Máte
otázku?

Platenie výživného študentovi na vysokej škole


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilina

Otázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

Dobrý deň, som študent posledného ročníka vysokej školy. Moji rodičia sú stále v manželskom zväzku, avšak vznikol problém, keď sa otec po jednej rodinnej hádke rozhodol, že mi nebude platiť školné. Rád by som sa opýtal, či je možné tento problém riešiť súdnou cestou a aké práva mám v tejto situácii?

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

Dobrý deň. 

 

Napriek tomu, že ste plnoletým študentom, Vaši rodičia majú voči Vám vyživovaciu povinnosť podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

 

Rodičovské práva a povinnosti

 

V zmysle § 28 Zákona o rodine súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

 

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy dieťaťa.

 

Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

 

Rodičia majú voči deťom vyživovaciu povinnosť, ktorej rozsah upravuje § 62 Zákona o rodine, ktorý znie:

 

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
 (2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 13)
(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

 

Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Vyžaduje sa, aby táto schopnosť napĺňala požiadavku trvalosti tohto stavu, príjem náhodného charakteru nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť. 

 

Z hľadiska posúdenia zániku vyživovacej povinnosti jednoznačnejšia je situácia, keď dieťa získa pravidelný príjem, či už zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti a pod.

 

Závery súdnej praxe spájajú vznik schopnosti samostatne sa živiť aj so vznikom nároku na príslušné dávky systému sociálneho poistenia v prípade ukončenia prípravy na povolanie a neuplatnenia sa na trhu práce. V tomto zmysle ide skôr o potenciálne nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť.

 

Dosiahnutím plnoletosti (ani inou časovou hranicou) vyživovacia povinnosť rodičov nezaniká (pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, vyživovacia povinnosť trvá do smrti rodiča alebo dieťaťa), v prípade uzavretia manželstva potomkom má prednosť vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi, kým rodičovská povinnosť má podpornú funkciu, a to v prípade, keď manžel nie je spôsobilý zabezpečiť všetky odôvodnené potreby.

 

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb

 

Civilný mimosporový poriadok v ustanoveniach § 154 až § 157 upravuje konanie vo veciach výživného plnoletých osôb. 

 

Za konania vo veciach výživného plnoletých osôb sa považuje:

 

Konanie je z povahy veci návrhové, t.j. konanie sa začína len na návrh plnoletej osoby a za účastníkov Civilný mimosporový poriadok označuje navrhovateľa (plnoletá osoba) a osobu, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

 

Miestna príslušnosť súdu vo veciach výživného plnoletých osôb sa odvíja od všeobecného súdu navrhovateľa. Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu. Príslušnosť sa určuje podľa okolností v čase začatia konania; takto určená príslušnosť trvá až do skončenia konania. 

 

Rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery.  Konanie o zmene rozsudku o výživnom je návrhové konanie. Právna úprava vychádza z koncepcie zmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí v prípade zmeny pomerov. Nové rozhodnutie bude reflektovať zmenené pomery, bez potreby riešiť uvedené prostredníctvom systému opravných prostriedkov.

 

Pri rozhodovaní súdu o zmene právoplatného rozsudku nejde o nové rozhodnutie, ale len o porovnanie stavu v čase pôvodného rozhodovania s neskoršími okolnosťami za účelom posúdenia toho, či sa zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného.

 

Záverom

 

V prípade, že spĺňate zákonom stanovené podmienky na výživné, najmä nie ste schopný samostatne sa živiť, máte nárok na výživné od svojich rodičov. Ak Váš otec nechce prispievať na školu, zatiaľ čo Vaša mama zabezpečuje ostatné Vaše potreby, máte právo podať návrh na určenie výživného na súd.  

 

V návrhu na súd je potrebné uviesť dôvody pre určenie výživného a musíte preukázať Vaše výdavky na živobytie príslušnými dokladmi.  Máte právo žiadať výšku výživného takú, aby boli pokryté všetky Vaše náklady na živobytie. V súdnom konaní sa bude brať do úvahy aj to, akým spôsobom zabezpečuje výživu aj Vaša matka.   

 

 

Trápi vás "Platenie výživného študentovi na vysokej škole" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, do kedy musím platiť výživné na dcéru. Má 25 rokov a ukončila štyri roky vysokoškolského štúdia s titulom Bc. Momentálne pokračuje na tej istej škole ďalšie dva roky, aby získala titul Mgr. Ďakujem za odpoveď. S pozdravom, T.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 21.03.2024)

Dobrý deň, vo veci uvádzame, že vzhľadom na skutočnosť, že dcéra pokračuje riadne v štúdu za účelom získania titulu Mgr., ste naďalej povinný platiť výživné.

Podľa ust. § 62 ods. 1 zákona o rodine platí :g

"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť."

Citujeme pre vás z rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica, sp. zn. : 6Pc/12/2022 zo dňa 6.10.2022 :

" Čo sa týka doktorandského štúdia, tak má za
to, že pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňa, prípadne vyššieho nezakladá nárok na výživné od rodiča. Ukončením druhého stupňa s titulom Mgr. či Ing., MUDr. je dieťa pripravené pracovať vo vyštudovanom odbore a ďalšie vzdelávanie je len nie nevyhnutnou nadstavbou."

Z uvedeného vyplýva, že až dosiahnutím druhého stupňa vzdelania - získaním titulu Mgr. je dieťa schopné sa samé živiť.

Výživné môžete uhradzovať priamo na bankový účet dcéry, nie je potrebný súhlas matky dieťaťa a ani súdne rozhodnutie na to, aby ste mohli výživné platiť priamo na bankový účet, ktorého majiteľom je dcéra.


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, moji rodičia sú rozvedení a otec mi platí výživné. Chystám sa na vysokú školu a rada by som vedela, či by mi otec mohol prispieť na školné. Zaujímalo by ma, či by to mohlo mať vplyv na výšku výživného, resp. či by sa mohlo výživné v dôsledku toho znížiť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 19.01.2024)

Dobrý deň,
otcova vyživovacia povinnosť voči Vám je v podstate vymedzená výživným. Toto má pravdepodobne určené súdnym rozhodnutím. V prípade, ak toto platí v riadnej súdom stanovenej výške, tak potom nemusí pristúpiť aj k úhrade školného, avšak samozrejme urobiť, tak slobodne môže. Možnosťou by mohlo byť však podanie návrhu na zvýšenie výživného na súd, prípadná dohoda s ním. Zákon totiž umožňuje zmeniť rozhodnutie, ktorým bolo výživné určené, ak sa zmenili pomery, teda ako uvádzate, nastupujete na vysokú školu a Vaše náklady budú vyššie a toto by mohlo predstavovať dôvod pre jeho zvýšenie. 


Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala, či má študent vysokej školy, ktorý chce dokončiť tretí ročník externe a zároveň pracuje na brigáde, nárok na výživné? Vopred ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 07.09.2023)

Dobrý deň,
áno, v takýchto prípadoch majú stále rodičia voči svojim deťom vyživovaciu povinnosť, a nič na tom nemení ani fakt, že deti brigádujú. Vyživovacia povinnosť zaniká v prípadoch, že sa deti rozhodli študovať na vysokej škole väčšinou až po ukončení štúdia, teda momentom, keď nadobudnú deti schopnosť samé sa živiť. 


Trápi vás "Platenie výživného študentovi na vysokej škole" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, budem dostávať výživné, ak pôjdem študovať na vysokú školu externe?

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 27.07.2022)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom trvá do času, kým deti nie sú objektívne schopné samostatne sa živiť. Nie je teda rozhodujúce, či sa živia samé, ale či majú tú schopnosť. Prax ustálila, že ak sa študuje dennou formou, tak dieťa nie je schopné samé sa živiť, a to ani ak má popri práci brigády. Pri externom štúdiou by som ale vychádzal z toho, že existuje objektívna schopnosť samostatne sa živiť, čo by malo mať vo všeobecnosti za následok zánik vyživovacej povinnosti. Súčasne ale treba povedať, že keď bolo výživné určené súdom, tak je potrebné ho súdnou cestou aj zrušiť.


Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, Aké výživné určuje súd pre vysokoškoláka, ak matku opatruje syn a otec zarába 1 100 eur? Poprosím o odpoveď. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 12.01.2022)

Dobrý deň,

na Vašu otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. V prvom rade sa však treba zaoberať tým, v akej forme (t.j. či dennej alebo externej) štúdia sa dieťa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak dieťa študuje dennou formou štúdia, vyživovacia povinnosť stále trvá a to až do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Podľa platnej legislatívy však výživné nie je možné určiť žiadnym konkrétnym výpočtom. V každom jednotlivom prípade súd skúma schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného vo vzťahu k oprávneným výdavkom dieťaťa. Súd rovnako môže zohľadniť aj nevyhnutné výdavky otca dieťaťa. Výška výživného tak závisí od uvedených skutočností, ktoré budú predmetom dokazovania v súdnom konaní. Okrem uvedeného, je mnoho faktorov, ktoré majú vplyv na určenie výšky výživného (napr. frekvencia styku otca s dieťaťom, ďalšia vyživovacia povinnosť povinného rodiča, zdravotný stav dieťaťa a i.). Pri preukazovaní výdavkov, odporúčam zahrnúť aj ročné výdavky, či náhodné dovolenky (vypočítajte ich na pomernú časť mesiaca). Z vlastnej skúsenosti však viem, že súdy v rámci obdobných konaní ukladajú povinnosť rodičovi prispievať na úhradu potrieb dieťaťa orientačne v pomere 2/3 nákladov.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň. Dňa 28. 6. 2019 mi syn zvýšil výživné, pretože nastúpil na štúdium na vysokej škole. Po troch mesiacoch však štúdium ukončil. Odišiel pracovať do Nemecka a teraz pracuje v Prahe. Napriek tomu som výživné platil až do dnešnej doby, pretože mi nahlásil, že už pracuje. Ako mám postupovať? Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 26.03.2021)

Dobrý deň,

v prvom rade je potrebné vysporiadať sa s otázkou, či Vám vyživovacia povinnosť stále trvá. Zákon o rodine  v ust. § 62 ods. 1 určuje, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Kedy nastane takýto faktický stav, závisí od okolností konkrétneho prípadu, pričom medzi rozhodujúce faktory na strane dieťaťa patrí jeho vek, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery a pod.

Uviedli ste, že Váš syn pracuje, no túto skutočnosť Vám neoznámil. Nakoľko Váš syn pracuje, z toho možno usúdiť, že je schopný sa sám živiť. Na Vašom mieste, v prípade ak nechcete platiť výživné, môžete podať návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti.

Pokiaľ ide o vrátenie výživného, tak platí že ak ide o dieťa, ktoré je plnoleté, zákon neskúma či bolo výživné spotrebované alebo nie. Preto v takýchto prípadoch by Vám mohol vzniknúť nárok na vrátenie výživného. Stretol som sa s rôznymi výkladmi súdov, niektorí sudcovia priznávajú nárok na vrátenie najskôr od podania návrhu na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti, iní až rozhodnutím a videl som aj prípady, kedy súd zrušil výživné spätne pred podaním návrhu. Podajte návrh tak, ako je to pre Vás najvýhodnejšie, teda spätne ku dňu kedy sa zamestnal.  


Trápi vás "Platenie výživného študentovi na vysokej škole" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, Môj otec má súdne stanovené hradenie výživného. Mám 23 rokov, som študentkou VŠ, po zisku bakalárskeho titulu som pokračovala v štúdiu na inžinierskej úrovni. Navyše, pracujem na brigáde na základe dohody o pracovnej činnosti, maximálne 10 hodín týždenne. Kvôli mojej brigáde sa on rozhodol jedného dňa, že mi výživné nebude platiť a poslal o 90 eur menej. Ako mám postupovať v tomto prípade? Mám stále nárok na výživné?

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 19.10.2020)

Dobrý deň,
nárok na výživné tým, že brigádujete nezaniká. Zárobková činnosť dieťaťa, u ktorého trvá výživné môže spôsobiť napríklad zníženie výživného, ale nie zánik nároku.

Tzn. že ak súd nerozhodol na základe návrhu Vášho otca o znížení výživného, musí Vám naďalej platiť výživné v plnej sume.

Ak tak nerobí a nedoplatí dlh na výživnom ani na základe Vašej výzvy, môžete podať návrh na vykonanie exekúcie.


Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň. Môj otec nechce nič platiť, s výnimkou príležitostných 50 eur, ktoré ani nestačia na školné. Hoci s mamou sú rozvedení, ona mi hradí všetky náklady, vrátane školného atď. Momentálne mám 22 rokov a mám brigádu, ale neviem si pokryť všetky náklady sama.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,

 

nakoľko zo zadanej otázky nevyplýva, či má otec súdom určené výživné treba povedať, že ak nemá, tak môžete sa priamo Vy, ako plnoleté dieťa domáhať určenia výživného. Ak by výživné určené bolo a on ho aj tak napriek tomu neplatil, potom je možnosť dať ho na exekúciu, prípadne podať trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy (§ 207 Trestného zákona).

 

Vyživovacia povinnosť na vás naďalej trvá do času, kým nebudete schopná sama sa živiť (spravidla je to po ukončení štúdia).


Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám súdom určenú vyživovaciu povinnosť voči mojej dcére, ktorá počas posledných troch rokov začala študovať na troch rôznych vysokých školách, vždy s nástupom do prvého ročníka. Viem, že v našom právnom systéme sa ťažko aplikuje precedens, ale nemáte k dispozícii rozsudok alebo odkaz na takýto rozsudok, v ktorom by súd zohľadnil tento faktor za účelom zrušenia vyživovacej povinnosti?

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá nezaniká dovŕšením 25 rokov alebo ukončením prípravy na svoje budúce povolanie. 

V zmysle súčasnej právnej úpravy je nevyhnutné platiť výživné na dieťa až do momentu, kedy je dieťa schopné samo sa živiť a tým pádom samo sa o seba postarať. (spravidla bude samostatne zárobkovo činná).

Máte možnosť podať na súd návrh na úpravu výšky výživného, resp. jej zrušenie k plnoletému dieťaťu. Takéto konanie však môže byť začaté iba na návrh povinného z vyživovacej povinnosti.

Existuje súdne rozhodnutie, ktoré hovorí o účelovom štúdiu. Dovoľujem si Vám uviesť odkaz https://www.najpravo.sk/judikatura/rodinne-pravo/vyzivovacia-povinnost/medzi-rodicmi-a-detmi/vyzivovacia-povinnost-k-plnoletemu-dietatu-studium-pre-studium.html


Trápi vás "Platenie výživného študentovi na vysokej škole" a chcete pomôcť?

Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Moja dcéra v auguste 2018 dosiahne 26 rokov a je študentkou štvrtého ročníka denného štúdia na druhom stupni vysokej školy. Medzičasom, po prvom semestri, odišla zo školy a rok pracovala. Po roku a pol nastúpila na inú vyššiu školu. Prvý stupeň vysokoškolských štúdií ukončila štátnou skúškou až na tretí pokus. K štúdiu pristupuje bez plnej vážnosti. Moja otázka znie: Dokedy som povinný jej platiť, keďže v auguste 2018 dosiahne 26 rokov? Rád by som vedel, či pri podaní návrhu na zrušenie mojej vyživovacej povinnosti môžem byť v tomto súdnom konaní úspešný, keďže podľa môjho názoru sa riadne nepripravuje na výkon jej budúceho povolania. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

(odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

1./ Podľa ust. §  62 a nasl. Zákona o rodine platí (vyberáme a citujeme) : 

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov." 

§ 78  
"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. 
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."
T.j. Pokiaľ dcéra pracovala mohli by ste požiadať o vrátenie výživného za dobu trvania prac. pomeru."


2./ Podľa § 3 zákona o prídavku na dieťa § 3 za nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.
Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie podľa cit. zákona je štúdium, ktoré sa 
a) organizuje na strednej škole dennou formou alebo 
b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa študentovi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka. 

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie /okrem iných/ po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa. 

 

3./ Z uvedeného vyplýva, že matka Vašej dcéry už nepoberá prídavok na dieťa, nakoľko dcéra dovŕšila 25 rokov veku, teda nie je dôležité to, že študuje. Odporúčame požiadať dcéru o predloženie dokladov o štúdiu na všetkých VŠ.
Ak máte pochybnosti o štúdiu a jeho priebehu, či nedochádza vo Vašom prípade zo strany dcéry len k užívaniu výhod z platenia výživného, požiadajte súd o zrušenie výživného. Súd bude brať do úvahy aj okolnosti trvania priebehu štúdia, zdravotný stav Vašej dcéry, pravidelné a nepravidelné príjmy, zisťuje sa aj celková majetková situácia povinného rodiča vlastníctvom nehnuteľných, ale aj hnuteľných vecí.
Pri rozhodovaní o zrušení výživného (vyživovacej povinnosti) vzhľadom na to, že dcéra je plnoletá, bude brať do úvahy aj kritérium dobrých mravov. Prax súdov v súvislosti so zánikom (zrušením) výživného vyvodila ten záver, že pre nadobudnutie schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa a z tohto hľadiska nepovažuje za relevantné napríklad ďalšie štúdium na vysokej škole, ktoré nie je riadnym pokračovaním v štúdiu 
(napríklad : štúdium na strednej zdrav. škole a následne VŠ štúdium na umeleckej škole, nakoľko štúdium na strednej škole zakladá  schopnosť samé sa živiť). Dieťa totiž môže získať ukončením jedného štúdia predpoklady na výkon povolania získaného predmetným štúdiom. Je však nepochybné, že je potrebné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu.

Dieťa však nesmie zneužívať túto situáciu večného platenia výživného a súd môže zrušiť vyživovaciu povinnosť aj vtedy, ak dieťa stále študuje na vysokej škole. Stretli sme sa s viacerými takýmito prípadmi, keď súd konštatoval, že ďalšie trvanie vyživovacej povinnosti je v rozpore s dobrými mravmi hlavne u tzv. večných študentov. Niekedy súd zruší vyživovaciu povinnosť už po ukončení prvého stupňa vysokej školy.


Sme názoru, že môžete podať návrh na ukončenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa už teraz s tým, že ako argument využije aj to, že dcéra prerušila štúdium, pracovala v prac. pomere, má ukončený prvý stupeň vysokej školy, pričom poukážate na dobré mravy. 

Podľa § 3 Obč. zákonníka platí :

"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi."

Ohľadom platenie výživného počas trvania prac. pomeru žiadajte o jeho vrátenie titulom bezdôvodného obohatenia. 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
©
 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Platenie výživného študentovi na vysokej škole" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.