Máte
otázku?

Vydanie bezdôvodného obohatenia


Online právna poradňa
Oblasť práva: Občianske právo, Nitra
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň, 12 rokov bývam u sestry v rodinnej vile (8 izieb, 3 bytové jednotky) ona postavila dom a žije v zahraničí. Ústnou formou mi dala 2+1 izbu na doživotné bývanie vie to celá rodina. Všade do plynární, elektrární uviedla moje tel. číslo. Platím celý 8 izbový dom (mám všetky šeky), pritom užívam iba 2 izby. Zabezpečujem jej všetko okolo domu, dokonca na 1 rok mi dala platiť nájom bez nájomnej zmluvy. Teraz je dom na predaj, ale nechala ma v ňom bývať, aby jej ho nevykradli a aby som ho udržiavala. Keď sa predá, nemám kde ísť. Preto sa chcem spýtať, či môžem súdnou cestou žiadať o vrátenie finančných prostriedkov za 12 ročné platby. Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Dobrý deň. Vždy, keď sa uvažuje nad uplatnením práva na vydanie bezdôvodného obohatenia súdnou cestou, základom je v prvom rade preskúmať premlčaciu lehotu. Pri bezdôvodnom obohatení totiž platí kratšia, iba dvojročná premlčacia lehota. Preto vo všeobecnosti platí, že nároky vyplývajúce z bezdôvodného obohatenia môžete žiadať iba dva roky spätne. V opačnom prípade by ste sa vystavili riziku, že druhá strana by vzniesla námietku premlčania.

Nad rámec Vašej otázky je nutné zdôrazniť, že aj na Vašej strane sa dá uvažovať nad bezdôvodným obohatením. Aj Vaša sestra by si totiž voči Vám mohla nárokovať vydanie bezdôvodného obohatenia spočívajúce v bežnom nájomnom za Vami užívané priestory. Aj v tomto prípade platí, že takéto nároky si môže uplatniť iba dva roky spätne, pretože aj Vy by ste sa inak mohli brániť na súde námietkou premlčania.

JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo


4,9 (2,639)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň,
kúpila som si nehnuteľnosť pred 11 rokmi. Je iba na moje meno. Bola to novostavba a trebalo ju vyplatiť v 3 splátkach. Pracovala som však v zahraničí a nemohla som dochádzať v určené termíny, tak to za mňa vložila na účet moja mama moje peniaze. Nepísali sme žiadnu dohodu ani splnomocnenie. Teraz sme sa rozhodli a ma vydiera, že peniaze boli jej, hoci som ja vlastníčkou, že mi ich, akože darovala a teraz ich chce späť, žiadne nič také ale nebolo. Môže mi narobiť problémy, resp. uspieť na súde? Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2021)

Dobrý deň,
v otázke uvádzate, že ste pred 11 rokmi kúpili nehnuteľnosť - byt. Splátky, ktoré ste mali uhradiť, uhradila Vaša mama, pričom peniaze boli Vaše a Vaša mama teraz tvrdí, že peniaze boli jej a žiada ich vrátiť.

V otázke neuvádzate, kedy boli splátky kúpnej ceny uhradené. Pokiaľ Vaša mama tvrdí, že peniaze na úhradu splátok boli jej, potom /teoreticky/ vzniklo na Vašej strane bezdôvodné obohatenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia sa v zmysle ust. § 107  Obč. zákonníka premlčí za dva, maximálne za tri roky. V tomto prípade premlčacia doba začala plynúť prvým dňom po úhrade "splátok" zo strany Vašej matky a odvtedy začala plynúť premlčacia doba. 

Vzhľadom na okolnosť, že dnes máme 30.6.2021 a vychádzajúc z predpokladu, že "splátky" zo strany matky boli uhradené pred viac ako 3 rokmi, potom je nárok premlčaný. V prípade, že by došlo k súdnemu konaniu, matka by musela vedieť preukázať, že peniaze, ktoré uhradila na splátky kúpnej ceny, boli jej.

V prípade problémov kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň,
Posielal som svojej priateľke do zahraničia každý mesiac peniaze po dobu 3 rokov, teraz sme sa rozišli a peniaze chcem spať ale účet, na ktorý som posielal banke zrušila. Čo môžem urobiť na vrátenie, keď žije v Česku. Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2021)

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné v prvom rade posúdiť na základe akého (ak vôbec) právneho titulu ste jej peniaze posielali. Či išlo o dary, aby mala z čoho žiť, alebo Vás ona žiadala o zasielanie peňazí. V takom prípade by sa mohlo jednať o bezdôvodné obohatenie. Rovnako je potrebné (vzhľadom na to, že je v zahraničí) ustáliť, súdy ktorého členského štátu budú mať právomoc konať vo veci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň,
Zaplatil som za ubytovanie v meste xyz 7 dni 212 e cez booking. Hneď po zaplateniu kartou majitelia apartmánu žiadali 500 e depozit a vyhrážali sa mi pokiaľ nezaplatím zrušia mi ubytovanie bez možnosti vrátenia peniazi. Musel som im zaslať depozit. Po príchode do apartmánu (spolu s priateľkou sme pricestovali z zahraničia) nám pán povedal musíme podpísať protokol o prevzatí izby (aj keď cez Booking nič také nebolo povedané) a do tohto protokolu zapísať aj číslo bankovej karty. Ja som nechcel nič také podpisovať, na čo sa nám pán znovu vyhrážal, že nás neubytuje a nevráti nám peniaze. Musel som podpísať.
Po 7 dňoch dni, keď skončilo naše ubytovanie, pýtal som sa ho, aký je protokol pri odovzdaní izby, on povedal, že stačí kľúče nechať na recepcii, čo sme aj spravili. Rovnaký deň cez booking chat nám zaslal účet vo výške 650 e, čo bolo odôvodnené tým, že sme pri odchode nenechali aj test, že sme negatívny na Covid-19, a preto sme boli považovaní ako Covid 19 pozitívny, a bola spravená dezifekcia izby vo výške 650 e. 500e zobral z depozitu, a 150eur zobral z platobnej karty. Následne mi zaslal scen obrazovky s dokladom na 650 €.
Nikto nám nepovedal, že mám odovzdať test, že sme negatívny na covid 19, a on mi povedal, že som to mal prečítať vo všeobecných obchodných podmienkach čo sú na internete.
Prosím Vás, tento podvod je legálny alebo nie ?

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.09.2020)

Dobrý deň,
prečítali sme si Vašu otázku, ako aj doplnenie informácií na jej zodpovedanie, ku ktorej uvádzame :

Účtovanie negat. testu Covid a tzv. dekontaminácie vo výške 650 € je viac ako pochybné, zaslanie scenu dokladu cez obrazovku PC je viac ako pochybné.

Možnosti riešenia :

1./ Žiadať od ubytovateľa vrátenie 650 € s odvolaním sa na ust. § 52a nasl. Obč. zákonníka. Ak k vráteniu peňazí 650 ; € nedôjde, nahlásiť uvedené konanie na Finančné riaditeľstvo SR, ako aj Slov. obchodnú inšpekciu. Podľa ust. § 53 ods. 4 Obč. zákonníka platí :


"Za neprijateľné podmienky uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré
a) má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
b) dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa,
c) vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví,
d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu,
e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,
f) umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú,
g) oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty,
h) prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli,
i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
j) určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia, alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,
l) obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti niesť dôkazné bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala niesť iná zmluvná strana,
m) v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi,
n) spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy,
o) oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi,
p) obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme,
r) umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom,
s) požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa,
t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,
u) požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase,
v) požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie,
w) požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere nesleduje jeho záujmy, alebo aby plnil v súvislosti s týmto plnením akékoľvek záväzky tretej osobe.
(5) Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné."

2./ Druhou možnosťou je kontaktovať Vašu banku, aby ubytovateľa žiadala vrátenie peňazí, keďže boli neoprávnene stiahnuté z platobnej karty. Služba je v banke spoplatnená. Ak k vráteniu nedôjde, budete musieť peniaze vymáhať cestou súdu.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, nás prípad bude zrejme nejaký mix zo všetkými. Bývame v byte dvaja. Mali sme uzavretú zmluvu na môjho partnera, ja som mala čestné vyhlásenie na bývanie v tomto byte. Máme nájomnú zmluvu, v ktorej máme uvedené, že v nájomnom sú už zahrnuté aj platby za spotrebované energie na na 2 osoby (elektrická energia 20 eur/mes), a náklady spojené s užívaním bytu za 1 osobu (platby správcovi domu za služby spojené s bytom vo výške 120 eur/mes), ktoré bude platiť nájomca ako zálohové platby. Nájomné spolu so zálohovými platbami za energie vo výške 420 eur. Len:
1) prenajímateľka platila iba 65 eur/mes zálohových platieb, čo je vidieť z ročného vyúčtovania
2) prenajímateľka nepodala na nás údaje správcovi doma, t.j.nenahlásila 2 osoby. A tak vznikol veľký nedoplatok tým, že neboli hradené zálohové platby tak ako ukázané v zmluve vo výške 120 eur. A teraz nás vydiera, aby sme ho uhradili, a posiela sa na propísané v zmluve, že zmluvne strany sa dohodli, že po doručení pravidelných vyúčtovacích faktúr za skutočnú spotrebu energií (elektrickej energie) resp. vyúčtovania od správcu BD sa prenajímateľ s nájomcom bezodkladne vysporiadajú. V prípade preplatku z vyúčtovania bude príslušná suma bezodkladne vrátená nájomcovi v hotovosti, v prípade nedoplatku uhradí nájomca prenajímateľovi príslušnú sumu. Či je oprávnené, že ona chce ešte ďalšie peniaze od nás, keď sme riadne uhrádzali nájomné v sume 420 eur.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.06.2020)

Dobrý deň,
pre právny vzťah prenajímateľa a nájomcu platia ustanovenia Vašej zmluvy o nájme bytu. Predpokladáme, že zmluva bola uzatvorená podľa ust. Obč. zákonníka.
Podľa ust. § 686 Obč. zákonníka platí :
"(1) Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica."

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že má byť oddelene určená platba nájomného /t.j. čisté nájomné ako možnosť byt užívať/ a výška úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu. Z otázky vyplýva, že ste mali dohodnuté nájomné, v ktorom bola dohodnutá platba 20 € za el. energiu a ostatok 120 € ako náklady spojené s užívaním bytu.

Sme názoru, že "(platby správcovi domu za služby spojené s bytom vo výške 120 € je platba malo konkretizovaná a nepostačujúca na to, aby penajímateľka teraz od Vás žiadala uhradiť nedoplatok, ktorý vyplýva z vyúčtovania. 
Pre presné posúdenie zmluvy by sme potrebovali túto vidieť.

To, že prenajímateľka nenahlásila správcovi byt. domu zmenu v počte užívateľov bytu, je z jej strany porušením ust. § 11 ods. 9  zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov :
"Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu."


Formulácia zmluvy podľa znenia otázky pripúšťa  zrejme nejednoznačný výklad o obsahu práv a povinností zmluvných strán.

Základom vo Vašom prípade  je to, či pri prevzaí bytu bol vykonaný odpočet jednotlivých médií /voda, el., plyn, kúrenie/, ako aj to, či pri odovzdaní bytu prenajímateľke bol vykonaný odpočet médií, alebo ste sa dohodli v zmluve o nájme na síce zálohových platbách ale bez ohľadu na spotrebu jednotlivých médií.
Pokiaľ ste v zmluve mali dohodnuté nájomné a zálohové platby bez ohľadu na spotrebu /nebol vykonaný odpočet médií/ potom sme názoru, že nie ste poviná platiť nedoplatok.


 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň.
V jednej nemenovanej predajni som si objednala tovar v hodnote 80 eur. Po osobnom preberaní tovaru a následnom rozbalení prišiel šok - v krabici sa nachádzal tovar za vyše 1700 eur. Tovar som teda nechala odložený v krabici kým sa niekto neozve. Dnes sa mi ozvala pani, ktorá chce, aby som tovar doviezla na ich pobočku. Som povinná tento tovar vrátiť ?
Na pokladničnom bloku je uvedené, že za rozdiely zistené mimo pokladne podnik neručí.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.05.2020)

Dobrý deň,
áno, ste povinná tovar vrátiť, keďže Vy ste si objednali a zaplatili za tovar v hodnote  80 €.

Pri odovzdaní tovaru v predajni žiadajte spísať písomný záznam o vrátení tovaru s jeho podrobnou špecifikáciou a cenou za jednotlivé položky,  aby ste  mali doklad o jeho vrátení.

Veta na pokl. doklade sa netýka Vášho prípadu. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako postupovať pri odcudzení peňazí internetovým podvodíkom, čo predáva športové tipy, ktorému som avšak žiaľ dobrovoľne poslal peniaze v hodnote 140e, ktoré mi mal zdvojnásobiť a 15% z výhry si mal nechať a ak by to nevyšlo vklad mal byt vrátený v priebehu 24hodín a poslať spať. Následne na druhý deň po zaslaní peňazí ma začal klamať, že peniaze poslal hovoril, že mi prídu do hodiny maximálne do jedného dna. Keď už ani po dni neprichádzali povedal, že mi ich možno pošle o mesiac čomu samozrejme neverím, a tak som sa obrátil na banku kde som podal reklamáciu avšak tam mi povedali, že vrátenie peňazí z jeho účtu musí on sám potvrdiť. Keď som mu povedal o reklamácií z banky, vyjadril sa, že ju nepotvrdí. Ďalej ma už začal ignorovať. Na políciu som sa ešte zatiaľ neobrátil lebo to nie je brané ako trestný čin. Meno a priezvisko toho muža viem, fotil mi predtým občiansky preukaz.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Dobrý deň,

záleží, ako presne znela dohoda medzi Vami. Pokiaľ suma neprekročila 266 eur, tak skutočne nejde ešte o trestný čin podvodu, avšak mohlo sa stať, že dotyčný takto mohol oklamať viacerých ľudí a tým by sa škoda pre účely trestného konania zvýšila a už by to mohla riešiť aj polícia, ako trestný čin. Muselo by sa tiež preukátať, že od začiatku vedel, že od Vás len chce vylákať peniaze a nevrátiť ich. Odporúčam skúsiť zistiť, či takto neoklamal aj niekoho iného a ak áno prípadne podať trestné oznámenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)Dotyčný ešte nikoho neoklamal, suma bola 140€, dohoda bola že zašlem 140€ zarobí niečo na viac a 15% je jeho, deň nato povedal že zarobil 400€ a že mi ich poslal na účet ale neposlal, potom zrazu tvrdil že to nevyšlo tým pádom si na mne zarobil a moje peniaze nechce vrátiť, tak som mu napísal že kontaktujem banku o návrat peňazí, nato odpísal že nebude súhlasiť a že ako živnostník má právo 31dní na vrátenie mojej sumy, čo nikde neni uvedené, ani keď som povedal že kontaktujem políciu tak nepomohlo.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 24.04.2020)

Ak Vaša dohoda bola v znení, že Vám má vrátiť peniaze, ak ten tip nevyjde, tak Vám peniaze musí vrátiť. Tých 31 dní si vymyslel, iba ak by to bolo medzi Vami dohodnuté. Ak ich nezaplatí dobrovoľne, nezostane iné riešenie ako to riešiť súdnou cestou.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, dnes ma zavolali do banky, aby som vrátila peniaze, pretože nejaký človek mi od roku 2016 poslal na účet 700 e. Bolo to v malých sumách preto som si to ani nevšimla. Musím to všetko vrátiť alebo sa s tým dá niečo robiť? Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.02.2019)

Dobrý deň, 

pokiaľ Vás banka kontaktovala telefonicky, požiadajte banku, aby banka svoju žiadosť voči Vám vzniesla v písomnej forme vrátane uvedenia dôvodov predmetnej požiadavky. Telefonická žiadosť nie je dostatočná.

Vy sama musíte vedieť, či tieto platby na Váš účet boli oprávnene alebo bez právneho dôvodu, napr. osoba, ktorá platbu na Váš účet zrealizovala sa len pomýlila v čísle účtu a z tohto dôvodu boli peniaze pripísané na Váš účet. 

Pokiaľ platbu neviete identifikovať, teda peniaze boli pripísané na Váš účet omylom, musíte peniaze vrátiť. 

Ak by v súvislosti s vrátením peňazí Vám vznikli nejaké bankové poplatky, túto sumu poplatkov odrátajte z vrátených peňazí.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Stále mi nie je jasné, že by neexistoval nejaký zákon, o ktorý by som sa mohla oprieť, ktorý by ma chránil. Nie je normálne, aby ma po 27 rokoch trvalého bývania (nahlásená na matrike) len tak vyhnali na ulicu s malým dieťaťom bez odškodného. Celý čas ma sestra klamala, len ma využila tiež som sa podieľala na platení celého domu (6 izieb neobývané) mám dôkazy, zabezpečovala som opravy atď. Môžem žiadať aspoň vrátenie výdavkov? Jej konanie mi spôsobuje vážnu ujmu na zdraví môžem žiadať priznanie náhrady nemajetkovej ujmy? Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.08.2017)

Dobrý deň, ak ste investovali svoje peniaze do cudzej nehnuteľnosti, máte právo žiadať tieto peniaze späť. Pôjde o bezdôvodné obohatenie vlastníka domu. Pozor však na premlčanie, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia sa premlčí v 2 ročnej premlčacej lehote. 

Pokiaľ ide o nemajetkovú ujmu, nie je jednoduché takto posúdiť, či na ňu máte nárok. Obyčajne povinnosť opustiť dom, ku ktorému nemáte žiadne vlastnícke alebo užívacie právo nie je dôvodom na priznanie nemajetkovej ujmy. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Požičala som jednej rodine pred viac ako rokom okolo 1600 eur. Táto rodina mi odmieta vrátiť peniaze, ktoré potrebujem. Nebola spísaná zmluva nakoľko táto rodina využila moje citové rozpoloženie zo straty bábätka. Mám iba doklad prevodu z môjho účtu na ich, respektíve na ich dlžobu na dom. Ďalšie peniaze získali odo mňa v hotovosti. Odmietajú akýkoľvek kompromis. Dá sa s tým dačo robiť? Aspoň nejakú čiastku získať naspäť? Či sa to neoplatí riešiť súdne a doklad o prevode nestačí? Môj muž vtedy len priateľ bol svedkom ako tie peniaze dostali. Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.06.2017)

Dobrý deň. Vymáhanie pohľadávok, ktoré nie je podložene relevantnou dokumentáciou, môže byť rizikové. Vo Vašom prípade však môžete požadovať titulom bezdôvodného obohatenia aspoň sumu, na ktorú máte doklad o prevode peňazí.

Túto sumu však musíte žalovať v lehote dvoch rokov od poskytnutia, aby ste nedali dlžníkovi priestor na podanie námietky premlčania.

Pokiaľ ide o zvyšok poskytnutej sumy v hotovosti, v tomto smere by bolo rozhodujúce svedectvo Vášho manžela. Vymáhanie pohľadávky, o ktorej existencii môže svedčiť iba jediný svedok (navyše blízka osoba potenciálneho žalobcu), nemusí skončiť úspešne. Svedecká výpoveď sa dá spochybniť jednoduchšie, než písomný doklad.


JUDr. Milan Ficek, advokát
Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako postupovať ak sa moja mesačná výplata dostala na zlý účet a banka po 3 mesiacoch oznámila, že vyvinula všetky kroky, no neúspešne. Tak mi poslali údaje o majiteľovi účtu aby som to riešil právne. No ja teraz neviem, či treba s tým ísť na políciu a podať trestné oznámenie (nikdy som trestné oznámenie nepodával) alebo akou cestou to mám riešiť. Ďakujem.

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.04.2016)

Dobrý deň, vo Vašom prípade Vám odporúčam túto pohľadávku vymáhať súdnou cestou. Ak by ste podali trestné oznámenie na polícií, tá by s vysokou pravdepodobnosťou Vaše podanie odmietla s odôvodnením, že ide o súkromnoprávny spor a v trestnej rovine sa majú takéto veci riešiť len ako posledná možnosť. Takýto druh pohľadávok vymáhame bežne, pričom sa podáva na príslušný súd návrh na vydanie platobného rozkazu. V ňom sú uvedené všetky skutočnosti potrebné pre úplné a správne posúdenie veci. V návrhu sa uvádza, že peniaze boli omylom zaslané na zlý účet, pričom ani napriek snahe banky dotyčný peniaze nevrátil. Pri identifikácii osoby sa vychádza z údajov poskytnutých bankou (je možné osobe pred podaním návrhu na súd zaslať aj mimosúdnu výzvu na vrátenie peňazí). V prípade, že máte záujem o pomoc s vymáhaním Vašej pohľadávky kontaktujte nás na e-mailovej adrese uvedenej na našej stránke.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Vydanie bezdôvodného obohatenia (Občianske právo)

Dobry den prajem, docital som sa na Vasich strankach, ze mate sluzby platene a niektore poradne bezplatne, rad by som sa ale na zaciatok iba spytal ci to bude mat vobec vyznam riesit. Stala sa mi taka vec, ze som sa dohodol s jednym programatorom na vytvoreni webovej stranky, konkretne agregator (zhromazdovac) listkov, kde sme boli dohodnuti, ze mu najprv poslem zalohu a potom ostatne peniaze. Dohodli sme sa na 1 000 Eu za stranku, ktore som mu poslal na dvakrat. Programator to uz ale asi polroka natahuje, na nieco sa vyhovara a stale som od neho este nic nedostal, aj ked mi to uz niekolkokrat slubil. Najhorsie na tom je, ze od neho nemam ziadnu fakturu ani zmluvu o diele, iba par e-mailov kde sme dohadovali spolupracu a samozrejme bankovy vypis, kde som mu posielal peniaze. Rad by som sa iba spytal, ze ci mam nejaku sancu z neho este vytiahnut (vratit) tie peniaze, pretoze kolega mi spominal nejaky paragraf o bezdvovodnom obohateni, ktory by sa na to zevraj dal pouzit. Velmi pekne dakujem za odpoved s pozdravom

Odpoveď: Vydanie bezdôvodného obohatenia

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, Váš kolega mal pravdu. Ak ste niekomu poslali peniaze bez právneho dôvodu, dotyčná osoba sa na Váš úkor bezdôvodne obohatila a takéto obohatenie môžete od neho požadovať späť. Záleží však i na tom, čo presne obsahuje Vaša e-mailová komunikácia a či ste mu pri prevode peňazí do správy pre príjemcu nenapísali nejakú poznámku. Podľa nášho právneho poriadku zmluva o dielo nemusí byť uzatvorená písomne. Tzn. že medzi Vami mohlo dôjsť k uzatvoreniu ústnej zmluvy o dielo. V takom prípade však nepôjde o bezdôvodné obohatenie. V takom prípade budete musieť od tejto dohody odstúpiť a po odstúpení požadovať od neho späť zaplatenú zálohu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Vydanie bezdôvodného obohatenia" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (2,639)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku