Platenie výživného študentovi na vysokej škole


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Žilinský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

Dobrý deň, Som študent posledného ročníka na vysokej školy. Moji rodičia sú stále v manželskom stave, ale problém je v tom, že otec sa s jednej rodinnej hádky rozhodol mi neplatiť školu. Rad by som sa opýtal, či je možné to riešiť súdne? A aké mám práva?

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

Dobrý deň. 

 

Napriek tomu, že ste plnoletým študentom, Vaši rodičia majú voči Vám vyživovaciu povinnosť podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

 

Rodičovské práva a povinnosti

 

V zmysle § 28 Zákona o rodine súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

 

Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy dieťaťa.

 

Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.

 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

 

Rodičia majú voči deťom vyživovaciu povinnosť, ktorej rozsah upravuje § 62 Zákona o rodine, ktorý znie:

 

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
 (2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 13)
(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
(6) Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje."

 

Schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady. Vyžaduje sa, aby táto schopnosť napĺňala požiadavku trvalosti tohto stavu, príjem náhodného charakteru nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť. 

 

Z hľadiska posúdenia zániku vyživovacej povinnosti jednoznačnejšia je situácia, keď dieťa získa pravidelný príjem, či už zo závislej činnosti, podnikateľskej činnosti a pod.

 

Závery súdnej praxe spájajú vznik schopnosti samostatne sa živiť aj so vznikom nároku na príslušné dávky systému sociálneho poistenia v prípade ukončenia prípravy na povolanie a neuplatnenia sa na trhu práce. V tomto zmysle ide skôr o potenciálne nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť.

 

Dosiahnutím plnoletosti (ani inou časovou hranicou) vyživovacia povinnosť rodičov nezaniká (pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nenadobudne schopnosť samostatne sa živiť, vyživovacia povinnosť trvá do smrti rodiča alebo dieťaťa), v prípade uzavretia manželstva potomkom má prednosť vzájomná vyživovacia povinnosť medzi manželmi, kým rodičovská povinnosť má podpornú funkciu, a to v prípade, keď manžel nie je spôsobilý zabezpečiť všetky odôvodnené potreby.

 

Konanie vo veciach výživného plnoletých osôb

 

Civilný mimosporový poriadok v ustanoveniach § 154 až § 157 upravuje konanie vo veciach výživného plnoletých osôb. 

 

Za konania vo veciach výživného plnoletých osôb sa považuje:

 

Konanie je z povahy veci návrhové, t.j. konanie sa začína len na návrh plnoletej osoby a za účastníkov Civilný mimosporový poriadok označuje navrhovateľa (plnoletá osoba) a osobu, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.

 

Miestna príslušnosť súdu vo veciach výživného plnoletých osôb sa odvíja od všeobecného súdu navrhovateľa. Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu. Príslušnosť sa určuje podľa okolností v čase začatia konania; takto určená príslušnosť trvá až do skončenia konania. 

 

Rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery.  Konanie o zmene rozsudku o výživnom je návrhové konanie. Právna úprava vychádza z koncepcie zmeniteľnosti právoplatných rozhodnutí v prípade zmeny pomerov. Nové rozhodnutie bude reflektovať zmenené pomery, bez potreby riešiť uvedené prostredníctvom systému opravných prostriedkov.

 

Pri rozhodovaní súdu o zmene právoplatného rozsudku nejde o nové rozhodnutie, ale len o porovnanie stavu v čase pôvodného rozhodovania s neskoršími okolnosťami za účelom posúdenia toho, či sa zmenili okolnosti, ktoré sú rozhodujúce pre určenie výživného.

 

Záverom

 

V prípade, že spĺňate zákonom stanovené podmienky na výživné, najmä nie ste schopný samostatne sa živiť, máte nárok na výživné od svojich rodičov. Ak Váš otec nechce prispievať na školu, zatiaľ čo Vaša mama zabezpečuje ostatné Vaše potreby, máte právo podať návrh na určenie výživného na súd.  

 

V návrhu na súd je potrebné uviesť dôvody pre určenie výživného a musíte preukázať Vaše výdavky na živobytie príslušnými dokladmi.  Máte právo žiadať výšku výživného takú, aby boli pokryté všetky Vaše náklady na živobytie. V súdnom konaní sa bude brať do úvahy aj to, akým spôsobom zabezpečuje výživu aj Vaša matka.   

 

 

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Otec nechce platiť nič, okrem toho, že niekedy pošle 50 EUR (to ani nestačí na školné). Napriek tomu, že sú s mamou rozvedení, ona mi platí všetko, školu atď. Ja mám 22 rokov, mám pri tom brigádu, ale neviem všetko platiť sama.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.05.2020)

Dobrý deň,

 

nakoľko zo zadanej otázky nevyplýva, či má otec súdom určené výživné treba povedať, že ak nemá, tak môžete sa priamo Vy, ako plnoleté dieťa domáhať určenia výživného. Ak by výživné určené bolo a on ho aj tak napriek tomu neplatil, potom je možnosť dať ho na exekúciu, prípadne podať trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu zanedbania povinnej výživy (§ 207 Trestného zákona).

 

Vyživovacia povinnosť na vás naďalej trvá do času, kým nebudete schopná sama sa živiť (spravidla je to po ukončení štúdia).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra, na ktorú mám súdom určenú vyživovacie povinnosť behom 3 rokov, začala 3 rôzne vysoké školy s nástupom vždy do 1. Ročníka. Viem, že ťažko sa používa u nás precedens, ale nemáte k dispozícii rozsudok, resp. link na takýto rozsudok, v prípade, že súd by toto zohľadnil za účelom zrušenia vyživovacej povinnosti.
 

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá nezaniká dovŕšením 25 rokov alebo ukončením prípravy na svoje budúce povolanie. 

V zmysle súčasnej právnej úpravy je nevyhnutné platiť výživné na dieťa až do momentu, kedy je dieťa schopné samo sa živiť a tým pádom samo sa o seba postarať. (spravidla bude samostatne zárobkovo činná).

Máte možnosť podať na súd návrh na úpravu výšky výživného, resp. jej zrušenie k plnoletému dieťaťu. Takéto konanie však môže byť začaté iba na návrh povinného z vyživovacej povinnosti.

Existuje súdne rozhodnutie, ktoré hovorí o účelovom štúdiu. Dovoľujem si Vám uviesť odkaz https://www.najpravo.sk/judikatura/rodinne-pravo/vyzivovacia-povinnost/medzi-rodicmi-a-detmi/vyzivovacia-povinnost-k-plnoletemu-dietatu-studium-pre-studium.html


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Platenie výživného študentovi na vysokej škole (Rodinné právo)

Dcéra v auguste 2018 dosiahne 26 rokov a študuje štvrtý rok(denne štúdium) na druhom stupni VŠ. Medzi tým po prvom semestri odišla zo školy a rok pracovala. Po roku a pol nastúpila na inú VŠ. Prvý stupeň VŠ ukončila štátnou skúškou až na tretí krát. Štúdium neberie s plnou vážnosťou. Moja otázka znie: dokedy som povinný jej platiť nakoľko v auguste 2018 dosiahne 26 rokov a respektíve, či pri podaní návrhu na zrušenie mojej vyž. povinnosti môžem byť  v tomto súdnom konaní úspešný, nakoľko podľa mňa sa riadne nepripravuje na výkon jej budúceho povolania. Ďakujem.

Odpoveď: Platenie výživného študentovi na vysokej škole

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 06.06.2018)

Dobrý deň,

na Vašu otázku uvádzame nasledovnú odpoveď : 

1./ Podľa ust. §  62 a nasl. Zákona o rodine platí (vyberáme a citujeme) : 

"(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 
(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov." 

§ 78  
"(1) Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh. 
(2) Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia. 
(3) Pri zmene pomerov sa vždy prihliadne na vývoj životných nákladov."
T.j. Pokiaľ dcéra pracovala mohli by ste požiadať o vrátenie výživného za dobu trvania prac. pomeru."


2./ Podľa § 3 zákona o prídavku na dieťa § 3 za nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.
Za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie podľa cit. zákona je štúdium, ktoré sa 
a) organizuje na strednej škole dennou formou alebo 
b) uskutočňuje na vysokej škole dennou formou.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa študentovi vysokej školy začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Ak sa spojí prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína dňom zápisu na také vysokoškolské štúdium. Ak sa zápis na vysokoškolské štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať štúdium, sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa začína najskôr prvým dňom akademického roka. 

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj obdobie /okrem iných/ po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské štúdium prvého stupňa. 

 

3./ Z uvedeného vyplýva, že matka Vašej dcéry už nepoberá prídavok na dieťa, nakoľko dcéra dovŕšila 25 rokov veku, teda nie je dôležité to, že študuje. Odporúčame požiadať dcéru o predloženie dokladov o štúdiu na všetkých VŠ.
Ak máte pochybnosti o štúdiu a jeho priebehu, či nedochádza vo Vašom prípade zo strany dcéry len k užívaniu výhod z platenia výživného, požiadajte súd o zrušenie výživného. Súd bude brať do úvahy aj okolnosti trvania priebehu štúdia, zdravotný stav Vašej dcéry, pravidelné a nepravidelné príjmy, zisťuje sa aj celková majetková situácia povinného rodiča vlastníctvom nehnuteľných, ale aj hnuteľných vecí.
Pri rozhodovaní o zrušení výživného (vyživovacej povinnosti) vzhľadom na to, že dcéra je plnoletá, bude brať do úvahy aj kritérium dobrých mravov. Prax súdov v súvislosti so zánikom (zrušením) výživného vyvodila ten záver, že pre nadobudnutie schopnosti dieťaťa samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa a z tohto hľadiska nepovažuje za relevantné napríklad ďalšie štúdium na vysokej škole, ktoré nie je riadnym pokračovaním v štúdiu 
(napríklad : štúdium na strednej zdrav. škole a následne VŠ štúdium na umeleckej škole, nakoľko štúdium na strednej škole zakladá  schopnosť samé sa živiť). Dieťa totiž môže získať ukončením jedného štúdia predpoklady na výkon povolania získaného predmetným štúdiom. Je však nepochybné, že je potrebné vychádzať z konkrétnych okolností prípadu.

Dieťa však nesmie zneužívať túto situáciu večného platenia výživného a súd môže zrušiť vyživovaciu povinnosť aj vtedy, ak dieťa stále študuje na vysokej škole. Stretli sme sa s viacerými takýmito prípadmi, keď súd konštatoval, že ďalšie trvanie vyživovacej povinnosti je v rozpore s dobrými mravmi hlavne u tzv. večných študentov. Niekedy súd zruší vyživovaciu povinnosť už po ukončení prvého stupňa vysokej školy.


Sme názoru, že môžete podať návrh na ukončenie vyživovacej povinnosti na plnoleté dieťa už teraz s tým, že ako argument využije aj to, že dcéra prerušila štúdium, pracovala v prac. pomere, má ukončený prvý stupeň vysokej školy, pričom poukážate na dobré mravy. 

Podľa § 3 Obč. zákonníka platí :

"Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi."

Ohľadom platenie výživného počas trvania prac. pomeru žiadajte o jeho vrátenie titulom bezdôvodného obohatenia. 

Budeme radi, ak nám dáte vedieť ako ste dopadli.
©
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku