Máte
otázku?

Výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Mám na vás otázku. Pred dvoma rokmi som podala žiadosť o úpravu výživného od oboch rodičov na základe toho, že som sa v 18 rokoch osamostatnila a odišla z miesta bydliska. Dnes som sa dozvedela, že toto pojednávanie sa konalo včera a ja som nebola informovaná, a preto som sa naň nedostavila. Teraz mám 20 rokov a od tohto školského roka študujem iba externe. Taktiež som od tohto mesiaca nezamestnaná. Mám podať znova návrh a budem ešte dostávať výživné, alebo keďže už nie som denná študentka, peniaze už nedostanem? Ďakujem vám vopred za odpoveď. 

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň,

Podľa § 62 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Nie je teda rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Dôležité je, či je schopné sa samé živiť. Časté sú prípady detí objektívne neschopných samostatne sa živiť (z dôvodu hendikepu, postihnutia), tu trvá vyživovacia povinnosť aj po skončení štúdia. Taktiež nie je rozhodujúce, či ste denný študent alebo externý.

 

Pokiaľ však máte možnosť sa zamestnať a máte aj schopnosti pracovať, potom vyživovacia povinnosť zaniká. Obyčajne externí študenti majú možnosť zamestnať sa (hoci aj brigádne) a tak si zabezpečovať živobytie. Zamestnať sa Vám môžu brániť však aj objektívne skutočnosti, ak ich máte, určite je potrebné na súde ich spomenúť.

 

To, že sa konalo pojednávanie bez Vašej prítomnosti môže byť procesnou chybou súdu. Najmä ak Vám neoznámili termín pojednávania. Je povinnosťou súdu oznámiť Vám termín pojednávania. Odporúčam Vám ísť nahliadnuť, čo najskôr, do súdneho spisu a zistiť, či Vám doručovali predvolanie. Zároveň zistíte, či súd už rozhodol alebo ešte nie. Odporúčam konať rýchlo, pretože, ak by súd rozhodol, plynie 15 dňová lehota na podanie odvolania odo dňa doručenia rozhodnutia. Súd má možno Vašu nesprávnu adresu. 

 

Ak by konanie skončilo zamietnutím návrhu, bude len veľmi obtiažne dosiahnuť pozitívny výsledok novým návrhom, pokiaľ nenastala žiadna zmena okolností od posledného rozhodnutia súdu. Preto odporúčam toto konanie dotiahnuť do konca. Súd Vám musí umožniť nahliadnuť do Vášho spisu. 

 

Zákonné ustanovenia

 

Podľa § 62 ods. 1 Zák. o rodine ( zák. č. 36/2005 Z. z. ), plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

 

Podľa § 62 ods. 2 Zákona o rodine, obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností a možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 

 

Podľa § 62 ods. 4 Zákona o rodine, pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne sú aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. 

 

Podľa § 62 ods. 5 Zákona o rodine, výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča, súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 

 

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine, veta prvá, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 

 

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

 

Na základe vykonaného dokazovania môže súd dospieť k záveru, že návrh na zvýšenie výživného bol podaný dôvodne. Súd s poukazom na ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine môže meniť súdne rozhodnutia o výživnom, ak nastane zmena pomerov na strane maloletých detí alebo na strane povinnej osoby platiť výživné. Od poslednej úpravy výživného, pokiaľ došlo k podstatnej zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa súd výživné zvýši. S pribúdajúcim vekom detí sú odôvodnené zvýšené výdavky na zabezpečenie nielen ich základných potrieb ako je strava, ošatenie, hygienické potreby, potreby súvisiace s návštevou školy, ale aj ostatných potrieb súvisiacich s vekom detí, s ich sociálnym vývojom.

Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, moja dcéra študuje na vysokej vojenskej škole v Liptovskom Mikuláši. Keďže je oficiálne príslušníčkou ozbrojených síl SR a dostáva mesačnú výplatu, zaujímalo by ma, či ako rodič som ešte povinný platiť jej výživné. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.05.2024)

Dobrý deň,

to, či ste naďalej povinný platiť výživné na vašu plnoletú dcéru bude závisieť od výšky výplaty, ktorú vaša dcéra ako príslušníčka ozbrojených síl SR mesačne dostáva. Ak jej mesačná mzda pokrýva jej náklady na život (strava, ošatenie, hygiena, bývanie, hobby, kultúrne vyžitie, zd, potom by vaša vyživovacia povinnosť zanikla. Ak tomu tak nie je, povinnosť rodiča trvá až do času nadobudnutia schopnosti plnoletého dieťaťa samo sa živiť alebo do času získania titulu II. stupňa vysokej školy (Mgr. / Ing.) za predpokladu sústavného štúdia. 


4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či má v prípade, že mi je 21 rokov a ešte stále študujem na vysokej škole, môj otec, s ktorým žijem, právo podať na súde žiadosť o zvýšenie výživného, aj keď som už plnoletý?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 19.02.2024)

Dobrý deň,
vzhľadom na skutočnosť, že ste dosiahli plnoletosť, návrh na zvýšdnie výživného môžete podať vy ako plnoletá osoba alebo váš otec, ale on bude potrebovať k tomu od vás písomné splnomocnenie na podanie návrhu na súd. Je to tak z dôvodu, že otec už nie je vašim zákonným zástupcom.


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som sa informovať o určitých aspektoch rozvodu. S manželkou máme dve dcéry. Naša staršia dcéra, ktorá je plnoletá, študuje na vysokej škole a býva so mnou, zatiaľ čo mladšia, pätnásťročná študentka základnej školy, žila po rozchode striedavo u nás oboch. Pôvodná dohoda umožňovala mladšej dcére slobodne si vybrať, u koho z nás bude bývať, no neskôr sme sa dohodli na týždňovom striedaní. Nedávno som obdržal z súdu návrh na rozvod, v ktorom je uvedené, že starostlivosť o mladšiu dcéru by mala byť zverená manželke. Súčasťou návrhu je aj podmienka, že sa s ňou budem stýkať každý týždeň od piatka o 17:00 do nedele o 17:00 a že budem manželke platiť výživné vo výške 250 eur. V návrhu sa vôbec nespomína výživné pre staršiu dcéru, ktorá žije so mnou. Moja otázka znie: Môžem v odpovedi na návrh na rozvod požiadať súd, aby určil, že manželka by mala platiť výživné na našu plnoletú dcéru, alebo musí takúto žiadosť predložiť dcéra samotná v samostatnom konaní? S pozdravom, [Vaše meno]

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.01.2024)

Dobrý deň,
V situácii, keď chcete požiadať o určenie výživného na plnoletú dcéru, ktorá žije s vami a študuje, je dôležité vedieť, že podľa slovenského rodinného práva súd upraví výživné plnoletých detí len na návrh a len v samostatnom konaní. To znamená, že plnoleté dieťa má aktívnu legitimaciu na podanie návrhu na súd na určenie výživného od rodiča s ktorým nezije. V prípade, že plnoletá dcéra študuje a z toho dôvodu nie je schopná sa uživiť, môže sama požiadať o výživné od matky.

Váš postup by mohol byť zameraný na diskusiu s Vašou dcérou o možnosti podania návrhu na súd sama, keďže je už plnoletá, čím by sa mohla začať oficiálna právna cesta k získaniu výživného od matky. V súdnom konaní ju môžete zastupovať aj vy.


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku. Podľa rozhodnutia súdu som mal určené platiť výživné pre moju maloletú dcéru vo výške 150 eur. Po smrti jej matky bola dcéra zverená do dočasnej opatery svojich starých rodičov. Výživné som posiela cez úrad sociálnych vecí a rodiny. Dcéra študovala na strednej škole, ale bola z nej vylúčená za zlé správanie a absencie. Medzitým dosiahla 18 rokov a nedala mi vedieť, že so štúdiom prestala. Výživné som naďalej posielal. Po vyjasnení situácie som zistil, že pracuje. Teraz mi dcéra napísala, že vo veku 18 rokov začala opäť navštevovať prvý ročník strednej školy. Ako by som mal ďalej postupovať? Dcéra mi vyhráža s trestným oznámením, pretože jej od septembra neplatím výživné. Chcem podotknúť, že som nevedel, že znovu študuje, keďže nemám jej číslo účtu ani adresu pobytu. Aký by mal byť ďalší postup? S pozdravom, [Vaše Meno]

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 27.01.2024)

Dobrý deň, v situácii, kedy vaša dcéra dosiahla 18 rokov a znova začala študovať, je dôležité vedieť, že povinnosť platiť výživné na dieťa sa môže predĺžiť aj po dosiahnutí plnoletosti, ak dieťa pokračuje v pravidelnom štúdiu. Podľa slovenského rodinného práva, ak je výživné určené súdom a nastanú zmeny v okolnostiach (napr. dieťa, ktoré bolo vyhodené zo školy, znovu začne študovať), mali by ste podať návrh na súd na zmenu výšky výživného alebo na potvrdenie jeho zániku, ak by ste chceli zmeniť výšku alebo ukončiť platbu výživného.

 

Keďže neviete o štúdiu dcéry a nemáte jej kontaktné údaje, odporúčam vám obrátiť sa na súd alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkou na získanie potrebných informácií a s návrhom na prehodnotenie povinnosti platiť výživné. Bude potrebné doložiť, že dcéra sa znovu zapojila do štúdia a na základe toho prehodnotiť vašu povinnosť platiť výživné.

 

Ak vaša dcéra hrozí trestným oznámením za neplatenie výživného, je dôležité riešiť túto situáciu čo najskôr a doplatiť výživné.

Neznamená to však, ze ked bude večne študovať, že do nekonečna budete platiť výživné. Pravidelne ju žiadajte o potvrdenie o tom, že študuje. Ak je v 18tich rokoch opäť v prvom ročníku, asi dlho nevydrží "študovať". 


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala ohľadom výživného pre moju 18-ročnú dcéru, ktorá študuje na strednej škole. Som jej zákonný zástupca a po rozchode s jej otcom po 21 rokoch mi oznámil, že výživné nebude posielať na môj účet, ale priamo dcére. Má na to právo, alebo keďže dcéra študuje, je povinný posielať výživné mne na účet, keďže bývame spolu v jednej domácnosti? On hrádi všetky výdavky spojené so štúdiom, ale nedávno mi oznámil, že tieto náklady budeme chcieť rozdeliť napopol. Ďakujem za informáciu.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.12.2023)

Dobrý deň, ak vaša dcéra dosiahla plnoletosť 18 rokov veku, potom otec dieťaťa je oprávnený posielať výživné priamo na bankový účet dcéry, ktorého je ona majiteľkou. Vy ako matka už nie ste zákonným zástupcom dieťaťa, lebo dcéra dosiahla plnoletosť. Otec dieťaťa nepotrebuje na to súdne rozhodnutie a ani váš súhlas ako matky dieťaťa, aby výživné posielal priamo na bankový účet dcéry.


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám čerstvých 19 rokov a od júna (momentálne je november) nebývam s mojou mamou a otčimom. Môj biologický otec, s ktorým sa nestretávam a ani neudržiavam žiaden kontakt, na mňa mesačne platí 250 € + 50 € pokutu za neplatenie, čo celkovo predstavuje mesačnú sumu 300 €. Matka mi neposiela žiadne peniaze a tiež si ponecháva prídavky. Jediné, čo pre mňa platí, sú školské obedy a poistenie, spolu v hodnote 100 €. Už niekoľkokrát som ju žiadala o finančnú podporu, no ona odmieta s argumentom, že sa o mňa starala celý život. Stále študujem, momentálne som v maturitnom ročníku a neviem, ako mám v tejto situácii postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, správne ste matku požiadali o plnenie vyživovacej povinnosti voči vám, nakoľko stále na to máte právo. Rodičia sú povinní plniť si vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu až do času kým nie je schopné samo sa živiť. Nakoľko vy ešte študujete, nie ste schopná sama si zabezpečovať všetky svoje životné potreby. Ak by ste sa rozhodli pre štúdium na vysokej škole, naďalej by ste boli oprávnená na plnenie výživného zo strany vašich rodičov. Ak by ste riadne študovali, potom až do získania vzdelania v II. stupni na VŠ by boli vaši rodičia povinní plniť si voči vám vyživovaciu povinnosť. 

Preto upozornite vašu matku na jej zákonnú povinnosť s tým, že ak si výživné nezačne plniť dobrovoľne budete si vymáhať súdnou cestou. Môžete podať už aj teraz návrh na určenie výživného na plnoleté dieťa proti matke. V návrhu popíšte situáciu, že žijete sama avšak stále ste študentkou, preto sú rodičia naďalej povinní vás vyživovať. Otec si voči vám vyživovaciu povinnosť plní avšak matka nie. Navrhnite výšku výživného, na plnenie ktorej chcete aby súd matku zaviazal. Spolu s návrhom súdu predložte tabuľku vašich mesačných nákladov na život (bývanie, strava, oblečenie, hygiena, lekár, krúžky, štúdium, voľný čas a pod.). Príslušným na konanie je súd podľa bydliska oprávneného z výživného, t.j. podľa vášho bydliska. 

Ak by ste s návrhom potrebovali pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokáta. 


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: Keďže mám už 19 rokov a bývam u babičky a otca, a moja mama mi platí výživné, mohla by som si to výživné ponechať, keďže som dospelá osoba?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.10.2023)

Dobrý deň, keďže ste dosiahli plnoletosť, môžete požiadať matku ako poviinnú osobu paltiť výživné, aby toto výživné posielala na váš bankový účet, ktorého ste majiteľkou. Na toto máte oprávnenie a nepotrebujete k tomu súhlas matky, otca, an súdne rozhodnutie. Matka úhradou vživného na váš bankový účet neporuší žiadny zákon.


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné vyživné platiť priamo plnoletému dieťaťu namiesto matke? Dieťa tento rok končí strednú školu a plánuje pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.10.2023)

Dobrý deň, ak dieťa dosiahlo plnoletosť - 18. rokov veku, potom môžete výživné posielať priamo na bankový účet plnoletého dieťaťa, ktorého je majiteľom, prípadne posielať poštovou poukážkou k rukám plnoletého dieťaťa. K úhrade výživného na účet plnoletého dieťaťa nepotrebujete súdne rozhodnutie, nepotrebujete ani súhlas matky dieťaťa. Úhradou výživného plnoletému dieťaťu neporušíte žiadny zákon.

Neodporúčam výživné platiť na ruku, lebo nebudete mať doklad o úhrade a dieťa by sa následne mohlo domáhať úhrady výživného aj cestou súdneho exekútora.


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže priateľ posielať výživné synovi na jeho účet do banky, keď dovŕšil 18 rokov a momentálne študuje prvý rok na vysokej škole? Jeho matka tvrdí, že peniaze musí posielať jej, pretože syn žije u nej v domácnosti. No priateľ chce peniaze posielať pravidelne a načas priamo synovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, keďže syn vášho priateľa dosiahol plnoletosť, jeho otec môže výživné posielať priamo na bankový účet syna, ktorého je syn majiteľom. Súhlas matky plnoletého otec nepotrebuje, nepotrebuje na uvedené ani súhlas resp. rozhodnutie súdu. Úhradou výživného na účet syna otec neporuší žiadny zákon.


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, má dcéra možnosť požiadať o zrušenie výživného, ktoré poberá jej biologická matka? Matka je nezamestnaná, nikdy nepracovala a nikdy neprejavila záujem o dcéru. Dcéra je už dospelá, žije a je podporovaná blízkou rodinou. Aktuálne študuje na vysokej škole. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.08.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že plnoleté dieťa študuje na vysokej škole a otec ako povinný uhradzuje výživné k rukám matky v zmysle súdneho rozhodnutia.

Ak je to tak, potom netreba žiadať o zrušenie výživného, lebo dieťa ako študent denného štúdia na vysokej škole nie je schopné sa samé živiť, a preto vyživovacia povinnosť trvá, ale treba požiadať písomne otca dieťaťa ako povinného k plneniu vyživovacej povinnosti, aby výživné uhradzoval na bankový účet dcéry. K tomu nie je potrebné súdne rozhodnutie a ani súhlas matky dieťaťa. Otec dieťaťa tým neporuší žiadny zákon.

Odporúčam otca dieťaťa požiadať v písomnej forme, aby výživné uhradzoval k rukám plnoletého dieťaťa v zmysle súdneho rozhodnutia a oznámiť mu číslo bankového účtu, ktorého majiteľom je jeho dcéra. Ak dcéra nemá bankový účet, potom nech otec dieťaťa posiela výživné na adresu dcéry poštovou poukážkou.

 


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.