr. nejako znevýhodnila preto, že ste tehotná, máte právo sa brániť v rámci antidiskriminačného konania. Ak Vás urážala, máte možnosť podať podnet na okresný úrad pre podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Napokon sa môžete domáhať aj ochrany osobnosti, dobrého mena a cti podaním žaloby na súde. Museli by sme ale poznať podrobnosti.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať môžem podať trestne oznámenie na moju bývalú šéfku, ktorá ma po ukončení práce nevyplatila vymýšľa si na mňa veci a uráža ma kde sa len dá.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 07.02.2020)

Dobrý deň,

podľa ust. § 129 Zákonníka práce platí :
"(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.
(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.
(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

T.j. : Pokiaľ mzda po skončení prac. pomeru nebola vyplatená, prípadne aj mzda za predchádzajúce obdobie odporúčame zamestnávateľovi poslať doporučenú výzvu k úhrade mzdy s tým upozornením, že ak mzda nebude uhradená vo Vami uvedenej lehote, podáte  trestné oznámenie v súlade s ust. § 214 Trestného zákona a žalobu na prísl. súd.
Ust. §  214 Trestného zákona :
"Nevyplatenie mzdy a odstupného
(1) Kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo činnosti zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky."

Poznamenávame, že podanie trestného oznámenia je krajným riešením.

Odporúčame tiež zistiť na stránke soc. poisťovne, či za Vás boli platené odvody na soc. poistenie, rovnako aj na stránke Vašej zdravotnej poisťovne, tiež aj to či Váš zamestnávateľ nie je vedený ako dlžník na odvodoch na soc. a zdravotnom poistení, prípadne aj na daniach /zistíte na stránke Finančného riaditeľstva SR/.
Možnosťou je tiež podať podnet na príslušný inšpektorát práce podľa sídla zamestnávateľa.
V prípade, že mzda nebude uhradená vo Vami uvedenej lehote, odporúčame kontaktovať advokáta za účelom podania návrhu na vydanie platobného rozkazu, ktorý po splnení zákonných náležitostí bude  vydaný do 10 pracovných dní.
Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu, so súdmi komunikujeme elektronicky, takže je možné aj Vaše zastupovanie v uvedenej veci.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, v obci sme dve vedúce folklórnych súborov. Ja mám detský, mládežnícky a ona starších členov v skupine. Kedykoľvek ucinkujeme napadá ma slovne pred svojimi členmi, vymýšľa si nepravdy, zavádza ľudí aj cudzích. Vraj čo ja môžem dať (mysli tým nejaký program, ľudí), keď nič a nikoho nemám. Pritom pracujem so 40 člennou základnou a robíme aj dvojhodinové projekty. Naposledy klamala, zavádzala ľudí, že vraj už v januári som predložila projekt na oslavu výročia súborov (mládežnícky súbor oslavoval 65. A detský 25. Výročie). Mali sme zasadnutie kultúrnej komisie. Všetci, aj ona dostali projekt do rúk a mali sa k projektu vyjadriť. Hneď som sa jej spýtala, či sa zúčastní. Striktne odmietala a jasne sa vyjadrila, že so mnou nebude spolupracovať. Hoci som ju aj prehovárala, aby s nami do účinkovania so svojimi členmi išla, odmietla. V sobotu 31. 8. 2019 sme našu oslavu uskutočnili a po 25 rokoch môjho vedenia súborov ako vedúcej a choreografky mi celé obecenstvo gratulovalo k vynikajúcemu programu. No pani vedúca začala dostávať otázky prečo sa aj oni nezúčastnili a podala nakoniec vyhlásenie cez sociálnu sieť - FB, teda verejne napísala, že: vzhľadom na pribúdajúce otázky adresované mne i mojim členom prečo sme sa nezúčastnili osláv výročia súborov podávam nasledovne vysvetlenie: už v januári tohto roku na 1. Zasadnutí kultúrnej komisie p. M predložila všetkým členom komisie okrem mňa ako vedúcej skupiny Dudváh vypracovaný scenár na oslavy 65. Výročia, v ktorom sme my ako folklórna skupina, ktorá tiež oslavuje 25. Výročie vôbec neboli spomenutí čiže s nami sa nepočítalo. Taktiež dátum 31. August si určila p. M sama a s nikým sa neporadila. Moja reakcia bola taká-ja do toho s osobou, ktorá očividne nechcela spolupracovať nejdem-my si naše výročie pripomenieme v októbri, na oslavách Mesiaca účty k starším a súbor Dudváh 31. 8. 2019. Ten, kto chce vedieť viac nech sa spýta vedúcej súboru Dudváh. No toto bolo jej vyjadrenie na FB. Ako k tomu prídem ja, keď projekt do rúk dostala, riadne som sa jej spýtala pred 9. Členmi kultúrnej komisie a starostky OU, či ide s nami a ona striktne trvala na tom, že so mnou do toho nejde. Všetko bol iba návrh, takže dátum konania sa mal prejednať, schváliť. Ja som ho neurčila na pevno. Ako teraz mám riešiť takéto klamstva, ktoré ľudí zavádzajú a mňa uráža, že som urobila niečo, čo nie je vonkoncom pravda. Celú situáciu, ktorá sa odohrala už v januári členovia kultúrnej komisie si pamätajú, dávajú mi za pravdu, ale aj po včerajšom rozhovore so starostkou článok zo svojej stránky neodstránila a ja sa cítim poškodená. Popísala som toho veľa, ale toľko čo sa mi ta pani už za roky neprávom naubližovala, tak už mám toho dosť. Trápi to moju rodinu, mojich členov súborov, rodičov malých detičiek, ale aj tých starších členov. Prosím poraďte, ako sa brániť. Ďakujem pekne za radu.
 

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 06.09.2019)

Dobrý deň,

samotné osočovanie na internete nie je spôsobilé na založenie trestnej zodpovednosti pre páchateľa. Nie je však vylúčený postih v priestupkovom konaní. Podľa § 49 ods. 1 pís. s) zákona o priestupkoch, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V prípade, že sa cítite byť dotknutá na svojich právach, podajte oznámenie pre podozrenie zo spáchania horeuvedeného priestupku okresnému úradu, v obvode ktorého mal byť priestupok spáchaný. 

Aby konanie vedúcej druhého súboru bolo trestným činom, musela by naplniť skutkovú podstatu ohovárania podľa § 373 Trestného zákona, ktorá znie nasledovne: ,,Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky."

Pokiaľ  by naplnila vyššie uvedenú skutkovú podstatu, môžete podať trestné oznámenie , a to na ktorejkoľvek policajnej stanici alebo prokuratúre.


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň. Na pracovisku sa mi stala takáto nepríjemnosť. Spolupracovníčka nám do kancelárie doniesla vyplniť jeden dotazník. Ja som to podľa nej asi dlho vyplňoval, lebo povedala pred ostatnými spolupracovníkmi: ako si ty mohol urobiť vysokú školu, keď ti to dal dlho trvá. Týmto ma veľmi ponížila a urazila a neviem ako ďalej postupovať. Nemienim to len tak nechať. Viete mi poradiť? Pracujem vo veľkej zahraničnej firme.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 05.08.2019)

Dobrý deň,

samotné slovné urážky spravidla nie sú spôsobilé na založenie trestnej zodpovednosti pre páchateľa. Nie je však vylúčený postih v priestupkovom konaní. Podľa § 49 ods. 1 pís. s) zákona o priestupkoch, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V prípade, že sa cítite byť dotknutý na svojich právach, podajte oznámenie pre podozrenie zo spáchania horeuvedeného priestupku okresnému úradu, v obvode ktorého mal byť priestupok spáchaný. 

Ako prvý krok vám odporúčame s touto skutočnosťou oboznámiť vášho zamestnávateľa, prípadne iného nadriadeného, ktorý má v kompetencii riešenie sporov na pracovisku. 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Zavolala som žene na mobil a hanlivo som jej vynadala, avšak nenapadla som ju ani nič iné. Aký trest mi hrozí v prípade, že na mňa podľa trestné oznámenie na polícii.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 04.07.2019)

Dobrý deň,

Na bližšiu kvalifikáciu by sme sa potrebovali oboznámiť s konkrétnymi okolnosťami daného prípadu. Z poskytnutých informácii mi však ale vyplýva, že by vaše konanie mohlo byť kvalifikované v zmysle ustanovenia § 49 zákona o priestupkoch iba ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

V prípade dokázania viny vám môže byť ako sankcia udelená pokuta alebo pokarhanie. Avšak na preukázanie svojho tvrdenia by daná osoba musela disponovať nejakým dôkazom, nakoľko nahrávanie telefonických hovorov bez súhlasu druhej dotknutej osoby je v zmysle trestnoprávnych predpisov považované za nezákonný dôkaz. 

 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, sused od vedľa na mňa rozpráva, že vraj sa vozím v nočných hodinách na motorke, že ho to vyrušuje. Ja sa na motorke nikdy v nočných hodinách nevozím beriem ohľad na nočný kľud stále sa po druhých susedoch vyhráža, že si to so mnou príde vybaviť a takéto veci im rozpráva dosť sa ma to dotklo a chcel by som vedieť, či by sa stým dalo niečo robiť po právnickej stránke? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 28.06.2019)

Dobrý deň,

Sused by sa svojím konaním mohol dopustiť trestného činu ohovárania. V zmysle ustanovenia § 373 ods. 1 "kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu."

To, či v konečnom dôsledku pôjde o trestný čin alebo o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu závisí od intenzity konania páchateľa a skutočnosti, či zverejňovanie nepravdivých údajov môže objektívne ohroziť vašu vážnosť u spoluobčanov. Na bližšiu analýzu je nevyhnutné poznať ďalšie okolnosti vášho prípadu.

Máte možnosť podať trestné oznámenie na príslušnom obvodnom oddelení policajného zboru alebo na príslušnej prokuratúre.   

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho formulára, ktorý máme na našej stránke a môžeme si dohodnúť osobnú konzultáciu. 


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, chcela som sa spýtať ako sa dá riešiť ak môjho ťažko postihnutého brata slovne napadá a uráža sused? 

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň,

v takomto prípade je možné podať podnet na prešetrenie priestupku, nakoľko v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch 

Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V takom prípade hrozí dotyčnému pokuta vo výške do 33 eur. Pokiaľ však rozširuje nepravdy, vysmieva sa mu, prípadne ho ohovára, potom je možné podať aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a rovnako tak aj brániť sa podaním žaloby na ochranu osobnosti podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, aktuálne prestupujem s kolegyňou do inej maklérskej firmy. Nás bývalý riaditeľ nám zadržal výplaty a vyhráža sa nám, že nám znepríjemní celý život a pošpiní nám meno na finančnom trhu. Ako máme postupovať ? Ako si s tým poradiť ? Neskôr s nami začali vyjednávať ak mu necháme našich ľudí v skupine tak nám pošle výplaty. Za skorú odpoveď veľmi pekne ďakujem!

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 23.05.2019)

Dobrý deň,

zamestnávateľ nemôže podmieňovať výplatu mzdy podmienkami ako uvádzate v otázke.

Otázka vyjednávania ponechania zamestnancov (zrejme poradcov alebo predajcov)  je skôr otázkou z oblasti obchodného práva, ale to by sme museli poznať bližšie podmienky zmluvných vzťahov medzi Vami ako ich účastníkmi, resp. pre Vašu potrebu požiadajte podmienky písomne.

Ale ako sme uviedli vyššie, zamestnávateľ nie je oprávnený zadržiavať výplatu mzdy.

Z ust. čl. 16 Charty základných práv EÚ vyplýva okrem iných sa uznáva sloboda podnikania s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

Podľa ust. § 129 ZP platí :

"Splatnosť mzdy

(1) Mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak.

(2) Na žiadosť zamestnanca musí mu byť mzda splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením dovolenky.

(3) Pri skončení pracovného pomeru vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi mzdu splatnú za mesačné obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, ak sa nedohodli inak, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni skončenia pracovného pomeru."

 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, som členkou obecného zastupiteľstva. Starosta slúži už 5-te volebné obdobie a jeho manželka - matrikárka - na OU pracuje cez 40 rokov a riadi celý chod obce. Som predsedníčkou komisie životného prostredia a verejného poriadku. Nakoľko otázky od obyčajných ľudí nie sú pre nich prijateľné - skôr otravujúce a vôbec nie kompetentnými zodpovedané, rozhodla som sa podnety a žiadosti o informácie riešiť cez infozakon, na ktorý musia odpovedať. Odpovede potom zverejňujem, aby sa odpoveď na otázky dozvedeli aj ostatní občania. Dlhodobo zanedbávaný problém s odpadovým hospodárstvom v obci som začala riešiť s podnetom na inšpekciu životného prostredia, ktorá mi nedostatky a porušenia zákona v tejto oblasti potvrdila. Situácia sa týmto vyhrotila natoľko a som terčom urážok, ohovárania a posmechu dokonca vyhrážania, že ma zbijú. Všade - na úrade pred stránkami, na ulici, na obecných akciách starosta a jeho manželka na mňa nadávajú, osočujú ma, označujú ma udavačom, niekoľkokrát volali na OU muža, aby si so mnou robil poriadok. Je týmto stavom naplnená skutková podstata trestného činu?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň,

Trestný zákon upravuje skutkovú podstatu trestného činu ohovárania v § 373, podľa ktorého:

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že o ohováranie by sa jednalo, len ak by o Vás šírili nepravdivé údaje. Ak skutočnosti, ktoré uvádzajú sú pravdivé, potom sa podľa môjho právneho názoru nejedná o trestný čin. 

Do úvahy by však mohol prichádzať priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, podľa ustanovenia § 49 zákona o priestupkoch:

§ 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d) úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.

Ak sa domnievate, že mohli byť naplnené skutkové znaky priestupku, odporúčam Vám podať podnet na príslušný okresný úrad, ktorý by danú vec prejednal.

V neposlednom rade máte možnosť domáhať sa ochrany svojej osobnosti, na základe ustanovení Občianskeho zákonníka, na súde.


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, Prosím Vás o radu a usmernenie. Bývam s dcérou v paneláku na 8. poschodí a suseda zo 7. posch. ma uráža vulgárnymi slovami vždy, keď sa stretneme, ohovára ma pred susedmi, vyhráža sa mi, že ma udá. Udať ma chce, že zbierame dcére papier a uskladňujeme ho v spoločnej kočikárni. Papier mame bezpečne poukladaný so súhlasom domovníka, na čas uskladnenia kým škola nepristaví kontajner. Úmyselne si suseda začala pestovať kvety na mojom poschodí. Aj domovník ju žiadal, aby s tým prestala a kvety si dala na svoje poschodie no zbytočné, ešte viac začala byt arogantná. Viem, že to nie možno až komicky, ale táto záležitosť ma uráža a trpíme kvôli nej obidve. Vopred ďakujem za Vašu radu.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 21.05.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Otázka týkajúca sa vzťahov : Odporúčame riešiť dohovorom za prítomnosti nestrannej osoby, aby ste mali vec za preukázanú.  Ak by to nepomohlo podať návrh na obec ako oznámenie o spáchaní priestupku proti pravidlám občianskeho spolunažívania podľa § 49 zákona o priestupkoch, za ktorý priestupok je možné uložiť pokutu až 331 €.

2./ Skladovanie na chodbe riešiť s dozornou radou. Existujú aj pravidlá protipožiarnej bezpečnosti, za ktorých porušenie v bytových domoch môže byť tiež uložená pokuta.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Bývame v bloku kde je 24 bytov a namontovaný kamerový systém kde domovník sleduje len (je proti nám zaujatý, šikanuje nás - mňa 56 r. a moju matku 80 ročná ZŤP. Okresný úrad nám na základe záznamov z KS a výpovede domovníka obvinil z priestupku a uložil 30 eur pokutu každej za schválne znečistenie výťahu neznámou tekutinou a pod. Policajt, kt. prezeral kamerové z. klame tvrdil, že sme odmietli vypovedať, ale ani ja ani moja matka sme nikdy neboli predvolané na výpoveď a nikdy sme neboli na polícii vypočúvané. Ide o zámerne vykonštruované obvinenie, aby nám mohli vziať byt. Ako sa brániť ? Podať žalobu na súd alebo trestné oznámenie ?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 27.04.2018)

Dobrý podvečer,

ďakujeme za otázku, ku ktorej zasielame nasledovnú odpoveď  :

V otázke opisuje veľmi zvláštnu situáciu. K samotnému "skutku" uvádzame nasledovné :

Podľa ust. § 2 zákona o priestupkoch platí : 

" Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.

Zavinenie § 3 Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.

§ 4 (1) Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ

a) vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo

b) nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.

(2) Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ

a) chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo

b) vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený.

(3) Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery povinný."

 

Nevieme ako bolo predmetné konanie posúdené správnym orgánom, ale ak by bolo posúdené ako priestupok proti verejnému poriadku (§ 47), prípadne ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49) , toto konanie resp. jeho výsledok nie je možné posúdiť podľa citovaných zákonných ustanovení. Z priestupkového zákona vyplýva, že priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone.  

Podľa ust. § 73 ods. 2 zákona o priestupkoch malo Vám byť poskytnuté právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré Vám boli kladené za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky.

Otázne vo Vašom prípade je, či kamerový systém bol vo Vašom bytovom dome schválený v súlade s ust. zákona o vlastníctve bytov a ust. zákona o ochrane osobných údajov, či bola určená zodpovedná osoba, či priestor je označený že je monitorovaný kamerovým systémom. 

2./ Vo veci odporúčame podať odvolanie a na zváženie je aj zverejniť predmetný prípad.

Rozhodnutie okresného úradu nám môžete zaslať na email http://advokat@ficek.sk . Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko) vymažte. Ďakujeme. 

 

 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň. Dcéra je v rozvodovom konaní s manželom, ktorý sa správa ako psychopat. Robí zle jej, vnukovi aj celej rodine. Bol odsúdený na trest odňatia slobody na 15 mesiacov a určuje sa mu skúšobná doba v trvaní 24 mesiacov. Krivo obvinil dcéru z trestného činu, že ho pobodala. Všetky vyhrážky plní. Snaží sa ju psychicky zničiť a zobrať jej syna. Robí našej rodine ako aj jej doktorovi zle cez rôzne inštitúcie. Poslal na dcéru podnet do sociálnej poisťovne, aby jej odobrali invalidný dôchodok. Na moju firmu poslal 6 udaní od živnostenských úradov v Nitre a v Leviciach, hygienu, daňový úrad, obchodnú inšpekciu a úrad na ochranu osobných údajov. Na môjho syna dal dve udania a na môjho krstného syna podal tiež bezdôvodnú sťažnosť. Vyhrážal sa mojej dcére, že ju, ako aj jej rodinu, zničí. Dokazuje to takýmito udaniami a psychickým tlakom na dcéru a rodinu. Písal jej v maili, že vie čo má robiť. A myslel tým to, že keď chce mať dcéra pokoj, má mu prenechať byt, ktorý je ich spoločným majetkom. Rozširuje klamstvá na rôznych inštitúciách aj osobne medzi známymi susedmi atď. Tieto udania a ohovárania nás nútia k obrane svojich práv nakoľko sa jedna o chorobnú pomstu rozvádzajúceho sa partnera. Nie je mysliteľné, aby sme sa každý mesiac bránili proti nezmyselným udaniam, klamlivému ohováraniu. Potrebujeme odborné poradiť ako zabrániť takýmto neoprávneným útokom, klamstvám a ohováraniam proti rodine aj firme.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2018)

Dobrý deň. Z pohľadu trestného práva v danej situácii prichádza do úvahy podanie trestného oznámenia z podozrenia, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu krivého obvinenia (§ 345 Trestného zákona) - vo vzťahu k údajnému pobodaniu a tiež z podozrenia, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu ohovárania (§ 373 Trestného zákona) - vo vzťahu k rozširovaniu nepravdivých údajov, ktoré Vám môžu poškodiť v zamestnaní, či podnikaní alebo značnou mierou ohroziť Vašu vážnosť u spoluobčanov.

Pri podaní trestného oznámenia však treba podanie správne formulovať, aby ste sa aj Vy nevystavili riziku trestného stíhania pre krivé obvinenie. Neodporúčam Vám používať slovné spojenia ako napr. ..."sa dopustil trestného činu", ale skôr treba používať formulácie ako sú napr. "...mám podozrenie, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu" a pod.


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Môžem podať trestné oznámenie na susedu? Prišla na môj pozemok, začala ma vulgárne napádať a aj ma udrela palicou po ruke. Volala som políciu, ale vyriešili to len ústnym dohovorom. Čo mám robiť? Už nevládzem. Mojim deťom nadáva do pankhartov. Pomôžte mi, ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 15.01.2018)

Dobrý deň. Keď ste po incidente, ktorý ste opísali v zadanej otázke, zavolali políciu, privolaná policajná hliadka zrejme situáciu vyhodnotila tak, že konanie Vašej susedy nedosahovalo intenzitu trestného činu, a preto zrejme išlo len o podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Pritom jedným s možných spôsobov vybavenia priestupku je aj napomenutie.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch platí, že: „Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.

Pokiaľ ide o podanie trestného oznámenia, v zásade na takého podanie máte právo. Treba si Však uvedomiť, že podanie trestného oznámenia je na mieste vtedy, ak by konanie Vašej susedy napĺňalo znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu (napr. trestného činu ohovárania alebo ublíženia na zdraví – v závislosti od toho, či Vám úderom palicou spôsobila nejaké vážnejšie zranenia).

Pri podaní trestného oznámenia však treba dávať pozor aj na to, aby ste sa sama nevystavili prípadnému riziku pre podozrenie z trestného činu krivého obvinenia.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môžem podať trestné oznámenie na bývalého priateľa za to, že mi nadáva, uráža. Všetko čo mi písal mám v správach a uložené. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 15.12.2017)

Dobrý deň,

slovenský právny poriadok nepozná skutkovú podstatu trestného činu, ktorej podstata by spočívala v urážke iného. Zákon o priestupkoch však v ustanovení § 49 ods. 1 písm. a) ustanovuje priestupok za urážku na cti. Vzhľadom na to, že ide o návrhový priestupok, ak chcete, aby príslušné orgány skutok Vášho bývalého priateľa prešetrili je potrebné podať podnet.

 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobre ránko. Moja mama sa dostala na psychiatriu a moja kolegyňa ma urážala s tým, že sa mám zamyslieť, že prečo sa tam dostala. A popri tom vie, že ja aj môj muž máme dobrý vzťah s mamičkou. Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 05.09.2017)

Dobrý deň. Konanie Vašej kolegyne zrejme nedosahuje intenzitu trestného činu ohovárania, a preto ako pravdepodobnejšie sa mi javí, že môže ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) platí, že: „Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech.“

Podanie trestného oznámenia by bolo na mieste vtedy, ak by konanie Vašej kolegyne napĺňalo znaky skutkovej podstaty trestného činu ohovárania v zmysle ustanovenia § 373 Trestného zákona.

Základná skutková podstata trestného činu ohovárania pritom znie nasledovne: „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, Mám otázku. Priateľova matka prišla za mnou domov a začala ma urážať, že som cundra a obviňovať, že sa nechávam vydržiavať finančne jej synom, pričom to vôbec nie je pravda. Nechcem to nechať bez odozvy, ako mám postupovať v takomto prípade.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 31.08.2017)

Dobrý deň. Máte právo podať trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní môžu vyhodnotiť správanie priateľovej mamy ako trestný čin ohovária, ak samozrejme bude napĺňať všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, prípadne to postúpia na riešenie priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. 

 

V zmysle § 373 Trestného zákona

(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním značnú škodu,

b) z osobitného motívu,

c) verejne, alebo

d) v podnikaní závažnejším spôsobom konania.

 

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) a spôsobí inému stratu zamestnania, úpadok podniku alebo rozvod manželstva.

 

Podľa zákona o priestupkoch

§ 49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto

a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,

c) úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,

d)

úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,

e) sa dopustí konania podľa písmena a) alebo písmena d) na blízkej osobe alebo osobe, ktorá mu bola zverená do starostlivosti alebo výchovy,

f) od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,

g) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

 

(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.

 


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, prosím Vás, môj partner u ktorého bývam aj s našim synom (niesme manželia) ma psychicky terorizuje, vulgárne nadáva už každý deň, vrieska za každú malichernosť na mňa, nemôžem sa ho pomaly ani opýtať, že kam ide, čo robil, atď atď, už ma aj pár krát udrel, nepomáha mi v domácnosti, musím doslova zobrať každé euro, a keď mi nechá tak to týždeň musím počúvať, že koľko mínam, že nezarábam a bla bla, všetko sa to deje v prítomnosti nášho 2, 5ročného synčeka, ktorý pred dvoma týždňami, keď sme boli venčiť psa na prechádzke v lese, doslova začal utekať od nás a nechcel sa vrátiť, čo to nevládal počúvať ako vrieska na mňa, chytil pod krk a zovretou päsťou na mojom. Líci ma tlačil ku stromu a nadával. Veľmi som sa zľakla, pretože začal utekať a meter od chodníka bola hlboká priekopa a bačorina. Veľmi som sa zľakla a jeho to ani nebolo nadával si ďalej akokeby sa nič nedialo, veľakrát ma nechá doma bez jediného eura aj pár dni, musím si požičiavať na mlieko atď, ohovára ma pred rodinou, mojou aj jeho rodinou, kamarátkami, prekrúca, vymýšľa si, manipuluje, hra sa na zodpovedného tatínka a muža pritom je to len maska, inak vraví a inak robí, za všetko ja môžem, vyhadzuje ma z bytu, je závislý na marihuane, každý deň si musí, zahuliť, aspoň 3x, o syna sa stará iba, keď ma dobrú náladu, inak je nervózny aj na neho, keď náhodou nezaspím, keď on chce. Nikto mi neverí, on vie všetko tak krásne logicky vysvetliť a vyargumentovať, že ja neviem prísť na jednu súvislú vetu, čiže má vyhraté vždy. Aj hráva automaty, priznám, že do toho aj mňa dostal ale našťastie som si rýchlo uvedomila, že tadiaľto cesta nevedie. Neplatí účty, už nás vypli pár krát z elektriky, raz sme dokonca boli bez nej celé tri dni, jemu to však bolo jedno, ved je v práci od pondelka do piatku od raná do večera, čiže jeho sa to netýka. Vyhraža sa mi, že ma rozseká a zokope (mám to aj nahraté), že ma dobije, atď, atď. Je to psychické týranie? Je z toho niečo čo som napísala trestný čin? Ako mám postupovať, čo mám robiť, kde začať? Nemám kam ísť, k rodičom nemôžem, s matkou si nerozumiem a otec je po infarkte potrebuje kľud. On si je toho vedomý a vysmieva sa mi, že ma ani vlastná matka nechce, že jeho si rodina obráni a mňa nikto. Prosím poraďte mi čo mám robiť.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 16.04.2017)

Dobrý deň, to, čo ste mi napísali, napĺňa viaceré trestné činy. Ak máte obavu o svoje a synove zdravie, podajte trestné oznámenie. 

Pripravte si aspoň nejaké dôkazy, sms, maily, svedkov.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Mám problém, že som si raz dala nabíjať mobil do cudzieho NTB a ta osoba si stiahla všetky moje fotky aj dosť pikantné. A teraz ich rozposiela. Môžem podať trestné oznámenie?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 16.02.2017)

Dobrý deň,

v takomto prípade máte v podstate dve možnosti. Buď riešiť vec civilnou cestou, alebo tou trestnoprávnou. V občianskom konaní by ste mohli podať na súd žalobu na ochranu osobnosti a rovnako žiadať primerané finančné zadosťučinenie. Samozrejme môžete podať aj trestné oznámenie a žiadať náhradu škody. Na uvedené konanie by bolo možné uplatniť ustanovenie § 376 TZ, podľa ktorého Kto neoprávnene poruší tajomstvo listiny alebo inej písomnosti, zvukového záznamu, obrazového záznamu alebo iného záznamu, počítačových dát alebo iného dokumentu uchovávaného v súkromí iného tým, že ich zverejní alebo sprístupní tretej osobe alebo iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku