Výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát

Otázka: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Moja otázka - Pred 2 rokmi som podala žiadosť o úpravu výživného od otca i matky na základe toho že v 18 rokoch som sa osamostatnila a odišla z miesta bydliska. Dnes som sa dozvedela, že toto pojednávanie sa konalo včera a ja som nebola oboznámená, čiže som sa nedostavila. A keďže teraz mám 20 rokov, ale od tohto školského roku študujem už len externe, a od tohto mesiaca som nezamestnaná, či mám znova podať návrh a výživné dostanem, alebo keďže nie som denný študent už peniaze nedostanem. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. 

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň,

Podľa § 62 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Nie je teda rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Dôležité je, či je schopné sa samé živiť. Časté sú prípady detí objektívne neschopných samostatne sa živiť (z dôvodu hendikepu, postihnutia), tu trvá vyživovacia povinnosť aj po skončení štúdia. Taktiež nie je rozhodujúce, či ste denný študent alebo externý.

 

Pokiaľ však máte možnosť sa zamestnať a máte aj schopnosti pracovať, potom vyživovacia povinnosť zaniká. Obyčajne externí študenti majú možnosť zamestnať sa (hoci aj brigádne) a tak si zabezpečovať živobytie. Zamestnať sa Vám môžu brániť však aj objektívne skutočnosti, ak ich máte, určite je potrebné na súde ich spomenúť.

 

To, že sa konalo pojednávanie bez Vašej prítomnosti môže byť procesnou chybou súdu. Najmä ak Vám neoznámili termín pojednávania. Je povinnosťou súdu oznámiť Vám termín pojednávania. Odporúčam Vám ísť nahliadnuť, čo najskôr, do súdneho spisu a zistiť, či Vám doručovali predvolanie. Zároveň zistíte, či súd už rozhodol alebo ešte nie. Odporúčam konať rýchlo, pretože, ak by súd rozhodol, plynie 15 dňová lehota na podanie odvolania odo dňa doručenia rozhodnutia. Súd má možno Vašu nesprávnu adresu. 

 

Ak by konanie skončilo zamietnutím návrhu, bude len veľmi obtiažne dosiahnuť pozitívny výsledok novým návrhom, pokiaľ nenastala žiadna zmena okolností od posledného rozhodnutia súdu. Preto odporúčam toto konanie dotiahnuť do konca. Súd Vám musí umožniť nahliadnuť do Vášho spisu. 

 

Zákonné ustanovenia

 

Podľa § 62 ods. 1 Zák. o rodine ( zák. č. 36/2005 Z. z. ), plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

 

Podľa § 62 ods. 2 Zákona o rodine, obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností a možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 

 

Podľa § 62 ods. 4 Zákona o rodine, pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne sú aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. 

 

Podľa § 62 ods. 5 Zákona o rodine, výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča, súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 

 

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine, veta prvá, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 

 

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

 

Na základe vykonaného dokazovania môže súd dospieť k záveru, že návrh na zvýšenie výživného bol podaný dôvodne. Súd s poukazom na ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine môže meniť súdne rozhodnutia o výživnom, ak nastane zmena pomerov na strane maloletých detí alebo na strane povinnej osoby platiť výživné. Od poslednej úpravy výživného, pokiaľ došlo k podstatnej zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa súd výživné zvýši. S pribúdajúcim vekom detí sú odôvodnené zvýšené výdavky na zabezpečenie nielen ich základných potrieb ako je strava, ošatenie, hygienické potreby, potreby súvisiace s návštevou školy, ale aj ostatných potrieb súvisiacich s vekom detí, s ich sociálnym vývojom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, môj ex manžel žije v Nórsku. Máme troch synov. 
Doteraz platil načas každý mesiac. V apríli vôbec nezaplatil výživné, v máji áno za ten mesiac, ale teraz v júni mi zaplatil výživné len na stredného a najmladšieho syna. Suma plnoletého syna mi neprišla.
Moja otázka znie, či môže ex mu posielať na synov účet jeho čiastku výživného, keďže syn ešte chodí na strednú školu a ešte jeden školský rok bude študovať.
Ex sa mi vyhrážal, že nebude tie peniaze za neho posielať mne, ale jemu, ale v súdnom rozhodnutí je napísané výživné do 10 dňa k rukám matky.
Od rozvodu sme nemali nijaký súd, aby sa to zmenilo.
Môžte mi poradiť čo mám robiť, keďže neviem čo ďalej. Ďakujem D.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2020)

Dobrý deň,
pokiaľ bývalý manžel uhradzuje výživné na plnoletého syna priamo na jeho účet, neporušuje rozsudok súdu.

Po dosiahnutí plnoletosti by mal povinný rodič zasielať výživné priamo plnoletému dieťaťu; na takýto postup nie je potrebné nové súdne rozhodnutie a ani žiadna osobitná zmluva.

Pokiaľ ide o druhého rodiča, teda Vás ako matku, Vy už po dosiahnutí plnoletosti už nezastupujete syna ako jeho zákonný zástupca a ak by aj došlo z Vašej strany k podaniu napr. trestného oznámenie pre neplatenie výživného, takéto oznámenie by bolo odmietnuté, pretože povinný rodič si platením výživného priamo plnoletému dieťaťu plní svoje zákonné povinnosti riadne.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň,

Chcela by som sa informovať ohľadne zmeny priezviska.
Mám 23 rokov, stále študujem a môj otec na mňa platí alimenty.
No chcela by som si zmeniť priezvisko po ňom na priezvisko mojej mami za slobodná.
Snažila som sa nájsť v nejaké info ale nikde sa neviem dopátrať pri plnoletosti a poberaní alimentov, práve na zmenu priezviska. Či môj otec to môže nejakým spôsobom napadnúť, aby mi mohol prestať platiť alimenty. Čo samozrejme nechcem, aby sa stalo, a teda, či mám počkať kým doštudujem, alebo sa nemusím báť, že by to vedel akosi napadnúť.
Vopred ďakujem za odpoveď,
s pozdravom
Alexandra Uhrinková.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.05.2020)

Dobrý deň,
zmena Vášho priezviska nemá vplyv na plnenie vyživovacej povinnosti. Ak otec posiela výživné poštovou poukážkou, následne po zmene priezviska bude nevyhnutné, aby ste mu zmenu priezviska oznámili, najlepšie písomne.

Pokiaľ ide o zmenu priezviska na priezvisko matky za slobodna, v zmysle ust. § 6 zákona o mene a priezvisku budete potrebovať povolenie okres. úradu.

Správny poplatok je 100 €.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Ďakujem za Vašu odpoveď a ešte by som chcel vedieť ako by som sa mohol brániť po vynesení rozsudku v prospech navrhovateľa, že teda súd by mi zvýšil výživné, či jestvuje nejaké odvolanie, dovolanie alebo nejaký paragraf, ktorým by som sa mohol brániť. Veľmi pekne vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.02.2020)

Dobrý deň, áno, v prípade, že rozsudok bude vo Váš neprospech, budete môcť podať odvolanie. Ako laik nemusíte uvádzať presné paragrafy Civilného sporového a mimosporového poriadku. Bude však potrebné súdu v súlade s ustanovením § 365 CSP a ustanovením § 62 CMP vytknúť súdy vady rozhodnutia, resp. konania, ktoré mu predchádzalo.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa dozvedieť, či mi môže súd zvýšiť výživné, pokiaľ som bezdomovec, nikde nepracujem a ani nepoberám žiadne dávky v hmotnej núdzi. Momentálne mám platiť mesačne 50 eur a chcú to zvýšiť na 200 eur mesačne. Vopred ďakujem. Syn už študuje na vysokej škole v 2 ročníku, má 22 rokov a žije u tety, ktorá ma dala na súd, aby mi zdvihli výživné. Ako sa môžem brániť.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.01.2020)

Dobrý deň, nakoľko ide o dospelé dieťa, takýto návrh musí podať dospelé dieťa. Ak návrh podala teta ako navrhovateľ, nie je tzv. aktívne vecne legitimovaná a súd konanie zastaví. Môže sa potom stať, že návrh podá sám syn. Čo sa týka okolností pre zvýšenie výživného, súd neprihliada iba na to, aký je Váš aktuálny príjem, ale zohľadňuje aj to, aká je potencionalita Vášho príjmu. Tzn. že súd môže skúmať v akom odbore ste vyučený, koľko a kde ste v minulosti zarábali, či je predpoklad zamestnať sa v tomto odvetví aj v súčasnosti... Až po komplexne zistení všetkých okolností pristúpi súd k tomu, aby zhodnotil skutočný stav veci, či odôvodňuje zvýšenie výživného o požadovanú výšku.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mám 18 rokov navštevujem strednú školu a bývam s matkou môže mi moja mama zobrať výživné, ktoré dostanem na ďalší mesiac a nebudem doma, ktoré dostávam každý mesiac do vlastných rúk? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 20.01.2020)

Dobrý deň, Vaša mama nie je oprávnená Vám zasielané výživné od otca zobrať.
Dohodnite sa s Vašim otcom, že výživné Vám bude posielať na Váš bankový účet, ktorý Vám banka zriadi aj bezplatne. Otec nepotrebuje na zasielanie výživného na Váš účet súhlas matky, ani rozhodnutie súdu a posielaním výživného na Váš účet neporuší žiaden zákon.

Podobnú otázku výživného pre plnoleté dieťa sme už v našej poradni už riešili a môže byť pre Vás nápomocná. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom výživného. Som rozvedený 10rokov podľa súdneho rozhodnutia platím na dcéru 140e mesačne. Dcéra navštevuje 2. Stupeň strednej školy a vo februári 2020 dovŕši 18rokov. Ma aj svoj študentský účet kde mu okrem výživného posielam financie na štúdium.
Chcel by som sa opýtať, či je možné požiadať súd, aby výživné, 140e čo posielam na účet exmanželky, aby išli na účet mojej dcéry po dovrseni 18 rokov. Je takáto možnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, na to, aby ste dcére posielali výživné priamo na jej bankový účet nepotrebujete súhlas súdu ani súdne rozhodnutie, ani súhlas bývalej manželky. 

Dovŕšením 18. roku veku nadobudne plnoletosť  a výživné môžete posielať priamo na jej bankový účet. Neporušíte tým žiadny zákon.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň
Som rozvedená a bývam s dvomi plnoletými deťmi. V čase rozvodu bol syn maloletý a rozsudkom bolo exmanželovi určené výživné vo výške 150 e. Dcéra bola v tom čase plnoletá. Dcéra s exmanželom jej otcom uzavrela písomnú dohodu o platení výživného. Obe deti študujú na vysokej škole, s čím súvisia a j ich zvýšené výdavky. Stačí ak deti uzavrú s otcom dohodu o zvýšení výživného. A musí byt táto dohoda schválená súdom? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.11.2019)

Dobrý deň prajem,

pokiaľ sa rodič v mene maloletého dieťaťa, alebo priamo plnoleté dieťa vie s druhým rodičom, ktorý má povinnosť platiť výživné, dohodnúť, tak v zásade nie je potrebné podávať na súd návrh na určenie výživného, či jeho zmenu alebo podať návrh na schválenie dohody.

Je potrebné si však uvedomiť, že pokiaľ rodič nebude dohodu rešpektovať, nemôžete na jej podklade vymáhať výživné (ani Vy za mal. dieťa a ani plnoleté dcéry). Takže záleží to na tom, ako si otec plní povinnosti a či dodrží slovo. Ak si nie ste istí, odporúčam nechať dohodu schváliť súdom, resp. podať návrh na súd.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň.
Prosím Vás mám 17r. dcéru ( v januári bude mať 18r. ), ktorá študuje v 3 ročníku gymnázia. V lete sa odsťahovala z domácnosti otca a ja som požiadala o zrušenie striedavej starostlivosti a zverenie do mojej výhradnej starostlivosti. Akou mierou by sa mal otec podieľať na jej výživnom pokiaľ jeho príjem je raz taký ako matkin (cez 2000eur)? Započítavajú sa do stáleho mesačného prijmu odmeny a nadčasy? Chcem ochrániť dcéru od zbytočného stresu a následného súdneho konania s otcom ohľadom zvýšenia výživného. Snažiť sa dospieť k nejakej rozumnej sume na koľko bude pokračovať v štúdiu na VŠ. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.10.2019)

Dobrý deň prajem,

výška výživného nie je v slovenskom právnom poriadku pevne stanovená a vždy sa posudzuje individuálne podľa možností, schopností a majetkových pomerov rodiča a odôvodnených potrieb dieťaťa. Pri striedavej starostlivosti sa väčšinou výživné neurčuje. Ak chcete podať návrh na zmenu rozhodnutia o starostlivosti a zveriť dcéru do Vašej starostlivosti, tak v súdnom konaní sa bude riešiť aj výživné. Niektoré súdy rozhodujú tak, že rodič by mal prispievať na výživné sumou cca 20 až 30 % z čistého príjmu. Do výpočtu sa zarátavajú aj nadčasy a odmeny, pretože aj tie tvoria príjem a majetkové pomery. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Skúmajú sa teda výdavky na bývanie, stravu, školu, lekára, záľuby, oblečenie a pod. Následne príjem oboch rodičov a potom sa stanoví výška. Vždy je to však individuálne. Ak bude mať dcéra už 18 rokov o 3 mesiace, tak súd po dovŕšení 18 roku veku konanie o zmenu zverenia zastaví, lebo bude plnoletá. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, ako postupovať pri žiadosti o výživné na 2 plnoleté dcéry, jedna študuje 3. Ročník na bilingválnom gymnáziu, ma18. R. A druhá 1. Ročník na vysokej škole, má 20r. A, je na internáte, Výživné chceme od ich otca a môjho manžela, ale nakoľko je oficiálne už vyše 4 roky nezamestnaný a nemieni sa ani zamestnať, vraj nebude niekde robiť za 500e, ale robí, na čierno", vyhráža sa nám, že ak ho oznámime, tak nám rozbije hubu, mimochodom zarobí od 1200-1500e mesačne, mne prispieva mesačne 200e na všetko, stravu si kupuje sám, deťom nechce už dať nič navyše, okrem toho aj pije a ja zarobím 500e. Dávno sa chcem s ním rozviesť, ale nemáme kam po rozvode ísť, byt je síce spoločný, ale on neodíde, tak som bezraná, kam sa obrátiť a ako postupovať, ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sú deti plnoleté, musia podať návrh samostatne, nakoľko už majú plnú spôsobilosť na právne úkony. Vy už za nich návrh podať, ako ich zákonný zástupca, nemôžete. Ak sa rozhodnú podať návrh je potrebné opísať celú situáciu, najmä pomery, teda kde bývajú, či študujú, kde, aké sú ich mesačné výdavky, prípadne nepravidelné výdavky, doložiť potvrdenia o návšteve školy, rodné listy, doklady o nákladoch, napr. platby za internát, za školské pomôcky a pod. Zároveň je potrebné opísať aj to, kde podľa nich otec pracuje (hoci to je aj práca na čierno), koľko asi zarobí a že si neplní svoju vyživovaciu povinnosť. Návrh sa podáva na súde, kde majú deti bydlisko. Následne súd začne konanie a bude zisťovať nie len koľko reálne zarába, ale koľko by mohol zarábať vzhľadom na jeho vzdelanie, prax, trh práce v lokalite a pod. 

Pokiaľ ide o rozvod, ak sa chcete rozviesť, tak je rovnako potrebné podať návrh na súd. Ak dôjde k právoplatnému rozvodu, pristúpi sa k vyporiadaniu BSM, na ktorom sa môžete dohodnúť, alebo môžete podať žalobu na súd. Súd bude skúmať, kto sa ako pričinil o nadobudnutie majetku, jeho udržanie, správanie manželov, kde bývajú deti a pod. To, že nechce odísť ešte neznamená, že byt dostane on. Nakoľko sa jedná o komplikovanejšie záležitosti odporúčam osobnú konzultáciu u advokáta. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť o radu ohľadom návrhu o zníženie výživného na plnoleté dieťa. Na internete sú rôzne informácie ohľadom podania návrhu na súd a to súd v mieste trvalého bydliska navrhovateľa alebo odporcu. Kde sa podáva návrh ? Ďakujem za odpoveď.  Jančeková.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.08.2019)

Dobrý deň, 

vo veciach výživného na plnoleté osoby platia ust. § 154 a nasl. Civil. mimospor. poriadku :
"§ 154 Miestna príslušnosť súdu
Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
§ 155 :
Konanie sa začína len na návrh.
§ 156 :
Účastníkmi konania vo veciach výživného plnoletých osôb sú navrhovateľ a osoba, ktorá je podľa návrhu povinná platiť výživné.
§ 157 Rozsudok vo veciach výživného možno na návrh zmeniť alebo zrušiť, ak sa zmenia pomery."

Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

Z uvedeného vyplýva, že návrh je potrebné podať na okresný súd miesta trvalého pobytu navrhovateľa.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra ukončila 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Do, ktorého mesiaca ma posielať výživné máj, jún, september. Na doktoranské už nepokračuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

Je nevyhnutné brať do úvahy, že zákonná povinnosť rodiča platiť výživné na svoje dieťa nezaniká dovŕšením 25 rokov alebo ukončením prípravy na svoje budúce povolanie. 

V zmysle súčasnej právnej úpravy je nevyhnutné platiť výživné na dieťa až do momentu, kedy je dieťa schopné samo sa živiť a tým pádom samo sa o seba postarať. (spravidla bude samostatne zárobkovo činná).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval, či je možné nejakým spôsobom vymáhať výživné (aj spätne) alebo peniaze od matky, ktorá sa nestará o dieťa a nemá to ani súdom stanovené (zatiaľ som to právne neriešil). Som študentom vysokej školy a všetko som si musel od nástupu na VŠ z finančného hľadiska zabezpečiť sám. Matka na materskej dovolenke, vydatá, s mužom bývajú v rodinnom dome. Muž (nevlastný otec) vlastní firmu, zamestnaný. Dokonca na mňa poberajú aj prídavok na dieťa a daňový bonus na dieťa. Ale mesačne nedostanem ani cent, pretože matka údajne nemá a nevlastný otec sa o mňa údajne nemusí starať. Vopred Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. §§ 62 a nasl. zákona o rodine platí (citujeme) :
"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní. 
Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

Vzhľadom na okolnosť, že ste plnoletý, výživné môže súd priznať len odo dňa podania návrhu, teda nie spätne (§ 77 zákona o rodine).

Konanie na súde je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

To, že je Vaša mama na materskej dovolenke, neznamená to, že nie je povinná plniť si vyživovaciu povinnosť voči Vám. MInimálne výživné je v súčasnosti  28,08 €.

Pokiaľ sa jedná o prídavok na dieťa a daňový bonus, tieto dávky resp. zvýhodnenia sú podmienené tým, že máte spoločné trvalé bydlisko s matkou a jej manželom a že výživné nebolo určené rozhodnutím súdu. V tejto veci odporúčame kontaktovať prísl. úrad práce.

V záujmu nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Doby deň. Syn skončil strednú školu s maturitou 30. 6. 2018. Viac raz som sa ho pýtal čo bude robiť, keď nechce ísť na vysokú školu. Odpoveď bola vždy vyhýbavá. Naposledy mi odpovedal, že robí digitálny marketing. Výživné mu platím doteraz to je naposledy za november 2018. Neviem aký ma príjem a po oznámení jeho matke, že už prestanem posielať na neho výživné mi odpísala len "Ako myslíš" Neviem ako mám postupovať ďalej. Prosím Vás o radu. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 12.12.2018)

Dobrý deň,

dieťa má nárok na výživné do momentu kedy je už schopné sám sa živiť, teda vlastnou prácou si uhrádzať náklady na život. Ak bolo výživné určené súdom, potom je potrebné podať návrh na zrušenie výživného. Ak súdom výživné určené nebolo, potom nie je nevyhnutné podávať návrh na zrušenie, avšak mali by ste si overiť, či je riadne zamestnaný, alebo nie, aby ste si boli istý, či je alebo nie je potrebné platiť výživné. 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či má nárok môj syn plnoletý, ( 22r. ) na výživné od nezamestnanej matky, ktorá nepoberá žiadne finančné prostriedky. Syn pracuje momentálne na dohodu, potrebuje ich na dokončenie školy, ktorú svojvoľne nedokončil. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.10.2018)

Dobrý deň,

podľa ust. § 62 a nasl. zákona o rodine platí, že "plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

V otázke neuvádzate, či zdieľate spoločnú domácnosť.

Platí, že výživné pre plnoleté dieťa určí súd len na základe podaného návrhu, ktoré musí podať Váš plnoletý syn.

Rovnako, aby otec Vášho syna si plnil vyživovaciu povinnosť voči nemu, musel by syn podať návrh na súd na určenie výživného, samozrejme za predpokladu, že súdne rozhodnutie nie je,  prípadne na jeho zvýšenie.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ako postupovať v prípade, že manželovi prišiel návrh na zvýšenie výživného od PLNOLETEJ dcéry študujúcej na strednej škole a súd ho vyzýva, aby sa dostavil na pojednávanie na okresný súd v mieste bývania plnoletej, pričom manžel ma trvalé bydlisko v úplne inom meste. Všade na internete sme našli informáciu, že keď sa jedna o plnoleté dieťa má sa podávať takýto návrh už na súd v mieste bydliska odporcu (v tomto prípade otca). Ďakujem ak budete taký láskavý a nájdete si čas na odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.09.2018)

Dobrý deň, informácie, ktoré ste našli na internete už nie sú aktuálne. Od účinnosti Civilného mimosporového poriadku platí, že sa miestna príslušnosť okresného súdu pri výživnom medzi plnoletými osobami riadi všeobecným súdom navrhovateľa. Všeobecným súdom každej osoby je súd, v obvode ktorého má fyzická osoba trvalý pobyt. Jeho dcéra postupovala správne, keď podala návrh na zvýšenie výživného na súde, v obvode ktorého má trvalý pobyt.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, či má plnoleté dieťa (toho času študentka strednej školy - maturantka, pokračovať by mala na vysokej škole denné štúdium) nárok na výživné 1. Keď pracuje na základe brigádnickej práci študentov 2. Keď by mala uzatvorený pracovný pomer pracovnom zmluvou na skrátený (polovičný) úväzok 3. Za obdobie od ukončenia maturity do dňa zápisu na vysokú školu? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2018)

Dobrý večer,

na Vašu otázku predkladáme nasledovnú odpoveď :

1./ Podľa § 62 a nasl. zákona o rodine platí, že "plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností a možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov."

2./ Brigádnická činnosť, prípadne zmluva na čiastočný pracovný úväzok samé o sebe nie sú dôvodom neplatenie výživného, rozhodujúce je, či dieťa je schopné sa samé živiť. Ak plnoletý brigáduje alebo pracuje na čiast. úväzok a študuje v dennej forme štúdia, z toho nie je možné usudzovať , že je schopný sa sám živiť. 

Judikatúra súdov potvrdzuje, že schopnosťou dieťaťa samostatne sa živiť treba rozumieť schopnosť samostatne, z vlastných zdrojov uspokojovať všetky relevantné životné náklady; táto schopnosť samostatne sa živiť musí spĺňať požiadavku trvalosti tohto stavu, príjem náhodného charakteru nemožno považovať za nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť. Súdna prax uvádza, že pre nadobudnutie schopností samostatne sa živiť sú dané podmienky až ukončením štúdia, teda nie je daný dôvod na neplatenie výživného pred nástupom na vysokoškolské štúdium.

Odporúčame oboznámiť druhého rodiča o nástupe na vysokoškolské štúdium.

©
 

 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Plnoletá študujúca dcéra si podala návrh na výživné. Chcem sa spýtať, v prípade, že na súde neuspeje, alebo súd určí menšie výživné ako žiada dcéra, bude dcéra musieť zaplatiť súdne trovy? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý deň, úspech v takýchto konaniach závisí v prvom rade na tom, či nie je Vaša dcéra schopná podľa zákona o rodine sa sama živiť. Ak by totiž bola z pohľadu práva schopná sa sama živiť už nemá nárok na výživné. Ak študuje dennou formou na VŠ, tak s vysokou pravdepodobnosťou nárok na výživné jej trvá. Vo vzťahu k výške výživného si Vám dovoľujem uviesť, že tú určuje súd na základe jej odôvodnených potrieb a Vašich schopností, možností a majetkových pomerov. Presnú výšku výživného v takýchto konaniach je možné vždy iba na základe týchto parametrov odhadnúť, ale nie presne povedať, či jej súd prizná toľko koľko chce. V zmysle Civilného mimosporového poriadku sa v týchto konaniach nepriznáva náhrada trov súdneho konania. Iba vo výnimočných prípadoch by bolo možné priznať náhradu trov súdneho konania, ak by to bolo vzhľadom na okolnosti prípadu spravodlivé.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, ak mám dospelé dieťa, na ktoré má otec platiť výživné, ale syn naďalej žije so mnou, patrí výživné synovi a matke nie? Naďalej sa o neho starám, ale chcem vedieť, komu patrí po dovŕšení 18 rokov dieťa výživné?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň. Na základe vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu patrí výživné vždy len oprávnenému dieťaťu. Kým však dieťa nenadobudne plnoletosť, výživné sa platí k rukám druhého rodiča. Inak povedané, pokým nie je dieťa plnoleté, výživné, ktoré mu patrí, uhrádza povinný rodič tomu rodičovi, ktorý má o dieťa zverené do starostlivosti.

Preto by sa po dovŕšení plnoletosti malo výživné platiť priamo oprávnenému dieťaťu bez ohlado na znenie rozsudku súdu. Dovŕšením plnoletosti totiž dieťa nadobúda aj plnú spôsobilosť na právne úkony.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Platím výživné na dve deti. Druhý ma 14 a prvý 21. Je nejaká možnosť zistiť, či syn 21 ročný pracuje? Chodil na vysokú školu ale neviem, či ešte pokračuje. Škola mi odmietla poskytnúť informácie. Komunikácia s exmanželkou nie je možná ani so synom, ignorujú ma už dlhé roky. Je možnosť deti s prvého manželstva vydediť? Ďakujem za odpoveď.

 

 

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 10.10.2017)

Dobrý deň, ďakujeme za otázku, na ktorú odpovedáme nasledovne :


ROZBOR OTÁZKY a PRÁVNA ÚPRAVA

V otázke uvádzate, že platíte výživné na dve deti vo veku 14 a 21 rokov, pričom neviete, či syn vo veku 21 rokov ešte študuje na vysokej škole.  Ignorácia zo strany  bývalej manželky a syna Vám neumoňujú zistiť podstatné okolnosti pre trvanie vyživovacej povinnosti.


Predmetnú oblasť upravujú ust. §§ 62 a nasl.  zákona o rodine, v zmysle ktorých platí  (citujeme) :
"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.13)
Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní. 
Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

Dôležité pre Vás je ust. § 78 ZoR : 
"Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.
Ak dôjde k zrušeniu alebo zníženiu výživného pre maloleté dieťa za uplynulý čas, spotrebované výživné sa nevracia."

Pre vysvetlenie :  Z cit. ustanovenia pre Vás vyplýva, že pre prípad, že syn už pracuje a Vy naďalej plníte vyživovaciu povinnosť, nakoľko o jeho zamestnaní neviete, budete môcť žiadať vrátenie výživného od syna titutom bezdôvodného obohateniav súlade s ust. Obč. zákonníka.

 


Vysokoškolské štúdium alebo zamestnanie : 
Odporúčame  podľa ust. zákona č. 600/2003  Z.z. o prídavku na dieťa, aby ste sa písomne informovali na príslušnom úrade práce či nedošlo k oznámeniu zmien pokiaľ sa jedná o vyplácanie prídavku na dieťa. Podľa § 3 cit. zákona za nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak 
a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Úradu práce podľa § 17 cit. zákona orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, školy a školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní prídavku alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich s touto štátnou sociálnou dávkou, sú povinné spolupracovať s platiteľom a na jeho žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

Z ust. § 14 cit. zákona vyplýva aj pre Vašu bývalú manželku, aby oznámila do ôsmich dní platiteľovi zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré majú vplyv na nárok na prídavok a na jeho výplatu, alebo podať o týchto zmenách elektronickými prostriedkami do ôsmich dní oznámenie podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Pre vysvetlenie : Úrad práce môže zistiť, či Váš syn stále študuje na vysokej škole. Súčasne  na základe Vášho oznámenie zistí okolností na strane Vašej bývalej manželky, či nedošlo k zmene okolností pre trvanie nároku na výplatu prídavku na dieťa. Pre prípad, že syn pracuje, podáte na prísl. súd návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti.


ZISTENIE  VŠ : Aspoň čiastočnú informáciu Vám môže poskytnúť centrálny register záverečných a rigoróznych prác  podľa zákona o vysokých školách /§ 63/.

 

PLATENIE VÝŽIVNÉHO :
Platobné miesto úhrady výživného z Vašej strany bolo určené "k rukám matky"k určitému dňu v mesiaci. Nakoľko syn je plnoletý, môžete bývalej manželke oznámiť písomne, že výživné budete uhradzovať na bankový účet syna. Súčasne požiadajte písomne syna, aby Vám oznámil či študuje alebo už je v pracovnom pomere, a ak študuje, aby predložil aktuálny doklad o štúdiu - potvrdenie z vysokej školy, ako aj oznámil číslo účtu v banke pre poukazovanie výživného. Týmto spôsobom by ste mohli dôjsť k výsledku a informáciám ohľadom štúdia Vášho syna.  

 

VYDEDENIE  : 
Podľa ust. Obč. zákonníka platí, že poručiteľ môže vydediť potomka, ak
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
b) o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
Pokiaľ to poručiteľ v listine o vydedení výslovne určí, vzťahujú sa dôsledky vydedenia aj na potomkov dediča. 

Môžete spísať aj závet, kde však platí, že aj ak by ste neurčil Vaše deti ako dedičov, platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov."

Možnosťou pre Vás je za života vyporiadať majetok tak, aby  tento nebol predmetom dedičstva (napr. darovať). Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť aj na možné riziká napr. z dôvodu zmeny vzťahov s obdarovanými, zmeny Vašich osobných a pracovných pomerov, ako aj z dôvodu Vašej právnej istoty. Museli by sme poznať podrobnejšie Vaša osobné  pomery, aby odpoveď v tejto časti bola konkrétnejšia.

 

Dúfame, že sme Vám pomohli.

Budeme radi, ak nám dáte vedieť, ako ste dopadli.


 

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ak môj bývalý manžel žiada, aby si dcéra podala žiadosť o výživné na súd, na ktorý súd je povinná ju podať a stačí súdu ako dôkaz nemožnosti dohody s otcom sms komunikácia?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 30.07.2017)

Dobrý deň,

 

vo Vašom prípade je v prvom rade potrebné rozlíšiť situácie kedy je dieťa maloleté alebo plnoleté. V zmysle príslušných ustanovení zákona o rodine totiž výživné na plnoleté dieťa je možné upravovať alebo určiť len na základe návrhu tejto plnoletej osoby. Rovnako ak by povinný rodič (ten kto platí výživné) chcel požiadať súd o zrušenie vyživovacej povinnosti musel by sám podať návrh na zrušenie jeho vyživovacej povinnosti voči plnoletému dieťaťu.

 

Podľa ustanovenia § 78 ods. 1 Zákona o rodine
Dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

 

Ak teda povinný rodič (v tomto prípade otec Vašej dcéry) neplatí na dcéru výživné a Vaša dcéra je už plnoletá, bude potrebné z jej strany podať návrh na určenie výživného na plnoleté dieťa. V žiadnom ustanovení zákona o rodine však nie je uvedené, že obligatórnou náležitosťou návrhu na určenie výživného na plnoleté dieťa je preukázanie, že sa Vaša dcéra nevie so svojim otcom dohodnúť na plnení vyživovacej povinnosti. Tzn. že súdu nie je potrebné preukazovať, že sa snažila o mimosúdne rokovanie s otcom. Vždy je však dobré súdu uviesť, že sa mimosúdne dohodnúť nevedeli a preto bola nútená podať návrh priamo na súd.

 

Procesná úprava súdneho konania

 

Procesnú stránku súdneho konania týkajúceho sa určenia výživného na plnoleté dieťa nájdete najmä v ustanoveniach Civilného mimosporového poriadku § 154-157 v spojení s ustanovenia Civilného sporového poriadku.

 

Miestnu príslušnosť okresného súdu pri podaní návrhu na určenie výživného na plnoleté dieťa určuje ustanovenie § 154 Civilného mimosporového poriadku. Podľa tohto ustanovenia je miestne príslušným súdom na konanie o tejto veci tzv. všeobecný súd navrhovateľa. Vo Vašom prípade všeobecný súd Vašej dcéry.

 

Podľa ustanovenia § 154 Civilného mimosporového poriadku

Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

Podľa ustanovenia § 14 Civilného sporového poriadku

Všeobecným súdom fyzickej osoby je súd, v ktorého obvode má fyzická osoba adresu trvalého pobytu.

 

Obsah návrhu na určenie výživného na plnoleté dieťa

 

To, čo musí takýto návrh na určenie výživného na plnoleté dieťa obsahovať nájdeme v oboch civilných kódexoch upravujúcich procesný postup súdov.

 

Podľa ustanovenia § 127 ods. 1 Civilného sporového poriadku
Ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

a) ktorému súdu je určené,

b) kto ho robí,

c) ktorej veci sa týka,

d) čo sa ním sleduje a

e) podpis.

 

Podľa ustanovenia § 25 Civilného mimosporového poriadku
V návrhu na začatie konania sa okrem všeobecných náležitostí podania uvedie označenie účastníkov, ich zástupcov, ak ich majú, pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov na ich preukázanie a musí byť zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha.

 

Veľmi dôležitou súčasťou každého návrhu (či už na určenie, zníženie alebo zvýšenie) výživného je preukázanie tzv. odôvodnených potrieb oprávnenej osoby a schopností, možností a majetkových pomerov povinnej osoby. Tieto informácie sú totiž potrebné k tomu, aby súd v súlade s ustanovením § 75 ods. 1 Zákona o rodine mohol adekvátnym spôsobom určiť výšku výživného.

 

Podľa ustanovenia § 75 ods. 1 Zákona o rodine

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

 

Bude dôležité, aby Vaša dcéra vedela v rámci súdneho konania všetky deklarované náklady aj preukázať. Súdu netreba preukazovať základné náklady týkajúce bývanie, stravovania, hygienických potrieb... Vychádza sa z toho, že súdu sú priemerné základné výdavky na plnoletú osobu určitého veku známe z jeho činnosti. Ak však má Vaša dcéra napríklad finančne náročné krúžky alebo iné mimoškolské aktivity, tieto je už potrebné súdu preukazovať. Rovnako je potrebné súdu preukázať zvýšené náklady na stravovanie v súvislosti s nepriaznivým zdravotným stavom.

 

Dohoda plnoletej dcéry s otcom

 

Vo svojej otázke uvádzate, že sa Vaša dcéra so svojim otcom nevedela dohodnúť na platení výživného.  V tomto smere si Vás dovoľujem upozorniť na jednu skutočnosť, ktorú mnohí pri uzatváraní dohôd o výživnom zabúdajú.

 

V prípade, že Vaša dcéra uzatvorí so svojim otcom mimosúdnu, hoci aj písomnú dohodu o platení výživného v určitej výške, táto dohoda nie je vykonateľná. Tzn. že ak by povinný prestal platiť výživné, Vaša dcéra by nemohla voči nemu začať hneď exekučné konanie.

 

Z toho dôvodu odporúčame, ak by dochádzalo k uzatvoreniu dohody o výške výživného, bude potrebné napriek tomu podať návrh na určenie výživného. V rámci súdneho konania môže Vaša dcéra so svojim otcom uzatvoriť dohodu v rovnakom znení ako ju chceli podpísať mimosúdne. Táto dohoda, tzv. súdny zmier je následne schválený súdom formou uznesenia. Ak by jej otec prestal platiť výživné určené súdnym zmierom, Vaša dcéra sa bude môcť hneď obrátiť na súdneho exekútora a začať voči nemu exekučné konanie.

 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 1 Civilného sporového poriadku

Žalobca a žalovaný môžu uzavrieť zmier. O uzavretie zmieru sa má súd vždy pokúsiť.

 

Podľa ustanovenia § 148 ods. 1 Civilného sporového poriadku

Súd rozhodne o tom, či uzavretý zmier schvaľuje; neschváli ho, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Mojej dcére konci stredoškolská dochádzka k 1. 9. 2017. Jej otec platí na ňu exekučné výživné. Chcem sa spýtať dokedy je povinný platiť, či aj po 1. 9., keď sa jej nepodarí náhodou zamestnať? A, či sa rusi vyživovacia povinnosť tým, že ex si poda žiadosť o zrušenie platenia na príslušnom súde?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 14.07.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine (§ 62 ods. 1) trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Skončenie stredoškolskej dochádzky preto samo o sebe ešte nemusí byť dôvodom na zánik vyživovacej povinnosti.

Navyše ak bolo o vyživovacej povinnosti rozhodnuté v rámci súdneho konania, tak pre zánik vyživovacej povinnosti je potrebné ďalšie súdne rozhodnutie. Nestačí len samotné podanie návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedený viac ako dva roky a platím bývalej manželke výživné. Dcéra bude mať v júli 18 rokov. Chcel by som začať platiť výživné priamo dcére na účet. Účet už ma založený. Môžem jej výživné začať rovno posielať s tým, že bývalú manželku písomne informujem o tejto zmene alebo sú potrebné aj iné úkony? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 27.05.2017)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že oprávnenou z výživného po celú dobu bola a bude Vaša dcéra. Nakoľko však v čase rozvodu bola maloletá, tak sa určuje ako miesto platenia matka. Dovŕšením plnoletosti Vašou dcérou sa však toto mení a výživné je vhodné zasielať priamo jej. Vzhľadom na Váš vzťah s bývalou manželkou Vám však odporúčam buď e-mailom alebo smskou oznámiť bývalej manželke túto zmenu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý večer. K určeniu otcovstva došlo súhlasným vyhlásením rodičov na matrike, keď dcéra ma 8 rokov. Mojim vyhlásením a vyhlásením partnera (nie bilologického otca) dá sa tento právny úkon nejako vrátiť spať? Anulovať nejako toto otcovstvo? Myslím, že bývali partner by bol iba rad. Keďže s týmto partnerom nežijeme a nejaví ani o toto dieťa záujem? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň,

podľa § 93 Zákona o rodine Muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Aj matka dieťaťa môže v rovnakej lehote zaprieť, že otcom dieťaťa je muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

Ako vyplýva z tohto ustanovenia bývalý partner už svoje otcovstvo zaprieť nemôže, nakoľko už uplynula zákonná lehota 3 roky. Do úvahy však prichádza postup podľa § 96 ZR  Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a ak uplynula rodičom dieťaťa lehota ustanovená na zapretie otcovstva, môže súd na návrh dieťaťa rozhodnúť o prípustnosti zapretia otcovstva. V tomto konaní musí byť maloleté dieťa zastúpené kolíznym opatrovníkom. Ak súd rozhodne tak, že návrhu podanému podľa odseku 1 vyhovie, a určí, že zapretie otcovstva po uplynutí zákonnej lehoty je v záujme dieťaťa, môže dieťa po právoplatnosti tohto rozhodnutia podať návrh na zapretie otcovstva.

Vaša dcéra by teda mohla podať návrh na vyhlásenie prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva. Musela by však preukázať svoj záujem na zapretí otcovstva a zdôvodniť, prečo chce otcovstvo zaprieť. Ak by súd pripustil podanie takéhoto návrhu a podarilo by sa zaprieť otcovstvo Vášho bývalého priateľa, bolo by ešte potrebné určiť otcovstvo voči biologického otcovi.

Obávam sa však, že skutočnosť, že jej biologický otec neprispieval na výživu nebude postačovať, pretože podľa zákona bol jej otcom Váš bývalý priateľa a ten mal voči nej aj vyživovaciu povinnosť. Okrem toho by výživné nemohla žiadať spätne ale len odo dňa začatia konania o určenie výživného (samozrejme za predpokladu, že by sa podarilo zaprieť otcovstvo Vášho bývalého priateľa a zároveň určiť otcovstvo jej biologického otca).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, potrebujem poradiť, mám dcéru z nemanželského vzťahu. Vychovávam ju sama, otca dieťaťa som vtedy neuviedla. Oficiálne, iba v pôrodnici do papierov pri narodení. Keď mala dcérka 8 rokov, zoznámila som sa s ďalším partnerom, ktorý si dcéru osvojil, respektíve je písaný tento druhý partner ako otec dieťaťa v rod.liste. Spolužitie však stroskotalo, nežijeme spolu, platí mi na dcéru výživné. Moja dcéra bude mať v auguste 18 rokov, od cca 12 rokov vie kto je jej biologický otec., aj keď sa nestretávali. Dcérka si chce nárokovať od biologického otca nejakú náhradu, keďže nikdy neprispieval na jej výživu. Na čo ma dcéra právo? Ma právo aj na dedičstvo po biologickom otcovi, keď v rod.liste je uvedený druhý partner? Môže dať žiadosť na súd? Iniciuje to sama, že ma na to právo. Preto sa pýtam, na čo všetko ma teda právo. Navštevuje strednú školu a bude navštevovať ešte tri roky. Ďakujem veľmi pekne za odpoveď pre dcérku.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 15.05.2017)

Dobrý deň,

dieťa má samozrejme nárok na výživné od svojich rodičov. Tento právny nárok má od osoby, ktorá je uvedená v rodnom liste ako rodič, vo Vašom prípade otec. Uvádzate, že si ju Váš partner osvojil. Ak došlo k riadnemu osvojeniu v zmysle zákona o rodine, stal sa jej otcom aj po právnej stránke so všetkými právami a povinnosťami, ktoré z toho vyplývajú. V takom prípade nemá nárok od biologického otca žiadať výživné. To isté platí aj pri dedičstve. Osvojením totiž zaniká vzťah s biologickým rodičom a tento vzťah nahrádza vzťah s osvojiteľom. Vaša dcéra má teda nárok na výživné od Vášho partnera, po ktorom bude za splnenia zákonných predpokladov aj dediť.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom zrušenia výživného na plnoleté dieťa. Mám 26 rokov a študujem formou denného štúdia na VŠ (druhý stupeň). Prišiel mi domov list do vlastných rúk z okresného súdu ohľadom zrušenia výživného nakoľko mám maturitu a tým pádom som schopná sama sa živiť. Na pojednávanie mám predložiť potvrdenie o štúdiu a aktuálnu pracovnú zmluvu. Čo sa týka tej pracovnej zmluvy popri dennom štúdiu prajem na polovičný úväzok nakoľko kvôli veku už nemôžem mať brigádnickú dohodu a na dohodu o vykonaní práce by sa mi pracovať neoplatilo, pretože je to ohraničené počtom hodín u jedného zamestnávateľa. Predtým som vo firme kde pracujem brigádovala ale nakoľko som už mala 26 a otec mi riadne neplatil výživné prijala som ponuku polovičného úväzku. Môže súd rozhodnúť o úplnom zrušení výživného nakoľko som podľa advokátky schopná sama sa živiť? Prípadne môže súd rozhodnúť o zrušení výživného nakoľko popri dennom štúdiu pracujem na polovičný úväzok? Za odpovede veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.04.2017)

Dobrý deň. 

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť (§62 ods. 1 Zákona o rodine).

V súdnom konaní bude súd posudzovať najmä to, či ste schopná sama sa živiť, avšak schopnosť dieťaťa samo sa živiť, nezávisí od dosiahnutia určitej vekovej hranice. V súdnej praxi sa ako okolnosť, keď trvá vyživovacia povinnosť rodičov, tradične akceptuje štúdium. Aplikačná prax v súvislosti s touto otázkou vyvodila záver, že pre nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť sú dané podmienky ukončením jedného štúdia toho istého stupňa (len jednej vysokej školy).

Vo Vašom prípade budete súdu musieť preukázať, že štúdium vysokej školy potrebujete na nadobudnutie schopnosti samostatne sa živiť a bude len na posúdení súdu (nie advokátky Vášho rodiča), či ste alebo nie ste schopná sama sa živiť. Rozhodnutie súdu bude závisieť od okolnosti prípadu, avšak súd bude brať do úvahy aj dôvody Vášho polovičného záväzku a zrušiť výživné by nemal.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môj manžel má plnoletú dcéru z prvého manželstva, platí výživné v sume 130 eur mesačne. Dcéra, ktorá je zastupovaná jej matkou, žiada zvýšiť na 300 eur, nakoľko jej matka je momentálne po rodičovskej dovolenke nezamestnaná. Chcela by som sa opýtať, či má manžel nahlásiť aj naše zrušenie bsm, ktoré máme. Ja som živnostník toho času na rodičovskej dovolenke a manžel výsluhový dôchodca poberajúci 480 eur. Ďalší príjem ani majetok nemá. Mali pojednávanie a súd mu určil 200 eur mesačne s čím nesúhlasil a pojednávanie sa odročilo. Máme spoločne 2 neplnoleté deti, stále súd skúma, koľko mám príjem z podnikania, môže to sudca keď máme zrušené bsm? Ďakujem vopred za radu a odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 04.11.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je zastupovaná matkou, predpokladám, že nie je plnoletá. Súd určuje výživné na základe konkrétnych pomerov účastníkov konania (povinného, oprávneného, prešetruje výdavky maloletého a pod.) a každý prípad posudzuje jednotlivo. 

 

Ak dvaja manželia žijú v spoločnej domácnosti a uhrádzajú náklady spoločne, súd zisťuje príjem oboch manželov. Jenti bežný postup. Platí to aj pre partnerov a nie je pritom rozhodujúce, či máte zrušené BSM.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mam uz skoro 25 rokov dala som na súd to, že mi otec neplatil výživné po skončení strednej školy otec nepodal zrušenie vyzivovacej povinnosti, konal sa sud kde po vypočutí a atd. rozhodol súd že mi otec má vyplatit výživné. Samozrejme sa odvolal. Výživné bolo určené ešte keď som mala sedem rokov, snažila som si hľadať prácu pi skončení školy aj vo svojom odbore neúspešne, mala som sezónne práce alebo brigadne, zobrala som čo som mohla len aby som nesedela doma, mamina mi poskytovala strechu nad hlavou aj stravu čo mohla do kym tiež nemala nejaké zdravotné problémy a tak som brigadovala čo najviac aby sme mohli vyžiť nejako plus mam neplnoletú sestru a brata plnoletého ktoré mu sa nechcelo robiť najmenej tri roky, takže chcem sa opýtať že vôbec dokedy sa môže odvolávať najprv najvyšší súd rozhodol že mi ma vyplatit a to sa odvolal a teraz znovu keď rozhodol v môj prospech. Za odpoveď Dakujem

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je voči rozhodnutiu prípustné odvolanie potom je to jeho právo. Uvádzate, že sa odvolal na najvyšší súd, k tomu uvádzam, že ako odvolanie tak aj dovolanie môže podať, avšak súd sa zaoberá tým, či je splnený jeden z odvolacích či dovolacích dôvodov (podľa toho, na ktorom stupni sa rozhoduje). Ak súd rozhodol vo Váš prospech a ďalší súd to potvrdí, prípadne odvolací súd, či dovolací súd odvolanie/ dovolanie zamietne ako nedôvodné, treba počkať na právoplatnosť rozhodnutia a následne môžete sumu dlžného výživného žiadať prostredníctvom súdneho exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moj manžel platí alimenty na 25 ročneho syna. Syn končí VŠ a chce ísť ďalej na doktorandské štúdium. Je jeho otec povinný platit alimenty aj počas doktorandského štúdia? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2016)

Dobry den, vyzivne sa plati do casu, kym dieta nie je schopne same sa zivit. Absak nieje to mozne predlzovat donekonecna.

Ak ma syn ukonceny druhy stupen vysokej skoly a rozhodol sa sam studovat na doktorandskom studiu, potom by trvanie vyzivovacej povinnosti bolo v rozpore s dobrymi mravmi. 

Vas manzel, ak chce prestat platit vyzivne, musi podat navrh na sud na zrusenie vyzivovacej povinnosti (ak bolo vyzivne urcene sudom). Nemoze teda svojvolne prestat platit, pretoze rozhodnutie sudu nebolo zrusene.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Rodičia sa včera rozviedli a ja mám 18 rokov a bývam s matkou, otec odišiel zo spoločnej domácnosti. Mám mladšie sestru a tej pri rozvode prisúdili výživné od otca 120,- €. Ja som si tiež podala návrh na výživné od otca. Pojednávanie máme stanovené na 31.3. Može isť na pojednávanie so mnou matka, nakolko ja nemám znalosti o výdavkoch a nákladoch a príjmoch rodiny, navštevujem 3 ročnik gymnázia. Možem splnomocniť matku aby ma zastupovala? Dakujem

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 21.03.2016)

Dobrý deň, v súdnom konaní sa môžete nechať zastupovať inou fyzickou osobou alebo aj advokátom. Vzhľadom na to, že ste plnoletá, máte procesnú spôsobilosť a v konaní môžete vystupovať aj sama. Pri udelení plnej moci na zastupovanie v konaní nie je možné plnú moc udeliť fyzickej osobe, ktorej záujmy sú v rozpore s Vašimi záujmami. Ak sa chcete dať zastupovať výlučne z dôvodu, že Vám nie sú známe náklady a príjmy domácnosti, odporúčal by som Vám si tieto náklady a výdavky doma s mamou prejsť, naštudovať si ich a pojednávania sa zúčastniť sama. Ak sa pojednávania zúčastní Vaša mama namiesto Vás, môže vzniknúť akákoľvek situácia (môže sa s Vašim otcom hádať...), ktorá by mohla konanie predĺžiť alebo iným spôsobom skomplikovať. Ak budete na pojednávaní prítomná Vy a Váš otec, je vyšší predpoklad aj toho, že sa priamo na pojednávaní dohodnete a súdne konanie na prvom pojednávaní ukončíte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Chcela by som poprosiť o radu, môj plnolety syn predčasne ukončil školu, bol evidovaný na úrade práce a koncom januára sa zamestnal odpracoval 4 pracovne dní, za ktoré dostal mzdu cca 64 euro. Moja otázka znie keďže nemal dostacujuci príjem pre vlastnú potrebu, môžem žiadať ex o úhradu alimentov na mesiac február vzhľadom k tomu, že nezistoval fakty a alimenty stopol k 1.2.2016. Ďakujem za odpoveď

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2016)

Dobrý deň, z Vašej otázky predpokladám, že Vášmu ex-manželovi bolo súdom uložená a určená vyživovacia povinnosť. V takom prípade, je povinný (Váš ex) z vyživovacej povinnosti plniť vyživovaciu povinnosť až do súdneho rozhodnutia o zrušení vyživovacej povinnosti. Vzhľadom na to, že ide o plnoleté dieťa súd bude o vyživovacej povinnosti rozhodovať len na návrh. Tzn. že ak Váš ex si myslí, že by už nemal platiť výživné, musí podať návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti voči svojmu plnoletému dieťaťu. Súd následne bude zisťovať, či je Váš syn objektívne schopný sám sa živiť. Vychádzajúc z opisu skutočností z Vašej otázky mám za to, že súd by jeho návrhu vyhovel a vyživovaciu povinnosť by zrušil.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Moji rodičia sa rozviedli. Teraz mám 19 rokov, chodim este do skoly a dostavam vyzivne len 45 eur. Chcela by som opytat, ci mam narok na viac penazi a este viac otec nepravidelne posiela peniaze. Za dobru radu dakujem dopredu

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 03.02.2016)

Dobrý deň, to či máte právo na viac peňazí nie je možné posúdiť bez toho, aby som mal k dispozícii obsiahle informácie o Vašich výdavkoch, príjme a o výdavkoch a príjme Vášho otca. Výživné na plnoleté dieťa súd upravuje len na návrh. Tzn. že ak nepodáte návrh na zvýšenie výživného, súd nezačne konať o výživnom ani vtedy, ak by došlo k zmene pomerov. V návrhu na súd musíte uviesť všetky podstatné skutočnosti a najmä kvalifikovane preukázať Vaše výdavky a príjem. Rovnako je vhodné, aby ste súdu oznámili všetky informácie týkajúce sa príjmu Vášho otca (v mnohých prípadoch sa povinný z vyživovacej povinnosti snažia svoj príjem zatajiť). Následne súd posúdi, či sú splnené podmienky na zvýšenie výživného. Súd pritom vychádza z odôvodnených potrieb oprávneného (Vás) a schopností, možností a majetkových pomerov povinného (Vášho otca).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, 

chcem sa opýtať, či výživné na 18 ročného syna môžem riešiť za syna ja alebo už on sám, keďže je plnoletý.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 22.01.2016)

Dobrý deň, ak je plnoletý, návrh na súd podáva sám ale Vy môžete v konaní vystupovať ako jeho zástupca na základe plnej moci.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Prosím Vás, je vekovo hraničné dokedy je povinost platit výživné na dieta? napríklad do 26 rokov, alebo kedy vlastne zanikne povinost ... - keď platitel výživného má určitý príjem a výdavky - kde je hranica, alebo aká je min. suma, čo potrebuje na živobytie? Za odpovede vopred dakujem

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 02.09.2015)

Dobrý deň, zákon nestanovuje hranicu 26 rokov a ani inú na to, dokedy máte dieťaťu platiť výživné. V zákone je to obmedzené schopnosťou a možnosťou dieťaťa sa samé živiť. Ak má tieto schopnosti alebo možnosti, tak povinnosť platiť výživné zaniká. Niekedy to môže byť už u 18 ročného dieťaťa a inokedy u 27 ročného dieťaťa. Samozrejme povinnosť platiť výživné nie je možné zneužívať. 

Pokiaľ ide o sumu na živobytie, tak táto suma je daná zákonom (o životnom minime). Avšak pri platení výživného platí, že aj keby ste nemali ani 1 cent, tak musíte platiť výživné v minimálnej zákonom stanovenej výške, ktorá je 30 % životného minima, teraz je to cca 29 eur.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rád by som sa opýtal na otázku ohľadom výživného. Nakoľko som minulý mesiac dovŕšil 18 rokov, požiadal som môjho otca, aby začal posielať peniaze mne na účet. Súdom pred tromi rokmi bolo určené, že peniaze majú chodiť k rukám matky, respektíve na jej číslo účtu. Otec si však môj list neprebral a peniaze opäť zaslal na účet matke. Ja sa teda pýtam, či postupoval správne, nakoľko argumentoval tým, že istý právnik mu poradil, že ak to bolo súdom určené, návrh na zmenu musí podať na príslušnom súde matka dieťaťa (i keď už plnoletého). Ja som sa však zo všetkých zdrojov (internet, poradne) dočítal, že výživné na plnoleté dieťa je na dohode rodiča a dieťaťa a nie rodičov. Vopred ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 25.07.2015)

Dobrý deň, pokiaľ ide o otázku, kam platiť výživné na plnoleté dieťa, tak odpoveď je: samozrejme na účet dieťaťa. Nie je to naozaj o rozhodnutí otca dieťaťa ale o tom, či dieťa súhlasí s tým, aby peniaze posielal niekam inam.

Ak otec nebude rešpektovať Vaše rozhodnutie, aby peniaze posielal Vám, potom otcovi povedzte, že budete potom nútený podať trestné oznámenie pre neplatenie výživného a argumentujte, že Vy výživne od matky nedostávate. Ak si otec neuvedomí hrozbu neplatenia výživného, tak potom toto trestné oznámenie bude potrebné podať.

Akonahle má dieťa 18 rokov už nemá právneho zástupcu. Bez akéhokoľvek súdneho rozhodnutia má otec povinnosť posielať peniaze priamo plnoletému dieťaťu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám 18 rokov a moji rodičia sú rozvedení. Otec na mňa prispieva výživné ešte podľa rozsudku, keď sa s ním mama rozviedla. Ja teraz (resp. od septembra) nastupujem na vysokú školu do Bratislave a mama to asi neutiahne. Podľa toho čo viem, tak otec zarába veľmi dobre a chcel by som, aby na mňa platil vyššie výživné (kvôli škole). Môžem na súde žiadať zvýšiť výživné, aj keď je o ňou už v podstate rozhodnuté.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. V prípadoch ako je ten Váš je rozhodujúce, či došlo k zmene pomerov. Ak sa Vám v súdnom konaní podarí preukázať zmenu pomerov (čo by vzhľadom na nástup na VŠ a čas ktorý uplynul od poslednej úpravy výživného nemalo byť problém), tak môžete byť v konaní úspešný. Konaniu nebráni to, že o výživnom už bolo rozhodnuté (viď judikát nižšie).

 

Uznesenie ÚS SR sp. zn. I. ÚS 104/08

Plnoletý navrhovateľ, oprávnený titulom výživného nemôže byt' obmedzený pri podaní svojho návrhu tým, že v konaní o úprave práv a povinností k maloletým deťom po rozvode manželstva rodičov, je upravované výživné zo strany povinného rodiča dňom právoplatnosti rozvodu do budúcna.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku