Výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislavský
Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát
Odpovedané dňa: 18. 7. 2017

Otázka: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Moja otázka - Pred 2 rokmi som podala žiadosť o úpravu výživného od otca i matky na základe toho že v 18 rokoch som sa osamostatnila a odišla z miesta bydliska. Dnes som sa dozvedela, že toto pojednávanie sa konalo včera a ja som nebola oboznámená, čiže som sa nedostavila. A keďže teraz mám 20 rokov, ale od tohto školského roku študujem už len externe, a od tohto mesiaca som nezamestnaná, či mám znova podať návrh a výživné dostanem, alebo keďže nie som denný študent už peniaze nedostanem. Za Vašu odpoveď vopred ďakujem. 

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň,

Podľa § 62 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Nie je teda rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Dôležité je, či je schopné sa samé živiť. Časté sú prípady detí objektívne neschopných samostatne sa živiť (z dôvodu hendikepu, postihnutia), tu trvá vyživovacia povinnosť aj po skončení štúdia. Taktiež nie je rozhodujúce, či ste denný študent alebo externý.

 

Pokiaľ však máte možnosť sa zamestnať a máte aj schopnosti pracovať, potom vyživovacia povinnosť zaniká. Obyčajne externí študenti majú možnosť zamestnať sa (hoci aj brigádne) a tak si zabezpečovať živobytie. Zamestnať sa Vám môžu brániť však aj objektívne skutočnosti, ak ich máte, určite je potrebné na súde ich spomenúť.

 

To, že sa konalo pojednávanie bez Vašej prítomnosti môže byť procesnou chybou súdu. Najmä ak Vám neoznámili termín pojednávania. Je povinnosťou súdu oznámiť Vám termín pojednávania. Odporúčam Vám ísť nahliadnuť, čo najskôr, do súdneho spisu a zistiť, či Vám doručovali predvolanie. Zároveň zistíte, či súd už rozhodol alebo ešte nie. Odporúčam konať rýchlo, pretože, ak by súd rozhodol, plynie 15 dňová lehota na podanie odvolania odo dňa doručenia rozhodnutia. Súd má možno Vašu nesprávnu adresu. 

 

Ak by konanie skončilo zamietnutím návrhu, bude len veľmi obtiažne dosiahnuť pozitívny výsledok novým návrhom, pokiaľ nenastala žiadna zmena okolností od posledného rozhodnutia súdu. Preto odporúčam toto konanie dotiahnuť do konca. Súd Vám musí umožniť nahliadnuť do Vášho spisu. 

 

Zákonné ustanovenia

 

Podľa § 62 ods. 1 Zák. o rodine ( zák. č. 36/2005 Z. z. ), plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

 

Podľa § 62 ods. 2 Zákona o rodine, obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností a možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 

 

Podľa § 62 ods. 4 Zákona o rodine, pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne sú aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. 

 

Podľa § 62 ods. 5 Zákona o rodine, výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča, súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 

 

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine, veta prvá, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 

 

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

 

Na základe vykonaného dokazovania môže súd dospieť k záveru, že návrh na zvýšenie výživného bol podaný dôvodne. Súd s poukazom na ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine môže meniť súdne rozhodnutia o výživnom, ak nastane zmena pomerov na strane maloletých detí alebo na strane povinnej osoby platiť výživné. Od poslednej úpravy výživného, pokiaľ došlo k podstatnej zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa súd výživné zvýši. S pribúdajúcim vekom detí sú odôvodnené zvýšené výdavky na zabezpečenie nielen ich základných potrieb ako je strava, ošatenie, hygienické potreby, potreby súvisiace s návštevou školy, ale aj ostatných potrieb súvisiacich s vekom detí, s ich sociálnym vývojom.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa informovať ohľadom výživného. Som rozvedený 10rokov podľa súdneho rozhodnutia platím na dcéru 140e mesačne. Dcéra navštevuje 2. Stupeň strednej školy a vo februári 2020 dovŕši 18rokov. Ma aj svoj študentský účet kde mu okrem výživného posielam financie na štúdium.
Chcel by som sa opýtať, či je možné požiadať súd, aby výživné, 140e čo posielam na účet exmanželky, aby išli na účet mojej dcéry po dovrseni 18 rokov. Je takáto možnosť? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.01.2020)

Dobrý deň, na to, aby ste dcére posielali výživné priamo na jej bankový účet nepotrebujete súhlas súdu ani súdne rozhodnutie, ani súhlas bývalej manželky. 

Dovŕšením 18. roku veku nadobudne plnoletosť  a výživné môžete posielať priamo na jej bankový účet. Neporušíte tým žiadny zákon.
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, prosím Vás o radu, ako postupovať pri žiadosti o výživné na 2 plnoleté dcéry, jedna študuje 3. Ročník na bilingválnom gymnáziu, ma18. R. A druhá 1. Ročník na vysokej škole, má 20r. A, je na internáte, Výživné chceme od ich otca a môjho manžela, ale nakoľko je oficiálne už vyše 4 roky nezamestnaný a nemieni sa ani zamestnať, vraj nebude niekde robiť za 500e, ale robí, na čierno", vyhráža sa nám, že ak ho oznámime, tak nám rozbije hubu, mimochodom zarobí od 1200-1500e mesačne, mne prispieva mesačne 200e na všetko, stravu si kupuje sám, deťom nechce už dať nič navyše, okrem toho aj pije a ja zarobím 500e. Dávno sa chcem s ním rozviesť, ale nemáme kam po rozvode ísť, byt je síce spoločný, ale on neodíde, tak som bezraná, kam sa obrátiť a ako postupovať, ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 23.09.2019)

Dobrý deň prajem,

ak sú deti plnoleté, musia podať návrh samostatne, nakoľko už majú plnú spôsobilosť na právne úkony. Vy už za nich návrh podať, ako ich zákonný zástupca, nemôžete. Ak sa rozhodnú podať návrh je potrebné opísať celú situáciu, najmä pomery, teda kde bývajú, či študujú, kde, aké sú ich mesačné výdavky, prípadne nepravidelné výdavky, doložiť potvrdenia o návšteve školy, rodné listy, doklady o nákladoch, napr. platby za internát, za školské pomôcky a pod. Zároveň je potrebné opísať aj to, kde podľa nich otec pracuje (hoci to je aj práca na čierno), koľko asi zarobí a že si neplní svoju vyživovaciu povinnosť. Návrh sa podáva na súde, kde majú deti bydlisko. Následne súd začne konanie a bude zisťovať nie len koľko reálne zarába, ale koľko by mohol zarábať vzhľadom na jeho vzdelanie, prax, trh práce v lokalite a pod. 

Pokiaľ ide o rozvod, ak sa chcete rozviesť, tak je rovnako potrebné podať návrh na súd. Ak dôjde k právoplatnému rozvodu, pristúpi sa k vyporiadaniu BSM, na ktorom sa môžete dohodnúť, alebo môžete podať žalobu na súd. Súd bude skúmať, kto sa ako pričinil o nadobudnutie majetku, jeho udržanie, správanie manželov, kde bývajú deti a pod. To, že nechce odísť ešte neznamená, že byt dostane on. Nakoľko sa jedná o komplikovanejšie záležitosti odporúčam osobnú konzultáciu u advokáta. 
 


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, dcéra ukončila 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Do, ktorého mesiaca ma posielať výživné máj, jún, september. Na doktoranské už nepokračuje. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 16.07.2019)

Dobrý deň,

Je nevyhnutné brať do úvahy, že zákonná povinnosť rodiča platiť výživné na svoje dieťa nezaniká dovŕšením 25 rokov alebo ukončením prípravy na svoje budúce povolanie. 

V zmysle súčasnej právnej úpravy je nevyhnutné platiť výživné na dieťa až do momentu, kedy je dieťa schopné samo sa živiť a tým pádom samo sa o seba postarať. (spravidla bude samostatne zárobkovo činná).


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rad by som sa informoval, či je možné nejakým spôsobom vymáhať výživné (aj spätne) alebo peniaze od matky, ktorá sa nestará o dieťa a nemá to ani súdom stanovené (zatiaľ som to právne neriešil). Som študentom vysokej školy a všetko som si musel od nástupu na VŠ z finančného hľadiska zabezpečiť sám. Matka na materskej dovolenke, vydatá, s mužom bývajú v rodinnom dome. Muž (nevlastný otec) vlastní firmu, zamestnaný. Dokonca na mňa poberajú aj prídavok na dieťa a daňový bonus na dieťa. Ale mesačne nedostanem ani cent, pretože matka údajne nemá a nevlastný otec sa o mňa údajne nemusí starať. Vopred Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 17.02.2019)

Dobrý deň, na Vašu otázku uvádzame odpoveď :

Podľa ust. §§ 62 a nasl. zákona o rodine platí (citujeme) :
"Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.
Pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne súd aj na starostlivosť rodičov o domácnosť.
Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.
Ak rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú, súd upraví rozsah ich vyživovacej povinnosti alebo schváli ich dohodu o výške výživného.
Súd postupuje rovnako aj v prípade, ak rodičia spolu žijú, ale jeden z nich svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu dobrovoľne neplní. 
Výživné plnoletých detí upraví súd len na návrh."

Vzhľadom na okolnosť, že ste plnoletý, výživné môže súd priznať len odo dňa podania návrhu, teda nie spätne (§ 77 zákona o rodine).

Konanie na súde je oslobodené od platenia súdneho poplatku.

To, že je Vaša mama na materskej dovolenke, neznamená to, že nie je povinná plniť si vyživovaciu povinnosť voči Vám. MInimálne výživné je v súčasnosti  28,08 €.

Pokiaľ sa jedná o prídavok na dieťa a daňový bonus, tieto dávky resp. zvýhodnenia sú podmienené tým, že máte spoločné trvalé bydlisko s matkou a jej manželom a že výživné nebolo určené rozhodnutím súdu. V tejto veci odporúčame kontaktovať prísl. úrad práce.

V záujmu nás kontaktujte.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Plnoletá študujúca dcéra si podala návrh na výživné. Chcem sa spýtať, v prípade, že na súde neuspeje, alebo súd určí menšie výživné ako žiada dcéra, bude dcéra musieť zaplatiť súdne trovy? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 28.03.2018)

Dobrý deň, úspech v takýchto konaniach závisí v prvom rade na tom, či nie je Vaša dcéra schopná podľa zákona o rodine sa sama živiť. Ak by totiž bola z pohľadu práva schopná sa sama živiť už nemá nárok na výživné. Ak študuje dennou formou na VŠ, tak s vysokou pravdepodobnosťou nárok na výživné jej trvá. Vo vzťahu k výške výživného si Vám dovoľujem uviesť, že tú určuje súd na základe jej odôvodnených potrieb a Vašich schopností, možností a majetkových pomerov. Presnú výšku výživného v takýchto konaniach je možné vždy iba na základe týchto parametrov odhadnúť, ale nie presne povedať, či jej súd prizná toľko koľko chce. V zmysle Civilného mimosporového poriadku sa v týchto konaniach nepriznáva náhrada trov súdneho konania. Iba vo výnimočných prípadoch by bolo možné priznať náhradu trov súdneho konania, ak by to bolo vzhľadom na okolnosti prípadu spravodlivé.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať, ak mám dospelé dieťa, na ktoré má otec platiť výživné, ale syn naďalej žije so mnou, patrí výživné synovi a matke nie? Naďalej sa o neho starám, ale chcem vedieť, komu patrí po dovŕšení 18 rokov dieťa výživné?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 19.03.2018)

Dobrý deň. Na základe vyživovacej povinnosti rodiča voči dieťaťu patrí výživné vždy len oprávnenému dieťaťu. Kým však dieťa nenadobudne plnoletosť, výživné sa platí k rukám druhého rodiča. Inak povedané, pokým nie je dieťa plnoleté, výživné, ktoré mu patrí, uhrádza povinný rodič tomu rodičovi, ktorý má o dieťa zverené do starostlivosti.

Preto by sa po dovŕšení plnoletosti malo výživné platiť priamo oprávnenému dieťaťu bez ohlado na znenie rozsudku súdu. Dovŕšením plnoletosti totiž dieťa nadobúda aj plnú spôsobilosť na právne úkony.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Mojej dcére konci stredoškolská dochádzka k 1. 9. 2017. Jej otec platí na ňu exekučné výživné. Chcem sa spýtať dokedy je povinný platiť, či aj po 1. 9., keď sa jej nepodarí náhodou zamestnať? A, či sa rusi vyživovacia povinnosť tým, že ex si poda žiadosť o zrušenie platenia na príslušnom súde?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: Advokát v Nitre (odpoveď odoslaná: 14.07.2017)

Dobrý deň. V zmysle zákona o rodine (§ 62 ods. 1) trvá vyživovacia povinnosť rodičov voči dieťaťu do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samé sa živiť. Skončenie stredoškolskej dochádzky preto samo o sebe ešte nemusí byť dôvodom na zánik vyživovacej povinnosti.

Navyše ak bolo o vyživovacej povinnosti rozhodnuté v rámci súdneho konania, tak pre zánik vyživovacej povinnosti je potrebné ďalšie súdne rozhodnutie. Nestačí len samotné podanie návrhu na zrušenie vyživovacej povinnosti.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som rozvedený viac ako dva roky a platím bývalej manželke výživné. Dcéra bude mať v júli 18 rokov. Chcel by som začať platiť výživné priamo dcére na účet. Účet už ma založený. Môžem jej výživné začať rovno posielať s tým, že bývalú manželku písomne informujem o tejto zmene alebo sú potrebné aj iné úkony? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: Advokát (Trnava) (odpoveď odoslaná: 27.05.2017)

Dobrý deň, je potrebné si uvedomiť, že oprávnenou z výživného po celú dobu bola a bude Vaša dcéra. Nakoľko však v čase rozvodu bola maloletá, tak sa určuje ako miesto platenia matka. Dovŕšením plnoletosti Vašou dcérou sa však toto mení a výživné je vhodné zasielať priamo jej. Vzhľadom na Váš vzťah s bývalou manželkou Vám však odporúčam buď e-mailom alebo smskou oznámiť bývalej manželke túto zmenu.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mam uz skoro 25 rokov dala som na súd to, že mi otec neplatil výživné po skončení strednej školy otec nepodal zrušenie vyzivovacej povinnosti, konal sa sud kde po vypočutí a atd. rozhodol súd že mi otec má vyplatit výživné. Samozrejme sa odvolal. Výživné bolo určené ešte keď som mala sedem rokov, snažila som si hľadať prácu pi skončení školy aj vo svojom odbore neúspešne, mala som sezónne práce alebo brigadne, zobrala som čo som mohla len aby som nesedela doma, mamina mi poskytovala strechu nad hlavou aj stravu čo mohla do kym tiež nemala nejaké zdravotné problémy a tak som brigadovala čo najviac aby sme mohli vyžiť nejako plus mam neplnoletú sestru a brata plnoletého ktoré mu sa nechcelo robiť najmenej tri roky, takže chcem sa opýtať že vôbec dokedy sa môže odvolávať najprv najvyšší súd rozhodol že mi ma vyplatit a to sa odvolal a teraz znovu keď rozhodol v môj prospech. Za odpoveď Dakujem

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: Advokát Bratislava (odpoveď odoslaná: 02.10.2016)

Dobrý deň,

pokiaľ je voči rozhodnutiu prípustné odvolanie potom je to jeho právo. Uvádzate, že sa odvolal na najvyšší súd, k tomu uvádzam, že ako odvolanie tak aj dovolanie môže podať, avšak súd sa zaoberá tým, či je splnený jeden z odvolacích či dovolacích dôvodov (podľa toho, na ktorom stupni sa rozhoduje). Ak súd rozhodol vo Váš prospech a ďalší súd to potvrdí, prípadne odvolací súd, či dovolací súd odvolanie/ dovolanie zamietne ako nedôvodné, treba počkať na právoplatnosť rozhodnutia a následne môžete sumu dlžného výživného žiadať prostredníctvom súdneho exekútora.


JUDr. Milan Ficek, advokát

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň. Moj manžel platí alimenty na 25 ročneho syna. Syn končí VŠ a chce ísť ďalej na doktorandské štúdium. Je jeho otec povinný platit alimenty aj počas doktorandského štúdia? Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 11.06.2016)

Dobry den, vyzivne sa plati do casu, kym dieta nie je schopne same sa zivit. Absak nieje to mozne predlzovat donekonecna.

Ak ma syn ukonceny druhy stupen vysokej skoly a rozhodol sa sam studovat na doktorandskom studiu, potom by trvanie vyzivovacej povinnosti bolo v rozpore s dobrymi mravmi. 

Vas manzel, ak chce prestat platit vyzivne, musi podat navrh na sud na zrusenie vyzivovacej povinnosti (ak bolo vyzivne urcene sudom). Nemoze teda svojvolne prestat platit, pretoze rozhodnutie sudu nebolo zrusene.


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk