'

Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa - 24 ročné, pokiaľ študuje a zároveň je SZČO, ale ako slobodný podnikateľ bez živnosti, registrovaný na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa spýtal. Platím výživné na dcéru, ktorá dovršila 18 rokov a chcela by, aby som výživné posielaj jej a nie jej matke ako určil súd na pojednávaní ešte pred dovršením dcérinej plnoletosti. Je nutné to ošetriť súdnou cestou alebo jej ich môžem posielať bez obavy, že na mňa exmanželka pošle exekútora. Ďakujem pekný deň.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 07.10.2019)

Dobrý deň,

ak dcéra dovŕšila plnoletosť, môžete výživné posielať priamo na jej bankový účet. Odporúčame bývalú manželku o uvedenej skutočnosti informovať písomnou formou, prípadne aspoň emailom.
Len poznamenávame, že keďže dcéra nadobudla plnoletosť a náhodou by ste neplatili výživné, návrh na vykonanie exekúcie by mohla podať len dcéra; jej matka by návrh mohla podať len na základe písomného splnomocnenia vašej dcéry a teda nie ako jej zákonný zástupca keďže dcéra je plnoletá. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som vedieť, či mám ešte platiť výživné synovi, ktorý ma 25 rokov, ukončil inžinierske štúdium a teraz pokračuje v doktorantskom štúdiu a tam dostáva štipendium vyššie ako môj plat. Ďakujem za odpoveď. 

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň prajem,

v takomto prípade je potrebné skúmať, či je dieťa schopné samo sa živiť. Aj keď ešte nejde o čisto pracovný pomer, pokiaľ je plnoleté a jeho pomery postačujú na úhradu jeho životných nákladov, v takom prípade podľa môjho názoru jeho právo na výživné zaniklo, lebo nadobudlo schopnosť samostatne sa živiť. Ak bolo výživné určené súdom, je potrebné podať na súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dcéra (20r) pre zlé študijné výsledky neukončila štvrtý (posledný) ročník strednej školy, a teda nebola pripustená k maturitám. Bolo jej umožnené opakovať ročník formou individuálneho študijného plánu. Podľa mňa týmto má možnosť sa zamestnať a živiť sa sama. Zanikla teda moja vyživovacia povinnosť k nej? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.09.2019)

Dobrý deň,

podľa § 62 Zákona o rodine plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Nie je rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Taktiež nie je rozhodujúce, či je denný študent alebo externý, či má individuálny študijný plán.

Ak má vaša dcéra možnosť sa zamestnať a má aj schopnosť pracovať, potom vyživovacia povinnosť zaniká. Ak by sa však nebola schopná sama sa živiť, vyživovacia povinnosť by nezanikla. Rovnako tak platí, že ak by sa aj nateraz vedela sama živiť, tak v prípade straty tejto schopnosti (napr. štúdium na vysokej škole) sa vyživovacia povinnosť k nej obnoví. Existuje aj judikatúra, ktorá viaže trvanie vyživovacej povinnosti na čas, kým je dieťa považované za nezaopatrené dieťa, teda kým sa sústavne pripravuje na budúce povolanie. Záležalo by na súde, ako by Vašu situáciu posúdil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 19 rokov a našla som si prácu, do ktorej nastúpim o dva mesiace. Má tie dva mesiace vyživovaciu povinnosť môj otec kým som nezamestnaná?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.09.2019)

Dobrý deň, vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu trvá do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Samotný vek dieťaťa teda nemusí byť vždy rozhodujúci. Dôležité je tiež napríklad aj to, či máte ukončené štúdium.

Vzhľadom na Váš vek a predpoklad, že už nepokračujete v štúdiu, som toho názoru, že z pohľadu práva ste už objektívne schopná sama sa živiť, a to bez ohľadu na fakt, že do zamestnania nastúpite až o dva mesiace.

Na druhej strane ak bolo o výživnom rozhodnuté súdom, je nevyhnutné aby súd rozhodol aj o zániku vyživovacej povinnosti. Ak by totiž Váš otec v takomto prípade jednoducho prestal platiť sudom určené výživné, dostal by sa do omeškania a do úvahy by pripadalo aj podanie návrhu na vykonanie exekúcie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám dieťa, 20 rokov, VŠ, súdom neurčené výživné. Posielam mu mesačne peniaze, ale ono ma nazýva rôznymi zvieracími slovami, darmožráčom a chudákom. Nechcem robiť tata hotel. Je z toho nejaká zákonná možnosť ? Určite s mama tata hotel máte bohaté skúsenosti. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 08.08.2019)

Dobrý deň,

v našej poradni v mnohých odpovediach rozoberáme otázky súvisiace s výživným pre plnoletých. 

Podľa ust. Zákona o rodine platí :

"§ 62 : 

(1) Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

(2) Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

(3) Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)

(4) Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.

(5) Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť."

Podľa ust. § 65 ods. 3 zákona o rodine platí, že "výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh." 

Ďalej podľa § 77 zák. o rodine platí, výživné na plnoleté dieťa  možno priznať len odo dňa začatia súdneho konania, teda nie spätne ako je to v prípade maloletých.

Súdny obyčajne priznávajú výživné vo výške 20 - 30 % z čistého príjmu povinného rodiča. 

Toľko stručne teória.

Odporúčame, aby ste dcéru požiadali, aby Vám predložila návrh dohody o výživnom s určením jeho výšky a súčasne predložila doklady o návšteve vysokej školy v pravidelných  intervaloch, napr. vždy po skončení semestra.

Následne ak sa na výživnom dohodnete, dcéra dá predmetnú dohodu na schválenie na súd, lebo len súdne rozhodnutie o schválení predmetnej dohody o výživnom môže byť exekučným titulom. Iba na základe súdneho rozhodnutia sa teda dcéra môže domáhať núteného výkonu súdneho rozhodnutia prostredníctvom exekútora v prípade neplatenia výživného Vami ako povinným rodičom.

Vaša doterajšia zrejme ústna dohoda nemôže byť predstavovať exekučný titul.

Poznamenávame, že ak by k dohode nedošlo, dcéra by musela podať návrh na súd na určenie výživného, ktoré by mohla požadovať len odo dňa podania návrhu na súd, teda nie spätne.

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa spýtať, či ešte otec dieťaťa musí platiť výživné ak dcéra (má už 18), ale prerušila štúdium na strednej škole kvôli tehotenstvu. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.06.2019)

Dobrý deň,

výživné je nevyhnutné platiť do momentu, kedy dieťa je schopné samo sa živiť. Povinnosť platiť výživné nezaniká dovršením 18 rokov. Ak prerušila štúdium z objektívneho dôvodu (tehotenstvo), potom to nie je dôvod na to, aby prestal platiť výživné. Dcéra totiž nie je schopná si vlastnou prácou zadovážiť prostriedky pre život, a preto mám za to, že vyživovacia povinnosť trvá. Ak by však neplatil, musela by podať návrh na súd (ak výživné nebolo určené súdom), prípadne podať návrh na exekúciu (ak má súdne rozhodnutie o výške výživného).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študentka denného štúdia na VŠ, momentálne budem v bakalárskom ročníku. Pred rokom som sa odsťahovala od rodičov a bývam s priateľom. Pokým mali rodičia spoločne peniaze prispievali mi cca 30 e mesačne. Ako si peniaze pred pár mesiacmi rozdelili neprispievajú mi nič. Ocino by chcel ale nemá z čoho, lebo mamina si od neho pýta veľa peňazí. Ona podľa mňa ma ale nedáva mi z dôvodu, že som sa odsťahovala proti jej voli k priateľovi. Neviem, či by to malo úspech v môj prospech, keby sa to začalo riešiť. Bojím sa, že by som narušila ešte viac vzťahy medzi mnou a maminou, ale už je toho veľa. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2019)

Dobrý deň, odporúčame uzatvoriť s rodičmi písomnú dohodu o platení výživného a túto dáte na schválenie na súd, aby súdne rozhodnutie v prípade neplatenia výživného bolo exekučným titulom.

Pokiaľ sa s rodičmi nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd.

V otázke uvádzate, že ste sa odsťahovali k priateľovi. Poznamenávame, že rodičia nie sú povinný Vám prispievať na nájomné, keďže bývanie máte u nich zabezpečené.

Pokiaľ sa jedná o nezhody rodičov, Vaša mama nie je oprávnená zobrať celý príjem Vášho otca,  mohlo by sa dokonca jednať o trestný čin /týranie blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona.

Podľa ust. § 146 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja otázka. Keď je dieťa dospelé, ma 19. rokov. Teraz v máji konci maturitu a na vysokú nejde ďalej študovať. Pôjde sa prihlásiť na ÚPSVR, musí otec naďalej platiť výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

kľúčové je, či je schopné samo sa živiť a či sa ešte pripravuje na svoje budúce povolanie.   

Schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska (v zásade nie je potrebné, aby sa dieťa reálne samostatne živilo, ale stačí, ak má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť). Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ak plnoleté dieťa ukončilo školskú dochádzku absolvovaním strednej školy a ďalej nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, takéto dieťa možno vo všeobecnosti považovať za objektívne schopné samostatne sa živiť.

Rodičia nemusia plniť vyživovaciu povinnosť, ak ich dieťa samo nemá záujem pracovať a študovať.

Pokiaľ teda vaše plnoleté dieťa po maturite nebude pracovať a študovať a ani nebudú u neho splnené iné podmienky, z ktorých by bolo možno usudzovať trvanie vyživovacej povinnosti, som toho názoru, že môžete po ukončení strednej školy podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak výživné určil súd, je potrebné, aby ho súd aj zrušil. Ak by ste jednoducho prestali platiť súdom určené výživné, hrozila by vám exekúcia zo strany oprávneného dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu, som 3 roky rozvedená a bývalý manžel má súdnym rozhonutím platiť výživné 100 e na dcéru. Dcéra pred 2 mesiacmi dovršila 18, ale stále je študentkou. Bývalý sa vyjadril, že teraz nebude posielať peniaze mne, ale dcére, môže tak urobiť bez toho, že by podal návrh na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň,

váš manžel môže posielať výživné na účet dcéry, pretože tieto peniaze sú určené pre ňu. 

Vaša dcéra, i keď dovŕšila 18 rokov, je stále dieťaťom, ktoré sa o seba samo nedokáže postarať, keďže študuje.  Bývalý manžel si môže od dcéry prostredníctvom listu alebo emailu vyžiadať číslo účtu za účelom zasielania výživného dcére.

Podľa zákona o rodine je plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

Prostredníctvom návrhu na súd sa skôr riešia zmeny majetkových pomerov, ak by ste chceli napríklad zvýšiť alebo znížiť výživné pre dcéru. V tomto vašom prípade to nie je potrebné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán doktor, prosím o zodpovedanie na moju otázku. Som niekoľko mesiacov rozvedený, manželka si našla iného partnera, s ktorým žije v jeho domácnosti. Mám tri plnoleté študujúce deti. Deti bývajú so mnou, kde majú aj trvalý pobyt. Manželka uhrádza náklady na štúdium iba jednému z nich, dvom neprispieva vôbec s absurdným odôvodnením, že s nimi nemám žiadne náklady. Aká je možnosť, aby si som ju donútil plniť vyživovaciu povinnosť aj voči ďalším dvom deťom. Viem, že návrh na určenie vyživovacej povinnosti na súd musia podať oni ako plnoleté, deti to však zrejme odmietnu, lebo si nechcú s exmanželkou narušiť vzťahy, ja o dva mesiace budem v dôchodkovom veku a jednoducho to potom finančne nezvládnem. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Aj keď predmetom otázky nie je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželom, dávame do Vašej pozornosti aj to, že BSM je potrebné vyporiadať. Podľa ust. Obč. zákonníka pokiaľ sa s bývalou manželkou nedohodnete, najlepším riešením bude podať návrh na súd o vyporiadanie BSM. K tejto časti by sme však museli poznať bližšie okolnosti BSM a čo troví jeho predmet. 

Podľa ust. §  150 Obč. zákonníka platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

2./ K otázke výživného na plnoleté deti uvádzame, ako je Vám určite známe, výživné na plnoleté deti upraví súd iba na návrh.

V tejto veci by bolo vhodné spolu s deťmi navštíviť advokát za účelom vysvetlenia situácie, že  obaja rodičia zo zákona musia plniť vyživovaciu povinnosť a teda pokiaľ Vaše pomery, možnosti a schopností nebudú vystačovať musia sa so svojimi požiadavkami obrátiť na svoju matku.
Riešením by bolo, aby ich v predmetnom konaní zastupoval advokát. Vo veci je možné s matkou detí uzatvoriť dohodu o platení výživného, kedy by plnoleté deti zastupoval advokát. Následne by bola daná dohoda na schválenie na súd.

V otázke uvádzate, že žijete spolu s deťmi, teda tvoríte domácnosť.

Ak by sme vychádzali len z pojmového vymedzenia domácnosti podľa ust. § 115  Obč. zákonníka, kde je uvedené, že "domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby", Vy a Vaše deti tvoríte domácnosť, teda máte aj spoločne uhradzovať spoločné náklady. Keďže deti nie sú schopné sa samé živiť, je povinnosťou rodiča /o.i. aj matky/ plniť túto vyživovaciu povinnosť. Snažíme sa, aby ste predmetné právne posúdenie ich nároku na výživné ste im vysvetlili resp. oni pochopili, že vyživné je zákonným právom.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

Len poznamenávame, že vzhľadom na okolnosť, že deti sú plnoleté, výživné možno priznať len od začatia súdneho konania. teda nie spätne ako je to v prípade maloletých detí.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk