Máte
otázku?

Rodičovské práva a povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý večer. Poprosím o radu ohľadne detí počas rozvodu. Sme v rozvodovom konaní, ale zatiaľ nemáme súdom stanovenú starostlivosť o deti, ani predbežnú. Otázka znie: Môžu u mňa deti prespávať, ak oni chcú, no druhý rodič im to zakazuje s vyhrážkami, že zavolá na mňa políciu? Zatiaľ bývam u priateľky a nie som u nej prihlásený na trvalý pobyt. Priateľka má veľmi kladný vzťah k mojim deťom a aj deti k nej. Má matka po oznámení, že deti zostanú u mňa spať a že ich prinesiem na druhý deň v určitú hodinu, právo zavolať políciu? Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý deň. Vaša otázka v podstate smeruje k výkonu rodičovských práv a povinností. Pritom vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam je potrebné poznamenať, že zákon číslo 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) hneď v úvode (vo svojom čl. 4) okrem iného uvádza, že: „Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.“

 

Základná právna úprava rodičovských práv a povinností

 

Základný rámec zákonnej úpravy rozsahu a výkonu rodičovských práv a povinností je upravený v prvej hlave druhej časti zákona o rodine.

Podľa ustanovenia § 28 zákona o rodine platí, že:

„(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“

V odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia sa exemplifikatívne (príkladmo) vymedzuje obsah rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Obsah rodičovských práv a povinností v sebe zahŕňa najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu maloletého dieťaťa, o jeho zdravie, výživu a všestranný vývoj, ale tiež aj zastupovanie maloletého dieťaťa a správu jeho majetku.

Pritom obom rodičom patria všetky rodičovské práva a povinnosti a vykonávať by ich mali v zásade buď spoločne, alebo jednotlivo, po vzájomnej dohode.

Ako už bolo uvedené, rodičovské práva a povinnosti patria v zásade obom rodičom. Preto obaja rodičia (matka aj otec) majú rovnaké rodičovské práva aj povinnosti vo vzťahu k ich maloletému dieťaťu. Tieto práva a povinnosti rodičov trvajú v zásade až do nadobudnutia plnoletosti ich dieťaťa. Výnimkou je len vyživovacia povinnosť, ktorá môže pretrvávať aj potom, čo dieťa dosiahne plnoletosť, a to až do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť.

Situácie, kedy rodičovské práva a povinnosti vykonáva iba jeden rodič upravuje priamo zákona a ide o situácie, kedy:

 • druhý z rodičov nežije,
 • druhý z rodičov je neznámy,
 • druhý z rodičov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • druhý z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností,
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností pozastavený.

Priamo zo zákona vyplýva, že pri výkone rodičovských práv a povinností by malo byť základným kritériom ochrana záujmov dieťaťa.

 

Výkon rodičovských práv a povinností s súlade so záujmami dieťaťa

 

Hoci z Vašej otázky nevyplýva, koľko majú Vaše deti rokov, je zrejmé, že vedia vyjadriť svoju vôľu, keďže u Vás chcú aj prespávať. Pritom v rámci výkonu rodičovských práv a povinností s dôraznom na ochranu záujmov detí je na mieste prihliadať aj na ich vôľu a rešpektovať to, že chcú u Vás aj prespať. Takto by sa na to mala pozerať aj matka detí.

Uvedené navyše platí o to viac, ak nemáte súdnym rozhodnutím presne stanovený výkon rodičovských práv a povinností. Keďže neexistuje žiadne súdne rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, ak by aj matka zavolala políciu, nie je mi zrejmé, ako si predstavuje, že by mala polícia vzniknutú situáciu riešiť. Aj polícia totiž musí v takomto prípade vychádzať z toho, že obsah rodičovských práv a povinností majú obaja rodičia v zásade rovnaký.

 

Rozvod a úprava výkonu rodičovských práv a povinností

 

S konaním o rozvod manželstva je v zmysle zákona (§ 100 Civilného mimosporového poriadku a § 24 ods. 1 zákona o rodine) obligatórne (povinne) spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

Podľa ustanovenia § 100 zákona číslo 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok platí, že: „S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.“

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine z platí, že: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

Inak povedané, v rámci konania o rozvod manželstva sa v takýchto prípadoch rozhoduje aj o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťomna čas po rozvode manželstva. V rámci súdneho konania preto súd rozhoduje najmä o:

 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov (prípadne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov),
 • úprave styku maloletého dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá zverené v osobnej starostlivosti,
 • výške výživného, ktorú bude povinný rodič prispievať,
 • správe majetku maloletého dieťaťa a
 • zastupovaní maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, ak ma dieťa v starostlivosti jeden rodič tak rozhoduje za deti iba on alebo aj druhý?

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, aj v prípade, že má v starostlivosti mal. dieťa iba jeden z rodičov platí ust. § 35 Zákona o rodine, v zmysle ktorého "Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Vzhľadom na uvedené, rodič, ktorý má dieťa vo výlučnej osobnej starostlivosti rozhoduje o dieťati iba v bežných záležitostiach, nikde nie v podstatných. Bežnými záležitosťami sa pritom rozumejú tie, ktoré vznikajú pri uspokojovaní každodenných potrieb dieťaťa. Naopak podstatné záležitosti týkajúce sa dieťaťa musia byť vždy schválené oboma rodičmi. AK sa rodičia nedohodnúť, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Za podstatné záležitosti sa pritom považuje vysťahovanie dieťaťa do cudziny, správa majetku dieťaťa, rozhodovanie o výbere školského zariadenia, o náboženskom vyznaní, v ktorom bude dieťa vychovávané a pod. Okruh podstatných záležitostí nie je zákonom taxatívne vymedzený.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
V roku 2014 som sa rozviedla a syn mi bol súdom zverený do starostlivosti. A naďalej to tak aj je. Minulý mesiac som so synom odišla z mesta, kde býva aj bývalý. Presťahovali sme sa do iného mesta. Syn od minulého roku nekomunikuje a nemá záujem o stretávanie so svojim otcom. Povedal mu to syn aj osobne. Bývalý mi poslal správu, že chce vedieť kde syn býva a akú školu navštevuje. Čo všetko mu musím napísať. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň, nevieme ako je súdom určený styk otca s maloletým, ale v prípade, že by ste mu nedali vedieť kde syn žije a akú školu navštevuje, môže podať návrh na súd o výkon rozhodnutia pokiaľ ide o styk s maloletým. 

Pokiaľ ide o školu, ktorú navštevuje maloletý, odporúčam podať uvedenú informáciu, keďže aj otec dieťaťa má svoje rodičovské práva a povinnosti v zmysle ust. čl. 4 a ust. § 28 Zákona o rodine :

"(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, b) zastupovanie maloletého dieťaťa, c) správa majetku maloletého dieťaťa. (2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa."

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
podľa čoho sa určí styk dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá v starostlivosti? A aký je dôvod zbavenia rodičovskej starostlivosti?
Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň,
čo sa týka rozsahu styku s dieťaťom, prvoradá je dohoda rodičov a o výkone tohoto práva sa môžete s druhým rodičom dohodnúť, pričom túto dohodu musí schváliť súd, pričom bude vychádzať z najlepšieho záujmu dieťaťa.

Ak by ste sa dohodnúť nevedeli, tak potom o rozsahu styku s dieťaťom rozhodne súd a taktiež bude vychádzať z najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa. Styk dieťaťa s oboma rodičmi patrí k jeho najlepšiemu záujmu, pričom rozsah tohto styku bude závisieť od individuálneho posúdenia veci súdom. Kritériá ktoré sa pri najlepšom záujme dieťaťa posudzujú sú v zmysle čl. 5 Zákona o rodine nasledovné:

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.
 
Súd pri rozhodovaní o rodičovských právach a povinnostiach, a teda aj pri úprave styku s dieťaťom zohľadní všetky tieto podmienky a v zmysle nich rozhodne.
 
Čo sa týka zbavenia rodičovskej starostlivosti. Zákon o rodine upravuje tzv. obmedzenie a pozbavenie rodičovských práv a povinností. Obmedzenie prichádza do úvahy v prípade § 38 ods. 2 Zákon o rodine:
(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak
 
a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,
 
b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo
 
c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.
 
Pri pozbavení sú podmienky v zmysle § 38 ods. 4 Zákona o rodine:
 
Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv.
 
Rozdiel medzi nimi je ten, že pri obmedzení je obmedzená len časť rodičovských práv a povinností a pri pozbavení ide o všetky práva a povinnosti s výnimkou vyživovacej povinnosti. 

Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s priateľkou som sa rozisiel, mame spolu 5 ročnú dcéru a neboli sme zobrat. Ma právo ju zobrať do cudziny napr aj dovolenku bez môjho súhlasu? A ma právo na to, že bývame v jednej obci a chce sa odsťahovať s malú do druhej obci
a dať malú do druhej škôlky školy bez môjho súhlasu? Musí mať môj súhlas? Nemá ani jeden ju určený súdom nijak do starostlivosti. Ďakujem za odpoveď, a ma musí mi bývala ma informovať o malej zdraví, mala býva u nej ale chodí kedy chce aj ku mne ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
na krátkodobé vycestovanie do cudziny nepotrebuje Váš súhlas, pokiaľ nezasahuje do Vášho času, ktorý určí súd na styk s dieťaťom. Presťahovať sa môže aj bez Vášho súhlasu. Na umiestnenie dieťaťa v škôlke sú rôzne názory, ale v zásade by mala mať Váš súhlas. Rovnako Vás musí informovať o jej zdravotnom stave a iných podstatných skutočnostiach týkajúcich sa dieťaťa. 


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Pekný deň, otázka sa týka určenia starostlivosti o deti. Po rozvode sme starostlivosť o deti určenú nemali, po 4 rokoch od rozvodu som ja ako mama, ktorej deti súd zveril do starostlivosti, požiadala o úpravu styku. Dôvodom bolo to, že otec sa o deti vlastne nestará vôbec a chcela som, aby mu súd stanovil povinnosť prebrať časť starostlivosti počas každého druhého víkendu. Sudkyňa mi na pojednávaní povedala, že ak aj určí presne stanovené termíny, kde otec ma určenú starostlivosť, tak je jeho právo, ale nie povinnosť túto starostlivosť zrealizovať. Že vlastne neexistuje zákonná vymožiteľnosť na to, aby otec bol donútený spolupodieľať sa na starostlivosti, pokiaľ mu dieťa nebolo zverené do starostlivosti, resp. nebola určená striedavá starostlivosť. Je to naozaj tak? Veľmi pekne ďakujem za ochotu poradiť.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, áno, pani sudkyňa Vám podala správnu informáciu.

Preto je potrebné podať návrh na súd na striedavú starostlivosť. Sú d v konaní v prvom rade posúdi, či zverenie do striedavej starostlivosti bude  v záujme Vašich detí.

Záujem maloletého dieťaťa je v súlade s čl. 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

- úroveň starostlivosti o dieťa,

- bezpečie  dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

- názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

- podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

- využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, na inzerát som kúpil drahší ročný bicykel. V inzeráte a aj pri kúpe mi majiteľ tvrdil, že je malo jazdený a dobre servisovaný čo potvrdil aj v spísanej zmluve. K bicyklu priložil aj menené náhradné diely s tým, že sú hodnotné a vymenili mu ich len preto, aby na ňom zarobili. Nasledovný deň som zaniesol bicykel do servisu, tu vyčíslili nutné opravy na cca 250 €. Pokúšal som sa spojiť s predajcom, neodpovedá na mejl a tel. číslo je trvalo nedostupné. Nakoľko sa mi podarilo zistiť, že predajca má za sebou aj kriminálnu minulosť, mám obavu, že bicykel bude mať aj iné vady a zľavu s ceny, ani prípadne odstúpenie od zmluvy sa mi s ním nepodarí dojednať. Aké mám momentálne možnosti? Má zmysel to riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň, nakoľko Vás predávajúci uistil o vlastnostiach kupovanej veci, ktoré však v konečnom dôsledku táto vec nemá, vzniklo Vám právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy by však bolo efektívne iba v prípade, ak poznáte všetky identifikačné údaje osoby (pravdivé), nakoľko je malý predpoklad, že by Vám zaplatenú kúpnu cenu vrátil dobrovoľne (budete kúpnu cenu musieť od neho požadovať zaplatiť súdnou cestou). Vzhľadom na jeho trestnú minulosť však nemusí byť v tomto prípade úplne bez úspechu ani podanie oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Už samotné prejednanie tohto skutku môže na neho zapôsobiť a prinútiť ho k vráteniu kúpnej ceny bicykla.


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Po smrti mojej krstnej mami bol po dohode dom prepísaný, darovaný môjmu bratovi. Môj brat si zobral hypotéku na prerábku domu, v ktorom ale žije aj naša starká. Okrem hypotéky, ale zobral v mene otca pôžičku, na ktorej on (brat) figuruje ako ručiteľ. S tým, že po ústnej dohode s rodičmi mal túto pôžičku splácať on. Po roku ale všetky peniaze minul dom sa neprerobil a prestal platiť pôžičku, kde teraz otcovi chodia upomienky. Moji rodičia to nevedia splácať. Mama je na dôchodku a psychicky je už úplne v koncoch z konania môjho brata, ktorý sa správa ako nepríčetný a stalo sa už aj v minulosti, že v návale agresii sa nebránil fyzicky napadnúť rodičov. Rada by som sa spýtala, či je nejaká šanca právnou cestou napadnúť tento stav. Či už napadnutie zmluvy o úvere alebo o darovaní domu. Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň, darovacia zmluvu (resp. žiadať vrátenie daru) je možné napadnúť zo zákonného dôvodu upraveného v Občianskom zákonníku. Týmto dôvodom je práve správanie sa obdarovaného voči darcovi. Z Vašej otázky nie je zrejmé, kto daroval Vášmu bratovi nehnuteľnosti, ale predpokladám, že to bol rodinný príslušník. Ak sa totiž Váš brat správa k príbuznému darcu tak, že je to hrubo v rozpore s dobrými mravmi, môže tento darca požadovať vrátenie daru. Treba si však uvedomiť, že pravdepodobne je táto nehnuteľnosť už zaťaženou Vami spomínanou hypotékou. Vo vzťahu k splácaniu pôžičky si Vám dovoľujem uviesť, že ak je Váš otec na zmluve o pôžičke uvedený ako dlžník je povinný tento dlh splácať. Ak ho však nebude splácať alebo nebude mať z čoho súdny exekútor uspokojiť nárok veriteľa, veriteľa sa obráti na ručiteľa (Vášho brata). Ručiteľ má v rovnakom rozsahu povinnosť splatiť dlh ako dlžník. Rovnako je možné voči nemu viesť exekučné konanie. Ak by však dlh splatil namiesto Vášho otca, následne môže od neho požadovať náhradu za splatenie dlhu (ručiteľský regres).


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám žijúcich rodičov a jedného brata. Rodičia ma chcú vydediť. Chcú za života rozdeliť ich majetok a prepísať ho na moju dcéru 26-ročnú a na môjho brata. Môžu ma vynechať z dedenia? Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň. Vaši rodičia môžu počas života disponovať s ich majetkom podľa vlastnej vôle. Ak teda počas života prepíšu svoj majetok majú na to právo. Je to ich slobodná vôľa. Po ich smrti počas dedičského konania sa potom môžete od dedičov domáhať toho, aby sa na ich dedičský podiel pripísala hodnota toho, čo dostali od rodičov za ich života. 


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to vlastne je, keď moji rodičia sú už od môjho narodenia rozvedení. Mám 18. Stále má nejakú zodpovednosť za mňa matka?

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň, po dosiahnutí plnoletosti získavate plnú spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti v právnych vzťahoch. S uvedeným je spojená aj plná spôsobilosť niesť následky za právne ako i protiprávne úkony. Vašim rodičom však dosiahnutím plnoletosti nezaniká povinnosť Vás vyživovať. Vyživovacia povinnosť totiž trvá až do času, kedy ste schopná sa živiť sama a to ohľadom na všetky objektívne i subjektívne faktory. Najzásadnejším a najčastejšie posudzovaným kritériom je fakt, či sa súčasne pripravujete na povolanie štúdiom alebo už z vykonávanej práce máte príjem, ktorým si zabezpečujete životné potreby.


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobry den, pred rokom prebehlo dedicske konanie po otcovi, kde sme sa so surodencami dohodli, ze do 5 r. im vyplatim po 1000 € a dom zostane mne, kedze som rodicov doopatrovala. Dom je uz zapisany v katastri na moje meno. Teraz sa mi surodenci vyhrazaju, ze bud ich vyplatim hned, alebo sa ku mne nastahuju, lebo maju fin.problemy. Maju na to pravo? Mozu sa nastahovat, maju este pravo sa dozadovat domu, kym ich nevyplatim? Po rodicoch sa teraz objavili aj dlhy, ktore odmietaju platit a som na to sama a z dlhodobej PN sa to neda ani splatit. Ale surodenci sa vyhrazaju obnovenim dedicskeho konania a chcu dom alebo viac penazi ale s tym, ze dlhy platit nebudu. Som zufala. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, pre správnosť odpovede na Vašu otázku je potrebné oboznámiť sa s obsahom dohody, ktorú ste v dedičskom konaní so súrodencami uzavreli a tak presne definovať povinnosť, ktorá Vám vznikla. Na základe Vášho príspevku vyplýva, že máte záväzok vyplatiť svojim súrodencom z titulu vyrovnania nadobudnutých dedičských podielov na rodinnom dome určitú sumu. Vaši súrodenci tak majú právo domáhať sa, aby ste svoj peňažný záväzok splnili, avšak nemôžu sa domáhať, aby spoločne s Vami užívali dom. Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti ste len Vy, pričom Vašim súrodencom žiadne užívacie práva nevznikli resp. nemajú právny dôvod na to, aby v dome bývali. V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku