'

Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Banskobystrický
Odpovedá: Advokát Banská Bystrica
Odpovedané dňa: 9. 1. 2017

Otázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či musím platiť výživné na dospelé dieťa - 24 ročné, pokiaľ študuje a zároveň je SZČO, ale ako slobodný podnikateľ bez živnosti, registrovaný na štatistickom úrade. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Uvedené sa posudzuje z rôznych hľadísk, najmä či dieťa študuje denné štúdium, alebo či študuje diaľkovo. Napríklad ak má denné štúdium a popri tomto štúdiu pracuje (ako brigádnik alebo ako podnikateľ ) a na štúdium si privyrába tak Vaša vyživovacia povinnosť bude trvať dovtedy, kým neskončí vysokú školu, lebo sa pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak však riadne pracuje (podniká) a študuje popri práci napríklad diaľkové štúdium, alebo doplnkové štúdium - doplnenie vzdelania, tak už výživné platiť nemusíte, nakoľko dieťa splnilo podmienku, že sa dokáže samé živiť.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študentka denného štúdia na VŠ, momentálne budem v bakalárskom ročníku. Pred rokom som sa odsťahovala od rodičov a bývam s priateľom. Pokým mali rodičia spoločne peniaze prispievali mi cca 30 e mesačne. Ako si peniaze pred pár mesiacmi rozdelili neprispievajú mi nič. Ocino by chcel ale nemá z čoho, lebo mamina si od neho pýta veľa peňazí. Ona podľa mňa ma ale nedáva mi z dôvodu, že som sa odsťahovala proti jej voli k priateľovi. Neviem, či by to malo úspech v môj prospech, keby sa to začalo riešiť. Bojím sa, že by som narušila ešte viac vzťahy medzi mnou a maminou, ale už je toho veľa. Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.06.2019)

Dobrý deň, odporúčame uzatvoriť s rodičmi písomnú dohodu o platení výživného a túto dáte na schválenie na súd, aby súdne rozhodnutie v prípade neplatenia výživného bolo exekučným titulom.

Pokiaľ sa s rodičmi nedohodnete, budete musieť podať návrh na súd.

V otázke uvádzate, že ste sa odsťahovali k priateľovi. Poznamenávame, že rodičia nie sú povinný Vám prispievať na nájomné, keďže bývanie máte u nich zabezpečené.

Pokiaľ sa jedná o nezhody rodičov, Vaša mama nie je oprávnená zobrať celý príjem Vášho otca,  mohlo by sa dokonca jednať o trestný čin /týranie blízkej a zverenej osoby podľa § 208 Trestného zákona.

Podľa ust. § 146 Obč. zákonníka platí :

"(1) Ak dôjde medzi manželmi k nezhode o právach a povinnostiach vyplývajúcich z bezpodielového spoluvlastníctva, rozhodne na návrh niektorého z nich súd."


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moja otázka. Keď je dieťa dospelé, ma 19. rokov. Teraz v máji konci maturitu a na vysokú nejde ďalej študovať. Pôjde sa prihlásiť na ÚPSVR, musí otec naďalej platiť výživné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.06.2019)

Dobrý deň,

kľúčové je, či je schopné samo sa živiť a či sa ešte pripravuje na svoje budúce povolanie.   

Schopnosť samostatne sa živiť sa posudzuje z objektívneho hľadiska (v zásade nie je potrebné, aby sa dieťa reálne samostatne živilo, ale stačí, ak má objektívnu schopnosť samostatne sa živiť). Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že ak plnoleté dieťa ukončilo školskú dochádzku absolvovaním strednej školy a ďalej nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, takéto dieťa možno vo všeobecnosti považovať za objektívne schopné samostatne sa živiť.

Rodičia nemusia plniť vyživovaciu povinnosť, ak ich dieťa samo nemá záujem pracovať a študovať.

Pokiaľ teda vaše plnoleté dieťa po maturite nebude pracovať a študovať a ani nebudú u neho splnené iné podmienky, z ktorých by bolo možno usudzovať trvanie vyživovacej povinnosti, som toho názoru, že môžete po ukončení strednej školy podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak výživné určil súd, je potrebné, aby ho súd aj zrušil. Ak by ste jednoducho prestali platiť súdom určené výživné, hrozila by vám exekúcia zo strany oprávneného dieťaťa.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, poprosím o radu, som 3 roky rozvedená a bývalý manžel má súdnym rozhonutím platiť výživné 100 e na dcéru. Dcéra pred 2 mesiacmi dovršila 18, ale stále je študentkou. Bývalý sa vyjadril, že teraz nebude posielať peniaze mne, ale dcére, môže tak urobiť bez toho, že by podal návrh na súd? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.06.2019)

Dobrý deň,

váš manžel môže posielať výživné na účet dcéry, pretože tieto peniaze sú určené pre ňu. 

Vaša dcéra, i keď dovŕšila 18 rokov, je stále dieťaťom, ktoré sa o seba samo nedokáže postarať, keďže študuje.  Bývalý manžel si môže od dcéry prostredníctvom listu alebo emailu vyžiadať číslo účtu za účelom zasielania výživného dcére.

Podľa zákona o rodine je plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

Prostredníctvom návrhu na súd sa skôr riešia zmeny majetkových pomerov, ak by ste chceli napríklad zvýšiť alebo znížiť výživné pre dcéru. V tomto vašom prípade to nie je potrebné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, pán doktor, prosím o zodpovedanie na moju otázku. Som niekoľko mesiacov rozvedený, manželka si našla iného partnera, s ktorým žije v jeho domácnosti. Mám tri plnoleté študujúce deti. Deti bývajú so mnou, kde majú aj trvalý pobyt. Manželka uhrádza náklady na štúdium iba jednému z nich, dvom neprispieva vôbec s absurdným odôvodnením, že s nimi nemám žiadne náklady. Aká je možnosť, aby si som ju donútil plniť vyživovaciu povinnosť aj voči ďalším dvom deťom. Viem, že návrh na určenie vyživovacej povinnosti na súd musia podať oni ako plnoleté, deti to však zrejme odmietnu, lebo si nechcú s exmanželkou narušiť vzťahy, ja o dva mesiace budem v dôchodkovom veku a jednoducho to potom finančne nezvládnem. Ďakujem za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.03.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Aj keď predmetom otázky nie je vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželom, dávame do Vašej pozornosti aj to, že BSM je potrebné vyporiadať. Podľa ust. Obč. zákonníka pokiaľ sa s bývalou manželkou nedohodnete, najlepším riešením bude podať návrh na súd o vyporiadanie BSM. K tejto časti by sme však museli poznať bližšie okolnosti BSM a čo troví jeho predmet. 

Podľa ust. §  150 Obč. zákonníka platí :

"Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti."

2./ K otázke výživného na plnoleté deti uvádzame, ako je Vám určite známe, výživné na plnoleté deti upraví súd iba na návrh.

V tejto veci by bolo vhodné spolu s deťmi navštíviť advokát za účelom vysvetlenia situácie, že  obaja rodičia zo zákona musia plniť vyživovaciu povinnosť a teda pokiaľ Vaše pomery, možnosti a schopností nebudú vystačovať musia sa so svojimi požiadavkami obrátiť na svoju matku.
Riešením by bolo, aby ich v predmetnom konaní zastupoval advokát. Vo veci je možné s matkou detí uzatvoriť dohodu o platení výživného, kedy by plnoleté deti zastupoval advokát. Následne by bola daná dohoda na schválenie na súd.

V otázke uvádzate, že žijete spolu s deťmi, teda tvoríte domácnosť.

Ak by sme vychádzali len z pojmového vymedzenia domácnosti podľa ust. § 115  Obč. zákonníka, kde je uvedené, že "domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby", Vy a Vaše deti tvoríte domácnosť, teda máte aj spoločne uhradzovať spoločné náklady. Keďže deti nie sú schopné sa samé živiť, je povinnosťou rodiča /o.i. aj matky/ plniť túto vyživovaciu povinnosť. Snažíme sa, aby ste predmetné právne posúdenie ich nároku na výživné ste im vysvetlili resp. oni pochopili, že vyživné je zákonným právom.

Odporúčame kontaktovať advokáta.

Len poznamenávame, že vzhľadom na okolnosť, že deti sú plnoleté, výživné možno priznať len od začatia súdneho konania. teda nie spätne ako je to v prípade maloletých detí.

Môžete sa obrátiť aj na našu advokátsku kanceláriu.

 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som Vás požiadal o radu ohľadom vyživovacej povinnosti na moju čoskoro plnoletú dcéru. ( Apríl 2019 ). Dcéra navštevuje strednú školu a ma pred sebou ešte posledný ročník, čiže bude navštevovať strednú školu až do svojich 19 rokov. Viem, že pokiaľ sa nebude môcť sama živiť moja vyživovacia povinnosť, ktorá bola určená súdom bude stále trvať až pokiaľ by nebola zrušená ďalším súdnym rozhodnutím. Zaujímalo by ma, či dovŕšením 18 roku života mojej dcéry môžem začať posielať výživné priamo na dcérin účet a nie na účet exmanželky aj bez súdneho rozhodnutia? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď S pozdravom Alex.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.03.2019)

Dobrý deň, 

áno, po dosiahnutí plnoletosti môžete výživné posielať priamo Vašej dcére na jej účet.

Bývalej manželke je potrebné oznámiť písomne prípadne aspoň emailom, že výživné budete uhradzovať priamo dcére


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som ZŤP nevidiaci a mám taký problém, že som mal určené súdom platiť výživné 45eur. Ja som platil po cca 30e a ex dala na mňa trestne oznámenie. Bol som vypočutý a doplatil som všetko až do dna kedy syn mal 18 rokov. Odvtedy platím jemu na účet a ex sa to nepáči, že chce ona tie peniaze. Aj vyšetrujúci policajt tvrdí, že mám platiť matke podľa rozsudku. Teraz to dali inému policajtovi a ten ma znova chce vypočuť a zrejme donútiť, aby som platil matke výživné. Syn je rad, že mu posielam lebo tie peniaze skutočne ma. Konám protizákonné, keď platím synovi? Úctivo ďakujem za urgentnú odpoveď nakoľko znova idem na výsluch. Na všetko mám podklady. Len nechápem prečo to vyšetrovatelia odmietajú, že platím synovi, keď má 18 rokov.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.01.2019)

Dobrý deň,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

Na stránke našej poradne nájdete množstvo článkov, ako aj odpovedí, kde sa platením výživného na plnoleté dieťa zaoberáme.

Súdom ste mali určenú povinnosť platiť výživné na maloleté dieťa k rukám matky, ktorá zo zákona bola zákonným zástupcom Vášho syna. 
Dosiahnutím plnoletosti syna toto zákonné zastúpenie zo zákona zaniká.

To, že platíte výživné priamo na účet syna je jeho zákonným nárokom, keďže syn je plnoletý a v prípade neplatenia výživného priamo plnoletému synovi by sa tento mohol domáhať platenia výživného núteným výkonom rozhodnutia podaním návrhu na exekúciu.

Odporúčame krátkou formou,či už písomne alebo formou SMS Vašej bývalej manželke oznámiť, že výživné uhradzujete priamo na účet syna.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám 21 rokov po dvojročnej pauze si dokončujem strednú školu súkromnú iba cez víkendy. Na zdravotnej poisťovni som zapísaný ako študent. Chcem sa opýtať, či mám právo, aby mi moji rodičia platili výživné ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 31.12.2018)

Dobrý deň,

vyživovacia povinnosť rodičov trvá do času, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť, teda vlastnou prácou a úsilím si uhrádzať nevyhnutné náklady na život. Uvedené sa posudzuje objektívne. Ak ste teda objektívne schopný sám sa živiť, potom zanikla ich povinnosť, vyživovať Vás. Ak by ste v takomto prípade aj ďalej od nich prijímali plnenia, mohli by Vás žalovať o vydanie bezdôvodného obohatenia.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám už 27 ročnú dcéru, ktorá chodí na VŠ v Brne. Ma ukončené jedno štúdium titulom Bc. Ale pokračuje ďalej v štúdiu. Musím platiť aj tak naďalej súdom určené výživné? Ďakujem.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.01.2019)

Dobrý deň,

kľúčové je, či je schopná sama sa živiť a či sa ešte pripravuje na svoje budúce povolanie. Ak by v súčastnosti už vedela samú seba živiť, potom jej právo na výživné zaniklo. V zmysle judikatúry súdy netolerujú napr. situácie tzv. štúdia pre štúdium, kedy dieťa umelo naťahuje štúdium, aby malo výživné. Ak máte za to, že je schopná sama sa živiť, môžete na súd podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Ak by potom v konaní vyšlo skutočne najavo, že už je schopná sama sa živiť, súd by vyživovaciu povinnosť zrušil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, či nám rodičom trvá vyživovacia povinnosť pre 19 ročne dieťa, ktoré už rok pracuje ako živnostník. A ešte sa chceme opýtať, či zodpovedáme za jeho dlhy - dieťa totiž dlhodobo nevedie usporiadaný život. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.10.2018)

Dobrý deň. Ak je Vaše dieťa samostatne zárobkovo činné ako živnostník, a teda je objektívne schopné samé sa živiť, mám za to, že vyživovacia povinnosť rodičov k takému dieťaťu už netrvá.

Pokiaľ však bolo o výživnom rozhodnuté v súdnom konaní, je potrebné, aby ste najskôr podali návrh na súd na zrušenie vyživovacej povinnosti. V takom prípade môžete s plnením vyživovacej povinnosti prestať až po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, ktorým sa vyživovacia povinnosť zruší.

Pokiaľ ide o dlhy Vášho plnoletého dieťaťa, za tieto bez ďalšej právnej skutočnosti, ako je napr. prevzatie ručiteľského záväzku alebo iné obdobné zabezpečenie záväzku, nenesiete ako rodič zodpovednosť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, som študentka dennej formy štúdia, ale bývam samostatne v byte. Bola som za mojimi rodičmi žiadať od nich výživné, na ktoré mám právo. Rodičia mi povedali, že oni mi platiť nič nebudú, že to nie je ich povinnosť. Chcela by som sa spýtať ako mám v takomto prípade postupovať, keď sa s nimi neviem dohodnúť. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Dokedy musím platiť výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 26.09.2018)

Dobrý deň, rodičia majú vyživovaciu povinnosť voči svojím deťom do doby kým nie sú schopné sa samé živiť. Pri študentoch VŠ sa má za to, že kým študujú dennou formou, riadne sa venujú štúdiu, a tým sa sústavne pripravujú na budúce povolanie, tak podľa právnej doktríny a tiež ustálenej rozhodovacej praxe súdov nie sú schopné sa samé živiť (a to bez ohľadu na prípadné náhodilé brigády). V prvom rade by sme Vám odporučili pokúsiť sa s nimi dohodnúť, možno aj prostredníctvom advokáta. Ak im dôjde od advokáta list, v ktorom sa im vysvetlí, že majú stále voči Vám vyživovaciu povinnosť, je možné, že výživné začnú platiť dobrovoľne. Na druhej strane, ak sa s nimi nebude dať dohodnúť, nezostane Vám nič iné než podať na súd návrh na určenie výživného. V tomto súdnom konaní by súd skúmal Vaše odôvodnené potreby a ich schopnosti, možnosti a majetkové pomery. Po zistení skutočného stavu veci by súd rozhodol o výške výživného.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií

GoPay Visa SecureCode Visa Visa MasterCard MasterCard MasterCard


Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk