Máte
otázku?

Rodičovské práva a povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý večer. Obávam sa o svoje deti počas rozvodu a potreboval by som poradiť. Momentálne prebiehame rozvodovým konaním, ale starostlivosť o deti nám súd zatiaľ neurčil, ani na predbežnej báze. Položím otázku: Môžu deti prespávať u mňa, ak si to samy prajú, hoci ich druhý rodič tomu odporuje s vyhrážkami, že zvolá políciu? V súčasnosti bývam u priateľky, tam sa však nemám trvalo prihlásený. Priateľka má veľmi pozitívny vzťah k mojim deťom, čo je oboplatné. Má druhý rodič právo zavolať políciu, keď oznámim, že deti zostanú cez noc u mňa a vrátia sa na druhý deň v určený čas? Ďakujem za akúkoľvek radu vopred.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý deň. Vaša otázka v podstate smeruje k výkonu rodičovských práv a povinností. Pritom vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam je potrebné poznamenať, že zákon číslo 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) hneď v úvode (vo svojom čl. 4) okrem iného uvádza, že: „Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.“

 

Základná právna úprava rodičovských práv a povinností

 

Základný rámec zákonnej úpravy rozsahu a výkonu rodičovských práv a povinností je upravený v prvej hlave druhej časti zákona o rodine.

Podľa ustanovenia § 28 zákona o rodine platí, že:

„(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“

V odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia sa exemplifikatívne (príkladmo) vymedzuje obsah rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Obsah rodičovských práv a povinností v sebe zahŕňa najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu maloletého dieťaťa, o jeho zdravie, výživu a všestranný vývoj, ale tiež aj zastupovanie maloletého dieťaťa a správu jeho majetku.

Pritom obom rodičom patria všetky rodičovské práva a povinnosti a vykonávať by ich mali v zásade buď spoločne, alebo jednotlivo, po vzájomnej dohode.

Ako už bolo uvedené, rodičovské práva a povinnosti patria v zásade obom rodičom. Preto obaja rodičia (matka aj otec) majú rovnaké rodičovské práva aj povinnosti vo vzťahu k ich maloletému dieťaťu. Tieto práva a povinnosti rodičov trvajú v zásade až do nadobudnutia plnoletosti ich dieťaťa. Výnimkou je len vyživovacia povinnosť, ktorá môže pretrvávať aj potom, čo dieťa dosiahne plnoletosť, a to až do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť.

Situácie, kedy rodičovské práva a povinnosti vykonáva iba jeden rodič upravuje priamo zákona a ide o situácie, kedy:

 • druhý z rodičov nežije,
 • druhý z rodičov je neznámy,
 • druhý z rodičov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • druhý z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností,
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností pozastavený.

Priamo zo zákona vyplýva, že pri výkone rodičovských práv a povinností by malo byť základným kritériom ochrana záujmov dieťaťa.

 

Výkon rodičovských práv a povinností s súlade so záujmami dieťaťa

 

Hoci z Vašej otázky nevyplýva, koľko majú Vaše deti rokov, je zrejmé, že vedia vyjadriť svoju vôľu, keďže u Vás chcú aj prespávať. Pritom v rámci výkonu rodičovských práv a povinností s dôraznom na ochranu záujmov detí je na mieste prihliadať aj na ich vôľu a rešpektovať to, že chcú u Vás aj prespať. Takto by sa na to mala pozerať aj matka detí.

Uvedené navyše platí o to viac, ak nemáte súdnym rozhodnutím presne stanovený výkon rodičovských práv a povinností. Keďže neexistuje žiadne súdne rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, ak by aj matka zavolala políciu, nie je mi zrejmé, ako si predstavuje, že by mala polícia vzniknutú situáciu riešiť. Aj polícia totiž musí v takomto prípade vychádzať z toho, že obsah rodičovských práv a povinností majú obaja rodičia v zásade rovnaký.

 

Rozvod a úprava výkonu rodičovských práv a povinností

 

S konaním o rozvod manželstva je v zmysle zákona (§ 100 Civilného mimosporového poriadku a § 24 ods. 1 zákona o rodine) obligatórne (povinne) spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

Podľa ustanovenia § 100 zákona číslo 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok platí, že: „S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.“

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine z platí, že: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

Inak povedané, v rámci konania o rozvod manželstva sa v takýchto prípadoch rozhoduje aj o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťomna čas po rozvode manželstva. V rámci súdneho konania preto súd rozhoduje najmä o:

 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov (prípadne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov),
 • úprave styku maloletého dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá zverené v osobnej starostlivosti,
 • výške výživného, ktorú bude povinný rodič prispievať,
 • správe majetku maloletého dieťaťa a
 • zastupovaní maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, v prípade neodkladného výchovného opatrenia rozhodnutého súdom je dieťa umiestnené v reedukačnom centre. Rodičia si však prajú dieťa zo zariadenia odviesť a odmietať aj jeho liečbu u pedopsychiatra, pričom uplatňujú svoje rodičovské práva, ktoré im neboli odobrané. Ktoré právo má prednosť, právo zariadenia, ktoré prijalo dieťa na základe súdného rozhodnutia a ktoré do zariadenia doviedli rodičia, alebo práva rodičov, ktorí majú zachované svoje práva a povinnosti voči dieťaťu? S pozdravom, Katka

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 21.03.2024)

Dobrý deň,
v tomto prípade zrejme došlo k využitiu ustanovenia § 365 ods. 1 Civilného sporového poriadku: 

Ak sa ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi, aby bol maloletý dočasne, najdlhšie na šesť mesiacov, zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorú v uznesení určí. Obmedzenie času trvania neodkladného opatrenia neplatí, ak do šiestich mesiacov od nariadenia neodkladného opatrenia je začaté konanie vo veci samej, ak bolo do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby zverené maloleté dieťa bez sprievodu alebo ak nebolo možné v lehote šiestich mesiacov zlúčiť maloletého cudzinca s jeho rodinou.   Vyššie uvedená situácia však má riešenie a upravuje ho taktiež ust. § 135 ods. 7 a ods. 8 Civilného sporového poriadku:    (7) Súd zruší neodkladné opatrenie, ak sa zmenia pomery alebo ak odpadli dôvody, pre ktoré bolo nariadené.   (8) O návrhu na zrušenie neodkladného opatrenia rozhodne súd do desiatich dní od jeho doručenia.   V danej veci nech rodičia podajú návrh na zrušenie neodkladného opatrenia a tento riadne odôvodnia, teda uvedú prečo neexistujú dôvody nato, aby bolo dieťa v starostlivosti reedukačného centra. Dieťa sa potom vráti späť rodičom. Ak súd rozhodol o tom, že dieťa má byť v centre, rodičia ho nemôžu odtiaľ bez súhlasu súdu zobrať.
4,9 (4 969)
Všetky recenzie

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala na nasledovné. Ak súd stanovil, že dieťa musí každý druhý víkend navštevovať otca, avšak dieťa to nechce, pretože k nemu nič necíti a v byte, v ktorej otec býva, sa mu pripomínajú nepríjemné spomienky - ako to funguje v takomto prípade?

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 04.09.2023)

Dobrý deň,
neuvádzate ako je dané rozhodnutie staré. Ak ide o rozhodnutie staršie, tak podajte na súd nový návrh na zmenu úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu s tým, že došlo k zmene pomerov a dieťa sa s otcom nechce stretávať. Dôležitý v tomto smere bude aj vek dieťaťa a jeho schopnosť vyjadriť svoj názor.

Striktne vzaté, ak ide o nové rozhodnutie, tak máte povinnosť na dieťa pôsobiť, aby mal otec styk zachovaný v zmysle rozhodnutia, v opačnom prípade sa vystavujete riziku pokút, resp. núteného výkonu rozhodnutia. V praxi to však nie je také jednoduché, a stávajú sa prípady, keď dieťa ísť k rodičovi nechce. Ak by otec podal návrh na výkon rozhodnutia, tak v praxi by súd zisťoval, prečo sa povinný nepodrobuje rozhodnutiu a či nato existuje ospravedlniteľný dôvod. Takéto správanie dieťaťa, keď vyslovene nechce k otcovi ísť by mohlo predstavovať ospravedlniteľný dôvod a pravdepodobne by bolo neodkladným opatrením nariadené psychologické poradenstvo, prípadne iné odborné poradenstvo pre dieťa, resp. pre rodičov.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Deti sú zverené matke. Je potrebné informovať otca o tom, že dieťa (vo veku 15 rokov) po rozvode ide mimo Slovenskej republiky na výlet alebo dovolenku? Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 03.06.2023)

Dobrý deň, na Vami položenú otázku uvádzame, že vzhľadom na okolnosť, že dieťa ide len na dovolenku, výlet mimo územia SR, nie je potrebný súhlas otca dieťaťa. Súhlas otca dieťaťa by ste potrebovali len na presťahovanie do cudziny, čo vyplýva z ust. § 35 Zákona o rodine.

Otcovi dieťa len oznámte kde a kedy sa bude jeho dieťa nachádzať, keďže má tiež rodičovské práva a má právo vedieť kde sa jeho dieťa nachádza. Ide aj o to, aby v prípade nepredvídaných okolností o tejto skutočnosti vedel.


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Keď má jedným z rodičov starostlivosť o dieťa, rozhoduje zaň len on, alebo aj druhý rodič?

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 05.05.2023)

Dobrý deň, aj v prípade, že má v starostlivosti mal. dieťa iba jeden z rodičov platí ust. § 35 Zákona o rodine, v zmysle ktorého "Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd."

Vzhľadom na uvedené, rodič, ktorý má dieťa vo výlučnej osobnej starostlivosti rozhoduje o dieťati iba v bežných záležitostiach, nikde nie v podstatných. Bežnými záležitosťami sa pritom rozumejú tie, ktoré vznikajú pri uspokojovaní každodenných potrieb dieťaťa. Naopak podstatné záležitosti týkajúce sa dieťaťa musia byť vždy schválené oboma rodičmi. AK sa rodičia nedohodnúť, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Za podstatné záležitosti sa pritom považuje vysťahovanie dieťaťa do cudziny, správa majetku dieťaťa, rozhodovanie o výbere školského zariadenia, o náboženskom vyznaní, v ktorom bude dieťa vychovávané a pod. Okruh podstatných záležitostí nie je zákonom taxatívne vymedzený.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, v roku 2014 som sa rozviedla a syn mi bol súdom zverený do starostlivosti. Situácia ostala nezmenená až do dnešného dňa. Minulý mesiac sme sa s mojím synom presťahovali z mesta, v ktorom stále žije môj bývalý manžel, do iného mesta. Syn už od minulého roka nemá záujem o komunikáciu či stretávanie so svojim otcom, čo mu aj osobne oznámil. Nedávno mi môj bývalý manžel poslal správu, v ktorej žiada informácie o aktuálnom bydlisku a škole, ktorú náš syn navštevuje. Prosiím o radu, čo všetko mu mám odpísať. Ďakujem vám za odpoveď.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 07.03.2023)

Dobrý deň, nevieme ako je súdom určený styk otca s maloletým, ale v prípade, že by ste mu nedali vedieť kde syn žije a akú školu navštevuje, môže podať návrh na súd o výkon rozhodnutia pokiaľ ide o styk s maloletým. 

Pokiaľ ide o školu, ktorú navštevuje maloletý, odporúčam podať uvedenú informáciu, keďže aj otec dieťaťa má svoje rodičovské práva a povinnosti v zmysle ust. čl. 4 a ust. § 28 Zákona o rodine :

"(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa, b) zastupovanie maloletého dieťaťa, c) správa majetku maloletého dieťaťa. (2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa."

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris GálPodotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, Podľa čoho sa určuje styk dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá v starostlivosti? A aký je dôvod na zbavenie rodičovskej starostlivosti? Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň,
čo sa týka rozsahu styku s dieťaťom, prvoradá je dohoda rodičov a o výkone tohoto práva sa môžete s druhým rodičom dohodnúť, pričom túto dohodu musí schváliť súd, pričom bude vychádzať z najlepšieho záujmu dieťaťa.

Ak by ste sa dohodnúť nevedeli, tak potom o rozsahu styku s dieťaťom rozhodne súd a taktiež bude vychádzať z najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa. Styk dieťaťa s oboma rodičmi patrí k jeho najlepšiemu záujmu, pričom rozsah tohto styku bude závisieť od individuálneho posúdenia veci súdom. Kritériá ktoré sa pri najlepšom záujme dieťaťa posudzujú sú v zmysle čl. 5 Zákona o rodine nasledovné:

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.
 
Súd pri rozhodovaní o rodičovských právach a povinnostiach, a teda aj pri úprave styku s dieťaťom zohľadní všetky tieto podmienky a v zmysle nich rozhodne.
 
Čo sa týka zbavenia rodičovskej starostlivosti. Zákon o rodine upravuje tzv. obmedzenie a pozbavenie rodičovských práv a povinností. Obmedzenie prichádza do úvahy v prípade § 38 ods. 2 Zákon o rodine:
(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak
 
a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,
 
b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo
 
c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.
 
Pri pozbavení sú podmienky v zmysle § 38 ods. 4 Zákona o rodine:
 
Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv.
 
Rozdiel medzi nimi je ten, že pri obmedzení je obmedzená len časť rodičovských práv a povinností a pri pozbavení ide o všetky práva a povinnosti s výnimkou vyživovacej povinnosti. 

Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rozíšiel som sa s priateľkou, s ktorou máme spolu päťročnú dcéru. Neboli sme sobášení. Má moja ex-priateľka právo vziať našu dcéru do zahraničia, napríklad na dovolenku, bez môjho súhlasu? Má tiež právo sa s dcérou odsťahovať do inej obce a bez môjho súhlasu ju zapísať do inej škôlky? Ďalej sa pýtam, či musí mať môj súhlas pre takéto kroky. Momentálne nemáme žiadne súdne rozhodnutie týkajúce sa starostlivosti o našu dcéru. Ďakujem za odpoveď. Tiež by som rád vedel, či má moja bývalá priateľka povinnosť informovať ma o zdravotnom stave našej dcéry. Teraz dcéra býva u nej, ale má možnosť prísť ku mne, keď má záujem. Ďakujem vám veľmi pekne.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
na krátkodobé vycestovanie do cudziny nepotrebuje Váš súhlas, pokiaľ nezasahuje do Vášho času, ktorý určí súd na styk s dieťaťom. Presťahovať sa môže aj bez Vášho súhlasu. Na umiestnenie dieťaťa v škôlke sú rôzne názory, ale v zásade by mala mať Váš súhlas. Rovnako Vás musí informovať o jej zdravotnom stave a iných podstatných skutočnostiach týkajúcich sa dieťaťa. 


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, mám otázku týkajúcu sa určovania starostlivosti o deti. Po nášom rozvode nebola starostlivosť o deti formálne určená. Štyri roky po rozvode som, ako mama, ku ktorej súd zveril deti, požiadala o úpravu styku s otcom. Dôvodom bolo, že otec sa o deti prakticky nestará a ja som chcela, aby mu súd stanovil povinnosť prebrať časť starostlivosti počas každého druhého víkendu. Sudkyňa mi na pojednávaní povedala, že aj keď určí presné termíny, počas ktorých má otec určenú starostlivosť, je to jeho právo, ale nie povinnosť túto starostlivosť zrealizovať. Podľa nej vlastne neexistuje zákonná vymožiteľnosť na to, aby otec bol nútený spolupodieľať sa na starostlivosti, pokiaľ mu dieťa nebolo zverené do starostlivosti, resp. nebola určená striedavá starostlivosť. Je to naozaj tak? Veľmi pekne ďakujem za ochotu poradiť.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, áno, pani sudkyňa Vám podala správnu informáciu.

Preto je potrebné podať návrh na súd na striedavú starostlivosť. Sú d v konaní v prvom rade posúdi, či zverenie do striedavej starostlivosti bude  v záujme Vašich detí.

Záujem maloletého dieťaťa je v súlade s čl. 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

- úroveň starostlivosti o dieťa,

- bezpečie  dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

- názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

- podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

- využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, na inzerát som si kúpil drahší ročný bicykel. Predávajúci tvrdil, že je bicykel málo jazdený a dobre servisovaný, čo potvrdil aj v písomnej zmluve. Pri predaji priložil aj vymenené náhradné diely, tvrdiac, že sú hodnotné a boli vymenené len kvôli zisku. Nasledujúci deň som bicykel priviezol do servisu, kde určili nevyhnutné opravy na približne 250 €. Pokúšal som sa spojiť s predajcom, avšak na email nereaguje a jeho telefón je neustále nedostupný. Keďže som zistil, že predajca má za sebou aj kriminálnu minulosť, obávam sa, že bicykel by mohol mať ďalšie vady a nie je pravdepodobné, že by som s ním dohodol zľavu alebo prípadne odstúpenie od zmluvy. Aké sú moje súčasné možnosti? Má zmysel sa s tým zaoberať? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň, nakoľko Vás predávajúci uistil o vlastnostiach kupovanej veci, ktoré však v konečnom dôsledku táto vec nemá, vzniklo Vám právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy by však bolo efektívne iba v prípade, ak poznáte všetky identifikačné údaje osoby (pravdivé), nakoľko je malý predpoklad, že by Vám zaplatenú kúpnu cenu vrátil dobrovoľne (budete kúpnu cenu musieť od neho požadovať zaplatiť súdnou cestou). Vzhľadom na jeho trestnú minulosť však nemusí byť v tomto prípade úplne bez úspechu ani podanie oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Už samotné prejednanie tohto skutku môže na neho zapôsobiť a prinútiť ho k vráteniu kúpnej ceny bicykla.


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa informovala o nasledovnej situácii. Po smrti mojej krstnej matky bol dom, podľa dohody, prepísaný a darovaný môjmu bratovi. Môj brat následne zobral hypotéku na rekonštrukciu tohto domu, v ktorom však tiež býva naša stará mama. Okrem hypotéky si však v otcovom mene zobral aj pôžičku, pri ktorej figuruje ako ručiteľ. Podľa ústnej dohody s rodičmi mal túto pôžičku splácať on. No po roku minul všetky peniaze, dom sa nepodarilo rekonštruovať a prestal splácať pôžičku, pričom teraz otcovi prichádzajú upomienky na splatenie. Naši rodičia ju nemajú ako splácať. Mama je dôchodkyňa a jej psychický stav sa zhoršuje v dôsledku bratovho konania. Ten sa správa ako nepríčetný a v minulosti sa už stalo, že vo vzrušení útočil na rodičov fyzicky. Rada by som sa opýtala, či existuje možnosť právnym spôsobom napadnúť tieto skutočnosti. Či už je to napadnutie zmluvy o úvere alebo darovacej zmluvy na dom. Ďakujem za odpoveď s pozdravom.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň, darovacia zmluvu (resp. žiadať vrátenie daru) je možné napadnúť zo zákonného dôvodu upraveného v Občianskom zákonníku. Týmto dôvodom je práve správanie sa obdarovaného voči darcovi. Z Vašej otázky nie je zrejmé, kto daroval Vášmu bratovi nehnuteľnosti, ale predpokladám, že to bol rodinný príslušník. Ak sa totiž Váš brat správa k príbuznému darcu tak, že je to hrubo v rozpore s dobrými mravmi, môže tento darca požadovať vrátenie daru. Treba si však uvedomiť, že pravdepodobne je táto nehnuteľnosť už zaťaženou Vami spomínanou hypotékou. Vo vzťahu k splácaniu pôžičky si Vám dovoľujem uviesť, že ak je Váš otec na zmluve o pôžičke uvedený ako dlžník je povinný tento dlh splácať. Ak ho však nebude splácať alebo nebude mať z čoho súdny exekútor uspokojiť nárok veriteľa, veriteľa sa obráti na ručiteľa (Vášho brata). Ručiteľ má v rovnakom rozsahu povinnosť splatiť dlh ako dlžník. Rovnako je možné voči nemu viesť exekučné konanie. Ak by však dlh splatil namiesto Vášho otca, následne môže od neho požadovať náhradu za splatenie dlhu (ručiteľský regres).


V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál
V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (4.969)
Všetky recenzie
Chatbot
Dobrý deň,
volám sa Lexana a som virtuálna asistentka. Nižšie vyberte, s čím chcete pomôcť.