Máte
otázku?

Možno podať trestné oznámenie pre urážky?


Online právna poradňa
Oblasť práva: Správne právo, Prešov

Otázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

Je možné podať na suseda trestné oznámenie za to, že vulgárne urážal moju manželku, môjho otca, proste celú rodinu?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

Dobrý deň, samotné slovné urážky spravidla nie sú spôsobilé na založenie trestnej zodpovednosti pre páchateľa. Nie je však vylúčený postih v priestupkovom konaní. Podľa § 49 ods. 1 pís. s) zákona o priestupkoch, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech. V prípade, že sa cítite byť dotknutý na svojich právach, podajte oznámenie pre podozrenie zo spáchania horeuvedeného priestupku okresnému úradu, v obvode ktorého mal byť priestupok spáchaný. 

Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, ako môžem právne postupovať, ak ma cez internet urážal a nadával mi človek, ktorého nepoznám a s ktorým som hovoril iba raz? Napísal mi len jeden deň, takže podľa trestného zákona sa nejedná o kyberšikanu. Je však možné niečo robiť?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 28.05.2023)

Dobrý deň,
dotyčná osoba by sa mohla priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, konkrétne urážky na cti v zmysle zákona o priestupkoch. Za takéto konanie možno uložiť danej osobe pokutu do výšky 33 eur. V prípade, ak máte záujem, aby bolo konanie tejto osoby prešetrené, tak môžete podať návrh na prejednanie priestupku na príslušný okresný úrad. 

O trestný čin by mohlo ísť vtedy, ak by takéto urážky trvali po dlhší čas, a to v zmysle ust. § 360b Trestného zákona:

(1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že   a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo   b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, môžem podať trestné oznámenie na dospelú osobu, ktorá 13-ročnej slečne nadávala, nazývala ju sprostými slovami a verejne ju pred ostatnými ponižovala? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 10.05.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade by zrejme nešlo o trestný čin, avšak páchateľ by v takomto prípade mohol zodpovedať za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle zákona o priestupkoch. V danej veci je potrebné podať návrh na prešetrenie priestupku na príslušný Okresný úrad. 

Podľa ust. § 49 Zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,   (2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. g) pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 200 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. f) pokutu do 331 eur.

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, ako mám postupovať, ak ma na verejnosti vulgárne urazí známy človek? N.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 03.05.2023)

Dobrý deň,

konanie, ktoré opisujete vyššie by sa mohlo dať charakterizovať ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ust. 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

Ak sa domnievate, že daná osoba mohla naplniť vyššie uvedenú skutkovú podstatu, tak potom podajte návrh na prejednanie priestupku na príslušný okresný úrad. V prípade preukázania možno osobe uložiť pokutu do výšky 33 eur.


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, môžem podať trestné oznámenie za vulgárne nadávanie mojej manželke? Pán, ktorý to spáchal, je pracovník SBS v obchodnom dome Tesco. Ďakujem za informácie. S pozdravom.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 30.04.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade to závisí najmä od intenzity, avšak skôr sme toho názoru, že podobné urážky by mohli byť priestupkom v zmysle ust. § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,   Za takýto priestupok môže byť páchateľovi uložená pokuta. Ak máte záujem o prešetrenie daného konania, tak podajte návrh na prejednanie priestupku môžete podať na okresný úrad.  

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať a poprosiť o pomoc. Od novembra 2022 som sa spolu s dcérou odsťahovala od jej otca, bývalého partnera. Odchod bol spôsobený jeho závislosťou na drogách a alkohole. Navyše, bol pravidelným hráčom na automatoch a často sa správal veľmi agresívne. Trikrát ma fyzicky napadol, pričom som vždy volala políciu. Napriek tomu sa to riešilo len pokutou a raz ako priestupok. Posledné štyri roky mi nadáva vulgárnym spôsobom a táto situácia sa nezmenila ani po našom odchode. Neustále mi píše správy, v ktorých mi hrozí smrťou - s takouto komunikáciou sa stretávam denne. Okrem toho som sa dozvedela, že na mňa nadáva aj v miestnych podnikoch a dokonca aj v obchodoch, kde stretol moju kamarátku a verejne prejavoval svoju nevôľu. Súdny proces ohľadom spoločného dieťaťa, konkrétne o výživnom a stretnutiach, je naplánovaný na 3. apríla. Napriek tomu, som mu styk s dcérou nezakázala. Prosím Vás, existuje nejaké riešenie tejto situácie? Denné stresy a nervozita mi sťažujú život a keď sa dozvedám, kde a ako o mne hovorí pred cudzími ľuďmi, mám chuť plakať. Čo môžem s tým prosím Vás robiť? Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 13.03.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade bude najlepšie podať trestné oznámenie. Uvedená osoba by sa mohla dopúšťať viacerých trestných činov, a to vyhrážania, ohovárania a nebezpečného elektronického obťažovania. Trestné oznámenie môžete podať buď ústne do zápisnice na polícií alebo prokuratúre, prípadne písomne poštou. Čo sa týka úpravy práv a povinností k deťom, tak súd bude rozhodovať v najlepšom záujme dieťaťa a priamo na pojednávaní uveďte aký život otec dieťaťa vedie, resp. že požíva alkoholické alkoholické nápoje vo väčšej miere a že Vám opakovane nadáva a uráža Vás, súd tieto skutočnosti musí pri rozhodovaní o starostlivosti o dieťa zohľadniť. V prípade, ak by ste som zastupovaním v celej veci potrebovali pomôcť, tak je možné obrátiť sa na advokáta.


Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať o tom, ako postupovať, ak môjho priateľa uráža jeho bývalá partnerka cez SMS správy adresované na moju osobu. Máme to zdokumentované. Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 14.02.2023)

Dobrý deň,
v takomto prípade by mohlo ísť o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, konkrétne podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

a/ kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech 

Za tento priestupok môže byť zodpovednej osobe uložená pokuta vo výške 33 eur. V danej veci môžete podať návrh na prejednanie priestupku, kde môžete priložiť aj dôkazy. Príslušným bude okresný úrad v mieste trvalého pobytu páchateľa. Už sme riešili veľa takých prípadov a páchatelia boli uznaní vinnými. 


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, chcela by som Vás pekne poprosiť o radu a pomoc. Spýtala by som sa, ako by som mala postupovať. Nedávno som sa zoznámila s mužom a stali sme sa priateľmi. Rozprávali sme sa o rôznych témach, vrátane našich rodín a problémov. No potom si prešiel obdobím, keď mal problémy a úplne sa uzavrel. Náhodou som sa neskôr stretla s jeho kamarátom a zistila, že sú v skutočnosti príbuzní. Kvôli tomu sme sa rozišli. Teraz mi obaja posielajú urážlivé správy a ohovárajú ma. Toto špinenie sa nerozširuje len v mojom meste, ale aj v ich. Už to začína byť podobné šikanovaniu a dotýka sa to aj mojej rodiny. Môžem podať nejaký podnet alebo oznámenie na základe týchto písomných urážok a vymyslených obvinení z bankových podvodov? Už začínam mať strach a som zúfalá. Ďakujem pekne.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 12.01.2023)

Dobrý deň,

vo Vami uvádzanom prípade by sa mohlo jednať aj o trestný čin. Trestný zákon upravuje v ust. § 373 ods. 1 trestný čin ohovárania:

Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.   Definíciu pojmu značná miera trestný zákon neupravuje, avšak posudzuje sa podľa konkrétnych okolností prípadu. V tejto veci môžete podať trestné oznámenie na polícií alebo prokuratúre, a to buď písomne poštou alebo ústne do zápisnice. Ak konania uvedených dvoch osôb nedosahujú intenzity potrebnej na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu, tak prichádza do úvahy zodpovednosť za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu za ktorý môže byť páchateľom uložená pokuta.

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, je možné podať trestné oznámenie, ak ma niekto na sociálnej sieti uráža? Konkrétne ide o slová ako "odporná" a "lenivá". Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 09.01.2023)

Dobrý deň,
veríme, že uvedené situácia musí byť nepríjemná, avšak v takomto prípade by pravdepodobne nešlo o trestný čin. Páchateľ by však mohol byť zodpovedný za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle ust. § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

Priestupku sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech   Za takéto konanie môže byť páchateľovi uložená pokuta do 33 eur. Druhou možnosťou je domáhať sa ochrany svojich práv v civilnom spore a to žalobou na ochranu osobnosti v zmysle ust. § 11 a § 13 Občianskeho zákonníka:   § 11 Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.   § 13 (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.    

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, môžem podať trestné oznámenie na osobu, ktorá ma uráža cez SMS?

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 08.01.2023)

Dobrý deň,
záleží na obsahu daných sms správ, avšak domnievam sa, že v uvedenom prípade bude prichádzať do úvahy skôr zodpovednosť za priestupok v zmysle ust. § 49 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch:

 

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,   Za takéto konanie môže byť páchateľovi uložená pokuta do 33 eur.   Ďalšou možnosťou je podať žalobu na ochranu osobnosti v zmysle nasledovných ustanovení Občianskeho zákonníka:   § 11 Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.   § 13 (1) Fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.   (2) Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?

Podotázka: Možno podať trestné oznámenie pre urážky? (Správne právo)

Dobrý deň, ak mi niekto na pracovisku bezdôvodne vulgárne nadáva, môžem podať trestné oznámenie konkrétne na tú osobu alebo na firmu? Ako by som mal tento problém riešiť? Ďakujem.

Odpoveď: Možno podať trestné oznámenie pre urážky?

(odpoveď odoslaná: 19.12.2022)

Dobrý deň,
pokiaľ vám niekto vulgárne nadáva, bez ohľadu na to, či sa to deje na pracovisku, bude zodpovedať za svoje činy práve táto osoba, teda nie váš zamestnávateľ. Voči takejto osobe môžete urobiť oznámenie o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý jej hrozí pokuta do výšky 33,- EUR. Takéto konanie totiž nenapĺňa ešte znaky žiadneho z trestných činov. Bolo by tomu tak iba za predpokladu, ak by sa jednalo zo strany takejto osoby voči Vám o vyhrážania sa smrťou a pod. V opačnom prípade sa jedná len o priestupok podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch 

Ak by sa však takéhoto konania voči vám dopúšťal váš zamestnávateľ alebo váš nadriadený, potom vám odporúčam obrátiť sa na zamestnaneckú radu. Ak by to nepomohlo, tak na Inšpektorát práce, prípadne podať žalobu na súd vo veci ochrany osobnosti vás ako zamestnanca. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Možno podať trestné oznámenie pre urážky?" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava