Rodičovské práva a povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitriansky
Odpovedá: Advokát v Nitre
Odpovedané dňa: 18. 8. 2017

Otázka: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý večer. Poprosím o radu ohľadne detí počas rozvodu. Sme v rozvodovom konaní, ale zatiaľ nemáme súdom stanovenú starostlivosť o deti, ani predbežnú. Otázka znie: Môžu u mňa deti prespávať, ak oni chcú, no druhý rodič im to zakazuje s vyhrážkami, že zavolá na mňa políciu? Zatiaľ bývam u priateľky a nie som u nej prihlásený na trvalý pobyt. Priateľka má veľmi kladný vzťah k mojim deťom a aj deti k nej. Má matka po oznámení, že deti zostanú u mňa spať a že ich prinesiem na druhý deň v určitú hodinu, právo zavolať políciu? Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý deň. Vaša otázka v podstate smeruje k výkonu rodičovských práv a povinností. Pritom vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam je potrebné poznamenať, že zákon číslo 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) hneď v úvode (vo svojom čl. 4) okrem iného uvádza, že: Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.“

 

Základná právna úprava rodičovských práv a povinností

 

Základný rámec zákonnej úpravy rozsahu a výkonu rodičovských práv a povinností je upravený v prvej hlave druhej časti zákona o rodine.

Podľa ustanovenia § 28 zákona o rodine platí, že:

„(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“

V odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia sa exemplifikatívne (príkladmo) vymedzuje obsah rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Obsah rodičovských práv a povinností v sebe zahŕňa najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu maloletého dieťaťa, o jeho zdravie, výživu a všestranný vývoj, ale tiež aj zastupovanie maloletého dieťaťa a správu jeho majetku.

Pritom obom rodičom patria všetky rodičovské práva a povinnosti a vykonávať by ich mali v zásade buď spoločne, alebo jednotlivo, po vzájomnej dohode.

Ako už bolo uvedené, rodičovské práva a povinnosti patria v zásade obom rodičom. Preto obaja rodičia (matka aj otec) majú rovnaké rodičovské práva aj povinnosti vo vzťahu k ich maloletému dieťaťu. Tieto práva a povinnosti rodičov trvajú v zásade až do nadobudnutia plnoletosti ich dieťaťa. Výnimkou je len vyživovacia povinnosť, ktorá môže pretrvávať aj potom, čo dieťa dosiahne plnoletosť, a to až do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť.

Situácie, kedy rodičovské práva a povinnosti vykonáva iba jeden rodič upravuje priamo zákona a ide o situácie, kedy:

 • druhý z rodičov nežije,
 • druhý z rodičov je neznámy,
 • druhý z rodičov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • druhý z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností,
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností pozastavený.

Priamo zo zákona vyplýva, že pri výkone rodičovských práv a povinností by malo byť základným kritériom ochrana záujmov dieťaťa.

 

Výkon rodičovských práv a povinností s súlade so záujmami dieťaťa

 

Hoci z Vašej otázky nevyplýva, koľko majú Vaše deti rokov, je zrejmé, že vedia vyjadriť svoju vôľu, keďže u Vás chcú aj prespávať. Pritom v rámci výkonu rodičovských práv a povinností s dôraznom na ochranu záujmov detí je na mieste prihliadať aj na ich vôľu a rešpektovať to, že chcú u Vás aj prespať. Takto by sa na to mala pozerať aj matka detí.

Uvedené navyše platí o to viac, ak nemáte súdnym rozhodnutím presne stanovený výkon rodičovských práv a povinností. Keďže neexistuje žiadne súdne rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, ak by aj matka zavolala políciu, nie je mi zrejmé, ako si predstavuje, že by mala polícia vzniknutú situáciu riešiť. Aj polícia totiž musí v takomto prípade vychádzať z toho, že obsah rodičovských práv a povinností majú obaja rodičia v zásade rovnaký.

 

Rozvod a úprava výkonu rodičovských práv a povinností

 

S konaním o rozvod manželstva je v zmysle zákona (§ 100 Civilného mimosporového poriadku a § 24 ods. 1 zákona o rodine) obligatórne (povinne) spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

Podľa ustanovenia § 100 zákona číslo 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok platí, že: „S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.“

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine z platí, že: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

Inak povedané, v rámci konania o rozvod manželstva sa v takýchto prípadoch rozhoduje aj o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťomna čas po rozvode manželstva. V rámci súdneho konania preto súd rozhoduje najmä o:

 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov (prípadne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov),
 • úprave styku maloletého dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá zverené v osobnej starostlivosti,
 • výške výživného, ktorú bude povinný rodič prispievať,
 • správe majetku maloletého dieťaťa a
 • zastupovaní maloletého dieťaťa.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:JUDr. Milan Ficek, advokát

online právna poradňa zadarmoPodotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Pekný deň, otázka sa týka určenia starostlivosti o deti. Po rozvode sme starostlivosť o deti určenú nemali, po 4 rokoch od rozvodu som ja ako mama, ktorej deti súd zveril do starostlivosti, požiadala o úpravu styku. Dôvodom bolo to, že otec sa o deti vlastne nestará vôbec a chcela som, aby mu súd stanovil povinnosť prebrať časť starostlivosti počas každého druhého víkendu. Sudkyňa mi na pojednávaní povedala, že ak aj určí presne stanovené termíny, kde otec ma určenú starostlivosť, tak je jeho právo, ale nie povinnosť túto starostlivosť zrealizovať. Že vlastne neexistuje zákonná vymožiteľnosť na to, aby otec bol donútený spolupodieľať sa na starostlivosti, pokiaľ mu dieťa nebolo zverené do starostlivosti, resp. nebola určená striedavá starostlivosť. Je to naozaj tak? Veľmi pekne ďakujem za ochotu poradiť.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

Odpovedá: JUDr. Milan Ficek, advokát (odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, áno, pani sudkyňa Vám podala správnu informáciu.

Preto je potrebné podať návrh na súd na striedavú starostlivosť. Sú d v konaní v prvom rade posúdi, či zverenie do striedavej starostlivosti bude  v záujme Vašich detí.

Záujem maloletého dieťaťa je v súlade s čl. 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

- úroveň starostlivosti o dieťa,

- bezpečie  dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

- názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

- podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

- využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 


JUDr. Milan Ficek, advokát

V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:1. Zadanie otázky

2. Výber poradne

3. Dodatočné informácie
Emaily sa musí zhodovať a otázka musí byť vyplnená.
Zadarmo Premium
Online odpoveď
Zrozumiteľná odpoveď
Jednoduché otázky
Zložité otázky
Zaručená odpoveď
Neverejná odpoveď
Poplatok za odpoveď
Doplňujúce otázky
Dokumenty
Odpovedá aj koncipient
Odpovedá výlučne advokát
Chcem zadarmo
viac informácií
Chcem premium
viac informácií
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole
Prosím vyberte kraj
Prosím vyberte kategóriu.
V bezplatnej poradni nie je zaručená odpoveď, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
V bezplatnej poradni je otázka a odpoveď verejná, pre zmenu
sa vráťte o krok späť a vyberte si právnu poradňu Premium.
Vyplňte prosím toto pole
Vyplňte prosím toto pole


Musíte súhlasiť s podmienkami.Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:

Zoznam otázok a odpovedí

najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk