Rodičovské práva a povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 18. 8. 2017

Otázka: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý večer. Poprosím o radu ohľadne detí počas rozvodu. Sme v rozvodovom konaní, ale zatiaľ nemáme súdom stanovenú starostlivosť o deti, ani predbežnú. Otázka znie: Môžu u mňa deti prespávať, ak oni chcú, no druhý rodič im to zakazuje s vyhrážkami, že zavolá na mňa políciu? Zatiaľ bývam u priateľky a nie som u nej prihlásený na trvalý pobyt. Priateľka má veľmi kladný vzťah k mojim deťom a aj deti k nej. Má matka po oznámení, že deti zostanú u mňa spať a že ich prinesiem na druhý deň v určitú hodinu, právo zavolať políciu? Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý deň. Vaša otázka v podstate smeruje k výkonu rodičovských práv a povinností. Pritom vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam je potrebné poznamenať, že zákon číslo 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) hneď v úvode (vo svojom čl. 4) okrem iného uvádza, že: „Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.“

 

Základná právna úprava rodičovských práv a povinností

 

Základný rámec zákonnej úpravy rozsahu a výkonu rodičovských práv a povinností je upravený v prvej hlave druhej časti zákona o rodine.

Podľa ustanovenia § 28 zákona o rodine platí, že:

„(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“

V odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia sa exemplifikatívne (príkladmo) vymedzuje obsah rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Obsah rodičovských práv a povinností v sebe zahŕňa najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu maloletého dieťaťa, o jeho zdravie, výživu a všestranný vývoj, ale tiež aj zastupovanie maloletého dieťaťa a správu jeho majetku.

Pritom obom rodičom patria všetky rodičovské práva a povinnosti a vykonávať by ich mali v zásade buď spoločne, alebo jednotlivo, po vzájomnej dohode.

Ako už bolo uvedené, rodičovské práva a povinnosti patria v zásade obom rodičom. Preto obaja rodičia (matka aj otec) majú rovnaké rodičovské práva aj povinnosti vo vzťahu k ich maloletému dieťaťu. Tieto práva a povinnosti rodičov trvajú v zásade až do nadobudnutia plnoletosti ich dieťaťa. Výnimkou je len vyživovacia povinnosť, ktorá môže pretrvávať aj potom, čo dieťa dosiahne plnoletosť, a to až do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť.

Situácie, kedy rodičovské práva a povinnosti vykonáva iba jeden rodič upravuje priamo zákona a ide o situácie, kedy:

 • druhý z rodičov nežije,
 • druhý z rodičov je neznámy,
 • druhý z rodičov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • druhý z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností,
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností pozastavený.

Priamo zo zákona vyplýva, že pri výkone rodičovských práv a povinností by malo byť základným kritériom ochrana záujmov dieťaťa.

 

Výkon rodičovských práv a povinností s súlade so záujmami dieťaťa

 

Hoci z Vašej otázky nevyplýva, koľko majú Vaše deti rokov, je zrejmé, že vedia vyjadriť svoju vôľu, keďže u Vás chcú aj prespávať. Pritom v rámci výkonu rodičovských práv a povinností s dôraznom na ochranu záujmov detí je na mieste prihliadať aj na ich vôľu a rešpektovať to, že chcú u Vás aj prespať. Takto by sa na to mala pozerať aj matka detí.

Uvedené navyše platí o to viac, ak nemáte súdnym rozhodnutím presne stanovený výkon rodičovských práv a povinností. Keďže neexistuje žiadne súdne rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, ak by aj matka zavolala políciu, nie je mi zrejmé, ako si predstavuje, že by mala polícia vzniknutú situáciu riešiť. Aj polícia totiž musí v takomto prípade vychádzať z toho, že obsah rodičovských práv a povinností majú obaja rodičia v zásade rovnaký.

 

Rozvod a úprava výkonu rodičovských práv a povinností

 

S konaním o rozvod manželstva je v zmysle zákona (§ 100 Civilného mimosporového poriadku a § 24 ods. 1 zákona o rodine) obligatórne (povinne) spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

Podľa ustanovenia § 100 zákona číslo 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok platí, že: „S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.“

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine z platí, že: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

Inak povedané, v rámci konania o rozvod manželstva sa v takýchto prípadoch rozhoduje aj o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťomna čas po rozvode manželstva. V rámci súdneho konania preto súd rozhoduje najmä o:

 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov (prípadne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov),
 • úprave styku maloletého dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá zverené v osobnej starostlivosti,
 • výške výživného, ktorú bude povinný rodič prispievať,
 • správe majetku maloletého dieťaťa a
 • zastupovaní maloletého dieťaťa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmo
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Položením otázky advokátovi v bezplatnej právnej poradni beriete na vedomie, že Vaša otázka môže zostať nezodpovedaná, najmä, ak nejde o jednoduchú právnu radu alebo v prípade pracovnej zaneprázdnenosti advokáta.

V platenej online právnej poradni advokát odpovie na každú otázku, ak je možné otázku zodpovedať. Po položení otázky Vám oznámime, koľko stojí odpoveď odborníka (advokáta). Odpoveď Vám odošleme v priebehu niekoľkých hodín od úhrady odmeny.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk