Máte
otázku?

Výživné na plnoleté dieťa


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Bratislava

Otázka: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň. Mám na vás otázku. Pred dvoma rokmi som podala žiadosť o úpravu výživného od oboch rodičov na základe toho, že som sa v 18 rokoch osamostatnila a odišla z miesta bydliska. Dnes som sa dozvedela, že toto pojednávanie sa konalo včera a ja som nebola informovaná, a preto som sa naň nedostavila. Teraz mám 20 rokov a od tohto školského roka študujem iba externe. Taktiež som od tohto mesiaca nezamestnaná. Mám podať znova návrh a budem ešte dostávať výživné, alebo keďže už nie som denná študentka, peniaze už nedostanem? Ďakujem vám vopred za odpoveď. 

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

Dobrý deň,

Podľa § 62 Zákona o rodine Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.

 

Nie je teda rozhodujúci ani vek dieťaťa a ani to, či študuje alebo nie. Dôležité je, či je schopné sa samé živiť. Časté sú prípady detí objektívne neschopných samostatne sa živiť (z dôvodu hendikepu, postihnutia), tu trvá vyživovacia povinnosť aj po skončení štúdia. Taktiež nie je rozhodujúce, či ste denný študent alebo externý.

 

Pokiaľ však máte možnosť sa zamestnať a máte aj schopnosti pracovať, potom vyživovacia povinnosť zaniká. Obyčajne externí študenti majú možnosť zamestnať sa (hoci aj brigádne) a tak si zabezpečovať živobytie. Zamestnať sa Vám môžu brániť však aj objektívne skutočnosti, ak ich máte, určite je potrebné na súde ich spomenúť.

 

To, že sa konalo pojednávanie bez Vašej prítomnosti môže byť procesnou chybou súdu. Najmä ak Vám neoznámili termín pojednávania. Je povinnosťou súdu oznámiť Vám termín pojednávania. Odporúčam Vám ísť nahliadnuť, čo najskôr, do súdneho spisu a zistiť, či Vám doručovali predvolanie. Zároveň zistíte, či súd už rozhodol alebo ešte nie. Odporúčam konať rýchlo, pretože, ak by súd rozhodol, plynie 15 dňová lehota na podanie odvolania odo dňa doručenia rozhodnutia. Súd má možno Vašu nesprávnu adresu. 

 

Ak by konanie skončilo zamietnutím návrhu, bude len veľmi obtiažne dosiahnuť pozitívny výsledok novým návrhom, pokiaľ nenastala žiadna zmena okolností od posledného rozhodnutia súdu. Preto odporúčam toto konanie dotiahnuť do konca. Súd Vám musí umožniť nahliadnuť do Vášho spisu. 

 

Zákonné ustanovenia

 

Podľa § 62 ods. 1 Zák. o rodine ( zák. č. 36/2005 Z. z. ), plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. 

 

Podľa § 62 ods. 2 Zákona o rodine, obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností a možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.

 

Podľa § 62 ods. 3 Zákona o rodine, každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona. 

 

Podľa § 62 ods. 4 Zákona o rodine, pri určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliada na to, ktorý z rodičov a v akej miere sa o dieťa osobne stará. Ak rodičia žijú spolu, prihliadne sú aj na starostlivosť rodičov o domácnosť. 

 

Podľa § 62 ods. 5 Zákona o rodine, výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča, súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. 

 

Podľa § 75 ods. 1 Zákona o rodine, veta prvá, pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie. 

 

Podľa § 78 ods. 1 Zákona o rodine, dohody a súdne rozhodnutia o výživnom možno zmeniť, ak sa zmenia pomery. Okrem výživného pre maloleté dieťa je zmena alebo zrušenie výživného možné len na návrh.

 

Na základe vykonaného dokazovania môže súd dospieť k záveru, že návrh na zvýšenie výživného bol podaný dôvodne. Súd s poukazom na ustanovenie § 78 ods. 1 Zákona o rodine môže meniť súdne rozhodnutia o výživnom, ak nastane zmena pomerov na strane maloletých detí alebo na strane povinnej osoby platiť výživné. Od poslednej úpravy výživného, pokiaľ došlo k podstatnej zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa súd výživné zvýši. S pribúdajúcim vekom detí sú odôvodnené zvýšené výdavky na zabezpečenie nielen ich základných potrieb ako je strava, ošatenie, hygienické potreby, potreby súvisiace s návštevou školy, ale aj ostatných potrieb súvisiacich s vekom detí, s ich sociálnym vývojom.

Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám čerstvých 19 rokov a od júna (momentálne je november) nebývam s mojou mamou a otčimom. Môj biologický otec, s ktorým sa nestretávam a ani neudržiavam žiaden kontakt, na mňa mesačne platí 250 € + 50 € pokutu za neplatenie, čo celkovo predstavuje mesačnú sumu 300 €. Matka mi neposiela žiadne peniaze a tiež si ponecháva prídavky. Jediné, čo pre mňa platí, sú školské obedy a poistenie, spolu v hodnote 100 €. Už niekoľkokrát som ju žiadala o finančnú podporu, no ona odmieta s argumentom, že sa o mňa starala celý život. Stále študujem, momentálne som v maturitnom ročníku a neviem, ako mám v tejto situácii postupovať. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 06.11.2023)

Dobrý deň, správne ste matku požiadali o plnenie vyživovacej povinnosti voči vám, nakoľko stále na to máte právo. Rodičia sú povinní plniť si vyživovaciu povinnosť voči svojmu dieťaťu až do času kým nie je schopné samo sa živiť. Nakoľko vy ešte študujete, nie ste schopná sama si zabezpečovať všetky svoje životné potreby. Ak by ste sa rozhodli pre štúdium na vysokej škole, naďalej by ste boli oprávnená na plnenie výživného zo strany vašich rodičov. Ak by ste riadne študovali, potom až do získania vzdelania v II. stupni na VŠ by boli vaši rodičia povinní plniť si voči vám vyživovaciu povinnosť. 

Preto upozornite vašu matku na jej zákonnú povinnosť s tým, že ak si výživné nezačne plniť dobrovoľne budete si vymáhať súdnou cestou. Môžete podať už aj teraz návrh na určenie výživného na plnoleté dieťa proti matke. V návrhu popíšte situáciu, že žijete sama avšak stále ste študentkou, preto sú rodičia naďalej povinní vás vyživovať. Otec si voči vám vyživovaciu povinnosť plní avšak matka nie. Navrhnite výšku výživného, na plnenie ktorej chcete aby súd matku zaviazal. Spolu s návrhom súdu predložte tabuľku vašich mesačných nákladov na život (bývanie, strava, oblečenie, hygiena, lekár, krúžky, štúdium, voľný čas a pod.). Príslušným na konanie je súd podľa bydliska oprávneného z výživného, t.j. podľa vášho bydliska. 

Ak by ste s návrhom potrebovali pomôcť, neváhajte sa obrátiť na advokáta. 


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať: Keďže mám už 19 rokov a bývam u babičky a otca, a moja mama mi platí výživné, mohla by som si to výživné ponechať, keďže som dospelá osoba?

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 07.10.2023)

Dobrý deň, keďže ste dosiahli plnoletosť, môžete požiadať matku ako poviinnú osobu paltiť výživné, aby toto výživné posielala na váš bankový účet, ktorého ste majiteľkou. Na toto máte oprávnenie a nepotrebujete k tomu súhlas matky, otca, an súdne rozhodnutie. Matka úhradou vživného na váš bankový účet neporuší žiadny zákon.


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, je možné vyživné platiť priamo plnoletému dieťaťu namiesto matke? Dieťa tento rok končí strednú školu a plánuje pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 05.10.2023)

Dobrý deň, ak dieťa dosiahlo plnoletosť - 18. rokov veku, potom môžete výživné posielať priamo na bankový účet plnoletého dieťaťa, ktorého je majiteľom, prípadne posielať poštovou poukážkou k rukám plnoletého dieťaťa. K úhrade výživného na účet plnoletého dieťaťa nepotrebujete súdne rozhodnutie, nepotrebujete ani súhlas matky dieťaťa. Úhradou výživného plnoletému dieťaťu neporušíte žiadny zákon.

Neodporúčam výživné platiť na ruku, lebo nebudete mať doklad o úhrade a dieťa by sa následne mohlo domáhať úhrady výživného aj cestou súdneho exekútora.


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, môže priateľ posielať výživné synovi na jeho účet do banky, keď dovŕšil 18 rokov a momentálne študuje prvý rok na vysokej škole? Jeho matka tvrdí, že peniaze musí posielať jej, pretože syn žije u nej v domácnosti. No priateľ chce peniaze posielať pravidelne a načas priamo synovi. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 25.09.2023)

Dobrý deň, keďže syn vášho priateľa dosiahol plnoletosť, jeho otec môže výživné posielať priamo na bankový účet syna, ktorého je syn majiteľom. Súhlas matky plnoletého otec nepotrebuje, nepotrebuje na uvedené ani súhlas resp. rozhodnutie súdu. Úhradou výživného na účet syna otec neporuší žiadny zákon.


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, má dcéra možnosť požiadať o zrušenie výživného, ktoré poberá jej biologická matka? Matka je nezamestnaná, nikdy nepracovala a nikdy neprejavila záujem o dcéru. Dcéra je už dospelá, žije a je podporovaná blízkou rodinou. Aktuálne študuje na vysokej škole. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.08.2023)

Dobrý deň, z otázky vyplýva, že plnoleté dieťa študuje na vysokej škole a otec ako povinný uhradzuje výživné k rukám matky v zmysle súdneho rozhodnutia.

Ak je to tak, potom netreba žiadať o zrušenie výživného, lebo dieťa ako študent denného štúdia na vysokej škole nie je schopné sa samé živiť, a preto vyživovacia povinnosť trvá, ale treba požiadať písomne otca dieťaťa ako povinného k plneniu vyživovacej povinnosti, aby výživné uhradzoval na bankový účet dcéry. K tomu nie je potrebné súdne rozhodnutie a ani súhlas matky dieťaťa. Otec dieťaťa tým neporuší žiadny zákon.

Odporúčam otca dieťaťa požiadať v písomnej forme, aby výživné uhradzoval k rukám plnoletého dieťaťa v zmysle súdneho rozhodnutia a oznámiť mu číslo bankového účtu, ktorého majiteľom je jeho dcéra. Ak dcéra nemá bankový účet, potom nech otec dieťaťa posiela výživné na adresu dcéry poštovou poukážkou.

 


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám 18 rokov a moja mama mi posiela len peniaze, ktoré mi prichádzajú ako prídavky na deti. Je povinná mi posielať peniaze? Keďže s ňou nebývam a chodím do školy. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 01.08.2023)

Dobrý deň,

áno, aj mama a aj otec sú povinní Vás vyživovať, ak stále študujete a nepracujete. Nie ste schopná sa sama živiť. 

Podľa § 62 ods. 1 až 3 Zákona o rodine, "Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona."

Záleží, aké máte rodinné vzťahy, ale keby Vám rodičia nechceli poskytnúť výživné, tak môžete podať návrh na súd na určenie výživného podľa § 154 Civilného mimosporového poriadku. 

Podľa § 154 Civilného mimosporového poriadku, "Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný všeobecný súd osoby oprávnenej na výživné."


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcem sa opýtať ohľadom výživného na dieťa. Nežijeme v manželstve, ale každý z nás má vlastné financie. Náš syn má 17 rokov a jeho otec mu prispieva na stravu minimálne. Občas mu kúpi minerálnu vodu, horčicu, kečup, šalát a to je takmer všetko. Keď syn niečo potrebuje, musí si peniaze sám vyžobrať. Dokázala by som na súde niečo dosiahnuť, keby som požiadala o výživné na dieťa? V súčasnosti u nás nežije, ale príležitostne sem prichádza a prispieva na platbu za dom napoly. Ďakujem.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 30.07.2023)

Dobrý deň,

ak je otec zapísaný v rodnom liste, a ak Váš syn ešte nepracuje, tak môžete podať návrh na určenie výživného na syna. V návrhu uvediete údaje o matke, otcovi, synovi a akú výšku výživného navrhujete. Zároveň uvediete, že otec na syna neplatí a aké máte výdavky na syna. Návrh sa podáva na súde príslušnom podľa obvyklého pobytu syna. 

Pre súd bude teda smerodajné preukázať, že otec ako povinný platiť výživné na syna, je jeho biologickým otcom, čo sa preukáže rodným listom. 

Zároveň bude súd skúmať, či Váš syn je schopný sám sa živiť alebo nie. Lebo ak by bol zamestnaný, tak by nemal už nárok na výživné podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine.

Podľa § 62 ods. 1 Zákona o rodine, "Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť."


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám na Vás prosbu v roku 2021 bol súd a tam bol pridelený syn neplnoletý svojej tete a ja som mala platiť výživné 30percent životného minima to bola suma 29, 87 eur. To som platila na ÚP, tam sa to skončilo dovršením plnoletosti môjho syna 3. 6. 2022 mal 18 rokov. Na úrad som poslala alikvotnú časť a zvyšok na synov účet. Len syn si podal 7. 6. 2022 návrh na výživné a pojednávanie bolo 16. 3. 2023. Ja som nemohla prísť som sa ospravedlnila, ale nebol ani syn a dodnes mi neprišlo žiadne rozhodnutie o tom čiže súd nerozhodol. Len môj syn ma začal vydierať, že on ma dá na súd a exekúciu, keď mu nebudem platiť to čo mám. Len ja nové rozhodnutie nemám mám iba to staré z 12. 5. 2021 a tam bola suma výživného vtedy 29, 87 eur, len to bol neplnoletý. Teraz je už plnoletý a syn mi píše, že som mu povinná platiť už vyšiu sumu od plnoletosti čo bola vtedy 70 eur z 30 percent a teraz je to po novom už 80 eur z 30 percent. Len mne súd neprikázal platiť takú sumu akú si syn pýta. Ja mám staré rozhodnutie z 2021 kde bola ta suma 29, 87 eur samozrejme dovtedy sa to zvýšilo a teraz ta suma je 36, 64 eur. Syn mi vypisuje spravy, že má dá na exekúciu len ja nemám iné rozhodnutie iba to staré a tam bolo napísané citujem Po dovršení plnoletosti dieťaťa, ktoré bolo zverené do náhradnej osobnej starostlivosti sú rodičia povinný poukazovať výživné dieťaťu. To chápem, že aj naďalej musím niečo platiť len ja neviem akú sumu, lebo predtým som platila 29, 87 eur potom sa ta suma zase navýšila na 32, 11 eur a teraz po novom je to už 36, 64 eur to je stále tých 30 percent. Prosím Vás veľmi pekne ak ja mám stále to staré rozhodnutie z 2021 kde bol neplnoletý a je tam písané, že po jeho plnoletosti to musím platiť už synovi, len tam bola ta suma menšia 29, 87 a teraz to robí už po novom 36. 64 eur ako to vlastne je, lebo syn sa vyhráža, že ja musím platiť 80 eur a nie 36,64, len staré rozhodnite bolo vydané 2021 a to by malo asi doteraz platiť pokiaľ neni nové rozhodnutie neviem akú sumu mám teraz platiť syn mi aj v minulosti posielal nahrávky, že jeho to nazaujma a vyhrza sa stále exekúciou, a že ma bude naťahovať pokiaľ sa to bude dať viete on aj brigáduje je šikovný a on vie aké mám zdravotné problémy aj z mojim novým mužom no on neakceptuje absolútne nič prosím Vás veľmi pekne o radu syn si podal 7. 6. 2022 na výživné a už je to teraz 7. 6. 2023 rok čo nemám iné rozhodnutie a ja si vždy postu preberám poctivo súd to nechal stat bez rozhodnutia a syn ma vydiera prosím poraďte mi a ešte som sa dozvedela z jeho školy strednej dudova 4, že ukončil sám dobrovoľne 3 ročník zo štyroch. A neviem čo mám robiť ja mám rodinu veľmi zlú a nikto mi nevie pomôcť Budem veľmi vďačná ak mi poradíte, lebo som už zúfalá. Ďakujem za Vás čas a ochotu pomôcť.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 09.07.2023)

Dobrý deň, napriek tomu, že bolo rozhodnutím súdu určené minimálne výživné v roku 2021, je potrebné z Vašej strany prípadne doplatiť minimálne výživné na plnoleté dieťa tak ako sa menilo v jednotlivých rokoch podľa životného minima, ktoré údaje a výšku minimálneho výživného nájdete napr. tu : https://www.najpravo.sk/rady-a-vzory/rady-pre-kazdeho/m/sumy-minimalneho-vyzivneho.html/.

Pokiaľ ide o súdne konanie, ktorý návrh na súd podal Váš syn, je potrebné kontaktovať písomne príslušný okresný súd a uviesť Vami zistení okolnosti, že syn neštuduje. Otázkou je dôvod ukončenia štúdia a či je syn schopný sám sa živiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, som študent vysokoškolák a minulý rok som sa súdil s otcom o výživné. Súd mi uznal určitú sumu, ktorá zodpovedala nákladom môjho životného štýlu - vynechali nájom, pretože uznali, že môžem bývať s rodičom, s ktorým som sa súdil. Avšak od budúceho školského roku sa sťahujem mimo Slovenska na štúdium do Česka. S otcom sme sa dohodli o zvýšení sumy výživného bez súdneho sporu. Ako to funguje, ak by som to chcela mať oficiálne a samozrejme čo najrýchlejšie? Musím to opäť podať na súd a čakať niekoľko mesiacov? Pekný zvyšok dňa.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 22.06.2023)

Dobrý deň, ak je situácia taká ako uvádzate v otázke a teda sa viete s otcom ako povinným dohodnúť na výživnom vo zvýšenej sume oproti súdnemu rozhodnutiu, potom je treba spísať dohodu o zvýšení výživného , ktorú podpíšete Vy a otec ako povinný a túto dať na schválenie na súd a to v zmysle ust. § 24 ods. 4 Zákona o rodine /citujeme/ :

"Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná."

Ide o to, že ak by ste predmetnú dohodu nedali na schválenie na súd, bola by právne nevykonateľná a teda v prípade neplatenia výživného otcom ako povinným by ste nemohli podať návrh na vykonanie exekúcie.


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?

Podotázka: Výživné na plnoleté dieťa (Rodinné právo)

Dobrý deň, vážený pán advokát. Potreboval by som určitú informáciu týkajúcu sa mojej situácie. Aktuálne platím výživné na plnoleté dieťa - môj syn, ktorý bude mať 19 rokov. Po ukončení základnej školy nastúpil syn na štúdium na gymnázium. Po ukončení 1. ročníka prestúpil na obchodnú akadémiu do prvého ročníka. Teraz je v druhom ročníku a prestal chodiť do školy, nie zo zdravotných dôvodov. Dostal som od neho informáciu, že od septembra tohto roku chce ísť študovať na strednú odbornú školu polytechnickú formou externej štúdia. Mal by opäť nastúpiť do prvého ročníka. Sám si uvedomujem, že moja vyživovacia povinnosť trvá do doby, dokedy nie je dieťa schopné samostatne sa živiť. Tým pádom by som tretíkrát platil výživné pre prvak. Predkladám Vám otázku: bude moja vyživovacia povinnosť trvať aj ďalej, ak by syn študoval externe na strednej odbornej škole? Vopred Vám ďakujem za vašu kvalifikovanú odpoveď.

Odpoveď: Výživné na plnoleté dieťa

(odpoveď odoslaná: 23.05.2023)

Dobrý deň,
máte pravdu, Vaša vyživovacia povinnosť trvá až do momentu, kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Tento moment môže byť u každého iný. Vo Vašom prípade Váš syn ako uvádzate navštevuje iba strednú školu, a aj v prípade, ak by sa rozhodol študovať externe, tak by podľa nášho názoru Vaša vyživovacia povinnosť trvala. Ak by sa Váš syn po skočení školy riadne zamestnal, v danom prípade by už bolo možné skonštatovať, že je schopný sa živiť sám a Vaša vyživovacia povinnosť by tým pádom skončila. Avšak vo väčšine prípadov, ak dieťa študuje, tak nie je schopné si zabezpečiť taký príjem, aby z neho bolo schopné sa o seba postarať v plnej miere, aj napriek tomu, že napríklad niekde pracuje. Ak niekto 3x opakuje prvý ročník, asi nepôjde na vysokú školu, takže Vám skončí vyživovacia povinnosť skôr ako je to bežné v iných prípadoch. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Výživné na plnoleté dieťa" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka
Text zprávy
Moje zprava