Máte
otázku?

Predkupné právo pri darovaní podielu


Online právna poradňa
Oblasť práva: Spoluvlastníctvo,

Otázka: Predkupné právo pri darovaní podielu

Dobrý deň, uplatňuje sa prosím Vás predkupné právo aj keď chcem môj podiel darovať?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

Dobrý deň,

v zmysle § 140 OZ Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. 

Inak povedané ak nechcete Váš podiel darovať blízkej osobe (syn, manžel, sestra, brat. otec...) musíte ho najprv ponúknuť ostatným spoluvlastníkom. Títo sa potom rozhodnú či ho odkúpia alebo nie. Teda aj pri darovaní sa uplatňuje predkupné právo. Potvrdzuje to aj ustálena judikatúra:

R 58/2005, R 57/2005

Predkupné právo podielového spoluvlastníka sa uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu na základe darovacej zmluvy.

Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Prosím Vás o radu, keď mi chce darovať spoluvlastnícky podiel dobrá známa a kolegyňa z práce, je možné to urobiť bez predkupného práva?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 21.09.2022)

Dobrý deň,
jedine v tom prípade, ak ste z pohľadu Občianskeho zákonníka blízkymi osobami. Nakoľko nie ste príbuzní, jediný spôsob, ako by ste mohli byť blízkymi osobami je ustanovenie § 116 Občianskeho zákonníka, časť vety za bodkočiarkou. Preukazovanie takéhoto vzťahu by bolo predmetom súdneho konania, v ktorom by niektorí zo spoluvlastníkov zažaloval relatívnu neplatnosť právneho úkonu.

 

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, som vlastník polovičného podielu na byte s mojim bratom a chcem sa spýtať, či by som mohol ten môj polovičný podiel darovať sestre, prípadne jej maloletému synovi. Ak áno, či potrebujem súhlas druhého brata, lebo jemu sa to páčiť nebude.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 04.08.2022)

Dobrý deň, na vašu otázku uvádzame, že ak chcete podiel na byte darovať vašej sestre, ona je v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka v nadväznosti na ust. § 116 Obč. zákonníka blízkou osobou a teda nepotrebuje pred darovaním podielu sestre ponúknuť tento podiel svojmu bratovi ako spoluvlastníkovi bytu. Predkupné právo brata sa teda v tomto prípade neuplatní.
Pýtate sa, či podiel na byte môžete darovať aj synovcovi, synovi vašej sestry, odpoveď je áno, môžete, ale na darovanie bude v zmysle ust. Obč. zákonníka potrebný súhlas súdu, čo môže vec predĺžiť aj o niekoľko mesiacov. Následne by v podstate k dispozíciám  s uvedeným podielom synovca by bol potrebný súhlas súdu.

Odporúčam preto, aby ste podiel na byte darovali sestre, je to jednoduchšie pre vás, ako aj pre sestru.

Na spísanie zmluvy kontaktujte advokáta.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.

 


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
Ja a manželka vlastníme spolu v BSM pozemok (zastavavé plochy a nádvoria) v podiele 1/2. Druhu polovicu pozemku vlastnia v príslušných podieloch ďalší 6 vlastníci. Je to rodina po mojom bratovi.
Tento pozemok je zároveň spoločným dvorom.
My ako vlastníci 1/2 - ice chceme darovať tento spoluvl. Podiel našej dcére (vydatej). Stačí napísať
klasickú darovaciu zmluvu na darovanie pozemku v príslušnom spoluvlastníckom podiele s tým, že
ostatným spoluvlastníkom nemusíme nič oznamovať? Ešte jedna podotázka: Jeden zo spoluvlastníkov ma uvedený v časti C Ťarchy Exekúciu. Ta sa vzťahuje len na jeho spoluvlastnícky podiel. Mame v darovacej zmluve uviesť túto ťarchu, aj keď sa nás to netýka? Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 08.06.2022)

Dobrý deň,
áno, nakoľko sa jedná o darovanie dcére (teda blízkej osobe) ostatným spoluvlastníkom nemusíte ponúknuť svoj podiel. Neuplatní sa zákonné predkupné právo.

Ťarchu nemusíte uviesť, nakoľko nie je na Vašom podieli. Ak s tou ťarchou nemá dcéra problém a podiel nadobudne aj s ohľadom na tieto skutočnosti, nie je to prekážkou pre darovanie podielu.


Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň,
chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Babka vlastní z jedného väčšieho pozemku 1/20. Svoju časť by chcela darovacou zmluvou darovať mne ako vnukovi. Potrebujem na darovacej zmluve aj nejaký súhlas od ostatných vlastníkov, ktorý vlastnia zvyšných 19/20? Za odpoveď vopred ďakujem. Michal

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 06.12.2021)

Dobrý deň,
pre prevod spoluvlastníckeho podielu platí ust. § 140 Obč. zákonníka :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Vzhľadom na okolnosť, že Vy ste vnukom starej matky a teda spĺňate podmienku ust. § 116 Obč. zákonníka v tom, že ste blízkou osobou, stará mama nie je povinná ponúknuť na predaj svoj  podiel na nehnuteľnosti ostatným spoluvlastníkom.

Darovaciu zmluvu nechajte aspoň kontrolovať advokátovi.


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mám parcelu, ktorá mala 4 roch vlastníkov, ja 1/2 a ďalší traja po 1/3  z 1/2.  Traja to podarovali ďalšej osobe, chcem sa opýtať, či som nemal byt oslovený, keď som väčšinový vlastník. Ďakujem. Štefan

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 05.09.2021)

Dobrý deň, vo Vami uvedenom prípade nie je podstatné to, že ste väčšinový spoluvlastník. Podstatné je to, komu boli podiely na pozemku darované, či ide o blízke osoby v zmysle ust. § 116 a 117 Obč. zákonníka, keďže predkupné právo platí len v prípade, že by išlo o cudzie - tretie osoby.  Podľa ust. § 140 Obč. zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Blízkou osobou podľa § 116 a § 117 Obč. zákonníka je "príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

Z uvedených zák. ustanovení vyplýva, že ak podiely na pozemkoch boli darované blízkym osobám /napr. syn, dcéra, brat, mama, otec, vnúčatá/, spoluvlastníci neboli povinní Vám podiel na pozemkoch ponúknuť na predaj a Vy s tým nemôžete nič urobiť. Ak by však išlo o cudzie osoby, nie blízke osoby, ktorým bol podiel na pozemkoch darovaný, bolo porušené Vaše predkupné právo v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka.

Možnosťou z Vašej strany je, aby ste nových podiel. spoluvlastníkov vyzvali, aby Vám predali svoje podiely na pozemkoch. Ak by sa tak nestalo, budete musieť podať žalobu na súd o určenie relatívnej neplatnosti právneho úkonu - darovacej zmluvy a to ako voči nadobúdateľovi, tak aj prevodcovi, všetko v lehote 3 rokov v zmysle  ust. §  101 Obč. zákonníka.

Odporúčam kontaktovať advokáta.

 


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.


Musím uplatniť ponuku na predkupné právo ostatným spoluvlastníkom na pozemku, keď jednej z nich chcem darovacou zmluvou darovať svoj podiel? Obdarovaná je sestranicou druhého stupňa mojej matky, teda neviem, či patrí do okruhu najbližších osôb.


Ďakujem.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2020)

Dobrý deň,

rozhodovacia prax súdov sa ustálila na tom, že predkupné právo pri prevode spoluvlastníckeho podielu treba uplatniť aj keď ide o darovanie. Pokiaľ ide o príbuzenský vzťah, ktorý ste uviedli v zadanej otázke, tento podľa môjho názoru nespĺňa kritérium blízkych osôb, a teda som toho názoru, že v danej veci treba uplatniť predkupné právo. V opačnom prípade bude prevodná zmluva napadnuteľná.


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)Ďakujem ani keď máme spoločných predkov? nemôže sa to považovať za sebe najbližších osôb? ďakujem ešte raz

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 20.08.2020)

Dobrý deň,
Samotná skutočnosť, ze mate spoločnych predkov este nemusí znamenať pribuzenský vztah. Ak to prevediete bez uplatnenia predkupného práva a oni to napadnú v 3 ročnej lehote na súde, musíte preukázať, ze je to pre Vás blízka osoba, ze by ste ujmu, ktorú by utrpela pociťovali ako vlastnú. Ak sa Vám to podarí vyhráte, ak nie, neuspejete. Preto je lepšie to uplatniť a vyhnúť sa tak prípadnému súdnemu konaniu. 


Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?

Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, mala by som na Vás jednu otázku, čím sa rozumie tretia osoba, pri darovacej zmluve ak sestre chcú dať rodičia svoje percenta v dome, a ja som vlastník ona chce, aby som bola v zmluve a to, aby som bola zverená tretej osobe.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 17.08.2020)

Dobrý deň,
celkom nerozumieme časti otázky, kde uvádzate, že sestra chce, aby ste boli uvedená v darovacej zmluve a aby ste boli zverená tretej strane.

Odpoveď :

Ak je dom vo vlastníctve Vašich rodičov a Vás, teda je v podielovom spoluvlastníctve, a rodičia chcú svoj podiel na RD darovať Vašej sestre, v zmysle ust. § 140 Obč. zákonníka nepotrebujú Váš súhlas s darovaním ich podielu na RD a to z dôvodu, že ide o prevod blízkej osobe.

Ak by ste mali pochybnosti o darovacej zmluve, potom odporúčame darovaciu zmluvu nechať skontrolovať advokátovi.

Môžete kontaktovať aj našu advokátsku kanceláriu.


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň.
Mám otázku k uplatneniu predkupného práva na podiel na nehnuteľnosti.
Spoluvlastník ponúkol podiel na predaj mne, po uplynutí zákonnej lehoty na uplatnenie predkupného práva potom podiel daroval nepríbuznej osobe. Ja som si svoje právo neuplatnila a a podiel od neho neodkúpila.
Postupoval v súlade so zákonom? Dá sa darovanie napadnúť na súde, alebo nie?
Ďakujem za odpoveď.
Katarína Voleková.

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 13.11.2019)

Dobrý deň,

ak Vám bola predložená ponuka na odkúpenie podielu na nehnuteľnosti a ponúkanú cenu ste nevyplatili v lehote.podľa § 6o5 Obč. zákonníka, potom podiel. spoluvlastník mohol predať, vymeniť prípadne darovať svoj podiel na nehnuteľnosti komukoľvek.

Z tohto dôvodu preto nemôžete napadnúť darovaciu zmluvu.


Podotázka: Predkupné právo pri darovaní podielu (Spoluvlastníctvo)

Dobrý deň, moja babka vlastní menšinový podiel pozemku. Je možné, aby darovala podiel mne, bez toho, aby si mohli ďalší spoluvlastníci uplatniť prednostné právo odkúpenia?

Odpoveď: Predkupné právo pri darovaní podielu

(odpoveď odoslaná: 29.05.2019)

Dobrý deň,

keďže ste vnukom, v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka sa považujete za blízku osobu a v tomto prípade pred darovaním podielu na pozemku Vám ako vnukovi stará mama nemusí ponúknuť svoj podiel na pozemku ostatným spoluvlastníkom či už na predaj alebo darovanie.

Podľa § 140 Občianskeho zákonníka platí :

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov. "

("§ 116 : Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

§ 117 : Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka.")

 V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Predkupné právo pri darovaní podielu" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku