Máte
otázku?

Rodičovské práva a povinnosti


Online právna poradňa
Oblasť práva: Rodinné právo, Nitra

Otázka: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý večer. Poprosím o radu ohľadne detí počas rozvodu. Sme v rozvodovom konaní, ale zatiaľ nemáme súdom stanovenú starostlivosť o deti, ani predbežnú. Otázka znie: Môžu u mňa deti prespávať, ak oni chcú, no druhý rodič im to zakazuje s vyhrážkami, že zavolá na mňa políciu? Zatiaľ bývam u priateľky a nie som u nej prihlásený na trvalý pobyt. Priateľka má veľmi kladný vzťah k mojim deťom a aj deti k nej. Má matka po oznámení, že deti zostanú u mňa spať a že ich prinesiem na druhý deň v určitú hodinu, právo zavolať políciu? Vopred ďakujem za akúkoľvek radu.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

Dobrý deň. Vaša otázka v podstate smeruje k výkonu rodičovských práv a povinností. Pritom vo vzťahu k rodičovským právam a povinnostiam je potrebné poznamenať, že zákon číslo 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“) hneď v úvode (vo svojom čl. 4) okrem iného uvádza, že: „Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom.“

 

Základná právna úprava rodičovských práv a povinností

 

Základný rámec zákonnej úpravy rozsahu a výkonu rodičovských práv a povinností je upravený v prvej hlave druhej časti zákona o rodine.

Podľa ustanovenia § 28 zákona o rodine platí, že:

„(1) Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

a) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin maloletého dieťaťa,

b) zastupovanie maloletého dieťaťa,

c) správa majetku maloletého dieťaťa.

(2) Rodičovské práva a povinnosti majú obaja rodičia. Pri ich výkone sú povinní chrániť záujmy maloletého dieťaťa.

(3) Rodičovské práva a povinnosti vykonáva jeden z rodičov, ak druhý z rodičov nežije, je neznámy alebo ak nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Platí to aj v prípade, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností, ak mu bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.“

V odseku 1 citovaného zákonného ustanovenia sa exemplifikatívne (príkladmo) vymedzuje obsah rodičovských práv a povinností vo vzťahu k maloletému dieťaťu. Obsah rodičovských práv a povinností v sebe zahŕňa najmä sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu maloletého dieťaťa, o jeho zdravie, výživu a všestranný vývoj, ale tiež aj zastupovanie maloletého dieťaťa a správu jeho majetku.

Pritom obom rodičom patria všetky rodičovské práva a povinnosti a vykonávať by ich mali v zásade buď spoločne, alebo jednotlivo, po vzájomnej dohode.

Ako už bolo uvedené, rodičovské práva a povinnosti patria v zásade obom rodičom. Preto obaja rodičia (matka aj otec) majú rovnaké rodičovské práva aj povinnosti vo vzťahu k ich maloletému dieťaťu. Tieto práva a povinnosti rodičov trvajú v zásade až do nadobudnutia plnoletosti ich dieťaťa. Výnimkou je len vyživovacia povinnosť, ktorá môže pretrvávať aj potom, čo dieťa dosiahne plnoletosť, a to až do času, kým dieťa nie je objektívne schopné samo sa živiť.

Situácie, kedy rodičovské práva a povinnosti vykonáva iba jeden rodič upravuje priamo zákona a ide o situácie, kedy:

 • druhý z rodičov nežije,
 • druhý z rodičov je neznámy,
 • druhý z rodičov nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • druhý z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností,
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností obmedzený alebo
 • druhému z rodičov bol výkon jeho rodičovských práv a povinností pozastavený.

Priamo zo zákona vyplýva, že pri výkone rodičovských práv a povinností by malo byť základným kritériom ochrana záujmov dieťaťa.

 

Výkon rodičovských práv a povinností s súlade so záujmami dieťaťa

 

Hoci z Vašej otázky nevyplýva, koľko majú Vaše deti rokov, je zrejmé, že vedia vyjadriť svoju vôľu, keďže u Vás chcú aj prespávať. Pritom v rámci výkonu rodičovských práv a povinností s dôraznom na ochranu záujmov detí je na mieste prihliadať aj na ich vôľu a rešpektovať to, že chcú u Vás aj prespať. Takto by sa na to mala pozerať aj matka detí.

Uvedené navyše platí o to viac, ak nemáte súdnym rozhodnutím presne stanovený výkon rodičovských práv a povinností. Keďže neexistuje žiadne súdne rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností, ak by aj matka zavolala políciu, nie je mi zrejmé, ako si predstavuje, že by mala polícia vzniknutú situáciu riešiť. Aj polícia totiž musí v takomto prípade vychádzať z toho, že obsah rodičovských práv a povinností majú obaja rodičia v zásade rovnaký.

 

Rozvod a úprava výkonu rodičovských práv a povinností

 

S konaním o rozvod manželstva je v zmysle zákona (§ 100 Civilného mimosporového poriadku a § 24 ods. 1 zákona o rodine) obligatórne (povinne) spojené aj konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.

Podľa ustanovenia § 100 zákona číslo 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok platí, že: „S konaním o rozvod manželstva je spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode.“

Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona o rodine z platí, že: „V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí, ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.“

Inak povedané, v rámci konania o rozvod manželstva sa v takýchto prípadoch rozhoduje aj o výkone rodičovských práv a povinností k maloletým deťomna čas po rozvode manželstva. V rámci súdneho konania preto súd rozhoduje najmä o:

 • zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov (prípadne do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov),
 • úprave styku maloletého dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá zverené v osobnej starostlivosti,
 • výške výživného, ktorú bude povinný rodič prispievať,
 • správe majetku maloletého dieťaťa a
 • zastupovaní maloletého dieťaťa.

Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

V tejto právne poradni odpovedajú:

JUDr. Milan Ficek

JUDr. Barbora Ficek

JUDr. Boris Gál

JUDr. Patrik Ozimanič4,9 (3,405)
Všetky recenzie

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Vyhľadajte ju:
Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
podľa čoho sa určí styk dieťaťa s rodičom, ktorý ho nemá v starostlivosti? A aký je dôvod zbavenia rodičovskej starostlivosti?
Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 19.09.2022)

Dobrý deň,
čo sa týka rozsahu styku s dieťaťom, prvoradá je dohoda rodičov a o výkone tohoto práva sa môžete s druhým rodičom dohodnúť, pričom túto dohodu musí schváliť súd, pričom bude vychádzať z najlepšieho záujmu dieťaťa.

Ak by ste sa dohodnúť nevedeli, tak potom o rozsahu styku s dieťaťom rozhodne súd a taktiež bude vychádzať z najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa. Styk dieťaťa s oboma rodičmi patrí k jeho najlepšiemu záujmu, pričom rozsah tohto styku bude závisieť od individuálneho posúdenia veci súdom. Kritériá ktoré sa pri najlepšom záujme dieťaťa posudzujú sú v zmysle čl. 5 Zákona o rodine nasledovné:

Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.
 
Súd pri rozhodovaní o rodičovských právach a povinnostiach, a teda aj pri úprave styku s dieťaťom zohľadní všetky tieto podmienky a v zmysle nich rozhodne.
 
Čo sa týka zbavenia rodičovskej starostlivosti. Zákon o rodine upravuje tzv. obmedzenie a pozbavenie rodičovských práv a povinností. Obmedzenie prichádza do úvahy v prípade § 38 ods. 2 Zákon o rodine:
(2) Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd rodičom obmedzí výkon ich rodičovských práv, ak
 
a) žijú trvalo neusporiadaným spôsobom života,
 
b) svoje povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností nevykonávajú vôbec, alebo
 
c) nezabezpečujú výchovu maloletého dieťaťa.
 
Pri pozbavení sú podmienky v zmysle § 38 ods. 4 Zákona o rodine:
 
Ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv.
 
Rozdiel medzi nimi je ten, že pri obmedzení je obmedzená len časť rodičovských práv a povinností a pri pozbavení ide o všetky práva a povinnosti s výnimkou vyživovacej povinnosti. 

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,
s priateľkou som sa rozisiel, mame spolu 5 ročnú dcéru a neboli sme zobrat. Ma právo ju zobrať do cudziny napr aj dovolenku bez môjho súhlasu? A ma právo na to, že bývame v jednej obci a chce sa odsťahovať s malú do druhej obci
a dať malú do druhej škôlky školy bez môjho súhlasu? Musí mať môj súhlas? Nemá ani jeden ju určený súdom nijak do starostlivosti. Ďakujem za odpoveď, a ma musí mi bývala ma informovať o malej zdraví, mala býva u nej ale chodí kedy chce aj ku mne ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 26.07.2022)

Dobrý deň,
na krátkodobé vycestovanie do cudziny nepotrebuje Váš súhlas, pokiaľ nezasahuje do Vášho času, ktorý určí súd na styk s dieťaťom. Presťahovať sa môže aj bez Vášho súhlasu. Na umiestnenie dieťaťa v škôlke sú rôzne názory, ale v zásade by mala mať Váš súhlas. Rovnako Vás musí informovať o jej zdravotnom stave a iných podstatných skutočnostiach týkajúcich sa dieťaťa. 


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Pekný deň, otázka sa týka určenia starostlivosti o deti. Po rozvode sme starostlivosť o deti určenú nemali, po 4 rokoch od rozvodu som ja ako mama, ktorej deti súd zveril do starostlivosti, požiadala o úpravu styku. Dôvodom bolo to, že otec sa o deti vlastne nestará vôbec a chcela som, aby mu súd stanovil povinnosť prebrať časť starostlivosti počas každého druhého víkendu. Sudkyňa mi na pojednávaní povedala, že ak aj určí presne stanovené termíny, kde otec ma určenú starostlivosť, tak je jeho právo, ale nie povinnosť túto starostlivosť zrealizovať. Že vlastne neexistuje zákonná vymožiteľnosť na to, aby otec bol donútený spolupodieľať sa na starostlivosti, pokiaľ mu dieťa nebolo zverené do starostlivosti, resp. nebola určená striedavá starostlivosť. Je to naozaj tak? Veľmi pekne ďakujem za ochotu poradiť.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 01.03.2019)

Dobrý deň, áno, pani sudkyňa Vám podala správnu informáciu.

Preto je potrebné podať návrh na súd na striedavú starostlivosť. Sú d v konaní v prvom rade posúdi, či zverenie do striedavej starostlivosti bude  v záujme Vašich detí.

Záujem maloletého dieťaťa je v súlade s čl. 5 Zákona o rodine prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä

- úroveň starostlivosti o dieťa,

- bezpečie  dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,

- ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,

- okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,

- ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,

- podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,

- názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,

- podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,

- využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.

 


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, na inzerát som kúpil drahší ročný bicykel. V inzeráte a aj pri kúpe mi majiteľ tvrdil, že je malo jazdený a dobre servisovaný čo potvrdil aj v spísanej zmluve. K bicyklu priložil aj menené náhradné diely s tým, že sú hodnotné a vymenili mu ich len preto, aby na ňom zarobili. Nasledovný deň som zaniesol bicykel do servisu, tu vyčíslili nutné opravy na cca 250 €. Pokúšal som sa spojiť s predajcom, neodpovedá na mejl a tel. číslo je trvalo nedostupné. Nakoľko sa mi podarilo zistiť, že predajca má za sebou aj kriminálnu minulosť, mám obavu, že bicykel bude mať aj iné vady a zľavu s ceny, ani prípadne odstúpenie od zmluvy sa mi s ním nepodarí dojednať. Aké mám momentálne možnosti? Má zmysel to riešiť? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 19.05.2017)

Dobrý deň, nakoľko Vás predávajúci uistil o vlastnostiach kupovanej veci, ktoré však v konečnom dôsledku táto vec nemá, vzniklo Vám právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy by však bolo efektívne iba v prípade, ak poznáte všetky identifikačné údaje osoby (pravdivé), nakoľko je malý predpoklad, že by Vám zaplatenú kúpnu cenu vrátil dobrovoľne (budete kúpnu cenu musieť od neho požadovať zaplatiť súdnou cestou). Vzhľadom na jeho trestnú minulosť však nemusí byť v tomto prípade úplne bez úspechu ani podanie oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu. Už samotné prejednanie tohto skutku môže na neho zapôsobiť a prinútiť ho k vráteniu kúpnej ceny bicykla.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Po smrti mojej krstnej mami bol po dohode dom prepísaný, darovaný môjmu bratovi. Môj brat si zobral hypotéku na prerábku domu, v ktorom ale žije aj naša starká. Okrem hypotéky, ale zobral v mene otca pôžičku, na ktorej on (brat) figuruje ako ručiteľ. S tým, že po ústnej dohode s rodičmi mal túto pôžičku splácať on. Po roku ale všetky peniaze minul dom sa neprerobil a prestal platiť pôžičku, kde teraz otcovi chodia upomienky. Moji rodičia to nevedia splácať. Mama je na dôchodku a psychicky je už úplne v koncoch z konania môjho brata, ktorý sa správa ako nepríčetný a stalo sa už aj v minulosti, že v návale agresii sa nebránil fyzicky napadnúť rodičov. Rada by som sa spýtala, či je nejaká šanca právnou cestou napadnúť tento stav. Či už napadnutie zmluvy o úvere alebo o darovaní domu. Ďakujem s pozdravom.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.05.2017)

Dobrý deň, darovacia zmluvu (resp. žiadať vrátenie daru) je možné napadnúť zo zákonného dôvodu upraveného v Občianskom zákonníku. Týmto dôvodom je práve správanie sa obdarovaného voči darcovi. Z Vašej otázky nie je zrejmé, kto daroval Vášmu bratovi nehnuteľnosti, ale predpokladám, že to bol rodinný príslušník. Ak sa totiž Váš brat správa k príbuznému darcu tak, že je to hrubo v rozpore s dobrými mravmi, môže tento darca požadovať vrátenie daru. Treba si však uvedomiť, že pravdepodobne je táto nehnuteľnosť už zaťaženou Vami spomínanou hypotékou. Vo vzťahu k splácaniu pôžičky si Vám dovoľujem uviesť, že ak je Váš otec na zmluve o pôžičke uvedený ako dlžník je povinný tento dlh splácať. Ak ho však nebude splácať alebo nebude mať z čoho súdny exekútor uspokojiť nárok veriteľa, veriteľa sa obráti na ručiteľa (Vášho brata). Ručiteľ má v rovnakom rozsahu povinnosť splatiť dlh ako dlžník. Rovnako je možné voči nemu viesť exekučné konanie. Ak by však dlh splatil namiesto Vášho otca, následne môže od neho požadovať náhradu za splatenie dlhu (ručiteľský regres).


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Mám žijúcich rodičov a jedného brata. Rodičia ma chcú vydediť. Chcú za života rozdeliť ich majetok a prepísať ho na moju dcéru 26-ročnú a na môjho brata. Môžu ma vynechať z dedenia? Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 10.02.2017)

Dobrý deň. Vaši rodičia môžu počas života disponovať s ich majetkom podľa vlastnej vôle. Ak teda počas života prepíšu svoj majetok majú na to právo. Je to ich slobodná vôľa. Po ich smrti počas dedičského konania sa potom môžete od dedičov domáhať toho, aby sa na ich dedičský podiel pripísala hodnota toho, čo dostali od rodičov za ich života. 


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako to vlastne je, keď moji rodičia sú už od môjho narodenia rozvedení. Mám 18. Stále má nejakú zodpovednosť za mňa matka?

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 10.01.2017)

Dobrý deň, po dosiahnutí plnoletosti získavate plnú spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti v právnych vzťahoch. S uvedeným je spojená aj plná spôsobilosť niesť následky za právne ako i protiprávne úkony. Vašim rodičom však dosiahnutím plnoletosti nezaniká povinnosť Vás vyživovať. Vyživovacia povinnosť totiž trvá až do času, kedy ste schopná sa živiť sama a to ohľadom na všetky objektívne i subjektívne faktory. Najzásadnejším a najčastejšie posudzovaným kritériom je fakt, či sa súčasne pripravujete na povolanie štúdiom alebo už z vykonávanej práce máte príjem, ktorým si zabezpečujete životné potreby.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobry den, pred rokom prebehlo dedicske konanie po otcovi, kde sme sa so surodencami dohodli, ze do 5 r. im vyplatim po 1000 € a dom zostane mne, kedze som rodicov doopatrovala. Dom je uz zapisany v katastri na moje meno. Teraz sa mi surodenci vyhrazaju, ze bud ich vyplatim hned, alebo sa ku mne nastahuju, lebo maju fin.problemy. Maju na to pravo? Mozu sa nastahovat, maju este pravo sa dozadovat domu, kym ich nevyplatim? Po rodicoch sa teraz objavili aj dlhy, ktore odmietaju platit a som na to sama a z dlhodobej PN sa to neda ani splatit. Ale surodenci sa vyhrazaju obnovenim dedicskeho konania a chcu dom alebo viac penazi ale s tym, ze dlhy platit nebudu. Som zufala. Dakujem vopred za odpoved.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 07.12.2016)

Dobrý deň, pre správnosť odpovede na Vašu otázku je potrebné oboznámiť sa s obsahom dohody, ktorú ste v dedičskom konaní so súrodencami uzavreli a tak presne definovať povinnosť, ktorá Vám vznikla. Na základe Vášho príspevku vyplýva, že máte záväzok vyplatiť svojim súrodencom z titulu vyrovnania nadobudnutých dedičských podielov na rodinnom dome určitú sumu. Vaši súrodenci tak majú právo domáhať sa, aby ste svoj peňažný záväzok splnili, avšak nemôžu sa domáhať, aby spoločne s Vami užívali dom. Výlučným vlastníkom nehnuteľnosti ste len Vy, pričom Vašim súrodencom žiadne užívacie práva nevznikli resp. nemajú právny dôvod na to, aby v dome bývali. 


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Prijemny den prajem. cakam dieta s mojou druzkou, ktora ja v 7 mesiaci tehotenstva. ona dieta nechcela a ja som zastavil potrat. Momentalne vsak ona uvazuje porodit ako anonymna rodicka, s tym ze ma neuvedie ako otca a dieta da do hniezda zachrany k adopcii. Z tymto jej planom ja nesuhlasim a preto neviem ako dalej postupovat, kontaktovat jej lekarku? Momentalna ziadna komunikacia s nou nieje mozna, som mimo svk a zatial prebyva u mna a v case, ked s a mam vratit ma v umysle odist neviem presne kde ma rodit, neviem tiez kde je. nejaka pravna forma, ktorou by som mohol ziskat dieta? Toho casu sme sa dost odcudzili a mam obavy, ze sa tento vztah uz nevrati do starych kolaji.. dakujem za akukolvek radu

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 05.11.2016)

Dobrý deň, máte skutočne netradičný problém. Málokedy sa stane takáto situácia. Ďakujeme preto za otázku. Odovzdanie dieťaťa do hniezda záchrany nie je na slovensku až tak dlho. Niektoré matky to využívajú a zbavia sa tak dieťaťa a aj trestnoprávneho postihu, ktorý by im hrozil, ak by dieťa opustili na inom mieste. 

Ste otcom dieťaťa, preto, ak by matka dieťa nechala v hniezde záchrany, môžete o toto dieťa požiadať. Budú sa určite robiť testy, či je dieťa skutočne Vaše. Najväčší problém je však zistiť, kedy matka rodila, aby ste vedeli, kedy si môžete po dieťa prísť. Odporúčam nájsť niekoho, kto určite bude vedieť o tom, kedy matka porodí (t.j. lekár, ktorý ju má na starosti) alebo niekto z jej blízkych. Najlepšie by bolo, ak by to bol priamo lekár (gynekológ), s ktorým by ste tento problém prebrali a keď nastane skutočnosť, že dieťa odovzdá do hniezda záchrany, tak Vás o tom bude informovať, aby ste mohli o dieťa požiadať Vy. 

Právne jej zakázať pred narodením dieťaťa odovzdať Vám dieťa namiesto toho, aby ho odovzdala do hniezda záchrany nie je možné.


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobry den, ak zosnuly napisal u notara testament, ze zanechava jeho cast domu 16-rocnej vnucke a jej mama chce dom predat ako zakonny zastupca, aj ked vnucka nesuhlasi, moze sa nejako vnucka branit? Dakujem

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 08.07.2016)

Dobrý deň, podľa § 26 Občianskeho zákonníka (OZ), pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za nich ich zákonní zástupcovia. V zmysle zákona o rodine sú zákonnými zástupcami rodičia maloletého dieťaťa. Podľa § 28 OZ, ak zákonní zástupcovia sú povinní aj spravovať majetok tých, ktorých zastupujú, a ak nejde o bežnú vec, je na nakladanie s majetkom potrebné schválenie súdu. Predaj nehnuteľnosti nemožno považovať za bežnú vec, a preto zákon pre platnosť zmluvného prevodu vyžaduje súhlas súdu. V zmysle § 111 pís. k) Civilného mimosporového poriadku (CMP) je konanie o schválení právneho úkonu maloletého, osobitným konaním vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. V zmysle ustanovenia § 115 CMP, súd vybavuje podnety a upozornenia fyzických osôb a právnických osôb a vykonáva opatrenia na zabezpečenie riadnej starostlivosti o maloletých. Na tento účel môže súd aj pred začatím konania vykonať potrebné procesné úkony, najmä predvolanie na výsluch, obhliadku, žiadosť o vyjadrenie alebo o súčinnosť orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obce alebo iných fyzických osôb a právnických osôb. Z uvedeného vyplýva, že akákoľvek fyzická osoba je oprávnená obrátiť sa s podnetom na súd, ak sú ohrozené záujmy maloletého dieťaťa. Následne súd vo veci postupuje samostatne, pričom právny úkon, ktorý urobil zákonný zástupca za maloletého, schváli, ak je to v záujme maloletého.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať, či je možné zrušiť druhé meno môjho syna (2 roky), bez súhlasu jeho biologického otca. Jeho otec sa o neho nezaujíma a nestará sa. Na internete som našla, že stačí ak podá žiadosť o zrušenie druhého mena máloletého jeho zákonný zástupca. Ďakujem za váš čas a odpoveď

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 22.04.2016)

Dobrý deň, podľa § 2b zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku, ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť druhé alebo tretie meno jeho zákonný zástupca; na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ako jediný zákonný zástupca dieťaťa ste preto oprávnená požiadať o zrušenie jeho druhého mena. Avšak, ak biologický otec dieťaťa je uvedený v jeho rodnom liste ako rodič, má v zásade právo vyjadrovať sa k otázkam vzťahujúcim sa k výkonu rodičovských práv a povinností, ak je taktiež jeho zákonným zástupcom. Aj zrušenie druhého mena môže byť posudzované ako podstatná vec súvisiaca s výkonom rodičovských práv a povinností, na ktorú je potrebná dohoda oboch rodičov.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Prajem dobrý deň, prosím Vás pekne, pán doktor, som rozvedená žena s dvoma malými deťmi (7, 5). Moj bývalý manžel mi často píše, telefonuje a vyžaduje si informácie o našich deťoch, kde sme, ako trávime víkend, ci su zdravé, otázky rozneho druhu a podrobné informácie. Ja mu odpovedám, no pochopiteľne niekedy s odstupnom niekolkych hodín az dvoch dni kvôli povinnostiam, aj práci. On si vsak vyžaduje okamžitú odpoveď a pokial telefón nezodvihnem, je zlý a argumentuje stále tým, ze som povinná mu ohľadne detí podávať vsetky správy. Ja to pociťujem ako obmedzovanie, staram sa o deti, pricom každý druhý víkend ich on preberá. Myslim si, ze mam svoj zivot aj pravo na súkromie. Ďakujem veľmi krásne za Vašu odpoveď.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 30.03.2016)

Dobrý deň, právo rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do starostlivosti, na informovanie sa o ňom, je z hľadiska záujmov maloletého dieťaťa podstatným právom, nakoľko má zásadný vplyv na jeho výchovu. Avšak, podľa môjho názoru, je zneužívaním tohto práva, požadovať informácie každodenne a o okolnostiach nedôležitých pre výchovu a starostlivosť maloletého. Obsahom tohto práva sú napr. otázky zdravotného stavu, prospechu v škole, návšteva záujmových krúžkov alebo zmena pobytu dieťaťa mimo bydliska. Sú to teda otázky podstatného charakteru, ktoré rodič má podávať podľa potreby, v niekoľko týždňových intervaloch. 


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, pracujem ako učiteľka a mám 17-ročného študenta, ktorého som reálne neučila, iba sme spolu viedli jeden krúžok. Chlapec odišiel zo školy. V jeden deň prišiel - rozlúčiť sa - jeho mama mi neskôr napísala, že ušiel zo školy, lebo má zmätok vo vzťahu ku mne. Následne mi volal jeho otec /bývalý kolega/, že si neželá, aby som s jeho synom ešte niekedy komunikovala. Dôvod neuviedol. Mladý chalan sa mi ozval sám od seba a na reakciu svojich rodičov uviedol, že oni majú vždy problém s tými, ktorých si váži. Chcem sa opýtať - môžu jeho rodičia na mňa podať trestné oznámenie v prípade, ak zistia, že som s ním komunikovala? Rodičia sú v jednej cirkevnej sekte, ale ináč veľmi vážení ľudia. Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 29.02.2016)

Dobrý deň,

nakoľko má dotyčný mladý muž už 17 rokov, je možné objektívne povedať, že je schopný určiť si slobodne s kým a kedy bude komunikovať. Ak s dotyčným komunikujete ešte navyše z jeho vlastnej iniciatívy, je to len dôkaz, že chlapec má sám záujem Vás kontaktovať. Inak povedané nenútite ho, aby s Vami komunikoval.

Čo sa týka trestného oznámenia, nie je mi známy trestný čin, ktorého skutková podstata by spočívala v komunikácii s osobou proti vôli rodičov.

Znova zdôrazňujem, že chlapec sa s Vami chce stretnúť sám od seba a je teda zrejmé, že ho nenútite, a teda nezasahujete do jeho ústavných práv pokiaľ s ním len komunikujete. Až v prípade ak by  kontaktovali Vy jeho a on by s tým nesúhlasil, resp. začalo by ho to obťažovať (nie jeho rodičov) potom by sa už dalo uvažovať nad zásahom do jeho práv. Táto úvaha je však v teoretickej rovine.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právne poradenstvo vo veci vydania audio CD v oblasti folklóru, a o prípadný právny postup, pričom na tomto CD majú byť z časti nahrávky ľudového spevu mojich dvoch maloletých detí. Bývalá manželka s touto myšlienkou súhlasila, dokonca bola nadšená, deti sa tešili a naspievali v štúdiu ľudový spev, ktorý ich baví a tešili sa na CD, kde aj oni budú účinkovať. No z ničoho nič bez vysvetlenia a udania dôvodu s týmto ex-manželka zrazu nesúhlasí. Mám 42 rokov, bývam v Lučenci a folklóru sa venujem od malička, viedli ma k tomu rodičia a inšpiroval ma strýko /heligonkár - hra na heligónku (harmoniku)/ Pred tromi rokmi som sa rozviedol, moje maloleté deti, dcéra 11r. a syn 8r. boli zverené do starostlivosti ich matky. Na výchove detí sa riadne podieľam a pravidelne platím nemalé výživné. Deti u mňa trávia čas aj nad rámec súdneho rozhodnutia, dokonca syn ktorého som začal učiť hať na heligónku, chce zostať u mňa natrvalo. Som heligonkár už 35 rokov. Rozhodol som sa, že vydám rodinné CD spolu aj so strýkom, nakoľko som uznávaný heligonkár a ešte nemám vydané žiadne CD. Strýko má už 70 rokov a tak nemôžem viac čakať, lebo jeho zdravotné problémy mu už viac neumožnia sa tomuto venovať (je najvyšší čas). Počas nahrávania rôznych ľudových pesničiek v štúdiu v januári 2016 a inšpirácie iných CD, kde účinkujú deti, som sa rozhodol, že zapojím do projektu aj moje deti, nakoľko majú talent a pekne spievajú. Deti boli nadšené a tešili sa. Spoločne s deťmi som im vybral pesničky, synovi jednu a dcére dve, tieto im sadli a nacvičili si ich. Následne sme ich nahrali v štúdiu a čaká sa na uzatvorenie choreografie a donahrávanie nejakých detailov, potom vydanie cez vydavateľstvo. Toto CD je určené na prezentáciu, zviditeľnenie, predstavenie sa, kultúrne vyžitie a nie na zárobkovú činnosť. Náklady na takýto projekt sú nemalé a zvyčajne z prípadného predaja nie je možné získať financie ani na náklady. Keď som sa ex-manželky opýtal, či s týmto bude súhlasiť, bola rada a súhlasila. Z odstupom času jedného mesiaca, pravdepodobne v tom vidí finančný zisk, mi dcéra smutne oznámila, že jej mama s tým nesúhlasí z neznámeho dôvodu, pravdepodobne mi chce robiť napriek - uviedla dcéra. Ja som ex-manželku kontaktoval a povedala mi, že s tým nesúhlasí, dôvod nevedela uviesť žiadny. Som z toho znechutený. Z tohto dôvodu Vás prosím o postup a rady, ako vo veci pokračovať a či je vôbec možné tento projekt zrealizovať. Veľmi pekne Vám ďakujem za Váš čas a odpoveď. Pekne ďakujem, S pozdravom 

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 18.02.2016)

Dobrý deň

podľa § 35 zák. č. 36/2005 Z. z. o rodine: “Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.” V zákonne sú uvedené príklady situácii, keď môže dôjsť ku konfliktom medzi rodičmi dieťaťa, avšak ide o demonštratívny výpočet, teda môže ísť aj o iné podstatné veci týkajúce sa dieťaťa. Ak sa teda rodičia nedohodnú na veci, ktorá je pre ich dieťa podstatná, na návrh niektorého z nich rozhodne súd.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

V tomto čase prebieha súdne konanie o zmenu výchovného prostredia detí, ktoré sú v striedavej starostlivosti otca i matky. Matka chce zmeniť bydlisko z pracovného dôvodu v inom kraji, deti by tak prestúpili na inú školu. Striedavá starostlivosť nie je možná, nakoľko deti sú prevažne pri matke. Súdne pojednávanie ešte nebolo vytýčené. Môže sa matka presťahovať do iného bydliska a deťom zmeniť školu, pokiaľ neprebehlo súdne pojednávanie? Aké ma matka práva a povinnosti voči otcovi detí, ÚPSVaR, prípadne súdu a aké má otec? Vopred ďakujem za Vaše právne poradenstvo. Na základe uvedeného zastávam názor, že matka nemôže 

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 11.02.2016)

Dobrý deň, v zmysle § 35 zákona o rodine, ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Výpočet podstatných vecí v tomto ustanovení je len demonštratívny, čo znamená, že za podstatnú vec sa môže posudzovať aj iná otázka, ktorá v tomto paragrafe nie je uvedená. Podľa môjho názoru je podstatnou vecou vo veciach výchovy aj presťahovanie dieťaťa do iného kraja na území Slovenska a s tým spojená aj zmena školského zariadenia. Na základe uvedeného mám za to, že na uvedené zmeny je potrebný Váš súhlas, inak súdne rozhodnutie. 


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň, budeme sa rozvádzať s manželom. Ja teraz už žijem so svojím maloletým synom sama, manžel sa odsťahoval. Chcem sa spýtať či môže nastať to, že by dieťa šlo na skúšku k jednému z rodičov, nakoľko manžel požaduje, aby bolo dieťa na krátky čas (po dobu niekoľkých mesiacov) v jeho výchove a to z toho dôvodu, aby mohol psychológ lepšie posúdiť, či je schopný sa o dieťa postarať a ako to dieťa vníma, keď je s ním. Myslím si, že ho chcel ovplyvňovať, chce totiž striedavú starostlivosť, aby nemusel platiť výživné. Môže to súd odobriť a dať dieťa na skúšku jednému z rodičov? Ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 10.02.2015)

Dobrý deň, 

súd by takéto "experimentovanie" (dať dieťa na skúšku k jednému z rodičov) nemal dopustiť, nakoľko dieťa nie je tovar. Aj keď sa to na prvý pohľad javí, ako vhodné riešienie, musí sa prihliadať na záujem dieťaťa. Pokiaľ by s tým dieťa súhlasilo a matka tiež, takúto "skúšku" by bolo možné povoliť, muselo by to byť sa súhlasu všetkých účastníkov. Ak by však jeden z rodičov s tým nesúhlasil, súd by to nemal dopustiť. Pripájam jedno zaujímavé rozhodnutie, ktoré sa týka tohto problému:

 

R 26/1970 

"Len záujem na zodpovednom vykonaní dôkazu znalcom z odboru pedopsychológie neodôvodňuje, aby sa v rámci konania o návrhu na zmenu výchovy maloletého dieťaťa rozhodlo, že maloleté dieťa sa zveruje na určitý čas (napr. tri mesiace) „na skúšku“ do výchovy druhého rodiča (aby sa mohol odborne posúdiť vplyv výchovného prostredia u tohto rodiča na maloleté dieťa)."

 

Vami popisovanú situáciu, by zrejme súd neodobril, pretože k základným zásadám v rodinnom práve patrí práve ochrana záujmu dieťaťa.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobry den, mam na Vas otazku, ci je mozne dat rodica, ktory niekolko rokov len sporadicky platil najmensie vyzivne na svoje deti a inak sa o ne nezaujimal, na sud a spatne si od neho vyziadat nejaku financnu nahradu? Dakujem za odpoved.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 02.07.2014)

Dobrý deň,

od rodiča nemôžete požadovať len tak akúkoľvek finančnú náhradu. Môžete od neho požadovať výžívné určené súdom. Ak ste nemali súdom určené výživné, tak je potrebné podať návrh na súd. Súd Vám prizná pri maloletých deťoch spätné výživné iba najviac 3 roky spätne od podania návrhu avšak musíte preukázať dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré by Vám mal toto výživné priznať.

Ak ho nepreukážete, súd Vám spätné výživné neprizná.


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň,

Ako je to so spoločným rozhodovaním rodičov o deťoch? Manželka sa rozhodla, že sa presťahujeme späť k jej rodičom na dedinu pri Trnave, nakoľko ostali sami po smrti jej brata. Máme 2 deti 6 ročná dcéra a 4 ročný syn. Chce ich prihlásiť do školy a škôlky tam. Ak s tým nesúhlasím nakoľko je tam nízka úroveň školstva / napr. v triede sú 3 tretiaci s 8 prvákmi spolu /. Je nejaký právny prostriedok na zamedzenie zmene trvalého bydliska resp. školy alebo musím požiadať o zverenie detí do mojej starostlivosti. Dohoda s manželkou v tejto otázke nie je možná iné spory nemáme, nehádame sa s detmi máme obaja výborný vzťah. 

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 30.12.2013)

Dobrý deň,

 

Spoločné rozhodovanie rodičov o deťoch je dané zákonom.

 

Podľa zákona o rodine majú rozhodujúcu úlohu vo výchove detí ich rodičia (viď. § 30 ods. 1 ZR). Zákon tiež prirodzene predpokladá, že rodičia sa v otázkach výchovy ich detí dohodnú. V prípade, že sa rodičia nedohodnú, prichádza do úvahy aplikácia ustanovenia § 35 ZR, podľa ktorého:

 

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

 

Citované ustanovenie umožňuje rodičom obrátiť sa na súd v prípade, že sa nedohodnú o tzv. podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností.  Čo sa ex lege považuje za podstatnú vec súvisiacu s výkonom rodičovských práv a povinností zákon uvádza iba demonštratívne (teda príkladne).

 

Mám za to, že vo Vašej situácii môžete podať návrh na súd, nakoľko ide o  prípravu na budúce povolanie Vašich detí. V podaní však budete musieť preukázať objektívne nižšiu úroveň školstva v danej obci, ktorá by mohla mať za následok ich nedostatočnú prípravu na ich budúce povolanie. Nezabudnite tiež zdôrazniť dôležitosť kvalitného vzdelania, ktoré si súčasná doba vyžaduje.

 

Nie je pritom rozhodujúce, či deti boli zverené alebo neboli zverené jednému z rodičov. Ide o podstatnú vec, preto  o nej rozhodujú obaja rodičia.

 

 

Nakoľko staršie dieťa už chodí do školy v inom meste, máte väčšiu šancu v konaní uspieť. Určite však toto konanie nebude jednoduché.


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?

Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Dobrý deň. Ako mám argumentovať pri zrušení osvojenia, ak si myslím, že osvojitelia si dieťa adoptovali skôr preto aby mali dieťa, a nie preto, aby dieťaťu poskytli domov a starostlivosť. Z akúkoľvek radu vopred ďakujem.

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. súdy opakovane vyslovili, že záujem dieťaťa prevyšuje záujem rodiča, pričom uvedené platí o to viac, ak ide o osvojenie. Môžete teda poukázať na predchádzajúcu rozhodovaciu prax, napr. na rozhodnutie ESĽP vo veci Pini a Bertani and Manera a Atripaldi proti Rumunsku, kde súd vyslovil, že:

Význam uprednostnenia záujmov dieťaťa pred záujmami rodičov narastá v prípadoch, ak ide o vzťah založený osvojením, keďže (ako Európsky súd pre ľudské práva už vo svojej judikatúre uviedol), osvojenie znamená „dať rodinu dieťaťu a nie dieťa rodine“ (pozri Fretté proti Francúzku, 2002).


Podotázka: Rodičovské práva a povinnosti (Rodinné právo)

Úrady mi chcú vziať dieťa a dať ho na adopciu, pretože som sa vraj viac ako rok o dieťa nestarala, tak ako mi to káže zákon. Ja s týmto nesúhlasím a viem to aj dokázať. Môžete mi prosím poradiť nejaký právny argument, ktorý by som mohla použiť?

Odpoveď: Rodičovské práva a povinnosti

(odpoveď odoslaná: 05.12.2013)

Dobrý deň. Vo Vašom prípade bude najdôležitejšia skutková stránka veci a to, ako budete vedieť preukázať, záujem, resp. starostlivosť o dieťa. Z právneho hľadiska môžete poukázať na nasledujúci judikát:

R 63/1970

Pri úvahe o splnení podmienok ustanovenia § 68 ods. 1 písm. a) ZR (teraz § 102 ods. 1 písm. a)) (kvalifikovaný nezáujem rodičov o dieťa) je treba v každom jednotlivom prípade dôkladne a komplexne objasniť celkový postoj rodičov k dieťaťu, ich pomery, dôvody, ktoré viedli k tomu, že sa o dieťa osobne nestarajú, ako aj to, či rodičom nebránia v priamej starostlivosti o dieťa ospravedlniteľné prekážky.

Za bydlisko maloletého dieťaťa v zmysle § 88 písm. c) OSP nemožno považovať jeho pobyt založený opatrením dočasného charakteru, akým je napr. odovzdanie dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov, alebo jeho umiestnenie v zariadení kolektívnej starostlivosti, ak nie je spojené s jasne prejaveným úmyslom rodičov neplniť rodičovské povinnosti.V prípade doplňujúcej otázky vyplňte formulár nižšie:


Trápi vás "Rodičovské práva a povinnosti" a chcete pomôcť?Príbuzné otázky v PRÁVNICKEJ PORADNI:najpravo.sk | epravo.sk | pravnelisty.sk
4,9 (3.405)
Všetky recenzie
LEXANA - asistentka

Text zprávy
Moje zprava
Text v prvnim tlacitku