Máte
otázku?

Predkupné právo pri darovaní podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo,

Otázka: Predkupné právo pri darovaní podielu

Dobrý deň, uplatňuje sa, prosím Vás, predkupné právo aj v prípade, keď chcem darovať môj podiel?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

Dobrý deň,

v zmysle § 140 OZ Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. 

Inak povedané ak nechcete Váš podiel darovať blízkej osobe (syn, manžel, sestra, brat. otec...) musíte ho najprv ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Títo sa potom rozhodnú či ho odkúpia alebo nie. Teda aj pri darovaní sa uplatňuje predkupné právo. Potvrdzuje to aj ustálena judikatúra:

R 58/2005, R 57/2005

Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či môže môj manžel preniesť svoj podiel z už ukončeného dedičstva na mňa. Spolu so svojou sestrou zdedil dom s pozemkom. Potrebujeme na to sestrin súhlas, keď sa môj manžel rozhodol majetok preniesť na mňa?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 06.02.2024)

Dobrý deň, vo vami uvedenom prípade sa predkupné právo sestry vášho manžela neuplaťňuje, keďže vy ako manželka ste blízkou osobou vášho manžela v zmysle ust. § 140 s odkazom na ust. § 116 Občianskeho zákonníka /citujeme/ :

§ 140 :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

§ 116 Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu."

 

 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledovné: Otec vlastní 4/6 domu a jeho dve dcéry z nebohého manželstva majú každá 1/6. Chcel by ale svoj podiel previesť na nás s bratom, aby sme nemuseli vyplácať jeho podiel našim nevlastným sestrám. Je to možné realizovať takýmto spôsobom?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 23.01.2023)

Dobrý deň, z otázky predpokladáme, že Váš otec nie je biologickým otcom dcér jeho manželky, ktorá zomrela a ktoré sú podielovými spoluvlastníčkami domu v podiele po 1/6 k celku /spolu 2/6/, pričom si ich ani neosvojil, otec je podielovým spoluvlastníkom domu v podiele 4/6.

Ak je skutkový stav taký ako uvádzame vyššie, následne platí ust. § 140 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Z uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva a ak vychádzame z vyššie uvedených predpokladov /Váš otec nie je biologickým otcom dcér jeho manželky a ani si ich neosvojil/, potom Vám môže darovať svoj podiel na nehnuteľnosti  - dome a to bez toho, aby svoj podiel ponúkol dcéram jeho nebohej manželky.


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mohli by ste mi, prosím, poradiť? Moja dobrá známa a kolegyňa z práce mi chce darovať spoluvlastnícky podiel. Je možné to urobiť bez uplatnenia predkupného práva?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
jedine v tom prípade, ak ste z pohľadu Občianskeho zákonníka blízkymi osobami. Nakoľko nie ste príbuzní, jediný spôsob, ako by ste mohli byť blízkymi osobami je ustanovenie § 116 Občianskeho zákonníka, časť vety za bodkočiarkou. Preukazovanie takéhoto vzťahu by bolo predmetom súdneho konania, v ktorom by niektorí zo spoluvlastníkov zažaloval relatívnu neplatnosť právneho úkonu.

 

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som spoluvlastník bytu s mojím bratom a chcem sa opýtať, či by som mohol darovať svoj polovičný podiel sestre, prípadne jej maloletému synovi. Ak je to možné, potrebujem súhlas druhého brata? Predpokladám, že sa mu táto myšlienka nebude páčiť.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že ak chcete podiel na byte darovať vašej sestre, ona je v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka v nadväznosti na ust. § 116 Obč. zákonníka blízkou osobou a teda nepotrebuje pred darovaním podielu sestre ponúknuť tento podiel svojmu bratovi ako spoluvlastníkovi bytu. Predkupné právo brata sa teda v tomto prípade neuplatní.
Pýtate sa, či podiel na byte môžete darovať aj synovcovi, synovi vašej sestry, odpoveď je áno, môžete, ale na darovanie bude v zmysle ust. Obč. zákonníka potrebný súhlas súdu, čo môže vec predĺžiť aj o niekoľko mesiacov. Následne by v podstate k dispozíciám  s uvedeným podielom synovca by bol potrebný súhlas súdu.

Odporúčam preto, aby ste podiel na byte darovali sestre, je to jednoduchšie pre vás, ako aj pre sestru.

Na spísanie zmluvy kontaktujte advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, Ja a moja manželka spolu vlastníme v budovách súkromných bytov (BSB) pozemok (zastavané plochy a nádvoria) v podiele 1/2. Druhú polovicu pozemku vlastnia v príslušných podieloch ďalších 6 vlastníkov. Sú to členovia rodiny po mojom bratovi. Tento pozemok je zároveň spoločným dvorom. My, ako vlastníci polovičného podielu, chceme darovať tento spoluvlastnícky podiel našej (už vydatej) dcére. Chceme vedieť, či stačí napísať klasickú darovaciu zmluvu na darovanie pozemku v príslušnom spoluvlastníckom podiele a či nemusíme oznamovať to ostatným spoluvlastníkom? Ešte máme jednu podotázku: Jeden zo spoluvlastníkov má uvedenú v časti C ťarchy exekúciu, ktorá sa vzťahuje len na jeho spoluvlastnícky podiel. Musíme v darovacej zmluve uviesť túto ťarchu, aj keď sa nás to netýka? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
áno, nakoľko sa jedná o darovanie dcére (teda blízkej osobe) ostatným spoluvlastníkom nemusíte ponúknuť svoj podiel. Neuplatní sa zákonné predkupné právo.

Ťarchu nemusíte uviesť, nakoľko nie je na Vašom podieli. Ak s tou ťarchou nemá dcéra problém a podiel nadobudne aj s ohľadom na tieto skutočnosti, nie je to prekážkou pre darovanie podielu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcel by som vás veľmi pekne poprosiť o radu. Moja babka vlastní z jedného väčšieho pozemku 1/20. Svoju časť by chcela darovacou zmluvou darovať mne, jej vnukovi. Potrebujem na darovacej zmluve aj súhlas od ostatných vlastníkov, ktorí vlastnia zvyšných 19/20? Za odpoveď vopred ďakujem. Michal

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 06.12.2021)

Dobrý deň,
pre prevod spoluvlastníckeho podielu platí ust. § 140 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Vzhľadom na okolnosť, že Vy ste vnukom starej matky a teda spĺňate podmienku ust. § 116 Obč. zákonníka v tom, že ste blízkou osobou, stará mama nie je povinná ponúknuť na predaj svoj  podiel na nehnuteľnosti ostatným spoluvlastníkom.

Darovaciu zmluvu nechajte aspoň kontrolovať advokátovi.


Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, vlastním polovicu parcely, ktorá mala pôvodne štyroch vlastníkov. Zvyšnú polovicu vlastnili traja ľudia, každý po jednej tretine z polovice. Túto polovicu podarovali inej osobe. Chcem sa opýtať, či ako väčšinový vlastník nemal byť oslovený pri tomto kroku. Ďakujem. Štefan

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 05.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade nie je podstatné to, že ste väčšinový spoluvlastník. Podstatné je to, komu boli podiely na pozemku darované, či ide o blízke osoby v zmysle ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka, keďže predkupné právo platí len v prípade, že by išlo o cudzie - tretie osoby.  Podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Blízkou osobou podľa § 116 a § 117 Obč. zákonníka je "príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak podiely na pozemkoch boli darované blízkym osobám /napr. syn, dcéra, brat, mama, otec, vnúčatá/, spoluvlastníci neboli povinní Vám podiel na pozemkoch ponúknuť na predaj a Vy s tým nemôžete nič urobiť. Ak by však išlo o cudzie osoby, nie blízke osoby, ktorým bol podiel na pozemkoch darovaný, bolo porušené Vaše predkupné právo v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka.

Možnosťou z Vašej strany je, aby ste nových podiel. spoluvlastníkov vyzvali, aby Vám predali svoje podiely na pozemkoch. Ak by sa tak nestalo, budete musieť podať žalobu na súd o určenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu - darovacej zmluvy a to ako voči nadobúdateľovi, tak aj prevodcovi, všetko v lehote 3 rokov v zmysle  ust. §  101 Obč. zákonníka.

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je potrebné uplatniť ponuku na predkupné právo ostatným spoluvlastníkom na pozemku, v prípade, že chcem jednej z nich darovať svoj podiel pomocou darovacej zmluvy. Obdarovaná je sesternicou druhého stupňa mojej matky, takže nie som si istý, či patrí do okruhu najbližších osôb. Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2020)

Dobrý deň,

rozhodovacia prax súdov sa ustálila na tom, že predkupné právo pri prevode spoluvlastníckeho podielu treba uplatniť aj keď ide o darovanie. Pokiaľ ide o príbuzenský vzťah, ktorý ste uviedli v zadanej otázke, tento podľa môjho názoru nespĺňa kritérium blízkych osôb, a teda som toho názoru, že v danej veci treba uplatniť predkupné právo. V opačnom prípade bude prevodná zmluva napadnuteľná.


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)Ďakujem ani keď máme spoločných predkov? nemôže sa to považovať za sebe najbližších osôb? ďakujem ešte raz

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2020)

Dobrý deň,
Samotná skutočnosť, ze mate spoločnych predkov este nemusí znamenať pribuzenský vztah. Ak to prevediete bez uplatnenia predkupného práva a oni to napadnú v 3 ročnej lehote na súde, musíte preukázať, ze je to pre Vás blízka osoba, ze by ste ujmu, ktorú by utrpela pociťovali ako vlastnú. Ak sa Vám to podarí vyhráte, ak nie, neuspejete. Preto je lepšie to uplatniť a vyhnúť sa tak prípadnému súdnemu konaniu. 


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám na Vás jednu otázku. Ako sa má interpretovať termín 'tretia osoba' v darovacej zmluve, ak rodičia chcú darovať svoje percentá v dome svojej dcére a ja, ako vlastník domu, súhlasím, aby som bol zahrnutý do zmluvy ako tretia osoba.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
celkom nerozumieme časti otázky, kde uvádzate, že sestra chce, aby ste boli uvedená v darovacej zmluve a aby ste boli zverená tretej strane.

Odpoveď :

Ak je dom vo vlastníctve Vašich rodičov a Vás, teda je v podielovom spoluvlastníctve, a rodičia chcú svoj podiel na RD darovať Vašej sestre, v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka nepotrebujú Váš súhlas s darovaním ich podielu na RD a to z dôvodu, že ide o prevod blízkej osobe.

Ak by ste mali pochybnosti o darovacej zmluve, potom odporúčame darovaciu zmluvu nechať skontrolovať advokátovi.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa uplatnenia predkupného práva na podiel v nehnuteľnosti. Spoluvlastník mi ponúkol podiel na predaj. Po uplynutí zákonnej lehoty na uplatnenie predkupného práva daroval podiel osobe, ktorá mi nie je príbuzná. Ja som si svoje právo neuplatnila a podiel som od neho neodkúpila. Postupoval teda v súlade so zákonom? Je možné toto darovanie napadnúť na súde, alebo nie? Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, Katarína Voleková.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 13.11.2019)

Dobrý deň,

ak Vám bola predložená ponuka na odkúpenie podielu na nehnuteľnosti a ponúkanú cenu ste nevyplatili v lehote.podľa § 6o5 Obč. zákonníka, potom podiel. spoluvlastník mohol predať, vymeniť prípadne darovať svoj podiel na nehnuteľnosti komukoľvek.

Z tohto dôvodu preto nemôžete napadnúť darovaciu zmluvu.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.